Διοικητικό Έγγραφο

Aριθ. Πρωτ. 116406
ΑΔΑ 6Ω65465ΧΘΞ-8ΒΖ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών
Τ.Κ. : 156 69 Παπάγου
Πληροφορίες : Γ. Αχπατζίδου
Τηλέφωνο : 213 1308527
E-mail : g.ahpatzidou@yme.gov.gr
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Παπάγου, 30/4/2024
ΘΕΜΑ: Τεχνικός έλεγχος επιβατηγών οχημάτων που ταξινομήθηκαν ως μεταχειρισμένα.
ΣΧΕΤ.: Η υπ’ αρ. 9129/21-12-2022 εγκύκλιος του Γεν. Γραμματέα Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών «Τεχνικός έλεγχος επιβατηγών οχημάτων που ταξινομήθηκαν ως μεταχειρισμένα χωρίς την υποβολή ξένου πιστοποιητικού τεχνικού ελέγχου» (ΑΔΑ: Ω33Ξ465ΧΘΞ-ΗΩ4).
Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου που αφορά στη διενέργεια στα ΚΤΕΟ του τεχνικού ελέγχου επιβατηγών οχημάτων που ταξινομήθηκαν πρόσφατα στη Χώρα μας ως μεταχειρισμένα, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Εφεξής, για λόγους συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, στις περιπτώσεις που κατά τη διενέργεια του τεχνικού ελέγχου επιβατηγών οχημάτων που ταξινομήθηκαν στη Χώρα μας ως μεταχειρισμένα δεν αντλούνται από το μηχανογραφικό σύστημα τα στοιχεία αναγνώρισης του ξένου πιστοποιητικού τεχνικού ελέγχου ή του περιοδικού τεχνικού ελέγχου που διενεργήθηκε πριν την ταξινόμηση του οχήματος, το ΚΤΕΟ θα αποστέλλει στην αρμόδια Γεν. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας, κοινοποιώντας στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Μονάδα Επιθεωρήσεων και Ελέγχων, Τομέας Δημοσίων Έργων και Μεταφορών, Υποτομέας Μεταφορών), μόνον τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος για το οποίο δεν αντλήθηκαν τα στοιχεία προηγούμενου ελέγχου. Η ως άνω ενημέρωση μπορεί να πραγματοποιείται είτε εγγράφως είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Η συγκεκριμένη τροποποίηση κρίνεται εφικτή δεδομένου ότι ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος αρκεί για τον έλεγχο της διαδικασίας ταξινόμησής του, αφού στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας τηρείται ο φάκελος του οχήματος και, επιπλέον, τόσο οι Περιφέρειες όσο και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έχουν πρόσβαση στο Αρχείο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων και στο Μηχανογραφικό Σύστημα ΚΤΕΟ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
Επισημαίνεται ότι η προαναφερόμενη διαδικασία λαμβάνει χώρα μόνον για τα οχήματα που, βάσει της νομοθετημένης συχνότητας ελέγχου, είχαν υποχρέωση υποβολής φωτοαντιγράφου ΔΤΕ, χωρίς σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις, κατά την ταξινόμησή τους στη χώρα μας για πρώτη φορά.
Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να εφαρμόζεται η υπ’ αρ. 9129/21-12-2022 εγκύκλιος του Γεν. Γραμματέα Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
Η παρούσα εγκύκλιος βρίσκεται αναρτημένη στον ιστότοπο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στη διαδρομή Μεταφορές → Τεχνικός Έλεγχος & Εγκαταστάσεις Εξυπηρέτησης Οχημάτων → Τεχνικός Έλεγχος Οχημάτων → Έλεγχος Μεταχειρισμένων – Μεταβίβαση → Περιοδικός Τεχνικός Έλεγχος μεταχειρισμένων οχημάτων πριν την έκδοση άδειας κυκλοφορίας για πρώτη φορά στην Ελλάδα και μπορείτε να την αναζητήσετε στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο: https://www.yme.gr/metafores/texnikos-elegxos-egkatastaseis-eksypiretisis-oximaton/texnikos- elegxos-oximaton/elegxos-metaxeirismenon-metavivasi/item/8529-periodikos-texnikos-elegxos- metaxeirismenon-oximaton-prin-tin-ekdosi-adeias-kykloforias-gia-proti-fora-stin-ellada.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ KAI ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1. Λειτουργούντα Δημόσια ΚΤΕΟ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
2. Ιδιωτικά ΚΤΕΟ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
3. Διεύθυνση ΚΤΕΟ Περιφέρειας Αττικής
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
Ιδιαίτερο Γραφείο Υφυπουργού (τομέας Μεταφορών)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
α. Ιδιαίτερο Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεταφορών
β. Γενική Διεύθυνση Οχημάτων και Εγκαταστάσεων
γ. Διεύθυνση Εποπτείας και Ελέγχου
δ. Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών
ε. Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων
2. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας
α. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
β. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας
γ. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
δ. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
ε. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
στ. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ζ. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
3. Περιφέρειες της Χώρας
Α. Γενικές Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών
α. Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Αττικής
β. Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Θεσσαλίας
γ. Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Πελοποννήσου
δ. Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
ε. Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης
(αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: gemetaforon@pamth.gov.gr
και texarchou@pamth.gov.gr )
στ. Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας
(αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: gdme@pkm.gov.gr ,
k.petridou@pkm.gov.gr , s.toutounopoulou@pkm.gov.gr και
metaforon@pieria.pkm.gov.gr )
ζ. Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας
(αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: gd.me@pdm.gov.gr και
v.chatziapostolou@pdm.gov.gr )
η. Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Ηπείρου
(αποστολή με email: s.drougkas@php.gov.gr )
θ. Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
(αποστολή με email: gd_metaforon@pin.gov.gr , gdel@pin.gov.gr ,
kskordilis@gmail.com )
ι. Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
(αποστολή με email: gd.metep@pde.gov.gr , i.megas@pde.gov.gr ,
jmegkas@gmail.com )
ια. Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
(αποστολή με email: gdme@pste.gov.gr , d.rittas@fth.pste.gov.gr )
ιβ. Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
(αποστολή με email: gendief@cycl.pnai.gov.gr ,
eymorfia.aristeidoy@cycl.pnai.gov.gr)
ιγ. Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Κρήτης
(αποστολή με email: mraptaki@crete.gov.gr )
Β. Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών
1. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Δράμας
2. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Έβρου
3. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Καβάλας
4. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ξάνθης
5. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ροδόπης
6. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής
7. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών
8. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Δυτικής Αττικής
9. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών
10. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
11. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών
12. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων
13. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Λέσβου
14. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Λήμνου
15. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Σάμου
16. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Χίου
17. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
18. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Αχαΐας
19. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ηλείας
20. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Γρεβενών
21. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Καστοριάς
22. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κοζάνης
23. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Φλώρινας
24. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Άρτας
25. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Θεσπρωτίας
26. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ιωαννίνων
27. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Πρεβέζης
28. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Καρδίτσας
29. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Λάρισας
30. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων
31. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Τρικάλων
32. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ζακύνθου
33. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κέρκυρας
34. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κεφαλληνίας
35. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Λευκάδας
36. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης
37. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης
38. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ημαθίας
39. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κιλκίς
40. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Πέλλας
41. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Πιερίας
42. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Σερρών
43. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Χαλκιδίκης
44. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ηρακλείου
45. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Λασιθίου
46. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ρεθύμνης
47. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Χανίων
48. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Δωδεκανήσου
49. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κυκλάδων
50. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Αργολίδας
51. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Αρκαδίας
52. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κορινθίας
53. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Λακωνίας
54. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Μεσσηνίας
55. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Βοιωτίας
56. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ευβοίας
57. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ευρυτανίας
58. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Φθιώτιδας
59. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Φωκίδας
4. Εθνική Αρχή Διαφάνειας
Μονάδα Επιθεωρήσεων και Ελέγχων
Τομέας Δημοσίων Έργων & Μεταφορών
Υποτομέας Μεταφορών
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@aead.gr)
5. Σωματεία Ιδιωτικών ΚΤΕΟ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
α. Ένωση Ιδιωτικών ΚΤΕΟ Ελλάδας: enosiikteoellados@gmail.com
β. Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών ΚΤΕΟ “Ο Άγιος Χριστόφορος”: ikteo-k@otenet.gr
γ. Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιωτικών ΚΤΕΟ: info@kteo-gr.gr