Διοικητικό Έγγραφο

Αριθ. Πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ.9418
ΑΔΑ 6709465ΦΥΟ-ΗΟΒ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'
Πληροφορίες: Σ. Βασσάλου
Ταχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους 19
Ταχ. Κώδικας: 101 87
Τηλέφωνο: 2132161138
Email: ddy@moh. gov. gr
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 14 /2/2024
1 .”Όλες τις Περιφέρειες της χώρας
Υπόψη: Γεν. Δ/ντή Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής
Μέριμνας
2 .”Όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας
Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας
Κοινοποίηση:
1. Ε.Ι.ΠΑΣΤΕΡ
Υπόψη Προέδρου
Λεωφόρος Β. Σοφίας 127, Τ.Κ. 115 21-Αθήνα
2. ΕΟΔΥ
Γραφείο Ταξιδιωτικής Ιατρικής
Αγράφων 3-5, Τ.Κ. 15123 - Μαρούσι
ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση αναπροσαρμογής τιμής διάθεσης εμβολίου έναντι του κίτρινου πυρετού στο πλαίσιο εφαρμογής εγκυκλίων περί ταξιδιωτικής ιατρικής».
Σχετικά: 1. Η υπ’ αριθ. πρωτ. Υ1/Γ.Π.οικ.118886/12-12-2012 εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας «Υπηρεσίες Ταξιδιωτικής Ιατρικής & Δαπάνες για εμβολιασμό ταξιδιωτών έναντι νοσημάτων ενδημικών στη χώρα προορισμού» (ΑΔΑ: Β4ΜΨΘ-ΧΣΔ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Η υπ’ αριθ. πρωτ. Υ1/Γ.Π.οικ.74195/26-8-2014 εγκύκλιος περί συμπλήρωσης της ανωτέρω εγκυκλίου.
3. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 779/30-1-2024 έγγραφο του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ με θέμα: «Αναπροσαρμογή τελικής τιμής διάθεσης εμβολίου στο πλαίσιο εφαρμογής εγκυκλίων περί ταξιδιωτικής ιατρικής».
Στο πλαίσιο εφαρμογής των εγκυκλίων ταξιδιωτικής ιατρικής της Υπηρεσίας μας, σας γνωστοποιούμε ότι σύμφωνα με το σχετικό (3) έγγραφο του Ε.Ι. Παστέρ γίνεται αναπροσαρμογή της τιμής διάθεσης του εμβολίου έναντι του κίτρινου πυρετού, η οποία διαμορφώνεται ως εξής:
Εμβόλιο έναντι κίτρινου πυρετού: 49,40 € / δόση (46,60 € + 6% Φ.Π.Α.).
Οι τιμές των υπολοίπων εμβολίων Ταξιδιωτικής Ιατρικής που διακινούνται από το ΕΙΠ, παραμένουν ως έχουν.
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΑΓΑΠΗΔΑΚΗ
Εσωτερική Διανομή:
- Γραφείο Υπουργού Υγείας
- Γραφείο Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας
- Γραφείο Γενικής Γραμματέως Δημόσιας Υγείας
- Γραφείο Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Ποιότητας Ζωής
- Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Υγιεινής Περιβάλλοντος
ΑΔΑ: 6709465ΦΥΟ-ΗΟΒ