ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Απόφ.ΑΠΔΠΧ 15/2024 Εξέταση καταγγελίας φυσικού προσώπου κατά εταιρείας διαδικτυακής μηχανής αναζήτησης για μη ικανοποίηση του δικαιώματος διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη)

Εμφάνιση περισσότερων Εμφάνιση λιγότερων Εμφάνιση περισσότερων Εμφάνιση λιγότερων

Περίληψη

Η Αρχή διαπιστώνει ότι πρέπει να ικανοποιηθεί το δικαίωμα διαγραφής του φυσικού προσώπου και δίνει εντολή στην εταιρεία διαδικτυακής μηχανής αναζήτησης, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, α. να προβεί άμεσα στην κατάργηση-διαγραφή των υπό εξέταση συνδέσμων που προκύπτουν ως αποτελέσματα με κριτήριο αναζήτησης το ονοματεπώνυμο του καταγγέλλοντος στη μηχανή αναζήτησης, και β. να επιβεβαιώσει ότι δεν προκύπτουν ως αποτέλεσμα στη μηχανή αναζήτησης με κριτήριο το ονοματεπώνυμο του καταγγέλλοντος και οι λοιποί σύνδεσμοι με το ίδιο περιεχόμενο που αναφέρονται στην υπό εξέταση καταγγελία και σε αντίθετη περίπτωση να προβεί στη διαγραφή και αυτών από τα αποτελέσματα της μηχανής αναζήτησης.

Εμφάνιση περισσότερων Εμφάνιση λιγότερων

Διοικητικό Έγγραφο

ΑΠΟΦΑΣΗ 15/2024
Αθήνα, 16-04-2024
Αριθ. Πρωτ.: 1163
Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής «Αρχή») συνήλθε μετά από πρόσκληση του Προέδρου της σε συνεδρίαση στην έδρα της την Τρίτη 29-06-2023 και ώρα 10.00, προκειμένου να εξετάσει την υπόθεση που αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας. Παρέστησαν ο Πρόεδρος της Αρχής, Κωνσταντίνος Μενουδάκος, τα τακτικά μέλη Σπυρίδων Βλαχόπουλος, Κωνσταντίνος Λαμπρινουδάκης, Χαράλαμπος Ανθόπουλος, Χρήστος Καλλονιάτης, Αικατερίνη Ηλιάδου και Γρηγόριος Τσόλιας, ως εισηγητής. Παρούσες, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ήταν η Στεφανία Πλώτα, ειδική επιστήμονας - δικηγόρος, ως βοηθός εισηγητή και η Ειρήνη Παπαγεωργοπούλου, υπάλληλος του τμήματος διοικητικών υποθέσεων, ως γραμματέας.
Η Αρχή έλαβε υπόψη της τα κατωτέρω:
Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. .../21-05-2018 καταγγελία, ο Α (εφεξής «καταγγέλλων») προσέφυγε στην Αρχή κατά της εταιρείας ... Inc. (εφεξής «...» ή «εταιρεία»), για μη ικανοποίηση του δικαιώματος διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη) αποτελεσμάτων που εμφανίζονται στη μηχανή αναζήτησης της ... με κριτήριο το ονοματεπώνυμο του καταγγέλλοντος. Συγκεκριμένα, ο καταγγέλλων υπέβαλε την από … αίτησή του προς τον υπεύθυνο επεξεργασίας ... Inc. με αριθμό αναφοράς … για τη διαγραφή από τα αποτελέσματα αναζήτησης της μηχανής αναζήτησης ... των κατωτέρω συνδέσμων (σύνολο 55), σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του ν. 2472/1997, και την ενεργοποίηση διαδικασιών, προκειμένου να καταστεί ανέφικτη η μελλοντική πρόσβαση στα δεδομένα αυτά.
Ειδικότερα, με αίτησή του προς την εταιρεία ο καταγγέλλων ισχυρίστηκε ότι κατόπιν αναζήτησης στη μηχανή αναζήτησης ... με βάση το ονοματεπώνυμό του, «ήτοι α) Β, β) Γ, γ) Δ, και δ) Ε, εμφανίζεται ο κατωτέρω κατάλογος αποτελεσμάτων, που περιέχει συνδέσμους προς δημοσιευμένες από τρίτους ιστοσελίδες, που περιέχουν πληροφορίες σχετικές με το πρόσωπό μου, οι οποίες αναφέρονται σε ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού μου χαρακτήρα, και ειδικότερα: σε ανακριβέστατες πληροφορίες, που αφορούν στην έρευνα σε βάρος μου, στην σύλληψή μου, και στην μετέπειτα προσωρινή μου κράτηση, από την Φ, για το αδίκημα του …, που έλαβε χώρα από τον … μέχρι και τον …, οπότε και αποφυλακίστηκα. Τα εν λόγω ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού μου χαρακτήρα έχουν εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (πλέον των … ετών) καταστεί απολύτως ανακριβή, και σε κάθε περίπτωση δεν συντρέχει πλέον κανένας αποχρών λόγος να συνεχίζεται η εν λόγω, βλαπτική για την ιδιωτική, επαγγελματική και κοινωνική μου ζωή, επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων, και δη συγκεντρωτικά από την ..., αφού έτσι προσβάλλεται βάναυσα η προσωπικότητά μου, και παραβιάζεται το δικαίωμα του πληροφοριακού μου αυτοκαθορισμού, και μάλιστα με απολύτως ανακριβή και μη συνάδοντα με την Αρχή της Αναλογικότητας ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού μου χαρακτήρα. Ειδικότερα, από το … έως το … εργαζόμουν ως …στην …, και συγκεκριμένα στο γραφείο της Χ. Το … ο ΣΤ, ξάδελφος του Ζ…. Φυσικά και δεν τελούσα σε γνώση ότι ο ΣΤ ήταν συγγενής του ως άνω …, ούτε, πολλώ δε μάλλον, ότι ο πραγματικός … ήταν εκείνος, και ότι τα χρήματα ήταν προϊόν …. Την άνοιξη του … ξέσπασε στην Ω το σκάνδαλο Ζ, με προφυλακίσεις, και ευρεία κάλυψη από τα Ελληνικά και Διεθνή Μ.Μ.Ε.. Η Χ δέσμευσε τον ως άνω …, και ενημέρωσε τις …. Παράλληλα έκανε μια εσωτερική έρευνα και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ούτε η … αλλά ούτε κι εγώ παραβιάσαμε τους κανόνες, και συνεπώς ότι δεν διέπραξα κανένα αδίκημα. Λόγω των πολλαπλών δικαστικών συνδρομών των … προς την Ψ, για …, η Φ ξεκίνησε δική της έρευνα για τυχόν ευθύνες …. Κατά τη διάρκεια της έρευνας ανέκριναν τον ΣΤ, ο οποίος κατέθεσε ψευδώς, ότι η Χ κι εγώ, γνωρίζαμε δήθεν ότι πίσω από εκείνον κρυβόταν ο Ζ. Οι επισκέψεις των … στην Αθήνα, από το … και μετά, διέρρευσαν στον ελληνικό τύπο και τα πρώτα άρθρα που αναφέρονταν σε εμένα, ως δήθεν εμπλεκόμενο …, εμφανίστηκαν τον …. Τον … η Φ ξεκίνησε μια έρευνα εναντίον μου, με την υποψία του …. Τον … αποφασίστηκε να κρατηθώ προσωρινά, με την αιτιολογία του κινδύνου. Τον … δημοσιεύτηκαν πολλά άρθρα που αναφέρονταν στην προσωρινή μου κράτηση. Τον … αποφυλακίστηκα. Από τον … μέχρι και σήμερα: 1) Δεν έχω καταδικαστεί, και ούτε καν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες σε βάρος μου, ούτε στην Ψ, ούτε στην Ω, αλλά ούτε και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου, όπως, δε, διαφαίνεται η υπόθεση οδεύει προς αρχειοθέτηση, 2) Έχω ξεκινήσει πάλι να εργάζομαι, και μάλιστα σε μια regulated θέση σε …. Για να λάβω την άδεια, η … επιτροπή … διεξήγαγε επισταμένη έρευνα και αποφάνθηκε ότι είμαι κατάλληλος (fit and proper) για να εργαστώ σε regulated θέση». Περαιτέρω, ο καταγγέλλων παραθέτει τους ακόλουθους συνδέσμους, των οποίων αιτείται τη διαγραφή από τα αποτελέσματα αναζήτησης της ... και την ενεργοποίηση διαδικασιών προκειμένου να καταστεί ανέφικτη η μελλοντική πρόσβαση στα δεδομένα αυτά:
1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...
7. ...
8. ...
9. ...
10. ...
11. ...
12. ...
13. ...
14. ...
15. ...
16. ...
17. ...
18. ...
19. ...
20. ...
21. ...
22. ...
23. ...
24. ...
25. ...
26. ...
27. ...
28. ...
29. ...
30. ...
31. ...
32. ...
33. ...
34. ...
35. ...
36. ...
37. ...
38. ...
39. ...
40. ...
41. ...
42. ...
43. ...
44. ...
45. ...
46. ...
47. ...
48. ...
49. ...
50. ...
51. ...
52. ...
53. ...
54. ...
55. ...
Η εταιρεία απέστειλε αυθημερόν αυτοματοποιημένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαιώνοντας ότι έλαβε το αίτημα και ότι θα το επεξεργαστεί όσο το δυνατόν πιο άμεσα επιτρέψει ο όγκος των μηνυμάτων που έχουν παραληφθεί και στις … απάντησε στον καταγγέλλοντα ότι «κατόπιν στάθμισης των δικαιωμάτων και των συμφερόντων που σχετίζονται με το υπό κρίση περιεχόμενο, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως ο ρόλος του προσώπου στη δημόσια ζωή, η ... LLC αποφάσισε να μην αφαιρέσει το περιεχόμενο αυτό. Την συγκεκριμένη χρονική στιγμή, η ... αποφάσισε να μην προβεί σε κάποια ενέργεια επί των εν λόγω συνδέσμων (URLs)». Κατόπιν της απαντήσεως της εταιρείας, ο καταγγέλλων υπέβαλε στην Αρχή την υπό εξέταση καταγγελία, στην οποία πέραν των όσων αναφέρονται ανωτέρω στη αίτησή του προς την εταιρεία, ισχυρίστηκε ότι, αναφορικά με την απάντηση της εταιρείας, η ... με αυτόν τον τρόπο «αφενός παραβίασε την απόφαση του ΔΕΕ της 13.05.2014 για την Google Spain SL & Google Inc κατά Agencia Espanola De Proteccion De Datos & Mario Costeja Gonzalez C-131/12, αφετέρου δεν αξιολόγησε ορθά το αίτημά μου, άμα και τα προσκομισθέντα μετ’ επικλήσεως έγγραφα, και ούτως δεν αιτιολόγησε επαρκώς την απάντησή της. Συγκεκριμένα, δεν έλαβε υπ’ όψιν της, ότι οι επίμαχες ιστοσελίδες αναφέρονται σε ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού μου χαρακτήρα», επαναλαμβάνοντας τα πραγματικά περιστατικά που είχε παραθέσει και στην αίτησή του προς την εταιρεία, προσθέτοντας ότι «η επίμαχη απάντησή της έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το ότι για τα URLs, α) ... και β) ..., τα οποία αφορούσαν, και αυτά, στις ίδιες πληροφορίες, των οποίων γίνεται επεξεργασία με τα υπόλοιπα URLs, η υπεύθυνη ιστοσελίδα ... αποφάσισε τη διαγραφή τους από τις βάσεις δεδομένων της και την αφαίρεσή τους από τα αποτελέσματα αναζήτησης της ...».
Η Αρχή, στο πλαίσιο εξέτασης της ανωτέρω καταγγελίας, κάλεσε τις εταιρείες ... LLC (πρώην ... Inc), ως τον φορέα εκμετάλλευσης της μηχανής αναζήτησης ..., και ... με το υπ’ αριθ. πρωτ. .../26-07-2019 έγγραφο, να παράσχουν τις απόψεις τους επί των καταγγελλομένων, αιτιολογώντας πλήρως την αρνητική τους απάντηση για τον κάθε σύνδεσμο ξεχωριστά. Η εταιρεία ... LLC απάντησε στην Αρχή με το υπ’ αριθ. πρωτ. .../03-09-2019 έγγραφο ότι κατόπιν σχετικού ελέγχου, διεπίστωσε ότι έντεκα (11) σύνδεσμοι που περιλαμβάνονταν στο αίτημα διαγραφής του καταγγέλλοντος παραπέμπουν τους χρήστες σε ιστοσελίδες, οι οποίες δεν εμφανίζουν περιεχόμενο ή εμφανίζουν περιεχόμενο που δεν αναφέρει το όνομα του καταγγέλλοντος και ότι έχει προχωρήσει σε ενέργειες διαγραφής των εν λόγω συνδέσμων από τα αποτελέσματα αναζήτησης της υπηρεσίας ... . Αναφορικά με τους λοιπούς συνδέσμους, η εταιρεία ανέφερε ότι το δικαίωμα στη λήθη έχει προσδιορισθεί δυνάμει της απόφασης “Google Spain and Inc. v. Agencia Espanola De Proteccion de Datos (AEPD) και Mario Costeja Gonzales” C-131/12 («απόφαση Costeja») και των Κατευθυντηρίων Οδηγιών της Ομάδας Εργασίας του Άρθρου 29, ως το δικαίωμα ενός προσώπου να παύσει η σχετική με το πρόσωπό του πληροφορία να συνδέεται με το ονοματεπώνυμό του μέσω του καταλόγου αποτελεσμάτων, ο οποίος προκύπτει κατόπιν αναζήτησης που έχει διενεργηθεί με βάση το ονοματεπώνυμό του, όταν την εν λόγω χρονική στιγμή η πληροφορία «είναι ακατάλληλη, δεν είναι ή έχει πάψει να είναι συναφής με το οικείο ζήτημα ή είναι υπερβολική σε σχέση με τους ως άνω σκοπούς ή με τον χρόνο που έχει παρέλθει», η απόφαση δε αυτή δέχεται ότι το συμφέρον του κοινού υπερισχύει, όταν το υποκείμενο των δεδομένων διαδραματίζει ρόλο στη δημόσια ζωή και η επίμαχη πληροφορία σχετίζεται με τον ρόλο αυτό. Η εταιρεία αναφέρεται στα κριτήρια που τίθενται ως ερωτήματα στις Κατευθυντήριες Οδηγίες, ήτοι «τι ρόλο διαδραματίζει το υποκείμενο στη δημόσια ζωή», «Αφορούν τα δεδομένα την επαγγελματική ζωή του υποκειμένου», «Είναι τα δεδομένα που σχετίζονται με την επαγγελματική ζωή του προσώπου υπέρμετρα. Δραστηριοποιείται το υποκείμενο των δεδομένων ακόμη στο ίδιο επάγγελμα», «Είναι τα δεδομένα ακριβή», «τα δεδομένα αφορούν ποινικά αδικήματα» και για την υπό κρίση υπόθεση έκρινε ότι «τα επίμαχα δημοσιεύματα αφορούν στην εισαγγελική έρευνα που διεξήγαγαν οι … κατά του καταγγέλλοντος, όπως επίσης και στην προσωρινή του κράτηση, για το αδίκημα του …. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω πληροφορίες έχουν δημοσιευθεί πριν από … χρόνια ή/και ακόμη πιο πρόσφατα και ότι αφορούν αφ’ ενός την επαγγελματική ζωή του υποκειμένου των δεδομένων ως … και αφ’ ετέρου την ποινική έρευνα που διεξήχθη κατά αυτού και την προσωρινή του κράτηση για το ιδιαιτέρως σοβαρό αδίκημα του …, γεγονότα τα οποία ο ίδιος αναγνωρίζει, θεωρούμε ότι οι επίμαχοι σύνδεσμοι (URLs) σχετίζονται άμεσα με το ρόλο που διαδραματίζει το υποκείμενο των δεδομένων στη δημόσια ζωή, δικαιολογώντας το έννομο συμφέρον του κοινού να αποκτήσει πρόσβαση στις πληροφορίες που περιέχονται στα εν λόγω άρθρα. Καθίσταται, συνεπώς, αναντίρρητο ότι το υποκείμενο των δεδομένων διαδραματίζει ρόλο στη δημόσια ζωή και ότι τα επίμαχα άρθρα περιέχουν πληροφορίες και ειδήσεις που σχετίζονται με τον ρόλο αυτό. Επιπροσθέτως, ο καταγγέλλων, παρά το γεγονός ότι ισχυρίζεται ότι οι επίμαχες πληροφορίες δεν είναι ακριβείς, δεν έχει παράσχει έως σήμερα καμία πληροφορία, στοιχείο ή έγγραφο από τα οποία να αποδεικνύεται η ανακρίβεια των σχετικών πληροφοριών, πράγμα το οποίο είναι αναγκαίο στην προκειμένη περίπτωση εν όψει του ότι ο καταγγέλλων όχι μόνο δεν αμφισβητεί αλλά επιπροσθέτως παραδέχεται το γεγονός της προφυλακίσεώς του και της σχετικής ποινικής έρευνας», καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι για σαράντα τέσσερις (44 συνδέσμους) που περιλαμβάνονται στο αίτημα διαγραφής του καταγγέλλοντος δεν είναι επιτρεπτή η διαγραφή, καθώς, «κατόπιν στάθμισης των δικαιωμάτων και των συμφερόντων που σχετίζονται με το υπό κρίση περιεχόμενο, οι επίμαχες πληροφορίες είναι πρόσφατες, σχετικές και αφορούν στο επάγγελμα του υποκειμένου των δεδομένων. Η «νεαρή ηλικία» των πληροφοριών είναι καθ’ εαυτή ικανή να καταδείξει πως ο καταγγέλλων δεν μπορεί νομίμως να επικαλεσθεί το δικαίωμα στη λήθη αναφορικά με τα εν λόγω άρθρα. Η συνάφεια με το επάγγελμα του καταγγέλλοντος, η μη απόδειξη της ανακρίβειας των πληροφοριών και ο ρόλος που διαδραματίζει ο καταγγέλλων στον δημόσιο βίο, αποτελούν απλώς επιπλέον στοιχεία προς υποστήριξη της θέσης ότι δεν είναι επιτρεπτή η διαγραφή των επίμαχων συνδέσμων από τα αποτελέσματα αναζήτησης».
Στη συνέχεια, ο καταγγέλλων υπέβαλε στην Αρχή το υπ’ αριθ. πρωτ. .../27-1-2022 συμπληρωματικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο οποίο παραθέτει τους ακόλουθους τριάντα (30) συνδέσμους για τους οποίους ζήτησε τη διαγραφή από τα αποτελέσματα της μηχανής αναζήτησης, καθώς και τα υπ’ αριθ. πρωτ. .../10-6-2022 και .../29-6-2022 συμπληρωματικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με συνημμένα αντίγραφα ηλεκτρονικών μηνυμάτων, με τα οποία η εταιρεία απαντά σε προγενέστερα αιτήματά του:
1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...
7. ...
8. ...
9. ...
10. ...
11. ...
12. ...
13. ...
14. ...
15. ...
16. ...
17. ...
18. ...
19. ...
20. ...
21. ...
22. ...
23. ...
24. ...
25. ...
26. ...
27. ...
28. ...
29. ...
30. ...
Σε συνέχεια των εν λόγω εγγράφων η Αρχή, με το υπ’ αριθ. πρωτ. .../09-02-2023 έγγραφό της, κάλεσε την εταιρεία να επανεξετάσει τα αιτήματα του καταγγέλλοντος και να προβεί σε διευκρινίσεις. Η εταιρεία απάντησε με το υπ’ αριθ. πρωτ. .../07-03-2023 έγγραφο στο οποίο αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι, ύστερα από τις απαντήσεις της στα αιτήματα του καταγγέλλοντος που μνημονεύονται στα ως άνω συμπληρωματικά έγγραφα: «ο Καταγγέλλων περιόρισε το από … μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου […] σε τριάντα (30) συνδέσμους», ωστόσο, «δεν εξηγεί τους λόγους που αιτείται τη διαγραφή των […] συνδέσμων, αλλά ούτε διευκρινίζει ότι αναφέρεται σε διαγραφή των συνδέσμων από τον κατάλογο αποτελεσμάτων που εμφανίζεται κατόπιν αναζήτησης του ονοματεπωνύμου του στην μηχανή αναζήτησης ...». Στη συνέχεια, η εταιρεία ομαδοποίησε τους εναπομείναντες συνδέσμους σε δύο κατηγορίες (Α, Β): «οι σύνδεσμοι της κατηγορίας Α (1-18) «παραπέμπουν σε ιστοσελίδες που δεν εμφανίζουν περιεχόμενο, ή εμφανίζουν περιεχόμενο στο οποίο δεν περιλαμβάνεται το ονοματεπώνυμο του καταγγέλλοντος, ως εκ τούτου, η Εταιρεία θα προχωρήσει σε ενέργειες διαγραφής τους από τον κατάλογο αποτελεσμάτων της μηχανής αναζήτησης, που εμφανίζονται κατόπιν αναζήτησης του ονοματεπωνύμου του Καταγγέλλοντος»:
1. …
2. …
3. …
4. …
5. …
6. …
7.…
8. …
9. …
10. …
11. …
12. …
13. …
14.…
15. …
16. …
17.…
18. …
Ως προς τους συνδέσμους της κατηγορίας Β (1-12), η εταιρεία, κατόπιν σχετικής αξιολόγησης, καταλήγει στο ότι η διαγραφή δεν επιτρέπεται στην υπό κρίση περίπτωση διότι «το περιεχόμενο όλων των συνδέσμων υπ’ αριθ. Β 1-12, που εξακολουθούν να εμφανίζονται στα αποτελέσματα της μηχανής αναζήτησης με βάση το ονοματεπώνυμο του Καταγγέλλοντος, αφορά σε αδικήματα που ο Καταγγέλλων έχει εμπλακεί υπό την επαγγελματική ιδιότητα του …, είναι πρόσφατο και ακριβές. Υπάρχει, δηλαδή, δικαιολογημένο ενδιαφέρον του κοινού να συνεχίσει να πληροφορείται για το περιεχόμενο αυτό» και ότι «δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί το δικαίωμα στη λήθη του Καταγγέλλοντος», για τους ακόλουθους συνδέσμους:
1. ...
2. ...
3. ...
4. …
5. …
6. ...
7. ...
8. ...
9. ...
10. …
11. ...
12. …
Ενόψει των ανωτέρω, η Αρχή με τα υπ’ αρ. πρωτ. .../15-05-2023 και .../15-05-2023 έγγραφα κάλεσε τις ως άνω αναφερθείσες εταιρείες και τον καταγγέλλοντα αντίστοιχα, όπως νομίμως εκπροσωπούνται, να παραστούν, μέσω τηλεδιάσκεψης, στη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Αρχής την Τρίτη, 23-05-2023, προκειμένου να συζητηθεί η εν θέματι καταγγελία. Στην ανωτέρω συνεδρίαση παρέστησαν ο πληρεξούσιος δικηγόρος του καταγγέλλοντος Ιωάννης Απατσίδης (ΑΜΔΣΑ …) και εκ μέρους της εταιρείας ... LLC οι Χαρίκλεια Δαούτη (ΑΜΔΣΑ …) και Ευαγγελία Τσιριγώτη (ΑΜΔΣΑ …). Κατά τη συνεδρίαση αυτή, οι παριστάμενοι ανέπτυξαν τις απόψεις τους και έλαβαν προθεσμία να υποβάλουν υπομνήματα, τα οποία και υπέβαλαν ο καταγγέλλων και η εταιρεία ... LLC με τα υπ’ αρ. πρωτ. .../09-06-2023 και .../09-06-2023 έγγραφα, αντίστοιχα. Ο καταγγέλλων στο μετά την ακρόαση υπόμνημα που υπέβαλε στην Αρχή, ανέφερε ότι παραμένουν αναρτημένες διάφορες αναρτήσεις, που τον αφορούν, όπως προκύπτει από την τελευταία απάντηση της ..., η οποία απέτυχε να εξηγήσει πειστικά, για ποιον λόγο παραμένουν αναρτημένες, αφενός χωρίς να έχει σχηματιστεί στην Ελλάδα καμία ποινική δικογραφία, εναντίον του, αφετέρου όταν, σε κάθε περίπτωση, παραβιάζεται το τεκμήριο αθωότητάς του, χωρίς να υπάρχει αμετάκλητη καταδίκη του, για κανένα αδίκημα, και όταν οι εν λόγω ευαίσθητες πληροφορίες δεν αφορούν καν ένα δημόσιο πρόσωπο (της απόλυτης ή έστω της σχετικής επικαιρότητας), αλλά έναν απλό …, κατώτερο, μάλιστα, στην ιεραρχία.
Η εταιρεία στο μετά την ακρόαση υπόμνημά της που υπέβαλε στην Αρχή, αναφέρει ότι ο καταγγέλλων με το από .../27-01-2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που απέστειλε στην Αρχή, προέβη σε περιορισμό του αρχικού αιτήματός του ζητώντας τη διαγραφή τριάντα (30) συνδέσμων (ο σύνδεσμος ... παρατίθεται από τον καταγγέλλοντα εις διπλούν) και κατόπιν της συζήτησης επί της καταγγελίας ενώπιον της Αρχής προέκυψε ότι εξ αυτών των συνδέσμων εξακολουθούν να εμφανίζονται ως αποτελέσματα της μηχανής αναζήτησης ... επί τη βάσει του ονοματεπωνύμου του καταγγέλλοντος οι ακόλουθοι εννέα (9), στους οποίους περιορίζεται το υπόμνημα της εταιρείας:
α.…
β. …
γ. ...
δ. ...
ε. ...
στ. ...
ζ. …
η. …
θ. …
Η εταιρεία αναφέρει για τους ανωτέρω συνδέσμους ότι η κάθε ανάρτηση σχετίζεται άμεσα με τον ρόλο που διαδραματίζει ο καταγγέλλων στη δημόσια ζωή, ως επαγγελματίας και εμπλεκόμενος σε ιδιαιτέρως σοβαρά ποινικά αδικήματα, δικαιολογώντας το έννομο συμφέρον του κοινού να αποκτήσει πρόσβαση στις πληροφορίες που περιέχονται στο εν λόγω άρθρο. Οι πληροφορίες είναι δε πρόσφατες, συναφείς με το ενδιαφέρον του κοινού και ακριβείς, ο δε καταγγέλλων ομολογεί τα εν λόγω πραγματικά περιστατικά που αναφέρονται στον άνω σύνδεσμο σχετικά με την επαγγελματική του ζωή και την προφυλάκισή του και ο πληρεξούσιος δικηγόρος του παραδέχθηκε ενώπιον της Αρχής κατά της συζήτηση της καταγγελίας, κατόπιν ερωτήματός της εταιρείας, το γεγονός ότι δεν έχει ακόμα περατωθεί η ποινική διαδικασία ενώπιον των …. Συνεπώς, συντρέχει περίπτωση κατά την οποία το δικαίωμα στην ενημέρωση του κοινού αναφορικά με ακριβείς πληροφορίες που αφορούν σε ποινική υπόθεση να υπερέχει του δικαιώματος διαγραφής του υποκειμένου των δεδομένων (βλ. Κατευθυντήριες Γραμμές 5/2019 σελ. 14 Κεφ. 2.1). Η εταιρεία τέλος, επισημαίνει ότι οι σύνδεσμοι στ’, ζ’, η’ και θ’ εκ των ανωτέρω, δεν εμφάνιζαν περιεχόμενο κατά τον χρόνο υποβολής του από .../07-03-2023 εγγράφου της ... και, ως εκ τούτου, στο εν λόγω έγγραφο η εταιρεία είχε ενημερώσει ότι θα προχωρούσε σε ενέργειες διαγραφής τους από κατάλογο αποτελεσμάτων της μηχανής αναζήτησης, διότι οι σύνδεσμοι αυτοί ήταν ανενεργοί, όμως, στη συνέχεια και κατόπιν του εγγράφου αυτού αυτής, οι εκδότες των ιστοτόπων των συνδέσμων αυτών ανήρτησαν εκ νέου το περιεχόμενό τους, το οποίο περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του καταγγέλλοντος, και η διαγραφή τους δεν πραγματοποιήθηκε.
Η Αρχή, μετά από εξέταση του συνόλου των στοιχείων του φακέλου και όσων προέκυψαν από την ενώπιόν της ακροαματική διαδικασία, τα υπομνήματα και τις δηλώσεις των μερών, αφού άκουσε τον εισηγητή και τις διευκρινίσεις από τη βοηθό εισηγητή, η οποία παρέστη χωρίς δικαίωμα ψήφου, κατόπιν διεξοδικής συζητήσεως,
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
1. Επειδή, από τις διατάξεις των άρθρων 51 και 55 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679 (ΓΚΠΔ) και του άρθρου 9 του νόμου 4624/2019 (ΦΕΚ Α΄ 137) προκύπτει ότι η Αρχή έχει αρμοδιότητα να εποπτεύει την εφαρμογή των διατάξεων του ΓΚΠΔ, του νόμου αυτού και άλλων ρυθμίσεων που αφορούν την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.
2. Επειδή η ... LLC, με έδρα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. .../14-12-2018 έγγραφό της ενημέρωσε την Αρχή ότι, καίτοι η ... Ireland θα αποτελεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας για τα δεδομένα του χρήστη που συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας, όταν οι χρήστες αλληλοεπιδρούν με τις υπηρεσίες της ... -συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που έχουν συλλεγεί μέσω της μηχανής αναζήτησης ..., όπου οι χρήστες επιλέγουν να αποθηκεύουν δεδομένα δραστηριοτήτων ή αναζήτησης ιστορικότητας στους λογαριασμούς τους- η ... LLC θα συνεχίζει να είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων του ταξινομημένου περιεχόμενου (ευρετηρίου) της μηχανής αναζήτησης ... και να διαχειρίζεται τη διαδικασία διαγραφής στο πλαίσιο του δικαιώματος στη λήθη. Επομένως, στην υπό εξέταση περίπτωση, ο σκοπός και τα μέσα επεξεργασίας για την ικανοποίηση του δικαιώματος διαγραφής (στη λήθη), κατά το άρθρο 17 του ΓΚΠΔ, καθορίζονται πλήρως από την εταιρεία ... LLC, όπως η ίδια δηλώνει, η εγκατάσταση της οποίας βρίσκεται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς, παρότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα αφορά υποκείμενα των δεδομένων ευρισκόμενα στο έδαφος της Ένωσης, εφόσον η εταιρεία ... LLC δεν διαθέτει κύρια εγκατάσταση στην Ένωση για την υπό εξέταση δραστηριότητα, δεν έχει εφαρμογή ο κατά τα άρθρα 56 και 60 του ΓΚΠΔ «μηχανισμός μιας στάσης» που εγκαθιδρύει ο ΓΚΠΔ και, ως εκ τούτου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 55 παρ. 1, 2 παρ. 1 και 3 παρ. 2 ΓΚΠΔ και 13 παρ. 1 στοιχ. ζ΄ ν. 4624/2019, η Αρχή έχει αρμοδιότητα να επιληφθεί της καταγγελίας του Α, για παραβίαση του δικαιώματος διαγραφής.
