Διοικητικό Έγγραφο

ΓΝΩΜΗ Γ1/2019
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011)
Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Στην Αθήνα σήμερα την 17 Ιανουαρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα εννέα (2019) ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 π.μ. και επί της οδού Κεφαλληνίας 45 και Κομνά Τράκα, όπου και τα γραφεία της, συνήλθε η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ σε συνεδρίαση μετά από σχετική πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νομίμως σε όλα τα μέλη της Αρχής.
Από τα προσκληθέντα μέλη της Αρχής παρέστησαν κατά την συνεδρίαση τα ακόλουθα:
Προεδρεύουσα: Χριστίνα Μπουσουλέγκα, Αντιπρόεδρος Μέλη: Κωνσταντίνος Βαρδακαστάνης, Δημήτριος Σταθακόπουλος, Δημήτριος Λουρίκας
Γραμματέας: Μαρία Αντωνοπούλου, Π.Ε. Διοικητικού - Οικονομικού Εισηγήτρια: Αικατερίνη Θεοδωροπούλου, Νομικός, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Κατά την διάρκεια της Συνεδρίασης παρέστησαν η Εισηγήτρια Αικατερίνη Θεοδωροπούλου και η Μαρία Χριστίνα Καξιρή, Προϊσταμένη του Τμήματος Γνωμοδοτήσεων, καθώς και εκπρόσωποι της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστσίας Καταναλωτή, οι οποίοι αποχώρησαν πριν την έναρξη της διαδικασίας ψηφοφορίας και της λήψης της απόφασης από τα Μέλη της Αρχής.
Σχετ: Τα με αριθμό πρωτ. 139785/21.12.2018 και 5797/17.01.2019 έγγραφα της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, τα οποία υποβλήθηκαν στην Αρχή στις 24.12.2018 και 17.01.2019 και έλαβαν αρ. πρωτ. εισερχ. 6698 και 366 αντίστοιχα.
Θέμα: “Διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Αρχής σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ υποπερ. (γγ) του ν.4013/2011 επί σχεδίου απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 41075/16-4-2018 (Φ.Ε.Κ. 1419/Β'/25-4-2018) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Συμφωνίες-πλαίσιο έτους 2018 που συνάπτονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1 β) του άρθρου 41 του ν. 4412/16».
---------------------
I. Η υπό εξέταση ρύθμιση
Με το με αριθμό πρωτ. 139785/21.12.2018 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης διαβιβάζεται σχέδιο Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 41075/16-4-2018 (Φ.Ε.Κ. 1419/Β'/25-4-2ΟΙ8) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Συμφωνίες-πλαίσιο έτους 2018 που συνάπτονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1 β) του άρθρου 41 του ν. 4412/16» για την παροχή γνώμης της Αρχής σύμφωνα με το αρ. 2, παρ. 2, περ. γ', υποπερ. γγ' του ν. 4013/2011, όπως ισχύει.
Με το εν λόγω σχέδιο αποφασίζεται η τροποποίηση της με αριθμ. 41075/16.04.2018 (Φ.Ε.Κ. 1419/Β’/25.04.2018) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την οποία, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 41 του Ν. 4412/2016 (Α 147), καθορίσθηκαν οι συγκεκριμένες κατηγορίες ειδών για τις οποίες θα προκηρύσσονταν εντός του 2018 ανοιχτές διαδικασίες για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών (Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης), καθώς και οι αναθέτουσες αρχές για τις οποίες αυτά προορίζονται.
