Διοικητικό Έγγραφο

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 23
ΑΔΑ 6ΩΦΩ46ΜΑΠΣ-ΤΤΩ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
e-ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ & ΥΓΕΙΑΣ
- ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΗΛ.: 2108808812
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 54, 10682, ΑΘΗΝΑ
e-mail: tm.nom.paroxon@efka.gov.gr
- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α΄ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΤΗΛ.: 2108808816, 852, 755, 853, 781
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 54, 10682, ΑΘΗΝΑ
e-mail: tm.asfikan@efka.gov.gr
e-ΕΦΚΑ 19/04/2024
Α. Π.: 583348
ΠΡΟΣ:
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α΄
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. ΗΔΙΚΑ ΑΕ
ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 10, 10551, ΑΘΗΝΑ
2. ΕΟΠΥΥ
ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 12, 15123, ΜΑΡΟΥΣΙ
3. ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΟΠΣ e-ΕΦΚΑ
ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 87
Τ.Κ. 11527, ΑΘΗΝΑ
ΘΕΜΑ: «Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας στους ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ με οφειλές έως 100€».
ΣΧΕΤ.: η με αριθμ. 12/2024 εγκύκλιος του e-ΕΦΚΑ
Σας κοινοποιούμε για γνώση και εφαρμογή τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν.5102/2024 (Α΄55) με τίτλο «Προσδιορισμός ύψους οφειλής για χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης», με το οποίο προστίθεται παρ. 8Α στο άρθρο 41 του ν. 4387/2016 (Α΄85) περί ασφαλιστικών εισφορών υγειονομικής περίθαλψης, ως εξής:
«8Α. Για τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) δεν λαμβάνονται υπόψη καθυστερούμενες, ληξιπρόθεσμες ή βεβαιωμένες βασικές οφειλές του ασφαλισμένου στον e-Ε.Φ.Κ.Α μέχρι του ποσού των εκατό (100) ευρώ. Οφειλές που υπερβαίνουν το ποσό του πρώτου εδαφίου τακτοποιούνται με εξόφληση ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής, προκειμένου να χορηγηθεί ασφαλιστική ικανότητα.»
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 101 του ν.4172/2013 (Α’ 167), ως καθυστερούμενες θεωρούνται οι ασφαλιστικές εισφορές από την επόμενη ημέρα λήξης της εμπροθέσμου καταβολής τους και ως ληξιπρόθεσμες, οι καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές από τη σύνταξη της πράξης βεβαίωσης της οφειλής. Διευκρινίζεται ότι ως βασική οφειλή νοείται οποιαδήποτε ληξιπρόθεσμη οφειλή διαβιβάστηκε στο ΚΕΑΟ και έλαβε αριθμό και ημερομηνία βεβαίωσης. Στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής εισφορών, καθώς και λοιπές προσαυξήσεις και πρόστιμα που βεβαιώθηκαν αυτοτελώς. Δεν περιλαμβάνονται στην έννοια αυτή «τα οίκοθεν πρόσθετα τέλη» που επιβάλλονται μετά τη βεβαίωση της οφειλής στο ΚΕΑΟ.
Παρακαλούμε για την ενημέρωση των αρμόδιων υπαλλήλων και την πιστή εφαρμογή των παραπάνω.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
ΒΑΓΙΟΥΛΑ ΑΓΑΔΑΚΟΥ