Διοικητικό Έγγραφο

ΓΝΩΜΗ Β 1/2019
ΑΔΑ: 61Π90ΞΤΒ-ΦΞ7
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. ββ του ν. 4013/2011)
Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Στην Αθήνα σήμερα την 16η Μαΐου τoυ έτoυς δύo χιλιάδες δεκαεννέα (2019) ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 π.μ. και επί της οδού Κεφαλληνίας 45 & Κομνά Τράκα, όπου και τα γραφεία της, συνήλθε η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ σε συνεδρίαση μετά από σχετική πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νομίμως σε όλα τα μέλη της Αρχής.
Από τα προσκληθέντα μέλη της Αρχής παρέστησαν κατά την συνεδρίαση τα ακόλουθα:
Πρόεδρος: Γεώργιος Καταπόδης
Μέλη: Κωνσταντίνος Βαρδακαστάνης Δημήτριος Σταθακόπουλος Ερωφίλη Χριστοβασίλη
Γραμματέας: Μαρία Αντωνοπούλου, Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού.
Εισηγήτρια: Αικατερίνη Θεοδωροπούλου, Νομικός, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Κατά την διάρκεια της Συνεδρίασης παρέστησαν η εισηγήτρια Αικατερίνη Θεοδωροπούλου καθώς και η Προϊσταμένη του Τμήματος Γνωμοδοτήσεων Χριστίνα Καξιρή, οι οποίες αποχώρησαν πριν την έναρξη της διαδικασίας ψηφοφορίας και λήψης της απόφασης από τα Μέλη της Αρχής.
Θέμα: Αίτημα για διατύπωση γνώμης της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. περ. γ' υποπερ. ββ' του ν. 4013/2011, επί προτεινόμενου σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία “Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης”.
Σχετ: Το από 19.04.2019 (αρ. εισερχ. Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 2221/19.04.2019) ηλεκτρονικό μήνυμα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (εφεξής Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) με το οποίο διαβιβάσθηκε σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος με θέμα «Αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κατά την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων του ν. 4412/2016» και διατυπώθηκε αίτημα περί παροχής γνώμης της Αρχής, σύμφωνα με το αρ. 2, παρ. 2, περ. γ', υποπερ. ββ' του ν. 4013/2011).
Το κατά τα ως άνω υποβληθέν σχέδιο προεδρικού διατάγματος, το οποίο υπογράφεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, περιλαμβάνει διατάξεις όπου γίνεται ειδικότερος προσδιορισμός των οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν για τα έργα που εκτελούνται από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ καθώς και οι επιμέρους αρμοδιότητες αυτών.
Ι. Το υποβληθέν σχέδιο προεδρικού διατάγματος έχει ως κάτωθι:
«Αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κατά την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων του ν. 4412/2016»
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις :
α. του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα της παρ. 3 του άρθρου 180 .
β. του άρθρου 17 § 2 του ν. 3369/2005, (Α΄ 171) «Συστηματοποίηση της Διά βίου μάθησης».
γ. του ν. 3748/2009 (Α΄ 29): «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις».
δ. του ν. 3879/2010 (Α΄ 163): «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις».
ε. του ν. 4115/2013 (Α΄ 24) «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4505/2017 (Α΄ 189) και του άρθρου 42 του ν. 4521/2018 (Α΄38).
2. Το π.δ. 70/2015 (Α’114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».
3. Το π.δ. 123/2016 (Α΄208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
4. Το π.δ. 125/2016 (Α΄210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Το π.δ. 18/2018 (Α’ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
6. Το π.δ. 123/2017 (Α΄151) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» .
7. To άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
8. Την αριθμ. 127175/Η/4-11-2011 (Β΄ 2508) κ.υ.α. «Συγχώνευση διά απορροφήσεως των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου «ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ» (Ε.Ι.Ν.), «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» (Ι.Δ.ΕΚ.Ε) και «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ» (Ι.Ν.)».
9. Tην αριθμ. 98155/Γ4/20-06-2018 (Β΄ 2366) κοινή υπουργική απόφαση «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης».
10. Το υπ’ αριθ. 604/145/26996/31-07-2018 έγγραφο του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ..
11. Την αριθμ πρωτ. Φ.1/Γ/142ΝΠ/209385/Β1/4-12-2018 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.Π.Ε.Θ., σύμφωνα με την οποία :
α) από τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., δεν προκαλείται επιβάρυνση στον Τακτικό Προϋπολογισμό του ΥΠ.Π.Ε.Θ., καθώς οι δαπάνες που σχετίζονται με τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. καλύπτονται από τον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 του Ιδρύματος.
β) από τις συνεδριάσεις του Τεχνικού Συμβουλίου του ΥΠΠΕΘ δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη για το Ίδρυμα, καθώς η αποζημίωση των 2 ιδιωτών-μελών του εν λόγω Συμβουλίου, συνολικού ύψους 5.000,00€ θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και συγκεκριμένα την ομάδα ΚΑΕ 0500 του Ε.Φ. 19-110.
12. Την με αριθμ. ……………../2018 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Παιδείας , Έρευνας και Θρησκευμάτων και Μεταφορών.
13. Την με αριθμ. ……………/2019 γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 2 παρ.2 περ. γ (γγ) του ν.4013/2011).
Αποφασίζουμε
Άρθρο 1
Έκταση εφαρμογής
Οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος έχουν εφαρμογή σε όλες τις συμβάσεις έργων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», (Α' 147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, οι οποίες ανατίθενται και εκτελούνται από το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.).
Άρθρο 2
Αρμόδια Όργανα
Αρμόδια όργανα για τη λήψη αποφάσεων για την εκτέλεση έργων που υλοποιούνται από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., είναι ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., η Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Μέριμνας και Τεχνικών Υπηρεσιών του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και το Τεχνικό Συμβούλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ., όπως ειδικότερα ορίζεται στα επόμενα άρθρα.
Άρθρο 3
Διευθύνουσα Υπηρεσία – Προϊσταμένη Αρχή
Τα αρμόδια όργανα στα οποία αναφέρεται το προηγούμενο άρθρο είναι ειδικότερα:
1. «Αναθέτουσα αρχή» είναι το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
2. «Διευθύνουσα Υπηρεσία» ή «Επιβλέπουσα Υπηρεσία» είναι η Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Μέριμνας και Τεχνικών Υπηρεσιών του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
3. «Προϊσταμένη Αρχή» είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
Άρθρο 4
Τεχνικό Συμβούλιο
1. Τεχνικό Συμβούλιο για έργα που εκτελούνται από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. είναι το Τεχνικό Συμβούλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που προβλέπεται στην § 2 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. Στ5/5 26.4.1982 (Β΄ 213) κοινής αποφάσεως των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως η σύνθεση αυτού τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 της υπ’ αριθμ. Στ 5/3 15.1.1985 (Β΄ 67) απόφασης των αυτών Υπουργών.
2. Το Τεχνικό Συμβούλιο παρέχει τη γνώμη του για τα θέματα που ορίζει ο ν. 4412/2016 όπως ισχύει, καθώς επίσης και για κάθε θέμα που παραπέμπει σ' αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., και αφορά στο αντικείμενο της παρούσης.
3. Τα θέματα εισηγείται στο Συμβούλιο ο Προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.
Άρθρο 5
Ενστάσεις του άρθρου 174 του ν.4412/2016
1. Για τις ενστάσεις που ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις το άρθρου 174 του ν. 4412/2016 για έργα που εκτελούνται από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο ορίζεται ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ύστερα από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου.
2. Οι ενστάσεις αυτές κοινοποιούνται και στην υπηρεσία που έχει εκδώσει την προσβαλλόμενη πράξη.
Άρθρο 6
Έργα που εκτελούνται από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. αναθέτει έργα για την εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων και των σκοπών του όπως ειδικότερα αναφέρονται στο άρθρο 2 του ν. 4115/2013.
Άρθρο 7
Τελικές διατάξεις
Τα θέματα που δε ρυθμίζονται ειδικά με τις διατάξεις του παρόντος, διέπονται αφενός από το ν. 4412/2016 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει και αφετέρου από τις κανονιστικές διατάξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του.
Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στους Υπουργούς Υποδομών και Μεταφορών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
ΜΑΡΟΥΣΙ, 2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
ΙΙ. Αρμοδιότητα Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. ββ' του ν. 4013/2011, «2. Η Αρχή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: […] γ) Γνωμοδοτεί για τη νομιμότητα κάθε διάταξης σχεδίου νόμου ή κανονιστικής πράξης που αφορά στις δημόσιες συμβάσεις και συμμετέχει στις οικείες νομοπαρασκευαστικές επιτροπές. Τα αρμόδια όργανα οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τη γνώμη της Αρχής. Ειδικότερα: […] ββ) Τα προεδρικά διατάγματα, κατά το μέρος που ρυθμίζουν θέματα δημοσίων συμβάσεων, εκδίδονται μετά από γνώμη της Αρχής. Η γνώμη αυτή συνοδεύει τα σχέδια προεδρικών διαταγμάτων κατά την αποστολή τους προς επεξεργασία στο Συμβούλιο της Επικρατείας και αναρτάται με επιμέλεια της Αρχής στην ιστοσελίδα της. Η γνωμοδοτική αρμοδιότητα της παρούσας περίπτωσης ασκείται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση των ανωτέρω σχεδίων διατάξεων στην Αρχή, με μέριμνα του οικείου οργάνου. Μετά την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας οι σχετικές πράξεις μπορούν να εκδοθούν και χωρίς τη γνώμη της Αρχής.»
Εκ των ανωτέρω διαλαμβανομένων προκύπτει ότι, δεδομένου ότι το προτεινόμενο σχέδιο προεδρικού διατάγματος αφορά σε ζητήματα ειδικότερου προσδιορισμού οργάνων που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν για τα έργα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ καθώς και των αρμοδιοτήτων αυτών, δέον όπως εξετασθεί εάν συντρέχει η αρμοδιότητα της Αρχής για παροχή γνώμης κατά την προπαρατεθείσα διάταξη.
ΙΙΙ. Συναφείς διατάξεις
1. Στο Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” προβλέπονται σχετικώς τα κάτωθι:
Άρθρο 180 Ειδικές ρυθμίσεις, έργα άλλων φορέων
1. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες που προβλέπονται από τον παρόντα νόμο και τις αποφάσεις που εκδίδονται με εξουσιοδότησή του ασκούνται από τα αρμόδια όργανα ή συμβούλια του φορέα κατασκευής του έργου, σύμφωνα με τις οργανωτικές διατάξεις του κάθε φορέα.
2. Καθήκοντα αναθέτουσας/ προϊσταμένης αρχής για την ανάθεση/εκτέλεση των δημοσίων έργων, αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ασκεί ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων επικουρούμενος από την καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία, σύμφωνα με τις οργανωτικές διατάξεις του Υπουργείου. Με απόφαση του Υπουργού μπορούν να μεταβιβάζονται οι σχετικές αρμοδιότητες σε υποκείμενα όργανα και να ορίζεται ο χρόνος έναρξης της άσκησης των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από τα νέα όργανα και οι συμβάσεις στις οποίες ασκούνται οι αρμοδιότητες αυτές από Όργανα που έχουν καθοριστεί με προγενέστερες διατάξεις, διατηρούν τις αρμοδιότητές τους μέχρι την έκδοση νέας απόφασης.
Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να ανατίθεται η διαδικασία σύναψης έργου σε οποιαδήποτε οργανωτική μονάδα, Διεύθυνση ή Ειδική Υπηρεσία Δημόσιων Έργων (ΕΥΔΕ), της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων .
3. Στα έργα που εκτελούνται από άλλους φορείς, εκτός από τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μπορεί με διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, να γίνεται ο ειδικότερος προσδιορισμός των οργάνων και συμβουλίων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν για τα έργα των φορέων αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και να γίνονται οι αναγκαίες προσαρμογές ή διαφοροποιήσεις των σχετικών διαδικασιών του και των θεμάτων που ρυθμίζονται με τον παρόντα νόμο για την αντιμετώπιση των ιδιαιτεροτήτων φορέων και έργων. Με το διάταγμα αυτό μπορεί να ενοποιούνται ή να συντέμνονται και οι διαδικασίες που αναφέρονται στη διοικητική και δικαστική επίλυση των διαφορών ή να καταργούνται βαθμοί των διαδικασιών αυτών. Επίσης μπορεί να μεταβιβάζονται και οι αρμοδιότητες του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων επί των αιτήσεων θεραπείας, εγκρίσεως διεξαγωγής διεθνών διαγωνισμών και εγκρίσεως παρεκκλίσεων για τη μελέτη και κατασκευή έργων. Αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα που έχουν καθοριστεί με προγενέστερες διατάξεις διατηρούν τις αρμοδιότητές τους μέχρι την έκδοση νέας απόφασης.
4. Σε κάθε περίπτωση η εποπτεία στους άλλους φορείς για την τήρηση των διαδικασιών και γενικά για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται με εξουσιοδότησή του ασκείται από την Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
5. Οι διατάξεις των άρθρων 92-110 του ν. 3669/2008 όπως ισχύουν και οι κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν για την εφαρμογή τους συνεχίζουν να ισχύουν. Οι βεβαιώσεις εγγραφής στα μητρώα (πτυχία) που έχουν εκδοθεί υπό την ισχύ του ν. 3669/2008 ισχύουν για κάθε συνέπεια.
2. Στο Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ Α' 24/30/01/2013) «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις.» προβλέπονται σχετικώς τα κάτωθι:
Άρθρο 2 Σκοπός Αρμοδιότητες Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ
Το «Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης» είναι πάροχος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
1. Το «Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης» έχει ως σκοπό του την υλοποίηση δράσεων, προγραμμάτων και έργων για:
(α) τη Δια Βίου Μάθηση κατά την έννοια του ν. 3879/ 2010 (Α` 163), (β) τη νέα γενιά, με έμφαση τη στήριξη των νέων στη εκπαιδευτική και επαγγελματική διαδρομή και κινητικότητα τους, την ανάδειξη και τη στήριξη της καινοτομίας και κινητικότητας,
(γ) τη διαχείριση των θεμάτων που σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με τη μαθητική και φοιτητική μέριμνα.
2. Οι αρμοδιότητες του «Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης» είναι οι εξής:
α) Υλοποιεί όλες τις σχετικές δράσεις και τα έργα που αναφέρονται στον ανωτέρω σκοπό του.
β) Ενεργεί ως ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης ή τελικός δικαιούχος προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων, εν όλω ή εν μέρει, από εθνικούς πόρους ή την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από άλλους διεθνείς οργανισμούς, καθώς και συγχρηματοδοτούμενων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
γ) Αναθέτει την εκπόνηση μελετών που αφορούν στην ανοικοδόμηση, επισκευή, συντήρηση, ανακαίνιση, καθώς και οποιωνδήποτε αναγκαίων εργασιών για την αξιοποίηση των ακινήτων του.
δ) Προβαίνει στην προμήθεια του πάσης φύσεως εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για την αξιοποίηση και την εκμετάλλευση της περιουσίας του.
ε) Φροντίζει για την επαγγελματική εκπαίδευση και συνεχή επαγγελματική κατάρτιση των εργαζομένων του.
στ) Εκμεταλλεύεται τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του.
ζ) Εκπονεί προγράμματα, μελέτες, σεμινάρια, συνέδρια και έρευνες, παράγει υποστηρικτικό υλικό με την συνεργασία άλλων φορέων που βοηθούν στην αναπτυξιακή διαδικασία του τόπου, στην απασχόληση, στην εκπαίδευση, στην οργάνωση μεθόδων αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου και στην αντιμετώπιση των κοινωνικών μορφωτικών και πολιτιστικών προβλημάτων.
η) Αναλαμβάνει και εκτελεί προγράμματα μελετών εθνικής κλίμακας σχετικών με τις δραστηριότητες του, χρηματοδοτούμενα από εθνικούς, κοινοτικούς ή άλλους πόρους μετά από απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και αφορούν κυρίως σε σχολικές βιβλιοθήκες, φοιτητικές και σπουδαστικές εστίες και σχολικά κτίρια και εξοπλισμό τους, με σκοπό την προσαρμογή των υφιστάμενων φοιτητικών και σπουδαστικών εστιών, καθώς και σχολικών κτιρίων στις ανάγκες της εκπαιδευτικής πολιτικής
θ) Παρέχει την τεχνολογική διαχειριστική και λογιστική υποστήριξη των δράσεων, προγραμμάτων και έργων που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους που ανατίθενται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ή και τις Γενικές Γραμματείες του οικείου Υπουργείου.
[…] 4. Η υλοποίηση των προγραμμάτων, έργων, μελετών ή ερευνών που αναθέτει ή είναι φορέας πρότασης η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς στο «Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης» διενεργείται βάσει των προδιαγραφών που ορίζει κάθε φορά η αναθέτουσα αρχή και υπό την εποπτεία της.»
V. Επί της νομιμότητας και του περιεχομένου των προτεινομένων ρυθμίσεων.
Το υποβληθέν σχέδιο προεδρικού διατάγματος αφορά στον ορισμό αποφαινομένων και γνωμοδοτούντων οργάνων του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ κατά την ανάθεση και εκτέλεση έργων και προτείνεται κατ' εξουσιοδότηση της διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 180 του Ν.4412/2016. Στο εν θέματι άρθρο προβλέπεται ότι τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες που προβλέπονται από τον ως άνω νόμο και τις αποφάσεις που εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότησή του ασκούνται από τα αρμόδια όργανα του φορέα κατασκευής του έργου, σύμφωνα με τις οργανωτικές διατάξεις του, ενώ, παράλληλα, προβλέπεται ότι, για τις ανάγκες εφαρμογής του νόμου, τα αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα των επί μέρους αναθετουσών αρχών δύνανται να ορίζονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.
Συναφώς διαπιστώνεται ότι εν θέματι προεδρικό διάταγμα, με τις περιλαμβανόμενες ρυθμίσεις, κείται εντός του πλαισίου της ως άνω εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 180 του Ν. 4412/2016, η οποία (εξουσιοδοτική) μνημονεύεται ρητά στο προοίμιο αυτού (σημ. 1) .
Ειδικότερα στις προτεινόμενες ρυθμίσεις προβλέπεται το πεδίο εφαρμογής του διατάγματος, ορίζονται και εξειδικεύονται τα αρμόδια όργανα και οι διευθύνσεις για την εκτέλεση έργων που υλοποιούνται από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, το αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο και οι αρμοδιότητες του καθώς και αποφαινόμενο όργανο επί των ενστάσεων που ασκούνται σύμφωνα με το άρθρο 174 του ν. 4412/2016. Με βάση τα ανωτέρω διαπιστώνεται ότι το ουσιαστικό περιεχόμενο του υπό εξέταση προεδρικού διατάγματος, όπως αποτυπώνεται στα άρθρα 1 έως και 8, αφορά σε εσωτερικές – οργανωτικές διατάξεις, οι οποίες αποσκοπούν στον καθορισμό των οργάνων για την ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων έργων του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του όπως ειδικότερα αναφέρονται στο άρθρο 2 (Σκοπός – Αρμοδιότητες του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) του ν. 4115/2013, ήτοι αφορούν σε ζητήματα εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας του ως άνω φορέα.
Κατόπιν των ανωτέρω συνάγεται ότι το υπό εξέταση προεδρικό διάταγμα προτείνεται κατ΄ εξουσιοδότηση διάταξης του Ν. 4412/2016, πλην, όμως, το ουσιαστικό του περιεχόμενο αφορά σε εσωτερικές - οργανωτικές διατάξεις και ως εκ τούτου τίθεται ζήτημα αρμοδιότητας της Αρχής για την παροχή της σύμφωνης γνώμης της κατ΄ άρθρο 2 παράγραφος 2 περίπτωση γ΄ υποπερίπτωση ββ΄ του Ν. 4013/2011.
Ενόψει όλων των προεκτεθέντων, η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ομόφωνα αποφασίζει την αποχή από την παροχή σύμφωνης γνώμης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. ββ΄ του ν. 4013/2011, επί του υποβληθέντος σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία “Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης” με θέμα «Αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κατά την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων του ν. 4412/2016»
Αθήνα, 16 Μαΐου 2019
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Καταπόδης