Διοικητικό Έγγραφο

Α. Π.: ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/42966/1311
ΑΔΑ ΡΦΛΡ4653Π8-ΜΤΒ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ &
ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Αμαλιάδος 17
Ταχ. Κώδ. : 11523
Πληροφορίες : Γρ. Διευθύντριας
Τηλέφωνο : 210 6437266
e-mail : daoka@prv.ypeka.gr
Ημ/νία: 19/04/2024
Προς:
1. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Νίκης 4, Αθήνα
2. Πίνακα αποδεκτών
Κοιν :
1. Υπουργείο Εσωτερικών
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης
Σταδίου 2 & Δραγατσανίου 2,
Τ.Κ. 105 59, Αθήνα
2. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης
και Πολιτικής Προστασίας
Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος
Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης
Τμήμα Προληπτικής Πυροπροστασίας
Λ. Κηφισίας 37-39, 151 23, Αθήνα
aps.dinomyp.pyropr@psnet.gr
Θέμα : «Εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων»
Σχετ :
1. H υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/55904/2019/19-05-2023 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Κανονισμός Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων.» (Β’ 3475), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της από την ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/38701/1172/10-4-2024 ΚΥΑ (Β’ 2194)
2. Η υπ’ αρίθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/28909/848/15-03-2024 Οδηγία «Εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός και πλησίον δασικών εκτάσεων» (ΑΔΑ: ΡΛ2Π4653Π8-ΚΣΡ)
3. H υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/28916/1094/24-03-2022 απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωνσταντίνου Σκρέκα και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νικόλαου Ταγαρά στον Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιο Μπακογιάννη» (Β΄1701).
Σε συνέχεια της (2) σχετικής Οδηγίας προς του δήμους της χώρας, με την οποία επισημάνθηκαν αφενός η έναρξη εφαρμογής του Κανονισμού πυροπροστασίας ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων (σχετ.1) και αφετέρου οι ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν οι δήμοι στο πλαίσιο των προβλέψεων του εν λόγω κανονισμού, και μετά από πληθώρα ερωτημάτων που υποβλήθηκαν επί της εφαρμογής του κανονισμού από δήμους και πολίτες ακινήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του, διευκρινίζονται τα εξής:
Α. Γενικά:
Ο κανονισμός αποσκοπεί στην αύξηση της ανθεκτικότητας και στην ενίσχυση του βαθμού πυρασφαλείας των ακινήτων που βρίσκονται εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων. Στόχος είναι η προστασία της ζωής και της υγείας του κοινού, του φυσικού περιβάλλοντος και των δασικών οικοσυστημάτων, καθώς και των ακινήτων με περιορισμό της συμβολής τους στην μετάδοση της φωτιάς. Σημαντικός παράλληλα στόχος του κανονισμού είναι η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση και η προετοιμασία του κοινού για την αντιμετώπιση κινδύνων από δασικές πυρκαγιές, οι οποίοι έχουν ενταθεί λόγω της κλιματικής αλλαγής.
Β. Πεδίο εφαρμογής:
Ο κανονισμός αφορά σε δομημένα ακίνητα που βρίσκονται µέσα σε δάση, δασικές εκτάσεις, περιαστικό πράσινο, κηρυγµένες δασωτέες, αναδασωτέες και χορτολιβαδικές εκτάσεις, καθώς και σε ακτίνα τριακοσίων (300) µέτρων από τα όρια των εκτάσεων αυτών. Αφορά επίσης κτίσματα εντός πάρκων και αλσών πόλεων και οικιστικών περιοχών.
Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση των αλσών, ο κανονισμός εφαρμόζεται μόνο στα κτίρια που βρίσκονται εντός αυτών και όχι στα όμορα του άλσους ακίνητα, ούτε και σε αυτά που έχουν πρόσωπο στο άλσος. Αυτό γίνεται λόγω ικανής δυνατότητας ελέγχου, περιορισμού της μετάδοσης, πρόσβασης και επέμβασης των δυνάμεων σε περίπτωση εκδήλωσης φωτιάς εντός άλσους ή πάρκου τα οποία περιβάλλονται από οικιστική δόμηση. Με τον ίδιο τρόπο δύναται να αντιμετωπίζονται και μεμονωμένοι δασικοί θύλακες μικρής έκτασης σε εντός σχεδίου περιοχές οι οποίοι περιβάλλονται από δόμηση. Αντίθετα, στους οικισμούς, καθώς και σε οικιστικές πυκνώσεις που περιβάλλονται στο σύνολό τους από δασικές εκτάσεις, ο κίνδυνος μετάδοσης της φωτιάς από τη δασική έκταση στον οικισμό ή αντίστροφα είναι αυξημένος και λιγότερο ελεγχόμενος, με αποτέλεσμα να προβλέπεται στον κανονισμό διαφορετική διαδικασία (άρθρο 4 του Κεφαλαίου Δεύτερου), η οποία αναλύεται παρακάτω. Διευκρινίζεται επίσης ότι ο κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε καλλιεργούμενες εκτάσεις, ούτε στην περίπτωση που υπάρχει εντός αυτών κτίσμα βοηθητικής χρήσης για την αποθήκευση εξοπλισμού, εργαλείων και υλικών που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση γεωργικής δραστηριότητας.
Γ. Διαδικασία:
Σημειώνεται ότι οι τεχνικοί κανονισμοί εν γένει και εν προκειμένω ο κανονισμός του θέματος, εφαρμόζεται σε όλα τα ακίνητα με κτίρια που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του, ως απαίτηση της πολεοδομικής νομοθεσίας και εξειδίκευση ρύθμισης θεμάτων κτιριοδομικού περιεχομένου που βελτιώνουν την υγεία και την ασφάλεια των ενοίκων, των περιοίκων και των κτιρίων και προστατεύουν το περιβάλλον, χωρίς δυνατότητα εξαίρεσης λόγω άλλων παραγόντων, όπως τυχόν ασφάλιση του κτιρίου.
