Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. πρωτ.: 2/113345/ΔΠΓΚ
ΑΔΑ ΩΧΛΕΗ-20Χ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2023
ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
1. Γενικό θεσμικό πλαίσιο
Στον ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (A' 143) περιλαμβάνονται σε ενιαίο κείμενο οι διατάξεις που αφορούν στο δημόσιο λογιστικό και ενσωματώνεται η Οδηγία 2011/85/ΕΕ.
Παράλληλα, διατυπώνονται με συστηματικό τρόπο γενικές αρχές για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση. Οι αρχές αυτές δεσμεύουν τα αρμόδια για την κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού όργανα των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και η τήρησή τους διασφαλίζει την επίτευξη των στόχων του προϋπολογισμού. Επιπλέον, συμπεριλαμβάνονται διατάξεις που καθορίζουν δημοσιονομικούς κανόνες και πρακτικές για όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, βάσει των οποίων επιδιώκεται η εντός των στόχων και ορίων πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού.
Με το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α' 145) έχουν καθοριστεί οι διαδικασίες και οι λεπτομέρειες σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων, τον τρόπο τήρησης του Μητρώου Δεσμεύσεων, τις ευθύνες των αρμόδιων οργάνων κ.λπ. Σχετικά με την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων και την υποβολή των σχετικών εκθέσεων αναφοράς έχουν εκδοθεί οι αριθμ. 2/47972/0026/15.6.2018 (ΑΔΑ: Ω8ΛΝΗ-4ΕΓ), 2/88681/0026/04.12.2018 (ΑΔΑ: 78Ψ1Η-9Ρ0) και 2/47891/ΔΠΓΚ/15.6.2018 (ΑΔΑ: Ψ4Γ6Η-94Φ) εγκύκλιοι καθώς και το αριθμ. 2/78425/ΔΠΓΚ/23.10.2019 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ).
Με το π.δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α' 103) καθορίστηκε το σχέδιο λογαριασμών που αποτελεί τη βάση για την οικονομική ταξινόμηση του προϋπολογισμού, ενώ προβλέπεται ότι εξυπηρετεί και λοιπές ταξινομήσεις (διοικητική, λειτουργική κ.λπ.). Η νέα ταξινόμηση εφαρμόζεται για την Κεντρική Διοίκηση ήδη από 01.01.2019, ενώ η επέκταση της εφαρμογής της στο σύνολο της Γενικής Κυβέρνησης προβλέπεται να υλοποιηθεί από το οικονομικό έτος 2025.
Με την αριθμ. 2/181062/ΔΠΓΚ/17.11.2022 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού και ανάπτυξη του βασικού σχεδίου λογαριασμών του λογιστικού πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (Β’ 5881) επικαιροποιήθηκε η οικονομική ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού. Με την εν λόγω ΥΑ καταργήθηκε η προηγούμενη υπ’ αριθ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31.7.2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού» (Β’ 3240) κατά το μέρος που αφορούσε στην οικονομική ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού. Για τη διοικητική ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού εξακολουθεί να ισχύει η αριθ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31.7.2018 ΥΑ ως προς το μέρος Γ «Διοικητική ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού» και το Παράρτημα Β «Διοικητική Ταξινόμηση κρατικού προϋπολογισμού».
Η οικονομική ταξινόμηση αντανακλά τη φύση των λογαριασμών και το απαιτούμενο επίπεδο ανάλυσης και συγκέντρωσης των πληροφοριών και αποτελεί τη βάση σύνταξης των δημοσιονομικών αναφορών. Η διοικητική ταξινόμηση αντανακλά την οργανωτική δομή των υπηρεσιών των φορέων και ενσωματώνει τρία τουλάχιστον επίπεδα πληροφοριών. Το πρώτο επίπεδο της διοικητικής ταξινόμησης αντιπροσωπεύει τον φορέα της Κεντρικής Διοίκησης, ενώ και τα τρία επίπεδα αυτής, όπως αναπτύσσονται αναλυτικά στην ως άνω υπουργική απόφαση, αντιπροσωπεύουν τους ειδικούς φορείς.
Τόσο η οικονομική όσο και η διοικητική ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού είναι ενιαία για τον τακτικό προϋπολογισμό και τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).
Οι Υπουργικές Αποφάσεις και τα Παραρτήματα, στα οποία αποτυπώνεται η εκάστοτε ισχύουσα οικονομική και διοικητική ταξινόμηση είναι διαθέσιμα στον νέο ιστότοπο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στη διαδρομή: https://minfin.gov.gr/ -> Δημοσιονομική Πολιτική -> Προϋπολογισμός -> Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση Κρατικού Προϋπολογισμού.
2. Καθήκοντα Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών Υπουργείων και Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης
Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των προϊσταμένων των οικονομικών υπηρεσιών των Υπουργείων (Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών - ΓΔΟΥ) στο πλαίσιο της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης των πιστώσεων του προϋπολογισμού εκάστου Υπουργείου και της οικονομικής εποπτείας που οφείλουν να ασκούν στους εποπτευόμενους φορείς του, περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 24 του ν.4270/2014. Κατ’ αντιστοιχία, οι αρμοδιότητες των προϊσταμένων των οικονομικών υπηρεσιών των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης περιγράφονται στο άρθρο 25 του ίδιου νόμου. Οι ΓΔΟΥ των Υπουργείων, των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών (ΑΔΑ) που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων καθώς και οι προϊστάμενοι οικονομικών υπηρεσιών των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης έχουν επιπλέον αναλάβει ήδη από το 2017 τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στο άρθρο 69Γ του ν.4270/2014. Οι υποχρεώσεις των προϊσταμένων οικονομικών υπηρεσιών των Υπουργείων, αλλά και των λοιπών φορέων Γενικής Κυβέρνησης, περιγράφονται στο άρθρο 26 του ίδιου νόμου.
Για την αρτιότερη οργάνωση των διαδικασιών εκτέλεσης του προϋπολογισμού, οι προϊστάμενοι οικονομικών υπηρεσιών των φορέων και οι προϊστάμενοι των ΓΔΟΥ οφείλουν:
• να μεριμνούν για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 80/2016 και των κατευθυντήριων γραμμών και οδηγιών που παρέχονται στις εγκυκλίους του ΓΛΚ,
• να προγραμματίζουν τις ανάγκες τους έως το ύψος των διαθέσιμων πιστώσεων. Οι φορείς πρέπει να προγραμματίσουν τις μηνιαίες ανάγκες τους στις κύριες κατηγορίες δαπανών, δεδομένου ότι τυχόν αποκλίσεις εξετάζονται κάθε τρίμηνο, λαμβάνοντας υπόψη τα προβλεπόμενα στα άρθρα 70 και 172 του ν.4270/2014. Με την έναρξη κάθε οικονομικού έτους και πριν από την ανάληψη οποιασδήποτε νέας υποχρέωσης, με ευθύνη των προϊσταμένων οικονομικών υπηρεσιών, δεσμεύονται στον προϋπολογισμό του φορέα άμεσα και κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, πιστώσεις ισόποσες με το ανεξόφλητο μέρος των αναλήψεων υποχρεώσεων του προηγούμενου οικονομικού έτους και πιστώσεις που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο πολυετών υποχρεώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν.4270/2014, κατά το μέρος που αφορούν στη δαπάνη που βαρύνει τον εκτελούμενο προϋπολογισμό. Νέες υποχρεώσεις αναλαμβάνονται σε βάρος του εναπομείναντος υπολοίπου μετά τις κατά τα ανωτέρω δεσμεύσεις πιστώσεων,
• να προβαίνουν κατά προτεραιότητα σε εξόφληση υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών και ταυτόχρονα να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για τη μη σώρευση νέων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και
• να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους αναφορικά με την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων, την αποστολή οικονομικών στοιχείων και σχετικών εκθέσεων εντός των χρονικών ορίων που έχουν τεθεί.
3. Στοχοθεσία - Πρόγραμμα εκτέλεσης προϋπολογισμού
3.1. Φορείς Κεντρικής Διοίκησης
Σύμφωνα με το άρθρο 70 του ν.4270/2014, μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης, ειδικότερα δε: α) της Προεδρίας της Δημοκρατίας, β) της Προεδρίας της Κυβέρνησης, γ) των Υπουργείων και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων καθώς και δ) των ΑΔΑ που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς του τακτικού προϋπολογισμού και ο προϋπολογισμός τους υπερβαίνει συγκεκριμένο ποσό, όπως αυτό καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, συνάπτονται μέχρι τη 15η Ιανουαρίου 2024 ξεχωριστά μνημόνια συνεργασίας, με στόχο τη δέσμευση για την ομαλή εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2024 και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση.
Για το οικονομικό έτος 2024 ισχύει η αριθμ. 2/2179/ΔΠΓΚ/09.01.2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Στοχοθεσία - Πρόγραμμα εκτέλεσης προϋπολογισμού - Παρακολούθηση εκτέλεσης» (Β' 23), όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 2/94413/ΔΠΓΚ/21.12.2018 (Β' 5861) και 2/46304/ΔΠΓΚ/28.5.2019 (Β' 2025) όμοιες. Σύμφωνα με την ανωτέρω ΥΑ (σημείο Β.2) το όριο του προϋπολογισμού των ΑΔΑ που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς του προϋπολογισμού, άνω του οποίου συνάπτονται ξεχωριστά μνημόνια συνεργασίας με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών/ΓΛΚ, καθορίζεται στο ποσό των δέκα (10) εκατ. ευρώ.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην έγκαιρη σύνταξη και αποστολή των μηνιαίων προγραμμάτων (μηνιαίοι και τριμηνιαίοι στόχοι) εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2024 καθώς και στο περιεχόμενο του μνημονίου συνεργασίας, αφού σε αυτό πρέπει να περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 70 του ν.4270/2014. Επισημαίνεται ειδικότερα ότι στο μνημόνιο συνεργασίας πρέπει να ενσωματώνονται και προκαθορισμένες διορθωτικές παρεμβάσεις (διοικητικές και διαρθρωτικές παρεμβάσεις, νομοθετικές πρωτοβουλίες κ.λπ.) που οφείλουν οι φορείς να ενεργοποιήσουν, σε περίπτωση που από τη μηνιαία εκτέλεση του προϋπολογισμού τους εμφανίζονται αποκλίσεις από τους αντίστοιχους στόχους.
Στο Παράρτημα της παρούσας εγκυκλίου παρέχεται υπόδειγμα Μνημονίου Συνεργασίας (Έντυπο Ε.1.), το οποίο δύναται να χρησιμοποιείται από τους φορείς για τη σύνταξη των σχετικών μνημονίων, προσαρμοζόμενο στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε φορέα.
3.2. Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης
Μεταξύ των αρμόδιων Υπουργείων και των εποπτευόμενων από αυτά φορέων Γενικής Κυβέρνησης, πλην Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), δύναται να συνάπτονται μνημόνια συνεργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 147 του ν.4270/2014, μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2024. Ειδικότερα, οι ΑΔΑ που είναι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης αλλά δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς, δύναται να συνάπτουν μνημόνια συνεργασίας με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Σε κάθε περίπτωση, μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2024, μνημόνια συνεργασίας συνάπτονται με όλους τους φορείς των οποίων ο προϋπολογισμός υπερβαίνει συγκεκριμένο ποσό, το οποίο καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 147 του ν.4270/2014.
Για το οικονομικό έτος 2024 ισχύει η αριθμ. 2/2179/ΔΠΓΚ/09.01.2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Στοχοθεσία - Πρόγραμμα εκτέλεσης προϋπολογισμού - Παρακολούθηση εκτέλεσης», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 2/94413/ΔΠΓΚ/21.12.2018 και 2/46304/ΔΠΓΚ/28.5.2019 όμοιες. Σύμφωνα με την ανωτέρω ΥΑ (σημείο Γ.1) το όριο του προϋπολογισμού των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων και των ΑΔΑ που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς, πλην ΟΤΑ, άνω του οποίου υποχρεωτικά συνάπτονται μνημόνια συνεργασίας μεταξύ του φορέα και του εποπτεύοντος Υπουργείου και διαβιβάζονται τα σχετικά προγράμματα εκτέλεσης των προϋπολογισμών στο ΓΛΚ, καθορίζεται στο ποσό των δέκα (10) εκατ. ευρώ.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο περιεχόμενο του μνημονίου συνεργασίας, καθώς σε αυτό πρέπει να περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 70 του ν.4270/2014. Επισημαίνεται ότι στο μνημόνιο συνεργασίας πρέπει να ενσωματώνονται και προκαθορισμένες διορθωτικές παρεμβάσεις (διοικητικές και διαρθρωτικές παρεμβάσεις, νομοθετικές πρωτοβουλίες κ.λπ.) που οφείλουν οι φορείς να ενεργοποιήσουν σε περίπτωση που από τη μηνιαία εκτέλεση του προϋπολογισμού τους εμφανίζονται αποκλίσεις από τους αντίστοιχους στόχους.
Το υπόδειγμα Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των Υπουργείων και του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα (Έντυπο Ε.1.) δύναται να χρησιμοποιείται για τη σύνταξη των μνημονίων συνεργασίας προσαρμοζόμενο στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης.
Αναφορικά με τους ΟΤΑ α' και β' βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα, την ευθύνη παρακολούθησης της κατάρτισης τουλάχιστον ισοσκελισμένων προϋπολογισμών και της εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους σε μηνιαία βάση, έχει το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ (άρθρο 4 και επόμενα του ν.4111/2013).
4. Διακριτή παρακολούθηση δαπανών Covid-19 Φορέων Γενικής Κυβέρνησης
Από 01.01.2023 παύει να ισχύει η αριθμ. 2/17012/ΔΠΓΚ/15.4.2020 (ΑΔΑ: 9ΨΤΚΗ-7ΒΘ) εγκύκλιος για τη μηνιαία και σωρευτική καταγραφή των δαπανών που σχετίζονται με την πανδημία του κορωνοϊού. Η εν λόγω υποχρέωση εξακολουθεί να ισχύει για το Υπουργείο Υγείας και για τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς. Για τυχόν μεμονωμένα αξιοσημείωτα γεγονότα, η Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης (ΔΠΓΚ) θα αιτείται τη δημιουργία σχετικής αναφοράς δαπανών από τον εμπλεκόμενο φορέα.
5. Διαδικασία διάθεσης πιστώσεων για δράσεις Covid-19 λοιπών φορέων Γενικής Κυβέρνησης
Για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης τυχόν αδιάθετα ταμειακά υπόλοιπα από επιχορηγήσεις για δαπάνες Covid-19 έτους 2024 δύναται να χρησιμοποιηθούν κατά τα οριζόμενα στις αριθμ. 2/84027/ΔΠΓΚ/15.11.2018 (Β' 5171) και 2/26549/ΔΠΓΚ/27.03.2018 (Β’ 1288) αποφάσεις του Αν. Υπουργού Οικονομικών, αυστηρά προς εξυπηρέτηση δαπανών Covid-19.
