Διοικητικό Έγγραφο

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 19
ΑΔΑ ΡΠΒ646ΜΑΠΣ-Ι5Ε
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
e-ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Πληροφορίες : Κορνηλία Κόγκου
Κων/νος Τσουκνίδας
Τηλέφωνο : 210-5285567,565
e-mail : tm.asfalisismm@efka.gov.gr
ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Α΄
KOIN: Ως ο συνημμένος Πίνακας
0015616186
e-ΕΦΚΑ 10/04/2024
Α. Π.: 528573
ΘΕΜΑ: Διακοπή ασφάλισης λόγω θέσης εταιρείας σε καθεστώς εκκαθάρισης
ΣΧΕΤ: Η διάταξη του άρθρου 127 του Ν.5078/2023 (ΦΕΚ 211/20-12-2023 τευχ. Α’)
Στις διατάξεις του νόμου 5078/2023 «Αναμόρφωση επαγγελματικής ασφάλισης, εξορθολογισμός ασφαλιστικής νομοθεσίας, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, σύστημα διορισμού και προσλήψεων των εκπαιδευτικών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και λοιπές διατάξεις» περιλαμβάνεται η διάταξη του άρθρου 127 που προβλέπει τη διακοπή ασφάλισης λόγω θέσης εταιρείας σε καθεστώς εκκαθάρισης.
Με τη νέα διάταξη ορίζεται ότι: «Η ασφαλιστική σχέση με τον e-ΕΦΚΑ προσώπων που έχουν την ιδιότητα εταίρου προσωπικής ή κεφαλαιουχικής εταιρείας ή μέλους διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας παύει την τελευταία ημέρα του μήνα που η εταιρεία τίθεται σε καθεστώς εκκαθάρισης. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση προσώπων που έχουν μία από τις ανωτέρω ιδιότητες και ταυτόχρονα την ιδιότητα του εκκαθαριστή της εταιρείας. Ο e-ΕΦΚΑ υποχρεούται να διακόψει την ασφαλιστική σχέση αυτεπάγγελτα. Η ασφαλιστική σχέση των ανωτέρω προσώπων με τον e-ΕΦΚΑ διατηρείται για την άλλη τους υπακτέα στην ασφάλιση απασχόληση».
Για την πληρέστερη κατανόηση και ενιαία εφαρμογή της ως άνω διάταξης αναφέρουμε τα κάτωθι:
Εφόσον μια εταιρεία (προσωπική ή κεφαλαιουχική) εισέλθει στο στάδιο της εκκαθάρισης, συνεχίζει μεν να υφίσταται ως νομικό πρόσωπο, αλλά οι σκοποί της αλλάζουν, παύει να λειτουργεί για την επίτευξη των σκοπών της που ορίζονται στο καταστατικό και υφίσταται μόνο για τους σκοπούς της εκκαθάρισης, δηλαδή την περάτωση των εκκρεμών υποθέσεων της εταιρείας, την εξόφληση των χρεών, την είσπραξη των απαιτήσεων, τη ρευστοποίηση της περιουσίας και τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης στους εταίρους.
Από την τελευταία ημέρα του μήνα που μία εταιρεία (προσωπική ή κεφαλαιουχική) περιέρχεται σε εκκαθάριση, οι εταίροι αυτής καθώς και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας δεν ασκούν πλέον δραστηριότητα ασφαλιστέα στον e-ΕΦΚΑ και συνεπώς διακόπτεται η υποχρεωτική τους ασφάλιση ως Μη Μισθωτοί ασφαλισμένοι.
Σημειώνεται ότι και στην περίπτωση που εταιρεία με τη μορφή Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ) τίθεται σε εκκαθάριση, διακόπτεται η ασφάλιση στον e-ΕΦΚΑ και του διαχειριστή που δεν έχει την ιδιότητα μέλους/εταίρου (τρίτο πρόσωπο), την τελευταία ημέρα του μήνα που η εταιρεία τέθηκε σε καθεστώς εκκαθάρισης.
Επισημαίνεται ότι, εφόσον διαπιστώνεται από τις Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, η λύση και θέση εταιρείας σε εκκαθάριση, από στοιχεία της Φορολογικής Διοίκησης και καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), θα πρέπει να διακόπτεται αυτεπάγγελτα η ασφάλιση των προσώπων αυτών από το Μητρώο Μη Μισθωτών ασφαλισμένων, την τελευταία ημέρα του μήνα που η εταιρεία τέθηκε σε εκκαθάριση.
Στην περίπτωση που τα ανωτέρω πρόσωπα έχουν υποχρέωση ασφάλισης στον e-ΕΦΚΑ λόγω άλλης απασχόλησης/δραστηριότητας, η ασφάλισή τους στον Φορέα διατηρείται.
Της παρούσας να λάβει γνώση, με ευθύνη των Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων, το προσωπικό αρμοδιότητάς τους.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
1. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Σταδίου 29, 10110 Αθήνα
asfayt@ypakp.gr
2. Γ.Σ.Ε.Ε.
28ης Οκτωβρίου 69, 10434 Αθήνα
info@gsee.gr
3. Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών
Κάνιγγος 27 , 10682 Αθήνα
pol@otenet.gr
4. Σύνδεσμος Ανωνύμων Εταιριών και ΕΠΕ
Πανεπιστημίου 16, 106 72 Αθήνα
5. Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Μητροπόλεως 12-14, 105 63 Αθήνα
6. Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος-Ακαδημίας 6, 10671 Αθήνα,
keeuhcci@uhc.gr
7. Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδος
Αριστοτέλους 46, 104 33 Αθήνα
8. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα
9. Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών
Ιουλιανού 42-46, 104 34 Αθήνα
10. Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου
Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα
12. Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.)
Αμερικής 9, 10672 Αθήνα
teka.gov.gr