Ειδικότερα, η διαδικασία μελέτης κατά τις προβλέψεις του κανονισμού, περιλαμβάνει τρία στάδια: την αξιολόγηση της επικινδυνότητας του ακινήτου, τη σύνταξη τεχνικής έκθεσης μέτρων και ενεργειών, καθώς και τη δήλωση εφαρμογής τους από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου.
1. Η αξιολόγηση της επικινδυνότητας των ακινήτων γίνεται βάσει των έξι ομάδων κριτηρίων του άρθρου 5 του Κεφαλαίου Πρώτου του κανονισμού. Η αξιολόγηση αυτή γίνεται για την περιοχή επιρροής του ακινήτου και αποτυπώνεται στο Έντυπο αξιολόγησης επικινδυνότητας από το οποίο προκύπτει η κατάταξή του (χαμηλή, μέση, υψηλή και ιδιαίτερα υψηλή). Στον κανονισμό υφίστανται στοιχεία, σύνδεσμοι και παραρτήματα για τη διευκόλυνση του έργου των συντακτών της αξιολόγησης.
Το έντυπο αξιολόγησης συντάσσεται άπαξ και επανασύνταξή του απαιτείται µόνο στην περίπτωση που τροποποιηθούν οι παράμετροι που λήφθηκαν υπόψη κατά την αξιολόγηση (όπως για παράδειγμα τυχόν αλλαγή στο πλάτος της οδού πρόσβασης στο ακίνητο, προσθήκη σημείου υδροληψίας πυροσβεστικού οχήματος, δόμηση νέων κτιρίων στα όμορα ακίνητα με επίπτωση στον δείκτη της πυκνότητας του δομημένου περιβάλλοντος) εφόσον επιφέρουν μεταβολή στην κατηγορία επικινδυνότητας του ακινήτου.
Το Έντυπο αξιολόγησης συντάσσεται από τεχνικό επιστήμονα με κατάρτιση σε θέματα τοπογραφίας, βλάστησης, υποδομών και δικτύων. Ενδεικτικά και με την επιφύλαξη των επαγγελματικών δικαιωμάτων του συνόλου των τεχνικών επιστημόνων, το έντυπο αξιολόγησης μπορεί να συνταχθεί από μηχανικούς (τοπογράφους, αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς, μηχανολόγους μηχανικούς, μηχανικούς περιβάλλοντος, κ.λ.π,) καθώς και δασολόγους, γεωπόνους ή γεωτεχνικούς επιστήμονες.
Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, στην περίπτωση οικισµών, οριοθετημένων ή μη και οικιστικών πυκνώσεων που περιβάλλονται στο σύνολό τους από δασικές, χορτολιβαδικές, αναδασωτέες και λοιπές εκτάσεις, η αξιολόγηση της επικινδυνότητας συντάσσεται για το σύνολο του οικισµού, σε ένα ενιαίο έντυπο, με µέριµνα του αρµόδιου ΟΤΑ.
2. Η τεχνική έκθεση, περιλαμβάνει:
Α. περιγραφή:
- του ακινήτου, με ιδιαίτερη αναφορά στη θέση του ως προς τη δασική, αναδασωτέα, κ.λ.π έκταση και στα κρίσιμα σημεία του εντύπου αξιολόγησης που οδήγησαν στην κατάταξή του από πλευράς επικινδυνότητας,
- του ή των κτισμάτων εντός του ακινήτου, με αναφορά στα γεωµετρικά τους χαρακτηριστικά, τα δοµικά τους στοιχεία και υλικά,
- του περιβάλλοντος χώρου, των κατασκευών (θέση και υλικά) και εγκαταστάσεών του, καθώς και του είδους, μεγέθους και θέσης των φυτών,
- των γειτονικών ιδιοκτησιών, τυχόν κτισμάτων εντός αυτών και του περιβάλλοντος χώρου τους κατά τα ανωτέρω,
- κάθε άλλου στοιχείου κρίσιμου και συναφούς με το αντικείμενο του κανονισμού.
Β. καθορισμό:
- των απαιτούμενων προληπτικών μέτρων, μέτρων παθητικής πυροπροστασίας και μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, καθώς και τυχόν συστάσεις προς τους ιδιοκτήτες για το σχέδιο προετοιμασίας εκκένωσης,
- των εργασιών και ενεργειών που πρέπει να γίνουν στην περίπτωση ακινήτων με υφιστάμενα κτίρια για την τήρηση των ανωτέρω προβλεπόμενων μέτρων,
- των κατά περίπτωση απαιτούμενων διοικητικών πράξεων εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών του άρθρου 28 του ν.4495/17, όπως ισχύει.
και συνοδεύεται από σχέδιο κάτοψης του ακινήτου όπου αποτυπώνονται τα απαραίτητα στοιχεία, όπως ενδεικτικά, οι θέσεις των κτισµάτων κύριας και βοηθητικής χρήσης, η πρόσβαση στο ακίνητο, οι ζώνες προστασίας, οι θέσεις και αποστάσεις των δέντρων, οι αποστάσεις των όµορων κτιρίων, κ.λ.π
Επισημαίνεται ότι διοικητική πράξη εκδίδεται μόνο για τις εργασίες εκείνες που είναι οικοδομικής φύσεως (επί τω πλείστον εργασίες που προβλέπονται στις απαιτήσεις παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας) εφόσον δεν εμπίπτουν στις εργασίες του άρθρου 30 του ν.4495/17, για τις οποίες δεν απαιτείται οικοδομική άδεια ούτε έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας. Σε ότι αφορά στην εφαρμογή προληπτικών μέτρων όπως καθαρισμό παρεδαφιαίας βλάστησης, υπορόφου, κοπή κλάδων ιστάμενων δέντρων, δεν απαιτείται καμία άδεια ή έγκριση. Όσον αφορά στη τυχόν απαίτηση κοπής δέντρων εντός ιδιωτικών ακινήτων, εφόσον πρόκεται για ακίνητα εντός σχεδίου περιοχών και, εντός οικισμού ή και εκτός σχεδίου περιοχών με κτίσματα ανεγερθέντα βάσει οικοδομικής άδειας, για την εφαρμογή των ζωνών προστασίας, αυτή διενεργείται με έκδοση έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, όπου αντί του στοιχείου αα) της περίπτωσης ζ της υπ’ αρίθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174/2020 (Β’ 1843) Απόφασης, υποβάλλεται η τεχνική έκθεση του παρόντος κανονισμού. Σύμφωνα δε με το άρθρο 36 της υπ’ αρίθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/66006/2360/2023 Απόφασης (Β’ 3985) οι διατάξεις του Κανονισμού πυροπροστασίας ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων κατισχύουν των προβλέψεων του άρθρου 19 του Κτιριοδομικού κανονισμού στην περίπτωση που από την εφαρμογή τους δεν είναι δυνατή η εξασφάλιση του ελάχιστου υποχρεωτικού αριθμού δέντρων.
