Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. Πρωτ.: 42584
ΑΔΑ Ρ6ΤΩ465ΧΘΞ-90Ο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε Τ.Κ. : 10191 Παπάγου
Πληροφορίες: Ε. Ευαγγελάτου Τηλ: 2106508123
Email: e.evangelatou@yme.gov.gr
Παπάγου, 12 Φεβρουαρίου 2024
ΠΡΟΣ: Πίνακα Διανομής
ΚΟΙΝ:
ΘΕΜΑ: Έναρξη λειτουργίας Πληροφοριακού Συστήματος Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων για οδικές μεταφορές ADR
ΣΧΕΤ.: Η κ.υ.α. οικ. Γ5/145078/2021 (Β' 3202, ΑΔΑ: ΨΞΣ0465ΧΘΞ-ΙΤ6), όπως τροποποιήθηκε με την κ.υ.α. 200035/2023 (Β' 4101, ΑΔΑ: 69ΙΓ465ΧΘΞ-ΓΕΕ)
Σας ενημερώνουμε ότι στις 11 Μαρτίου 2024 τίθεται σε λειτουργία το Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) για οδικές μεταφορές ADR το οποίο αναπτύχθηκε από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σύμφωνα με το άρθρο 15 της σχετικής κ.υ.α.
Το ΠΣ παρέχει τις εξής λειτουργίες:
• Τήρηση μητρώου κατόχων πιστοποιητικών κατάρτισης ΣΑΜΕΕ
• Καταχώριση ανάθεσης καθηκόντων ΣΑΜΕΕ από επιχείρηση
• Επιβεβαίωση ή απόρριψη ανάθεσης από ΣΑΜΕΕ
• Εκτύπωση αποδεικτικού ανάθεσης καθηκόντων ΣΑΜΕΕ
• Καταχώριση διακοπής καθηκόντων ΣΑΜΕΕ από επιχείρηση ή ΣΑΜΕΕ
• Υποβολή ετήσιας αναφοράς από ΣΑΜΕΕ προς επιχείρηση και επιβεβαίωσή της από επιχείρηση
Από την ανωτέρω ημερομηνία αντικαθίσταται η υποχρέωση υποβολής γνωστοποίησης ορισμού ΣΑΜΕΕ που προβλέπεται στην παρ. 7 του άρθρου 10 της σχετικής κ.υ.α. με τη διαδικασία καταχώρισης της ανάθεσης καθηκόντων ΣΑΜΕΕ στο ΠΣ.
Στις επιχειρήσεις που έχουν αναθέσει καθήκοντα ΣΑΜΕΕ σε ημερομηνία προγενέστερη της 11ης Μαρτίου 2024, παρέχεται προθεσμία ενός μήνα από τη θέση σε λειτουργία του ΠΣ για την καταχώριση των σχετικών δεδομένων σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 10 της σχετικής κ.υ.α.
Όσον αφορά στην υποβολή της αναφοράς του ΣΑΜΕΕ προς τη διοίκηση της επιχείρησης που προβλέπεται στην παρ. 12 του άρθρου 10 της σχετικής κ.υ.α., από την ανωτέρω ημερομηνία θα υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω του ΠΣ και στη συνέχεια θα γίνεται επιβεβαίωσή της από την επιχείρηση μέσω του ΠΣ. Οι αναφορές που έχουν υποβληθεί προς επιχειρήσεις εντός του 2024 πριν από την ανωτέρω ημερομηνία με έγχαρτο ή άλλο τρόπο, δεν θα καταχωρηθούν στο ΠΣ.
Η πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα γίνεται με χρήση προγράμματος περιήγησης (browser) στη διεύθυνση: https://samee-adr.yme.gov.gr/
Για την είσοδο του εκπροσώπου της επιχείρησης και του ΣΑΜΕΕ στο ΠΣ απαιτείται η χρήση κωδικών-διαπιστευτηρίων του taxisnet της επιχείρησης και του ΣΑΜΕΕ αντίστοιχα.
Για θέματα που αφορούν στην εφαρμογή του σχετικού θεσμικού πλαισίου που διέπει τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων για τον ορισμό ΣΑΜΕΕ, η επικοινωνία με την αρμόδια Υπηρεσία γίνεται μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dem@yme.gov.gr
Για θέματα τεχνικής υποστήριξης του ΠΣ η επικοινωνία με την αρμόδια Υπηρεσία γίνεται μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: samee-adr@yme.gov.gr
Για τη διευκόλυνση των χρηστών του ΠΣ, στην αρχική σελίδα παρέχονται οδηγός χρήσης, συχνές ερωτήσεις και στοιχεία επικοινωνίας. Επίσης παρατίθενται οι όροι χρήσης, δήλωση για το ιδιωτικό απόρρητο, ενημέρωση για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και δήλωση για την προσβασιμότητα.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΙΦΑΡΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
α. Ιδ. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεταφορών
β. Ιδ. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
γ. Γ ενική Διεύθυνση Μεταφορών
δ. Γ ενική Διεύθυνση Δράσεων Εξωστρέφειας & Πολιτικής Ασφάλειας Υποδομών και Μεταφορών
ε. Διεύθυνση Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών (Δ31)
στ. Διεύθυνση Σιδηροδρομικών Μεταφορών (Δ33)
ζ. Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής & Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Δ9)
(για ανάρτηση στις ανακοινώσεις του ιστότοπου του Υπουργείου)
η. Διεύθυνση Πολιτικής Ασφάλειας Υποδομών και Μεταφορών (Δ8)
θ. Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου & Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων (Δ35)
2. Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γ ενική Γραμματεία Βιομηχανίας Διεύθυνση Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Πάρκων (αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: gsecggb@gge.gr )
3. Υπουργείο Υγείας
α. Διεύθυνση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας, damy@moh. gov. gr
β. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, ddy@moh. gov. gr
4. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη α. Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας, Τμήμα Όπλων & Εκρηκτικών,
(αποστολή με μήνυμα ηλεκτρ. ταχυδρομείου: fileminister@yptp.gr , dka_opla@hellenicpolice.gr ) β. Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
Κλάδος Τάξης, Διεύθυνση Τροχαίας Αστυνόμευσης
trafficpolice.div@/hellenicpolice.gr, trafficpolice.div@/astynomia.gr
5. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
α. Γ ενική Γ ραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων
(αποστολή με μήνυμα ηλεκτρ. ταχυδρομείου: dwaste@prv.ypeka.gr )
β. Γ ενική Γ ραμματεία Ενέργειας, Διεύθυνση Υδρογονανθράκων
(αποστολή με μήνυμα ηλεκτρ. ταχυδρομείου: chondrogiannie@prv.ypeka.gr , a.skliri@pry.ypeka.gr )
6. Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος
Ακτή Βασιλειάδη Πειραιάς, ΤΚ 185 10 contact@yna.gov.gr , dla@hcg.gr,
7. Γενικές Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών
α.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών Περιφέρειας Αττικής
β.Γ ενική Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών Περιφέρειας Θεσσαλίας
γ.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών Περιφέρειας Πελοποννήσου
δ.Γ ενική Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
ε.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών Περιφ. Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: gemetaforon@pamth. gov. gr )
στ.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: gdme@pkm.gov.gr )
ζ.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: gd.me@pdm.gov.gr )
η.Γ ενική Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών Περιφέρειας Ηπείρου
(αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: s.drougkas@php.gov.gr )
θ.Γ ενική Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: gd_metaforon@pin.gov.gr )
ι.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: gd.metep@pde.gov.gr )
κ.Γ ενική Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: gdme@pste.gov.gr )
ια.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: gendief@cycl.pnai. gov. gr )
ιβ.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών Περιφέρειας Κρήτης (αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: mraptaki@crete.gov.gr )
8. Διευθύνσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών
9. Πανελλήνιος Σύλλογος Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@pssamee.gr )
10. Εκπαιδευτικός Φορέας ΣΑΜΕΕ: Εργαστήριο Οχημάτων Ε.Μ.Π.
(αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dgsaedu@mail.ntua. gr )
11. Εκπαιδευτικός Φορέας ΣΑΜΕΕ: Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών και Μηχανολογικού Σχεδιασμού Α.Π.Θ. (αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: adr@meng.auth. gr )
12. Εκπαιδευτικός Φορέας ΣΑΜΕΕ: Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: anna.dalles@eeae.gr )
13. Εθνική Αρχή Διαφάνειας, Μονάδα Επιθεώρησης και Ελέγχων (αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: grammateia@aead. gr )
14. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
(αποστολή με μήνυμα ηλεκτρ. ταχυδρομείου: tee@central.tee. gr )
15. Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος
(αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: keeuhcci@uhc. gr )
16. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών
(αποστολή με μήνυμα ηλεκτρ. ταχυδρομείου: info@sev.org.gr )
17. Σύνδεσμος Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών
(αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: haci@haci.gr )
18. Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@elinyae.gr )
19. Σύνδεσμος Ελληνικών Μεταφορικών Επιχειρήσεων Προϊόντων Πετρελαιοειδών (αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@semeppe.gr )
20. Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος (αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: seepe@seepe.gr )
21. Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: popek@popek. gr )
22. Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος
(αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@obe.gr )
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
1. Ιδ. Γραφείο. Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών
2. Ιδ. Γραφείο Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών