Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. Πρωτ.: 115220
ΑΔΑ ΨΦ4Ν465ΧΘΞ-Ε62
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Δ34)
Ταχ. Δ/νση
: Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ. : 156 69 Παπάγου
Πληροφορίες : Α. Βοσίνης / Α. Κουμούτσος
Τηλέφωνο : 210 650 8793 / 8638
E-mail : a.vosinis@yme.gov.gr
a.koumoutsos@yme.gov.gr
Παπάγου, 26/4/2024
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΠΡΟΣ: Πίνακα Διανομής
ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της υπ’ αριθ. 85129/28-03-2024 (Β΄ 1953) υ.α. «Τροποποίηση των άρθρων 1 και 2 του π.δ. 1161/1977 (Α` 380) “Περί των μεγίστων ορίων διαστάσεων και βαρών των αυτοκινήτων οχημάτων, αρθρωτών οχημάτων, ρυμουλκούμενων υπό αυτοκινήτων και συρμών” ».
ΣΧΕΤ.: Η με αρ. πρωτ. 85129/28-03-2024 (Β΄ 1953) υ.α. (ΑΔΑ: 6ΙΒΞ465ΧΘΞ- ΙΡΛ)
Σας διαβιβάζουμε συνημμένα την ανωτέρω σχετική υ.α. προς ενημέρωσή σας και εφαρμογή.
Η εν λόγω υ.α. τροποποιεί, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 53 του Κ.Ο.Κ., με τα άρθρα της 1 και 2 τα άρθρα 1 και 2, αντιστοίχως, του π.δ. 1161/1977, που αφορούν σε βάρη και διαστάσεις για την εθνική κυκλοφορία οχημάτων στη Χώρα μας, ως εξής:
1) Στο άρθρο 1:
α) Για τα οχήματα ειδικού σκοπού (παρ. 1), κατηγοριών Ν3 και ημιρυμουλκούμενα Ο4, χωρίς μεταφορικό έργο, κωδικού SF (κινητός γερανός) και ορισμένων κωδικών SG (π.χ. αντλιοφόρο σκυροδέματος, ασφαλτοδιανομέας), επιτρέπεται η κυκλοφορία με ύψος έως τα 4,30m και μήκος έως τα 15,00m για οχήματα κατηγορίας Ν3. Διατηρούνται οι μέγιστες διαστάσεις μήκους οχημάτων κατηγορίας Ο4 και το μέγιστο πλάτος και των δύο κατηγοριών Ν3 και Ο4 στα επίπεδα του π.δ. 77/1998 για τα βάρη στις διεθνείς μεταφορές και τις διαστάσεις σε διεθνείς και εθνικές μεταφορές.
β) Για τα λεωφορεία που εκτελούν εθνικές μεταφορές (παρ. 2), τα μέγιστα επιτρεπόμενα βάρη (συνολικά και κατ’ άξονα) εναρμονίζονται πλήρως με τα ισχύοντα του π.δ. 77/1998 για τα βάρη στις διεθνείς μεταφορές.
γ) Για τα οχήματα μηδενικών εκπομπών ρύπων (αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα) ή με εναλλακτικά καύσιμα (παρ. 3), ενσωματώθηκαν στις διατάξεις για τις εθνικές μας μεταφορές νέα όρια βαρών (συνολικά και κατ’ άξονα) που ήδη προβλέπονται για τη διεθνή κυκλοφορία των οχημάτων αυτών, με σκοπό την υποστήριξη της χρήσης βαρέων επαγγελματικών οχημάτων μηδενικών και χαμηλών εκπομπών. Σε περίπτωση που ένα όχημα με εναλλακτικά καύσιμα ή μηδενικών ρύπων και δη κατηγορίας Ν3 δεν επωφελείται από τα ανωτέρω όρια βαρών (συνολικά ή/και κατ’ άξονα) που προβλέπονται για τα εν λόγω οχήματα, δύναται να γίνει χρήση των αντίστοιχων ισχυουσών εθνικών ορίων βαρών (αμφότερα συνολικά και κατ’ άξονα) του άρθρου 1 (περίπτωση γ) και β), αντίστοιχα) του π.δ. 1161/1977, για τον προσδιορισμό της ΜΑΜΦΟ αυτού.
Για την κυκλοφορία όλων των παραπάνω αναφερόμενων οχημάτων δεν απαιτείται ειδική άδεια διέλευσης.
2) Στο άρθρο 2, για τα προαναφερθέντα οχήματα ειδικού σκοπού ισχύουν τα εξής:
α) Επιτρέπεται η κυκλοφορία με μέγιστο πλάτος τα 3,00m, εφόσον οι λοιπές διαστάσεις τους διατηρούνται ως αναφέρεται στην ως άνω παράγραφο 1α).
β) Επιτρέπεται η υπέρβαση του μήκους, πέραν των τιμών του π.δ. 77/1998 για τις διαστάσεις σε εθνικές μεταφορές, των προαναφερθέντων οχημάτων ειδικού σκοπού, εφόσον το πλάτος τους δεν υπερβαίνει τα 2,55m.
γ) Επιτρέπεται η υπέρβαση ΜΑΜΦΟ πέραν των τιμών του π.δ. 1161/1977, των προαναφερθέντων οχημάτων ειδικού σκοπού, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται τα τεχνικώς επιτρεπτά όρια μαζών του οχήματος καθώς και τα κατ’ άξονα όρια του. Για τις περιπτώσεις αυτές, επιτρέπεται για τα κατ’ άξονα όρια βάρους μέχρι 11.500kg για ανεξάρτητο άξονα ή μέρος συνόλου αξόνων, και ξεχωριστή, αυξημένη τιμή, για κάθε περίπτωση κινητήριου άξονα (13.000kg).
Για όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο παρόν σημείο 2) απαιτείται ειδική άδεια διέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 53, παρ.2, του Κ.Ο.Κ.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
Συνημμένα: Η υπ’ αριθ. 85129/28-03-2024 (Β΄ 1953) υ.α. «Τροποποίηση των άρθρων 1 και 2 του π.δ. 1161/1977 (Α` 380) “Περί των μεγίστων ορίων διαστάσεων και βαρών των αυτοκινήτων οχημάτων, αρθρωτών οχημάτων, ρυμουλκούμενων υπό αυτοκινήτων και συρμών” ».
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
Περιφέρειες της Χώρας
α. Γενικές Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών
β. Υπηρεσίες Μεταφορών & Επικοινωνιών
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
α. Ιδ. Γραφείο Υπουργού
β. Ιδ. Γραφείο Υφυπουργού (τομέας Μεταφορών)
γ. Ιδ. Γραφείο Υφυπουργού (τομέας Υποδομών)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
α. Ιδ. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Μεταφορών
β. Ιδ. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Υποδομών
γ. Γραφείο Γενικής Διευθύντριας Οχημάτων και Εγκαταστάσεων
δ. Γραφείο Γενικού Διευθυντή Μεταφορών
ε. Διεύθυνση Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών (Δ31)
στ. Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου & Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων
(Δ35)
ζ. Διεύθυνση Εποπτείας & Ελέγχου (Δ36)
η. Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής & Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Δ9)
θ. Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων (Δ34)
2. Εθνική Αρχή Διαφάνειας [τ. Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Μεταφορών
(Σ.Ε.Ε.Υ.Μ.Ε.)]
Μονάδα Επιθεώρησης και Ελέγχων
Τομέας Δημοσίων Έργων και Μεταφορών
Υποτομέας Μεταφορών
(αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: grammateia@aead.gr)
3. Τεχνικές Υπηρεσίες του άρθρου 2 της υπό στοιχεία οικ.54795/2971/2020
κ.υ.α. κατά α/β σειρά:
α. DEKRA Testing and Certification s.r.I. δια της εκπροσώπου της NEW AGE
BUSINESS CONSULTANTS MON. Ε.Π.Ε., Μαζαράκη 8 & Εθν. Αντιστάσεως,
Τ.Κ. 17237 Δάφνη, Αθήνα, emmanuel.darkadakis@dekra.com
4
β. ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., Μ. Μερκούρη 76, Τ.Κ. 17342, Άγιος Δημήτριος, Αθήνα,
c.spiliotopoulos@mirtec.gr
γ. ECO Certificazioni S.p.A. δια της εκπροσώπου της European Certifying
Organization Next Hellas Ι.Κ.Ε. Ανεμόνων 15, Άλιμος Τ.Κ. 17456,
info@econexthellas.com
δ. MOBICERT Ε.Π.Ε., Αγίου Δημητρίου 41, Τ.Κ. 18546 Πειραιάς,
mobicert.llc@gmail.com
ε. TÜV Austria Hellas, Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Μεσογείων 429, Τ.Κ. 15343 Αθήνα,
Ioannis.Sotirhos@tuv.at
4. Σύνδεσμος Κατασκευαστών Πλαισίων & Αμαξωμάτων Αυτοκινήτων
(ΣΚΠΑΑ), Λεωφόρος Αθηνών 71, Τ.Κ. 10173 Αθήνα, info@temax.gr (με την
παράκληση να κοινοποιηθεί σε όλα τα μέλη του)