Ειδικότερα, με το ως άνω αρχικό αίτημα ζητήθηκε η σύμφωνη γνώμη της Αρχής σχετικά με την υποβληθείσα ρύθμιση με την οποία τροποποιείται το σημείο ε) της παρ. 1 της ως άνω Υ.Α. και παρέχεται η δυνατότητα έκαστης αναθέτουσας αρχής - όπως περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ε της υπό τροποποίηση Απόφασης, για το χρονικό διάστημα από 01.01.2019 και έως τη σύναψη της συμφωνίας πλαίσιο που προβλέπεται στην εν λόγω Απόφαση, να προβαίνει για την κάλυψη των αναγκών της σε ελαστικά επίσωτρα, σε σύναψη σύμβασης αξίας μέχρι του ορισμένου, ανά αναθέτουσα αρχή, ποσού στην εν λόγω τροποποίηση. Επιπλέον, στο Παράρτημα Ε της αρχικής Απόφασης, στο οποίο περιλαμβάνονται οι αναθέτουσες αρχές οι οποίες υποχρεωτικά προσφεύγουν στην ΕΚΑΑ της παρ. 1 β) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016, προστίθενται και οι Ανεξάρτητες Επιχειρησιακές Μονάδες που υπάγονται στον φορέα της Ελληνικής Αστυνομίας του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως ορίζονται με παραπομπή στην υπ' αριθμ. 7000/1/19/1-δ (ΦΕΚ 2460/Β/27.06.2018) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών με θέμα «Ορισμός ανεξάρτητων επιχειρησιακών μονάδων, υποκείμενων ή υπαγόμενων στον Φορέα της Ελληνικής Αστυνομίας, του Υπουργείου Εσωτερικών κατά το άρθρο 6, παρ. 2 εδάφιο γ΄ του ν. 4412/2016, όπως ισχύει.». Επιπροσθέτως, με το αριθμ. 5797/17.01.2019 συμπληρωματικό αίτημα της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Α- νάπτυξης (αριθμ. πρωτ. Εισερχομένου 366/17-01-2019), ζητήθηκε η σύμφωνη γνώμη της Αρχής σχετικά με την τροποποίηση του σημείου γ) της παρ. 1 της ως άνω Απόφασης με την οποία επίσης παρέχεται η δυνατότητα εκάστης αναθέτουσας αρχής, - όπως περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ε της υπό τροποποίηση Απόφασης, για το χρονικό διάστημα από 01.01.2019 και έως τη σύναψη της συμφωνίας πλαίσιο που προβλέπεται στην εν λόγω απόφαση, να προβαίνει, για την κάλυψη των αναγκών της σε «Υποδήματα με επάνω μέρη από δέρμα» και «Υποδήματα πόλης», σε σύναψη σύμβασης αξίας μέχρι του ορισμένου, ανά αναθέτουσα αρχή, ποσού στην εν λόγω τροποποίηση.
ΙΙ. Αρμοδιότητα Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Σύμφωνα με το αρ. 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. γγ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει, ορίζεται ότι:
«γ) Γνωμοδοτεί για τη νομιμότητα κάθε διάταξης σχεδίου νόμου ή κανονιστικής πράξης που αφορά στις δημόσιες συμβάσεις και συμμετέχει στις οικείες νομοπαρασκευαστικές επιτροπές. Τα αρμόδια όργανα οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τη γνώμη της Αρχής. Ειδικότερα:
[…] γγ) Οι λοιπές κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση νόμου, εξαιρουμένων των προκηρύξεων, καθώς και οι κανονισμοί άλλων δημοσίων οργάνων και αναθετουσών αρχών, όπως ιδίως οι κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 2286/ 1995, συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών εσωτερικής λειτουργίας των κατά περίπτωση αρμόδιων ελεγκτικών διοικητικών οργάνων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, κατά το μέρος που οι εν λόγω πράξεις και κανονισμοί ρυθμίζουν θέματα δημοσίων συμβάσεων, εκδίδονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρχής.Η γνωμοδοτική αρμοδιότητα της παρούσας περίπτωσης ασκείται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση των ανωτέρω σχεδίων διατάξεων στην Αρχή, με μέριμνα του οικείου οργάνου. Μετά την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας οι σχετικές πράξεις μπορούν να εκδοθούν και χωρίς τη γνώμη της Αρχής.»
Στο βαθμό που το ως άνω σχέδιο Υπουργικής Απόφασης, ως παρατίθεται κατωτέρω, περιλαμβάνει ρυθμίσεις που αφορούν, όπως προαναφέρθηκε, σε ζητήματα ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Αρχής για παροχή σύμφωνης γνώμης κατ’ άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. γγ' του ν. 4013/2011.
ΙΙΙ. Το υποβληθέν στην Αρχή σχέδιο Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 41075/16-4-2018 (Φ.Ε.Κ. 1419/Β'/25-4-2018) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Συμφωνίες-πλαίσιο έτους 2018 που συνάπτονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1 β) του άρθρου 41 του ν. 4412/16»
Θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 41075/16-4-2018 (Φ.Ε.Κ. 1419/Β'/25-4- 2018) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Συμφωνίες-πλαίσιο έτους 2018 που συνάπτονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1 β) του άρθρου 41 του ν. 4412/16».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις, ως ισχύουν:
1.1 Του N. 2472/1997 (Φ.Ε.Κ. 50/Α'/10-Ο4-1997) «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».
