Διοικητικό Έγγραφο

76634ΕΞ2024
31/2/2024
ΑΔΑ 6Ι4ΣΗ-Υ8Ρ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝIKH ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2
115 26 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο : 210 6987797
210 6987741
Ηλεκτρ. Δ/νση : dpse@glk.gr
ΠΡΟΣ:
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Όλες τις Μονάδες Εσωτερικού
Ελέγχου
(ως συνημμένος Πίνακας
Αποδεκτών)
ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση της Ετήσιας Έκθεσης των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου έτους 2023 στη ΓΔΔΕ»
ΣΧΕΤ.: Το με αριθ. πρωτ. 25257ΕΞ2022/24-2-2022 (ΑΔΑ:ΩΖΕ5Η-Ω1Ψ) έγγραφό μας.
Με το ν.4795/2021 (Α΄62), προσδιορίζεται το θεσμικό πλαίσιο του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στον δημόσιο τομέα. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθ. 13, έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους, υποβάλλεται από τον Προϊστάμενο της Μονάδας Εσωτερικού υποβάλλεται στον επικεφαλής του φορέα και στην Επιτροπή Ελέγχου, η Ετήσια Έκθεση του προηγούμενου έτους, η οποία κοινοποιείται αμελλητί μεταξύ άλλων και στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (ΓΔΔΕ) του Υπουργείου Οικονομικών (νυν Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών).
Προσέτι, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 22 του ανωτέρω νόμου, ορίζεται ότι το Υπουργείο Οικονομικών ελέγχει την επάρκεια του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, βάσει των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.
Με το ανωτέρω σχετικό έγγραφό μας και για να καταστεί από την πλευρά σας ευχερέστερη η διαβίβαση της ετήσιας έκθεσης, ζητήσαμε να την αποστέλλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpse@glk.gr .
Δεδομένου ότι, παρήλθε η προαναφερόμενη προθεσμία υποβολής Ετήσιας Έκθεσης Εσωτερικού Ελέγχου του φορέα σας για το έτος 2023, παρακαλούμε για την άμεση αποστολή της, εφόσον την έχετε διαθέσιμη. Σε διαφορετική περίπτωση, παρακαλείσθε να μας αναφέρετε τεκμηριωμένα τους λόγους μη αποστολής της, καθώς επίσης και να μας ενημερώσετε για τις ενέργειές σας προκειμένου να καταστεί εφικτή η σύνταξη και αποστολή Έκθεσης Εσωτερικού Ελέγχου του φορέα σας για το έτος 2024.
Σημειώνεται ότι η ΓΔΔΕ, ως Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών που είχε με το ν. 3492/2006 εισάγει και προωθήσει το θεσμό του Εσωτερικού Ελέγχου, παρακολουθεί στενά την πορεία υλοποίησής του στα πλαίσια των ελεγκτικών της αρμοδιοτήτων, δυνάμει του άρθρου 22 παρ. 2 του ν. 4795/2021.
Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης
Γεώργιος Γεωργίου
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
Αποδέκτες για ενέργεια
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
1. Συνήγορος του Πολίτη
Χαλκοκονδύλη 17, 10432 Αθήνα
2. Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
3. Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.)
Ιερού Λόχου 3, 15124 Μαρούσι
4. Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)
Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι
5. Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.)
Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα
6. Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε.)
Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι
7. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)
Καραγιώργη Σερβίας 10, 10184 Αθήνα
8. Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές
Δραστηριότητες
Πειραιώς 207 & Αλκίφρονος 92, 11853 Αθήνα
9. Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.)
Αμερικής 5, 10564 Αθήνα
10. Συνήγορος του Καταναλωτή
Λεωφ. Αλεξάνδρας 144, 11471 Αθήνα
11. Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων
Βυτίνης 14-18, (4ος όροφος), 14342 Ν. Φιλαδέλφεια
12. Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (Ρ.Α.Σ.)
Σταδίου 33, 10559 Αθήνα
13. Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ)
Λεωφ. Θηβών 196 -198, 18233 Αγ. Ιωάννης Ρέντης (κτίριο Κεράνης)
14. Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας
κτίριο 46 του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, 19019 Σπάτα
15. Εθνική Αναλογιστική Αρχή
Σταδίου 29, 10559 Αθήνα
16. Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
Νεοφύτου Βάμβα (3ος όροφος), 10674 Αθήνα
17. Ελληνική Στατιστική Αρχή
Πειραιώς 46 & Επονιτών, 18510 Πειραιάς
18. Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο
Αμερικής 11, 10672 Αθήνα
19. Επιτροπή Ανταγωνισμού
Κότσικα 1Α & Πατησίων, 10434 Αθήνα
20. Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.)
Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα
21. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, 10562 Αθήνα
22. Εθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων (Ε.Α.Σ.Π.)
Παπαδημητρίου 33, 19003 Μαρκόπουλο Μεσογαίας
23. Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Συμβάντων
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, 15669 Παπάγου
24. Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας
Γραφ. Υπουργού Επικρατείας, Λεωφ. Βασ. Σοφίας 15, 10674 Αθήνα
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών
2. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής
3. Γραφείο Γεν. Διευθυντή Δημοσιονομικών Ελέγχων
4. ΔΠΣΕ/ Τμήμα Α΄,Β΄,Ε΄