Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. Πρωτ. Γ5α/Γ.Π.οικ.8579
ΑΔΑ 91Θ7465ΦΥΟ-Δ76
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΤΡΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ
ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
Ταχ Δ/νση : Μακεδονίας 8
Ταχ. Κώδικας: 104 33 Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 82 08 804
email : dey_a@moh.gov.gr
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 07 -02-2024
ΠΡΟΣ: Όπως ο πίνακας διανομής
ΘΕΜΑ : «Ανακοίνωση Δημοσίευσης-Παροχή διευκρινήσεων»
Σας ανακοινώνουμε ότι στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Τεύχος Β 7261/21.12.2023 δημοσιεύθηκε η υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π.οικ.68023/15.12.2023 ««Τροποποίηση του άρθρου 1α της υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π.οικ.64845/29-08-2018 απόφασης “Ονομασία, περιεχόμενο και προϋποθέσεις απόκτησης τίτλου ιατρικής εξειδίκευσης από ιατρούς που κατέχουν τίτλο ιατρικής ειδικότητας” (Β’ 3958) ως προς την εξειδίκευση της Επείγουσας Ιατρικής» (ΑΔΑ: 9ΨΧ1465ΦΥΟ-40Ζ).
Επισημαίνεται ότι:
α) ο χρόνος προϋπηρεσίας που απαιτείται να έχει συμπληρωθεί από την ημερομηνία 12-09-2018 και εντεύθεν για τη συμμετοχή στις προβλεπόμενες εξετάσεις μειώνεται στα δύο (2) έτη. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν ιατροί που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο ΕΣΥ και υπηρετούν ή διορίζονται για πρώτη φορά σε ΤΕΠ ή στο ΕΚΑΒ, σύμφωνα με την παρ.1 της ανωτέρω τροποποιητικής υ.α.
β) μέλη Δ.Ε.Π., μετά τη συμπλήρωση δύο (2) ετών προϋπηρεσίας ως Διευθυντές Τ.Ε.Π. από 12-9-2018, δύναται να υποβάλλουν αίτηση έως και την 30η Ιουνίου τ.ε. σύμφωνα με την παρ. 4 της ανωτέρω τροποποιητικής υ.α. για την απόκτηση του τίτλου εξειδίκευσης, χωρίς εξετάσεις.
γ) ιατροί κλάδου ΕΣΥ με βαθμό Διευθυντή που υπηρετούν σε ΤΕΠ μετά τη συμπλήρωση τουλάχιστον δύο (2) ετών προϋπηρεσίας σε ΤΕΠ με βαθμό Διευθυντή ή δύο (2) ετών σε ΜΕΘ και ενός (1) έτους σε ΤΕΠ, σε οποιονδήποτε βαθμό κλάδου ΕΣΥ, από 12-92018, δύναται να υποβάλλουν αίτηση έως και την 30η Ιουνίου τ.ε. για την απόκτηση του τίτλου εξειδίκευσης, χωρίς εξετάσεις, σύμφωνα με την παρ. 3 και 4 της ανωτέρω τροποποιητικής υ.α.
Οι υποψήφιοι ιατροί υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στη διεύθυνση dey_a@moh.gov.gr (Διεύθυνση Ιατρών, Λοιπών Επιστημόνων και Επαγγελματιών Υγείας), η οποία συνοδεύεται από αντίγραφο του τίτλου ειδικότητας, Βεβαίωση προϋπηρεσίας από την οποία προκύπτει ο απαιτούμενος κατά περίπτωση χρόνος προϋπηρεσίας και Βιογραφικό Σημείωμα.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΝΙΚΗΤΑ
Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
1 .ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΥΠΕ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
(Με την παράκληση να ενημερωθούν τα Νοσοκομεία αρμοδιότητας τους)
I. Διοίκηση 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής
Ζαχάρωφ 3
Τ.Κ. 11521 Αμπελόκηποι
II. Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου
Θηβών 196
Τ.Κ. 182 33 Αγ. Ιωάννης Ρέντης
III. Διοίκηση 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας
Αριστοτέλους 16
Τ.Κ. 54 623 Θεσσαλονίκη
IV. Διοίκηση 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης
Αριστοτέλους 16
Τ.Κ. 54 623 Θεσσαλονίκη
V. Διοίκηση 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας
Μεζουρλό
Τ.Κ. 41 110 Λάρισα
VI. Διοίκηση 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου,
Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας
Υπάτης 1 και Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών
Τ.Κ. 26 441 Πάτρα
VII. Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης
3ο Χλμ. Εθνικής Οδού Ηρακλείου- Μοιρών
Τ.Κ. 71 500 Εσταυρωμένος
Τ.Θ. 1285 Ηράκλειο Κρήτης
2 .ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΓΕΙΑΣ (Κε.Σ.Υ.)
Διεύθυνση Επιστημονικής Τεκμηρίωσης, Διοικητικής και
Γραμματειακής Υποστήριξης
Μακεδονίας 8
Τ.Κ. 104 33, Αθήνα
3 . ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ (Π.Ι.Σ.)
(Με την παράκληση να ενημερωθούν αρμοδίως όλοι οι Ιατρικοί Σύλλογοι)
Πλουτάρχου 3, Τ.Κ. 106 75 Αθήνα
Β.Εςωτερικη Διανομή:
(μέσω τμήματος Γραμματείας)
1 . Γραφείο Υπουργού Υγείας
2 .Γραφείο Υφυπουργού, κ. Μάριου Θεμιστοκλέους
3 .Γραφείο Γενικ. Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας
4 .Γραφείο Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Υπηρεσιών Υγείας
5 . Διεύθυνση Ιατρών, Λοιπών Επιστημόνων και Επαγγελματιών Υγείας
- Τμήμα Ιατρών, Οδοντιάτρων και Φαρμακοποιών (4)