1.2 Του Ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ. 45/Α'/9-03-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
1.3 Του N. 3471/2006 (Φ.Ε.Κ. 133/Α'/28-06-2006) «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών».
1.4 Του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/Α'/15-09-20Ι 1) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
1.5 Του N. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120/Α'/29-Ο5-2ΟΙ3) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις».
1.6 Του άρθρου 41 παρ. 4 του Ν.44Ι2/2ΟΙ6 (Φ.Ε.Κ. 147/Α'/Ο8-Ο8-2ΟΙ6) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) με το οποίο χορηγείται εξουσιοδότηση για την έκδοση της παρούσας καθώς και του άρθρου 376 παρ. 6 του ίδιου νόμου.
1.7 Του άρθρου 240 του Ν.45Ι2/2ΟΙ8 (Φ.Ε.Κ. 5/Α'/Ι7-ΟΙ-2ΟΙ8) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις».
1.8 Του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α'/22-Ο4-2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».
1.9 Του ΠΔ. 69/2015 (Φ.Ε.Κ. 113/Α'/21-09-2Ο15) «Διορισμός του Αλέξιου Τσίπρα του Παύλου, Αρχηγού του Κόμματος «Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς» (ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ), ως Πρωθυπουργού).
1.10 Του Π.Δ. 123/2016 (Φ.Ε.Κ. 208/Α'/4-11-2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
1.11 Του ΠΔ. 147/2017 (Φ.Ε.Κ. 192/Α'/13-12-2017) «οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
1.12 Του Π.Δ. 22/2018 (Φ.Ε.Κ. 37/Α'/28-2-2018) (Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».
2. Τις αποφάσεις:
2.1 Την υπ' αριθμ. 117036/17-11-2015 (Φ.Ε.Κ. 2490/Β'/Ι9-Ι 1-2015) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με θέμα: «Με εντολή Υπουργού στο Γενικό Γραμματέα Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της ΓΓΕΠΚ του Υπουργείου».
2.2 την υπ' αριθμ. 137954/22-12-16 (Φ.Ε.Κ. 4515/Β 730-12-2016) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Οικονομίας με θέμα «Ρυθμίσεις για την παροχή Κεντρικών και Επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών προμηθειών και γενικών υπηρεσιών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1 β) του άρθρου 41 του ν. 4412/16».
2.3 την υπ' αριθμ. 142285/22-12-2017 (Φ.Ε.Κ. 699/Υ.Ο.Δ.Δ./27-Ι2-2ΟΙ 7) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Αποδοχή παραίτησης του γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
2.4 την υπ' αριθμ.. 31564/19-03-2018 (ΦΕΚ 978/Β'/Ι9-Ο3-2ΟΙ8) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Α- στέριο Πιτσιόρλα».
2.5 την υπ' αριθμ. 41075/16-4-2018 (Φ.Ε.Κ. 1419/Β'/25-4-2ΟΙ8) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Συμφωνίες πλαίσιο έτους 2018 που συνάπτονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1 β) του άρθρου 41 του ν. 4412/16».
2.6 Την υπ' αριθμ. 7000/1/19/1-β (Φ.Ε.Κ. 2263/Β'/15-6-2Ο18) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών «Μεταβίβαση πιστώσεων μέσω επιτροπικών ενταλμάτων στους δευτερεύοντες διατάκτες του Ειδικού Φορέα 07- 410 «Ελληνική Αστυνομία», έτους 2019.».
2.7 την υπ' αριθμ. 7000/1/19/1-δ (Φ.Ε.Κ. 2460/Β'/27-6-2ΟΙ8) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών «Ορισμός ανεξάρτητων επιχειρησιακών μονάδων, υποκείμενων ή υπαγόμενων στον Φορέα της Ελληνικής Αστυνομίας, του Υπουργείου Εσωτερικών κατά το άρθρο 6, παρ. 2 εδάφιο γ' του ν. 4412/2016, όπως ισχύει».
2.8 την υπ' αριθμ. 65201/18-06-2018 (Φ.Ε.Κ. 2628/ Β'/5-7-20Ι8) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Τροποποίηση της 41075/16-04-2018 απόφασης περί συμφωνιών-πλαίσιο έτους 2018 που συνάπτονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1 β) του άρθρου 41 του ν. 4412/ 2016».
3. Την υπ' αριθμ. ………. σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Αποφασίζουμε
Τροποποιούμε την υπ' αριθμ. 41075/16-4-2018 (Φ.Ε.Κ. 1419/Β'/25-4-2Ο18) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Συμφωνίες πλαίσιο έτους 2018 που συνάπτονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1 β) του άρθρου 41 του ν. 4412/16» όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 65201/18-06-2018 (Φ.Ε.Κ. 2628/Β 75-7-2018) ως ακολούθως:
Α. Στην περίπτωση γ) της παρ. 1 αυτής προστίθεται το κατωτέρω εδάφιο: «Για το χρονικό διάστημα από 1/1/2019 και έως τη σύναψη της συμφωνίας-πλαίσιο, εκάστη αναθέτουσα αρχή δύναται να προβαίνει για την κάλυψη των αναγκών της, σε σύμβαση αξίας μέχρι του κατωτέρω χρηματικού ορίου :
1. Γενικό Επιτελείο Στρατού: 60.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ
2. Γενικό Επιτελείο Ναυτικού: 10.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ
3. Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας: 60.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ
4. Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας: 60.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ
5. Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: 40.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ
Β. Στην περίπτωση ε) της παρ. 1 αυτής προστίθεται το κατωτέρω εδάφιο : «Για το χρονικό διάστημα από 1/1/2019 και έως τη σύναψη της συμφωνίας-πλαίσιο, εκάστη αναθέτουσα αρχή δύναται να προβαίνει για την κάλυψη των αναγκών της, σε σύμβαση αξίας μέχρι του κατωτέρω χρηματικού ορίου :
1. Γενικό Επιτελείο Στρατού: 60.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ
2. Γενικό Επιτελείο Ναυτικού: 60.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ
3. Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας: 60.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ
4. Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας: (Ν. Αττικής) συνολικά 60.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ
5. Ανεξάρτητες Επιχειρησιακές Μονάδες, υποκείμενων ή υπαγόμενων στον φορέα της Ελληνικής Αστυνομίας, του Υπουργείου Εσωτερικών όπως ορίζονται στην υπ' αριθμ. 7000/1/19/1 -δ Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών: μέχρι του ποσού που ορίζεται στην υπ' αριθμ. 7000/1/19/1-β Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών
6. Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος: 60.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ
7. Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: 60.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ εφαρμόζοντας τις κατά περίπτωση διατάξεις του ν. 4412/16»).
Γ. Το Παράρτημα Ε αυτής αντικαθίσταται ως ακολούθως
1. Γενικό Επιτελείο Στρατού
2. Γενικό Επιτελείο Ναυτικού
3. Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας
4. Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας
5. Ανεξάρτητες Επιχειρησιακές Μονάδες, υποκείμενων ή υπαγόμενων στον φορέα της Ελληνικής Αστυνομίας, του Υπουργείου Εσωτερικών της υπ' αριθμ. 7000/1/19/1-δ
Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών
6. Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος
7. Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ' αριθμ 41075/16-4-2018 (Φ.Ε.Κ. 1419/Β 725-42018) Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 65201/18-06-2018 (Φ.Ε.Κ. 2628/Β 75-7-2018) Απόφαση. Η παρούσα Απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ι. ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Α. ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ
IV. Συναφείς διατάξεις
1. Στο Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) : “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” προβλέπονται σχετικώς τα κάτωθι:
«Άρθρο 2 – Ορισμοί (άρθρο 2 και άρθρο 33 παρ. 1 εδάφιο 6' της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Για τους σκοπούς του παρόντος εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:
[...]8) ως «δημόσιες συμβάσεις προμηθειών» και ως «συμβάσεις προμηθειών» νοούνται οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την αγορά, τη χρηματοδοτική μίσθωση, τη μίσθωση ή τη μίσθωση-πώληση, με ή χωρίς δικαίωμα αγοράς, προϊόντων. Μια σύμβαση προμηθειών μπορεί να περιλαμβάνει, παρεμπιπτόντως, εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης, [...]