Η τεχνική έκθεση συντάσσεται από μηχανικούς που έχουν δικαίωμα υπογραφής μελετών πυροπροστασίας κατά τις προβλέψεις του π.δ 99/2018 (Α’ 187) «Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα» (πολιτικοί μηχανικοί, αρχιτέκτονες μηχανικοί, μηχανολόγοι μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, αγρονόμοι τοπογράφοι μηχανικοί, χημικοί μηχανικοί, μηχανικοί μεταλλείων και μεταλλουργοί μηχανικοί, ναυπηγοί μηχανικοί, μηχανικοί παραγωγής και διοίκησης).
Το έντυπο αξιολόγησης και η τεχνική έκθεση δύναται να συνταχθούν από τον ίδιο τεχνικό επιστήμονα ή από διαφορετικούς. Σε κάθε όμως περίπτωση συνιστούν αλληλένδετα έγγραφα το περιεχόμενο των οποίων πρέπει να συγκλίνει. Η τεχνική έκθεση συντάσσεται και αυτή μία φορά, επανυποβάλλεται όμως επικαιροποιημένη στην περίπτωση τροποποίησης, είτε του εντύπου αξιολόγησης επικινδυνότητας, είτε του περιεχομένου της και των στοιχείων που περιλαμβάνει (π.χ προσθήκη νέου κτίσματος στο ακίνητο ή επέκταση υφισταμένου).
Στην περίπτωση των οικισμών ή οικιστικών πυκνώσεων που περιβάλλονται από δασική έκταση, μετά τη γνωστοποίηση από τον ΟΤΑ στους δημότες της κατάταξης επικινδυνότητας του Εντύπου αξιολόγησης της επικινδυνότητας του οικισμού, το οποίο έχει διενεργηθεί με μέριμνά του, υποβάλλονται οι τεχνικές εκθέσεις των ιδιωτών για τα ακίνητά τους οι οποίες αφορούν στο σύνολο των προαναφερόμενων στοιχείων (περιγραφής και καθορισμού μέτρων) πλην εκείνων για τη δημιουργία των ζωνών προστασίας οι οποίες εφαρμόζονται πέριξ του οικισμού κατά τα αναφερόμενα στη συνέχεια. Δεδομένου ότι τα μέτρα προληπτικής πυροπροστασίας για τα υφιστάμενα κτίρια διαφοροποιούνται ελάχιστα αναλόγως της κατάταξης επικινδυνότητας του ακινήτου συστήνεται η λήψη τους ακόμα και πριν τη γνωστοποίηση του Εντύπου αξιολόγησης της επικινδυνότητας του οικισμού από τους ΟΤΑ.
3. Μετά τη σύνταξη του εντύπου αξιολόγησης επικινδυνότητας και της τεχνικής έκθεσης και την υποβολή τους στο ειδικό πληροφοριακό σύστημα και μεταβατικά στον οικείο δήμο, ο ιδιοκτήτης υποχρεούται για κάθε έτος πριν την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου να υποβάλει στο πληροφοριακό σύστημα ή τον δήμο, την υπεύθυνη δήλωση λήψης των μέτρων και συμμόρφωσης με την τεχνική έκθεση.
Διευκρινίζεται ότι η τεχνική έκθεση, το έντυπο αξιολόγησης επικινδυνότητας και η δήλωση
εφαρμογής των μέτρων πυρασφαλείας αφορούν στο σύνολο του ακινήτου (κτίρια και περιβάλλων
χώρος) και υποβάλλονται μία φορά για το σύνολο αυτού, ανεξαρτήτως ύπαρξης τυχόν διηρημένων
ιδιοκτησιών.
Δ. Μέτρα:
Για τη φετινή αντιπυρική περίοδο έτους 2024, στα ακίνητα του πεδίου εφαρμογής με υφιστάμενα κτίρια εφαρμόζονται μόνο τα μέτρα προληπτικής πυροπροστασίας, δηλαδή:
α) εξασφάλιση καθαρής από καύσιμες ύλες πρόσβασης στο ακίνητο,
β) τακτικός καθαρισµός ο οποίος περιλαμβάνει τακτικό κλάδεµα και καθαρισµό δένδρων και θάµνων από τυχόν υπάρχοντα ξερά, αραίωµα της µη ανθεκτικής στη φωτιά δενδρώδους βλάστησης, κοπή κλαδιών που εφάπτονται ή βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τα εξωτερικά δοµικά στοιχεία του κτιρίου, καθαρισμός εδάφους (πευκοβελόνες), κούρεμα χόρτων, τακτικός έλεγχος και συντήρηση του αρδευτικού συστήµατος, καθαρισμός στεγών και υδρορροών από καύσιμες ύλες.
γ) μεταφορά υλικών που τυχόν αποθηκεύονται ελεύθερα στο ακίνητο, όπως απορρίμματα, καυσόξυλα, δοχεία με καύσιμα, χρώματα κ.λ.π σε κλειστό χώρο ή πυράντοχο ερμάριο.
δ) σύνταξη από τον ή τους ιδιοκτήτες του ακινήτου του σχεδίου προετοιμασίας εκκένωσης, δηλαδή μίας λίστας ελέγχου και ενεργειών που θα αυξήσει τον βαθµό ετοιµότητας σε περίπτωση συµβάντος πυρκαγιάς, στην οποία καταγράφονται οι απαραίτητες ενέργειες πριν την εκκένωση του κτιρίου, καθώς και ο τρόπος διαφυγής των χρηστών από το ακίνητο σε ασφαλές µέρος. Στην περίπτωση ακινήτων µε περισσότερες της µίας ιδιοκτησίες το σχέδιο προετοιµασίας εκκένωσης συντάσσεται από το σύνολο των συνιδιοκτητών και αναρτάται σε εµφανές σηµείο για την ενηµέρωση ενοίκων και κοινού.
ε) σχεδιασμός των περιμετρικών ζωνών προστασίας, δηλαδή των τριών επιπέδων διαβαθµισµένης προστασίας γύρω από κτίριο όπου γίνεται διαδοχική µείωση των καύσιµων υλών όσο πλησιάζουμε σε αυτό.
Ο σχεδιασμός των περιμετρικών ζωών προστασίας μπορεί να εφαρμοστεί είτε για κάθε μεμονωμένο κτίριο, είτε για συγκροτήματα κτιρίων της ίδιας ή άλλης ιδιοκτησίας εφόσον απέχουν µεταξύ τους απόσταση µικρότερη των πέντε (5,00) μέτρων, κατόπιν συνεννόησης των ιδιοκτητών τους, µε ενσωµάτωση του συνόλου αυτών στο «περίγραµµα» βάσει του οποίου θα προσδιοριστούν οι ζώνες προστασίας. Ομοίως, στο «περίγραμμα του κτιρίου» δύναται να περιληφθούν και κατασκευές του περιβάλλοντος χώρου, όπως πέργκολες, στέγαστρα, bbq, κ.ά.
Ως προς τις προβλέψεις του κανονισμού για τα μέτρα προληπτικής πυροπροστασίας των υποπαρ. 3.1.1, 3.1.2 και 3.1.3 του άρθρου 3 του κεφαλαίου δεύτερου του κανονισμού επισημαίνεται ότι αυτές είναι γενικές, με δυνατότητα αποκκλίσεων, κατόπιν σχετικής κατά περίπτωση τεκμηρίωσης στην τεχνική έκθεση.
Ειδικά για την περίπτωση οικισµών, οριοθετημένων ή μη καθώς και οικιστικών πυκνώσεων που περιβάλλονται στο σύνολό τους από δασικές εκτάσεις, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4 του Κεφαλαίου Δεύτερου του κανονισμού, προβλέπεται ως προς τη δημιουργία των ζωνών προστασίας ότι αντί της µεµονωµένης εφαρμογής τους σε κάθε ακίνητο, αντιµετωπίζεται το σύνολο του οικισµού ως ενότητα-σύστηµα, µε τις διαβαθµισµένες περιµετρικές ζώνες προστασίας να διαµορφώνονται πέριξ των ορίων του οικισµού σε συνεννόηση και συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες (τοπική αυτοδιοίκηση και οικεία Δασική Υπηρεσία). Ειδικά γύρω από τα όρια του οικισµού επιβάλλεται η δηµιουργία αντιπυρικής ζώνης πλάτους 10 μέτρων.
Ε. Έλεγχοι:
Οι έλεγχοι διενεργούνται μέσα στην αντιπυρική περίοδο δειγματοληπτικά, σε ποσοστό ανάλογο της επικινδυνότητας του ακινήτου και αφορούν αποκλειστικά στη διαπίστωση της τήρησης των μέτρων της τεχνικής έκθεσης όπως δηλώθηκαν από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου.
Οι τριμελείς επιτροπές αποτελούνται από έναν δασολόγο ή γεωπόνο, έναν µηχανικό και έναν ακόµα υπάλληλο του Τµήµατος Πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας. Στην περίπτωση που οι δήμοι δεν διαθέτουν το σύνολο των εν λόγω ειδικοτήτων, στην επιτροπή μπορούν να οριστούν υπάλληλοι άλλης ειδικότητας σχετικής όμως με το αντικείμενο του κανονισμού, που υπηρετούν σε άλλες υπηρεσιακές μονάδες: Τεχνική υπηρεσία, υπηρεσία Περιβάλλοντος – Πολιτικής Προστασίας, υπηρεσία Δόμησης.
ΣΤ. Αρμοδιότητες Δασικών Υπηρεσιών (Δασαρχείων και Διευθύνσεων Δασών άνευ Δασαρχείων):
Όπως προαναφέρθηκε, ο Κανονισμός του θέματος θεσπίστηκε για λόγους ασφάλειας και προστασίας των κατοίκων, των εργαζομένων και των επισκεπτών ακινήτων που βρίσκονται εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων στην περίπτωση δασικών πυρκαγιών και για τον περιορισμό της συμβολής των ακινήτων αυτών στην εξάπλωση τυχόν συμβάντος πυρκαγιάς προκειμένης της προστασίας των δασών και των οικοσυστημάτων τους. Στο πλαίσιο αυτό, για την εκτέλεση των απαιτούμενων κατά τις διατάξεις του κανονισμού εργασιών σε ακίνητα εντός σχεδίου περιοχών ή εντός οικισμών, οριοθετημένων ή μη, ή εκτός σχεδίου με κτίσματα έχοντα ανεγερθεί με οικοδομική άδεια (περιπτώσεις της παρ. 7 του άρθρου 3 ν. 998/79, όπως ισχύει), δεν απαιτείται καμία έγκριση από την οικεία Δασική Υπηρεσία.
