Διοικητικό Έγγραφο

Αριθμ. Πρωτ.: 136949
ΑΔΑ ΨΘΩΞ465ΧΘΞ-ΘΚ4
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Δ32)
Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε
Τ. Κ. : 101 91 - Παπάγος
Πληροφορίες : Ι.Μάτσας
Τηλέφωνο : 210 6508461
Ε-mail : gdmetaf@yme.gov.gr
Αθήνα, 7 Ιουνίου 2024
Προς: Όπως πίνακας αποδεκτών
ΘΕΜΑ: Ισχύς άρθρου 51 του ν. 4199/2013 (Α΄216)
Με αφορμή ερωτήματα συγκοινωνιακών φορέων υπεραστικών ΚΤΕΛ ΑΕ, σχετικά με την ισχύ του άρθρου 51 του ν. 4199/2013 (Α΄216) «Προσωρινή άδεια λειτουργίας υφιστάμενων σταθμών υπεραστικών λεωφορείων», διευκρινίζεται ότι:
1. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 51, «Σε σταθμούς άφιξης και αναχώρησης υπεραστικών λεωφορείων ΚΤΕΛ Α.Ε. ή ΚΤΕΛ, που λειτουργούν χωρίς άδεια λειτουργίας για οποιονδήποτε λόγο, χορηγείται, κατόπιν αιτήσεώς τους, προσωρινή άδεια λειτουργίας μέχρι την ανάθεση της εκτέλεσης των υπεραστικών οδικών επιβατικών μεταφορών στους Αναδόχους κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου. Προϋπόθεση για τη χορήγηση της ανωτέρω προσωρινής άδειας είναι και η υποβολή πιστοποιητικού πυρασφάλειας των εγκαταστάσεών τους από την οικεία Πυροσβεστική υπηρεσία»,
2. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του ν.4974/2022 (Α’185), για την ίδρυση και λειτουργία των σταθμών εξυπηρέτησης επιβατών, «απαιτείται άδεια της αρμόδιας περιφέρειας, που χορηγείται σύμφωνα με το π.δ. 79/2004 (Α’ 62)».
3. Το ανωτέρω άρθρο 51 του ν. 4199/2013 δεν περιλαμβάνεται μεταξύ των καταργούμενων διατάξεων του άρθρου 32 και του άρθρου 35 του ν. 4974/2022 (Α΄185).
4. Σύμφωνα με το οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 31 του ν. 4974/2022 (Α’185), «Μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάθεσης του μεταφορικού έργου στους αναδόχους, σύμφωνα με τον παρόντα (νόμο), το υπεραστικό και αστικό συγκοινωνιακό έργο που παρέχεται, εξακολουθεί να διενεργείται από τους υφιστάμενους φορείς παροχής του συγκοινωνιακού έργου».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Ι.Χ. ΜΑΤΣΑΣ
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
Γενικοί Δ/ντές Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της χώρας.
Με την παράκληση για την ενημέρωση των Δ/νσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών
Ενοτήτων αρμοδιότητας τους.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ:
1. Ιδιαίτερο Γραφείο Υπουργού
2. Ιδιαίτερο Γραφείο Υφυπουργού (Τομέα Μεταφορών)
3. Ιδιαίτερο Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεταφορών
4. Γενικό Διευθυντή Μεταφορών
5. Πανελλαδική Ομοσπονδία Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Υ.Σ.)