Διοικητικό Έγγραφο

.. 440643
e- 26/03/2024
ΑΔΑ 63ΡΒ46ΜΑΠΣ-Ε2Β
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
e-Ε.Φ.Κ.Α.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ
ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Πληροφορίες: Α. Κοσμέα, Ε. Βλαχογιάννη
Τηλέφωνο: 210 -52 85 615, -642, -536
Email: d.eisf.misth@efka.gov.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Πληροφορίες: Φ. Πορτοκάλη
Τηλέφωνο: 210 -52 85 715
E-mail: d.eisf.mmisth@efka.gov.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Πληροφορίες: Ε. Καλογερή
Τηλέφωνο: 210 -52 85 611
E-mail: d.kasfalisis.eisforondt@efka.gov.gr
Ταχ. Δ/νση: Σατωβριάνδου 18, 104 32 Αθήνα
ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΦΕΙΛΩΝ
Πληροφορίες: Γ. Κωνσταντίνου
Τηλέφωνο:210 52 91 885
E-mail: diakanonismos@keao.gov.gr
Ταχ. Δ/νση: Πατησίων 12, 10677, Αθήνα
Αθήνα, 26/03/2024
ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΠΡΟΣ:
Αποδέκτες Πίνακα A΄
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Ανάδοχο ΟΠΣ e-Ε.Φ.Κ.Α.
2. ΗΔΙΚΑ Α.Ε.
3. ΔΙΑΣ Α.Ε.
ΘΕΜΑ: Ειδικές αργίες διατραπεζικών συναλλαγών - Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών εργοδοτών, ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών και δόσεων ρυθμίσεων.
Με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 3336/2005 (ΦΕΚ 96 Α’/20.04.2005) ορίζονται ως ημέρες ειδικής αργίας διατραπεζικών συναλλαγών εκείνες από τις αργίες του διευρωπαϊκού αυτοματοποιημένου συστήματος ταχείας μεταφοράς κεφαλαίων σε συνεχή χρόνο (σύστημα 0015523962 2TARGET), όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν βάσει Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, οι οποίες δεν συμπίπτουν με τις κατά νόμο αργίες εντός της Ελλάδος.
Οι συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν, μεταξύ άλλων, στα Πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα, στα οποία περιλαμβάνονται τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και τα υποκαταστήματα των αλλοδαπών τραπεζών θα καταχωρισθούν στα συστήματα των φορέων αυτών με ημερομηνία της επόμενης εργάσιμης ημέρας.
Για το τρέχον έτος, η Μεγάλη Παρασκευή των Καθολικών στις 29.03.2024 και η Δευτέρα του Πάσχα των Καθολικών την 01.04.2024 ορίζονται ημέρες ειδικής αργίας διατραπεζικών συναλλαγών.
Συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν στα πιστωτικά ιδρύματα τις ανωτέρω ημέρες των ειδικών αργιών θα καταχωρηθούν στα συστήματά τους με ημερομηνία 02.04.2024, δηλαδή την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Επίσης, πληρωμές για αυθημερόν εξόφληση λογαριασμών τρίτων, που θα καταχωρηθούν από την Παρασκευή, 29η Μαρτίου έως και την Δευτέρα, 1η Απριλίου 2024, θα εκτελεσθούν την Τρίτη 02 Απριλίου 2024.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο του e-Ε.Φ.Κ.Α. με την υπ. αρ. 91/Συν.10/14.03.2024 απόφασή του παρέτεινε, μέχρι και την Τρίτη 02.04.2024, την προθεσμία καταβολής:
1) τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών του Δημοσίου Τομέα μισθολογικής περιόδου Ιανουαρίου 2024,
2) τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων (ιδιωτικός τομέας) και οικοδομοτεχνικών έργων Φεβρουαρίου 2024,
3) τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών Φεβρουαρίου 2024 και αντίστοιχων δόσεων εκκαθάρισης εισφορών ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών, καθώς και δόσεων εκκαθάρισης εργατών γης που αμείβονται με εργόσημο π. Ο.Γ.Α.,
4) ασφαλιστικών εισφορών προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης, αναγνωρίσεων χρόνου ασφάλισης κ.λπ. με καταληκτική ημερομηνία πληρωμής την 29η Μαρτίου 2024 και
5) δόσεων τμηματικής εξόφλησης οφειλών/ρυθμίσεων μηνός Μαρτίου 2024 χωρίς την επιβολή κυρώσεων.
Με ευθύνη των αρμόδιων προϊσταμένων οι υπάλληλοι των Τμημάτων Ασφάλισης- Εισφορών των Τοπικών Διευθύνσεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. και των υπηρεσιών του Κ.Ε.Α.Ο. να λάβουν γνώση του παρόντος.
Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΤΟΥ Κ.Ε.Α.Ο.
ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