Διοικητικό Έγγραφο

Αριθμ. Πρωτ.: 117281
ΑΔΑ Ψ6Θ2465ΧΘΞ-Χ2Ι
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ. : 101 91 Παπάγου, Αθήνα
Πληροφορίες : Κ. Τζουμάκα
Τηλέφωνο : 210 6508408
e mail : k.tzoumaka@yme.gov.gr
Αθήνα, 30 Απριλίου 2024
Βαθμός Προτ/τας:
Προς :
Πίνακας Αποδεκτών
ΘΕΜΑ : Ισχύς ν. 2963/01 (Α΄268)
Με αφορμή αιτήματα Υπηρεσιών και φορέων περί παροχής διευκρινίσεων σχετικά με το νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει την οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία και συγκεκριμένα σχετικά με την κατάργηση των διατάξεων του ν. 2963/2001 (Α’ 268) σας ενημερώνουμε τα εξής:
1. Με τον ν. 4974/2022 (Α΄185) «Διατάξεις για τις δημόσιες υπεραστικές και αστικές τακτικές οδικές μεταφορές επιβατών - Αναδιοργάνωση των εταιρειών ΟΣΕ Α.Ε. και ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. και λοιπές διατάξεις.», αναμορφώθηκε το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις δημόσιες υπεραστικές και αστικές τακτικές οδικές μεταφορές επιβατών με σκοπό την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΟΚ) 1191/69 και (ΕΟΚ) 1107/70 (L 315/1), τη διασφάλιση της παροχής υψηλής ποιότητας και της συνεχούς προσφοράς δημοσίων τακτικών υπεραστικών και αστικών οδικών μεταφορών επιβατών με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.
2. Στο άρθρο 32 του ιδίου νόμου πέραν των καταργούμενων διατάξεων και προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση στο νέο νομοθετικό πλαίσιο, προβλέφθηκαν και μεταβατικές διατάξεις. Συγκεκριμένα, όσον αφορά στην κατάργηση των άρθρων 1 έως 32 του ν. 2963/2001 (Α’ 268), στην παρ.2 του άρθρου 32 αναφέρεται ρητά ότι αυτά καταργούνται από την έναρξη εκτέλεσης στην επικράτεια του μεταφορικού έργου που παραχωρείται σύμφωνα με τον ν. 4974/2022 (Α΄185).
Σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραχώρησης του συγκοινωνιακού έργου, τα θέματα των συγκοινωνιακών φορέων ρυθμίζονται με τον ν. 2963/2001, όπως ισχύει.
Ο Γενικός Διευθυντής Μεταφορών
Ιωάννης Χ. Μάτσας
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Γενικοί Δ/ντές Μεταφορών και Επικοινωνιών (αποστολή με email,
για την ενημέρωση των Υπηρεσιών τους)
ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Π.Ο.Α.Υ.Σ (mail@poays.gr)
2. Π.Ο.Α.Σ (poas@poas.gr)