Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/250/οικ.2728
ΑΔΑ 908Μ46ΜΤΛ6-ΖΞ5
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Βασιλίσσης Σοφίας 15, 106 74, ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: ped.hrm@ypes.gov.gr
e-peitharxika@aead.gr
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Αθήνα, 8 -2-2024
ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας Αποδεκτών
Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμιών καταχώρισης στοιχείων στην εφαρμογή για την παρακολούθηση των πειθαρχικών υποθέσεων «e-Peitharxika» της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας
ΣΧΕΤ: Η αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/248/οικ. 690/11-1-2024 εγκύκλιος (ΑΔΑ: Ψ38Γ46ΜΤΛ6-ΧΗ5) «Έναρξη καταχώρισης στοιχείων στην εφαρμογή για την παρακολούθηση των πειθαρχικών υποθέσεων «e-Peitharxika» της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας»
Σε συνέχεια της ως άνω σχετικής εγκυκλίου, με την οποία δόθηκαν οδηγίες προς τις Υπηρεσίες του Δημοσίου για την καταχώριση στοιχείων στην εφαρμογή για την παρακολούθηση των πειθαρχικών υποθέσεων «e-Peitharxika» και καθορίστηκαν οι κατά περίπτωση σχετικές προθεσμίες ενέργειας των χρηστών της εφαρμογής, σας γνωρίζουμε ότι παρατείνονται οι προθεσμίες προς ενέργεια και ως εκ τούτου ο πίνακας ενεργειών ανά χρήστη διαμορφώνεται ως εξής:
ΧΡΗΣΤΗΣΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΝΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
(Δ/νση Προσωπικού)
Προκαταρκτικές εξετάσεις και ΕΔΕ που ανατέθηκαν μετά την 1/1/2022 και κατέληξαν σε διαπίστωση τέλεσης πειθαρχικού παραπτώματος και εν συνεχεία καταχώριση της πειθαρχικής υπόθεσης, για την οποία επιλήφθηκε μονομελές πειθαρχικό όργανο ή ΔΣ'Έως 8/3/2024
Προκαταρκτικές εξετάσεις και ΕΔΕ που ανατέθηκαν μετά την 1/1/2022 και κατέληξαν σε ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης και εν συνεχεία καταχώριση της νέας ΕΔΕ'Έως 8/3/2024
Προκαταρκτικές εξετάσεις και ΕΔΕ που ανατέθηκαν από 1/1/2022 και κατέληξαν σε διαπίστωση μη τέλεσης πειθαρχικού παραπτώματος'Έως 8/3/2024
Πειθαρχικές υποθέσεις ενώπιον μονομελών
πειθαρχικών οργάνων ή ΔΣ για τις οποίες εκδόθηκε κλήση σε απολογία ή παραπομπή στο ΠΣ μετά την 1/1/2022 και για τις οποίες δεν προηγήθηκε ΕΔΕ ή προκαταρκτική εξέταση με απευθείας καταχώριση της πειθαρχικής υπόθεσης (δηλαδή χωρίς να γίνει σύνδεση με καταχωρισθείσα ΕΔΕ ή προκαταρκτική εξέταση)
'Έως 8/3/2024
Πειθαρχικές υποθέσεις ενώπιον μονομελών
πειθαρχικών οργάνων ή ΔΣ για τις οποίες εκδόθηκε κλήση σε απολογία ή παραπομπή στο ΠΣ μετά την 1/1/2022 και για τις οποίες προηγήθηκε μεν ΕΔΕ ή προκαταρκτική εξέταση αλλά διενεργήθηκε πριν την 1/1/2022 με απευθείας καταχώριση της πειθαρχικής υπόθεσης (δηλαδή χωρίς να γίνει σύνδεση με καταχωρισθείσα ΕΔΕ ή προκαταρκτική εξέταση)
'Έως 8/3/2024
ΧΡΗΣΤΗΣΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΝΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
(Δ/νση Προσωπικού)
Προσφυγές ή αιτήσεις ακύρωσης ενώπιον διοικητικών δικαστηρίων κατά αποφάσεων μονομελών
πειθαρχικών οργάνων ή ΔΣ και κατά αποφάσεων πειθαρχικών συμβουλίων που ασκήθηκαν μετά την 1/1/2022. Εφόσον η προσφυγή ή η αίτηση ακύρωσης αφορά υπόθεση που πρέπει να έχει καταχωριστεί στα άλλα υποσυστήματα της εφαρμογής θα πρέπει αυτή η καταχώριση να έχει προηγηθεί.
Από 15/4/2024 έως 30/4/2024
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝΠειθαρχικές υποθέσεις που εκκρεμούσαν στα πειθαρχικά συμβούλια σε πρώτο βαθμό κατά την 1/1/2021 και η υπόθεση παραπέμφθηκε στο πειθαρχικό συμβούλιο από 1/1/2021 έως 31/12/2021 με απευθείας καταχώριση της πειθαρχικής υπόθεσης ως νέας'Έως 12/4/2024
Για πειθαρχικές υποθέσεις που εκκρεμούσαν στα πειθαρχικά συμβούλια σε πρώτο βαθμό και η υπόθεση παραπέμφθηκε στο πειθαρχικό συμβούλιο από 1/1/2022 έως σήμερα θα πρέπει να έχει προηγηθεί καταχώριση της ίδιας πειθαρχικής υπόθεσης από τη Διοίκηση στο προηγούμενο χρονικό διάστημα για να συνδεθούν οι υποθέσεις στα διαφορετικά
υποσυστήματα
Από 11/3/2024 έως 12/4/2024
Ερωτήματα για δυνητική αργία που παραπέμφθηκαν στο πειθαρχικό συμβούλιο από 1/1/2021 και μετά'Έως 12/4/2024
Ερωτήματα για παράταση της δυνητικής αργίας, που παραπέμφθηκαν στο πειθαρχικό συμβούλιο από 1/1/2021 και μετά και για τα οποία το αρχικό ερώτημα για δυνητική αργία παραπέμφθηκε στο συμβούλιο πριν την 1/1/2021, με απευθείας καταχώριση της παράτασης ως νέα υπόθεση'Έως 12/4/2024
Ερωτήματα για παράταση της δυνητικής αργίας, που παραπέμφθηκαν στο πειθαρχικό συμβούλιο από 1/1/2021 και μετά και για τα οποία το αρχικό ερώτημα για δυνητική αργία παραπέμφθηκε στο συμβούλιο μετά την 1/1/2021. Για τα ερωτήματα αυτά θα πρέπει να έχει προηγηθεί η εγγραφή της αρχικής υπόθεσης για τη θέση σε δυνητική αργία ώστε να συνδεθεί το αρχικό ερώτημα για θέση σε δυνητική αργία με το ερώτημα για την παράταση αυτής.'Έως 12/4/2024
Πειθαρχικές υποθέσεις που εκκρεμούσαν στα
πειθαρχικά συμβούλια σε δεύτερο βαθμό κατόπιν ένστασης που κατατέθηκε στο πειθαρχικό συμβούλιο από 1/1/2021 έως 31/12/2021 με απευθείας καταχώριση της πειθαρχικής υπόθεσης ως νέας
'Έως 12/4/2024
Πειθαρχικές υποθέσεις που εκκρεμούσαν στα
πειθαρχικά συμβούλια σε δεύτερο βαθμό κατόπιν ένστασης που κατατέθηκε στο πειθαρχικό συμβούλιο από 1/1/2022 έως σήμερα, για τις οποίες θα πρέπει να έχει προηγηθεί καταχώριση της ίδιας πειθαρχικής υπόθεσης από τη Διοίκηση στο προηγούμενο χρονικό διάστημα για να συνδεθούν οι υποθέσεις στα διαφορετικά υποσυστήματα.
Από 11/3/2024 έως 12/4/2024
ΧΡΗΣΤΗΣΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΝΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝΠειθαρχικές υποθέσεις που εκκρεμούσαν στα
πειθαρχικά συμβούλια σε δεύτερο βαθμό αν η ένσταση κατατέθηκε μεν από 1η/1/2022 και μετά αλλά για πειθαρχική δίωξη που εκκίνησε πριν από την 1/1/2022, με απευθείας καταχώριση της υπόθεσης ως νέας γιατί η Δ/νση Προσωπικού δεν θα έχει καταχωρίσει την υπόθεση.
'Έως 12/4/2024
Άλλες υποθέσεις ενώπιον των ΠΣ που εκκρεμούν από 1/1/2021 (π.χ. αναπομπές, επιστροφή αποδοχών
αργίας κλπ).
'Έως 12/4/2024
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΠειθαρχικές υποθέσεις που εκκρεμούσαν στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο (ΔΠΣ) σε πρώτο βαθμό κατά την 1/1/2021Από 11/3/2024 έως 12/4/2024
Πειθαρχικές υποθέσεις που εκκρεμούσαν στο ΔΠΣ σε δεύτερο βαθμό κατά την 1/1/2021 εφόσον πρόκειται για υποθέσεις, για τις οποίες το πρωτοβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο εξέδωσε απόφαση πριν από την 1/1/2021 με απευθείας καταχώριση γιατί δεν θα έχει προηγηθεί καταχώριση από τον γραμματέα του οικείου πρωτοβάθμιου πειθαρχικού συμβουλίου'Έως 30/4/2024
Πειθαρχικές υποθέσεις που εκκρεμούσαν στο ΔΠΣ σε δεύτερο βαθμό μετά την 1/1/2021 εφόσον πρόκειται για υποθέσεις οι οποίες είχαν παραπεμφθεί την 1/1/2021 ενώπιον πρωτοβάθμιου πειθαρχικού
συμβουλίου και για τις οποίες θα πρέπει να έχει προηγηθεί καταχώριση της ίδιας πειθαρχικής υπόθεσης από τον γραμματέα του πρωτοβάθμιου πειθαρχικού συμβουλίου για να συνδεθούν οι υποθέσεις στα διαφορετικά υποσυστήματα
Από 15/4/2024 έως 30/4/2024
Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών www.ypes.gr στη διαδρομή «Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα - Ανθρώπινο Δυναμικό» και στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Δ. www.aead.gr στη διαδρομή «Δημοσιεύσεις»^ «Πράξεις και Νόμοι».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΡΜΙΚΙΡΟΓΛΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1. Όλα τα Υπουργεία, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
2. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες Υπουργείων, Δ/νσεις Διοικητικού /Προσωπικού
3. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ H Προϊσταμένη του Τμήματος Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών Του Υπουργείου Εσωτερικών Μαρίνα Χρύση
4. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού (με την παράκληση να κοινοποιήσουν την παρούσα και στους Ο.Τ.Α. α' και β’ βαθμού της χωρικής τους αρμοδιότητας)
5. Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
6. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
7. Προεδρία της Κυβέρνησης, Μονάδα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Προεδρίας
8. ΑΔΕΔΥ
9. ΠΟΕ-ΟΤΑ
10. Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Αποκεντρωμένων Διοικήσεων d.olad@ypes.gr
11. Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης info@ypes.gov.gr
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1. Όλα τα Υπουργεία
- Γραφεία Υπουργών, Υφυπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
- Γραφεία Γενικών, Ειδικών και Αναπληρωτών Γραμματέων
- Γραφεία Υπηρεσιακών Γραμματέων
2. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
-Γραφεία Γραμματέων
-Γραφεία Συντονιστών
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΥΠ.ΕΣ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
4. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
6. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
7. web.support@ypes.gr για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου στη διαδρομή «Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα - Ανθρώπινο Δυναμικό»
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Ε.Α.Δ. (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1. Γραφείο Αναπληρώτριας Διοικητή info@aead.gr
2. Επικεφαλής Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων alexandra.rogkakou@aead.gr
3. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Διοικητικών Υπηρεσιών & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης konstantina.mastrogianni@aead.gr
4. Γενική Διεύθυνση Ακεραιότητας και Λογοδοσίας maria.konstantinidou@aead.gr
5. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Δ.) ioannis.vasileiou@aead.gr
6. Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συμπεριφορικών Αναλύσεων ioannis.foustanakis@aead.gr
7. Τομέας Ελέγχου Πειθαρχικών Διαδικασιών styliani.vathrakokoili@aead.gr