Διοικητικό Έγγραφο

ΑΠ:162874
ΑΔΑ: 9Ε2Π46ΜΔΨΟ-Δ39
Υπογραφή: 04/06/24 18:12
Διανομή: 05/06/2411:58
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Μετανάστευσηε & Ασύλου
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Θηβών 196-198, 182 33,
Άγ. Ι. Ρέντης
Email: dir.mp@migration.gov.gr
Άγιος Ιωάννης Ρέντης
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας
- Γραφείο κ. κ. Γραμματέων
- κ. κ. Γ.Δ. Εσωτερικής Λειτουργίας
- Διευθύνσεις Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης (με την παράκληση ενημέρωσης των Τμημάτων αρμοδιότητός σας)
Θέμα: Εγκύκλιος 6 - Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 5038/2023
Ι. Γενικές πληροφορίες.
Όπως γνωρίζετε, από τις 31 Μαρτίου τ.έ., τέθηκε σε ισχύ ο νέος Κώδικας Μετανάστευσης (ν.5038/2023, Α’81), ο οποίος αντικατέστησε το ν. 4251/2014 (Α’ 80). Σκοπός του νέου Κώδικα Μετανάστευσης είναι η πληρέστερη ανταπόκριση της μεταναστευτικής πολιτικής στις σύγχρονες ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και της ελληνικής οικονομίας, η απλούστευση και διαφάνεια των διοικητικών διαδικασιών, καθώς επίσης και η αποτελεσματικότητα και ταχεία ανταπόκριση των υπηρεσιών μίας στάσης στις προβλεπόμενες διαδικασίες νόμιμης μετανάστευσης.
Με το νέο Κώδικα Μετανάστευσης:
- Θεραπεύονται ζητήματα που δημιουργούσαν προσκόμματα στην ανταπόκριση της διοίκησης.
- Εντάσσεται σε ένα νόμο το σύνολο των τίτλων διαμονής που χορηγούνται από τις αρμόδιες ελληνικές Αρχές σε πολίτες τρίτων χωρών.
Ειδικότερα:
- Προβλέπεται ομαδοποίηση των τίτλων διαμονής με βάση ενιαία κωδικοποίηση (12 κατηγορίες τίτλων διαμονής).
- Προβλέπεται ενιαία διάρκεια ισχύος – τρία (3) έτη - για το μεγαλύτερο αριθμό των τύπων αδειών διαμονής και κοινή διαδικασία έκδοσης για συναφείς άδειες διαμονής.
- Θεσπίζεται διαδικασία «Έγκρισης απασχόλησης» για του τίτλους διαμονής για εργασία (Κατηγορία «Ε»), προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία έκδοσης θεώρησης εισόδου και άδειας διαμονής.
- Αίρεται, υπό προϋποθέσεις, η απαγόρευση (που ίσχυε με τις διατάξεις του ν. 4251/2014) αλλαγής κατηγορίας άδειας διαμονής με υποχρεωτική έξοδο από τη χώρα και εκ νέου είσοδο σε αυτή, κατόπιν έκδοσης νέας θεώρησης εισόδου.
- Δίδεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης για το σύνολο των αδειών για επενδυτικούς λόγους, καθώς και για την άδεια διαμονής υψηλής ειδίκευσης (Μπλε Κάρτα της ΕΕ), κατόπιν εισόδου
στη χώρα με ομοιόμορφη θεώρηση εισόδου (Θεώρηση τύπου C) ή με καθεστώς απαλλαγής θεώρησης. Για το σύνολο των εν θέματι αδειών διαμονής – πλην των επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία– απαιτείται έγκριση απασχόλησης της αρμόδιας υπηρεσίας μίας στάσης.
- Ενσωματώνεται η νέα Οδηγία 2021/1883/ΕΕ για την εισδοχή πολιτών τρίτων χωρών σχετικά µε τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης.
- Δίδεται έμφαση στην πενταετή άδεια διαμονής εποχικής εργασίας (δυνατότητα πολλαπλών εισόδων με μια έγκριση, μια θεώρηση εισόδου και μια πενταετή άδεια διαμονής), η οποία μειώνει σε μεγάλο βαθμό το φόρτο εργασίας των υπηρεσιών μιας στάσης των Αποκεντρωμένων διοικήσεων της χώρας και των προξενικών Αρχών.
- Προβλέπεται η αυτόματη μετάπτωση (αντί για ανανέωση) της νέας δεκαετούς άδειας διαμονής στην άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος, με μόνο κριτήριο τα διαστήματα απουσίας.
- Δεν υπολογίζεται πλέον ο χρόνος που διανύει ένας πολίτης τρίτης χώρας, ως αιτών διεθνή προστασία, για την πλήρωση της προϋπόθεσης επταετούς διαμονής για χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους.
Στο νέο Κώδικα ορίζονται δώδεκα (12) κατηγορίες τίτλων διαμονής, κάθε μια από τις οποίες περιλαμβάνει επιμέρους τίτλους διαμονής:
1. Παροχή εξαρτημένης εργασίας (κατηγορία «Ε»): έξι (6) τίτλοι διαμονής για εργασία.
2. Δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης σε κατόχους εθνικής θεώρησης εισόδου μακράς διάρκειας (κατηγορία «Ζ»): δώδεκα (12) τίτλοι διαμονής με εθνική θεώρηση εισόδου.
3. Οικογενειακοί λόγοι (κατηγορία «Ο»): τρείς (3) άδειες διαμονής για οικογενειακούς λόγους.
4. Επενδυτικοί λόγοι (κατηγορία «Β»): πέντε (5) άδειες διαμονής για επενδυτικούς λόγους.
5. Εκπαιδευτικοί λόγοι (κατηγορία «Η»): επτά (7) άδειες διαμονής και τρεις (3) τίτλοι διαμονής με εθνική θεώρηση εισόδου για εκπαιδευτικούς λόγους.
6. Ανθρωπιστικοί και εξαιρετικοί λόγοι (κατηγορία «Α»): επτά (7) άδειες διαμονής για ανθρωπιστικούς και εξαιρετικούς λόγους.
7. Καθεστώς διαμονής μακράς διάρκειας (κατηγορία «Μ»): δύο (2) άδειες διαμονής μακράς διαρκείας.
8. Άδεια διαμονής πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους κατά την Οδηγία 2004/38/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών (κατηγορία «Ν»).
9. Λοιποί λόγοι (κατηγορία «Ι»): οκτώ (8) άδειες διαμονής.
10. Διεθνής και προσωρινή προστασία (κατηγορία «Ρ»): τρείς (3) άδειες διαμονής διεθνούς και προσωρινής προστασίας.
11. Άδειες διαμονής ομογενών (κατηγορία «Υ»): τρείς (3) άδειες διαμονής.
12. Ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής της παρ. 4 του άρθρου 16 (τίτλος διαμονής τύπου «Χ»).
Ο νέος Κώδικας Μετανάστευσης διαρθρώνεται σε δεκαεπτά (17) Μέρη (Α΄-ΙΖ΄) και αποτελείται από εκατόν εβδοµήντα εννέα (179) άρθρα.

Μέρος Α΄, Γενικές διατάξεις: αποτελείται από τρία (3) Κεφάλαια (Α΄-Γ΄).

Στο Κεφάλαιο Α΄ (άρθρα 1-4), προσδιορίζεται το πεδίο εφαρµογής του (άρθρο 3) και τίθενται οι αναγκαίοι ορισµοί για την εφαρµογή του Κώδικα (άρθρο 4).
Στο Κεφάλαιο Β΄ (άρθρα 5-7), καθορίζονται οι διαδικασίες εισόδου στο ελληνικό έδαφος και εξόδου από αυτό (άρθρο 5), προβλέπονται οι προϋποθέσεις άρνησης εισόδου από τις ελληνικές Αρχές (άρθρο 6) και ρυθμίζεται η διαδικασία της θεώρησης εισόδου (άρθρο 7).
Στο Κεφάλαιο Γ΄ (άρθρα 8-25), τίθενται οι γενικές προϋποθέσεις απονομής του δικαιώματος διαμονής, ορίζονται οι κατηγορίες των αδειών διαμονής, καθώς και οι διαδικασίες υποβολής αρχικής αίτησης και ανανέωσής τους και οι διαδικασίες χορήγησης, επίδοσης, απόρριψης και ανάκλησης τους. Περαιτέρω, προβλέπεται η δυνατότητα μεταβολής κατηγορίας, ορίζεται η διάρκεια ισχύος και ο τρόπος έκδοσής τους. Προβλέπονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των πολιτών τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στη χώρα, εισάγονται διαδικαστικές εγγυήσεις, ορίζονται οι κυρώσεις σε βάρος πολιτών τρίτων χωρών που δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους, καθορίζονται οι υποχρεώσεις των δημοσίων υπηρεσιών, των συμβολαιογράφων, των εργοδοτών, των ιδιωτών και των μεταφορέων, και οι σχετικές κυρώσεις, σε περιπτώσεις που καλούνται να παράσχουν υπηρεσίες ή να συνάψουν συμβάσεις µε πολίτες τρίτων χωρών που είτε δε διαμένουν νόμιμα στην ελληνική επικράτεια είτε δεν έχουν δικαίωμα εισόδου σε αυτήν.

Μέρος Β΄, Κατηγορίες αδειών διαμονής για παροχή εξαρτηµένης εργασίας (άδειες διαµονής τύπου «Ε»):

αποτελείται από επτά (7) Κεφάλαια (Α΄-Ζ΄).

Στο Κεφάλαιο Α΄ (άρθρα 26-27), προβλέπεται η διαδικασία καθορισµού του όγκου εισδοχής πολιτών τρίτων χώρων για παροχή εξαρτηµένης εργασίας και ρυθµίζονται λοιπά συναφή θέµατα. Στο Κεφάλαιο Β΄ (άρθρα 28-52), « ενσωµατώνεται στην ελληνική έννοµη τάξη η Οδηγία 2021/1883/ΕΕ (Εισδοχή πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης). Στο Κεφάλαιο Γ΄ (άρθρα 53-58), µεταφέρονται οι διατάξεις της Οδηγίας 2014/66/ΕΕ, η οποία είχε ενσωµατωθεί στην ελληνική έννοµη τάξη µε το ν. 4540/2018 (Εισδοχή πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την ενοδεταιρική μετάθεση). Στο Κεφάλαιο Δ΄ (άρθρα 59-60), προσδιορίζονται το πεδίο εφαρµογής των αδειών διαμονής συγκεκριμένων κατηγοριών πολιτών τρίτων χωρών και ρυθμίσεις για τη διαδικασία έκδοσης της άδειας διαμονής, καθώς και την ισχύ της . Στο Κεφάλαιο Ε΄ (άρθρα 61-62), καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία απόκτησης άδειας διαµονής για απασχόληση, κατόπιν µετάκλησης και προβλέπεται ο καθορισµός του όγκου εισδοχής πολιτών τρίτων χωρών για απασχόληση. Στο Κεφάλαιο ΣΤ΄ (άρθρα 63-65), µεταφέρονται οι διατάξεις της Οδηγίας 2014/66/ΕΕ, η οποία είχε ενσωµατωθεί στην ελληνική έννοµη τάξη µε το ν. 4332/2015 (Είσοδος και διαμονή με σκοπό την εποχική εργασία). Στο Κεφάλαιο Ζ΄ (άρθρο 66), καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης και ανανέωσης της άδειας διαµονής µε σκοπό την εποχική απασχόληση διάρκειας ισχύος έως πέντε (5) έτη, ανάλογα με τη σύμβαση εργασίας.

Μέρος Γ΄, Κάτοχοι εθνικής θεώρησης εισόδου µακράς διάρκειας (τίτλος διαµονής τύπου «Ζ»):

αποτελείται από τρία (3) Κεφάλαια (Α΄-Γ΄).

Στο Κεφάλαιο Α΄ (άρθρο 67), εισάγεται το δικαίωµα προσωρινής διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε εθνική θεώρηση εισόδου.
Στο Κεφάλαιο Β΄ (άρθρα 68-79), καθορίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης εθνικής θεώρησης εισόδου σε πολίτες τρίτων χωρών «ψηφιακούς νοµάδες», µέλη καλλιτεχνικών συγκροτηµάτων, πνευµατικούς δηµιουργούς, µετακινούµενους από επιχείρηση εγκατεστηµένη είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είτε σε τρίτη χώρα µε σκοπό την παροχή συγκεκριµένης υπηρεσίας, αρχηγούς οργανωµένων οµάδων τουρισµού, µέλη αθλητικών αποστολών, φοιτητές τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που συµµετέχουν σε προγράµµατα πρακτικής άσκησης έναντι αποζηµίωσης, πολίτες της Αυστραλίας που συµµετέχουν στο πρόγραµµα για την κινητικότητα των νέων, πτητικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό που εισέρχεται στη χώρα για την κάλυψη αναγκών δασοπυρόσβεσης, υποτρόφους του Αµερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Ελλάδος και ενδιαφεροµένους να γνωρίσουν τον µοναχικό βίο.
Στο Κεφάλαιο Γ΄ (άρθρα 80-82), µεταφέρονται οι διατάξεις της Οδηγίας 2011/98/ΕΕ, η οποία είχε ενσωµατωθεί στην ελληνική έννοµη τάξη µε το ν. 4332/2015 (Ενιαία άδεια διαμονής για εργασία).

Μέρος Δ΄, Κατηγορίες αδειών διαµονής για οικογενειακούς λόγους (άδεια διαµονής τύπου «Ο»):

αποτελείται από δύο (2) Κεφάλαια (Α΄-Β΄).

Στο Κεφάλαιο Α΄ (άρθρα 83-90), µεταφέρονται οι διατάξεις της Οδηγίας 2003/86/ΕΚ, η οποία έχει ενσωµατωθεί στην ελληνική έννοµη τάξη µε το π.δ. 131/2006, όπως τροποποιήθηκε με το π.δ.113/2013 (Εισδοχή πολιτών τρίτων χωρών για οικογενειακή επανένωση).
Στο Κεφάλαιο Β΄ (άρθρα 91-93), εισάγονται ειδικές ρυθµίσεις για τη χορήγηση αυτοτελούς άδειας διαµονής για οικογενειακή επανένωση.

Μέρος Ε΄, Διατάξεις αδειών διαµονής για επενδυτικούς λόγους (άδεια διαµονής τύπου «Β»):

αποτελείται από δύο (2) Κεφάλαια (Α΄-Β΄).

Στο Κεφάλαιο Α΄ (άρθρα 94-95), τίθενται οι προϋποθέσεις για την έκδοση ή την ανανέωση αδειών διαµονής για επενδυτικούς λόγους και καθορίζεται η διάρκεια ισχύος τους.
Στο Κεφάλαιο Β΄ (άρθρα 96-100), προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης άδειας διαµονής σε πολίτες τρίτων χωρών που χαρακτηρίζονται ως στρατηγικοί επενδυτές, σε στελέχη εταιρειών που σκοπεύουν να συστήσουν επιχείρηση στην Ελλάδα για την πραγµατοποίηση επένδυσης ορισµένου ελάχιστου ποσού, σε στελέχη εταιρειών που είναι εγκατεστηµένες στην Ελλάδα και ασκούν εµπορική δραστηριότητα και σε πολίτες τρίτων χωρών που πραγµατοποιούν χρηµατοοικονοµικές επενδύσεις και επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία.

Μέρος ΣΤ΄, Κατηγορίες αδειών διαµονής για εκπαιδευτικούς λόγους (άδεια διαµονής τύπου «Η»):

αποτελείται από δύο (2) Κεφάλαια (Α΄-Β΄).

Στο Κεφάλαιο Α΄ (άρθρα 101-125), µεταφέρονται οι διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/801, η οποία είχε ενσωµατωθεί στην ελληνική έννοµη τάξη µε τον ν. 4666/2020 (Εισδοχή πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την έρευνα, τις σπουδές, την πρακτική άσκηση και την εθελοντική υπηρεσία).
Στο Κεφάλαιο Β΄ (άρθρα 126-133), περιλαμβάνονται εθνικές ρυθµίσεις για άδειες διαµονής για εκπαιδευτικούς λόγους.

Μέρος Ζ΄, Διαμονή για ανθρωπιστικούς και εξαιρετικούς λόγους (άδεια διαµονής τύπου «Α»): αποτελείται από ένα (1) Άρθρο.

Στο Άρθρο 134, «Άδειες διαμονής για ανθρωπιστικούς και εξαιρετικούς λόγους» καθορίζεται η διαδικασία χορήγησης άδειας διαµονής για λόγους ανθρωπιστικής φύσεως και άλλους εξαιρετικούς λόγους σε πολίτες τρίτων χωρών που βρίσκονται στην Ελλάδα.

Μέρος H΄, Εισδοχή πολιτών τρίτων χωρών – θυµάτων εµπορίας ανθρώπων ή παράνοµης διακίνησης µεταναστών κατά την Οδηγία 2004/81/ΕΚ (άδεια διαµονής τύπου «Α.7»):

αποτελείται από δύο (2) Κεφάλαια (Α΄-Β΄).

Στο Κεφάλαιο Α΄ (άρθρα 135-137), καθορίζεται η διαδικασία χορήγησης προθεσµίας περίσκεψης, προβλέπεται διαδικασία ενημέρωσης πολιτών τρίτων χωρών που έχουν χαρακτηρισθεί θύµατα εµπορίας ανθρώπων ή παράνοµης διακίνησης µεταναστών, καθώς και ειδική µέριµνα για ανηλίκους. Τέλος, καθιερώνεται το δικαίωµα των θυµάτων σε ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και πρόσβαση στις υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης.
Στο Κεφάλαιο Β΄ (άρθρα 138-142), καθορίζεται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας διαµονής σε πολίτες τρίτων χωρών που έχουν χαρακτηρισθεί θύµατα εµπορίας ανθρώπων ή παράνοµης διακίνησης µεταναστών, προβλέπονται τα δικαιώµατά τους και ορίζεται η διαδικασία αλλαγής τύπου της άδειας διαµονής.

Μέρος Θ΄, Άδειες διαµονής για µακρά διάρκεια (άδεια διαµονής τύπου «Μ»): αποτελείται από δύο (2) Κεφάλαια (Α΄-Β΄).

Στο Κεφάλαιο Α΄ (άρθρα 143-160), µεταφέρονται οι διατάξεις της Οδηγίας 2003/109/ΕΚ, η οποία ενσωµατώθηκε αρχικά στην ελληνική έννοµη τάξη µε το π.δ. 150/2006 και του οποίου οι σχετικές διατάξεις ακολούθως περιλήφθηκαν στον Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης (ν. 4251/2014), (Καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος).
Στο Κεφάλαιο Β΄ (άρθρο 161), εισάγονται εθνικές ρυθμίσεις για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης άδειας διαµονής δεκαετούς διάρκειας.

Μέρος Ι΄, Ελεύθερη κυκλοφορία και διαµονή στην ελληνική επικράτεια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των µελών των οικογενειών τους (άδεια διαµονής τύπου «Ν»): αποτελείται από ένα (1) Άρθρο.

Στο Άρθρο 162, ορίζεται η δυνατότητα χορήγησης τίτλων διαµονής στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα µέλη των οικογενειών τους, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 106/2007 περί ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής στην ελληνική επικράτεια, δια του οποίου ενσωματώνονται οι διατάξεις της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ.

Μέρος ΙΑ΄, Άδειες διαµονής για λοιπούς λόγους (άδειες διαμονής τύπου «Ι»): αποτελείται από ένα (1) Άρθρο.

Στο Άρθρο 163, προβλέπεται η χορήγηση αδειών διαμονής για λόγους δημοσίου συμφέροντος, για ενήλικα τέκνα μελών διπλωματικού και διοικητικού και τεχνικού προσωπικού διπλωματικής αποστολής, για εργαζομένους ως ιδιωτικούς υπηρέτες μελών διπλωματικών αποστολών, για λήψη ιατρικής, νοσηλευτικής και παρηγορηγικής φροντίδας, σε πολίτες Καναδά που συμμετέχουν στο πρόγραμμα για την κινητικότητα των νέων, βάσει της Διμερούς Συμφωνίας Ελλάδος – Καναδά, για ανταποκριτές ξένου τύπου, για πολίτες τρίτων χωρών που επιθυμούν να γνωρίζουν το μοναχικό βίο και για πολίτες τρίτων χωρών με επαρκείς πόρους διαβίωσης.

Μέρος ΙΒ΄, Άδειες διαµονής για λόγους διεθνούς και προσωρινής προστασίας (άδεια διαµονής τύπου «Ρ»): αποτελείται από τρία (3) Άρθρα.

Στα Άρθρα 164-166, ρυθµίζεται η έκδοση άδειας διαµονής σε πολίτες τρίτης χώρας ή ανιθαγενείς που αναγνωρίζονται ως πρόσφυγες, ως δικαιούχοι επικουρικής προστασίας και ως δικαιούχοι προσωρινής προστασίας.

Μέρος ΙΓ΄, Άδειες διαµονής για οµογενείς (άδεια διαµονής τύπου «Υ1»): αποτελείται από ένα (1) Άρθρο.

Στο Άρθρο 167, προβλέπεται η διαδικασία χορήγησης άδειας διαµονής σε πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι κατείχαν άδειες διαμονής ή δελτία ταυτότητας αλλοδαπού.

Μέρος ΙΔ΄, Ομογενείς προερχόμενοι από Αλβανία, Τουρκία και πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. – Παραμονή και Εργασία μελών οικογενείας ομογενών από χώρες της πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. (άδειες διαμονής τύπου Υ2&Υ3): αποτελείται από δύο (2) Άρθρα.

Στα Άρθρα 168-169, ρυθµίζεται η διαδικασία έκδοσης άδειας διαµονής σε οµογενείς προερχόµενους από την Αλβανία, την Τουρκία και τις χώρες της πρώην Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δηµοκρατιών και σε πολίτες τρίτων χωρών που είναι µέλη οικογένειας οµογενών από τις χώρες της πρώην Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δηµοκρατιών.

Μέρος ΙΕ΄, Οργανωτικές διατάξεις: αποτελείται από τέσσερα (4) Άρθρα.

Στα Άρθρα 170-173, ορίζονται οι αρµόδιες υπηρεσίες για την παραλαβή και επεξεργασία των αιτήσεων πολιτών τρίτων χωρών για τη χορήγηση ή την ανανέωση άδειας διαµονής, τα απαιτούµενα παράβολα για τη χορήγηση ή την ανανέωση αδειών διαµονής. Προβλέπεται η σύσταση Επιτροπών Μετανάστευσης στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και ορίζεται η λειτουργία του ολοκληρωμένου πληροφορικού συστήματος για την καταχώριση και επεξεργασία στοιχείων που αφορούν στη χορήγηση, την ανανέωση και την ανάκληση αδειών διαμονής και αποφάσεων επιστροφής πολιτών τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα.

Μέρος ΙΣΤ΄, Τελικές, εξουσιοδοτικές, µεταβατικές και καταργούµενες διατάξεις: αποτελείται από πέντε (5) Άρθρα.

Στα Άρθρα 174-178, ρυθμίζονται ζητήματα αρμοδιότητας έκδοσης ατομικών διοικητικών πράξεων, ορίζεται το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ως αρμόδιο για την εποπτεία εφαρμογής των διατάξεων του Κώδικα, και τίθενται οι εξουσιοδοτικές, οι µεταβατικές και οι καταργούµενες διατάξεις.

Μέρος ΙΖ΄, Έναρξη ισχύος : αποτελείται από ένα (1) Άρθρο.

Στο Άρθρο 179, ορίζεται η έναρξη ισχύος των διατάξεων του νόμου.
II. Νέες και καταργηθείσες άδειες διαμονής.
Α. Νέες άδειες διαμονής
1. Άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας (άδεια διαμονής τύπου «Μ.2» - Άρθρο 161)
Σε πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν στη χώρα, χορηγείται άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας (άδεια διαμονής τύπου «Μ.2»), η οποία παρέχει δικαίωμα πλήρους πρόσβασης στην αγορά εργασίας, εφόσον οι αιτούντες:
α) έχουν συμπληρώσει δεκαετή νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα δυνάμει οριστικού τίτλου διαμονής κατά την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και πληρούν τις προϋποθέσεις της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 5Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας [ν. 3284/2004 (Α’ 217)], ή
β) γεννήθηκαν στην Ελλάδα ή έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς έξι (6) τάξεις ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα, πριν από τη συμπλήρωση του εικοστού τρίτου έτους της ηλικίας τους, ή
γ) είναι ενήλικοι πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς που εισήλθαν στην Ελλάδα ως ασυνόδευτοι ανήλικοι και έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον τρεις (3) τάξεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα πριν από τη συμπλήρωση του εικοστού τρίτου έτους της ηλικίας τους ή
δ) είναι μέλη οικογένειας Έλληνα, τα οποία διαμένουν νομίμως στη χώρα με τον Έλληνα δυνάμει οριστικού τίτλου διαμονής για συνεχές χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών.
Η άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας παρέχει στον κάτοχό της τα δικαιώματα του άρθρου 152 και κατά τη λήξη της διάρκειας ισχύος της μετατρέπεται αυτοδικαίως σε άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος, σύμφωνα με την Οδηγία 2003/109/ΕΚ (άδεια διαμονής τύπου «Μ.1»), με την προσκόμιση της προηγούμενης άδειας διαμονής και χωρίς την υποβολή άλλων δικαιολογητικών, εφόσον οι περίοδοι απουσίας του από τη χώρα είναι μικρότερες των έξι (6) διαδοχικών μηνών και δεν υπερβαίνουν συνολικά τους δέκα (10) μήνες εντός της τελευταίας πενταετίας πριν τη λήξη της διάρκειας ισχύος της άδειας «Μ.2».
2. Άδεια διαμονής για Στελέχη εταιρειών εγκατεστημένων στην Ελλάδα, θυγατρικές αλλοδαπών εταιρειών εγκατεστημένων στην Ελλάδα που ασκούν εμπορική δραστηριότητα (μέτοχοι - εταίροι, μέλη Δ.Σ., διαχειριστές, νόμιμοι εκπρόσωποι), Άρθρο 98.
Με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, κατόπιν πρότασης της Διεύθυνσης Άμεσων Ξένων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία αφορά στην υλοποίηση της επένδυσης και τη σκοπιμότητα χορήγησης, χορηγείται άδεια διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών που εντάσσονται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Πολίτες τρίτων χωρών που είτε μετέχουν με ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τρία τοις εκατό (33%) στο κεφάλαιο ημεδαπής εταιρείας με ποσό καταβληθέν από τους ίδιους σε μετρητά τουλάχιστον πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ και οι αντίστοιχοι τίτλοι που κατέχουν είναι ονομαστικοί, είτε μετέχουν σε ημεδαπή εταιρεία, της οποίας οι μετοχές αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενες αγορές ή πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης που λειτουργούν στην Ελλάδα και η ονομαστική αξία των τίτλων (μετοχών) που κατέχουν ανέρχεται σε πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ,
β) Πολίτες τρίτων χωρών στελέχη ημεδαπών εταιρειών (μέλη διοικητικών συμβουλίων, νόμιμοι εκπρόσωποι και διαχειριστές στους οποίους δεν καταβάλλεται αμοιβή), καθώς και στελέχη υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών που ασκούν νόμιμα εμπορική δραστηριότητα στην Ελλάδα (νόμιμοι εκπρόσωποι) και έχουν σε αμφότερες τις περιπτώσεις ενεργητικό ή κύκλο εργασιών της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής περιόδου τουλάχιστον τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ. Σημειώνεται ότι όλες τις περιπτώσεις πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι υπάγονται στην εν λόγω ρύθμιση, αφορούν σε στελέχη (μέλη διοικητικών συμβουλίων, νόμιμοι εκπρόσωποι και διαχειριστές) για τα οποία δεν καταβάλλεται αμοιβή.
Β. Καταργηθείσες άδειες διαμονής
1. Καταργείται η άδεια διαμονής ειδικού σκοπού του αρ. 17, παρ. 1 (α) και (δ) (κατηγορία θεώρησης Α.2.2), του ν. 4251/2014. Η εν θέματι κατηγορία ενσωματώθηκε στην «Ε.4» .
2. Καταργείται η άδεια διαμονής ειδικού σκοπού του αρ. 17, παρ. 1 (δ) (κατηγορία θεώρησης Α.2.2) του ν. 4251/2014. Η εν θέματι κατηγορία ενσωματώθηκε στην «Ε.3» και «Ε.4» κατά περίπτωση.
3. Καταργείται η άδεια διαμονής ειδικού σκοπού του αρ. 17, παρ. 1 (α) του ν. 4251/2014. Η εν θέματι κατηγορία ενσωματώνεται, είτε στη νέα κατηγορία Β.3 με περιοριστικές προϋποθέσεις (μέλη διοικητικών συμβουλίων, νόμιμοι εκπρόσωποι και διαχειριστές), είτε στις κατηγορίες «Ε.1», «E.2» και «E.4», αναλόγως της ιδιότητος του πολίτη τρίτης χώρας. Στην περίπτωση κατά την οποία οι πολίτες τρίτων χωρών, κάτοχοι της άδειας διαμονής του άρθρου 17, παρ. 1 (α) κατά τη διαδικασία ανανέωσης δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για υπαγωγή τους στις ως άνω κατηγορίες, έχουν τη δυνατότητα υποβολής αιτήματος για οιαδήποτε άλλη κατηγορία, εφόσον πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις της νέας κατηγορίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 5038/2023.
ΙΙΙ. Νέες διατάξεις και αλλαγές επί των διοικητικών εργασιών.
i. Διάρκεια Αδειών Διαμονής
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 5038/2023, η διάρκεια ισχύος της αρχικής άδειας διαμονής ορίζεται σε τρία (3) έτη με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης. Η διάρκεια της άδειας διαμονής των ανηλίκων τέκνων πολιτών τρίτων χωρών, ηλικίας μικρότερης των έξι (6) ετών, είναι ισόχρονη με την άδεια διαμονής του συντηρούντος γονέα. Η ισχύς της διακόπτεται με τη συμπλήρωση του έκτου έτους της ηλικίας του ανήλικου και ανανεώνεται, αφού προηγουμένως γίνει λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4018/2011.
Από τον ως άνω κανόνα εξαιρούνται:
- Το Δελτίο Διαμονής σε μέλη οικογένειας Έλληνα (άδεια διαμονής τύπου «Ο.3»), η ισχύς του οποίου ορίζεται σε πέντε (5) έτη. Το Δελτίο Διαμονής χορηγείται σε πολίτες τρίτων χωρών που είναι μέλη οικογένειας Έλληνα και εισέρχονται στην Ελλάδα με ομοιόμορφη θεώρηση εισόδου ή θεώρηση εισόδου περιορισμένης εδαφικής ισχύος, σε γονείς ανήλικων ημεδαπών που διαμένουν στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως του τρόπου κτήσης εκ μέρους των τέκνων τους της ελληνικής ιθαγένειας, σε ανήλικα αδέλφια των ως άνω ημεδαπών. Το Δελτίο Διαμονής χορηγείται για πέντε (5) έτη, ανεξαρτήτως εάν η λήξη του υπερβαίνει τη συμπλήρωση του εικοστού πρώτου έτους της ηλικίας των τέκνων. Εάν η λήξη ισχύος του Δελτίου Διαμονής υπολείπεται της συμπλήρωσης του εικοστού πρώτου έτους και, ως εκ τούτου, δεν συμπληρώνεται το απαιτούμενο χρονικό διάστημα για τη συμπλήρωση των πέντε (5) ετών που οδηγεί στην άδεια διαμονής τύπου «Μ.2» του άρθρου 161, το Δελτίο Διαμονής ανανεώνεται για μία (1) επιπλέον πενταετία.
- Οι Άδειες Διαμονής για επενδυτικούς λόγους (άρθρα 96 έως 100), η ισχύς των οποίων ορίζεται σε πέντε (5) έτη με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσής τους, εφόσον συνεχίζεται η υλοποίηση της επένδυσης ή η λειτουργία της μετά την ολοκλήρωσή της.
- Η Άδεια Διαμονής για Απασχόληση Υψηλής Ειδίκευσης (άδεια διαμονής «Ε.1») έχει διάρκεια ισχύος τα δύο (2) έτη ή η διάρκεια ισχύος είναι μικρότερη των δύο ετών αναλόγως της σύμβασης εργασίας.
- Η Άδεια διαμονής Ενδοεταιρικής Μετάθεσης (άδεια διαμονής «Ε.2») δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη για τα διευθυντικά στελέχη και τους ειδικευμένους εργαζόμενους και το ένα (1) έτος για τους ασκούμενους εργαζόμενους.
- Η Άδεια Διαμονής για λόγους σπουδών (άρθρο 107), η ισχύς της οποίας ορίζεται σε ένα (1) έτος με δυνατότητα ανανέωσης για ισόχρονο διάστημα, εφόσον συνεχίζουν να πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 105 και 106. Αν η διάρκεια του προγράμματος σπουδών είναι κατώτερη του ενός (1) έτους, η άδεια διαμονής ισχύει για τη διάρκεια του προγράμματος σπουδών. Όταν το πρόγραμμα σπουδών που πρόκειται να παρακολουθήσει ο πολίτης τρίτης χώρας απαιτεί επάρκεια γνώσης της ελληνικής γλώσσας ως προϋπόθεση για την εγγραφή του, προστίθεται ένα (1) επιπλέον έτος για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Παρέχεται ευχέρεια στον πολίτη τρίτης χώρας να αιτηθεί τη χορήγηση άδειας διαμονής για σπουδές με διάρκεια ισχύος ισόχρονη με την ανώτατη διάρκεια φοίτησης του συγκεκριμένου προγράμματος σπουδών. Στην περίπτωση αυτή, κατά την υποβολή της αίτησης ο σπουδαστής προσκομίζει συμπληρωματικά βεβαίωση του εκπαιδευτικού ιδρύματος για το συνολικό χρόνο σπουδών του προγράμματος που πρόκειται να παρακολουθήσει. Επισημαίνεται ότι οι αρμόδιες Υπηρεσίες μιας στάσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας θα πρέπει να ενημερώνουν τους ενδιαφερομένους πολίτες τρίτων χωρών ή/και τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας για την εν θέματι δυνατότητα. Στόχος είναι η μείωση του διοικητικού άχθους των αρμοδίων υπηρεσιών και η βέλτιστη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων.
ii. Δυνατότητα μεταβολής κατηγορίας άδειας διαμονής
-Στις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 5038/2023, περιγράφονται οι κατηγορίες για τις οποίες παρέχεται δυνατότητα αλλαγής σκοπού, εφόσον ο αιτών διαμένει ήδη στην ελληνική επικράτεια ως κάτοχος έγκυρης άδειας διαμονής ή θεώρησης μακράς διάρκειας (εθνική θεώρηση εισόδου).
- Πολίτης τρίτης χώρας, νόμιμα διαμένων, με άδεια διαμονής σε ισχύ (όχι εκκρεμές αίτημα χορήγησης ή ανανέωσης), δύναται να υποβάλει, εφόσον το επιθυμεί, αίτηση προκειμένου να μεταβεί σε μια από τις λοιπές κατηγορίες του ν. 5038/2024, για τις οποίες απαιτείται προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας μίας στάσης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου ή των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας (π.χ. κατηγορία «Ε» ή κατηγορία «Β») . Η αρμόδια υπηρεσία μίας στάσης εξετάζει το σύνολο των προϋποθέσεων (π.χ. διαθέσιμη θέση εργασίας, σύμβαση εργασίας, προϋποθέσεις ειδικού σκοπού),
-Πολίτης τρίτης χώρας που έχει εισέλθει, είτε με ομοιόμορφη θεώρηση εισόδου, είτε με καθεστώς απαλλαγής θεώρησης, δύναται να υποβάλει αίτηση για άδεια διαμονής απασχόλησης υψηλής ειδίκευσης - «Μπλε Κάρτα της Ε.Ε.» («Ε.1»), εφόσον προσκομίσει συναφή σύμβαση εργασίας, καθώς επίσης και στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις άσκησης απασχόλησης υψηλής ειδίκευσης. Η αίτηση για τη χορήγηση της άδειας διαμονής υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειας του επιτρεπόμενου διαστήματος νόμιμης διαμονής και η θέση εργασίας που καταλαμβάνεται προσμετράται στον αριθμό θέσεων για εξαρτημένη εργασία (όγκοι εισδοχής). Στην περίπτωση αυτή, ο εργοδότης δεν υποβάλλει αίτηση έγκρισης απασχόλησης, καθώς ο πολίτης τρίτης χώρας ευρίσκεται ήδη στην Ελλάδα. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, ο π.τ.χ. υποβάλλει αίτηση για την άδεια διαμονής υψηλής ειδίκευσης, η οποία συνοδεύεται και από τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα υψηλά επαγγελματικά του προσόντα. Η δυνατότητα υποβολής αίτησης για άδεια διαμονής/απασχόλησης υψηλής ειδίκευσης δίδεται και στους πολίτες τρίτων χωρών που έχουν εισέλθει στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης, ως διευθυντικά στελέχη ή εξειδικευμένοι εργαζόμενοι.
Η μεταβολή σκοπού, σύμφωνα με το άρθρο 12, επιτρέπεται, εφόσον ο πολίτης τρίτης χώρας είναι κάτοχος, είτε άδειας διαμονής (πλην των περιπτώσεων που δεν επιτρέπεται αλλαγή σκοπού), είτε εθνικής θεώρησης εισόδου κατηγορίας Ζ, η οποία δεν οδηγεί σε άδεια διαμονής. Η εθνική θεώρηση εισόδου, η οποία οδηγεί σε αντίστοιχη άδεια διαμονής δεν παρέχει τη δυνατότητα αλλαγής σκοπού παρά μόνο μετά την έκδοση της αντίστοιχης άδειας διαμονής.
Στο πλαίσιο της διαδικασίας αλλαγής σκοπού για όλες τις περιπτώσεις μεταβολής κατηγορίας άδειας διαμονής: 1) δεσμεύεται θέση εργασίας, όπου απαιτείται διαθέσιμη θέση και 2) ελέγχονται οι σχετικές ειδικές προϋποθέσεις που αφορούν στην έγκριση απασχόλησης, χωρίς να απαιτείται η έκδοσή της. Ο πολίτης τρίτης χώρας κατά τη διαδικασία υποβολής αιτήματος άδειας διαμονής λόγω αλλαγής σκοπού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 5038/2023, υποβάλλει ηλεκτρονικά στην αρμόδια υπηρεσία μίας στάσης όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για την κατηγορία που επιθυμεί να μεταβεί, συμπεριλαμβανομένων και των δικαιολογητικών της έγκρισης απασχόλησης.
Η αίτηση για τη μεταβολή κατηγορίας άδειας διαμονής δύναται να υποβληθεί, είτε μεσούσης της διάρκειας ισχύος της υφιστάμενης άδειας διαμονής ή της εθνικής θεώρησης κατηγορίας Ζ, είτε κατά τη στιγμή της υποβολής του αιτήματος ανανέωσης άδειας διαμονής.
Υπενθυμίζεται ότι σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 5038/2023 και του άρθρου 194 του ν. 5078/2023, πολίτης τρίτης χώρας, ο οποίος διαμένει στην Ελλάδα με καθεστώς προσωρινής προστασίας (πολίτες Ουκρανίας), έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 5038/2023, εφόσον πληροί τις αντίστοιχες, κατά περίπτωση, προϋποθέσεις, χωρίς την κατοχή εθνικής θεώρησης εισόδου.
- Δεν επιτρέπεται η μεταβολή κατηγορίας άδειας διαμονής στις ακόλουθες περιπτώσεις (παρ. 3, άρθρο 12):
α) Κατόχους οριστικού τίτλου διαμονής των παρ. 5 (άδεια διαμονής τύπου «Ι.5») και 7 (άδεια διαμονής τύπου «Ι.7») του άρθρου 163.
β) Πολίτες τρίτων χωρών που εισέρχονται από άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. στο πλαίσιο της κινητικότητας, ως επί μακρόν διαμένοντες σύμφωνα με την Οδηγία 2003/109/ΕΚ και αιτούνται άδεια διαμονής της παρ. 1 του άρθρου 153.
γ) Πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι έχουν λάβει άδεια διαμονής, σύμφωνα με το άρθρο 66 του ν. 5038/2023, καθώς η εν θέματι κατηγορία διέπεται από ειδικούς περιορισμούς.
iii. Διαδικασία Έγκρισης Απασχόλησης
Στο νέο Κώδικα θεσπίζεται για το σύνολο των τίτλων διαμονής για παροχή εξαρτημένης και εποχικής εργασίας των κατηγοριών Ε1, Ε2, Ε3, Ε4 και Ε5, διαδικασία «Έγκρισης Απασχόλησης». Η αρμόδια υπηρεσία μιας στάσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ή του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου εξετάζει το σύνολο των ειδικών προϋποθέσεων απασχόλησης με στόχο την επιτάχυνση της διαδικασίας μετάκλησης και τη μείωση του διοικητικού άχθους των προξενικών Αρχών.
Ειδικότερα:
1ο βήμα: ο εργοδότης υποβάλλει, ηλεκτρονικά, μέσω του ΟΠΣ «Μετανάστευση», αίτηση για την έγκριση απασχόλησης (ΚΥΑ 95391/2024). Έως την έναρξη της ηλεκτρονικής διαδικασίας υποβολής των αιτημάτων έγκρισης απασχόλησης, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει το σχετικό αίτημα μέσω διαδικασίας ταχυμεταφοράς.
2ο βήμα: η υπηρεσία μίας στάσης εξετάζει τις ειδικές προϋποθέσεις για κάθε άδεια διαμονής (προσόντα υψηλής ειδίκευσης, έγγραφα απόδειξης ενδοεταιρικής μετάθεσης, ειδικές – προϋποθέσεις ειδικού σκοπού, απαιτήσεις μετάκλησης εξαρτημένης και εποχικής εργασίας εισόδημα εργοδότη & διαθέσιμες θέσεις εργασίας).
3ο βήμα: η υπηρεσία μιας στάσης εκδίδει την έγκριση απασχόλησης, την οποία αποστέλλει ηλεκτρονικά μαζί με τη σύμβαση εργασίας (μέσω e-mail) στην αρμόδια προξενική Αρχή. Έως την έναρξη της ηλεκτρονικής διαδικασίας σήμανσης των εγγράφων, τα οποία εκδίδονται μέσω του ΟΠΣ «Μετανάστευση», η αρμόδια υπηρεσία μίας στάσης θα θεωρεί την έγκριση και θα τη διαβιβάζει ηλεκτρονικά μαζί με τη σύμβαση εργασίας στην αρμόδια προξενική Αρχή. Στην περίπτωση της ενδοεταιρικής μετάθεσης, η αρμόδια υπηρεσία μία στάσης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου αποστέλλει στην προξενική Αρχή μόνο την έγκριση απασχόλησης. Εναλλακτικώς, είναι δυνατή η εφαρμογή της έως σήμερα ακολουθητέας διαδικασίας χρήσης της αποστολής μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς με μέριμνα του εργοδότη.
4ο βήμα: ο π.τ.χ. υποβάλλει την αίτηση για την εθνική θεώρηση εισόδου και η προξενική Αρχή εξετάζει μόνο τα γενικά δικαιολογητικά χορήγησης της εθνικής θεώρησης, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των ρυθμίσεων της ΥΑ 22343/2024 Εν συνεχεία, ο π.τ.χ. υπογράφει τη σύμβαση εργασίας με εξαίρεση την περίπτωση της ενδοεταιρικής μετάθεσης (βλ. ανωτέρω).
5ο βήμα: ο π.τ.χ λαμβάνει την εθνική θεώρηση, εισέρχεται στην ελληνική επικράτεια και, είτε ξεκινά άμεσα να εργάζεται («Ε.5»), είτε υποβάλλει αίτημα χορήγησης της άδειας διαμονής, ώστε να ξεκινήσει να εργάζεται («Ε.1», «Ε.2», «Ε.3» & «Ε.4»). Επισημαίνεται ότι η υποβολή της αίτησης για την άδεια διαμονής, κατόπιν έγκρισης, πραγματοποιείται μετά την έναρξη ισχύος της εθνικής θεώρησης εισόδου. Στην περίπτωση πολίτη τρίτης χώρας, ο οποίος έχει λάβει εθνική θεώρηση εισόδου, η οποία δεν έχει τεθεί ακόμα σε ισχύ, και έχει εισέλθει στην Ελλάδα δυνάμει, είτε ομοιόμορφης θεώρησης (C), είτε καθεστώτος απαλλαγής θεώρησης, δεν πρέπει να υποβάλει αίτηση για την άδεια διαμονής του πριν την έναρξη ισχύος της εθνικής θεώρησης. Σε αντίθετη περίπτωση, η αίτηση θα απορρίπτεται και ο αλλοδαπός θα έχει τη δυνατότητα υποβολής αιτήματος εκ νέου, μετά την έναρξη ισχύος της εθνικής θεώρησης εισόδου, καταβάλλοντας και πάλι το απαιτούμενο παράβολο.
Στην ως άνω διαδικασία δεν εμπίπτουν:
- Η άδεια διαμονής «Ε.6». Ο κάτοχος της εθνικής θεώρησης «Ε.5» έχει τη δυνατότητα, πριν τη λήξη της εθνικής θεώρησης εισόδου για εποχική εργασία και εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 66, να υποβάλει αίτηση για την πενταετή εποχική άδεια διαμονής.
- Η άδεια διαμονής «Ε.3», ειδικότερα αθλητές και προπονητές αθλήματος που έχει αναγνωρισθεί από τις ελληνικές αθλητικές Αρχές, για την εγγραφή, μεταγραφή ή πρόσληψή τους σε αναγνωρισμένο αθλητικό σωματείο, σε Αθλητική Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Α.Ε.) ή σε Τμήμα Αμειβόμενων Αθλητών (Τ.Α.Α.) με συμβόλαιο/σύμβαση εργασίας. Στην περίπτωση αυτή, ο πολίτης τρίτης χώρας, καθώς και τα μέλη της οικογένειάς του, εισέρχονται με ομοιόμορφη θεώρηση εισόδου ή με καθεστώς απαλλαγής θεώρησης.
Η με αριθμό 133226/2024 (2626 Β) Κοινή Υπουργική Απόφασης (ΚΥΑ), σχετικά με τον καθορισμό των δικαιολογητικών της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 5038/2023 (Α΄81), με την οποία ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της διαδικασίας εισδοχής πολιτών τρίτων χωρών για παροχή εξαρτημένης εργασίας (άρθρο 27), έχει εκδοθεί και εφαρμόζεται.
Σχετικά με τη διαδικασία έγκρισης απασχόλησης θα ακολουθήσει νεώτερη εγκύκλιός μας.
Οι υπηρεσίες μιας στάσης εξετάζουν κατά προτεραιότητα τις αιτήσεις έγκρισης απασχόλησης έναντι των αιτήσεων χορήγησης ή ανανέωσης των αδειών διαμονής, δεδομένου του επείγοντος χαρακτήρα της διαδικασίας εφαρμογής των διατάξεων περί εισδοχής αλλοδαπού εργατικού δυναμικού. Σε κάθε περίπτωση, ο προγραμματισμός των εργασιών γίνεται από τη διοικητική ιεραρχία των Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΔΑΜ) των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας.
iv. Διαδικασία Έγκρισης για Οικογενειακή Επανένωση
- Για τη διαδικασία έγκρισης για οικογενειακή επανένωση απαιτείται ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης από τον συντηρούντα στην αρμόδια υπηρεσία μας στάσης της ΑΔ του τόπου διαμονής του συντηρούντος. Στο πλαίσιο της ως άνω διαδικασίας, η υπογραφή του τυποποιημένου πληροφοριακού εντύπου πραγματοποιείται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr). Έως την έναρξη της ηλεκτρονικής διαδικασίας υποβολής των αιτημάτων έγκρισης, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει το σχετικό αίτημα μέσω διαδικασίας ταχυμεταφοράς. Επισημαίνεται ότι, αναμένεται επικαιροποίηση του τυποποιημένου εντύπου σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών για την οποία να ενημερωθείτε μόλις αυτό είναι διαθέσιμο.
- Τίθεται αποκλειστική προθεσμία ενενήντα (90) ημερών για την παροχή γνώμης για ζητήματα δημόσιας τάξης / ασφάλειας του συντηρούντος (αστυνομική Αρχή) και εξακρίβωσης της οικογενειακής σχέσης (προξενική Αρχή) με δυνατότητα παράτασης για άλλες τριάντα (30) ημέρες (σε εξαιρετικές περιπτώσεις). Κατά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας η υπηρεσία μίας στάσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης προχωρά στην έκδοση της έγκρισης.
Στην ως άνω διαδικασία δεν εμπίπτουν: - Κατηγορίες Ε.1, Ε.2 και Ε.3,
- Κατηγορίες Ζ.1 («Ψηφιακοί νομάδες») και Ζ.11 («Υπότροφοι Αμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ελλάδος»)
- Κατηγορίες Β (το σύνολο των αδειών διαμονής για Επενδυτικούς Λόγους)
- Κατηγορίες Η.3 («Ερευνητές»), Η.6 («Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε προγράμματα σπουδών σε Κολλέγια») και Η.10 («Απόκτηση ιατρικής ειδικότητας»)
- Κατηγορίες Ι.1 («Δημόσιο συμφέρον»), Ι.2 («Μέλη Οικογένειας διπλωματικού προσωπικού») και Ι.8 («Επαρκείς Πόροι διαβίωσης»).
Τα μέλη οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας, ο οποίος έχει είτε σε ισχύ άδεια διαμονής Ε1, είτε έχει υποβάλει αίτημα για τη χορήγηση άδειας διαμονής Ε1, ακολουθούν την ίδια διαδικασία εισόδου με αυτή του συντηρούντος. Ως εκ τούτου, εάν ο συντηρών έχει εισέλθει με εθνική θεώρηση εισόδου για απασχόληση υψηλής ειδίκευσης, τα συντηρούμενα μέλη εισέρχονται, ομοίως, με ίδια εθνική θεώρηση εισόδου. Εάν ο συντηρών έχει εισέλθει με ομοιόμορφη θεώρηση εισόδου ή με καθεστώς απαλλαγής θεώρησης, τα συντηρούμενα μέλη εισέρχονται με τον ίδιο τρόπο. Για την αίτηση της άδειας διαμονής των συντηρούμενων μελών προσκομίζονται τα στοιχεία που αποδεικνύουν την οικογενειακή σχέση με το συντηρούντα.
v. Διαδικασία Έγκρισης για Επενδυτικούς Λόγους
Η αίτηση για το χαρακτηρισμό της επένδυσης υποβάλλεται:
α) στην αρμόδια προξενική Αρχή, αναλόγως του τόπου διαμονής των πολιτών τρίτων χωρών ή
β) στην Διεύθυνση Αδειών Διαμονής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, εφόσον ο πολίτης τρίτης χώρας έχει εισέλθει νόμιμα στη χώρα με οποιαδήποτε θεώρηση εισόδου ή με καθεστώς απαλλαγής θεώρησης ή διαμένει νόμιμα στη χώρα με τίτλο διαμονής, ανεξαρτήτως κατηγορίας ή μέσω νόμιμου αντιπροσώπου, δυνάμει σχετικού πληρεξουσίου που έχει συνταχθεί ενώπιον προξενικής Αρχής ή ενώπιον αρμόδιου συμβολαιογράφου και φέρει επικύρωση της Σύμβασης της Χάγης (apostille).
Στην ως άνω διαδικασία δεν εμπίπτουν: Κατηγορίες Β.1 (στρατηγικοί επενδυτές) και Β.5 (επενδυτές σε ακίνητη περιουσία).
vi. Επαρκείς πόροι
Το ύψος των επαρκών πόρων αναθεωρείται, ως εξής:
- 650 ευρώ μηνιαίως (πρακτικά ασκούμενοι, φοιτητές ΑΕΙ, σπουδαστές Κολλεγίων, σπουδαστές ΙΕΚ, υπότροφοι, εθελοντές, εισερχόμενοι για ιατρική, νοσηλευτική και παρηγορητική φροντίδα, παραμονή σπουδαστών μετά την λήξη των σπουδών).
- 3.500 ευρώ μηνιαίως (επαρκείς πόροι διαβίωσης και ψηφιακοί νομάδες).
- 900 ευρώ μηνιαίως (ερευνητές και παραμονή ερευνητών μετά τη λήξη της έρευνας).
- 500 ευρώ μηνιαίως (αθλητές / προπονητές σε πλαίσιο προετοιμασίας).
- 3.000 ευρώ για όλη τη διάρκεια της προβλεπόμενης εθνικής θεώρησης εισόδου (Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ Ελλάδας και Αυστραλίας).
Το ύψος των επαρκών πόρων για την οικογενειακή επανένωση και το καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος προσδιορίζεται βάσει του ετησίου καθαρού εισοδήματος του αμειβόμενου με τον κατώτατο μισθό, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, με τις αντίστοιχες προσαυξήσεις.
Εντός του προσεχούς χρονικού διαστήματος αναμένεται η συνυπογραφή και δημοσίευση της ύψους των σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Για οιαδήποτε τυχόν μεταβολή του επαρκών πόρων κατά την υπογραφή της ανωτέρω ΚΥΑ από τα συναρμόδια Υπουργεία, θα λάβετε νεώτερη ενημέρωση.
vii. Καταλληλότητα καταλύματος για την εποχική απασχόληση.
Σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 23 του ν. 5038/2023, «Οι εργοδότες οφείλουν να ενημερώνουν τις υπηρεσίες των οικείων αποκεντρωμένων διοικήσεων για οποιαδήποτε αλλαγή του καταλύματος του εποχικού εργαζόμενου. Εάν κατά τη διάρκεια ελέγχων διαπιστωθεί ότι δεν έχει παρασχεθεί κατάλυμα κατάλληλο για διαμονή ή ότι το κατάλυμα που έχει παρασχεθεί δεν πληροί τις απαιτούμενες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας, αφενός επιβάλλεται στον εργοδότη πρόστιμο ύψους χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, αφετέρου ο εργοδότης αποκλείεται από τη δυνατότητα μετάκλησης εποχιακά εργαζόμενου για τα επόμενα πέντε (5) έτη». Περαιτέρω, τα άρθρα 63 και 66, ορίζουν την αναγκαιότητα διασφάλισης κατάλληλου καταλύματος για τη διαμονή του εποχικά εργαζόμενου.
Για το σκοπό αυτό, η αίτηση μετάκλησης του εργοδότη για εποχική εργασία συνοδεύεται από τη προσκόμιση στοιχείων ότι παρέχεται στον εποχικά εργαζόμενο κατάλυμα κατάλληλο για διαμονή. Ειδικότερα, ο εργοδότης οφείλει να διασφαλίζει ότι το κατάλυμα πληροί τις απαιτούμενες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας, υπό τον έλεγχο των αρμόδιων υπηρεσιών και να ενημερώνει την αρμόδια Αρχή για οποιαδήποτε αλλαγή αυτού.
Εντός του προσεχούς χρονικού διαστήματος αναμένεται η συνυπογραφή και δημοσίευση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης, κατ΄ εξουσιοδότηση της παρ. 27 του άρθρου 176 του ν. 5038/2023, η οποία θα εξειδικεύει λεπτομερώς τις προδιαγραφές καταλληλότητας, υγείας και ασφάλειας του καταλύματος που παρέχεται στον εποχιακό εργαζόμενο από τον εργοδότη, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 63 του ν. 5038/2023 (Α΄81), στους τομείς της αγροτικής οικονομίας και του τουρισμού. Παράλληλα, προβλέπεται μηχανισμός ελέγχου, ορίζοντας συναφή διαδικασία διενέργειας ελέγχων για την καταλληλότητα καταλύματος.
viii. Μεταβολή αρμοδιότητας εξέτασης αιτημάτων χορήγησης αδειών διαμονής
- Ψηφιακοί Νομάδες
Αρμόδια για τη χορήγηση της άδειας διαμονής Ψηφιακών Νομάδων (άρθρο 68, παρ. 4, και άρθρο 163, παρ. 8, ν. 5038/2023), είναι η υπηρεσία μίας στάσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του αιτούντος. Στην περίπτωση που πολίτης τρίτης χώρας είχε λάβει άδεια διαμονής, ως ψηφιακός νομάς, από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και επιθυμεί τη χορήγηση άδειας διαμονής για τα μέλη της οικογένειάς του, έχει τη δυνατότητα υποβολής του αντιστοίχου αιτήματος στην αρμόδια υπηρεσία μίας στάσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
- Μόνιμη Άδεια Διαμονής Επενδυτή
Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 75166/01-03-2024 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β' 1596/11-032024) από την 31η Μαρτίου 2024, η αίτηση για αρχική χορήγηση μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή, καθώς και η αίτηση για αρχική χορήγηση άδειας διαμονής στα μέλη οικογένειάς τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 και 100 του ν. 5038/2023, κατατίθενται σε οποιαδήποτε υπηρεσία μιας στάσης των Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, καθώς και στην υπηρεσία μίας στάσης της Διεύθυνσης Αδειών Διαμονής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
Ομοίως, αίτηση για την ανανέωση μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή, καθώς και αίτηση για την ανανέωση άδειας διαμονής των μελών της οικογενείας του/της, η οποία χορηγήθηκε, είτε από την υπηρεσία μίας στάσης της Διεύθυνσης Αδειών Διαμονής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, είτε από την υπηρεσία μίας στάσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, υποβάλλεται σε οιαδήποτε υπηρεσία μιας στάσης των Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, καθώς και στην υπηρεσία μίας στάσης της Διεύθυνσης Αδειών Διαμονής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
Εκκρεμείς αιτήσεις εξετάζονται από την υπηρεσία μιας στάσης, στην οποία έχουν υποβληθεί. Αιτήσεις για χορήγηση ή ανανέωση αδειών διαμονής μελών οικογένειας επενδυτή υποβάλλονται και εξετάζονται από την υπηρεσία μίας στάσης, η οποία εξετάζει ή έχει εξετάσει την αίτηση ή/και έχει χορηγήσει την άδεια διαμονής του συντηρούντος.
- Άδειες διαμονής για Ανθρωπιστικούς και Εξαιρετικούς λόγους.
Οι Άδειες Διαμονής Α1, Α2, Α3 και Α7 χορηγούνται με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου και η αρμοδιότητα εξέτασης των αιτημάτων ανήκει στην υπηρεσία μιας στάσης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
Οι Άδειες Διαμονής Α4, Α5 και Α6 χορηγούνται με απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και η αρμοδιότητα εξέτασης των αιτημάτων ανήκει στην υπηρεσία μίας στάσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
IV. Ειδικά ζητήματα κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του ν. 5038/2023.
1) Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης (δ) του άρθρου 2 της με αριθμό 95391/2024 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Μετανάστευσης και Ασύλου και Εξωτερικών σχετικά με τον καθορισμό των ειδικών δικαιολογητικών, ανά κατηγορία εθνικής θεώρησης εισόδου, και των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση και την ανανέωση των αδειών διαμονής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 5038/2023:
«δ) Στην περίπτωση αρχικής χορήγησης, βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για τη λήψη πλήρους ασφάλισης ασθένειας για το σύνολο των κινδύνων που καλύπτονται για τους ημεδαπούς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης, όπου αυτό επιτρέπεται από τις διατάξεις του ν. 5038/2023. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα καλύπτει το σύνολο των κινδύνων και το ύψος των καλυπτόμενων παροχών, όπως αυτές προσδιορίζονται στην κοινή υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ΄ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παραγράφου 10 του άρθρου 176 του ν. 5038/2023.
Στην περίπτωση ανανέωσης, αποδεικτικό κατοχής ενεργούς ασφαλιστικής ικανότητας, το οποίο εκδίδεται από τον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό βάσει της κείμενης νομοθεσίας ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης, όπου αυτό επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Προς τούτο, η αρμόδια υπηρεσία μίας στάσης αναζητεί ενεργή ασφαλιστική ικανότητα για όλη τη διανυθείσα περίοδο ισχύος της προς ανανέωση άδειας διαμονής. Στην περίπτωση που ο πολίτης τρίτης χώρας δεν διαθέτει ενεργή ασφάλιση σε κάποιο / κάποια από τα έτη ισχύος της άδειας διαμονής του, προσκομίζει, είτε αποδεικτικό λήψεως επιδόματος ανεργίας για εκείνη την περίοδο, είτε στοιχεία από τα οποία τεκμηριώνεται τυχόν ανωτέρα βία για την μη πλήρωση της σχετικής προϋπόθεσης.
Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα καλύπτει, κατά τα ανωτέρω, το σύνολο των κινδύνων και το ύψος των καλυπτόμενων παροχών, όπως αυτές προσδιορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση που εκδίδεται κατ΄ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παραγράφου 10 του άρθρου 176 του ν. 5038/2023. Σε περίπτωση υγειονομικής κάλυψης από φορέα της αλλοδαπής, η ασφάλιση καλύπτει ρητά τη διαμονή του αιτούντος στην Ελλάδα για το σύνολο των προβλεπόμενων κινδύνων και παροχών, κατά τα ανωτέρω, όπως αυτές προσδιορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 10 του άρθρου 176 του ν. 5038/2023».
Η εν θέματι ρύθμιση, σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 5038/2023, θέτει στο πλαίσιο της διαδικασίας ανανέωσης την υποχρέωση του πολίτη τρίτης χώρας να αποδεικνύει ενεργή ασφαλιστική ικανότητα (δημόσια ή ιδιωτική κατά περίπτωση) καθ’ όλη της περίοδο ισχύος της, προς ανανέωση, άδειας διαμονής του ή εναλλακτικώς να στοιχειοθετεί, τους λόγους για τους οποίους δεν κατέστη δυνατή η διασφάλιση ενεργούς ασφάλισης για όλη της περίοδο ισχύος της προς ανανέωση άδειας διαμονής.
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες στοιχειοθετείται ο λόγος αδυναμίας προσκόμισης ασφαλιστικής ικανότητας για όλη τη χρονική περίοδο, οι αρμόδιες υπηρεσίες αναζητούν ενεργητική ασφαλιστική ικανότητα κατά την στιγμή υποβολής του αιτήματος ανανέωσης της άδειας διαμονής.
Η ως άνω ρύθμιση δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις των τίτλων διαμονής, για τους οποίους δεν προβλέπεται υποχρέωση ελάχιστης περιόδου διαμονής, ως στοιχείο για την ανανέωση της άδειας διαμονής (π.χ. μόνιμη άδεια διαμονής επενδυτή σύμφωνα με το άρθρο 100 ή άδεια διαμονής επενδυτή σύμφωνα άρθρο 99). Στην περίπτωση αυτή, υποβάλλεται ισχυρή ασφάλιση κατά την υποβολή του αιτήματος χορήγησης ή κατά την υποβολή του αιτήματος ανανέωσης κατά περίπτωση σύμφωνα και με τις αντίστοιχες οδηγίες που είχε εκδώσει η υπηρεσία μας σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του ν. 4251/2014.
Για την ανανέωση αδειών διαμονής, οι οποίες έχουν διανύσει μέρος ή το σύνολο του χρόνου ισχύος τους πριν από την έναρξη εφαρμογής των διατάξεων του ν. 5038/2023,
οι αρμόδιες υπηρεσίες μιας στάσης δεν ζητούν ενεργή ασφαλιστική ικανότητα για όλη την περίοδο ισχύος της άδειας διαμονής, αλλά κατά την στιγμή υποβολής του αιτήματος ανανέωσης. Η συγκεκριμένη πρακτική εφαρμόζεται, χάριν ασφάλειας δικαίου, καθώς κατά την περίοδο ισχύος του ν. 4251/2014 η προϋπόθεση ανανέωσης αφορούσε στην απαίτηση υποβολής ενεργούς ασφαλιστικής ικανότητας κατά την στιγμή της ανανέωσης και όχι καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας διαμονής.
Παράδειγμα 1ο: Πολίτης τρίτης χώρας υποβάλλει την 1η Μαΐου 2024 αίτημα ανανέωσης της διετούς άδειας διαμονής του για εργασία. Η υπηρεσία δεν θα ζητήσει ενεργή ασφαλιστική ικανότητα καθ’ όλη την περίοδο ισχύος της αρχικής άδειας διαμονής για εργασία, καθώς ο μεγαλύτερος χρόνος διανύθηκε κατά τη διάρκεια ισχύος του ν. 4251/2014. Θα ζητήσει ενεργή ασφαλιστική ικανότητα την στιγμή της ανανέωσης.
Παράδειγμα 2ο: Πολίτης τρίτης χώρας υποβάλλει την 1η Ιανουαρίου 2025 αίτηση για την ανανέωση της τριετούς άδειας διαμονής του για εργασία. Η υπηρεσία, ομοίως, σε αυτή την περίπτωση δεν θα ζητήσει ενεργή ασφαλιστική ικανότητα καθ’ όλη την περίοδο ισχύος της τριετούς άδειας διαμονής για εργασία. Θα ζητήσει ενεργή ασφαλιστική ικανότητα την στιγμή της ανανέωσης.
2) Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 7 της με αριθμό 95391/2024 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Μετανάστευσης και Ασύλου και Εξωτερικών σχετικά με τον καθορισμό των ειδικών δικαιολογητικών, ανά κατηγορία εθνικής θεώρησης εισόδου, και των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση και την ανανέωση των αδειών διαμονής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 5038/2023, μεταξύ των δικαιολογητικών για την ανανέωση της άδειας διαμονής για εργασία, κατόπιν μετάκλησης, προβλέπεται η αναζήτηση σύμβασης εργασίας.
Η εν θέματι πρόβλεψη συνιστά παρόραμα και θα διορθωθεί κατά την έκδοση τροποποιητικής απόφασης. Τα δικαιολογητικά που θα υποβάλλονται, εν προκειμένω, αφορούν: α) αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων κατά την περίοδο ισχύος της προς ανανέωση άδειας διαμονής, β) αποδεικτικό κατοχής ενεργούς ασφαλιστικής ικανότητας, το οποίο εκδίδεται από τον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό βάσει της κείμενης νομοθεσίας και γ) παράβολο ύψους εκατό πενήντα (150) ευρώ.
3) Για την περίπτωση πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτημα άδειας διαμονής για λόγους υγείας στην Κατηγορία Α1, η λήψη των βιομετρικών δεδομένων τους θα πραγματοποιείται από την υπηρεσία μίας στάσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου κατοικίας τους, εφόσον αυτός διαμένει εκτός Αττικής και η μετακίνησή τους στην Αθήνα δεν είναι δυνατή, σε συνεννόηση με την υπηρεσία μίας στάσης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Στην περίπτωση αυτή, ο αιτών κατά την υποβολή του αιτήματος δηλώνει υπευθύνως σε ποιά υπηρεσία μίας στάσης επιθυμεί να υποβάλει τα απαιτούμενα βιομετρικά δεδομένα του.
V) Έκδοση των κανονιστικών πράξεων για την εφαρμογή του ν. 5038/2023 και τη λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) «Μετανάστευση».
Στο πλαίσιο έναρξης εφαρμογής του νέου Κώδικα Μετανάστευσης (ν. 5038/2023) έχουν ήδη εκδοθεί και ισχύουν:
α) η με αριθμό 95391/2024 (1807 Β) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Μετανάστευσης και Ασύλου και Εξωτερικών σχετικά με τον καθορισμό των ειδικών δικαιολογητικών, ανά κατηγορία εθνικής θεώρησης εισόδου, και των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση και την ανανέωση των αδειών διαμονής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 5038/2023,
β) η με αριθμό 75147/2024 (1596 Β) Απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου σχετικά με τον καθορισμό των εγγράφων βέβαιης χρονολογίας που αποδεικνύουν την επταετή συνεχή διαμονή στη χώρα πολίτη τρίτης χώρας που αιτείται τη χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους, καθώς και στοιχείων που τεκμηριώνουν τη γονική σχέση πολίτη τρίτης χώρας με τον ανήλικο ημεδαπό, σύμφωνα με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 134 του ν. 5038/2023 (Α’ 81), του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου
γ) η με αριθμό 75166/2024 (1596 Β) Απόφαση σχετικά με τον ανακαθορισμό της αρμόδιας Αρχής έκδοσης των αδειών διαμονής που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 5038/2023 (Α’ 81), καθώς και ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων για την έκδοσή τους,
δ) η με αριθμό 118654/2024 (2303 Β’) Απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου σχετικά με τον καθορισμό του τύπου, του περιεχομένου και της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 176 του ν. 5038/2023 και του τρόπου επικοινωνίας των πολιτών τρίτων χωρών με τις αρμόδιες υπηρεσίες σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου 176 του ν. 5038/2023 (Α΄81).
Η εν λόγω απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου κωδικοποιεί το σύνολο των ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του ν. 5038/023 και αφορά: i) Μέρος Α: Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων χορήγησης, ανανέωσης και επανέκδοσης τίτλων διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 5038/2023 και του π.δ. 106/2007, ii) Μέρος Β: Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων εγκρίσεων εισόδου και διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 5038/2023 και iii) Μέρος Γ: «Πορεία Φακέλου Πολίτη Τρίτης Χώρας» & Ηλεκτρονική Βεβαίωση κατάθεσης αίτησης χορήγησης ή ανανέωσης τίτλου διαμονής. Η ανωτέρω Απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου συνδέεται άμεσα χρήση και αναβάθμιση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) «Μετανάστευση», η οποία κρίνεται ιδιαιτέρως σημαντική για την εφαρμογή του ν. 5038/2023. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της εν λόγω Απόφασης σταδιακά το σύνολο των διαδικασιών που προβλέπονται για την έκδοση ή την ανανέωση των αδειών διαμονής (υποβολή αιτήσεων, επεξεργασία και επικοινωνία με τους αλλοδαπούς) θα πραγματοποιείται μέσω αυτού,
ε) Καθορισμός δικαιολογητικών της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 5038/2023 (Α΄81) και
στ) Καθορισμός του συνόλου των κινδύνων και των καλυπτόμενων παροχών για την κάλυψη πλήρους ασφάλισης ασθένειας των πολιτών τρίτων χωρών που αιτούνται χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής και ασφαλίζονται σε ιδιωτικούς ασφαλιστικούς φορείς και
Επιπροσθέτως, έχουν ολοκληρωθεί και αναμένεται να υπογραφούν άμεσα οι ακόλουθες Υπουργικές Αποφάσεις:
i) Καθορισμός του ύψους και του τρόπου απόδειξης διαθεσιμότητας των επαρκών πόρων που προβλέπονται στις διατάξεις του ν. 5038/2023 (Α΄81) και στις λοιπές κανονιστικές ρυθμίσεις, καθώς και του ύψους και του τρόπου απόδειξης του απαιτούμενου εισοδήματος, για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84 και 144 του ν. 5038/2023 (Α΄81),
ii) Καθορισμός του αρμόδιου οργάνου και της διαδικασίας βεβαίωσης των προστίμων της παρ. 1 του άρθρου 11 και της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 5038/2023 (Α΄81),
iii) Καθορισμός των προδιαγραφών υγείας και ασφάλειας του καταλύματος που παρέχεται στο εποχιακό εργαζόμενο, καθώς και στον καθορισμό της διαδικασίας ελέγχου και κυρώσεων.
Τέλος, οι Υπουργικές Αποφάσεις, οι οποίες αφορούν στην υλοποίηση των άρθρων 95 – 100 του ν. 5038/2023 ολοκληρώνονται και αναμένεται να υποβληθούν άμεσα προς υπογραφή και δημοσίευση.
VΙ) Μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 177, ν. 5038/2023).
- Εκκρεμείς αιτήσεις για χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής, οι οποίες είχαν υποβληθεί πριν την έναρξη ισχύος του ν. 5038/2023, εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης από την υπηρεσία, στην οποία είχαν υποβληθεί. Ειδικότερα, αιτήσεις αδειών διαμονής που υποβλήθηκαν, ηλεκτρονικά, έως και την 30ή Μαρτίου 2024 εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4251/2014.
- Εκκρεμείς αιτήσεις για χορήγηση εθνικής θεώρησης εισόδου, οι οποίες είχαν υποβληθεί έως και την 30ή Μαρτίου 2024, εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4251/2014, τόσο ως προς τα δικαιολογητικά, όσο και ως προς την ουσία της περίπτωσης (προϋποθέσεις).
- Βεβαιώσεις Τύπου Α’ που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του ν. 4251/2014, καθώς και Βεβαιώσεις, οι οποίες χορηγήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 19 του ν. 4251/2014, παραμένουν σε ισχύ έως την ολοκλήρωση της εξέτασης του αιτήματος.
- Ειδικές Βεβαιώσεις Νόμιμης Διαμονής, οι οποίες έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4251/2014, παραμένουν σε ισχύ έως τη λήξη τους. Η ανανέωσή τους πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 5038/2023.
- Αιτήσεις για χορήγηση άδειας διαμονής που υποβάλλονται μετά την έναρξη ισχύος του ν. 5038/2023, σε κατόχους θεώρησης εισόδου που χορηγήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4251/2014, εξετάζονται σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του ν. 5038/2023 και το συνημμένο πίνακα (βλ. Παράρτημα Ι). Ο πολίτης τρίτης χώρας, κάτοχος εθνικής θεώρησης εισόδου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4251/2014, κατά την ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος άδειας διαμονής υποβάλλει αίτημα, σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα του Παραρτήματος Ι, επιλέγοντας την αντίστοιχη κατηγορία του νέου νόμου.
- Αιτήσεις θεραπείας κατά απόφασης απόρριψης αίτησης για χορήγηση εθνικής θεώρησης εισόδου, καθώς και απόφασης απόρριψης αίτησης χορήγησης ή ανανέωσης ή ανάκλησης άδειας διαμονής που εκδίδεται κατ’ εφαρμογή του ν. 4251/2014, εξετάζονται από το αντίστοιχο αρμόδιο όργανο σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4251/2014.
- Για τις απορριπτικές αποφάσεις επί αιτήσεων χορήγησης αρχικής άδειας διαμονής, που έχουν εκδοθεί, είτε πριν, είτε μετά την έναρξη εφαρμογής του ν. 5038/2023 και κατά των οποίων έχουν
ασκηθεί ένδικα βοηθήματα και έχει εκδοθεί προσωρινή διαταγή αναστολής εκτέλεσης, δεν χορηγείται ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής, καθώς εφαρμόζεται το δίκαιο που ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος για ειδική βεβαίωσης νόμιμης διαμονής, ήτοι οι διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 16 του ν. 5038/2023.
- Επανέκδοση άδειας διαμονής, η οποία είχε χορηγηθεί δυνάμει των διατάξεων του ν. 4251/2014 πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ιδίου νόμου με τα ίδια όρια χρονικής ισχύος της άδειας διαμονής που επανεκδίδεται.
- Αιτήσεις έγκρισης οικογενειακής επανένωσης, οι οποίες είχαν υποβληθεί στις υπηρεσίες μίας στάσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, έως και την 30ή Μαρτίου 2024 εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4251/2014 και θεωρείται ότι έχουν υποβληθεί εγκαίρως για την υπαγωγή τους στις διατάξεις του ν.4251/2014.
- Αιτήσεις έγκρισης οικογενειακής επανένωσης, οι οποίες υποβλήθηκαν με βάση τις διατάξεις του ν. 4251/2014 και η εξέτασή τους εκκρεμεί, είτε στην υπηρεσία μίας στάσης, είτε στην αρμόδια προξενική Αρχή κατά την έναρξη ισχύος του ν. 5038/2023, εξετάζονται με βάση τις διατάξεις που ίσχυαν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Κατόπιν έκδοσης της εθνικής θεώρησης εισόδου και ολοκλήρωσης της διαδικασίας οικογενειακής επανένωσης, ο πολίτης τρίτης χώρας υποβάλλει αίτημα για την αντίστοιχη άδεια διαμονής του ν. 5038/2023, σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα (βλ. Παράρτημα Ι).
- Σε πολίτες τρίτων χωρών με ισχυρή άδεια διαμονής που επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα της οικογενειακής επανένωσης, ισχύουν τα ακόλουθα:
α) στην περίπτωση που η άδεια διαμονής του συντηρούντος έχει εκδοθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4251/2014 και παρείχε άμεσο δικαίωμα επανένωσης (χωρίς έγκριση οικογενειακής επανένωσης), το μέλος οικογένειας (συντηρούμενο μέλος) προσέρχεται στην Ελληνική προξενική Αρχή και αιτείται εθνική θεώρηση ως μέλος οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας, χωρίς να ακολουθηθεί η διαδικασία έγκρισης οικογενειακής επανένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.5038/2023. Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις εκκρεμούς αίτησης χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαμονής του συντηρούντος, εφόσον αυτή αφορά σε άδεια διαμονής που παρείχε άμεσο δικαίωμα επανένωσης (χωρίς έγκριση οικογενειακής επανένωσης).
β) στην περίπτωση που η άδεια διαμονής του συντηρούντος έχει εκδοθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4251/2014 και δεν παρείχε άμεσο δικαίωμα επανένωσης, ο συντηρών ακολουθεί τη διαδικασία υποβολής αιτήματος έγκρισης επανένωσης, εφαρμοζομένων των κριτηρίων του ν. 5038/2023.
γ) για τα μέλη οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας με ισχυρή άδεια διαμονής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4251/2014, η οποία προέβλεπε τη δυνατότητα εισδοχής τους (συντηρούμενων μελών), είτε με ομοιόμορφη θεώρηση εισόδου, είτε με καθεστώς απαλλαγής θεώρησης, η δυνατότητα εισδοχής με τους ανωτέρω τρόπους εισόδου συνεχίζει να εφαρμόζεται.
Για τις ανωτέρω περιπτώσεις αρμόδια για το σύνολο της διαδικασίας είναι η υπηρεσία μιας στάσης, η οποία έχει εκδώσει την άδεια διαμονής του συντηρούντος.
- Αιτήσεις έγκρισης επενδυτικής δραστηριότητας (άρθρα 16 Α και 16 Γ), οι οποίες είχαν υποβληθεί στην υπηρεσία μίας στάσης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, έως και την 30ή Μαρτίου 2024, εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4251/2014. Ομοίως, αιτήσεις έγκρισης επενδυτικής δραστηριότητας (άρθρα 16 Α και 16 Γ),οι οποίες είχαν υποβληθεί στην υπηρεσία μιας στάσης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου πριν την 30η Μαρτίου 2024 και είχαν διαβιβασθεί στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ανάπτυξης εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4251/2014. Εφόσον, σε αμφότερες τις περιπτώσεις, εκδοθεί η σχετική έγκριση, ο πολίτης τρίτης χώρας υποβάλλει αίτημα για χορήγηση άδειας διαμονής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 5038/2023.
- Αιτήσεις έγκρισης απασχόλησης υψηλής ειδίκευσης, οι οποίες είχαν υποβληθεί στην υπηρεσία μίας στάσης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, έως και την 30ή Μαρτίου 2024, εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4251/2014. Ο πολίτης τρίτης χώρας μετά την έκδοση της έγκρισης υποβάλλει αίτημα για λήψη της απαιτούμενης εθνικής θεώρησης εισόδου και μετά την είσοδό του στη χώρα υποβάλλει αίτηση για χορήγηση της άδειας διαμονής «Ε.1» του ν. 5038/2023.
- Άδειες διαμονής επενδυτών, οι οποίες είχαν χορηγηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16Γ του ν. 4251/2014, ανανεώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 5038/2023. Στην περίπτωση αυτή, το ύψος της ελάχιστης επένδυσης κατά την ανανέωση παραμένει το ίδιο με αυτό που ίσχυε κατά την υποβολή της αρχικής αίτησης άδειας διαμονής. Αντιθέτως, για τους πολίτες τρίτων χωρών, κατόχους άδειας διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16Γ, οι οποίοι διέκοψαν την επένδυσή τους (π.χ. πρόωρη λήξη προθεσμιακής κατάθεσης), αφότου είχαν τεθεί σε ισχύ τα νέα ελάχιστα απαιτούμενα όρια, προκειμένου να προβούν σε οιαδήποτε μεταβολή του επενδυτικού προϊόντος, εφαρμόζονται τα νέα ελάχιστα επενδυτικά όρια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 99, του ν.5038/2023.
- Η εξέταση του κριτηρίου των επαρκών πόρων για εκκρεμείς αιτήσεις χορήγησης ή ανανέωσης αδειών διαμονής ή εθνικής θεώρησης εισόδου, που υποβλήθηκαν με βάση τις διατάξεις του ν. 4251/2014 πραγματοποιείται με βάση τις διατάξεις που ίσχυαν κατά την υποβολή της αίτησης.
- Άδεια διαμονής, η αίτηση της οποίας υποβλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4251/2014 και εκδίδεται μετά την ονομαστική λήξη της (ληγμένος τίτλος διαμονής), ανανεώνεται με την υποβολή αιτήματος σε μια από τις νέες κατηγορίες τίτλων διαμονής του ν. 5038/2023.
- Πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι έχουν λάβει άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς (αρχική ή ανανέωση), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 108 του ν. 4251/2014, έχουν τη δυνατότητα, κατά την ανανέωσή της - εφόσον δεν πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στην κατηγορία «Μ.1» (καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος) - να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση της άδειας διαμονής «Μ.2» (δεκαετής άδεια διαμονής).
- Μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη, τα οποία έχουν αυτοτελή άδεια διαμονής, έχουν τη δυνατότητα ανανέωσης σε κατηγορία «Μ.2» εφόσον πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις (πέντε έτη συνεχούς νόμιμης διαμονής).
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 177 του ν. 5038/2023.
Ο Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής
Πάτροκλος Γεωργιάδης
Κοινοποιήσεις:
Ι. Υπουργείο Εξωτερικών
- Διπλωματικό Γραφείο Υπουργού, κ. Γεραπετρίτη (dgypex@mfa.gr)
- Διπλωματικό Γραφείο Υφυπουργού, Πρέσβεως Α. Παπαδοπούλου (deputyminister@mfa.gr)
- Γραφείο Γεν. Γραμματέως, Πρέσβεως Θ. Αγγελάτου(sec.gen@mfa.gr)
- Γ4 Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Εσωτερικών Υποθέσεων, Μετανάστευσης και Schengen
(dc4@mfa.gr)
- ΕΝΥ (eny@mfa.gr)
- ΕΝΥ-ΕΕ (enyee@mfa.gr)
ΙΙ. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
- Γραφείο Υπουργού, κας Δ. Μιχαηλίδου (ypourgos_erg@yeka.gr)
- Γραφείο Γενικής Γραμματέως Εργασιακών Σχέσεων, κας Στρατινάκη
- Γενική Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην
Εργασία και Ένταξης στην Εργασία
- Δ/νση Ατομικών Ρυθμίσεων
- ΗΔΙΚΑ A.Ε (ds2@idika.gr)
ΙΙΙ. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Γραφείο Υπουργού, κ. Μ. Χρυσοχοΐδη (minister@yptp.gr)
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα Δημόσιας Τάξης, κ. Μ. Λογοθέτη ( gengramdt@yptp.gr )
- Α.Ε.Α. / Κλάδος Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων (abp.branch@astynomia.gr)
- Α.Ε.Α. / Δ/νση Προστασίας Συνόρων (borderprotection.dir@astynomia.gr)
- Α.Ε.Α. / Δ/νση Διαχείρισης Μετανάστευσης (prosillimmigration.dir@astynomia.gr)
- Α.Ε.Α. / Δ/νση Αλλοδαπών (dallodapon@hellenicpolice.gr)
IV. Υπουργείο Εσωτερικών
- Γραφείο Υπουργού, κας Ν. Κεραμέως (ypourgos@ypes.gov.gr)
- Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας (g.g.ithageneias@ypes.gr)
- Γενική Διεύθυνση Ιθαγένειας (kdi.grammateia@ypes.gr)
- Κεντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας(kdi.grammateia@ypes.gr)
V. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, κ.
Χριστόπουλου (gen_gramm@mindigital.gr)
- Δ/νση Διοικητικών Διαδικασιών Δημοσίου (dir_ddid@mindigital.gr)
- Διεύθυνση Υπηρεσιών Μιας Στάσης (dolkep@mindigital.gr)
VI. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) - Γραφείο Διοικητή, κ. Πιτσιλή (gov.office@aade.gr)
VII. Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)
- Γραφείο Διοικητή, κ. Αλ. Βαρβέρη (dioikitis@efka.gov.gr)
VIII. Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης
- Γραφείο Διοικητή, κ. Πρωτοψάλτη (gramat@oaed.gr)
IX. Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ)
- Γραφείο Διοικητού, κ. Γλούμη - Ατσαλάκη (dioikisi@opeka.gr)
X. Συνήγορος του Πολίτη (press@synigoros.gr)
XI. Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (proedros@dsa.gr) (με την παράκληση ενημέρωσης των δικηγορικών συλλόγων της χώρας).
Εσωτερική Διανομή:
- Γραφείο Υπουργού, κ. Δ. Καιρίδη
- Γραφείο Υφυπουργού, κας Σ. Βούλτεψη
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής, κ. Π. Γεωργιάδη
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ευαλώτων Πολιτών και Θεσμικής Προστασίας, κ. Η. Μοσκώφ
- Γραφείο Γενικής Γραμματέως Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο, κας Στ. Σιαράπη
- Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως, κας Ουρανίας Σταυροπούλου
- Διοικητή Υπηρεσίας Ασύλου, κ. Μ. Καλέα
- Γενικό Διευθυντή Μεταναστευτικής Πολιτικής, κ. Αθ. Βιτσεντζάτο
- Δ/νση Αδειών Διαμονής
- Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής (Όλα τα Τμήματα)
- Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών Τρίτων Χωρών
Αντιστοίχιση τίτλων διαμονής του Ν. 4251/2014 και του Ν. 5038/2023 σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 5038/2023
Τίτλοι διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4251/2014Μεταβατικές διατάξεις - άρθρο 177
Ν. 5038/2023
Νέες κατηγορίες τίτλων διαμονής του Ν. 5038/2023, οι οποίες δεν υπήρχαν στο Ν.
4251/2014
Άδειες διαμονής για εργασία και Επαγγελματικούς λόγους [κατηγορία Α της Κ.Υ.Α. υπ’ αρ. 30825/2014
(Β΄1528)]
Α.1 Μετάκληση για απασχόληση με σχέση εξαρτημένης εργασίας- παροχή υπηρεσιών ή έργου
(άρθρα 11, 12 και 15 του Ν. 4251/2014)
Ε.4 Άδεια διαμονής για απασχόληση κατόπιν μετάκλησης (άρθρο 61 του Ν. 5038/2023)
Α.2.1 Μέλη Διοικητικών Συμβουλίων, μέτοχοι, διαχειριστές, νόμιμοι εκπρόσωποι, γενικοί διευθυντές, διευθυντές εταιρειών εγκατεστημένων στην Ελλάδα (παρ. 1, εδάφιο α του άρθρου 17 του Ν. 4251/2014)Ε.1 ή Ε.2 ή Ε.3 ή Ε.4 ή Β.3 ανάλογα την επαγγελματική ιδιότητα (άρθρο 177 παρ. 5 Ν. 5038/2023) ή σε οποιαδήποτε κατηγορία για την οποία πληροί τις προϋποθέσεις (παρ. 1 άρθρου 12 του Ν. 5038/2023)
Α.2.2 Υπαλληλικό προσωπικό
ημεδαπών εταιριών
(παρ. 1, εδάφιο δ του άρθρου 17 του
Ν. 4251/2014)
Ενσωματώνεται στην κατηγορία Ε.4
Α.2.3 Εργαζόμενοι που απασχολούνται ως νόμιμοι εκπρόσωποι, διευθυντές, στελέχη και υπάλληλοι σε επιχειρήσεις, βάσει ειδικών διακρατικών συμφωνιών (παρ. 1, εδάφιο β του άρθρου 17 του Ν. 4251/2014)Ε.3.5 Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις, βάσει ειδικών διακρατικών συμφωνιών ή εισηγήσεων αρμοδίων ελληνικών αρχών
(άρθρο 59 περ. ε του Ν. 5038/2023)
Α.2.4 Διευθυντές, επιχειρησιακά και τεχνικά στελέχη εταιρειών που απασχολούνται στη θαλάσσια έρευνα, γεώτρηση και εξόρυξη υδρογονανθράκων
(παρ. 1, εδάφιο γ του άρθρου 17 του Ν. 4251/2014)
Ε.3.1 Διευθυντές, επιχειρησιακά και τεχνικά στελέχη εταιρειών που απασχολούνται στη θαλάσσια έρευνα, γεώτρηση και εξόρυξη υδρογονανθράκων
(άρθρο 59 περ. α του Ν. 5038/2023)
Α.2.5 Υπαλληλικό προσωπικό και νόμιμοι εκπρόσωποι ναυτιλιακών, εμποροβιομηχανικών, κατασκευαστικών και άλλων εταιρειών, που διέπονται από ειδική νομοθεσία
(παρ. 1, εδάφιο δ του άρθρου 17 του Ν. 4251/2014)
Ε.3.2 Υπαλληλικό προσωπικό και νόμιμοι εκπρόσωποι που απασχολούνται σε εμποροβιομηχανικές και ναυτιλιακές εταιρείες
(άρθρο 59 περ. γ του Ν. 5038)
Α.2.6 Τεχνικοί που απασχολούνται σε βιομηχανίες ή μεταλλεία σύμφωνα με τον α.ν. 448/1968 (παρ. 1, εδάφιο ε του άρθρου 17 του Ν. 4251/2014)Ε.3.3 Τεχνικοί που απασχολούνται σε μεταλλεία ή βιομηχανίες σύμφωνα με τον α.ν. 448/1968 (άρθρο 59 περ. ζ Ν. 5038/2023)
Α.2.7 Αθλητές, προπονητές αθλήματος που έχει αναγνωρισθεί από τις ελληνικές αθλητικές αρχές (παρ. 1, εδάφιο στ’ του άρθρου 17 του Ν. 4251/2014)Ε.3.7 Αθλητές - Προπονητές (άρθρο 70 Ν. 5038/2023)
Α.2.8 Πνευματικοί δημιουργοί, συγγραφείς, λογοτέχνες, σκηνοθέτες, ζωγράφοι, γλύπτες, ηθοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές, χορογράφοι και σκηνογράφοι
(παρ. 1, εδάφιο ζ του άρθρου 17 του Ν. 4251/2014)
Ζ.3 Μόνο Θεώρηση εισόδου (άρθρο 70 του Ν. 5038/2023)
Α.2.9 Λειτουργοί της επικρατούσας ή γνωστής θρησκείας
(παρ. 1, εδάφιο η του άρθρου 17
του Ν. 4251/2014)
Ε.3.8 Λειτουργοί της επικρατούσας θρησκείας ή γνωστής θρησκείας στη χώρα
(άρθρο 59 παρ. η Ν. 5038/2023)
Α.2.10 Ανταποκριτές ξένου τύπου (παρ. 1, εδάφιο θ του άρθρου 17 του Ν. 4251/2014)Ι.6 Άδεια διαμονής ανταποκριτών ξένου τύπου που έχουν διαπιστευθεί στη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών
(άρθρο 163, παρ. 6, Ν. 5038/2023)
Α.2.11 Μέλη ξένων αρχαιολογικών σχολών, η δραστηριότητα των οποίων υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
(παρ. 1, εδάφιο ι του άρθρου 17 του Ν. 4251/2014)
Ε.3.9 Μέλη ξένων αρχαιολογικών σχολών η επιστημονική δραστηριότητα των οποίων υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Αθλητισμού και Πολιτισμού
(άρθρο 59 περ. στ Ν. 5038/2023)
Επενδυτική Δραστηριότητα [κατηγορία Α3 της υπ’ αρ. 30825/2014 (Β΄1528)] - κατηγορία τύπου Β στον Ν.
5038/2023
Α.3.1 και Α.3.2 Άδεια διαμονής για Επενδυτική δραστηριότητα
(παρ. Α του άρθρου 16 Ν. 4251/14)
Β.2 Επενδυτές μέσω σύστασης και λειτουργίας επιχείρησης
(Άρθρα 94, 95 και 97 Ν. 5038/2023)
Α.3.3 και Α.3.4 Στρατηγικοί επενδυτές (παράγραφος Β του άρθρου 16 του Ν. 4251/2014)Β.1 Στρατηγικοί επενδυτές
(άρθρα 94, 95 και 96 Ν. 5038/2023)
Ε.3 Στελέχη επενδυτικών σχημάτων φορέα στρατηγικής επένδυσης (άρθρο 59 περ. δ Ν. 5038/2023)
Α.3.5 Επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση
(παράγραφος Γ1 του άρθρου 16 του
Ν. 4251/2014)
Β.4 Χρηματοοικονομικές επενδύσεις (άρθρα 94, 95 και 99 Ν. 5038/2023)
Β.3 Άδεια διαμονής
(άρθρο 98 του Ν. 5038/2023)
Στελέχη εταιρειών εγκατεστημένων στην Ελλάδα, θυγατρικές αλλοδαπών εταιρειών εγκατεστημένων στην Ελλάδα που ασκούν εμπορική δραστηριότητα (μέτοχοι - εταίροι, μέλη Δ.Σ., διαχειριστές, νόμιμοι εκπρόσωποι) (Άρθρο 98 Ν. 5038/2023)
Άρθρο 20Β Ν. 4251/2014 (Μόνιμη άδεια διαμονής επενδυτή)Β.5 Επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία (μόνιμη άδεια διαμονής επενδυτή)
(άρθρα 94, 95 και 100 Ν. 5038/2023)
Απασχόληση Υψηλής Ειδίκευσης "Μπλε Κάρτα της ΕΕ" [κατηγορία Α4 της υπ’ αρ. 30825/2014 (Β΄1528)]
Α.4 Απασχόληση υψηλής ειδίκευσης «Μπλε Κάρτα»
(άρθρα 109-113 του Ν. 4251/2014
Ε.1 Απασχόληση υψηλής ειδίκευσης (άρθρα 31, 34 του Ν. 5038/2023)
Α.4 Κινητικότητα κατόχου Μπλε Κάρτας της ΕΕ
άρθρα 114-122 Ν. 4251/2014)
Ε.1 Απασχόληση υψηλής ειδίκευσης (άρθρο 45 του Ν. 5038/2023)
Απασχόληση στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης
Α.5 Είσοδος και διαμονή με σκοπό την ενδοεταιρική μετάθεση ICT’s (άρθρο 127 του Ν. 4251/2014)Ε.2 Ενδοεταιρική Μετάθεση Κινητικότητα ενδοεταιρικής μετάθεσης
(άρθρα 54 και 55 του Ν. 5038)
Προσωρινή Διαμονή
Β.1 Εποχική εργασία
(άρθρο 13 και παρ. 1α του άρθρου 18 του Ν. 4251/2014)
Ε.5 Μόνο Θεώρηση εισόδου με σκοπό την απασχόληση για εποχιακή εργασία κατά το άρθρο 63 και 64 του Ν. 5038
Ε.6 Άδεια Διαμονής εποχιακών εργαζομένων κατά το άρθρο 66 του Ν.5038/2023
Β.2 Αλιεργάτες
(άρθρο 14 και παρ. 1β του άρθρου 18 του Ν. 4251/2014)
Ε.5 Μόνο Θεώρηση εισόδου (άρθρο 63, 64 Ν. 5038/2023)
Β.3 Μέλη καλλιτεχνικών
συγκροτημάτων
(παρ. 1γ του άρθρου 18 του Ν. 4251/2014)
Ζ.2 Μόνο Θεώρηση εισόδου (άρθρο 69 Ν. 5038/2023)
Β.4 Πολίτες τρίτων χωρών που μετακινούνται από επιχείρησηΖ.4 Μόνο Θεώρηση εισόδου (άρθρο 71 του Ν. 5038/223)
εγκατεστημένη σε κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ με σκοπό την παροχή υπηρεσίας
(παρ. 1δ του άρθρου 18 του Ν. 4251/2014)
Β.5 Πολίτες τρίτων χωρών που μετακινούνται από επιχείρηση εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα με σκοπό την παροχή υπηρεσίας (παρ. 1ε του άρθρου 18 του Ν. 4251/2014)Ζ.5 Μόνο Θεώρηση εισόδου (άρθρο 72 του Ν. 5038/2023)
Β.6 Αρχηγοί οργανωμένων Ομάδων Τουρισμού
(παρ. στ’ του άρθρου 18 του Ν. 4251/2014)
Ζ.6 Μόνο Θεώρηση εισόδου (άρθρο 73 Ν. 5038/2023)
Β.7 Πολίτες τρίτων χωρών φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που συμμετέχουν σε προγράμματα πρακτικής άσκησης
(παρ. 1η' του άρθρου 18 του Ν. 4251/2014)
Ζ.8 Μόνο Θεώρηση εισόδου (άρθρο
75 του Ν. 5038/2023)
Β.8 Αθλητική προετοιμασία (παρ. 1ζ του άρθρου 18 του Ν. 4251/2014)Ζ.7 Μόνο Θεώρηση εισόδου (άρθρο 74 Ν. 5038/2023)
B.9 Πολίτες Αυστραλίας που συμμετέχουν στο πρόγραμμα για την κινητικότητα των νέων, σύμφωνα με το Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ Ελλάδας και Αυστραλίας
(περίπτωση θ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του Ν. 4251/2014)
Ζ.9 Μόνο Θεώρηση εισόδου (άρθρο 76 Ν. 5038/2023)
Β.10. Πρακτική άσκηση σύμφωνα με το Ν. 4666/2020 ενσωμάτωση
Οδηγίας 2016/801
Η.4 Μόνο Θεώρηση εισόδου (άρθρο 114 Ν. 5038/2023)
Β.11 Πτητικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό που εισέρχεται στη χώρα για κάλυψη αναγκών δασοπυρόσβεσης κατά την αντιπυρική περίοδο (περίπτωση ι’ της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του Ν. 4251/2014)Ζ.10 Μόνο Θεώρηση εισόδου (άρθρο 77 Ν. 5038/2023)
Β.12 Υπότροφοι του Αμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ελλάδος, Ίδρυμα Fulbright
(περίπτωση ιβ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του Ν. 4251/2014)
Ζ.11 Θεώρηση εισόδου (άρθρο 78 του Ν. 5038/2023)
Ι.1 Άδεια διαμονής (άρθρο 163 παρ. 1 του Ν. 5038/2023)
B.13 Εκμάθηση Ελληνικής Γλώσσας σε Κέντρο Διδασκαλίας ή συναφή φορέα Ανώτατο Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της Χώρας
(περίπτωση ια’ της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του Ν. 4251/2014)
Η.9 Άδεια διαμονής (άρθρο 132 παρ. 5α-γ του Ν. 5038/2023)
B.14 Συμμετοχή σε θερινά προγράμματα σπουδών (περίπτωση ιγ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του Ν. 4251/2014)Η.8 Μόνο Θεώρηση εισόδου (άρθρο 131 του Ν. 5038/2023)
Εργαζόμενοι σε επιχείρηση, εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα ή σε κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που συμμετέχουν σε προγράμματα σπουδών σε Κολλέγια, τα οποία παρέχουν κατ’ αποκλειστικότητα σπουδές, βάσει συμφωνιών πιστοποίησης (validation) και δικαιόχρησης (franchising) με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής (άρθρο 18 παρ. 1 ιδ Ν. 4251/2014)Η.6 Μόνο Θεώρηση εισόδου (άρθρο 129 του Ν. 5038/2023)
B.16 «Ψηφιακοί νομάδες- Digital nomads»
(περίπτωση ιε’ της παραγράφου 1 του
άρθρου 18 του Ν. 4251/2014)
Ζ.1 Θεώρηση εισόδου
Ι.8 Άδεια διαμονής
(άρθρο 12, παρ. 7, άρθρο 68, παρ. 4 και άρθρο 163, παρ. 8 Ν.5038/23)
Άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς (άρθρο 19Α Ν. 4251/2014) - Εξαιρετικούς λόγους (άρθρο 19 Ν. 4251/2014) / Κατηγορία τύπου Α στον Ν. 5038/2023
Θύματα Εμπορίας Ανθρώπων (άρθρο 19Α παρ.1α Ν. 4251/2014)Α.2 Άδεια διαμονής
(άρθρο 134 παρ. 2α Ν. 5038/2023)
Θύματα και Ουσιώδεις Μάρτυρες εγκληματικών πράξεων
(άρθρο 19Α παρ. 1β Ν. 4251/2014
Α.1 Άδεια διαμονής
(άρθρο 134 παρ. 1 Ν. 5038/2023)
Θύματα Ενδοοικογενειακής βίας (άρθρο 19Α παρ. 1γ Ν. 4251/2014)Α.1 Άδεια διαμονής
(άρθρο 134 παρ. 1 Ν. 5038/2023)
Απασχόληση με καταχρηστικούς όρους εργασίας είτε ως ανήλικοι (άρθρο 19Α 1δ Ν. 4251/2014)Α.3 Άδεια διαμονής
(άρθρο 134 παρ. 2β Ν. 5038/2023)
Πρόσωπα που παρακολουθούν εγκεκριμένο κατά νόμο θεραπευτικό πρόγραμμα ψυχικής εξάρτησης (άρθρο 19Α παρ. 1ε Ν. 4251/2014)Α.1 Άδεια διαμονής
(άρθρο 134 παρ. 1 Ν. 5038/2023)
Ενήλικοι, ανίκανοι να επιμεληθούν των υποθέσεών τους εξαιτίας λόγων υγείας ή ανήλικοι που αποδεδειγμένα χρήζουν προστατευτικών μέτρων και φιλοξενούνται από ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα κοινωφελούς σκοπού (άρθρο 19Α παρ. 2α Ν. 4251/2014)Α.4 Άδεια διαμονής
(άρθρο 134 παρ. 4 περ. αα Ν. 5038/2023)
Ανήλικοι, η επιμέλεια των οποίων έχει ανατεθεί σε οικογένειες Ελλήνων ή οικογένειες πολιτών τρίτων χωρών με νόμιμη διαμονή στη χώρα ή για τα οποία είναι εκκρεμής διαδικασία υιοθεσίας ενώπιον των ελληνικών αρχών (άρθρο 19Α παρ. 2β Ν. 4251/2014)Α.4 Άδεια διαμονής
(άρθρο 134 παρ. 4 περ. αβ Ν. 5038/2023)
Θύματα Εργατικών Ατυχημάτων (άρθρο 19Α παρ. 2γ Ν. 4251/2014)Α.1 Άδεια διαμονής
(άρθρο 134 παρ. 1 Ν. 5038/2023)
Ανήλικοι φιλοξενούμενοι σε οικοτροφεία
(άρθρο 19Α παρ. 2δ Ν. 4251/2014)
Α.5 Άδεια διαμονής
(άρθρο 134 παρ. 2β Ν. 5038/2023)
Πάσχοντες από σοβαρά προβλήματα υγείας (άρθρο 19Α 2ε Ν. 4251/2014)Α.1 Άδεια διαμονής
(άρθρο 134 παρ. 1 Ν. 5038/2023)
A.1 Άδεια διαμονής (άρθρο 169, παρ. 2 ν. 5038/2023)Συζύγων ομογενών – διακοπή συμβίωση
Εξαιρετικοί Λόγοι - Με κίνδυνο της ζωής τους, προέβησαν σε πράξεις κοινωνικής αρετής, προσφοράς και αλληλεγγύης που προάγουν τις αξίες του ανθρωπισμού
(άρθρο 19 παρ. 6 Ν. 4251/2014)
Α.1 Άδεια διαμονής
(άρθρο 134 παρ. 1 Ν. 5038/2023)
Θύματα εγκλημάτων με ρατσιστικά χαρακτηριστικά, καθώς και σε π.τ.χ. που με κίνδυνο τις ζωής τους προέβησαν σε πράξεις κοινωνικής αρετής , προσφοράς και αλληλεγγύης
Εξαιρετικοί λόγοι - Επταετής διαμονή (άρθρο 19 παρ. 1 Ν. 4251/2014)Α.6 Άδεια διαμονής
(άρθρο 134 παρ. 5 Ν. 5038/2023)
Εξαιρετικοί λόγοι - γονείς ανήλικου ημεδαπού
(άρθρο 19 παρ. 1 Ν. 4251/2014)
Α.6 Άδεια διαμονής
(άρθρο 134 παρ. 5 Ν. 5038/2023)
Θύματα Εμπορίας Ανθρώπων κατά την Οδηγία 2004/81/ΕΚ
(άρθρα 49-53 Ν. 4251/2014)
Α.7 Άδεια διαμονής (άρθρο 139 Ν. 5038/2023)
Γ.3 Δημόσιο συμφέρον (παρ. 7 του άρθρου 19 του Ν. 4251/2014)Ι.1 Άδεια διαμονής
(άρθρο 163 παρ.1 Ν. 5038/2023)
Γ.4.1 Οικονομικά ανεξάρτητα άτομα Οικονομικά Ανεξάρτητα Άτομα (επαρκείς πόροι) (άρθρο 20 Α1 Ν. 4251/2014)
Οικονομικά ανεξάρτητα άτομα συνταξιοδότηση από δημόσιο ελληνικό ασφαλιστικό φορέα (άρθρο 20 Α5 Ν. 4251/2014)
Ι.8 Άδεια διαμονής (άρθρο 163 παρ. 8 περ. α Ν. 5038/2023)
Ι.8 Άδεια διαμονής (άρθρο 163 παρ. 8 περ. δ Ν. 5038/2023)
Γ.4.3 Ενήλικα, άνω του 20ου έτους της ηλικίας, τέκνα μελών του διπλωματικού, διοικητικού και τεχνικού προσωπικού διπλωματικής αποστολής ή προξενικών λειτουργών και ειδικών προξενικών υπαλλήλων (παρ. Γ του άρθρου 20 του Ν. 4251/2014)Ι.2 Άδεια διαμονής
(άρθρο 163 παρ. 2 Ν. 5038/2023)
Γ.4.4 Εξαρτώμενα μέλη οικογένειας, ανιόντες πρώτου βαθμού συγγένειας μελών του διπλωματικού, διοικητικού και τεχνικού προσωπικού διπλωματικής αποστολής ή προξενικών λειτουργών και ειδικών προξενικών υπαλλήλων
(παρ. Δ άρθρο 20 του Ν. 4251/2014)
Ι.2 Άδεια διαμονής
(άρθρο 163 παρ. 2 Ν. 5038/2023)
Γ.4.5 Εργαζόμενοι ως υπηρετικό προσωπικό μελών Διπλωματικών Αποστολών (παρ. Ε του άρθρου 20 του Ν. 4251/2014)Ι.3 Άδεια διαμονής
(άρθρο 163 παρ. 3 Ν. 5038/2023)
Γ.4.6 Σπουδή ή γνωριμία του Αγιορείτικου μοναχικού βίου (παρ. ΣΤ άρθρου 20 Ν. 4251/2014)Ζ.12 Θεώρηση εισόδου
Ι.7 άδεια διαμονής
(άρθρα 79 περ. 1α και 163 παρ. 7α
Ν. 5038/2023)
Γ.4.7 Γνωριμία του μοναχικού βίου ή Μοναχισμός
(παρ. Ζ του άρθρου 20 του Ν. 4251/2014)
Ζ.12 Θεώρηση εισόδου
Ι.7 Άδεια διαμονής
(άρθρα 79 περ. 1β και 163 παρ. 7β
Ν. 5038/2023)
Γ.4.8 Φοίτηση σε αεροπορικές σχολές, οι οποίες λειτουργούν με έγκριση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας - Επαγγελματίες πιλότοι/εκπαιδευτές χειριστών αεροσκαφών (ΚΥΑ 368/24.1.2018)Η.9 Θεώρηση εισόδου και άδεια διαμονής για φοίτηση σε Σχολές Εκπαίδευσης χειριστών, μηχανικών και μελών πληρώματος θαλάμου επιβατών αεροσκαφών (άρθρο 132, παρ.4, Ν. 5038/2023)"
Γ.4.9 Φοίτηση σε μουσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα αναγνωρισμένα από το κράτος, τα οποία έχουν συνάψει σύμβαση συνεργασίας με ΑΕΙ του εξωτερικού, τα οποία είναι αναγνωρισμένα από τη Χώρα μας (ΚΥΑ 261221/15/16.09.2015)Η.9 Θεώρηση εισόδου και άδεια διαμονής για φοίτηση σε μουσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα
(άρθρο 132, παρ.3 Ν. 5038/2023)
Γ.4.10 Είσοδος για ιατρική
νοσηλευτική και
παρηγορητική φροντίδα (παρ. Η του
άρθρου 20 του Ν. 4251/2014)
Ι.4 Άδεια διαμονής
(άρθρο 163 παρ. 4α Ν. 5038/2023)
Γ.5 Πολίτες Καναδά που συμμετέχουν στο πρόγραμμα για την κινητικότητα των νέων, δυνάμει της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Καναδά που κυρώθηκε με τον Ν. 4091/2012 ΦΕΚ Α΄219Ι.5 Άδεια διαμονής
(άρθρο 163 παρ. 5 Ν. 5038/2023
Σπουδές - Εθελοντική Υπηρεσία (Οδηγία 2016/801 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) – Κατηγορία τύπου Η στον Ν. 5038/2023
Δ.1.1 Σπουδές σε ΑΕΙ (σπουδές προπτυχιακού, μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου)
(άρθρα 33-34 του Ν. 4251/2014)
και Κινητικότητα σπουδαστών εντός
Ε.Ε. (άρθρο 35 του Ν. 4251/2014)
Η.1 Άδεια διαμονής (άρθρο 106 Ν. 5038/2023)
Δ.2 Εθελοντική εργασία (άρθρα 32, 38 και 39 του Ν. 4251/2014)Η.2 Άδεια διαμονής (άρθρο 108 Ν. 5038/2023)
Παραμονή σπουδαστών για αναζήτηση εργασίας ή επιχειρηματικότητα (άρθρο 41 Ν. 4251/2014)Ε.1 ή Ε.3 ή Β2
(άρθρο 119 Ν. 5038/2023)
Δ.3.1 Ερευνητές
(άρθρα 57, 58, 59 και 60 του Ν.
4251/2014)
Κινητικότητα Ερευνητή
(άρθρο 64 Ν. 4251/2014)
Η.3 Άδεια διαμονής ερευνητή κατά την Οδηγία (ΕΕ) 2016/801
(άρθρο 110, Ν. 5038/2023)
Κινητικότητα Ερευνητή
(άρθρο 121 Ν. 5038/2023)
Δ.4.1 Επαγγελματική κατάρτιση (άρθρο 44 του Ν. 4251/2014)Η.5 Άδεια διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών για επαγγελματική κατάρτιση σε Κολλέγια, δημόσια ή ιδιωτικά Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης (ΕΣΚ) (άρθρο 128, Ν. 5038/2023)
Δ.4.2 Υπότροφοι
(άρθρο 45 του Ν. 4251/2014)
Η.7 Άδεια διαμονής υποτρόφων -συμμετεχόντων σε ειδικά προγράμματα
(άρθρο 130, Ν. 5038/2023)
Δ.4.3 Ειδικά Προγράμματα (άρθρο 45 του Ν. 4251/2014)Η.8 Άδεια διαμονής (άρθρο 131 Ν. 5038/2023)
Δ.4.4 Φοίτηση σε Στρατιωτικές και
Παραγωγικές σχολές
(άρθρο 46 του Ν. 4251/2014)
Η.9 Άδεια διαμονής για φοίτηση στις Σχολές και τα Ειδικά Σχολεία των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ή Εμπορικού Ναυτικού
(άρθρο 132, παρ. 1, Ν. 5038/2023)
Δ.4.5 Απόκτηση ιατρικής ειδικότητας (άρθρο 47 του Ν. 4251/2014)Η.10 Άδεια διαμονής για απόκτηση ιατρικής ειδικότητας
(άρθρο 133, Ν. 5038/2023)
Δ.4.6 Φοίτηση στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία του Αγίου Όρους (άρθρο 48 του Ν. 4251/2014)Η.9 Άδεια διαμονής
(άρθρο 132 παρ. 2 Ν. 5038/2023)
Παραμονή ερευνητών με σκοπό την αναζήτηση εργασίας ή την επιχειρηματικότητα (άρθρο 66 Ν. 4251/2014)Ε.1 ή Ε3 ή Β2
(άρθρο 119 Ν. 5038/2023)
Οικογενειακή Επανένωση πολιτών τρίτων χωρών
ΣΤ.1 Οικογενειακή Επανένωση (άρθρα 72, 80 του Ν. 4251/2014)Τίτλος διαμονής Ο.1 (άρθρα 84-87 Ν. 5038/2023)
Μέλη οικογένειας μόνιμου επενδυτή
-Σύζυγοι/σύντροφοι
-Ανήλικα τέκνα
-Τέκνα έως το 21ο έτος της ηλικίας
τους
-Ανιόντες
(άρθρο 20 παρ. Β4 Ν. 4251/2014)
Τίτλος διαμονής Ο.1 δυνάμει του Β.5 του συντηρούντος (άρθρο 95 παρ. 2 Ν. 5038/2023)
Χορήγηση Αδειών Διαμονής μελών οικογένειας Οικονομικά Ανεξάρτητων
Ατόμων
-Σύζυγοι
-Ανήλικα Τέκνα
(άρθρο 20 Α παρ.3 Ν. 4251/2014)
Τίτλος διαμονής Ο.1 δυνάμει του Ι.8 του συντηρούντος (άρθρο 163 παρ. 8β Ν. 5038/2023)
Μέλη οικογένειας Στρατηγικών
Επενδυτών
-σύζυγοι/σύντροφοι
-ανήλικα τέκνα
-τέκνα έως το 21ο έτος της ηλικίας
τους
-Ανιόντες
(άρθρο 16 Β παρ. 4 Ν. 4251/2014)
Τίτλος διαμονής Ο.1 δυνάμει του Β.1 του συντηρούντος (άρθρο 95 παρ. 2 Ν. 5038/2023)
Μέλη οικογένειας Επενδυτών
-σύζυγοι/σύντροφοι
-ανήλικα τέκνα
-τέκνα έως το 21ο έτος της ηλικίας τους
-Ανιόντες
(άρθρο 16 Α παρ.5 Ν. 4251/2014)
Τίτλος διαμονής Ο.1 δυνάμει του Β.2 του συντηρούντος (άρθρο 95 παρ. 2 Ν. 5038/2023)
Μέλη οικογένειας Επενδυτών
-Σύζυγοι/σύντροφοι
-ανήλικα τέκνα
-τέκνα έως το 21ο έτος της ηλικίας τους
-ανιόντες
(άρθρο 16 Γ παρ. 8 Ν. 4251/2014)
Τίτλος διαμονής Ο.1 δυνάμει του Β.4 του συντηρούντος (άρθρο 95 παρ. 2 Ν. 5038/2023)
Τίτλος διαμονής Ο.1 δυνάμει του Β.3 του συντηρούντος (άρθρο 95 παρ. 2 Ν. 5038/2023)Μέλη οικογένειας στελεχών εταιρειών εγκατεστημένων στην Ελλάδα, θυγατρικές κ.λ.π. άρθρο 98 Ν. 5038/2023
Μέλη οικογένειας Ερευνητών
-Σύζυγοι
-ανήλικα τέκνα
(άρθρο 63 παρ. 2 και 72 Ν.
4251/2014)
Τίτλος διαμονής Η.3 (άρθρο 112 και 110 Ν. 5038/2023)
Κινητικότητα μελών οικογένειας ερευνητών
-Σύζυγοι
-Ανήλικα τέκνα
(άρθρο 64 Α παρ. 2 και 72 Ν. 4251/2014)
άρθρο 122 Ν. 5038/2023
Μέλη οικογένειας π.τ.χ. κατόχου άδειας για ιατρική ειδικότητα -Σύζυγοι
-Ανήλικα τέκνα
(άρθρο 47 παρ. 2 και 72 Ν. 4251/2014)
Τίτλος διαμονής Η.10 (άρθρο 133 παρ. 3 Ν. 5038/2023)
Μέλη οικογένειας π.τ.χ. κατόχου άδειας για δημόσιο συμφέρον (άρθρο 19 Ν. 4251/2014)Ι.1 Άδεια διαμονής
(άρθρο 163 παρ. 1 Ν. 5038/2023)
Μέλη οικογένειας ψηφιακών νομάδων
-Σύζυγοι/σύντροφοι
-Ανήλικα τέκνα
(άρθρο 18 περ. ιε Ν. 4251/2014)
Ζ.1 Θεώρηση εισόδου και
Ι.8 Άδεια διαμονής
(άρθρο 68 παρ. 3 και 163 παρ. 8 Ν. 5038/2023)
Μέλη οικογένειας κατόχου Μπλε Κάρτας της ΕΕ
-Σύζυγοι
-Ανήλικα τέκνα
(άρθρο 120 και 72 Ν. 4251/2014)
Ο.1 Άδεια διαμονής δυνάμει του Ε.1 του συντηρούντος (άρθρο 42 και άρθρα 83-92 Ν. 5038/2023)
Μέλη οικογένειας ενδοεταιρικώς μετατιθέμενου άρθρο 127 Ν. 4251/2014)Ο.1 Άδεια διαμονής
(άρθρο 56 και άρθρα 83-90 Ν. 5038/2023)
Μέλη οικογένειας π.τ.χ με άδεια ειδικού σκοπού άρθρο 17 παρ. 3 Ν. 4251/2014)Ο.1 Άδεια διαμονής δυνάμει του Ε.3 του συντηρούντος
(άρθρο 60 παρ.2 Ν. 5038/2023)
Μέλη οικογένειας κατόχου άδειας
Αμερικανικού Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος Ελλάδος (Ίδρυμα Fulbright)
(άρθρο 18 παρ. 1ιβ Ν. 4251/2014)
Z.11 Θεώρηση εισόδου και
I.1 άδεια διαμονής
(άρθρα 78 και 163 Ν. 5038/2023)
Μέλη οικογένειας ομογενών
-Σύζυγοι
-Ανήλικα τέκνα
(άρθρο 81 Ν. 4251/2014)
Υ.3 Άδεια διαμονής
(άρθρο 169 παρ. 1 Ν. 5038/2023)
Αυτοτελής Άδεια διαμονής μελών οικογένειας π.τ.χ
-Σύζυγοι
-τέκνα 18 - 21
-τέκνα 21-24
(άρθρο 76 Ν. 4251/2014)
Ο.2 Άδεια διαμονής (άρθρο 90 Ν. 5038/2023)
Αυτοτελής άδεια μελών οικογένειας Ομογενών
-Σύζυγοι
-Τέκνα
Άρθρο 81 και 76 Ν. 4251/2014)
Α.1 Άδεια διαμονής
(άρθρο 169 παρ. 2 και άρθρο 134 παρ. 1 Ν. 5038/2023)
Μέλη Οικογένειας Έλληνα - Δελτίο Διαμονής
Μέλη Οικογένειας Έλληνα
-Σύζυγοι
- τέκνα έως το 21ο έτος της ηλικίας τους
- τέκνα άνω του 21ο έτους της ηλικίας τους
-Ανιόντες συντηρούμενοι
- κάθε άλλο συντηρούμενο ή με προβλήματα υγείας μέλος οικογένειας Έλληνα
(άρθρο 82 Ν. 4251/2014)
Ο.3 Άδεια διαμονής (άρθρο 93 Ν. 5038/2023)
Προσωποπαγές δικαίωμα διαμονής μελών οικογένειας Έλληνα
(άρθρο 84 Ν. 4251/2014)
Δεν υπάρχει αντίστοιχη κατηγορία στον Ν. 5038/2023. Μετά τη λήξη τους δύνανται να αιτηθούν μεταβολή κατηγορίας ή άδεια τύπου
Μ.2 (άρθρο 177 παρ. 8 Ν. 5038/2023)
Ο.2 Άδεια διαμονής
(άρθρο 93 παρ. 11 και άρθρο 90 Ν. 5038/2023)
Αυτοτελής άδεια διαμονής σε μέλη οικογένειας Έλληνα
Γονείς ανήλικων ημεδαπών (άρθρο 87 Ν. 4251/2014)Ο.3 Άδεια διαμονής
(άρθρο 93 παρ. 2 Ν. 5038/2023)
Ανήλικα αδέρφια ημεδαπών (άρθρο 87 Ν. 4251/2014)Ο.3 Άδεια διαμονής
(άρθρο 93 παρ. 2 Ν. 5038/2023)
Δελτίο Μόνιμης Διαμονής (άρθρο 83 Ν. 4251/2014)Δεν υπάρχει αντίστοιχη κατηγορία. Μπορούν να αιτηθούν μεταβολή κατηγορίας ή άδεια τύπου Μ.2
(άρθρο 177 παρ.1 Ν. 5038/2023)
Μέλη Οικογένειας πολίτη Ε.Ε (Π.Δ. 106/2007) - κατηγορία τύπου Ν (άρθρο 162 Ν. 5038/2023)
Π.Δ. 106/2007
-σύζυγοι(άρθρο 2 παρ.2α)
-σύντροφοι (άρθρο 2 παρ. 2β)
- τέκνα έως το 21ο έτος της ηλικίας τους (άρθρο 2 παρ. 2γ)
- τέκνα άνω του 21ο έτους της ηλικίας τους συντηρούμενα (άρθρο 2παρ. 2γ) -ανιόντες συντηρούμενοι (άρθρο 2 παρ. 2δ)
- κάθε άλλο μέλος συντηρούμενο της οικογένειας πολίτη της Ε.Ε. (άρθρο 3 παρ. 2α)
- του /της συντρόφου με σταθερή σχέση προσηκόντως αποδεδειγμένη (άρθρο 3 παρ. 2β)
Κατηγορία τύπου Ν
Μέλη οικογένειας πολίτη ΕΟΧ (ΕΖΕΣ)
(Ν. 2155/1993)
-σύζυγος/σύντροφος
-κατιόντες
-ανιόντες
-κάθε άλλο μέλος της οικογένειας
-του/της συντρόφου με σταθερή σχέση, προσηκόντως αποδεδειγμένη
Κατηγορία τύπου Ν
Μέλη οικογένειας πολίτη Ελβετίας (Ν. 2903/2001)
-σύζυγος/σύντροφος
-κατιόντες
-ανιόντες
-κάθε άλλο μέλος της οικογένειας του/της συντρόφου με σταθερή σχέση, προσηκόντως αποδεδειγμένη
Κατηγορία τύπου Ν
Συμφωνία Αποχώρησης ΗΒ από την Ε.Ε
(άρθρο 18 (4) Σ.Α.)
Συνεχίζει να εφαρμόζεται το άρθρο 18 της Συμφωνία Αποχώρησης και οι διατάξεις ν. 4652/2020 «Ρυθμίσεις για την αποχώρηση του Ηνωμένου
Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 9)
Άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος
(άρθρα 89 - 91 Ν. 4251/2014)
Μ.1 Άδεια διαμονής
(άρθρα 144-146 Ν. 5038/2023)
Άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς (άρθρο 108 Ν. 4251/2014)Μ.2 Άδεια διαμονής
(άρθρο 161 παρ. 1β Ν. 5038/2023)
Άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας (άρθρο 138 παρ. 1 Ν. 4251/2014)Μ.2 Άδεια διαμονής (άρθρο 161 παρ.1α)
Άδειες δεκαετούς διάρκειας υπάγονται κατά την ανανέωση αυτοδίκαια στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος
(άρθρο 177 παρ. 3 και 4 Ν. 5038/2023)
Μ.2 Άδεια διαμονής
(άρθρο 161 παρ.1 γ Ν. 5038/2023)
π.τ.χ. που εισήλθαν ως ασυνόδευτοι ανήλικοι και έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον τρεις(3) τάξεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα πριν τη συμπλήρωση του εικοστού τρίτου έτους της ηλικίας τους
Κ.Υ.Α. 123/2016 (Β’ 35) Καθορισμός κατηγορίας άδειας διαμονής π.τ.χ., οι οποίοι κατείχαν άδειες παραμονής ή δελτία ταυτότητας αλλοδαπού που χορηγήθηκαν από τις υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ-Τίτλος διαμονής Υ.1 (άρθρο 167 παρ. 1 Ν. 5038/2023)
-Τίτλος διαμονής Υ.1 (άρθρο 167 παρ. 4 Ν. 5038/2023)
-Τίτλος διαμονής Υ.1 (άρθρο 167 παρ. 7 Ν. 5038/2023)
Ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότηταΑνεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα (άρθρο 177 παρ. 10 Ν. 5038/2023)
Δεν περιλαμβάνεται στην κωδικοποίηση του Ν. 5038/2023.
Ειδική Βεβαίωση Νόμιμης Διαμονής (άρθρο 25 Ν. 4251/2014)Τίτλος διαμονής Χ Ειδική Βεβαίωση Νόμιμης Διαμονής (άρθρο 16 παρ. 4 και 6 Ν. 5038/2023)
Τίτλος διαμονής Χ Ειδική Βεβαίωση Νόμιμης Διαμονής (άρθρο 16 παρ. 5 και 6 Ν. 5038/2023)
Τίτλος διαμονής Χ Ειδική Βεβαίωση Νόμιμης Διαμονής στα μέλη οικογένειας της παρ. 4 του άρθρου 16 Ν. 5038/2023