Έγκριση από την οικεία Δασική Υπηρεσία απαιτείται στις περιπτώσεις κτισμάτων που βρίσκονται εντός πάρκων και αλσών πόλεων και οικιστικών περιοχών που προστατεύονται από τη δασική νομοθεσία (παρ. 4 και 5 άρθρου 58 ν. 998/79, όπως ισχύει), κτισμάτων ανεγερθέντων μετά από σχετική έγκριση εντός εκτάσεων που προστατεύονται από τη δασική νομοθεσία (άρθρο 45 ν.998/79, όπως ισχύει) καθώς και επί της πρότασης σχεδιασμού από τους ΟΤΑ των περιμετρικών ζωνών προστασίας του άρθρου 4 του κεφαλαίου δεύτερου του κανονισμού σε οικισμούς και οικιστικές πυκνώσεις (κεφάλαιο ΣΤ του ν. 4685/2020, όπως ισχύει).
Είναι προφανές ότι απαγορεύεται η καταπάτηση εκτάσεων προστατευόμενων από τις ειδικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και ότι πάσης φύσεως κτίσματα, κατασκευές και εγκαταστάσεις μόνιμου ή προσωρινού χαρακτήρα κατεδαφίζονται υποχρεωτικά κατά τις προβλέψεις του άρθρου 67 α του ν.998/79, όπως ισχύει και στους παραβάτες, εργολάβους, υπεργολάβους, κατασκευαστές και εντολείς τους επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 71 του ίδιου νόμου.
Ζ. Μεταβατικές διατάξεις:
Λαμβάνοντας υπόψη αιτήματα δήμων και των πολιτών και προκειμένου να παρασχεθεί επαρκής χρόνος για την βέλτιστη υλοποίηση των προβλεπόμενων στον Κανονισμό πυροπροστασίας ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων εκδόθηκε τροποποίηση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την παράταση των προθεσμιών υποβολής των στοιχείων ως εξής:
α) η εκπόνηση της αξιολόγησης της επικινδυνότητας και υποβολή τεχνικής έκθεσης, έως 10/05/2024,
β) η λήψη μέτρων και υποβολή δήλωσης του ιδιοκτήτη έως την 10/06/2024,
γ) για τους οικισμούς, οι ΟΤΑ ολοκληρώνουν το έντυπο αξιολόγησης της επικινδυνότητας και την τεχνική έκθεση ως προς τη διαµόρφωση άκαυστης ζώνης και τυχόν διαβάθμιση αυτής περιμετρικά των ορίων του οικισµού έως την 26η/05/2024.
Οι επιτροπές ελέγχων, με τη δυνατότητα σύνθεσης που περιγράφεται στην ανωτέρω ενότητα Ε, θα διενεργήσουν τους δειγματοληπτικούς ελέγχους των ακινήτων εντός της αντιπυρικής περιόδου και σε κάθε περίπτωση μετά τις ως άνω καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής των υπεύθυνων δηλώσεων των ιδιοκτητών.
Στην παρούσα οδηγία επισυνάπτεται σε ηλεκτρονική μορφή ο κλιματολογικός χάρτης της Ελλάδας του Παραρτήματος Α’ του κανονισμού με την κλιματική ταξινόμηση κατά Koppen ο οποίος χορηγήθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
Κλιματολογικός χάρτης της Ελλάδας
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Πίνακας Αποδεκτών
ΔΗΜΟΣ email
ΑΒΔΗΡΩΝ info@avdera.gr
ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ agathon@otenet.gr
ΑΓΙΑΣ info@dimosagias.gr
ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ grdim@agiavarvara.gr
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ grafeio.dimarchou@agiaparaskevi.gr
ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ dimoslam@otenet.gr
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ dad-may@dad.gr, protocol@dad.gr
ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ info@agios-efstratios.gov.gr
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ grafeiodimarxou@dimosagn.gr
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ agankam@agankam.gov.gr
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ kagistri@otenet.gr
ΑΓΡΑΦΩΝ info@dimos-agrafon.gr
ΑΓΡΙΝΙΟΥ dioikitiko@agrinio.gr, dimarxos@agrinio.gr
ΑΘΗΝΑΙΩΝ mayor@cityofathens.gr
ΑΙΓΑΛΕΩ egaleo@egaleo.gr
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ mayor@aigialeia.gov.gr
ΑΙΓΙΝΑΣ grafeiodimarxou@aeginadimos.gr
ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ dhmos.aktiouvonitsas@1258.syzefxis.gov.gr
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ gramdim@alexandria.gr
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ dimos@alexpolis.gr, dimarxos@alexpolis.gr
ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ info@aliartos.gov.gr
ΑΛΙΜΟΥ press@alimos.gr
ΑΛΜΥΡΟΥ gram.dhmarxou@almiros.gr
ΑΛΜΩΠΙΑΣ syzefxis@0598.syzefxis.gov.gr
ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ dimosalo@0578.syzefxis.gov.gr
ΑΜΑΡΙΟΥ info@amari.gov.gr
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ dimarxos@maroussi.gr
ΑΜΟΡΓΟΥ amorgos@aigaio.gr
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ info@ampelokipi-menemeni.gr
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ dimarxos@amyntaio.gr
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ info@dimos-amfiklias-elatias.gr
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ dimamfil@otenet.gr
ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ info@dimos-amfipolis.gr
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ dimarxos@1315.syzefxis.gov.gr
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ dimvath@otenet.gr
ΑΝΑΦΗΣ dimos.anafis@gmail.com
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ dimos@andravida-killini.gr
ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ dkresten@otenet.gr
ΑΝΔΡΟΥ dimos@andros.gr
ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ info@antiparos.gr
ΑΝΩΓΕΙΩΝ info@anogeia.gr
ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ info@apokoronas.gov.gr, mayor@apokoronas.gov.gr
ΑΡΓΙΘΕΑΣ syzefxis@0597.syzefxis.gov.gr
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ dimarxos_argostoliou@argostoli.gov.gr
ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ dimos@argos.gr, grafio.dimarxou@argos.gr
8ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ info@argosorestiko.gr
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ info@dimosaristoteli.gr
ΑΡΡΙΑΝΩΝ filyra@0924.syzefxis.gov.gr, info@arriana.gr
ΑΡΤΑΙΩΝ dimos@arta.gr
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ dolympia@otenet.gr, grinfo@olympia.gov.gr
ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ info@0470.syzefxis.gov.gr
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ grafeiodimarxou@aspropyrgos.gr
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ astypalaia@astypalaia.gr
ΑΧΑΡΝΩΝ mayor@acharnes.gr
ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ info@vvv.gov.gr
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ grammatia@velvento.eu, dimarxos@velvento.eu
ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ info@velovocha.gr
ΒΕΡΟΙΑΣ dimarhos@veria.gr
ΒΙΑΝΝΟΥ baritaci@yahoo.gr
ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ d.visaltias@gmail.com
ΒΟΪΟΥ info@dimosvoiou.gr
ΒΟΛΒΗΣ dimos@dimosvolvis.gr
ΒΟΛΟΥ mayor@volos-city.gr
ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ info@1354.syzefxis.gov.gr
ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ astros01@otenet.gr
ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ info@voreiatzoumerka.gr
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ dimarxos.grammateia@vrilissia.gr
ΒΥΡΩΝΑΣ grafdim@dimosbyrona.gr
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ galatsi@galatsi.gr
ΓΑΥΔΟΥ dimarxio@gmail.com
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ info@gkaraiskakis.gr
ΓΛΥΦΑΔΑΣ grammateia@glyfada.gr
ΓΟΡΤΥΝΑΣ gortyna@0440.syzefxis.gov.gr
ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ grammateia@gortynia.gov.gr
ΓΡΕΒΕΝΩΝ dimarxos@dimosgrevenon.gr
ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ dimarxos@dafni-ymittos.gov.gr
ΔΕΛΤΑ mayor@dimosdelta.gr
ΔΕΛΦΩΝ mayor@delphi.gov.gr
ΔΕΣΚΑΤΗΣ dimosdes@otenet.gr
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ mayor@didymoteicho.gr
ΔΙΟΝΥΣΟΥ dhmsxeseis@dionysos.gr
ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ gram_dim@dion-olympos.gr
ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ dioikisi@ddm.gov.gr, dimarxos@ddm.gov.gr
ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ info@daa.gov.gr
ΔΟΜΟΚΟΥ info@domokos.gr
ΔΟΞΑΤΟΥ dimarxos@doxato.gr
ΔΡΑΜΑΣ info@dimosdramas.gr
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ mayor@ddachaias.gr, grafio.dimarxou@ddachaias.gr
ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ grafeiodimarxou@mwlesvos.gr, dimarxos@mwlesvos.gr
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ info@dimosdytikismanis.gr
ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ mayors@mwsamos.gr, dimosdytikissamou@gmail.com
ΔΩΔΩΝΗΣ dimarxos@1239.syzefxis.gov.gr
ΔΩΡΙΔΟΣ lidoriki@otenet.gr
9ΕΔΕΣΣΑΣ info@edessa.gr, mayor@edessa.gr
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ dimoselassonas@gmail.com, dimarxos@dimoselassonas.gr
ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ web@elafonisos.gov.gr
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ grdim@elefsina.gr
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ protokollo@elliniko-argyroupoli.gr
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ dimarxosep@0670.syzefxis.gov.gr
ΕΟΡΔΑΙΑΣ grdhmarxou@ptolemaida.gr
ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ mayor@epidavros.gr
ΕΡΕΤΡΙΑΣ eretriad@otenet.gr
ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ kranidi1@otenet.gr
ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ dimos@erymanthou.gr
ΕΥΡΩΤΑ info@eurota.gr
ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ dzag.mour@gmail.com
ΖΑΓΟΡΙΟΥ d.zagoriou@1376.syzefxis.gov.gr, d.zagoriou@zagori.gr
ΖΑΚΥΝΘΟΥ dimoszak@otenet.gr
ΖΑΧΑΡΩΣ dimoszacharos@1343.syzefxis.gov.gr
ΖΗΡΟΥ syzefxis@1535.syzefxis.gov.gr
ΖΙΤΣΑΣ zitsa@zitsa.gov.gr, dimarxos@zitsa.gov.gr
ΖΩΓΡΑΦΟΥ dhmarxos@zografou.gr
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ grafeio.dimarxou@1345.syzefxis.gov.gr
ΗΛΙΔΑΣ mayor@1254.syzefxis.gov.gr
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ info@ilioupoli.g , dimarxos@ilioupoli.gr
ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ info@dimosiraklias.gr
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ dimiraklio@iraklio.gr
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ mayor@heraklion.gr
ΗΡΩΪΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ dimkasos@otenet.gr
ΗΡΩΪΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΨΑΡΩΝ psara2@otenet.gr
ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ info@naoussa.gr
ΘΑΣΟΥ dimos@thassos.gr
ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ info@thermaikos.gr, mayor@thermaikos.gr
ΘΕΡΜΗΣ mayor@thermi.gov.gr, info@thermi.gov.gr
ΘΕΡΜΟΥ dthermo@otenet.gr
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ info@thessaloniki.gr
ΘΗΒΑΙΩΝ dimarxos@thiva.gr
ΘΗΡΑΣ dimarxos@thira.gov.gr
ΙΑΣΜΟΥ politis@iasmos.gr
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ dimos@ierapetra.gov.gr
ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ grammateia2024@gmail.com
ΙΗΤΩΝ info@dimosios.gr
ΙΘΑΚΗΣ info@ithaki.gr
ΙΚΑΡΙΑΣ info@ikaria.gov.gr
ΙΛΙΟΥ ilion@ilion.gr
ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ info@istaid.gr, info@dimosistiaiasaidipsou.gr
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ mayor@ioannina.gr, general@ioannina.gr
ΚΑΒΑΛΑΣ mayor@dkavalas.gr
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ dimos@kessariani.gr
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ dimos.kalavriton@1363.syzefxis.gov.gr
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ dimarxos@kalamaria.gr
