Διοικητικό Έγγραφο

ΑΡΙΘ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 31
ΑΔΑ 6ΦΜΚ46ΜΤΛ6-ΒΨΠ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ
Αθήνα, 28 Μαΐου 2024
Αριθ. πρωτ.: 44145
ΠΡΟΣ
1. Γενικό Έφορο του άρθρου 18
ν.5083/2024
Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου
Δωδεκανήσου 75 και
Αγ. Βασιλείου
Τ.Κ. 121 35 Περιστέρι
2. Περιφερειακές Ενότητες
έδρας νομών
3. Περιφέρεια Αττικής
Διεύθυνση Ανθρώπινου
Δυναμικού
4. Δήμους της Χώρας
Ταχ. Διεύθυνση: Ευαγγελιστρίας 2
Ταχ. Κώδικας:101 83
Πληροφορίες : Π. Καλδή, Θ. Φλώρος
: Κ. Ιωάννου
Τηλέφωνα: 213 136 1311 : 213136 1131
: 213136 1022
E-mail :p.kaldi@ypes.gr
th.floros@ypes.gr
k.ioannou@ypes.gr
ΘΕΜΑ: Μετάδοση των αποτελεσμάτων των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου 2024.
Για τη μετάδοση των αποτελεσμάτων των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου 2024, εφαρμόζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 5 του ν. 4255/2014 «Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α΄89) και 25 παρ. 6 του ν. 5083/2024 «Εκλογή ευρωβουλευτών, διευκόλυνση εκλογέων μέσω επιστολικής ψήφου, εκκαθάριση εκλογικών καταλόγων και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 12), το άρθρο 94Α του π.δ. 26/2012 (Α΄57), όπως προστέθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4648/2019 (Α΄205).Κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 94Α του π.δ. 26/2012 (Α’57), εκδόθηκε η υπ’ αρ. 42510/21.05.2024 υπουργική απόφαση «Ρύθμιση λεπτομερειών για τη μετάδοση των αποτελεσμάτων των εκλογών της 9ης Ιουνίου 2024, για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και καθορισμός χρονικών διαστημάτων μετάδοσης από τους δικαστικούς αντιπροσώπους του αριθμού ψηφισάντων ανά εκλογικό τμήμα» (Β΄ 2874).
Στις προσεχείς ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου 2024, τα αποτελέσματα θα μεταδοθούν από όλα τα εκλογικά τμήματα (ψηφοφορίας με αυτοπρόσωπη παρουσία και διαλογής ψηφοδελτίων επιστολικής ψήφου) απευθείας στο Υπουργείο Εσωτερικών, με χρήση των συσκευών ασφαλούς μετάδοσης αποτελεσμάτων (SRT). Παράλληλα με την ανωτέρω διαδικασία, τα αποτελέσματα υπέρ συνδυασμών των εκλογικών τμημάτων ψηφοφορίας με αυτοπρόσωπη παρουσία, θα αποστέλλονται σε έντυπη μορφή στους Δήμους και μέσω των Δήμων, με τη χρήση του υποσυστήματος μετάδοσης εκλογικών αποτελεσμάτων του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων ΙΡΙΔΑ 2.0, στις Περιφερειακές Ενότητες, οι οποίες θα τα μεταδίδουν στο Υπουργείο Εσωτερικών. Τα αποτελέσματα των τμημάτων διαλογής ψηφοδελτίων επιστολικής ψήφου θα αποστέλλονται σε έντυπη μορφή απευθείας στο Υπουργείο Εσωτερικών, όπου επίσης θα καταχωρίζονται στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων ΙΡΙΔΑ 2.0.
Με την παρούσα, καθορίζεται η διαδικασία που θα εφαρμοσθεί και παρέχονται οδηγίες για τις ακολουθητέες ενέργειες στα διάφορα στάδια συγκέντρωσης και μετάδοσης των αποτελεσμάτων υπέρ συνδυασμών (κομμάτων ή συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων) και υπέρ υποψηφίων. Όπου αναφέρεται παρακάτω η φράση «Περιφερειακή Ενότητα», για τον Νομό Αττικής νοείται η Περιφέρεια Αττικής.
A. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Τα αποτελέσματα καταχωρίζονται σε κάθε εκλογικό τμήμα από τον δικαστικό αντιπρόσωπο ή τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής Διαλογής Επιστολικής Ψήφου
α) στα έντυπα μετάδοσης αποτελεσμάτων και
β) στη συσκευή ασφαλούς μετάδοσης αποτελεσμάτων (SRT). Η καταχώριση γίνεται ως εξής:
1. Καταχώριση και μετάδοση στο Υπουργείο Εσωτερικών των αποτελεσμάτων υπέρ συνδυασμών
Ο δικαστικός αντιπρόσωπος ή αντίστοιχα ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής Διαλογής Επιστολικής Ψήφου, καταχωρίζει το αποτέλεσμα υπέρ συνδυασμών στο τριπλότυπο έντυπο μετάδοσης αποτελεσμάτων υπέρ συνδυασμών.
Ειδικότερα, καταχωρίζει:
α) τον συνολικό αριθμό των εκλογέων που είναι εγγεγραμμένοι στο εκλογικό τμήμα
β) τον συνολικό αριθμό των εκλογέων που ψήφισαν
γ) τον αριθμό των ψηφοδελτίων που αναγνωρίστηκαν ως έγκυρα
δ) τον αριθμό των άκυρων ψηφοδελτίων
ε) τον αριθμό των λευκών ψηφοδελτίων και
στ) τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε συνδυασμός.
Στη συνέχεια καταχωρίζει το αποτέλεσμα υπέρ συνδυασμών στη συσκευή ασφαλούς μετάδοσης αποτελεσμάτων (SRT) και το μεταδίδει στο Υπουργείο Εσωτερικών σύμφωνα με τις εσώκλειστες οδηγίες. Εάν διαπιστωθεί κατά την καταχώριση στη συσκευή ασφαλούς μετάδοσης αποτελεσμάτων (SRT) οποιοδήποτε λάθος, θα πρέπει να διορθωθεί το τριπλότυπο έντυπο μετάδοσης.
Κατόπιν:
α) για τα εκλογικά τμήματα ψηφοφορίας με αυτοπρόσωπη παρουσία, ο δικαστικός αντιπρόσωπος παραδίδει σε εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του Δήμου (αγγελιοφόρο) το ένα αντίγραφο του εντύπου μετάδοσης αποτελεσμάτων υπέρ συνδυασμών,
β) για τα εκλογικά τμήματα επιστολικής ψήφου, ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής Διαλογής Επιστολικής Ψήφου παραδίδει σε εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του Υπουργείου Εσωτερικών το ένα αντίγραφο του εντύπου μετάδοσης αποτελεσμάτων υπέρ συνδυασμών.
Ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του Δήμου, αφού παραλάβει τα έντυπα μετάδοσης, τα παραδίδει αμέσως στο οικείο δημοτικό κατάστημα, όπου αρμόδιος υπάλληλος τα ψηφιοποιεί (σκανάρει σε μορφή pdf με ελάχιστη ανάλυση 200dpi ασπρόμαυρο ή κλίμακα του γκρι, χωρίς το μέγεθος του αρχείου να υπερβαίνει το 1MB και ελέγχει εάν το κάθε ψηφιοποιημένο έντυπο είναι ευανάγνωστο), αποδίδει ως όνομα τον αριθμό του εκλογικού τμήματος που αφορά το σχετικό αποτέλεσμα και κατόπιν τα εισάγει στο υποσύστημα μετάδοσης εκλογικών αποτελεσμάτων του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων ΙΡΙΔΑ 2.0 και τα αποστέλλει μέσω του συστήματος στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα, από την οποία και προωθείται μέσω του ίδιου συστήματος στο Υπουργείο Εσωτερικών.
Ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του Υπουργείου Εσωτερικών, αφού παραλάβει τα έντυπα μετάδοσης, τα παραδίδει αμέσως στο Υπουργείο Εσωτερικών, όπου αρμόδιος υπάλληλος τα ψηφιοποιεί (σκανάρει σε μορφή pdf με ελάχιστη ανάλυση 200dpi ασπρόμαυρο ή κλίμακα του γκρι, χωρίς το μέγεθος του αρχείου να υπερβαίνει το 1ΜΒ και ελέγχει εάν το κάθε ψηφιοποιημένο έντυπο είναι ευανάγνωστο), αποδίδει ως όνομα τον αριθμό του εκλογικού τμήματος που αφορά το σχετικό αποτέλεσμα και κατόπιν τα εισάγει στο υποσύστημα μετάδοσης εκλογικών αποτελεσμάτων του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων ΙΡΙΔΑ 2.0.
Το πρωτότυπο έντυπο αποτελεσμάτων υπέρ συνδυασμών παραδίδεται μέσα στον εκλογικό σάκο στο οικείο Πρωτοδικείο για τα εκλογικά τμήματα ψηφοφορίας με αυτοπρόσωπη παρουσία και στον Γενικό Έφορο παρακολούθησης της διαδικασίας ψηφοφορίας με επιστολική ψήφο για τα εκλογικά τμήματα διαλογής ψηφοδελτίων επιστολικής ψήφου.
2. Καταχώριση και μετάδοση στο Υπουργείο Εσωτερικών των αποτελεσμάτων υπέρ υποψηφίων
Μετά το πέρας της διαλογής των ψήφων υπέρ υποψηφίων, ο δικαστικός αντιπρόσωπος ή αντίστοιχα ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής Διαλογής Επιστολικής Ψήφου, μεταδίδει αμέσως στο Υπουργείο Εσωτερικών το αποτέλεσμα υπέρ υποψηφίων, κάνοντας χρήση της συσκευής ασφαλούς μετάδοσης (SRT), σύμφωνα με τις εσώκλειστες οδηγίες.
Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η αποστολή του αποτελέσματος υπέρ υποψηφίων με τη χρήση της συσκευής ασφαλούς μετάδοσης (SRT), τότε και μόνον τότε, ο δικαστικός αντιπρόσωπος ή αντίστοιχα ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής Διαλογής Επιστολικής Ψήφου, καταχωρίζει το αποτέλεσμα υπέρ υποψηφίων στο έντυπο μετάδοσης αποτελεσμάτων υπέρ υποψηφίων και κατόπιν:
α) για τα εκλογικά τμήματα ψηφοφορίας με αυτοπρόσωπη παρουσία, ο δικαστικός αντιπρόσωπος παραδίδει σε εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του Δήμου (αγγελιοφόρο) το έντυπο μετάδοσης αποτελεσμάτων υπέρ υποψηφίων
β) για τα εκλογικά τμήματα επιστολικής ψήφου, ο πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής Διαλογής Επιστολικής Ψήφου παραδίδει σε εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του Υπουργείου Εσωτερικών το έντυπο μετάδοσης αποτελεσμάτων υπέρ υποψηφίων.
Ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του Δήμου, αφού παραλάβει τα έντυπα μετάδοσης, τα παραδίδει αμέσως στο οικείο δημοτικό κατάστημα, όπου αρμόδιος υπάλληλος τα ψηφιοποιεί (σκανάρει σε μορφή pdf με ελάχιστη ανάλυση 200dpi ασπρόμαυρο ή κλίμακα του γκρι και ελέγχει εάν το κάθε ψηφιοποιημένο έντυπο είναι ευανάγνωστο), αποδίδει ως όνομα τον αριθμό του εκλογικού τμήματος που αφορά το σχετικό αποτέλεσμα και κατόπιν τα αποστέλλει με e-mail στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα, από την οποία και προωθούνται στο Υπουργείο Εσωτερικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα Γ.2 της παρούσας.
Ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του Υπουργείου Εσωτερικών για την παραλαβή των αποτελεσμάτων των εκλογικών τμημάτων διαλογής ψηφοδελτίων επιστολικής ψήφου, αφού παραλάβει τα έντυπα μετάδοσης, τα παραδίδει αμέσως στον αρμόδιο υπάλληλο του Υπουργείου, ο οποίος με τη σειρά του τα παραδίδει για την καταχώρισή τους στην ανάδοχο εταιρεία που έχει αναλάβει τη συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων.
Β. ΠΡΟΤΥΠΩΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Το Υπουργείο Εσωτερικών αποστέλλει προτυπωμένα έντυπα μετάδοσης αποτελεσμάτων υπέρ συνδυασμών και υπέρ υποψηφίων στις Περιφερειακές Ενότητες, προκειμένου, να εφοδιαστούν όλοι οι Δήμοι και οι εφορευτικές επιτροπές όλων των εκλογικών τμημάτων με φροντίδα του οικείου Αντιπεριφερειάρχη. Ομοίως, μεριμνά για τον εφοδιασμό των τμημάτων διαλογής ψηφοδελτίων επιστολικής ψήφου. Σημειώνεται ότι ο κύριος τρόπος αποστολής αποτελέσματος υπέρ υποψηφίων είναι μέσω της συσκευής ασφαλούς μετάδοσης (SRT). Η χρήση του σχετικού εντύπου αποτελεσμάτων υπέρ υποψηφίων θα απαιτηθεί μόνον εφόσον καταστεί αδύνατη η αποστολή του εν λόγω αποτελέσματος μέσω της ασφαλούς συσκευής μετάδοσης (SRT).
Το κάθε έντυπο, αφού συμπληρωθεί, υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής, θέτοντας και ολογράφως το ονοματεπώνυμό του και σφραγίζεται με τη σφραγίδα της εφορευτικής επιτροπής.
Τα έντυπα καταχώρισης αποτελεσμάτων υπέρ συνδυασμών περιλαμβάνουν τις ακόλουθες αναφορές, οι οποίες πρέπει να συμπληρωθούν από τον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής κάθε εκλογικού τμήματος:
- Εκλογική Περιφέρεια …………………………
- Δήμος ………………………………………..
- Εκλογικό Τμήμα ……………………………….
- Αριθμός εγγεγραμμένων εκλογέων στο τμήμα …………………………
- Αριθμός εκλογέων που ψήφισαν ……………………………………
- Αριθμός Άκυρων ……… Λευκών ……… και σύνολο άκυρων και λευκών ψηφοδελτίων ………
- Αριθμός έγκυρων ψηφοδελτίων………..
- Αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε συνδυασμός κόμματος ή συνασπισμός συνεργαζομένων κομμάτων
Τα έντυπα καταχώρισης αποτελεσμάτων υπέρ υποψηφίων περιλαμβάνουν τις ακόλουθες αναφορές, οι οποίες πρέπει να συμπληρωθούν από τον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής κάθε εκλογικού τμήματος:
- Εκλογική Περιφέρεια…………………….
- Δήμος………………………………………..
- Εκλογικό τμήμα ………………………….
- Αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε υποψήφιος συνδυασμού κόμματος ή συνασπισμού συνεργαζόμενων κομμάτων
Ειδικά για τα εκλογικά τμήματα διαλογής ψηφοδελτίων επιστολικής ψήφου στο πεδίο «Εκλογική Περιφέρεια» συμπληρώνεται η ένδειξη «Επιστολική Ψήφος» ενώ το πεδίο «Δήμος» δεν συμπληρώνεται. Τα υπόλοιπα στοιχεία συμπληρώνονται όπως ανωτέρω.
Γ. ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
1. Μετάδοση αποτελεσμάτων υπέρ συνδυασμών
Τα πληροφοριακά δεδομένα (αποτελέσματα ψηφοφορίας) των προτυπωμένων εντύπων αποτελεσμάτων, αμέσως μόλις περιέλθουν στην Περιφερειακή Ενότητα της έδρας του νομού, καταχωρίζονται από εξουσιοδοτημένο υπάλληλο στο κλειστό πληροφοριακό υποσύστημα μετάδοσης εκλογικών αποτελεσμάτων «ΙΡΙΔΑ 2.0», σε ειδική προς τούτο φόρμα. Κατά την καταχώριση των δεδομένων, πραγματοποιούνται αυτοματοποιημένοι έλεγχοι πληρότητας και ορθότητας της πληροφορίας (έλεγχοι αθροισμάτων ψηφισάντων, άκυρων και λευκών, αθροίσματος συνδυασμών). Εάν κατά την καταχώριση προκύπτουν σφάλματα τα οποία εντοπίζονται κατά τον αυτόματο έλεγχο, τότε το σύστημα δεν επιτρέπει την ολοκλήρωση της εγγραφής, παρά μόνο εφόσον αυτά διορθωθούν από τον χρήστη. Με την ολοκλήρωση της καταχώρισης, το εκλογικό αποτέλεσμα αποστέλλεται στο Υπουργείο Εσωτερικών, όπου παραλαμβάνεται μέσω του κλειστού πληροφοριακού συστήματος «ΙΡΙΔΑ 2.0» από αρμόδιο, για την παραλαβή εκλογικών αποτελεσμάτων από το συγκεκριμένο εκλογικό τμήμα, υπάλληλο, ο οποίος αφού πραγματοποιήσει τους προβλεπόμενους ελέγχους, εκτυπώνει τη φόρμα αποτελεσμάτων και την προωθεί στην ανάδοχο εταιρεία που έχει αναλάβει τη συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων για τις δικές της ενέργειες.
Τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας και Υπουργείου Εσωτερικών πραγματοποιείται μόνο στις εξής περιπτώσεις:
α) Για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η αποστολή αποτελέσματος μέσω του Υποσυστήματος Μετάδοσης Εκλογικών Αποτελεσμάτων.
Ενέργεια: Ο υπάλληλος της Περιφερειακής Ενότητας επικοινωνεί τηλεφωνικά με τον αντίστοιχο αρμόδιο υπάλληλο στο Υπουργείο Εσωτερικών και μεταδίδει το αποτέλεσμα τηλεφωνικά.
β) Ο υπάλληλος του Υπουργείου Εσωτερικών διαπιστώνει σφάλμα στο αποτέλεσμα, το οποίο δεν έχει διαπιστωθεί από τους ελέγχους στην Περιφερειακή Ενότητα.
Ενέργεια: Ο υπάλληλος του Υπουργείου Εσωτερικών ενημερώνει τον αντίστοιχο αρμόδιο υπάλληλο στην Περιφερειακή Ενότητα για το σφάλμα, προκειμένου να πραγματοποιηθεί εντοπισμός και διόρθωση του λάθους και το αποτέλεσμα να αποσταλεί εκ νέου στο Υπουργείο.
γ) Το σύστημα διαπιστώνει σφάλματα κατά τη διαδικασία καταχώρισης των αποτελεσμάτων από τον εξουσιοδοτημένο χρήστη της Περιφερειακής Ενότητας, που δεν είναι δυνατό να εντοπιστούν ή/και να διορθωθούν.
Ενέργεια: Ο υπάλληλος της Περιφερειακής Ενότητας επικοινωνεί τηλεφωνικά με τον αντίστοιχο αρμόδιο υπάλληλο στο Υπουργείο Εσωτερικών και τον ενημερώνει για την αδυναμία εντοπισμού του σφάλματος και διόρθωσης του αποτελέσματος.
Σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί τηλεφωνική μετάδοση αποτελεσμάτων προερχόμενων από πολλά εκλογικά τμήματα, αυτή πραγματοποιείται με βάση τη χρονική σειρά άφιξης του κάθε εκλογικού αποτελέσματος.
Οι αριθμοί κλήσης των τηλεφωνικών συνδέσεων του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και τα εκλογικά τμήματα, τα αποτελέσματα των οποίων θα μεταδίδονται από κάθε Περιφερειακή Ενότητα, θα σας γνωστοποιηθούν με νεότερο έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
Για την εκπαίδευση των εξουσιοδοτημένων χρηστών των Περιφερειακών Ενοτήτων στη χρήση της νέας φόρμας καταχώρισης αποτελεσμάτων του υποσυστήματος ΙΡΙΔΑ 2.0 θα πραγματοποιηθούν εντός της προσεχούς εβδομάδας σεμινάρια μέσω τηλεδιάσκεψης, για τα οποία θα ενημερωθείτε με σχετικό έγγραφο.
2. Μετάδοση αποτελεσμάτων υπέρ υποψηφίων (σε περίπτωση αδυναμίας διαβίβασης της πληροφορίας μέσω της συσκευής ασφαλούς μετάδοσης - SRT)
Όταν ολοκληρωθεί η μετάδοση των αποτελεσμάτων υπέρ συνδυασμών ακολουθεί η επεξεργασία των αποτελεσμάτων υπέρ υποψηφίων. Για το σκοπό αυτό, κάθε Περιφερειακή Ενότητα, αφού παραλάβει τα συμπληρωμένα έντυπα μετάδοσης αποτελεσμάτων υπέρ υποψηφίων από τους οικείους Δήμους, τα καταχωρίζει σε ειδική εφαρμογή της αναδόχου εταιρείας που έχει αναλάβει τη συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων, η οποία υποστηρίζεται µέσω διαδικτύου, ώστε να γίνει η απαραίτητη επεξεργασία και καταχώρηση στοιχείων.
2.1 Προετοιμασία – Ενέργειες πριν τις εκλογές
Για την τεχνική και λειτουργική υποστήριξη της διαδικασίας καταχώρησης αποτελεσμάτων υπέρ υποψηφίων (σταυρών) ισχύουν τα ακόλουθα:
Κάθε Περιφερειακή Ενότητα ορίζει ένα αρμόδιο στέλεχος που θα συντονίσει την προσπάθεια και κοινοποιεί σε ηλεκτρονικό αρχείο (πίνακα .xls), τα στοιχεία του (όνομα, email, τηλέφωνο κινητό και σταθερό) µέσω e-mail στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, email: apotelesmata@ypes.gr και στην ανάδοχο εταιρεία που υποστηρίζει το έργο, e-mail: wde@singularlogic.eu.
Ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας θα επικοινωνήσει µε τον υπεύθυνο για να γίνουν άμεσα οι ακόλουθες ενέργειες:
 Πιστοποίηση των σταθμών εργασίας που θα έχουν πρόσβαση στο σύστημα µέσω Διαδικτύου / Internet (θα γίνει µε ευθύνη του εκπροσώπου της εταιρίας)
 Παράδοση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης στο σύστημα καταχώρησης (µε ευθύνη της εταιρίας θα παραδοθεί ένας κωδικός για κάθε υπάλληλο που θα συμμετέχει στην καταχώρηση)
 Παράδοση συνοδευτικού υλικού (φυλλάδιο οδηγιών χρήσης)
Σύμφωνα µε τα παραπάνω, εξασφαλίζεται ότι τα στοιχεία που προωθούνται στο κεντρικό πληροφοριακό σύστημα προέρχονται από συγκεκριμένους πιστοποιημένους σταθμούς εργασίας και χρήστες.
2.2. Καταχώρηση / Επεξεργασία στοιχείων
Οι Περιφερειακές Ενότητες της έδρας κάθε νομού, αναλαμβάνουν να συγκεντρώσουν τα συμπληρωμένα έντυπα μετάδοσης αποτελεσμάτων υπέρ υποψηφίων (σταυρών), ώστε να γίνει η απαραίτητη επεξεργασία και καταχώρηση στοιχείων. Η καταχώρηση των σταυρών δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να επηρεάσει τη διαδικασία µμετάδοσης αποτελεσμάτων συνδυασμών προς το Υπουργείο Εσωτερικών που έχει πάντα προτεραιότητα. Προτείνεται η καταχώρηση να ξεκινήσει μετά την ολοκλήρωση της μετάδοσης των αποτελεσμάτων υπέρ συνδυασμών.
Δ. ΕΙΔΙΚΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Συνεργεία υπαλλήλων σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα της έδρας του νομού
Για την ταχύτερη συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου 2024, πρέπει σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα της έδρας του νομού να υπάρχουν τα παρακάτω συνεργεία υπαλλήλων:
α) Συνεργείο τεχνικής υποστήριξης υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών
Για την ταχύτερη και ασφαλέστερη συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου 2024, πρέπει σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα της έδρας του νομού να υπάρχει - εκτός των άλλων - υποχρεωτικά συνεργείο τεχνικής υποστήριξης υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών.
Το συνεργείο είναι υπεύθυνο για την τεχνική υποστήριξη των υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η άμεση αποκατάσταση οποιουδήποτε τεχνικού προβλήματος τυχόν προκύψει, προκειμένου να µην εμποδιστεί η ομαλή ροή της µμετάδοσης των εκλογικών αποτελεσμάτων. Στο συνεργείο συμμετέχουν υποχρεωτικά και τα ορισμένα µέλη του Δικτύου Διαχείρισης Περιστατικών Ασφάλειας του Εθνικού Εκλογικού Δικτύου της κάθε Περιφερειακής Ενότητας.
β) Συνεργείο λήψης και μετάδοσης αποτελεσμάτων
Το συνεργείο αναλαμβάνει τη λήψη των αποτελεσμάτων και την καταχώριση των δεδομένων του εντύπου του εκλογικού αποτελέσματος σε ειδική φόρμα του Υποσυστήματος Μετάδοσης Εκλογικών Αποτελεσμάτων, οπότε και αποστέλλονται στο Υπουργείο Εσωτερικών.
Στην περίπτωση που τα στοιχεία του αποτελέσματος περιέχουν λάθη και χρειάζεται να γίνει παραβολή με το πρακτικό Νο2 του Βιβλίου Πράξεων της Εφορευτικής Επιτροπής, οι υπάλληλοι του συνεργείου ελέγχου, διόρθωσης και διακίνησης αναλαμβάνουν τον έλεγχο και τη διόρθωσή τους.
γ) Συνεργείο ελέγχου, διόρθωσης και διακίνησης
Οι υπάλληλοι του συνεργείου ελέγχου, διόρθωσης και διακίνησης είναι εφοδιασμένοι με κατάλογο των εκλογικών τμημάτων που έχει αναλάβει κάθε συνεργείο μετάδοσης. Στην περίπτωση που τα στοιχεία ενός αποτελέσματος περιέχουν σφάλματα και χρειάζεται να γίνει παραβολή με το πρακτικό Νο2, οι υπάλληλοι του συνεργείου αναλαμβάνουν τον έλεγχο και τη διόρθωσή τους και την διακίνησή τους στο συνεργείο λήψης και μετάδοσης αποτελεσμάτων.
δ) Συνεργείο τηλεφωνικής μετάδοσης Το συνεργείο αποτελείται από υπαλλήλους οι οποίοι είναι χρεωμένοι με τα εκλογικά τμήματα των οποίων τα αποτελέσματα θα μεταδώσουν στο Υπουργείο Εσωτερικών, εφόσον δοθεί σχετική εντολή. Εάν αυτό απαιτηθεί, αφού μεταδώσουν τα αποτελέσματα, κατόπιν τα αρχειοθετούν.
ε) Συνεργείο παραλαβής και ταξινόμησης πρακτικών Νο 2
Το συνεργείο παραλαμβάνει και ταξινομεί το πρακτικό Νο 2 που περιέχεται στα βιβλία πράξεων εφορευτικής επιτροπής, συνεργάζεται δε στενά με το συνεργείο διακίνησης.
Τα παραπάνω συνεργεία β, γ, δ και ε μπορεί να συγχωνεύονται κατά την κρίση αρμοδίου οργάνου της Περιφέρειας.
2. Υπάλληλοι Δήμων υπεύθυνοι για τη μεταφορά των αποτελεσμάτων
Κάθε Δήμαρχος θα ορίσει υπαλλήλους του Δήμου (διαπιστευμένοι αγγελιοφόροι), οι οποίοι την ημέρα των εκλογών θα τεθούν στη διάθεση των δικαστικών αντιπροσώπων, ως υπεύθυνοι για τη μεταφορά των αποτελεσμάτων συγκεκριμένου εκλογικού τμήματος στον οικείο Δήμο/Δημοτική Ενότητα. Οι ίδιοι υπάλληλοι είναι υπεύθυνοι και για τη μεταφορά στον οικείο Δήμο του Πρακτικού Νο 2.
Επισημαίνεται ότι οι ορισθέντες υπάλληλοι των Δήμων (διαπιστευμένοι αγγελιαφόροι) οφείλουν να μεταφέρουν, χωρίς καμία καθυστέρηση και με το ταχύτερο δυνατό μέσο, τα αποτελέσματα στον Δήμο/Δημοτική Ενότητα.
Μετά τον ορισμό των αγγελιοφόρων από τον Δήμαρχο, σε συνεργασία με τις Περιφερειακές Ενότητες, πρέπει οι Δήμαρχοι να γνωστοποιήσουν τα ονόματά τους και το εκλογικό τμήμα στο οποίο διατίθεται ο κάθε υπάλληλός τους, στις Περιφερειακές Ενότητες. Ακολούθως, οι Περιφερειακές Ενότητες θα γνωστοποιήσουν στους δικαστικούς αντιπροσώπους με ειδικό έγγραφο, που θα σταλεί μαζί με το εκλογικό υλικό σε κάθε εκλογικό τμήμα, τα στοιχεία των υπαλλήλων αυτών. Όπου υπάρχει αδυναμία κάλυψης με υπαλλήλους των Δήμων, πρέπει να γίνει επικοινωνία της δημοτικής αρχής με την αρμόδια αστυνομική αρχή, ώστε να καλυφθούν όλα τα εκλογικά τμήματα του Δήμου.
3. Λειτουργία καταστημάτων Δήμων
Σε κάθε Δήμο ορίζεται υπάλληλος, ο οποίος θα αναλάβει χρέη συντονιστή των υπαλλήλων για τη μεταφορά των αποτελεσμάτων και χρέη επαφής με την οικεία Περιφερειακή Ενότητα της έδρας του νομού.
Τα καταστήματα των Δήμων θα παραμείνουν ανοιχτά έως και την ολοκλήρωση της μετάδοσης των αποτελεσμάτων από όλα τα εκλογικά τμήματα αρμοδιότητάς τους.
Για τον καλύτερο συντονισμό και έλεγχο της ροής των αποτελεσμάτων, πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα, ώστε σε κάθε κτίριο που στεγάζει εκλογικά τμήματα να υπάρχει τηλέφωνο, με το οποίο να είναι δυνατή η επικοινωνία του Δήμου και της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του νομού με τους δικαστικούς αντιπροσώπους, μετά το πέρας της ψηφοφορίας.
Για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας, πρέπει να ορισθεί υπάλληλος που θα απαντά στο συγκεκριμένο τηλέφωνο, κατά τις παραπάνω ώρες, δηλαδή από το πέρας της ψηφοφορίας έως την ολοκλήρωση της μετάδοσης των αποτελεσμάτων από όλα τα εκλογικά τμήματα του κτιρίου.
4. Συσκέψεις Περιφερειακής Ενότητας έδρας νομού – Δήμων
Για την υλοποίηση των ανωτέρω, καθώς επίσης για την αντιμετώπιση όλων των πιθανών προβλημάτων, πρέπει άμεσα να πραγματοποιηθεί σύσκεψη μεταξύ κάθε Περιφερειακής Ενότητας και των Δήμων της περιοχής της. Με την κινητοποίηση όλων των φορέων που λαμβάνουν μέρος στην εκλογική διαδικασία, επιδιώκεται η άρτια και αποτελεσματική διοργάνωση της όλης διαδικασίας.
5. Δοκιμή μετάδοσης
Σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν από τις εκλογές θα πραγματοποιηθούν δοκιμές μετάδοσης εκλογικών αποτελεσμάτων, από τους Δήμους προς τις Περιφερειακές Ενότητες και το Υπουργείο Εσωτερικών και από τις Περιφερειακές Ενότητες στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να διαπιστωθεί η λειτουργία του Εθνικού Δικτύου Εκλογών, όσο και αυτή των υποδομών. Για τον λόγο αυτό πρέπει να υπάρξει σχετική συνεργασία µε όλους τους Δήμους κάθε Περιφερειακής Ενότητας.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες που υποστηρίζουν το ∆ίκτυο Δημοσίου Τομέα «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», θα βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, προκειμένου να αντιμετωπίσουν προβλήματα που ίσως προκύψουν.
Σε ενδεχόμενο εμφάνισης οποιουδήποτε προβλήματος στο Εθνικό Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο ή στις Υποδομές Πληροφορικής και Επικοινωνιών των Φορέων σας, το οποίο εμποδίζει τη μετάδοση του εκλογικού αποτελέσματος και το οποίο δεν μπορεί να λυθεί µε ίδια μέσα, παρακαλούμε αφού προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση του (π.χ αποστολή αιτήματος στο Δίκτυο Δημοσίου Τομέα «ΣΥΖΕΥΞΙΣ») να επικοινωνείτε άμεσα µε τους Συντονιστές του Εθνικού Εκλογικού Δικτύου του Υπουργείου Εσωτερικών (Τμήμα Κυβερνοασφάλειας της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, τηλέφωνο 213 136 1999 – email: cybersecurity@ypes.gr), προκειμένου να υπάρχει συντονισμός των αρμόδιων υπηρεσιών για την άμεση αντιμετώπιση του ζητήματος.
Σας ενημερώνουμε ότι το Τμήμα Κυβερνοασφάλειας της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών έχει διαθεσιμότητα 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα.
