Διοικητικό Έγγραφο

Α. Π.: 576697
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
e-ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ Δ/ΝΣΗΣ
Πληροφορίες: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ
Τηλέφωνο: 210 52 85 547
E-mail : dpapachristou@efka.gov.gr
TAX. Δ/ΝΣΗ: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 '
ΤΚ 10432 ΑΘΗΝΑ
e-ΕΦΚΑ 18/04/2024
ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΠΡΟΣ:
Αποδέκτες Πίνακα Α'
ΘΕΜΑ: «Κατάργηση της ειδικής εισφοράς 1% υπέρ του πρώην Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων».
Σχετικό.: Το υπ'αριθμ. 125551/27-12-2022 Έγγραφο Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Με αφορμή την υποβολή αιτήσεων προς τις Τοπικές Δ/νσεις του e-ΕΦΚΑ από μεγάλο πλήθος ενδιαφερομένων υπαλλήλων του Δημοσίου και Δημοσίων Φορέων, για την επιστροφή ως αχρεωστήτως καταβληθείσας της ειδικής εισφοράς, όπως αυτή αναφέρεται στο θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Με τις διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του ν.3986/2011 (Α'152), καθιερώθηκε ειδική εισφορά των ασφαλισμένων του Ταμείου Πρόνοιας των Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.), πέραν των προβλεπόμενων, υπέρ του Ταμείου αυτού. Η ειδική εισφορά υπολογιζόταν σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί των τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων, όλων των μισθοδοτούμενων υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., καθώς και των υπαλλήλων όλων ανεξαιρέτως των δημοσίων επιχειρήσεων και Οργανισμών και των Ν.Π.Ι.Δ.
2. Με τις διατάξεις του άρθρου 84 του ν.4997/2022 (Α'219/25-11-2022) καταργήθηκε, από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, ήτοι από 25-11-2022, η ως ανωτέρω ειδική εισφορά, (σχετικό το υπ' αριθμ. 125551/27-12-2022 έγγραφο Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης - Α.Δ.Α: Ψ3ΤΙ46ΜΤΛΚ-ΘΘ1).
Η καταργηθείσα εισφορά αποδιδόταν στο πρώην Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.), για τους ασφαλισμένους του Ταμείου αυτού και στον πρ. ΟΑΕΔ (νυν ΔΥΠΑ), για όσους δεν είναι ασφαλισμένοι στο πρ. Τ.Π.Δ.Υ.
Για το προσωπικό που είναι ασφαλισμένο στα Μετοχικά Ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων, η εισφορά υπολογιζόταν υπέρ των εν λόγω Ταμείων.
Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι ορθώς και νομίμως διενεργείτο ο συνυπολογισμός και η απόδοση της ειδικής εισφοράς υπέρ Τ.Π.Δ.Υ. για τους ασφαλισμένους του Ταμείου αυτού, για το χρονικό διάστημα από 1/1/2011, (ημερομηνία έναρξης καταβολής της ειδικής εισφοράς), μέχρι 25/11/2022, (ημερομηνία έναρξης του ν.4997/2022 και κατάργησης της ειδικής εισφοράς).
Μέχρι τον χρόνο έκδοσης του σχετικού εγγράφου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και συνεπεία του συστήματος καταβολής των μηνιαίων αποδοχών των μισθοδοτουμένων υπαλλήλων του Δημοσίου και των Δημοσίων Φορέων και Οργανισμών (προκαταβολιώς), έχει συνυπολογισθεί και αποδοθεί ειδική εισφορά για χρονικό διάστημα και μισθολογικές περιόδους πέραν της 25/11/2022.
Η ειδική εισφορά που συνυπολογίσθηκε και αποδόθηκε για διαστήματα πέραν της 25/11/2022, θεωρείται ως αχρεωστήτως καταβληθείσα και θα επιστραφεί στους δικαιούχους μέσω των εκκαθαριστών αποδοχών των οικείων Υπηρεσιών.
Για τη συνολική διαχείριση του θέματος που αφορά στην καταργηθείσα ειδική εισφορά, επίκειται προσεχώς η έκδοση σχετικής εγκυκλίου οδηγιών από την Γενική Δ/νση Εισφορών του e-ΕΦΚΑ.
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