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ grafeiotypou@kalamata.gr
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ info@kallithea.gr
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ mok@kalymnos.gr, mayor@kalymnos.gr
ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ info@mwlos.gr
ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ info@kantanouselinou.gr
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ mayor@dimoskarditsas.gov.gr
ΚΑΡΠΑΘΟΥ dimoskarpathou@gmail.com
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ dimoskarpenisiou@gmail.com
ΚΑΡΥΣΤΟΥ info@dimoskarystou.gr
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ otakas1@otenet.gr
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ dimarxos@kastoria.gov.gr
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ katerini@katerini.gr
ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ nevrokop@otenet.gr
ΚΕΑΣ info@kea.gr
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ info@corfu.gov.gr , mayor@corfu.gov.gr
ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ info@dhmosktzoumerkwn.gr
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ epikoinonia@keratsini.gr, gram.dim@keratsini.gr
ΚΗΦΙΣΙΑΣ info@kifissia.gr
ΚΙΛΕΛΕΡ dimarxoskileler@kileler.gov.gr
ΚΙΛΚΙΣ dimarxos@dhmoskilkis.gr
ΚΙΜΩΛΟΥ dimoskimolou@gmail.com
ΚΙΣΣΑΜΟΥ dkisamou@gmail.com
ΚΟΖΑΝΗΣ dhmos@kozanh.gr
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ gdkomot@otenet.gr, dkomot@otenet.gr
ΚΟΝΙΤΣΑΣ gramatia@konitsa.gr
ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ dimarxos@kordelio-evosmos.gr
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ mail@korinthos.gr , info@korinthos.gr
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ mayor@korydallos.gr
ΚΡΩΠΙΑΣ mayor@koropi.gr
ΚΥΘΗΡΩΝ kythira@otenet.gr
ΚΥΘΝΟΥ dkithnou@otenet.gr , info@kythnos.gr
ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ dimos.kimis-aliveriou@0902.syzefxis.gov.gr, kymialiveri@gmail.com
ΚΩ kos_mayor@kos.gr
ΛΑΓΚΑΔΑ grtypou.lagada@gmail.com, dimarchos@lagadas.gr
ΛΑΜΙΕΩΝ grdrh@lamia-city.gr
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ dhmar@larissa.gov.gr
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ dhmarxos@lavrio.gr
ΛΕΒΑΔΕΩΝ grtypou@livadia.gr
ΛΕΙΨΩΝ dimoslipson@gmail.com
ΛΕΡΟΥ dimler66@otenet.gr, info@leros.gr
ΛΕΥΚΑΔΑΣ info@lefkada.gov.gr
ΛΗΜΝΟΥ dimoslimnou@limnos.gov.gr
ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ dimoslixouriou@gmail.com
ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ dlplastira@0847.syzefxis.gov.gr
ΛΟΚΡΩΝ mayor@dimos-lokron.gov.gr
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΩΝ info@loutraki.gr
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ grmayor@likovrisipefki.gr
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ info@dimosmakrakomis.gov.gr
ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ mayor@malevizi.gr, grammateia@malevizi.gr
ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ gramdim@mandras-eidyllias.gr
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ
ΑΝΝΑΣ dimos@malian.gov.gr, athena@0669.syzefxis.gov.gr
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ mayor@marathon.gr , gensec@marathon.gr
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ dimarxos@markopoulo.gr
ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ gd.maroneias-sapon@0873.syzefxis.gov.gr
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ info@megalopoli.gr
ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ contact@1419.syzefxis.gov.gr
ΜΕΓΑΡΕΩΝ dmegara@megara.gr
ΜΕΓΙΣΤΗΣ dimosmegistis@yahoo.gr, dimos_megistis@yahoo.gr
ΜΕΣΣΗΝΗΣ dimarxos@messini.gr
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ mayor@metamorfossi.gr
ΜΕΤΕΩΡΩΝ info@dimosmeteoron.com
ΜΕΤΣΟΒΟΥ dmetsovou@1429.syzefxis.gov.gr, dimos3@otenet.gr
ΜΗΛΟΥ grammatia@milos.gr
ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ minoa@minoapediadas.gr
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ monemvasia@monemvasia.gr
ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ aefthimiou@0144.syzefxis.gov.gr, xypeteon@otenet.gr
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ dimos@mouzaki.gr
ΜΥΚΗΣ info@dimosmykis.gr
ΜΥΚΟΝΟΥ mayor@mykonos.gr
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ dimarxos@0456.syzefxis.gov.gr
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ mayor@mytilene.gr
ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ naxos@naxos.gov.gr
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ info@nafpaktos.gr
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ grafeiodimarhou@1444.syzefxis.gov.gr
ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ dimos.neapolis-sykeon@n3.syzefxis.gov.gr, dimarhos.sykies@n3.syzefxis.gov.gr
ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ n-zixni@otenet.gr
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ gramdim@neaionia.gr
ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ mayor@nea-propontida.gr
ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ dnsmyrni@0149.syzefxis.gov.gr
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΝΕΑΣ
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ protokolo@dimosfx.gr
ΝΕΜΕΑΣ grammateia@nemea.gr
ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ nestokep@otenet.gr
ΝΕΣΤΟΥ mail@dimosnestou.gov.gr
ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ info@nikaia-rentis.gov.gr
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ dimos@nskoufas.gr
ΝΙΣΥΡΟΥ dimos@nisyros.gr
ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ dimarhos@1406.syzefxis.gov.gr, info@SouthCorfu.gov.gr
ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ info@notiakynouria.gov.gr
ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ dimos.notiou.piliou@gmail.com
ΞΑΝΘΗΣ relations@cityofxanthi.gr, dimarxos@cityofxanthi.gr
ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ info@dimosxiromerou.gr
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ info@xylokastro.gov.gr
ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ mayor@0814.syzefxis.gov.gr
ΟΙΧΑΛΙΑΣ meligala@otenet.gr
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ info@orestiada.gr, mayor@orestiada.gr
ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ info@0474.syzefxis.gov.gr
ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ grafeiodhm@orchomenos.gr, info@orchomenos.gr
ΠΑΓΓΑΙΟΥ info@dimospaggaiou.gr
ΠΑΙΑΝΙΑΣ paiania_mayor@paiania.gov.gr
ΠΑΙΟΝΙΑΣ info@paionia.gov.gr
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ secretary.dpf@palaiofaliro.gr
ΠΑΛΑΜΑ info@palamascity.gr
ΠΑΛΛΗΝΗΣ press@pallini.gr
ΠΑΞΩΝ paxosmayor@1463.syzefxis.gov.gr
ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ dimarxos@dpapxol.gov.gr
ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ paranest@otenet.gr
ΠΑΡΓΑΣ info@dimospargas.gr
ΠΑΡΟΥ info@paros.gr , grafeiodimarhou@paros.gr
ΠΑΤΜΟΥ info@patmos.gov.gr
ΠΑΤΡΕΩΝ patrasmayor@gmail.com
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ dpm@pavlosmelas.gr
ΠΕΙΡΑΙΑ mayor@piraeus.gov.gr, protokolo@piraeus.gov.gr
ΠΕΛΛΑΣ dimarxos@giannitsa.gr
ΠΕΝΤΕΛΗΣ info@penteli.gov.gr
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ info@perama.gr
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ mayor@peristeri.gr
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ petroupoli@petroupoli.gov.gr, mayor@petroupoli.gov.gr
ΠΗΝΕΙΟΥ dimospineiou@1312.syzefxis.gov.gr
ΠΛΑΤΑΝΙΑ grammateia@platanias.gr
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ info@polygyros.gr, dimarhos@polygyros.gr
ΠΟΡΟΥ dimarhos@poros.gr
ΠΡΕΒΕΖΑΣ grammateia@dimosprevezas.gr, grammateia@1485.syzefxis.gov.gr
ΠΡΕΣΠΩΝ prespa@otenet.gr
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ irida@prosotsani.gr, info@prosotsani.gr
ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ aiginio@otenet.gr
ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ dimarhos.panorama@pilea-hortiatis.gr
ΠΥΛΗΣ dpilis@otenet.gr
ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ pylos@otenet.gr
ΠΥΡΓΟΥ dimospyrgou@1489.syzefxis.gov.gr
ΠΩΓΩΝΙΟΥ dimospogoniou@pogoni.gr
ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ grafeio-dimarxou@0164.syzefxis.gov.gr
ΡΕΘΥΜΝΗΣ dimos@rethymno.gr
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ d.r.feraiou@0922.syzefxis.gov.gr, dimarxosrigaferaiou@gmail.com
ΡΟΔΟΥ protokolo@rhodes.gr
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ mayor@salamina.gov.gr, info@salamina.gov.gr
ΣΑΜΗΣ dimos@sami.gov.gr
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ dim@samothraki.gr
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ dkalivia@otenet.gr
ΣΕΡΒΙΩΝ dimarxos@dservion.gr, info@dservion.gr
ΣΕΡΙΦΟΥ dimoser@otenet.gr
ΣΕΡΡΩΝ mayor@serres.gr
ΣΗΤΕΙΑΣ info@sitia.gr , dimarxos@sitia.gr
ΣΙΘΩΝΙΑΣ dimarxos@dimossithonias.gr
ΣΙΚΙΝΟΥ dimos@sikinos.gr
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ d-sikyon@otenet.gr
ΣΙΝΤΙΚΗΣ mayor@sidiki.gr
ΣΙΦΝΟΥ info@sifnos.gr, mayor@sifnos.gr
ΣΚΙΑΘΟΥ dimos@n-skiathos.gr
ΣΚΟΠΕΛΟΥ mayor@skopelos.gov.gr
ΣΚΥΔΡΑΣ d_skydras@0887.syzefxis.gov.gr, gra.dimarxou@skydra.gov.gr
ΣΚΥΡΟΥ dimoskirou@0888.syzefxis.gov.gr
ΣΟΥΛΙΟΥ info@paramythia.gr
ΣΟΥΦΛΙΟΥ dim@0890.syzefxis.gov.gr
ΣΟΦΑΔΩΝ info@sofades.gr
ΣΠΑΡΤΗΣ dimspart@otenet.gr
ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ dimoss1@otenet.gr
ΣΠΕΤΣΩΝ dimos.spetson@gmail.com
ΣΤΥΛΙΔΑΣ dimarchos-stylidas@stylida.gr
ΣΥΜΗΣ dimosymis@yahoo.gr
ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ dimos@syros-ermoupolis.gr
ΣΦΑΚΙΩΝ sfakia-d@otenet.gr
ΤΑΝΑΓΡΑΣ dimarhos@tanagra.gr
ΤΕΜΠΩΝ info@dimostempon.gr
ΤΗΛΟΥ dimtilos@otenet.gr
ΤΗΝΟΥ dt@1516.syzefxis.gov.gr
ΤΟΠΕΙΡΟΥ infotopeirou@gmail.com
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ mayor@trikalacity.gr
ΤΡΙΠΟΛΗΣ dimos@tripolis.gr
ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ dimtrifylias@1391.syzefxis.gov.gr
ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ dhmostr@otenet.gr
ΤΥΡΝΑΒΟΥ dimos@tirnavos.gr
ΥΔΡΑΣ ydra@ydra.gov.gr
ΦΑΙΣΤΟΥ mayor@moires.gov.gr, info@dimosfestou.gr
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ dimosfarkadonas@yahoo.gr
ΦΑΡΣΑΛΩΝ mayor@dimosfarsalon.gr
ΦΙΛΙΑΤΩΝ info@filiates.gr
ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ psychiko@otenet.gr
ΦΛΩΡΙΝΑΣ press@cityoflorina.gr, mayor-office@cityoflorina.gr
ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ dfolegandrou@5109.syzefxis.gov.gr
ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ d.fournon@kep.gov.gr
ΦΥΛΗΣ gd@fyli.gr
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ protokollo@haidari.gr
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ mayor@halandri.gr
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ gram.xalk@n3.syzefxis.gov.gr
ΧΑΛΚΗΣ dhalkis@yahoo.com
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ dimarxos@dchalkideon.gr
ΧΑΝΙΩΝ mayor@chania.gr
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ dimos@hersonisos.gr, dimarxos@hersonisos.gr
ΧΙΟΥ mayor@chios.gov.gr
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ info@oraiokastro.gr
ΩΡΩΠΟΥ info@oropos.gov.gr