Τυχόν αδιάθετα ταμειακά υπόλοιπα από επιχορηγήσεις για δαπάνες Covid-19 έτους 2024, για τα οποία έχει εκλείψει ο λόγος χρήσης τους, επιστρέφονται στον κρατικό προϋπολογισμό. Η επιστροφή πραγματοποιείται με την κατάθεση του σχετικού ποσού στην Τράπεζα της Ελλάδος, στον λογαριασμό Νο 200 «ΕΔ -Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών (υπολογαριασμός 200548 - IBAN GR9001000230000000000200548), με την αιτιολογία «Επιστροφή επιχορήγησης για δαπάνες Covid-19» και αυθημερόν ενημέρωση της Διεύθυνσης Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης (ΔΛΓΚ) - Τμήμα Β' Υπολόγου Συμψηφισμών και της ΔΠΓΚ του ΓΛΚ. Τα ποσά αυτά εμφανίζονται στα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού (ΑΛ Εσόδου 1590789001 «Λοιπές επιστροφές ποσών»).
6. Δαπάνες μίσθωσης ακινήτων για στέγαση υπηρεσιών φορέων εντός και εκτός Γενικής Κυβέρνησης
Αναφορικά με τη διαχείριση πιστώσεων για την καταβολή μισθωμάτων των ακινήτων στέγασης υπηρεσιών των φορέων εντός και εκτός Γενικής Κυβέρνησης επισημαίνεται ότι εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.3130/2003 «Μισθώσεις ακινήτων για στέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 76) και ειδικότερα, ως καταβαλλόμενο μίσθωμα ορίζεται το συμφωνημένο στις εκάστοτε συμβάσεις μίσθωσης.
7. Επισκόπηση δαπανών και εσόδων
Για το οικονομικό έτος 2024 υλοποιείται πρόγραμμα επισκόπησης δαπανών (spending review) υπό τον συντονισμό της Διεύθυνσης Αξιολόγησης Δράσεων Γενικής Κυβέρνησης (ΔΑΔΓΚ) του ΓΛΚ. Το 2024 θα παρακολουθηθεί η επίτευξη των αποδόσεων των δράσεων που έχουν συμφωνηθεί κατά το προηγούμενο έτος, οριζόντιες και τομεακές.
Για τις ποσοτικοποιημένες δράσεις επισκόπησης με αναμενόμενες αποδόσεις εντός του 2024 θα συμπληρώνονται και θα αποστέλλονται στη ΔΑΔΓΚ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση dadgk@glk.gr, ανά τετράμηνο οι Πίνακες Π.3. και Π.4. του παραρτήματος της παρούσας εγκυκλίου. Περαιτέρω, για τις δράσεις που η έναρξη της αναμενόμενης απόδοσης απαιτεί την προηγούμενη υλοποίηση σειράς ενεργειών από πλευράς των φορέων, θα υποβληθεί στη ΔΑΔΓΚ αναλυτικό πλάνο δράσης βάσει συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, εντός ενός μηνός από την ανάρτηση της παρούσας εγκυκλίου.
8. Προϋπολογισμός Επιδόσεων
Κατά το μέρος που αφορά στον Προϋπολογισμό Επιδόσεων, οι φορείς θα παρακολουθήσουν κατά το 2024 την πορεία επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί, μέσω των δεικτών που συμφωνήθηκαν για κάθε Ετήσιο Σχέδιο Προγράμματος (ΕΣΠ). Η παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων θα γίνεται σε εξαμηνιαία βάση.
Ειδικότερα, οι σχετικές αναφορές θα αποστέλλονται στη ΔΑΔΓΚ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση dadgk@glk.gr: α) έως το τέλος του Ιουλίου του έτους αναφοράς ως ενδιάμεση ενημέρωση και β) έως το τέλος Ιανουαρίου του έτους που έπεται του έτους αναφοράς για τα ετήσια στοιχεία.
9. Παρακολούθηση υποχρεώσεων - Μητρώο Δεσμεύσεων
Η ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες ή από το κατά νόμο εξουσιοδοτημένο όργανο σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού γίνεται κατά τα οριζόμενα στον ν.4270/2014 καθώς και στο π.δ. 80/2016, στο οποίο καθορίζονται επιπλέον οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες των αρμόδιων οργάνων, ο τρόπος τήρησης του Μητρώου Δεσμεύσεων και ο έλεγχος της πορείας των πιστώσεων.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 8 του π.δ. 80/2016, κάθε φορέας Γενικής Κυβέρνησης υποχρεούται να καταγράφει και να τηρεί, σε ιδιαίτερο βιβλίο ή μηχανογραφικά, τις διοικητικές πράξεις με τις οποίες γεννάται ή βεβαιώνεται υποχρέωση προς τρίτους. Το σύνολο των καταγεγραμμένων υποχρεώσεων αποτελεί το Μητρώο Δεσμεύσεων του φορέα. Επίσης, οι ΓΔΟΥ κάθε φορέα της Κεντρικής Διοίκησης αποστέλλουν στο ΓΛΚ συνοπτικές εκθέσεις σχετικά με τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις και τα προβλήματα που τυχόν υφίστανται στην τήρηση και λειτουργία του Μητρώου Δεσμεύσεων του φορέα τους και των φορέων που εποπτεύουν.
Για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων εφαρμόζονται οι οδηγίες που έχουν παρασχεθεί με τις αριθμ. 2/47972/0026/15.6.2018 (ΑΔΑ: Ω8ΛΝΗ-4ΕΓ) και 2/88681/0026/04.12.2018 (ΑΔΑ: 78Ψ1Η-9Ρ0) εγκυκλίους και το υπ’ αριθμ. 2/78425/ΔΠΓΚ/23.10.2019 έγγραφο του ΓΛΚ, ενώ για την υποβολή των σχετικών εκθέσεων αναφοράς εφαρμόζονται οι οδηγίες των αριθμ. 2/47891/ΔΠΓΚ/15.6.2018 (ΑΔΑ: Ψ4Γ6Η-94Φ) και αριθμ. 2/14833/ΔΠΓΚ/15.02.2019 (ΑΔΑ: ΨΠΠ6Η-ΛΘΝ) εγκυκλίων του ΓΛΚ.
Το Μητρώο Δεσμεύσεων αποτελεί εργαλείο παρακολούθησης και ελέγχου των δαπανών, με δεδομένο ότι από αυτό εξάγονται πληροφορίες για την ωρίμανση των υποχρεώσεων σε όλα τα στάδια έως την πληρωμή τους. Ταυτόχρονα, αποτελεί μηχανισμό διασφάλισης της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, καθώς επιτρέπει την ευχερή παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Παράλληλα, αποφεύγεται η ανάληψη υποχρεώσεων καθ’ υπέρβαση των εγκεκριμένων πιστώσεων ή ποσοστών διάθεσης, που εκτός της αυτοδίκαιης ακυρότητάς της συνεπάγεται και ατομική ευθύνη για τα αρμόδια όργανα (άρθρα 11 και 12 του π.δ. 80/2016).
Στο πλαίσιο αυτό, οι φορείς οφείλουν να εξασφαλίζουν:
• την παροχή εντός των προθεσμιών που προβλέπονται, δηλαδή μέσα στις πρώτες είκοσι (20) ημέρες του επόμενου μήνα από τη λήξη του μήνα αναφοράς, έγκυρων στοιχείων (εκκρεμείς δεσμεύσεις, απλήρωτες υποχρεώσεις, ληξιπρόθεσμες οφειλές),
• την αποστολή μηνιαίων και τριμηνιαίων εκθέσεων αναφοράς (μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη του μήνα ή του τριμήνου αναφοράς) για την εξέλιξη των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και το Μητρώο Δεσμεύσεων, σύμφωνα με τα τυποποιημένα υποδείγματα που περιλαμβάνονται στην αριθμ. 2/47891/ΔΠΓΚ/15.6.2018 (ΑΔΑ: Ψ4Γ6Η-94Φ) εγκύκλιο,
• τις προϋποθέσεις για τη βελτίωση της ποιότητας των στοιχείων και
• την παροχή στοιχείων εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους.
Επίσης, οι φορείς οφείλουν να μεριμνούν, κατά λόγο αρμοδιότητας, για την αποφυγή καθυστερήσεων στις πληρωμές για εμπορικές συναλλαγές, προκειμένου να αποφευχθεί η καταβολή τόκων υπερημερίας και λοιπών αποζημιώσεων σε περίπτωση διενέργειας πληρωμών εκτός των προβλεπόμενων προθεσμιών, σύμφωνα με την παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013 (Α' 107), με την οποία προσαρμόστηκε η ελληνική νομοθεσία στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.
Συνοψίζοντας, οι φορείς της Κεντρικής Διοίκησης υποχρεούνται να συντάσσουν και να αποστέλλουν στο ΓΛΚ κάθε μήνα περιληπτικό πίνακα των μέχρι το τέλος του προηγούμενου μήνα εκκρεμών δεσμεύσεων, απλήρωτων υποχρεώσεων και ληξιπρόθεσμων οφειλών (σύνοψη Μητρώου Δεσμεύσεων) μέσω της ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας (e-portal) καθώς και μηνιαίες συνοπτικές εκθέσεις, σχετικά με το ύψος των υποχρεώσεων του φορέα, τους λόγους για την εξέλιξή τους και σχετικές προτεινόμενες δράσεις για τη μείωσή τους και τριμηνιαίες εκθέσεις για την κατάσταση και τα προβλήματα που τυχόν υφίστανται στην τήρηση και λειτουργία του Μητρώου Δεσμεύσεων.
Οι λοιποί - πλην Κεντρικής Διοίκησης - φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις Συνόψεις του Μητρώου Δεσμεύσεων, τις προβλεπόμενες Εκθέσεις Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων καθώς και τα σχετικά με τον Κύριο Δείκτη Επιδόσεων (KPI) στοιχεία πληρωμών, μέσω ειδικής εφαρμογής της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣΨΔ) με τίτλο «Πληροφοριακό Σύστημα Υποβολής Συνόψεων Μητρώου Δεσμεύσεων, Εκθέσεων Ληξιπροθέσμων Οφειλών και του Κυρίου Δείκτη Επιδόσεων (Key Performance Indicator-KPI) για τις πληρωμές Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (ΦΓΚ)».
Η εφαρμογή Συνόψεων Μητρώου Δεσμεύσεων καθώς και η αντίστοιχη εφαρμογή εξουσιοδοτήσεων/πιστοποιήσεων και όλο το συνοδευτικό τεκμηριωτικό υλικό είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.gsis.gr/synopsi-mitrooy-desmeyseon.
Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να απευθύνουν τα ερωτήματά τους α) μέσω της εφαρμογής ticketing που βρίσκεται στην ανωτέρω ιστοσελίδα ή β) μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση synopsismd@gsis.gr.
9.1. Αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων
Η ελαχιστοποίηση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης είναι μία σημαντική παράμετρος που συμβάλλει καθοριστικά στην εξυγίανση των προϋπολογισμών τους και στην ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας.
Οι αρμόδιες ΓΔΟΥ και οι προϊστάμενοι οικονομικών υπηρεσιών των φορέων οφείλουν:
• να φροντίζουν για την άμεση αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους, τόσο του ίδιου του φορέα της Κεντρικής Διοίκησης όσο και των εποπτευόμενων φορέων τους από ίδιους πόρους, καθώς και για τη μη σώρευση νέων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους και
• να εξετάζουν τους λόγους για τους οποίους δημιουργούνται καθυστερήσεις στις πληρωμές και συσσώρευση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και να μεριμνούν για την άμεση επίλυση τυχόν προβλημάτων, λαμβάνοντας τα απαραίτητα νομοθετικά, διοικητικά ή λοιπά μέτρα για την αντιμετώπισή τους.
Ειδικότερα, οι φορείς οι οποίοι υποβάλλουν μηνιαία στοιχεία προσαρμογών, οφείλουν να διερευνούν εάν υφίστανται περαιτέρω ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις οι οποίες εμπίπτουν στις σχετικές κατηγορίες προσαρμογών (οφειλές υπό δικαστική διεκδίκηση, αποκατάσταση παγίων προκαταβολών, οφειλές που δεν έχουν αποπληρωθεί λόγω εξωγενών παραγόντων, όπως μη εμφάνιση δικαιούχου ή μη προσκόμιση δικαιολογητικών, κατασχέσεις) και να φροντίζουν για τη συμπερίληψή τους στους οικείους υποβαλλόμενους πίνακες, σύμφωνα και με τα διαλαμβανόμενα στο υπ’ αριθμ. 2/78425/ΔΠΓΚ/23.10.2019 έγγραφο του ΓΛΚ.
10. Κρατικός προϋπολογισμός - Κεντρική Διοίκηση
Διοίκηση εσόδων και εξόδων του κράτους
Η είσπραξη των εσόδων και η πληρωμή των δαπανών του κράτους και των ειδικών ταμείων γίνεται με βάση τις προβλέψεις του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με τους ισχύοντες δημοσιονομικούς κανόνες. Το εφαρμοστέο θεσμικό πλαίσιο προσδιορίζει αναλυτικά τη διαδικασία υλοποίησης, τόσο του σκέλους των εσόδων όσο και του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού.
Τα έσοδα και έξοδα καταλογίζονται στους οικείους φορείς και ΑΛΕ, όπως αυτοί προσδιορίζονται αντίστοιχα στη διοικητική και την οικονομική ταξινόμηση εσόδων και εξόδων του κρατικού προϋπολογισμού.
Ειδικότερα, επισημαίνονται τα ακόλουθα:
• Έσοδα
Τα έσοδα του κράτους και των ειδικών ταμείων, υπηρεσιών και λογαριασμών βεβαιώνονται, εισπράττονται και εμφανίζονται στους οικείους αναλυτικούς λογαριασμούς εσόδων του προϋπολογισμού.
Βεβαιωθέντα έσοδα του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2024 είναι τα ποσά που βεβαιώνονται κατά τη διάρκεια αυτού, ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο από την οποία προέρχονται. Τα έσοδα που έχουν βεβαιωθεί και δεν εισπράχθηκαν μέχρι τη λήξη του οικονομικού έτους 2023, διαγράφονται λογιστικά από το έτος αυτό και επαναβεβαιώνονται ως έσοδα του οικονομικού έτους 2024.
Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι όσες Δημόσιες Υπηρεσίες, πέραν του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, εντοπίζουν περιπτώσεις οφειλών προς το Δημόσιο, μη φορολογικής φύσεως, οι οποίες προκύπτουν από συμβάσεις ή άλλα δικαιώματα του Δημοσίου και δεν έχουν αποδοθεί από τους υπόχρεους, οφείλουν να προβαίνουν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για τη βεβαίωσή τους στην οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.4978/2022, Α’ 190) καθώς και στο άρθρο 81 του ν.4270/2014.
• Έξοδα
Η υλοποίηση των δαπανών του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις προβλέψεις, αποτελεί κομβικό σημείο της δημοσιονομικής διαχείρισης για την επίτευξη των στόχων του προϋπολογισμού.
Επισημαίνεται ότι με τον προϋπολογισμό καθορίζονται ανώτατα όρια δαπανών. Με την πραγματοποίηση δαπανών επιδιώκονται η επίτευξη συγκεκριμένου αποτελέσματος και η παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη σύνδεση όλων των δαπανών που πραγματοποιούνται με συγκεκριμένο και μετρήσιμο αποτέλεσμα.
Τα όρια των πιστώσεων που έχουν καθορισθεί στον προϋπολογισμό προσδιορίζουν το ανώτατο ύψος υποχρεώσεων που μπορούν να αναληφθούν εντός του 2024, αφού βεβαίως ληφθούν υπόψη κατά προτεραιότητα οι υποχρεώσεις προηγούμενων ετών που βαρύνουν τις πιστώσεις αυτές.
10.1. Τακτικός προϋπολογισμός
10.1.1. Εκτέλεση προϋπολογισμού - πιστώσεις
Σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν.4270/2014, το ποσοστό των πιστώσεων του κρατικού προϋπολογισμού που επιτρέπεται να διατεθεί από τους διατάκτες, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Σημειώνεται ότι η διάθεση του συνόλου των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Το ποσοστό αποδέσμευσης των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων εξαρτάται κάθε φορά από την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού και για τον λόγο αυτό είναι πιθανό να μην εγκριθεί η διάθεση του συνόλου των πιστώσεων ορισμένων κατηγοριών δαπανών.
Για το οικονομικό έτος 2024 τα ποσοστά διάθεσης των πιστώσεων του κρατικού προϋπολογισμού έχουν καθορισθεί με την αριθμ. 2/112057/18.12.2023 απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Διάθεση των πιστώσεων του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024» (ΑΔΑ: ΩΖΞΚΗ-ΣΤ7).
Με το άρθρο 71 του ν.4270/2014 προβλέπονται οι περιπτώσεις ανακατανομών πιστώσεων του κρατικού προϋπολογισμού, ενώ με την αριθμ. 2/90906/ΔΠΓΚ/19.12.2019 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Ανακατανομή πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού» (Β' 4885), η οποία έχει εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του ανωτέρω άρθρου, καθορίζονται λεπτομερώς οι διαδικασίες διαχείρισης (αυξομειώσεις - μεταφορές) των πιστώσεων του κρατικού προϋπολογισμού καθώς και οι πιστώσεις μη δεκτικές αυξομειώσεων από τους διατάκτες (Πίνακας Π.1. του Παραρτήματος).
Διευκρινίζεται ότι η ανακατανομή των πιστώσεων που αφορούν στους ειδικούς φορείς του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» και «Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών» διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού του ΓΛΚ.
Επισημαίνεται ότι:
1. Διάθεση πιστώσεων από το αποθεματικό της παρ. 1 του άρθρου 59 του ν.4270/2014 μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους που προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο. Σημειώνεται ότι κάθε τρίμηνο παρουσιάζεται στη Βουλή και κοινοποιείται στο Ελεγκτικό Συνέδριο κατάσταση με τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης που ενισχύθηκαν από το αποθεματικό και τους λόγους που οδήγησαν στην ενίσχυση αυτή.
Με την ίδια ως άνω διαδικασία πραγματοποιείται η διάθεση πιστώσεων και από το ειδικό αποθεματικό της παρ. 8 του άρθρου 59 του ν.4270/2014, το οποίο θεσπίστηκε με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.4638/2019 (Α' 181), για την κάλυψη σημαντικών και επειγουσών δαπανών. Το ειδικό αποθεματικό θα χρησιμοποιείται για τη συστηματική ενίσχυση των Υπουργείων σε όλη τη διάρκεια του έτους. Στο πλαίσιο δε της ορθής διάθεσης των πιστώσεων του κρατικού προϋπολογισμού, οι φορείς θα πρέπει να έχουν εξαντλήσει κάθε περιθώριο εύρεσης πιστώσεων μέσω ανακατανομών του άρθρου 71 του ν.4270/2014, πριν την υποβολή αιτήματος για χορήγηση πιστώσεων από το εν λόγω ειδικό αποθεματικό, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 59, παρ. 3, περ. β του ν.4270/2014.
2. Η ύπαρξη πιστώσεων στον προϋπολογισμό, είτε αυτή προέρχεται από την αρχική κατανομή είτε από ανακατανομή ή ενίσχυση του προϋπολογισμού των φορέων, ακόμη και στις περιπτώσεις που συμμετέχει στη σχετική διαδικασία εγγραφής ή ανακατανομής το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση εκ των προτέρων νομιμοποίηση των δαπανών που πραγματοποιούνται σε βάρος αυτών των πιστώσεων. Η ευθύνη τήρησης των νόμιμων προϋποθέσεων για την ανάληψη υποχρεώσεων και την πραγματοποίηση δαπανών ανήκει αποκλειστικά στις υπηρεσίες του φορέα που υλοποιεί τη δαπάνη.
3. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να εξετάζεται από τους φορείς η δυνατότητα ένταξης των δαπανών, των οποίων η φύση συνάδει προς τούτο, στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, δεδομένης τόσο της αυξημένης ευελιξίας των διαδικασιών του ΠΔΕ όσο και της εισροής πόρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) στα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Για τη σχετική αξιολόγηση θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ιδιαίτερα και η καταβολή ομοειδών δαπανών σε βάρος των εκτελούμενων προγραμμάτων του ΠΔΕ.
10.1.2. Παροχές σε εργαζόμενους
Σημαντικό μερίδιο στις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού καταλαμβάνουν οι πιστώσεις που έχουν προβλεφθεί για παροχές σε εργαζόμενους. Αποτελεί βασική προϋπόθεση, εκ μέρους των φορέων, η παρακολούθηση αλλά και η αποτύπωση των δαπανών που επιδρούν στο ύψος της συγκεκριμένης κατηγορίας δαπάνης και οι οποίες προέρχονται, κατά κύριο λόγο, από διορισμούς, προσλήψεις, μετατάξεις και αποσπάσεις κάθε κατηγορίας προσωπικού.
α) Διορισμοί/Προσλήψεις
• Μόνιμοι και ΙΔΑΧ υπάλληλοι
Αναφορικά με την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας που προκαλείται από τον διορισμό των μόνιμων και την πρόσληψη των ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) υπαλλήλων των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης και των νομικών προσώπων, των οποίων η μισθοδοσία βαρύνει τις πιστώσεις για παροχές σε εργαζόμενους, ισχύει το άρθρο 73 του ν.4646/2019 (Α' 201), με το οποίο απλοποιείται το σχετικό θεσμικό πλαίσιο και καθίσταται δυνατή η ταχύτερη ολοκλήρωση των επιμέρους διοικητικών διαδικασιών έκδοσης των πράξεων διορισμού/πρόσληψης.
Οι σχετικές πιστώσεις προβλέπονται στον προϋπολογισμό του ειδικού φορέα «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΕΦ 1024-711-0000000) και ειδικότερα στους ΑΛΕ 2910201001 «Πιστώσεις για δαπάνες πρόσληψης τακτικού προσωπικού με βάση τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων» και 2910201002 «Πιστώσεις για δαπάνες πρόσληψης τακτικού προσωπικού βάσει ειδικών διατάξεων, δικαστικών αποφάσεων κ.λπ.».
Για τις ως άνω περιπτώσεις διορισμών/προσλήψεων, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών παρέχει βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης στον τακτικό προϋπολογισμό. Για το οικονομικό έτος 2024 εκδόθηκε σχετικά η υπ’ αριθμ. 2/113284/ΔΠΓΚ/20.12.2023 βεβαίωση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΑΔΑ: 6Ρ8ΤΗ-Η72). Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του προϋπολογισμού οι αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες βεβαιώνουν ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την ύπαρξη πρόβλεψης στον προϋπολογισμό επί των σχετικών πράξεων.
Τονίζεται ότι: α) για τις ανωτέρω περιπτώσεις διορισμών/προσλήψεων η περ. β της παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 δεν εφαρμόζεται και β) η ανωτέρω βεβαίωση δεν αφορά στην κάλυψη μισθοδοσίας νομικών προσώπων, η μισθοδοσία των οποίων καλύπτεται από τις πιστώσεις των οικείων προϋπολογισμών τους, ακόμα και αν έχουν λάβει επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό για τον σκοπό αυτό. Συνεπώς, για τους διορισμούς και τις προσλήψεις που συνεπάγονται οικονομική επιβάρυνση σε νομικά πρόσωπα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 73 του ν.4646/2019, εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016, δηλαδή οι αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες παρέχουν την απαιτούμενη βεβαίωση επί των οικείων πράξεων περί ύπαρξης πρόβλεψης πίστωσης στον προϋπολογισμό τους. Σε διαφορετική περίπτωση οι σχετικές πράξεις είναι άκυρες (παρ. 4 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016). Για τις προσλήψεις αυτές η κάλυψη της δαπάνης πραγματοποιείται είτε από πιστώσεις των οικείων προϋπολογισμών των φορέων είτε με ανάλωση ταμειακών διαθεσίμων, κατόπιν αναμόρφωσης του εγκεκριμένου προϋπολογισμού τους.
Μετά την ολοκλήρωση των εν λόγω πράξεων, η προκαλούμενη δαπάνη, εφόσον αυτό απαιτείται, αντιμετωπίζεται με μείωση της πίστωσης των προαναφερόμενων ΑΛΕ του προϋπολογισμού του ειδικού φορέα «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και αύξηση των αντίστοιχων πιστώσεων μισθοδοσίας με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα κατωτέρω στο υπό στοιχείο γ) της παρούσας εγκυκλίου.
Με την προαναφερόμενη διαδικασία αντιμετωπίζεται εφεξής και η προκαλούμενη δαπάνη μισθοδοσίας από τον διορισμό των μελών της Κυβέρνησης, των Υφυπουργών, των Γενικών, Ειδικών και Υπηρεσιακών Γραμματέων Υπουργείων καθώς και των Γραμματέων και των Συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και από την πλήρωση των θεσμοθετημένων θέσεων προσωπικού των γραφείων τους και του γραφείου της Προεδρίας της Δημοκρατίας.
Κατ' εξαίρεση, έχουν προβλεφθεί πιστώσεις για δαπάνες μισθοδοσίας για την πρόσληψη - εισαγωγή σπουδαστών σε παραγωγικές σχολές του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, της Ελληνικής Αστυνομίας στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, του Πυροσβεστικού Σώματος στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καθώς και για την πρόσληψη - εισαγωγή σπουδαστών σε στρατιωτικές σχολές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Επιπλέον, έχουν προβλεφθεί πιστώσεις για δαπάνες μισθοδοσίας των αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης καθώς και των εισακτέων σπουδαστών της Διπλωματικής Ακαδημίας στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εξωτερικών. Όλες οι ανωτέρω προσλήψεις περιλαμβάνονται στον Ετήσιο Προγραμματισμό προσλήψεων έτους 2024 (ΠΥΣ 26/31.10.2023).
Οι φορείς της Κεντρικής Διοίκησης υποχρεούνται να αποστέλλουν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους απολογιστικά στοιχεία διορισμών/προσλήψεων, σύμφωνα με τον Πίνακα Π.5. του Παραρτήματος.
Ο χρόνος αποστολής των προαναφερόμενων στοιχείων ορίζεται ως εξής:
• Για το Α' τρίμηνο (1.1.2024 έως και 31.3.2024) έως 12 Απριλίου,
• Για το Β' τρίμηνο (1.4.2024 έως και 30.6.2024) έως 12 Ιουλίου,
• Για το Γ' τρίμηνο (1.7.2024 έως και 30.9.2024) έως 11 Οκτωβρίου,
• Για την περίοδο 1.10.2024 έως και 21.11.2024, έως 6 Δεκεμβρίου,
• Για το Δ' τρίμηνο (1.10.2024 έως και 31.12.2024) έως 10 Ιανουαρίου 2025.
Τα εν λόγω στοιχεία αποστέλλονται από τη ΓΔΟΥ κάθε φορέα στη ΔΠΓΚ του ΓΛΚ, αποκλειστικά σε επεξεργάσιμη μορφή (excel), στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpgk@glk.gr. Υπογραμμίζεται ότι τα στοιχεία που αποστέλλονται κατά τα ανωτέρω αφορούν σε ολοκληρωμένες διοικητικές πράξεις, οι οποίες θα πρέπει να έχουν δημοσιευτεί και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εφόσον απαιτείται.
• Προσωπικό ΙΔΟΧ και σύμβασης μίσθωσης έργου
Αναφορικά με τις προσλήψεις υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), συμπεριλαμβανομένου και του εποχικού προσωπικού, ή με σύμβαση μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης, που θα πραγματοποιηθούν εντός του 2024 σε φορείς των οποίων η μισθοδοσία βαρύνει τις πιστώσεις για παροχές σε εργαζόμενους, έχουν προβλεφθεί πιστώσεις στον Ειδικό Φορέα 1024711-0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και ειδικότερα στον ΑΛΕ 2910201004 «Πιστώσεις για δαπάνες πρόσληψης μη τακτικού προσωπικού με βάση τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων και βάσει ειδικών διατάξεων». Διευκρινίζεται ότι στις ανωτέρω περιπτώσεις δεν περιλαμβάνονται οι προσλήψεις προσωπικού σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης για τις οποίες ως τρόπος κάλυψης της προκαλούμενης δαπάνης αναφέρεται η επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό.
Τα εγκεκριμένα από το Υπουργείο Εσωτερικών αιτήματα των φορέων διαβιβάζονται στη ΔΠΓΚ του ΓΛΚ, προκειμένου να παρασχεθεί βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης στον τακτικό προϋπολογισμό (εφόσον η μισθοδοσία βαρύνει τις πιστώσεις για παροχές σε εργαζόμενους), η οποία κοινοποιείται στον αρμόδιο φορέα. Η βεβαίωση χορηγείται με την προϋπόθεση ότι με την πραγματοποίηση των εν λόγω προσλήψεων δεν γίνεται υπέρβαση του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συμπεριλαμβανομένου και του εποχικού προσωπικού, ή με σύμβαση μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτός προσδιορίστηκε στην υπ’ αριθ. 26/31.10.2023 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (άρθρο 51 του ν.4622/2019, Α’ 133, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 20 του ν.5027/2023, Α’ 48). Επισημαίνεται ότι τα αιτήματα αυτά δεν απαιτείται να συνοδεύονται από αιτιολογημένη εισήγηση της αρμόδιας ΓΔΟΥ αναφορικά με τον τρόπο κάλυψης της προκαλούμενης δαπάνης (παρ. 5ε του άρθρου 24 του ν.4270/2014).
Αναφορικά με τις προσλήψεις υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και σύμβασης μίσθωσης έργου που θα πραγματοποιηθούν εντός του 2024 σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, των οποίων η μισθοδοσία δεν βαρύνει τις πιστώσεις για παροχές σε εργαζόμενους, δεν έχουν προβλεφθεί πιστώσεις στον τακτικό προϋπολογισμό 2024. Ως εκ τούτου, τα αιτήματα των εν λόγω φορέων της Γενικής Κυβέρνησης προς το Υπουργείο Εσωτερικών για έγκριση προσλήψεων προσωπικού ΙΔΟΧ (για τις περιπτώσεις όπου απαιτείται θα πρέπει να συνοδεύονται απαραίτητα από αιτιολογημένη εισήγηση της αρμόδιας ΓΔΟΥ του εποπτεύοντος Υπουργείου αναφορικά με τον τρόπο κάλυψης της προκαλούμενης δαπάνης (παρ. 5ε του άρθρου 24 του ν.4270/2014). Οι ανωτέρω εισηγήσεις θα πρέπει να κοινοποιούνται στη ΔΠΓΚ του ΓΛΚ, ώστε να παρέχεται επί των εγκεκριμένων από το Υπουργείο Εσωτερικών αιτημάτων έγγραφο παροχής απόψεων από το ΓΛΚ για τον τρόπο κάλυψης της δαπάνης, το οποίο θα αποστέλλεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και θα κοινοποιείται στον αρμόδιο φορέα. Για τις προσλήψεις αυτές η κάλυψη της δαπάνης θα πραγματοποιηθεί είτε από πιστώσεις των οικείων προϋπολογισμών των φορέων είτε με ανάλωση ταμειακών διαθεσίμων, κατόπιν αναμόρφωσης του εγκεκριμένου προϋπολογισμού τους (σχετική η αριθ. 2/84027/ΔΠΓΚ/15.11.2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών).
β) Μετατάξεις/μεταφορές και αποσπάσεις υπαλλήλων φορέων Γενικής Κυβέρνησης
Με τον ν.4440/2016 (Α' 224) καθιερώθηκε το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (ΕΣΚ). Στο ΕΣΚ υπάγονται οι πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι, μόνιμοι και ΙΔΑΧ, που υπηρετούν σε υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, του Δημοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των ΟΤΑ και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) καθώς και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ), εφόσον ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση καθώς και οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), ανεξαρτήτως του φορέα στον οποίο ανήκει η οργανική τους θέση.
Αναφορικά με την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού που αποσπάται ή μετατάσσεται ισχύει το άρθρο 15 του ν.4440/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 70 του ν.4646/2019. Με το τελευταίο ρυθμίστηκε η διαδικασία για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας που προκαλείται από τις προαναφερόμενες διοικητικές πράξεις στο πλαίσιο του ΕΣΚ, προκειμένου να επιταχυνθεί η ολοκλήρωση των διοικητικών διαδικασιών, όπως ήδη αναφέρθηκε. Επιπρόσθετα, με τα άρθρα 71 και 72 του ν.4646/2019 ρυθμίζονται και περιπτώσεις αποσπάσεων - μετατάξεων που πραγματοποιούνται εκτός του πλαισίου του ΕΣΚ.
Ειδικότερα, για τις περιπτώσεις μετατάξεων/μεταφορών - αποσπάσεων προσωπικού μεταξύ φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, ανεξάρτητα από το εάν η μισθοδοσία τους βαρύνει ή όχι τις πιστώσεις για παροχές σε εργαζόμενους, προβλέπεται πίστωση στον ΑΛΕ 2910201003 «Πιστώσεις για δαπάνες αποδοχών προσωπικού λόγω μετατάξεων, αποσπάσεων κ.λπ.» του προϋπολογισμού του ειδικού φορέα «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» (ΕΦ 1024-711-0000000) του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η βεβαίωση της ύπαρξης της εν λόγω πίστωσης στον τακτικό προϋπολογισμό παρέχεται κατά την έναρξη του οικονομικού έτους από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
Για το οικονομικό έτος 2024 εκδόθηκε σχετικά η υπ’ αριθμ. 2/113291/ΔΠΓΚ/20.12.2023 βεβαίωση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΑΔΑ: 6ΝΒ6Η-ΙΦΦ). Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του προϋπολογισμού οι αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες βεβαιώνουν ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την ύπαρξη πρόβλεψης στον προϋπολογισμό επί των σχετικών πράξεων.
Μετά από την ολοκλήρωση των εν λόγω πράξεων, η προκαλούμενη δαπάνη, εφόσον αυτό απαιτείται, αντιμετωπίζεται με μείωση της πίστωσης του ΑΛΕ 2910201003 του προϋπολογισμού του ειδικού φορέα «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και αύξηση των αντίστοιχων πιστώσεων μισθοδοσίας ή επιχορήγησης των φορέων υποδοχής με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα κατωτέρω στο υπό στοιχείο γ) της παρούσας εγκυκλίου.
Σημειώνεται ότι για τις ανωτέρω περιπτώσεις μετατάξεων/μεταφορών και αποσπάσεων η περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 δεν εφαρμόζεται.
Για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας υπαλλήλων που μετατάσσονται ή αποσπώνται από φορείς Γενικής Κυβέρνησης σε άλλους φορείς Γενικής Κυβέρνησης, οι οποίοι δεν επιχορηγούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό γενικά ή ειδικά για μισθοδοσία, προβλέπεται η δυνατότητα ειδικής επιχορήγησης των φορέων υποδοχής από διακριτό ΑΛΕ. Η εν λόγω επιχορήγηση αφορά αποκλειστικά και μόνο στο οικονομικό έτος διενέργειας της απόσπασης ή της μετάταξης.
Αντίθετα, η κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας στην περίπτωση αποσπάσεων ή μετατάξεων από φορείς εκτός σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης δεν είναι δυνατή. Κατ’ εξαίρεση, με τη διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω, είναι δυνατή η κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας: α) των αποφοίτων της ΕΣΔΔΑ που εντάσσονται στο ΕΣΚ και αποσπώνται ή μετατάσσονται από φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης και β) των υπαλλήλων που αποσπώνται από φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης για συνυπηρέτηση στο εσωτερικό.
Στην περίπτωση μετατάξεων ή αποσπάσεων από φορείς εντός σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης, η προκαλούμενη δαπάνη αντιμετωπίζεται από ίδιους πόρους του φορέα υποδοχής. Κατ’ εξαίρεση, εάν η δαπάνη δεν μπορεί να καλυφθεί με τον τρόπο αυτό, είναι δυνατή η κάλυψή της με αύξηση της επιχορήγησης των φορέων υποδοχής σύμφωνα με τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα, εφόσον η απόσπαση πραγματοποιείται για λόγους συνυπηρέτησης στο εσωτερικό. Επίσης, η εξαίρεση αυτή εφαρμόζεται και για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας αποσπάσεων ή μετατάξεων για αποδεδειγμένα ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους υγείας, ύστερα από γνωμοδότηση της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας.
Για τις περιπτώσεις που η κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας είναι δυνατή με τη διαδικασία της περίπτωσης α' της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν.4440/2016, οι φορείς της Κεντρικής Διοίκησης (Προεδρία της Δημοκρατίας, Προεδρία της Κυβέρνησης, Βουλή των Ελλήνων, Υπουργεία και Αποκεντρωμένες Διοικήσεις καθώς και ΑΔΑ που δεν έχουν νομική προσωπικότητα και αποτελούν ειδικούς φορείς των Υπουργείων) υποχρεούνται να αποστέλλουν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους απολογιστικά στοιχεία σύμφωνα με τον Πίνακα Π.6. του Παραρτήματος.
Ο χρόνος αποστολής των προαναφερόμενων στοιχείων ορίζεται ως εξής:
• Για το Α' τρίμηνο (1.1.2024 έως και 31.3.2024) έως 12 Απριλίου,
• Για το Β' τρίμηνο (1.4.2024 έως και 30.6.2024) έως 12 Ιουλίου,
• Για το Γ' τρίμηνο (1.7.2024 έως και 30.9.2024) έως 11 Οκτωβρίου,
• Για την περίοδο 1.10.2024 έως και 21.11.2024, έως 6 Δεκεμβρίου,
• Για το Δ' τρίμηνο (1.10.2024 έως και 31.12.2024) έως 10 Ιανουαρίου 2025.
Τα εν λόγω στοιχεία αποστέλλονται από τη ΓΔΟΥ κάθε Φορέα στη ΔΠΓΚ του ΓΛΚ, αποκλειστικά σε επεξεργάσιμη μορφή (excel), στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpgk@glk.gr. Υπογραμμίζεται ότι τα στοιχεία που αποστέλλονται αφορούν σε ολοκληρωμένες διοικητικές πράξεις, οι οποίες θα πρέπει να έχουν δημοσιευτεί και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εφόσον απαιτείται.
Σε κάθε περίπτωση, στην παρ. 3 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 προβλέπεται η βεβαίωση της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας του φορέα περί ύπαρξης πρόβλεψης πίστωσης για διορισμούς, προσλήψεις, εντάξεις, μετατάξεις, αποσπάσεις και προαγωγές που συνεπάγονται οικονομική επιβάρυνση. Σε διαφορετική περίπτωση οι σχετικές πράξεις είναι άκυρες (παρ. 4 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016).
Διευκρινίζεται ότι για τις μετατάξεις προσωπικού από κατηγορία σε κατηγορία, από κλάδο σε κλάδο, από ειδικό φορέα σε ειδικό φορέα ή εντός του ίδιου ειδικού φορέα στο ίδιο Υπουργείο ή στην ίδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση, οι οικονομικές υπηρεσίες παρέχουν την απαιτούμενη από τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 βεβαίωση επί των οικείων πράξεων, δεδομένου ότι η σχετική δαπάνη μπορεί να αντιμετωπιστεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του φορέα για μισθοδοσία.
γ) Διαδικασία κάλυψης δαπάνης μισθοδοσίας διορισμών/προσλήψεων και μετατάξεων/μεταφορών -αποσπάσεων
Δαπάνη μισθοδοσίας που βαρύνει τις πιστώσεις για παροχές σε εργαζόμενους
Οι φορείς των οποίων η δαπάνη μισθοδοσίας βαρύνει τις πιστώσεις για παροχές σε εργαζόμενους δύναται να υποβάλουν, μέσω της αρμόδιας ΓΔΟΥ, ενιαίο αίτημα ενίσχυσης των πιστώσεων μισθοδοσίας του προϋπολογισμού τους διακριτά για περιπτώσεις διορισμών/προσλήψεων και μετατάξεων/μεταφορών -αποσπάσεων, συνοδευόμενο από τον Πίνακα Π.1. του Παραρτήματος, ταυτόχρονα με την υποβολή των σχετικών απολογιστικών στοιχείων της περιόδου 1.10.2023 έως 21.11.2023. Κατά τη διατύπωση των σχετικών αιτημάτων ενίσχυσης πιστώσεων θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τυχόν εξοικονομήσεις που προέρχονται από την υλοποίηση μετατάξεων/μεταφορών - αποσπάσεων προσωπικού προς άλλους φορείς.
Δαπάνη μισθοδοσίας που δεν βαρύνει τις πιστώσεις για παροχές σε εργαζόμενους
Για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.4972/2022 (Α’ 181), των οποίων η μισθοδοσία δεν βαρύνει τις πιστώσεις για παροχές σε εργαζόμενους, έχουν προβλεφθεί οι αναγκαίες πιστώσεις στους οικείους προϋπολογισμούς των φορέων για τις προσλήψεις που αφορούν σε τακτικό (μόνιμο ή ΙΔΑΧ) ή μη τακτικό προσωπικό (ΙΔΟΧ, με θητεία κ.λπ.), εφόσον έχει εκδοθεί απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006.
Σε περίπτωση έγκρισης προσλήψεων για τις οποίες δεν έχουν προβλεφθεί οι αναγκαίες πιστώσεις στους προϋπολογισμούς των φορέων και οι οποίες θα υλοποιηθούν εντός του οικονομικού έτους 2024, η κάλυψη της δαπάνης θα πραγματοποιηθεί με ανάλωση ταμειακών διαθεσίμων, κατόπιν αναμόρφωσης του εγκεκριμένου προϋπολογισμού τους (σχετική η αριθ. 2/84027/ΔΠΓΚ/15.11.2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών).
Για τους φορείς του Κεφ. Α' του ν.3429/2005 (Α’ 314) των οποίων η μισθοδοσία δεν βαρύνει τις πιστώσεις για παροχές σε εργαζόμενους, για τις προσλήψεις που αφορούν σε προσωπικό με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, έχουν προβλεφθεί οι αναγκαίες πιστώσεις στους οικείους προϋπολογισμούς των φορέων, εφόσον έχει εκδοθεί απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006. Σε περίπτωση έγκρισης προσλήψεων, για τις οποίες δεν έχουν προβλεφθεί οι αναγκαίες πιστώσεις στους προϋπολογισμούς των φορέων, οι εν λόγω δαπάνες δύναται να αντιμετωπισθούν με αναθεώρηση των προϋπολογισμών τους σύμφωνα με την αριθμ. 2/26549/ΔΠΓΚ/27.3.2018 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, μέσω και της χρήσης ταμειακών διαθεσίμων.
Στις περιπτώσεις απόσπασης - μετάταξης/μεταφοράς προσωπικού, για τις οποίες δεν έχουν προβλεφθεί οι αναγκαίες πιστώσεις στον προϋπολογισμό των φορέων ή σε περίπτωση μη επάρκειας των αναγκαίων πιστώσεων, οι φορείς δύνανται να υποβάλουν αίτημα ενίσχυσης του προϋπολογισμού τους, μέσω της αρμόδιας ΓΔΟΥ, αποκλειστικά και μόνον για το οικονομικό έτος διενέργειας της απόσπασης -μετάταξης/μεταφοράς. Σε κάθε περίπτωση, κατά την υποβολή των σχετικών αιτημάτων ενίσχυσης πιστώσεων για επιχορήγηση θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τυχόν εξοικονομήσεις που προέρχονται από την υλοποίηση μετατάξεων/μεταφορών - αποσπάσεων προσωπικού από τον φορέα προς άλλους φορείς.
δ) Παροχές σε εργαζόμενους - Τακτικές αποδοχές
Όλοι οι φορείς της Κεντρικής Διοίκησης οφείλουν να παρακολουθούν σε μηνιαία βάση το ύψος των δαπανών αποδοχών και να προβαίνουν εγκαίρως στην τακτοποίηση των πιστώσεων βάσει των δυνατοτήτων που παρέχουν οι σχετικές διατάξεις και η αριθμ. 2/90906/ΔΠΓΚ/19.12.2019 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Ανακατανομή πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού» ή να υποβάλλουν, εάν είναι αναγκαίο, εγκαίρως αιτήματα αυξομείωσης των πιστώσεων, ώστε να είναι διασφαλισμένη η πληρωμή της μισθοδοσίας του προσωπικού σε βάρος των πιστώσεων του κρατικού προϋπολογισμού.
Για την ακριβή παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης των δαπανών της κατηγορίας αυτής είναι σημαντική η συμπλήρωση του Πίνακα Π.2. «Μεταβολές αριθμού προσωπικού» του Παραρτήματος, καθόσον ο εν λόγω πίνακας ενσωματώνει συγκεντρωτικά τον αριθμό των εισροών και εκροών του προσωπικού, όπως αυτές θα υλοποιούνται ανά τρίμηνο.
Δεδομένης της οικονομικής ταξινόμησης, σχετικά με την πληρωμή δαπανών μισθοδοσίας και λοιπών αποζημιώσεων και αμοιβών από 01.01.2019 και εφεξής, εκδόθηκε η αριθμ. 94385/22.6.2023 εγκύκλιος του ΓΛΚ (ΑΔΑ: 93ΞΓΗ-ΓΕΟ), με την οποία ορίζονται οι ΑΛΕ του κρατικού προϋπολογισμού που αφορούν σε σταθερές, διαρκούς ή περιοδικού χαρακτήρα δαπάνες ή λοιπές προβλεπόμενες βάσει νόμου δαπάνες, οι οποίες δύνανται να πληρώνονται με μισθοδοτικές καταστάσεις και καταστάσεις συντάξεων Δημοσίου.
Για τις δαπάνες αποδοχών, εφιστάται η προσοχή των εκκαθαριστών για την αυστηρή εφαρμογή των σχετικών διατάξεων και εγκυκλίων.
Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι στην πρώτη μισθοδοτική κατάσταση των διοριζόμενων, προσλαμβανόμενων, εντασσόμενων, μετατασσόμενων, αποσπώμενων ή προαγόμενων υπαλλήλων, πρέπει να βεβαιώνεται από τον αρμόδιο εκκαθαριστή η ύπαρξη πρόβλεψης στον προϋπολογισμό και να αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της σχετικής βεβαίωσης των οικονομικών υπηρεσιών (άρθρο 12 του π.δ. 80/2016).
ε) Παροχές σε εργαζόμενους - Πρόσθετες αποδοχές και αποδοχές σε είδος, εφημερίες
Ο αριθμός των ωρών που μπορεί να απασχοληθεί υπερωριακά - πέραν του κανονικού ωραρίου - το προσωπικό των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης και το προσωπικό των λοιπών φορέων, η μισθοδοσία του οποίου βαρύνει άμεσα τις πιστώσεις αποδοχών του τακτικού προϋπολογισμού, υπόκειται σε περιορισμούς.
Οι πιστώσεις για πρόσθετες αποδοχές και οι αποδοχές σε είδος εγγράφονται στη μείζονα κατηγορία εξόδων 21 «Παροχές σε εργαζόμενους» και σε ΑΛΕ που περιλαμβάνονται σε διακριτούς λογαριασμούς τέταρτου βαθμού. Προς αποφυγή άσκοπης αλληλογραφίας και γραφειοκρατικής επιβάρυνσης των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο των οριζομένων στην αριθμ. 2/90906/ΔΠΓΚ/19.12.2019 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Ανακατανομή πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού», αιτήματα που αφορούν στη μείωση πιστώσεων των ΑΛΕ που περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς τέταρτου βαθμού τακτικών αποδοχών και εργοδοτικών εισφορών (21101, 21201, 21301, 21304, 21901, 21902 και 21903) για την αύξηση πιστώσεων των ΑΛΕ που περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς τέταρτου βαθμού πρόσθετων αποδοχών και αποδοχών σε είδος, δεν θα αξιολογούνται θετικά από τη ΔΠΓΚ.
Η διαδικασία αποζημίωσης των εφημεριών του ιατρικού προσωπικού αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, των νοσηλευτικών ιδρυμάτων εποπτείας των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας και Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού καθώς και των λοιπών πρόσθετων αμοιβών του πάσης φύσεως προσωπικού, πλην ιατρικού, των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ), της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) και του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), από 1.1.2015 καθορίζεται από το άρθρο 12 του ν. 4316/2014 (Α' 270). Στο πλαίσιο αυτό, οι ως άνω αποζημιώσεις βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό και οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Υγείας, προκειμένου εν συνεχεία να επιχορηγηθούν ειδικώς οι εν λόγω φορείς. Σε κάθε περίπτωση, για την ακριβή τήρηση των διαδικασιών επιχορήγησης, της επιστροφής των τυχόν αδιάθετων ποσών, όπως επίσης και της συγκέντρωσης και αποστολής στη ΔΠΓΚ των στοιχείων πληρωμών μετά το πέρας κάθε τριμήνου, εφιστάται η προσοχή των αρμοδίων υπηρεσιών στην τήρηση και στην απαρέγκλιτη εφαρμογή των διαλαμβανομένων στις αριθμ. Β1α/16753/6.3.2015 (Β' 382), Β1α/40746/29.5.2015 (Β' 1018) και Β1α/40751/29.5.2015 (Β' 1018) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας.
Η ανάληψη υποχρεώσεων για υπερωριακή εργασία, αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες, ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου την εβδομάδα και υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών, οι οποίες πραγματοποιούνται εντός του τελευταίου διμήνου κάθε οικονομικού έτους, βαρύνει τις πιστώσεις του τρέχοντος κάθε φορά έτους. Με την έναρξη του νέου οικονομικού έτους (2024) και πριν από την ανάληψη οποιασδήποτε νέας υποχρέωσης, με ευθύνη των προϊσταμένων οικονομικών υπηρεσιών, δεσμεύονται στον προϋπολογισμό του φορέα πιστώσεις ισόποσες με το ύψος του ανεξόφλητου μέρους των αναλήψεων υποχρεώσεων. Η εν λόγω δέσμευση διενεργείται σε βάρος των πιστώσεων των αντίστοιχων ΑΛΕ, ανάλογα με τη φύση της δαπάνης που αφορούν, οι οποίοι περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς τέταρτου βαθμού για πρόσθετες παροχές (λογαριασμοί τέταρτου βαθμού 21102, 21202, 21302) της μείζονος κατηγορίας 21.
στ) Ασφαλιστικές εισφορές και αποδόσεις υπέρ e - ΕΦΚΑ και λοιπών φορέων κοινωνικής ασφάλισης
Κατά την εκκαθάριση της μισθοδοσίας 2024 οι αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες πρέπει να φροντίσουν για την απρόσκοπτη καταβολή και απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών των υπαλλήλων και λειτουργών του Δημοσίου καθώς και των εργοδοτικών εισφορών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις εγκύκλιες οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών.
10.1.3. Μεταβιβάσεις
α) Επιχορηγήσεις
Από τον κρατικό προϋπολογισμό διατίθενται σημαντικά ποσά για επιχορηγήσεις διαφόρων φορέων. Ωστόσο, ο κρατικός προϋπολογισμός δεν μπορεί να αναλαμβάνει το οικονομικό βάρος όλων των επιλογών των διοικήσεων των επιχορηγούμενων φορέων, οι οποίες οφείλουν να καθορίσουν τις προτεραιότητες και να ιεραρχήσουν τις ανάγκες τους.
Κύριο μέλημα των αρμόδιων ΓΔΟΥ αποτελούν ο έλεγχος των προϋπολογισμών και η συνεχής αξιολόγηση των πόρων που διατίθενται στους φορείς που εποπτεύουν, είτε ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση είτε όχι. Για την καταβολή των επιχορηγήσεων από τον κρατικό προϋπολογισμό λαμβάνονται υπόψη ο σκοπός διάθεσης των επιχορηγήσεων καθώς και η συνάφεια με τις δράσεις που σχεδιάζει να υλοποιήσει ο κάθε φορέας. Επιπλέον, ο εντός των μηνιαίων στόχων ακριβής χρονικός προγραμματισμός καταβολής των επιχορηγήσεων, εκ μέρους των Υπουργείων, αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ομαλή εκτέλεση και των προϋπολογισμών των επιχορηγούμενων φορέων. Τυχόν καθυστερήσεις στην καταβολή τους ενδέχεται να επιφέρουν αύξηση των απλήρωτων υποχρεώσεων στον προϋπολογισμό του φορέα που επιχορηγείται και κατ’ επέκταση και των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.
Η αναγκαιότητα ή μη καταβολής της επιχορήγησης πρέπει να αποφασίζεται ύστερα από αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης των προς επιχορήγηση φορέων και του ύψους των ταμειακών τους διαθεσίμων και εφόσον οι δαπάνες τους δεν μπορούν να καλυφθούν από τα ίδια έσοδά τους καθώς και από τα έσοδα από την αξιοποίηση της περιουσίας τους.
Οι φορείς που λαμβάνουν «μικτές» επιχορηγήσεις στις οποίες περιλαμβάνονται πιστώσεις για πληρωμή των αποδοχών και των λοιπών δαπανών τους (προμήθειες, λειτουργικά έξοδα κ.λπ.), διαθέτουν τα εγκριθέντα ποσά κατά απόλυτη προτεραιότητα για τις τακτικές αποδοχές προσωπικού και στη συνέχεια για τις λειτουργικές τους δαπάνες.
Τονίζεται ότι δεν επιτρέπεται τα ποσά που προβλέπονται για μισθοδοσία προσωπικού να διατεθούν για κάλυψη λειτουργικών αναγκών. Ιδιαίτερα δε, σε καμία περίπτωση δεν διατίθενται ποσά για πρόσθετες αποδοχές, εάν δεν έχει εξασφαλισθεί η συνολική πληρωμή των τακτικών αποδοχών. Κατόπιν αυτών, σε καμία περίπτωση δεν τίθεται θέμα συμπληρωματικής ενίσχυσης του φορέα για καταβολή αποδοχών.
Επιπλέον, με το άρθρο 84 του ν.4843/2021 (Α' 193), ενισχύεται περαιτέρω η απρόσκοπτη εκτέλεση των προϋπολογισμών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, πλην των ΟΤΑ, με την ενίσχυση της ταμειακής τους ρευστότητας, μέσω της δυνατότητας καταβολής στην αρχή κάθε οικονομικού έτους, από φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, έως και του ενός τετάρτου (1/4) της προβλεπόμενης ετήσιας επιχορήγησης ή/και χρηματοδότησης. Η εν λόγω καταβολή διενεργείται χωρίς την υποβολή των προβλεπόμενων στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 180 του ν.4820/2021 (Α’ 130) στοιχείων (ετήσιος απολογισμός και απολογισμός της επιχορήγησης ή/και χρηματοδότησης), ειδικότερα δε για τα νοσοκομεία του ΕΣΥ δεν απαιτείται ούτε η υποβολή των εγκεκριμένων αναλυτικών προϋπολογισμών τους.
Επιπρόσθετα, και ειδικά για τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, προβλέπεται η τμηματική καταβολή από το εποπτεύον Υπουργείο Υγείας της προβλεπόμενης ετήσιας επιχορήγησης εντός συγκεκριμένων χρονικών ορίων (άρθρο 85 του ν.4843/2021), τηρουμένων όλων των προϋποθέσεων που τίθενται από την κείμενη νομοθεσία. Η 1η δόση, που ανέρχεται έως το ένα τέταρτο (1/4) του ύψους της ετήσιας επιχορήγησης, καταβάλλεται έως την 20η Ιανουαρίου, η 2η δόση έως την 20η Απριλίου, η 3η δόση έως την 20η Ιουλίου και η 4η δόση έως την 20η Οκτωβρίου εκάστου οικονομικού έτους. Σε κάθε περίπτωση, έως την 20η Ιουλίου καταβάλλεται
τουλάχιστον ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) της συνολικής ετήσιας επιχορήγησης.
Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζονται η δυνατότητα έγκαιρης πληρωμής των υποχρεώσεων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και κατ’ επέκταση, η αποτροπή σώρευσης απλήρωτων υποχρεώσεων και ληξιπρόθεσμων οφειλών.
β) Αποζημιώσεις λόγω δικαστικών αποφάσεων
Με την έναρξη του οικονομικού έτους η ΔΠΓΚ του ΓΛΚ θα ενισχύσει τους προϋπολογισμούς των Υπουργείων και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων με πιστώσεις στους οικείους ΑΛΕ του προϋπολογισμού, οι οποίοι περιλαμβάνονται στον τεταρτοβάθμιο λογαριασμό εξόδων 23905 «Αποζημιώσεις λόγω δικαστικών αποφάσεων» καθώς και στους ΑΛΕ:
• 2310205001 «Επιχορήγηση σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) για αποζημιώσεις που απορρέουν από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων για πάσης φύσεως αποδοχές»,
• 2310305001 «Επιχορήγηση στις Υ.ΠΕ. - ΠΕ.Δ.Υ. για αποζημιώσεις που απορρέουν από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων για πάσης φύσεως αποδοχές»,
• 2310803015 «Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) για αποζημιώσεις που απορρέουν από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων για πάσης φύσεως αποδοχές»,
• 2690201001 «Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων», προκειμένου να εκτελεστούν δικαστικές αποφάσεις ή συμβιβαστικές πράξεις (αναγνώριση απαιτήσεων με πρακτικά του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους - ΝΣΚ). Οι σχετικές πιστώσεις χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό και δεν μπορούν να μειωθούν για την αύξηση πιστώσεων άλλων ΑΛΕ με αποφάσεις του αρμόδιου διατάκτη. Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η αυξομείωση των πιστώσεων των ΑΛΕ που περιλαμβάνονται στον λογαριασμό τέταρτου βαθμού 23905 «Αποζημιώσεις λόγω δικαστικών αποφάσεων» αποκλειστικά και μόνο μεταξύ των ΑΛΕ αυτών, δηλαδή εντός του λογαριασμού τέταρτου βαθμού εντός του ίδιου ή άλλων ειδικών φορέων του φορέα.
Η διαχείριση των πιστώσεων αυτών γίνεται από τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης και συνεπώς, αιτήματα για διάθεση πιστώσεων για την αιτία αυτή δεν θα υποβάλλονται στη ΔΠΓΚ του ΓΛΚ, με εξαίρεση την περίπτωση εξάντλησης των πιστώσεων που θα τεθούν στη διάθεση των φορέων.
Σε κάθε περίπτωση, για την αξιολόγηση από τη ΔΠΓΚ των αιτημάτων για χορήγηση συμπληρωματικών πιστώσεων, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η βεβαίωση της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας ότι η δικαστική απόφαση παράγει υποχρέωση συμμόρφωσης ή είναι τουλάχιστον τελεσίδικη και εκτελεστή ή προσωρινά εκτελεστή, λαμβάνοντας υπόψη και τις οδηγίες που παρέχονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΓΛΚ (π.χ. Διεύθυνση Κατάρτισης και Συντονισμού Εφαρμογής Δημοσιονομικών Κανόνων, Διεύθυνση Εισοδηματικής Πολιτικής). Δεδομένου ότι η ΔΠΓΚ δεν είναι αρμόδια να εκφέρει για κάθε δικαστική απόφαση κρίση περί της ύπαρξης ή μη υποχρέωσης της Διοίκησης προς εκτέλεση ή συμμόρφωση με το περιεχόμενό της, τα εν λόγω αιτήματα για χορήγηση συμπληρωματικών πιστώσεων θα συνοδεύονται από τις προαναφερόμενες βεβαιώσεις και όχι από αντίγραφα των δικαστικών αποφάσεων, στις οποίες αφορούν. Επίσης, θα πρέπει να συνοδεύονται από συγκεντρωτική κατάσταση, στην οποία θα αναφέρονται, ανά δικαστική απόφαση, τα αιτούμενα ποσά, με διακριτή αποτύπωση των επιδικασθέντων ποσών (κεφάλαιο) και των τόκων.
10.1.4. Δαπάνες ενέργειας
Για την επίτευξη του στόχου απαιτείται η υλοποίηση των μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας που προβλέφθηκαν στην αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/68315/502/01.7.2022 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών και Επικρατείας (Β’ 3424), για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτήρια και εγκαταστάσεις που ανήκουν ή χρησιμοποιούνται από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.
Κατ’ εφαρμογή της ανωτέρω ΚΥΑ, η δαπάνη κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και οι δαπάνες για την εφαρμογή της, τόσο για τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης όσο και για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που έχουν προβλεφθεί στους προϋπολογισμούς τους.
Πέραν των ανωτέρω, επισημαίνεται η υποχρέωση των ΓΔΟΥ για την υποβολή των ετήσιων συγκεντρωτικών αναφορών του άρθρου 7 της ανωτέρω ΚΥΑ καθώς και της αντίστοιχης βεβαίωσης για τις υπηρεσίες και τους φορείς αρμοδιότητας/εποπτείας κάθε Υπουργείου, μέχρι 15.02.2024 στη ΔΠΓΚ. Η Βουλή των Ελλήνων, η Προεδρία της Δημοκρατίας, η Προεδρία της Κυβέρνησης και οι ΑΔΑ που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς του τακτικού προϋπολογισμού, υποβάλλουν τη σχετική αναφορά και την αντίστοιχη βεβαίωση απευθείας στη ΔΠΓΚ εντός της ίδιας προθεσμίας.
Επιπλέον, στον Πίνακα Π.1. του Παραρτήματος και για τα αιτήματα μεταφοράς πίστωσης από το αποθεματικό των παρ. 1 και 8 του άρθρου 59 του ν.4270/2014, οι φορείς έχουν την υποχρέωση συμπλήρωσης των στοιχείων δ. και ε. του Πίνακα. Ειδικότερα, στις περιπτώσεις που το αίτημα ενίσχυσης από το αποθεματικό των παρ. 1 και 8 του άρθρου 59 του ν.4270/2014 αφορά σε μεταβίβαση προς φορέα Γενικής Κυβέρνησης, οι ΓΔΟΥ έχουν την υποχρέωση συμπλήρωσης τόσο για το Υπουργείο αρμοδιότητάς τους όσο και για τον φορέα εποπτείας τους, στον οποίο αφορά το αίτημα. Η συμπλήρωση των ανωτέρω στοιχείων επέχει θέση βεβαίωσης από τον αρμόδιο ΓΔΟΥ.
10.1.5. Πιστώσεις υπό κατανομή (Μείζονα κατηγορία εξόδων 29)
Στη μείζονα κατηγορία εξόδων 29 «Πιστώσεις υπό κατανομή» περιλαμβάνονται ΑΛΕ, όπου έχουν προβλεφθεί πιστώσεις οι οποίες, κατά την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατανέμονται σε άλλους ΑΛΕ που περιλαμβάνονται στις λοιπές μείζονες κατηγορίες εξόδων. Συνεπώς, η πραγματοποίηση δαπανών (ανάληψη υποχρεώσεων - έκδοση χρηματικών ενταλμάτων) δεν επιτρέπεται σε βάρος των πιστώσεων των ΑΛΕ που περιλαμβάνονται στη μείζονα κατηγορία 29 «Πιστώσεις υπό κατανομή».
Οι πιστώσεις των ΑΛΕ της μείζονος κατηγορίας αυτής μεταφέρονται κατά τη διάρκεια του έτους σε ΑΛΕ άλλων μειζόνων κατηγοριών, μετά την εξειδίκευση των δαπανών που πρόκειται να καλυφθούν, ανάλογα με την αιτία και τη φύση της δαπάνης στην οποία αφορούν. Η αυξομείωση των πιστώσεων των ΑΛΕ του τακτικού προϋπολογισμού που περιλαμβάνονται στη μείζονα κατηγορία εξόδων 29 «Πιστώσεις υπό κατανομή» δεν είναι δυνατή με απόφαση του αρμόδιου διατάκτη και πραγματοποιείται μόνο με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
10.1.6. Πολυετείς υποχρεώσεις
Σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν.4270/2014 και την αριθμ. 2/85154/ΔΠΓΚ/04.03.2022 ΥΑ «Αναπροσαρμογή ορίων της παρ. 1 του άρθρου 67 του ν.4270/2014 - Καθορισμός δαπανών για τις οποίες δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 67 του ν.4270/2014 περί πολυετών υποχρεώσεων» (Β’ 1137), για την ανάληψη υποχρεώσεων από τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, συμπεριλαμβανομένων και των ΑΔΑ που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς του τακτικού προϋπολογισμού, που προβλέπεται να βαρύνουν είτε τμηματικά είτε εξολοκλήρου έτη πέραν του τρέχοντος και υπερβαίνουν ετησίως το ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ σωρευτικά ανά ΑΛΕ του προϋπολογισμού κάθε ειδικού φορέα, απαιτείται προηγούμενη έγκριση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
Για την ανάληψη υποχρεώσεων που προβλέπεται να βαρύνουν είτε τμηματικά είτε εξολοκλήρου τα επόμενα του 2024 έτη και δεν υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσό, η έγκριση παρέχεται με απόφαση του αρμόδιου διατάκτη.
Για την ανάληψη πολυετών υποχρεώσεων που βαρύνουν τον ειδικό φορέα του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» απαιτείται προηγούμενη απόφαση έγκρισης του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού του ΓΛΚ, ανεξαρτήτως ύψους ποσού.
Διευκρινίζεται ότι οι τροποποιήσεις που επήλθαν στο άρθρο 67 του ν.4270/2014 με το άρθρο 153 του ν.4972/2022 αφορούν στην αντικατάσταση του όρου ΚΑΕ από τον όρο ΑΛΕ, προκειμένου να εναρμονιστεί η σχετική δημοσιονομική ορολογία με το λογιστικό πλαίσιο της Γενικής Κυβέρνησης (π.δ. 54/2018), χωρίς να μεταβάλλονται τα όρια ανάληψης των πολυετών υποχρεώσεων, όπως αυτά είχαν τροποποιηθεί με την ανωτέρω αριθμ. 2/85154/ΔΠΓΚ/04.03.2022 ΥΑ.
Για την υποβολή των σχετικών αιτημάτων συμπληρώνεται το υπόδειγμα του Πίνακα Π.7. του Παραρτήματος. Υπόδειγμα απόφασης έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης από τον αρμόδιο Υπουργό παρέχεται στο Παράρτημα (Έντυπο Ε.2.). Σε περίπτωση που ο αρμόδιος διατάκτης δεν είναι και ο αρμόδιος Υπουργός, το υπόδειγμα προσαρμόζεται ανάλογα.
10.2. Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)
Σύμφωνα με το άρθρο 55 του ν.4270/2014, η αναλυτική κατανομή των πιστώσεων του ΠΔΕ διενεργείται στους ΑΛΕ 2910601001 «Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων», 2910401899 «Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων» και ΑΛΕ 2910601061 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με τη στήριξη και ενίσχυση πληγέντων από θεομηνίες, καθώς και με την πρόληψη, προστασία και αποκατάσταση από θεομηνίες», ανά σκέλος και στους οικείους φορείς - ειδικούς φορείς.
Δεν συνιστάται η χρήση του ΑΛΕ 2910601059 «Πιστώσεις για δαπάνες δράσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας», καθώς η χρηματοδότηση έργων και προγραμμάτων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), παρακολουθείται διακριτά μέσω πρόβλεψης και ψήφισης των σχετικών πιστώσεων στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ οικονομικού έτους 2024, σε ειδικούς φορείς που έχουν δημιουργηθεί σε κάθε φορέα για τον σκοπό αυτόν. Στους εν λόγω ειδικούς φορείς εμφανίζονται οι δαπάνες και απολογιστικά.
Επιπρόσθετα οι εγγεγραμμένες πιστώσεις στον ΑΛΕ 2910601061 διατίθενται αποκλειστικά για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών και την αποκατάσταση ζημιών που προκαλούνται από θεομηνίες και λοιπές φυσικές καταστροφές καθώς και για την κρατική αρωγή, δυνάμει του ν.4797/2021 (Α’ 66).
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 71 του ν.4270/2014, η μεταφορά πιστώσεων μεταξύ μειζόνων κατηγοριών εντός του ορίου πιστώσεων του κάθε σκέλους του ΠΔΕ (ανακατανομή) πραγματοποιείται με απόφαση του αρμόδιου διατάκτη, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών του φορέα. Σε περίπτωση που, απαιτείται ανακατανομή πιστώσεων από φορέα σε φορέα με ενίσχυση εκείνων που τυχόν υπερέβησαν κατά σκέλος το ψηφισμένο συνολικό όριό τους, αφαιρώντας από εκείνους που εμφάνισαν υποεκτέλεση έναντι του ορίου αυτού, η διαδικασία εκτελείται, κατόπιν έκδοσης σχετικής απόφασης του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με μέριμνα της ΔΠΓΚ του ΓΛΚ. Ειδικά για τις πιστώσεις του ΤΑΑ, η ανακατανομή τους διενεργείται μόνο εντός του ορίου πιστώσεων των νέων ειδικών φορέων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.
Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι δεν επιτρέπεται η έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων, για τη λογιστική εμφάνιση των δαπανών του ΠΔΕ, σε βάρος των πιστώσεων των ΑΛΕ της μείζονος κατηγορίας 29 «Πιστώσεις υπό κατανομή». Για τις ανάγκες έκδοσης των ενταλμάτων αυτών, οι πιστώσεις μεταφέρονται από τους ΑΛΕ της μείζονος κατηγορίας 29 που είχαν αρχικώς κατανεμηθεί, σε ΑΛΕ μειζόνων κατηγοριών εξόδων του ίδιου φορέα, ανάλογα με τη φύση της δαπάνης που αφορούν.
Κατά τα λοιπά, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων εκτελείται σε εφαρμογή του Υποκεφαλαίου 3 του ν.4270/2014.
11. Προϋπολογισμός λοιπών φορέων Γενικής Κυβέρνησης
11.1. Κατάρτιση, έγκριση και αναμόρφωση/αναθεώρηση προϋπολογισμών λοιπών φορέων Γενικής Κυβέρνησης
11.1.1. Κατάρτιση - έγκριση προϋπολογισμών
Σύμφωνα με την παρ. 1α του άρθρου 63 του ν.4270/2014, οι αναλυτικοί προϋπολογισμοί των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, πλην ΟΤΑ, για το έτος 2024, οφείλουν να έχουν υιοθετηθεί από το αρμόδιο όργανο διοίκησης του φορέα και εγκριθεί από τον εποπτεύοντα Υπουργό μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023, μετά από εισήγηση του προϊσταμένου της οικείας ΓΔΟΥ και να είναι συνεπείς με το σχέδιο του συνοπτικού προϋπολογισμού που έχει ήδη υποβληθεί, κατά την ολοκλήρωση των διαδικασιών του άρθρου 54 του ν.4270/2014 καθώς και με τις εγκυκλίους που εκδίδονται από το ΓΛΚ.
Εφεξής, η ανωτέρω διαδικασία εφαρμόζεται και για τους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.4972/2022, ήτοι για τις εντός Γενικής Κυβέρνησης ανώνυμες εταιρείες, το μετοχικό κεφάλαιο των οποίων ανήκει άμεσα και κατά απόλυτη πλειοψηφία στο ελληνικό Δημόσιο.
Ανώνυμες Εταιρείες Φορείς Γενικής Κυβέρνησης του Μέρους Α' του ν.4972/2022
Προεδρία της Κυβέρνησης
Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση (ΕΡΤ) ΑΕ
Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ) ΑΕ
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ABEE (ΕΑΣ) ΑΒΕΕ
Υπουργείο Υγείας
Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (ΑΕΜΥ) ΑΕ
Κέντρο Τεκμηρίωσης & Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (ΚΕΤΕΚΝΥ ΑΕ)
Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (ΟΔΙΠΥ) ΑΕ
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ) ΑΕ
Υπουργείο Εσωτερικών
Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας (ΑΖΚ) ΑΕ
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Διαχειριστής ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης ΑΕ (ΔΑΠΕΕΠ)
Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ) ΑΕ
Υπουργείο Ανάπτυξης
Ανώνυμη Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Εργαστηριακών Δοκιμών,
Πιστοποίησης και Ποιότητας (ΕΒΕΤΑΜ) ΑΕ
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΜΑΕ
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ
ΟΣΕ ΑΕ
ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ
ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ
Κτιριακές Υποδομές (ΚΤΥΠ ) ΑΕ
Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (ΟΑΚ) ΑΕ
Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) ΑΕ
Οδικές Συγκοινωνίες (ΟΣΥ) ΑΕ
Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑΣΥ) ΜΑΕ
Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ) ΑΕ
Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Οργανισμός Λιμένων Ν. Εύβοιας ΑΕ
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) ΜΑΕ
Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ) ΑΕ
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) ΑΕ
Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ) ΑΕ
Υπουργείο Πολιτισμού
Ελληνικό Φεστιβάλ ΑΕ
Σημειώνεται ότι πριν την εφαρμογή του ν.4972/2022, οι εν λόγω εταιρείες υπάγονταν στο πεδίο εφαρμογής του Κεφ. Α' του ν.3429/2005. Οι εντός Γενικής Κυβέρνησης φορείς του Κεφ. Α' του ν.3429/2005, οι οποίοι εμπίπτουν πλέον στο πεδίο εφαρμογής του Μέρους Α' του ν.4972/2022, απεικονίζονται στον παραπάνω Πίνακα. Η αποτύπωση αυτή έχει δυναμικό χαρακτήρα και ως εκ τούτου θα επικαιροποιείται σε περιπτώσεις υπαγωγής στις διατάξεις του ανωτέρω νόμου ή απένταξης από αυτές. Οι ΓΔΟΥ των Υπουργείων οφείλουν να ενημερώνουν τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΓΛΚ (ΔΠΓΚ και Διεύθυνση Προγραμματισμού και Δημοσιονομικών Στοιχείων - ΔΠΔΣ) σε περιπτώσεις υπαγωγής νέων φορέων στις διατάξεις του Μέρους Α' του ν.4972/2022 ή απένταξης από αυτές.
Όσον αφορά στην έγκριση των προϋπολογισμών των λοιπών θυγατρικών της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ) ΑΕ της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν.4972/2022, τυγχάνει εφαρμογής η παρ. 1 του άρθρου 36 του ν.4972/2022, βάσει της οποίας οι εν λόγω φορείς υποβάλλουν στη Γενική Συνέλευση προς έγκριση τους ετήσιους προϋπολογισμούς τους καθώς και τα επιχειρησιακά και στρατηγικά τους σχέδια. Σύμφωνα με το άρθρο 197 του ν.4389/2016 (Α' 94) οι φορείς των οποίων το σύνολο των μετοχών κυριότητας του ελληνικού Δημοσίου έχει μεταβιβασθεί στην ΕΕΣΥΠ, απαριθμούνται στα Παραρτήματα Δ', Ε' και ΣΤ' του ν.4389/2016. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εντός Γενικής Κυβέρνησης εταιρείες του Ομίλου ΟΑΣΑ «Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) ΑΕ» και οι θυγατρικές της «Οδικές Συγκοινωνίες (ΟΣΥ) ΑΕ» και «Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑΣΥ) ΑΕ») καθώς και οι εκτός Γενικής Κυβέρνησης φορείς «Ελληνικές Αλυκές ΑΕ», «Ανώνυμη Εταιρεία Διώρυγας Κορίνθου», «Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (ΟΚΑΑ) ΑΕ», «Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης (ΚΑΘ) ΑΕ» και «ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ», για τους οποίους δεν έχει πλέον εφαρμογή το Κεφ. Α' του ν.3429/2005, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν.4972/2022.
Ειδικά για την κατάρτιση και την έγκριση των ετήσιων προϋπολογισμών των εταιρειών «ΟΑΣΑ ΑΕ» και των θυγατρικών της εταιρειών «ΣΤΑΣΥ ΑΕ» και «ΟΣΥ ΑΕ», εφαρμόζονται τα άρθρα 54 και 63 του ν.4270/2014, για όσο χρονικό διάστημα οι εν λόγω εταιρείες περιλαμβάνονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.
Τέλος, επισημαίνεται ότι οι προϋπολογισμοί των φορέων οι οποίοι εξακολουθούν να υπάγονται στο Κεφάλαιο Α’ του ν.3429/2005, η πλειονότητα των οποίων αποτελείται από ΝΠΙΔ, εφόσον υπερβαίνουν το όριο που καθορίζεται με την κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 63 του ν.4270/2014 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, οφείλουν να έχουν εγκριθεί με κοινή απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μετά από εισήγηση του προϊσταμένου της ΓΔΟΥ του εποπτεύοντος Υπουργείου, έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023 και να είναι συνεπείς με το σχέδιο προϋπολογισμού, όπως έχει διαμορφωθεί κατά την ολοκλήρωση των διαδικασιών του άρθρου 54 του ν.4270/2014. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την αριθ. 2/2179/ΔΠΓΚ/09.01.2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, το όριο που έχει καθορισθεί κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 147 του ν.4270/2014, είναι τα δέκα (10) εκατ. ευρώ. Οι προϋπολογισμοί των φορέων του Κεφ. Α' του ν.3429/2005, που δεν υπερβαίνουν το όριο των δέκα (10) εκατ. ευρώ, εγκρίνονται με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού έως την ανωτέρω ημερομηνία.
Το δημοσιονομικό αποτέλεσμα των ανωτέρω φορέων διαμορφώνεται με τον μη υπολογισμό των χρηματοοικονομικών συναλλαγών, ήτοι από το σύνολο των εσόδων μη συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από δάνεια και ρευστοποιήσεις χρεογράφων καθώς και από το σύνολο των εξόδων, μη συμπεριλαμβανομένων των χρεολυσίων και των πληρωμών για την αγορά χρεογράφων (ομολόγων, μετοχών, αμοιβαίων κεφαλαίων κ.λπ.). Με μέριμνα των αρμοδίων Υπουργείων και προκειμένου περί ΑΔΑ με μέριμνα των αρμόδιων οργάνων διοίκησης, καταρτίζονται και εγκρίνονται οι προϋπολογισμοί των φορέων Γενικής Κυβέρνησης, οι οποίοι πρέπει να είναι σύμφωνοι με τους στόχους που έχουν τεθεί στον προϋπολογισμό του 2024 (Πίνακες 3.18., 3.19., 3.20., 3.21. και 3.22. της εισηγητικής έκθεσης του προϋπολογισμού 2024) καθώς και με τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα ως ανωτέρω.
Για την κατάρτιση και έγκριση των προϋπολογισμών των ΟΤΑ εφαρμόζονται τα άρθρα 77 και 78 του ν.4172/2013 (Α' 167) καθώς και το άρθρο 64 του ν.4270/2014.
11.1.2. Αναμόρφωση/αναθεώρηση προϋπολογισμών
Οι εγκεκριμένοι προϋπολογισμοί των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, πλην ΟΤΑ και φορέων του Κεφαλαίου Α' του ν.3429/2005, συμπεριλαμβανομένων και των ΑΔΑ που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς, μπορεί να αναμορφώνονται κατά τη διάρκεια του έτους, εφόσον τηρείται το αρχικά εγκεκριμένο δημοσιονομικό αποτέλεσμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4β του άρθρου 63 του ν.4270/2014. Οι λόγοι για τους οποίους μπορεί κατ’ εξαίρεση να αναμορφώνονται οι εγκεκριμένοι προϋπολογισμοί και να τροποποιείται το αρχικά εγκεκριμένο δημοσιονομικό αποτέλεσμα, οι περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται με την αριθ. 2/84027/ΔΠΓΚ/15.11.2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Αναμόρφωση των εγκεκριμένων αναλυτικών προϋπολογισμών των λοιπών φορέων Γενικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων και των ΑΔΑ που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς, πλην OTA και φορέων του Κεφαλαίου Α' του ν.3429/2005».
Για την υποβολή των σχετικών αιτημάτων αναμόρφωσης των προϋπολογισμών των ΝΠΔΔ στη ΔΠΓΚ στις περιπτώσεις που απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση και προκειμένου να προσδιορίζεται ορθά η επίπτωση στο σκέλος των εσόδων, των εξόδων και του δημοσιονομικού αποτελέσματος, συμπληρώνεται το υπόδειγμα του Πίνακα Π.8. του Παραρτήματος.
Οι διατάξεις της ως άνω απόφασης εφαρμόζονται για την αναμόρφωση των εγκεκριμένων προϋπολογισμών των εντός Γενικής Κυβέρνησης ανωνύμων εταιρειών της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.4972/2022 καθώς και των εταιρειών «ΟΑΣΑ ΑΕ» και των θυγατρικών της εταιρειών «ΣΤΑΣΥ ΑΕ» και «ΟΣΥ ΑΕ» καθώς επίσης και της εταιρείας «ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ», για όσο χρονικό διάστημα οι εταιρείες αυτές περιλαμβάνονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.
Για την αναθεώρηση των προϋπολογισμών των φορέων που παραμένουν στο Κεφάλαιο Α' του ν.3429/2005, ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 4α του άρθρου 63 του ν.4270/2014 και την αριθ. 2/26549/ΔΠΓΚ/27.03.2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων αυτών.
Τα αιτήματα αναθεώρησης του εγκεκριμένου προϋπολογισμού των φορέων αυτών αποστέλλονται μετά την υποβολή των απολογιστικών στοιχείων του α' τριμήνου και το αργότερο με την υποβολή των απολογιστικών στοιχείων του εννεαμήνου, σύμφωνα με την παρ. 4α του άρθρου 63 του ν.4270/2014. Οι αναθεωρημένοι προϋπολογισμοί των φορέων αυτών, εφόσον δεν υπερβαίνουν το όριο που τίθεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ως ανωτέρω, εγκρίνονται από τον εποπτεύοντα Υπουργό, μετά από εισήγηση του προϊσταμένου της οικείας ΓΔΟΥ και κοινοποιούνται στο ΓΛΚ. Εφόσον υπερβαίνουν το όριο, εγκρίνονται με κοινή υπουργική απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού, μετά από εισήγηση του προϊσταμένου της οικείας ΓΔΟΥ, και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, εφόσον το ΓΛΚ κρίνει το αίτημα αναθεώρησης βάσιμο και επαρκώς αιτιολογημένο. Επισημαίνεται ότι, ανεξαρτήτως ορίου προϋπολογισμού, τα αιτήματα χρήσης ταμειακών διαθεσίμων για την κάλυψη αρνητικού ισοζυγίου, τα οποία υποβάλλονται κατά τη διαδικασία αναθεώρησης του προϋπολογισμού, εγκρίνονται σύμφωνα με την παρ. 8 της αριθ. 2/26549/ΔΠΓΚ/27.03.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών. Για τους εκτός Γενικής Κυβέρνησης φορείς του Κεφαλαίου Α' του ν.3429/2005, ισχύουν αναλογικά τα ανωτέρω, σε συνδυασμό με το άρθρο 64Α του ν.4270/2014.
Ειδικά για τους προϋπολογισμούς των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) των φορέων της ανώτατης εκπαίδευσης, για την κατάρτιση, έγκριση και αναμόρφωσή τους, λαμβάνονται υπόψη τα άρθρα 237, 238 και 239 του ν.4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α' 141).
Επιπρόσθετα, στους ΕΛΚΕ των ερευνητικών κέντρων - ινστιτούτων και των τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν.4310/2014 (Α’ 258) καθώς και στους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του ίδιου άρθρου και νόμου που έχουν τη μορφή ΝΠΙΔ, ως προς τη διαχείριση των κάθε είδους έργων και προγραμμάτων τους εφαρμόζονται τα άρθρα 238 και 239 του Κεφαλαίου ΚΖ' του ν.4957/2022 (παρ. 8 του άρθρου 473 του ν.4957/2022). Επίσης, στο Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 238 και 239 του Κεφαλαίου ΚΖ' του ν.4957/2022 (παρ. 9 του άρθρου 473 του ν.4957/2022).
11.1.3. Πρόγραμμα εκτέλεσης προϋπολογισμού - Υποβολή στοιχείων στο ΓΛΚ - Συμπλήρωση πινάκων
Οι λοιποί φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.4972/2022, των εταιρειών «ΟΑΣΑ ΑΕ», «ΣΤΑΣΥ ΑΕ», «ΟΣΥ ΑΕ» και «ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ» καθώς και των φορέων του Κεφαλαίου Α’ του ν.3429/2005, πλην ΟΤΑ, καταρτίζουν, με ευθύνη των προϊσταμένων οικονομικών υπηρεσιών τους και σε συνεργασία με τα εποπτεύοντα Υπουργεία και υποβάλλουν μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2024, μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους, στον προϊστάμενο της ΓΔΟΥ του εποπτεύοντος Υπουργείου. Για την κατάρτιση του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσης, τον καθορισμό των τριμηνιαίων στόχων και την παρακολούθηση της εκτέλεσης, οι φορείς συμπληρώνουν τους πίνακες 7Α (Βασικά στοιχεία φορέα), 7Β (Στόχοι) και 7Γ (Πραγματοποιήσεις) του παραρτήματος της αριθ. 2/2179/ΔΠΓΚ/9.1.2018 Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.
Στη βάση του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσης τίθενται τριμηνιαίοι δημοσιονομικοί στόχοι. Οι τριμηνιαίοι στόχοι πρέπει να είναι συνεπείς με τους εγκεκριμένους προϋπολογισμούς.
Για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.4972/2022, των εταιρειών «ΟΑΣΑ ΑΕ», «ΣΤΑΣΥ ΑΕ», «ΟΣΥ ΑΕ» και «ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ» καθώς και των φορέων του Κεφαλαίου Α’ του ν.3429/2005 με προϋπολογισμό άνω των δέκα (10) εκατ. ευρώ, όλα τα προβλεπόμενα στην παράγραφο Γ.2. στοιχεία της αριθ. 2/2179/ΔΠΓΚ/9.1.2018 Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και ειδικότερα τα μνημόνια συνεργασίας, τα μηνιαία προγράμματα εκτέλεσης, τα τριμηνιαία στοιχεία εκτέλεσης, τα στοιχεία εκτέλεσης του ετήσιου προϋπολογισμού, οι εκθέσεις αιτιολόγησης και οι εισηγήσεις των ΓΔΟΥ, αποστέλλονται από την οικεία ΓΔΟΥ ταυτόχρονα στη ΔΠΓΚ και τις αρμόδιες Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (ΔΥΕΕ) του ΓΛΚ. Οι αρμόδιες ΔΥΕΕ παρακολουθούν και ελέγχουν την εκτέλεση του προϋπολογισμού σε σχέση με τους δημοσιονομικούς στόχους. Σε περίπτωση αρνητικών αποκλίσεων από τους στόχους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο Γ.2., οι αρμόδιες ΔΥΕΕ εξετάζουν και ελέγχουν την υλοποίηση των αναφερόμενων στα μνημόνια συνεργασίας διορθωτικών παρεμβάσεων, εξακριβώνουν τις δημοσιονομικές αιτίες των αποκλίσεων, εξετάζουν την ανάγκη εφαρμογής των προβλεπόμενων ως άνω κυρώσεων και προτείνουν παρεμβάσεις, υποβάλλοντας σχετική έκθεση στη ΔΠΓΚ, εντός δέκα (10) ημερών από την αποστολή σε αυτές των σχετικών εισηγήσεων των ΓΔΟΥ. Επιπλέον, σε περίπτωση επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων παρακολουθούν την εφαρμογή τους.
Για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.4972/2022 και των φορέων του Κεφαλαίου Α’ του ν.3429/2005 με προϋπολογισμό κάτω των δέκα (10) εκατ. ευρώ, πλην ΟΤΑ και ΑΔΑ, όλα τα προβλεπόμενα στην παράγραφο Γ.4 στοιχεία της αριθ. 2/2179/ΔΠΓΚ/9.1.2018 Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και ειδικότερα τα τυχόν μνημόνια συνεργασίας, τα μηνιαία προγράμματα εκτέλεσης, τα τριμηνιαία στοιχεία εκτέλεσης, τα στοιχεία εκτέλεσης του ετήσιου προϋπολογισμού και οι εκθέσεις αιτιολόγησης των προϊσταμένων οικονομικών υπηρεσιών των φορέων που υποβάλλονται στην αρμόδια ΓΔΟΥ, κοινοποιούνται και στην αρμόδια ΔΥΕΕ, με μέριμνα της οικείας ΓΔΟΥ, εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή τους σε αυτή. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται αρνητική απόκλιση άνω του 10% και ο προϊστάμενος της οικείας ΓΔΟΥ κρίνει ότι η απόκλιση δεν αιτιολογείται επαρκώς ή ότι δεν έχουν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα για τη διόρθωσή της, σύμφωνα με την περίπτωση 5 της παρ. Γ.4, της ως άνω απόφασης, ενημερώνει σχετικά την αρμόδια ΔΥΕΕ εντός δέκα (10) ημερών. Το μνημόνιο συνεργασίας που συνάπτεται σύμφωνα με την ίδια περίπτωση, κοινοποιείται στην αρμόδια ΔΥΕΕ.
Σε περίπτωση αποκλίσεων από τους στόχους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. Γ.4. του μέρους Γ, οι αρμόδιες ΔΥΕΕ εξετάζουν και ελέγχουν την υλοποίηση των αναφερόμενων στα τυχόν μνημόνια συνεργασίας διορθωτικών παρεμβάσεων, εξακριβώνουν τις δημοσιονομικές αιτίες των αποκλίσεων, εξετάζουν την ανάγκη σύναψης μνημονίου συνεργασίας, σύμφωνα με την περίπτωση 5 της παρ. Γ.4 και υποβάλλουν σχετικές προτάσεις παρεμβάσεων στην οικεία ΓΔΟΥ, κοινοποιώντας στη ΔΠΓΚ.
Στην περίπτωση σύναψης μνημονίου, σε εφαρμογή της περίπτωσης 5 της παραγράφου Γ.4., οι σχετικές εισηγήσεις της οικείας ΓΔΟΥ υποβάλλονται στην αρμόδια ΔΥΕΕ η οποία και παρακολουθεί και μεριμνά για την αναλογική εφαρμογή των προβλεπόμενων στην παρ. Γ.3. του μέρους Γ.
11.1.4. Πολυετείς υποχρεώσεις
Σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν.4270/2014 και την αριθμ. 2/85154/ΔΠΓΚ/04.03.2022 ΥΑ «Αναπροσαρμογή ορίων της παρ. 1 του άρθρου 67 του ν. 4270/2014 - Καθορισμός δαπανών για τις οποίες δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 4270/2014 περί πολυετών υποχρεώσεων», για την ανάληψη υποχρεώσεων που προβλέπεται να βαρύνουν είτε τμηματικά είτε εξολοκλήρου τα επόμενα του 2023 έτη και υπερβαίνουν ετησίως το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ σωρευτικά ανά ΚΑΕ προκειμένου περί ΝΠΔΔ ή σωρευτικά ανά αναλυτικό λογαριασμό της τελευταίας βαθμίδας της Γενικής Λογιστικής προκειμένου περί ΝΠΙΔ, απαιτείται προηγούμενη έγκριση από τον εποπτεύοντα Υπουργό.
Για την ανάληψη υποχρεώσεων που προβλέπεται να βαρύνουν είτε τμηματικά είτε εξολοκλήρου τα επόμενα του 2024 έτη και δεν υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσό, η έγκριση παρέχεται με απόφαση του αρμόδιου διατάκτη.
Ειδικότερα για τις ΑΔΑ που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς του τακτικού προϋπολογισμού, απαιτείται απόφαση έγκρισης του αρμοδίου οργάνου διοίκησης, ανεξαρτήτως ύψους ποσού.
Διευκρινίζεται ότι οι τροποποιήσεις που επήλθαν στο άρθρο 67 του ν.4270/2014 με το άρθρο 153 του ν.4972/2022 αφορούν στην αντικατάσταση του όρου ΚΑΕ από τον όρο ΑΛΕ, προκειμένου να εναρμονιστεί η σχετική δημοσιονομική ορολογία με το λογιστικό πλαίσιο της Γενικής Κυβέρνησης (π.δ. 54/2018), χωρίς να μεταβάλλονται τα όρια ανάληψης των πολυετών υποχρεώσεων, όπως αυτά είχαν τροποποιηθεί με την ανωτέρω αριθμ. 2/85154/ΔΠΓΚ/04.03.2022 ΥΑ.
Για την υποβολή των σχετικών αιτημάτων συμπληρώνεται πίνακας αντίστοιχος με εκείνον του υποδείγματος του Παραρτήματος (Πίνακας Π.7.). Υπόδειγμα απόφασης έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης από τον αρμόδιο Υπουργό παρέχεται στο Παράρτημα (Έντυπο Ε.2.). Σε περίπτωση που η έγκριση παρέχεται με απόφαση του αρμόδιου διατάκτη, το υπόδειγμα προσαρμόζεται ανάλογα.
Σε κάθε περίπτωση, αναλήψεις υποχρεώσεων που βαρύνουν επόμενα οικονομικά έτη λαμβάνονται υπόψη κατά την κατάρτιση των προϋπολογισμών των ετών που βαρύνουν.
11.1.5. Δημοσιονομικές αναφορές Γενικής Κυβέρνησης
Σύμφωνα με το άρθρο 157 του ν.4270/2014, το ΓΛΚ ορίζει, διαχειρίζεται και ρυθμίζει το σύστημα χρηματοοικονομικών αναφορών της Γενικής Κυβέρνησης. Το εν λόγω σύστημα χρηματοοικονομικών αναφορών καλύπτει όλους τους υποτομείς της Γενικής Κυβέρνησης και περιλαμβάνει πληροφορίες που καθιστούν εφικτή την ολοκληρωμένη παρακολούθηση και αξιολόγηση της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού της.
Στο πλαίσιο αυτό κάθε φορέας της Γενικής Κυβέρνησης έχει την υποχρέωση υποβολής στη ΔΠΔΣ του ΓΛΚ μηνιαίων δημοσιονομικών αναφορών εκτέλεσης του προϋπολογισμού του καθώς και της διαμόρφωσης του μηνιαίου ύψους των απλήρωτων και ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του.
Επιπλέον, υποβάλλει τριμηνιαίες αναφορές επίτευξης μηνιαίων/τριμηνιαίων στόχων καθώς και οποιεσδήποτε άλλες αναφορές προβλέπονται στο προαναφερόμενο άρθρο, σύμφωνα με τη διαδικασία και εντός των χρονικών πλαισίων που ορίζονται στις αποφάσεις, εγκυκλίους και οδηγίες που εκδίδονται από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
11.1.6. Απολογισμός οικονομικού έτους 2023 φορέων Γενικής Κυβέρνησης
Καταληκτική ημερομηνία εκτέλεσης του προϋπολογισμού για τα ΝΠΔΔ που είναι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης είναι η 31η.12.2023, τόσο για την είσπραξη των εσόδων όσο και για την πληρωμή των δαπανών.
Για τη μη παραβίαση της αρχής της αυτοτέλειας των χρήσεων, τη μη μετακύλιση των υποχρεώσεών τους στο επόμενο έτος και την αποφυγή ταλαιπωρίας των πιστωτών, οι οικονομικές υπηρεσίες οφείλουν να φροντίσουν για την έγκαιρη συγκέντρωση των δικαιολογητικών του συνόλου των δαπανών, τον έλεγχο, την εκκαθάριση, την έκδοση των αντίστοιχων χρηματικών ενταλμάτων και την εξόφλησή τους έως την ανωτέρω ημερομηνία.
Σε κάθε περίπτωση, τα ΝΠΔΔ που είναι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υποχρεούνται να καταρτίσουν και να υποβάλουν στα αρμόδια όργανα τον απολογισμό εσόδων και εξόδων του έτους 2023 έως τις 30.6.2024
προς έγκριση, με πλήρη και οριστικοποιημένα στοιχεία. Επισημαίνουμε ότι τα στοιχεία αυτά, πέραν της ημερομηνίας αυτής, δεν μεταβάλλονται.
11.2. Νομικά πρόσωπα εκτός Γενικής Κυβέρνησης
11.2.1. Κατάρτιση και εκτέλεση προϋπολογισμών
Όσον αφορά στα νομικά πρόσωπα που δεν περιλαμβάνονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, οδηγίες κατάρτισης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους οφείλουν να παρέχουν τα εποπτεύοντα Υπουργεία, λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους και τις βασικές αρχές που τίθενται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΓΛΚ και στο πλαίσιο των οριζομένων στην παρούσα εγκύκλιο για τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.
Για τους εκτός Γενικής Κυβέρνησης φορείς που υπάγονται στις διατάξεις του Κεφαλαίου Α' του ν.3429/2005 ισχύουν τα όσα ειδικότερα ορίζονται στα άρθρα 64Α, 155Α και 175Α του ν.4270/2014 καθώς και στον ν.3429/2005.
11.2.2. Απολογισμός
Καταληκτική ημερομηνία εκτέλεσης του προϋπολογισμού για τα ΝΠΔΔ που είναι φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης είναι η 31η.12.2023, τόσο για την είσπραξη των εσόδων όσο και για την πληρωμή των δαπανών.
Για τη μη παραβίαση της αρχής της αυτοτέλειας των χρήσεων, τη μη μετακύλιση των υποχρεώσεών τους στο επόμενο έτος και την αποφυγή ταλαιπωρίας των πιστωτών, οι οικονομικές υπηρεσίες οφείλουν να φροντίσουν για την έγκαιρη συγκέντρωση των δικαιολογητικών του συνόλου των δαπανών, τον έλεγχο, την εκκαθάριση, την έκδοση των αντίστοιχων χρηματικών ενταλμάτων και την εξόφλησή τους έως την ανωτέρω ημερομηνία.
Σε κάθε περίπτωση, τα ΝΠΔΔ που είναι φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης υποχρεούνται να καταρτίσουν και να υποβάλουν στα αρμόδια όργανα τον απολογισμό εσόδων και εξόδων του έτους 2023 έως τις 30.6.2024 προς έγκριση, με πλήρη και οριστικοποιημένα στοιχεία. Επισημαίνουμε ότι τα στοιχεία αυτά, πέραν της ημερομηνίας αυτής, δεν μεταβάλλονται.
Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί στη νέα ιστοσελίδα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στη διαδρομή: https://minfin.gov.gr/ ^ Δημοσιονομική Πολιτική ^ Προϋπολογισμός ^ Νομικό Πλαίσιο ^ Εγκύκλιοι.
Ο Υφυπουργός
Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
Αθανάσιος Πετραλιάς
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Κοινοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου):
1. Προεδρία της Δημοκρατίας
Υπηρεσία Διοικητικών και Οικονομικών Υποθέσεων
2. Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
3. Προεδρία της Κυβέρνησης
Μονάδα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης
4. Όλα τα Υπουργεία
α) Γραφεία Υπουργών
β) Γραφεία Αναπληρωτών Υπουργών
γ) Γραφεία Υφυπουργών
δ) Γραφεία Γενικών Γραμματέων
ε) Γραφεία Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών/Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών/Οικονομικών - Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (με την παράκληση κοινοποίησης της παρούσας σε όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές που αποτελούν ειδικούς φορείς του προϋπολογισμού τους, τις περιφερειακές υπηρεσίες και τους λοιπούς φορείς εποπτείας τους)
5. ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ, ΕΛΑΣ, ΠΣ, ΛΣ - ΕΛΑΚΤ
α) Γραφεία Αρχηγών
β) ΓΔΟΕΣ, ΓΔΟΣΥ, Διευθύνσεις Οικονομικού
6. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
7. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
α) Γραφεία ασκούντων καθήκοντα Γενικών Γραμματέων
β) Γενικές Διευθύνσεις Εσωτερικής Λειτουργίας
(με την παράκληση κοινοποίησης της παρούσας στις Διευθύνσεις Οικονομικού αρμοδιότητάς τους)
8. Ελεγκτικό Συνέδριο
(με την παράκληση κοινοποίησης της παρούσας εγκυκλίου στις υπηρεσίες Επιτρόπου)
9. Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων
10. Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης/Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Οικονομικού Τομέα και Δημόσιας Διοίκησης/Διεύθυνση Υποστήριξης Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσιονομικού Τομέα/Τμήμα Α'- Υποστήριξης Λειτουργίας Προϋπολογισμού, Θησαυροφυλακίου και Δαπανών
(με την παράκληση να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την απρόσκοπτη υλοποίηση της παρούσας)
Εσωτερική Διανομή (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου):
1. Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης, Τμήματα Α’, Γ’, Δ’, Ε’, ΣΤ’, Ζ’, Η’, Θ’
2. Διεύθυνση Προγραμματισμού και Δημοσιονομικών Στοιχείων
3. Διεύθυνση Αξιολόγησης Δράσεων Γενικής Κυβέρνησης
4. Διεύθυνση Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης
5. Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού
6. Διεύθυνση Κατάρτισης και Συντονισμού Εφαρμογής Δημοσιονομικών Κανόνων
7. Όλες οι ΔΥΕΕ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Έντυπα:
Έντυπο Ε.1.: Υπόδειγμα Μνημονίου Συνεργασίας
Έντυπο Ε.2.: Υπόδειγμα Απόφασης Έγκρισης Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης
Πίνακες:
Πίνακας Π.1.: Αίτημα μεταφοράς πίστωσης - Αύξηση ποσοστού διάθεσης
Πίνακας Π.2.: Μεταβολές αριθμού προσωπικού
Πίνακας Π.3.: Επισκόπηση Δαπανών και Εσόδων 2024 - Παρακολούθηση δράσεων εξοικονόμησης δαπανών
Πίνακας Π.4.: Επισκόπηση Δαπανών και Εσόδων 2024 - Παρακολούθηση δράσεων αύξησης εσόδων
Πίνακας Π.5.: Στοιχεία διορισμών/προσλήψεων
Πίνακας Π.6.: Στοιχεία κινητικότητας: μετατάξεις/μεταφορές και αποσπάσεις
Πίνακας Π.7.: Συνοδευτικός Πίνακας αιτημάτων έγκρισης ανάληψης πολυετών υποχρεώσεων για ποσά άνω των 5.000.000 ευρώ
Πίνακας Π.8.: Συνοδευτικός Πίνακας αιτημάτων αναμόρφωσης προϋπολογισμού ΝΠΔΔ για τις περιπτώσεις που απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών