Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. Πρωτ.: 98527/Ε1
ΑΔΑ ΕΔ5Ο46ΝΚΠΔ-22Ε
Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Α/ΘΜΙΑΣ, Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ-ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α' & Β'
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Μαρούσι, 7/9/2023
Βαθμός Προτερ.:
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
Προς: Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Κοιν: Περιφερειακές Διευθύνσεις
Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ.-Πόλη: 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr
Emai: t09ppe1@minedu.gov.gr
t09pde1@minedu.gov.gr eep-evp@minedu.gov.gr
Θέμα: Διευκρινίσεις για την ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ.
Με αφορμή σχετικά ερωτήματά σας υπενθυμίζονται τα εξής:
Α. Η ανάληψη υπηρεσίας των προσωρινών αναπληρωτών πραγματοποιείται απευθείας στη σχολική μονάδα πρόσληψής τους ή στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. πρόσληψής τους ή στο σχολείο-έδρα του Σχολικού Δικτύου Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) που προσλαμβάνονται, προκειμένου ο αρμόδιος Δ/ντής να προχωρήσει στην σχετική ψηφιακή σήμανση στο myschool. Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση ανάληψης υπηρεσίας στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης για λόγους ανωτέρας βίας, (άρθρο 6, παρ. 1 τελευταίο εδάφιο της αριθμ. 104627/ΓΔ5/7.8.2020 υ.α. (Β'3344)) η ψηφιακή σήμανση στο Myschool θα πρέπει να γίνει από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
Περαιτέρω, αναπληρώτρια που αποδεδειγμένα αδυνατεί να μετακινηθεί για ανάληψη υπηρεσίας στην περιοχή πρόσληψης, λόγω εγκυμοσύνης/λοχείας, δύναται να αναλάβει σε Διεύθυνση Εκπαίδευσης πλησίον του τόπου κατοικίας της. Στην περίπτωση αυτή, η ψηφιακή σήμανση στο Myschool πραγματοποιείται, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης, από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης της περιοχής πρόσληψης, ώστε στη συνέχεια η αναπληρώτρια να προβεί στη δήλωση των στοιχείων της και στην αποδοχή της ψηφιακής σύμβασης.
Β. Σε συνέχεια της υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.69/239/ΟΙΚ. 14482/6.9.2023 (ΑΔΑ: 9Π6Φ46ΜΤΛ6-Θ9Υ) εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., και για τις περιπτώσεις που υπάρχει αντικειμενική αδυναμία ανάληψης υπηρεσίας στη σχολική μονάδα ή στην αντίστοιχη Διεύθυνση Εκπαίδευσης/ΠΔΕ πρόσληψης λόγω των έκτακτων καιρικών συνθηκών, της αδυναμίας προσέγγισης στις αρμόδιες υπηρεσίες ή/και της αναστολής λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών στις πληγείσες περιοχές, ισχύουν τα εξής:
(i) Αναπληρωτές που διαμένουν σε άλλο νομό και πρόκειται να μετακινηθούν για ανάληψη υπηρεσίας στις πληγείσες περιοχές ή να διέλθουν μέσω πληγεισών περιοχών ή υποδομών στον τόπο πρόσληψης δύνανται να παρουσιαστούν για ανάληψη υπηρεσίας στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του τόπου διαμονής τους με τα απαραίτητα ταυτοποιητικά στοιχεία. Η εν λόγω Διεύθυνση Εκπαίδευσης ενημερώνει τη Διεύθυνση Εκπ/σης πρόσληψης αποστέλλοντας ηλεκτρονικά κατάσταση με τα ονόματα των αναλαβόντων και τα δικαιολογητικά που οφείλουν να καταθέσουν. Σε αυτές τις περιπτώσεις όλη η διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης και της σύμβασης εργασίας με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πρόσληψης, θα γίνει χειρόγραφα, η δε ανάληψη υπηρεσίας καθώς και η σύμβαση εργασίας τους φέρουν ημερομηνία 7/9/2023.
(ii) Αναπληρωτές που διαμένουν και οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία στις πληγείσες περιοχές δύνανται να αποστείλουν μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης/ΠΔΕ όπου έχουν προσληφθεί με το ακόλουθο κείμενο: «Δηλώνω ότι επιθυμώ σήμερα να παρουσιαστώ στον τόπο πρόσληψής μου, πλην όμως αδυνατώ να προσεγγίσω λόγω των φυσικών καταστροφών». Εφόσον οι συγκεκριμένοι αναπληρωτές παρουσιαστούν μέχρι και τη Δευτέρα 11/9/2023, εκλαμβάνεται ότι η ανάληψη υπηρεσίας καθώς και η σύμβαση εργασίας τους φέρουν ημερομηνία 7η/9/2023 και όλη η διαδικασία με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης/ΠΔΕ Πρόσληψης, θα γίνει χειρόγραφα εκ των υστέρων.
(iii) Αναπληρωτές που διαμένουν στις πληγείσες περιοχές και οφείλουν να μετακινηθούν για ανάληψη υπηρεσίας σε λοιπές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης/ΠΔΕ της επικράτειας: ισχύουν τα αναφερόμενα στην περίπτωση (ii).
Γ. Οι αναπληρωτές που παρουσιάστηκαν στον τόπο πρόσληψής τους, αλλά δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση της υποβολής της ψηφιακής σύμβασής τους, υποβάλλουν αυτή την επόμενη ημέρα στην εφαρμοφή «anaplirotes.gov.gr». Ως ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας θα ληφθεί υπόψη η ημερομηνία παρουσίασής τους στον τόπο πρόσληψής τους.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού κας Δ. Μιχαηλίδου
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Α/θμιας, Β/θμιας Εκπ/σης και Ειδικής Αγωγής,
4. Γεν. Δ/νση Εκπ/κού Προσ/κού ΠΕ & ΔΕ
5. Δ/νση Διορισμών-Προσλήψεων Εκπ/κού Προσ/κού ΠΕ & ΔΕ
6. Δ/νση Σπουδών Προγραμμάτων κ Οργάνωσης Β/θμιας Εκπ/σης
7. Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης
8. Δ/νση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων
9. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