6. Επικοινωνία με τους Δήμους
Το βράδυ των εκλογών, η Περιφερειακή Ενότητα της έδρας του νομού θα επικοινωνεί με συγκεκριμένο υπάλληλο – συντονιστή του κάθε Δήμου, ώστε να ενημερώνεται και να επιλύονται τυχόν προβλήματα. Οι εκπρόσωποι των Δήμων και των Περιφερειακών Ενοτήτων στο Δίκτυο Διαχείρισης Περιστατικών Ασφάλειας του Εθνικού Δικτύου Εκλογών (τηλέφωνο 213 136 1999 – e-mail: cybesecurity@ypes.gr) θα επικοινωνούν με τους Συντονιστές του Εθνικού Εκλογικού Δικτύου και θα αναφέρουν οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα ή περιστατικό ασφάλειας εμποδίζει την ομαλή μετάδοση των εκλογικών αποτελεσμάτων.
Οι Αντιπεριφερειάρχες της έδρας κάθε νομού ασκούν άμεση και στενή εποπτεία τη λήψη των αποτελεσμάτων και την άμεση μετάδοσή τους από τις Περιφερειακές Ενότητες της έδρας του νομού στο Υπουργείο Εσωτερικών και παρέχουν οδηγίες στους Δήμους της περιοχής τους σχετικά με τα θέματα που τους αφορούν.
7. Μετάδοση στο Υπουργείο Εσωτερικών κατά προτεραιότητα
Καθίσταται σαφές ότι, αμέσως μετά την εξαγωγή των αποτελεσμάτων από τα εκλογικά τμήματα, αυτά μεταδίδονται αμελλητί στο Υπουργείο Εσωτερικών (με τη διαδικασία των ενοτήτων Α, Β, Γ και Δ).
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 42510/21.05.2024 υπουργική απόφαση «Ρύθμιση λεπτομερειών για τη μετάδοση των αποτελεσμάτων των εκλογών της 9ης Ιουνίου 2024, για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και καθορισμός χρονικών διαστημάτων μετάδοσης από τους δικαστικούς αντιπροσώπους του αριθμού ψηφισάντων ανά εκλογικό τμήμα» (Β΄ 2874), δεν επιτρέπεται οι Περιφερειακές Ενότητες να ανακοινώνουν, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, εκλογικά αποτελέσματα σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, ιστοχώρους και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εάν δεν έχει προηγηθεί η μετάδοσή τους από το Υπουργείο Εσωτερικών. Οι Περιφέρειες και οι Δήμοι μπορούν, για ενημέρωση των ιστοσελίδων τους και γενικότερα των ενδιαφερομένων, να λαμβάνουν τα αποτελέσματα υπέρ συνδυασμών και υπέρ υποψηφίων από το Υπουργείο Εσωτερικών. Για το λόγο αυτό, εφιστούμε και πάλι την προσοχή των αρμόδιων φορέων για την ταχύτατη συγκέντρωση και διαβίβαση των αποτελεσμάτων στο Υπουργείο Εσωτερικών, απ’ όπου θα γίνεται η πανελλαδική μετάδοσή τους για την ενημέρωση των πολιτών όλης της Χώρας.
Ε. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΥΠΕΡ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Τα Πρωτοδικεία της Χώρας αποστέλλουν στο Υπουργείο Εσωτερικών το συντομότερο δυνατό, ένα αντίγραφο του συμπληρωμένου πίνακα αποτελεσμάτων ψηφοφορίας υπέρ συνδυασμών και υποψηφίων, που θα συνταχθεί από αυτά καθώς και το περιεχόμενο των ίδιων πινάκων σε ψηφιακή μορφή (CD).
ΣΤ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΦΟΡΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΥΠΕΡ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Ο Γενικός Έφορος παρακολούθησης διαδικασίας της ψηφοφορίας με επιστολική ψήφο αποστέλλει, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 5083/2024, αμέσως μετά την κατάρτισή του, τον πίνακα αποτελεσμάτων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, στο Υπουργείο Εσωτερικών.
Ζ. Οι Περιφερειακές Ενότητες, θα πρέπει να κοινοποιήσουν, μέσω των Δήμων, την παρούσα εγκύκλιο στις εφορευτικές επιτροπές των εκλογικών τμημάτων του νομού, για την εφαρμογή των διαλαμβανομένων σε αυτήν.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ
Συνημμένα:
- Κατάλογος Περιφερειακών Ενοτήτων
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Προέδρους και Εισαγγελείς Πρωτοδικών
(Μέσω Περιφερειακών Ενοτήτων έδρας
νομών)
2. Περιφερειάρχες
3. Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακής Ενότητας έδρας
νομών
4. Δημάρχους
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών
και Οργάνωσης
4. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
5. Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
6. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών
Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης
7. Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης
8. Διεύθυνση Προϋπολογισμού και
Οικονομικής Διαχείρισης
9. Διεύθυνση Εκλογών
10. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης