Διοικητικό Έγγραφο

Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1292 /1452
ΑΔΑ ΡΛΕ646ΜΤΛ6-ΔΛΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Αθήνα, 01 Φεβρουαρίου 2024
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΠΡΟΣ :
Βλ. πίνακα αποδεκτών
(αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15
Τ.Κ. 106 74 Αθήνα
Τηλ: 213.131-3365, 3372, 3374, 3375, 3201, 3336
Τηλ. (όσον αφορά στην ενημέρωση της
εφαρμογής): 213.131-3383
E-mail: hrm@ypes.gov.gr
ΘΕΜΑ: Έναρξη 2ου Έκτακτου Κύκλου Κινητικότητας έτους 2024 (Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας & Υδάτων), στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ) και του ν. 4873/2021.
Σχετ.: Το αρ. πρωτ. ΡΑΑΕΥ Ο-107845/18.1.24 αίτημα της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας & Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), αρ. πρωτ. εισερχ. ΚΕΚ 1452/23.1.24.
Σας γνωρίζουμε ότι διενεργείται έκτακτος κύκλος κινητικότητας, με θέμα «2ος Έκτακτος Κύκλος Κινητικότητας έτους 2024 (ΡΑΑΕΥ)», κατ' εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 31 του ν. 4873/2021, για τη στελέχωση με αποσπάσεις των ακόλουθων δύο (2) θεματικών κλάδων της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας & Υδάτων (ΡΑΑΕΥ):
- Θεματικός Κλάδος Υδάτων και
- Θεματικός Κλάδος Αποβλήτων.
1. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
Κατόπιν της σύμφωνης γνώμης της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας (ΚΕΚ) κατά τη συνεδρίαση της 30ης Ιανουαρίου 2024, εγκρίθηκαν, ανά θεματικό κλάδο, τα κάτωθι αιτήματα:
- Θεματικός Κλάδος Υδάτων: δέκα (10) αποσπάσεις προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου-μόνιμο προσωπικό ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και
- Θεματικός Κλάδος Αποβλήτων: δέκα (10) αποσπάσεις προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου-μόνιμο προσωπικό ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
Ειδικότερα:
- Κλάδος Υδάτων:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝΚΑΤΗΓΟΡΙΑΚΛΑΔΟΣΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1ΠΕΜΗΧΑΝΙΚΩΝΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ
1ΠΕΜΗΧΑΝΙΚΩΝΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
2ΠΕΜΗΧΑΝΙΚΩΝΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1ΠΕΜΗΧΑΝΙΚΩΝΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
2ΠΕΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝΓΕΩΛΟΓΩΝ
2ΠΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
1ΔΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
-Κλάδος Αποβλήτων:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝΚΑΤΗΓΟΡΙΑΚΛΑΔΟΣΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
2ΠΕΜΗΧΑΝΙΚΩΝΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
2ΠΕΜΗΧΑΝΙΚΩΝΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
1ΠΕΜΗΧΑΝΙΚΩΝΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1ΠΕΜΗΧΑΝΙΚΩΝΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
2ΠΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
1ΠΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΝΟΜΙΚΩΝ)
1ΔΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
όΟλοι οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένα:
Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών για τους κλάδους/ειδικότητες κατηγορίας ΠΕ και τίτλο σπουδών δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τον κλάδο/ειδικότητα κατηγορίας ΔΕ.
Άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας.
Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ, ιδίως στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
Ειδικότερα, για τις θέσεις μηχανικών απαιτείται:
• Άδεια άσκησης επαγγέλματος μηχανικού, αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.
• Άδεια άσκησης επαγγέλματος γεωτεχνικού (για τους γεωτεχνικούς).
• Βεβαίωση ιδιότητας μέλους της Ένωσης Ελλήνων Χημικών (για τους χημικούς).
Επιθυμητά πρόσθετα προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:
- Για τις θέσεις μηχανικών:
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών με συνάφεια στο αντικείμενο της θέσης.
Πενταετής εργασιακή εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
- Για τις θέσεις ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού :
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών με συνάφεια στο αντικείμενο της θέσης.
Πενταετής εργασιακή εμπειρία μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, με συνάφεια στο αντικείμενο της θέσης.
- Για τις θέσεις ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού :
Κατ’ ελάχιστον πενταετής εργασιακή εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης.
2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η είσοδος των ενδιαφερομένων υπαλλήλων στην εφαρμογή του Μητρώου είναι διαθέσιμη στο σύνδεσμο https://hr.apografi.gov.gr. Στη συνέχεια, οι υπάλληλοι πληκτρολογούν τους κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης, που ήδη διαθέτουν (σχετ. η με στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/1011/οικ.9434/31.5.2023 με ΑΔΑ: 99ΦΕ46ΜΤΛ6-ΩΨ0 εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας).
Κατόπιν, ο υπάλληλος επιλέγει «Εξουσιοδότηση» και μεταφέρεται στην αρχική σελίδα της εφαρμογής, όπου μπορεί να δει τις διαθέσιμες θέσεις του έκτακτου κύκλου «2ος Έκτακτος Κύκλος Κινητικότητας 2024 (ΡΑΑΕΥ)» και να υποβάλει αίτηση για τη θέση/σεις που τον ενδιαφέρουν για απόσπαση.
Ο υπάλληλος επιλέγοντας το πεδίο «Μετάβαση στις Θέσεις του Κύκλου Κινητικότητας» μπορεί να δει τις θέσεις που προκηρύσσονται, στο πλαίσιο του 2ου Έκτακτου Κύκλου Κινητικότητας 2024 (ΡΑΑΕΥ).
Στη συνέχεια, μέσω της επιλογής «Νέα Αίτηση» μπορεί ο ενδιαφερόμενος να υποβάλει αίτηση για την πλήρωση μιας ή περισσοτέρων θέσεων για απόσπαση. Η αίτηση υποβάλλεται μέσω κατάλληλα διαμορφωμένης
ηλεκτρονικής φόρμας, όπου η εφαρμογή προσυμπληρώνει αυτόματα τα στοιχεία από την καρτέλα του υπαλλήλου, όπως αυτή τηρείται από την Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού του Φορέα του. Επιλέγοντας το πεδίο «Προσθήκη Θέσης » μπορεί να προστεθεί η θέση/θέσεις που επιθυμεί. Υπενθυμίζεται ότι υπάρχει δυνατότητα υποβολής αιτημάτων για έως δέκα (10) θέσεις.
Περαιτέρω, δίνεται η δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης της αίτησης και μεταγενέστερης ολοκλήρωσης/υποβολής της. Μετά την οριστική υποβολή, δίνεται η δυνατότητα εκτύπωσης της αίτησης και εκτύπωσης του αποδεικτικού υποβολής από τον υπάλληλο. Ο υπάλληλος μπορεί, εφόσον η προθεσμία υποβολής αιτήσεων δεν έχει παρέλθει, να προχωρήσει στην υποβολή τροποποιητικής αίτησης.
Αναλυτικές πληροφορίες για την υλοποίηση της διαδικασίας μέσω της εφαρμογής παρατίθενται στο εγχειρίδιο που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Απογραφής, στη διαδρομή: Κινητικότητα- Οδηγίες Χρήσης (http://www.apografi.gov.gr/manuals.html).
3. ΟΡΟΙ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Υπενθυμίζεται ότι ως προς τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία για την κάλυψη θέσεων με κινητικότητα στο πλαίσιο διενέργειας έκτακτων κύκλων κινητικότητας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 31 του ν. 4873/2021, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4440/2016. Ως εκ των ανωτέρω, εφαρμοστέες είναι και εν προκειμένω οι διατάξεις του ν. 4440/2016. Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4440/2016 έχουν παρασχεθεί με τις προηγούμενες εγκύκλιες οδηγίες της Υπηρεσίας μας. Περαιτέρω διευκρινίζεται ότι ειδικές διατάξεις που δεν επιτρέπουν τη συμμετοχή υπαλλήλων στο ΕΣΚ, αν και υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του, εξακολουθούν να ισχύουν και για τους έκτακτους κύκλους.
4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του αρ. 31 του ν. 4873/2021 «4. Η κατ' εξαίρεση διαδικασία κάλυψης αναγκών πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή του αιτήματος στην ΚΕΚ. Για όσα θέματα δεν ορίζονται ειδικότερα στο παρόν, εφαρμόζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας».
Ως εκ τούτου, οι προθεσμίες ανά προβλεπόμενη φάση για τον εν λόγω έκτακτο κύκλο καθορίζονται ως εξής:
2ος Έκτακτος Κύκλος Κινητικότητας 2024 (ΡΑΑΕΥ)
1.ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (για δέκα κατ' ανώτατο όριο θέσεις)Από 1/2/2024 έως 11/2/2024
2.ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΑπό 12/2/2024 έως 23/2/2024
3.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ -ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣΑπό 26/2/2024 έως 23/4/2024
Διευκρινίζεται ότι ως καταληκτική προθεσμία για την ολοκλήρωση του εν λόγω εκτάκτου κύκλου είναι η προαναφερόμενη 23/4/2024, ήτοι να έχουν εκδοθεί οι σχετικές αποφάσεις απόσπασης.
Για την ορθή εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου του ΕΣΚ, η Υπηρεσία μας έχει εκδώσει σχετικές εγκύκλιες οδηγίες, οι οποίες είναι αναρτημένες στην σχετική ιστοσελίδα της Απογραφής- Κινητικότητα, στον σύνδεσμο http://apografi.gov.gr/kinitikotita/esk thesmiko.html.
Τα Υπουργεία παρακαλούνται να κοινοποιήσουν αυθημερόν την παρούσα εγκύκλιο στα Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύουν και οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στους φορείς της χωρικής τους αρμοδιότητας,
προκειμένου να λάβουν γνώση τόσο οι Υπηρεσίες Προσωπικού για τις περαιτέρω κατά λόγο αρμοδιότητας ενέργειες, όσο και οι υπάλληλοι.
Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί στην διαδρομή http://apografi.gov.gr/kinitikotita/esk thesmiko.html.
Ο Γενικός Γραμματέας
Δημήτριος Κιρμικίρογλου
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η προϊσταμένη του Τμήματος Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών Υπουργείου Εσωτερικών κ.α.α. Λογοθέτη Ζαμπέτα
1. Υπουργεία
Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
2. Προεδρία της Κυβέρνησης
3. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες Υπουργείων
Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
4. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
5. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
6. Ανεξάρτητες Αρχές
7. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
Διεύθυνση Διοικητικού και Λειτουργικής Υποστήριξης
8. Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας Α.Δ. (d.olad@ypes.gr)
ΚΟΙΝ.:
1. Γραφεία Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών
2. Γραφεία Γενικών Γραμματέων
3. Γραφεία Ειδικών Γραμματέων
4. Γραφεία Υπηρεσιακών Γραμματέων
5. Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
- Γραφείο Υπουργού
- Γραφείο Υφυπουργού
-Γραφείο Γενικού Γραμματέα
- Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
- Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
- web.support@ypes.gr (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου)
- helpdesk@ypes.gov.gr (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Απογραφής)