3. Επειδή η δραστηριότητα της ... Hellas/Athens (... ΕΛΛΑΣ Εφαρμογές Διαδικτύου Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης) είναι η παροχή υπηρεσιών μάρκετινγκ προς την ... Ireland, η καταγγελία για την απόρριψη του αιτήματος διαγραφής συνδέσμων στο πλαίσιο ικανοποίησης του δικαιώματος στη λήθη, εξετάζεται μόνο ως προς την εταιρεία ... LLC ως υπεύθυνο επεξεργασίας των δεδομένων του ταξινομημένου περιεχόμενου (ευρετηρίου) της μηχανής αναζήτησης ... .
4. Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 του ΓΚΠΔ, «το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και ο υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται να διαγράψει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εάν ισχύει ένας από τους ακόλουθους λόγους: α) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία, […], γ) το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 και δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία ή το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2, […]». Στην παρ. 3 του ιδίου άρθρου ορίζεται ότι «οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται στον βαθμό που η επεξεργασία είναι απαραίτητη: α) για την άσκηση του δικαιώματος ελευθερίας της έκφρασης και του δικαιώματος στην ενημέρωση […]»
5. Επειδή σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο 17 του ΓΚΠΔ, όπως αυτό έχει ερμηνευτεί κατά περιεχόμενο από τις Κατευθυντήριες Γραμμές 5/2019 του ΕΣΠΔ, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και ο υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται να διαγράψει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εάν ισχύει ένας από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 17 του ΓΚΠΔ. Το ΕΣΠΔ επισημαίνειότι, σε περίπτωση που το αίτημα διαγραφής ασκείται για τον πρώτο λόγο, ήτοι το υποκείμενο αιτείται τη διαγραφή περιεχομένου από τα αποτελέσματα αναζήτησης, όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του υποκειμένου δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς, από τη μηχανή αναζήτησης πρέπει να διασφαλίζεται η ισορροπία μεταξύ της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δικαιωμάτων των χρηστών του Διαδικτύου κατά την πρόσβαση στις πληροφορίες. Ιδιαίτερα, θα πρέπει να αξιολογείται κατά πόσον, με το πέρασμα του χρόνου, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν καταστεί παρωχημένα ή δεν έχουν επικαιροποιηθεί. Επίσης, το ΕΣΠΔαναφέρει ότι σε περίπτωση που το αίτημα διαγραφής ασκείται για τον τρίτο λόγο, ήτοι το υποκείμενο αντιτάσσεται στην επεξεργασία, τότε ο ΓΚΠΔ παρέχει ισχυρότερες εγγυήσεις στα υποκείμενα δεδομένων από ό,τι η Οδηγία 95/46, διότι το δικαίωμα εναντίωσης του ΓΚΠΔ δεν περιορίζει τους λόγους βάσει των οποίων τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να ζητήσουν τη διαγραφή κατά το άρθρο 17 παρ. 1 του ΓΚΠΔ. Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να εναντιωθεί στην επεξεργασία «για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του», χωρίς να χρειάζεται πλέον να καταδείξει «επιτακτικούς και νόμιμους λόγους», όπως προέβλεπε η Οδηγία 95/46. Ο ΓΚΠΔ μεταθέτει το βάρος της απόδειξης και παρέχει ένα τεκμήριο υπέρ του υποκειμένου δεδομένων, υποχρεώνοντας αντί αυτού (του υποκειμένου) τον υπεύθυνο επεξεργασίας (εν προκειμένω την ...) να αποδείξει τους επιτακτικούς και νόμιμους λόγους που καθιστούν την επεξεργασία απολύτως απαραίτητη (άρθρο 21 παρ. 1 ΓΚΠΔ). Κατά συνέπεια, όταν ένας πάροχος μηχανής αναζήτησης λαμβάνει σήμερα μια αίτηση διαγραφής βάσει της ιδιαίτερης κατάστασης του υποκειμένου των δεδομένων, οφείλει πλέον να διαγράψει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 στοιχ. γ΄ του ΓΚΠΔ, εκτός εάν είναι σε θέση να αποδείξει ότι υφίστανται «επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι» για τη συμπερίληψη του συγκεκριμένου αποτελέσματος αναζήτησης, που σε συνδυασμό με το άρθρο 21 παράγραφος 1 αποτελούν «επιτακτικούς και νόμιμους λόγους (...) οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων».
6. Επειδή, σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να πάψει η σχετική με το πρόσωπό του πληροφορία να συνδέεται με το ονοματεπώνυμό του μέσω του καταλόγου αποτελεσμάτων, ο οποίος προκύπτει κατόπιν αναζήτησης που έχει διενεργηθεί με βάση το ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπουκαι επιπλέον η εν λόγω αναζήτηση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να μπορούν οι χρήστες να αποκτήσουν μέσω του καταλόγου αποτελεσμάτων, μια συστηματική επισκόπηση των διαθέσιμων στο διαδίκτυο πληροφοριών που αφορούν το εν λόγω πρόσωπο και που παρέχουν στους χρήστες τη δυνατότητα να σχηματίσουν ένα, κατά το μάλλον ή ήττον, λεπτομερές προφίλ του υποκειμένου των δεδομένων, το οποίο αφορά την ιδιωτική ζωή του υποκειμένου των δεδομένων .
7. Επειδή, εξάλλου, σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εναπόκειται στο πρόσωπο, το οποίο ζητεί τη διαγραφή συνδέσμων, σε περίπτωση επίκλησης ανακρίβειας του ταξινομημένου περιεχομένου να αποδείξει την πρόδηλη ανακρίβεια των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο εν λόγω περιεχόμενο προσκομίζοντας τα αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία μπορεί ευλόγως να αναμένεται ότι είναι σε θέση να αναζητήσει, υπό το πρίσμα των περιστάσεων της συγκεκριμένης περίπτωσης, προκειμένου να αποδείξει την πρόδηλη αυτή ανακρίβεια.
8. Επειδή περαιτέρω, σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης «[…] μολονότι τα προστατευόμενα από τα άρθρα 7 και 8 του Χάρτη δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων υπερέχουν, κατά κανόνα, του εννόμου συμφέροντος των δυνητικά ενδιαφερόμενων χρηστών του διαδικτύου για πρόσβαση στην επίμαχη πληροφορία, εντούτοις η εξισορρόπηση αυτή μπορεί να εξαρτάται από τις κρίσιμες περιστάσεις κάθε περιπτώσεως, ιδίως από τη φύση της επίμαχης πληροφορίας και από τον ευαίσθητο χαρακτήρα της για την ιδιωτική ζωή του υποκειμένου των δεδομένων καθώς και από το συμφέρον του κοινού να διαθέτει την πληροφορία αυτή, συμφέρον το οποίο μπορεί να διαφοροποιείται αναλόγως, μεταξύ άλλων, του ρόλου που διαδραματίζει το εν λόγω υποκείμενο στον δημόσιο βίο [αποφάσεις της 13ης Μαΐου 2014, Google Spain και Google, C-131/12, EU:C:2014:317, σκέψη 81, καθώς και της 24ης Σεπτεμβρίου 2019, GC κ.λπ. (Διαγραφή συνδέσμων προς ευαίσθητα δεδομένα), C-136/17, EU:C:2019:773, σκέψη 66]. 63. Ειδικότερα, όταν το υποκείμενο των δεδομένων διαδραματίζει ρόλο στον δημόσιο βίο, πρέπει να επιδεικνύει μεγαλύτερο βαθμό ανοχής, δεδομένου ότι αναπόφευκτα και εν γνώσει του εκτίθεται στον έλεγχο του κοινού (πρβλ. απόφαση του ΕΔΔΑ της 6ης Οκτωβρίου 2022, Khural και Zeynalov κατά Αζερμπαϊτζάν, CE:ECHR:2022:1006JUD005506911, § 41 και εκεί μνημονευόμενη νομολογία)».
9. Επειδή σύμφωνα με τη νομολογία της Αρχής, οι λόγοι υποβολής αιτήματος διαγραφής συνδέσμου προς τον φορέα υπηρεσίας μηχανής αναζήτησης, όπως η ..., πρέπει να τεκμηριώνονται.
10. Επειδή από τους αρχικούς πενήντα πέντε (55) συνδέσμους που περιέχονταν στο από … αίτημα του καταγγέλλοντος για διαγραφή αυτών ως αποτελεσμάτων από τη μηχανή αναζήτησης ... βάσει του ονοματεπωνύμου του, με το συμπληρωματικό (αριθ. πρωτ. .../27-01-2022) μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ο καταγγέλλων υπέβαλε στην Αρχή, το αίτημά του αφορούσε σε τριάντα (30) συνδέσμους, όπως αναφέρεται ανωτέρω. Στο απαντητικό της έγγραφο (αριθ. πρωτ. .../07-03-2023), η εταιρεία ανέφερε πως θα προβεί στη διαγραφή δεκαοκτώ (18) εξ αυτών των τριάντα (30) συνδέσμων (ως άνω κατηγορία Α), καθώς παραπέμπουν σε ιστοσελίδες που δεν εμφανίζουν περιεχόμενο ή εμφανίζουν περιεχόμενο, στο οποίο δεν περιλαμβάνεται το ονοματεπώνυμο του καταγγέλλοντος, ενώ ως προς τους υπόλοιπους δώδεκα (12) (ως άνω κατηγορία Β), κατέληξε ότι εν προκειμένω δεν στοιχειοθετείται δικαίωμα διαγραφής του καταγγέλλοντος. Ωστόσο, στο υπόμνημα που υπέβαλε η εταιρεία στην Αρχή μετά την ακρόαση (αριθ. πρωτ. .../09-06-2023) ανέφερε ότι εξ αυτών των συνδέσμων προέκυψε ότι εξακολουθούν να εμφανίζονται ως αποτελέσματα οι ως άνω αναφερθέντες εννέα (9) σύνδεσμοι με την αρίθμηση από α έως θ, για τους οποίους δεν στοιχειοθετείται δικαίωμα διαγραφής του καταγγέλλοντος και δεν θα προβεί σε ικανοποίηση αυτού.
11. Επειδή, κατόπιν εξέτασης των στοιχείων του φακέλου, προέκυψε ότι οι σύνδεσμοι υπό ως άνω σημεία στ, ζ, η και θ, παρότι στο με αρ. πρωτ. .../07-03-2023 έγγραφο της εταιρείας, εμπεριείχοντο στην κατηγορία Α (ως άνω αρίθμηση 1-18), ήτοι ότι δεν εμφανίζουν περιεχόμενο ή εμφανίζουν περιεχόμενο, στο οποίο δεν περιλαμβάνεται το ονοματεπώνυμο του καταγγέλλοντος και η εταιρεία θα προέβαινε στη διαγραφή τους από τον κατάλογο αποτελεσμάτων, στη συνέχεια η εταιρεία τους προσθέτει στους τελευταίους εννέα (9) συνδέσμους, καθώς αναρτήθηκε εκ νέου το περιεχόμενό τους από τους εκδότες των ιστοτόπων, τη διαγραφή των οποίων ως αποτελεσμάτων στη μηχανή αναζήτησης αρνείται η εταιρεία.
12. Επειδή, από την αναζήτηση στην οποία προέβη η Αρχή στις 04-05-2023 και στις 26-06-2023 στη μηχανή αναζήτησης ... με κριτήριο τα ονόματα «Α», «Β» «Γ» και «Δ», επί του συνόλου των συνδέσμων που περιέχονται στην υπό εξέταση καταγγελία, το περιεχόμενο των οποίων αναφέρεται στην εμπλοκή του καταγγέλλοντος, ως …, σε … αδικήματα, προέκυψαν οι ακόλουθοι δέκα (10) σύνδεσμοι:
1. …
2. …
3. …
4. …
5. …
6. …
7. …
8. …
9. ...
10. …
13. Επειδή ένα υποκείμενο των δεδομένων, καίτοι δεν είναι δημόσιο πρόσωπο, μπορεί να θεωρηθεί, λόγω της επαγγελματικής του δραστηριότητας, ότι έχει κάποιο ρόλο στη δημόσια ζωή, καθώς το εν λόγω κριτήριο είναι ευρύτερο από αυτό του «δημόσιου προσώπου», και σε αυτήν την κατηγορία συνήθως υπάγονται και στελέχη φορέων που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην επιχειρηματική ζωή της χώρας, υπό την έννοια ότι υπάρχει ενδιαφέρον για το κοινό να αναζητήσει πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητές τους. Ενδεικτικά, οι πολιτικοί, οι ανώτατοι δημόσιοι λειτουργοί, οι επιχειρηματίες και οι ασκούντες νομοθετικώς κατοχυρωμένα (ρυθμιζόμενα) επαγγέλματα θεωρούνται συνήθως ως έχοντες ρόλο στη δημόσια ζωή. Ωστόσο, στην υπό εξέταση υπόθεση, ο καταγγέλλων δεν είναι «…», όπως αναφέρεται στα υπό εξέταση δημοσιεύματα, ήτοι …, κατέχων …, που είτε ασκεί εκτελεστικά καθήκοντα, είτε έχει δώσει τη διοίκηση σε έτερα στελέχη, σύμφωνα με τον ορισμό του όρου, αλλά …. Επομένως, δεν προκύπτει ενδιαφέρον του αναγνωστικού κοινού συγκεκριμένα για το πρόσωπό του.
14. Επειδή, επιπλέον της διαπίστωσης ότι ο καταγγέλλων δεν συνιστά δημόσιο πρόσωπο, οι εν θέματι σύνδεσμοι περιέχουν δημοσιεύματα των ετών … και …, εκτός του συνδέσμου υπό ως άνω σημείο 10 (βλ. σκέψη 12) που αφορά δημοσίευμα του έτους …. Στα δημοσιεύματα αυτά αναφέρεται η φερόμενη εμπλοκή του καταγγέλλοντος σε …, χωρίς όμως από τα στοιχεία του φακέλου να επιβεβαιώνεται, ενώ έχει παρέλθει και χρονικό διάστημα τουλάχιστον …ετών που καθιστά τις εν θέματι πληροφορίες παρωχημένες και ανεπίκαιρες.
15. Επειδή, οι εν λόγω πληροφορίες που περιέχονται στους υπό εξέταση συνδέσμους, δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως πληροφορίες που ενδιαφέρουν πλέον την κοινή γνώμη, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Κατόπιν δε, σταθμίσεως μεταξύ του δικαιώματος στην ενημέρωση του κοινού και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων προκύπτει ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση υπερτερεί το δικαίωμα στην προστασία των προσωπικών δεδομένων ενόψει των προαναφερθεισών διαπιστώσεων της Αρχής.
16. Βάσει των ανωτέρω, η Αρχή κρίνει ότι πρέπει να γίνει δεκτό το αίτημα του καταγγέλλοντος προς την εταιρεία ... LLC, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, για διαγραφή των συνδέσμων από τον κατάλογο αποτελεσμάτων στη μηχανή αναζήτησης ... που εμφανίζονται με κριτήριο αναζήτησης το ονοματεπώνυμο του καταγγέλλοντος και έχουν το περιεχόμενο που αναφέρεται ως άνω στις σκέψεις 12-15 και ως εκ τούτου ομόφωνα αποφασίζει ότι πρέπει να δοθεί στην καταγγελλόμενη, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, η αναφερόμενη στο διατακτικό εντολή να διαγράψει τους συνδέσμους υπ’ αρ. 1 έως και 10, οι οποίοι αναφέρονται στη σκέψη 12, και να επιβεβαιώσει ότι δεν προκύπτουν ως αποτέλεσμα στη μηχανή αναζήτησης ... με κριτήριο το ονοματεπώνυμο του καταγγέλλοντος και οι λοιποί σύνδεσμοι με το ίδιο περιεχόμενο που αναφέρονται στην υπό εξέταση καταγγελία και σε αντίθετη περίπτωση να προβεί στη διαγραφή και αυτών από τα αποτελέσματα της μηχανής αναζήτησης.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Η Αρχή:
Δίνει εντολή, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 58 παρ. 2 γ’ του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, στην εταιρεία ... LLC, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, α. να προβεί άμεσα στην κατάργηση-διαγραφή των συνδέσμων που αναφέρονται ανωτέρω στη σκέψη 12 ως αποτελέσματα με κριτήριο αναζήτησης το ονοματεπώνυμο του καταγγέλλοντος στη μηχανή αναζήτησης ... και β. να επιβεβαιώσει ότι δεν προκύπτουν ως αποτέλεσμα στη μηχανή αναζήτησης ... με κριτήριο το ονοματεπώνυμο του καταγγέλλοντος και οι λοιποί σύνδεσμοι με το ίδιο περιεχόμενο που αναφέρονται στην υπό εξέταση καταγγελία και σε αντίθετη περίπτωση να προβεί στη διαγραφή και αυτών από τα αποτελέσματα της μηχανής αναζήτησης.
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Μενουδάκος
Η Γραμματέας
Ειρήνη Παπαγεωργοπούλου
anchor link
Εγγραφήκατε επιτυχώς στο newsletter!
Η εγγραφή στο newsletter απέτυχε. Παρακαλώ δοκιμάστε αργότερα.
Αρθρογραφία, Νομολογία ή Σχόλια | Άμεση ανάρτηση | Επώνυμη ή ανώνυμη | Προβολή σε χιλιάδες χρήστες σε όλη την Ελλάδα