10) ως «συμφωνία - πλαίσιο» νοείται μία συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ μιας ή ενός ή περισσοτέρων αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων και ενός ή περισσοτέρων οικονομικών φορέων, η οποία αποσκοπεί στον καθορισμό των όρων που διέπουν τις συμβάσεις που πρόκειται να συναφθούν κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου, ιδίως όσον αφορά τις τιμές και, όπου ενδείκνυται, τις προβλεπόμενες ποσότητες,[…]
17) ως «κεντρική αρχή αγορών» (ΚΑΑ) νοείται: (α) μία αναθέτουσα αρχή που παρέχει κεντρικές δραστηριότητες αγορών και, ενδεχομένως, επικουρικές δραστηριότητες αγορών, (β) ένας αναθέτων φορέας, ο οποίος παρέχει κεντρικές δραστηριότητες αγορών και, ενδεχομένως, επικουρικές δραστηριότητες αγορών. Οι συμβάσεις που ανατίθενται από ΚΑΑ, προκειμένου να πραγματοποιηθούν κεντρικές δραστηριότητες αγορών, θεωρείται ότι αποτελούν συμβάσεις για την εκτέλεση δραστηριότητας που περιγράφεται στα άρθρα 228 ως 234. Το άρθρο 237 δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις που ανατίθενται από ΚΑΑ με σκοπό την πραγματοποίηση κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών,
18) ως «εθνικές κεντρικές αρχές αγορών» (ΕΚΑΑ) νοούνται οι ΚΑΑ οι οποίες, πέραν των ανωτέρω, είναι επιπλέον αρμόδιες για τον εθνικό σχεδιασμό, προγραμματισμό, καθώς και συντονισμό κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών όλων των λοιπών ΚΑΑ.
Άρθρο 6 Μέθοδοι υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (άρθρο 5 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
[…]2.Όταν αναθέτουσα αρχή αποτελείται από χωριστές επιχειρησιακές μονάδες λαμβάνεται υπόψη η συνολική εκτιμώμενη αξία για όλες τις χωριστές επιχειρησιακές μονάδες. Κατά παρέκκλιση του πρώτου εδαφίου, όταν μία χωριστή επιχειρησιακή μονάδα είναι ανεξαρτήτως υπεύθυνη για τις διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών, η αξία των συμβάσεων μπορεί να υπολογίζεται στο επίπεδο της συγκεκριμένης μονάδας.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρούσας παραγράφου. Με διαπιστωτική πράξη του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού ή του Διοικητή ή του Προέδρου για τις Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές ορίζονται οι ανεξάρτητες επιχειρησιακές μονάδες των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που πληρούν τα κριτήρια, τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου.[…]
Άρθρο 39 Συμφωνίες-πλαίσιο (άρθρο 33 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να συνάπτουν συμφωνίες-πλαίσιο κατά την έννοια της περίπτωσης 10 της παραγράφου 1 του άρθρου 2εφόσον εφαρμόζουν τις διατάξεις που προβλέπονται στο παρόν Βιβλίο (άρθρα 3 έως 221). Η διάρκεια μιας συμφωνίας-πλαίσιο δεν υπερβαίνει τα τέσσερα έτη, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, δεόντως δικαιολογημένων, ιδίως λόγω του αντικειμένου της συμφωνίας-πλαίσιο.
2. Οι συμφωνίες – πλαίσιο οι οποίες συνάπτονται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τεσσάρων ετών μπορεί να παραταθούν χωρίς όμως αυτές να υπερβούν το ανώτατο διάστημα των τεσσάρων ετών του προηγούμενου εδαφίου, εφόσον υπάρχει η σχετική πρόβλεψη παρατάσεως στα έγγραφα της σύμβασης. Η διάρκεια εκτέλεσης των επιμέρους συμβάσεων, που συνάπτονται εντός του χρόνου υλοποίησης της συμφωνίας – πλαίσιο, μπορεί να υπερβαίνουν το χρόνο λήξης της συμφωνίας- πλαίσιο.
3. Οι συμβάσεις που βασίζονται σε συμφωνία-πλαίσιο ανατίθενται, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο, καθώς και στις παρ. 4 και 5.Οι διαδικασίες αυτές μπορούν να εφαρμόζονται μόνο μεταξύ των αναθετουσών αρχών που ορίζονται με σαφήνεια για το σκοπό αυτόν στην προκήρυξη διαγωνισμού ή την πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος και των οικονομικών φορέων που είναι συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίαςπλαίσιο που έχει συναφθεί. Οι συμβάσεις που βασίζονται σε συμφωνίαπλαίσιο δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να συνεπάγονται ουσιώδεις τροποποιήσεις στους όρους της συμφωνίας-πλαίσιο, ιδίως στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 4.
4. Όταν συνάπτεται συμφωνία-πλαίσιο με ένα μόνο οικονομικό φορέα, οι συμβάσεις που βασίζονται σε αυτή τη συμφωνία-πλαίσιο ανατίθενται, σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας-πλαίσιο. Για την ανάθεση των συμβάσεων αυτών, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να διαβουλεύονται γραπτώς με τον οικονομικό φορέα που είναι συμβαλλόμενο μέρος στη συμφωνία-πλαίσιο, ζητώντας του, εάν χρειάζεται, να συμπληρώσει την προσφορά του.
5. Όταν συνάπτεται συμφωνία-πλαίσιο με περισσότερους του ενός οικονομικούς φορείς, η εν λόγω συμφωνία-πλαίσιο εκτελείται με έναν από τους κατωτέρω τρόπους: α), σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της συμφωνίας-πλαίσιο, χωρίς προκήρυξη νέου διαγωνισμού, εφόσον αναφέρονται όλοι οι όροι που διέπουν την παροχή των σχετικών έργων, υπηρεσιών και προμηθειών, και οι αντικειμενικές προϋποθέσεις για τον προσδιορισμό του συμβαλλόμενου στη συμφωνία-πλαίσιο οικονομικού φορέα που θα τις εκτελέσει· οι εν λόγω όροι αναγράφονται στα έγγραφα της σύμβασης για τη συμφωνία-πλαίσιο, β) όταν στη συμφωνία-πλαίσιο αναφέρονται όλοι οι όροι που διέπουν την παροχή των σχετικών έργων, υπηρεσιών και αγαθών, εν μέρει χωρίς προκήρυξη νέου διαγωνισμού, σύμφωνα με την περίπτωση α΄, και εν μέρει με την προκήρυξη νέου διαγωνισμού μεταξύ των οικονομικών φορέων που είναι συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας-πλαίσιο, σύμφωνα με την περίπτωση γ΄, εφόσον προβλέπεται τέτοια δυνατότητα από τις αναθέτουσες αρχές στα έγγραφα της σύμβασης για τη συμφωνία πλαίσιο. Η επιλογή αν συγκεκριμένα έργα, αγαθά ή υπηρεσίες αγοράζονται κατόπιν προκήρυξης νέου διαγωνισμού ή άμεσα, σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στη συμφωνία-πλαίσιο, γίνεται με αντικειμενικά κριτήρια, τα οποία ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης για τη συμφωνίαπλαίσιο. Τα έγγραφα της σύμβασης προσδιορίζουν επίσης τους όρους του νέου διαγωνισμού. Οι δυνατότητες που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας περίπτωσης εφαρμόζονται επίσης σε οποιαδήποτε τμήμα μιας συμφωνίας-πλαίσιο για την οποία έχουν τεθεί όλοι οι όροι που διέπουν την παροχή των σχετικών έργων, υπηρεσιών και αγαθών, ανεξαρτήτως αν έχουν τεθεί όλοι οι όροι που διέπουν την παροχή των σχετικών έργων, υπηρεσιών και αγαθών για τα λοιπά τμήματα,
γ) αν στη συμφωνία-πλαίσιο δεν έχουν καθορισθεί όλοι οι όροι που διέπουν την παροχή έργων, υπηρεσιών και αγαθών, με νέο διαγωνισμό μεταξύ των οικονομικών φορέων που είναι συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας πλαίσιο.
6. Οι διαγωνισμοί που αναφέρονται στις περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παραγράφου 5 βασίζονται στους ίδιους όρους με αυτούς που ίσχυαν για την ανάθεση της συμφωνίας-πλαίσιο, και, όπου κριθεί απαραίτητο, σε ακριβέστερα διατυπωμένους όρους και, όπου ενδείκνυται, σε άλλους όρους που αναφέρονται στα έγγραφα της σύμβασης για τη συμφωνία-πλαίσιο, σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:
α) για κάθε σύμβαση που πρόκειται να συναφθεί, οι αναθέτουσες αρχές διαβουλεύονται γραπτώς με τους οικονομικούς φορείς που είναι ικανοί να εκτελέσουν τη σύμβαση, β) οι αναθέτουσες αρχές ορίζουν επαρκή προθεσμία για την υποβολή προσφορών για κάθε συγκεκριμένη σύμβαση, λαμβανομένων υπόψη παραμέτρων όπως η πολυπλοκότητα του αντικειμένου της σύμβασης και ο απαραίτητος χρόνος για την αποστολή των προσφορών, γ) οι προσφορές υποβάλλονται γραπτώς και δεν ανοίγονται έως τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας απάντησης,
δ) οι αναθέτουσες αρχές αναθέτουν κάθε σύμβαση στον προσφέροντα που υπέβαλε την καλύτερη προσφορά, βάσει των κριτηρίων ανάθεσης που έχουν καθοριστεί στα έγγραφα της σύμβασης για τη συμφωνία-πλαίσιο.
7. Όταν το αντικείμενο της συμφωνίας - πλαίσιο με περισσότερους οικονομικούς φορείς υποδιαιρείται σε περισσότερα τμήματα, καλούνται σε διαβούλευση μόνο οι οικονομικοί φορείς των τμημάτων που ανταποκρίνονται στο εκάστοτε αντικείμενο της εκτελεστικής σύμβασης. 8. Στην περίπτωση των συμφωνιών – πλαίσιο με περισσότερους οικονομικούς φορείς, στο πλαίσιο των διαγωνισμών που αναφέρονται στις περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παραγράφου 5: α) κατά την υποβολή των προσφορών, εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 79, προκειμένου οι οικονομικοί φορείς να αποδείξουν ότι εξακολουθούν να πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, όπως έχουν καθοριστεί στα έγγραφα της σύμβασης για τη συμφωνία-πλαίσιο, β) πριν από την ανάθεση κάθε σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον/τους προσφέροντα/ες στον/στους οποίους έχει αποφασίσει να αναθέσει τη σύμβαση να υποβάλει/ουν ενημερωμένα σχετικά δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα άρθρα 79και 80, και κατά περίπτωση, το άρθρο 82. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 79. 9. Οι συμφωνίες – πλαίσιο και οι εκτελεστικές αυτών συμβάσεις αποστέλλονται για προληπτικό έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο, κατά τις οικείες διατάξεις.
10. Ειδικά, για δημόσιες συμβάσεις μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονκών υπηρεσιών, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συνάπτουν συμφωνίες-πλαίσιο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο, μετά από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου, όταν πρόκειται να παραχθεί σύνολο όμοιων μελετών ή ως άνω υπηρεσιών, για τις οποίες δεν είναι γνωστά εκ των προτέρων στοιχεία, όπως ιδίως ο ακριβής προσδιορισμός των επί μέρους συμβάσεων, οι χρόνοι έναρξης και λήξης εκπόνησης των επί μέρους μελετών ή παροχής τεχνικών υπηρεσιών, όπως και οι ακριβείς χώροι στους οποίους θα εκτελεσθούν οι συμβάσεις, μπορούν όμως να καθορισθούν οι τιμές και ενδεχομένως οι ποσότητες αυτών. Οι συμφωνίες - πλαίσιο συνάπτονται ιδίως για την εκτέλεση εργασιών υποστηρικτικών μελετών. Η μέγιστη αξία των συμφωνιών - πλαίσιο που συνάπτονται κατ’ έτος απαγορεύεται να υπερβαίνει σε ποσοστό το είκοσι τοις εκατό (20%) των εγκεκριμένων ετήσιων πιστώσεων της αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις της παρούσας παραγράφου, με εκτίμηση τετραετίας. Στον περιορισμό αυτό δεν υπόκεινται οι συμφωνίες - πλαίσιο που συνάπτονται για την προετοιμασία του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης, κατά το άρθρο 45.
Άρθρο 40 - Κεντρικές δραστηριότητες αγορών και κεντρικές αρχές αγορών (ΚΑΑ) (άρθρο 37 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν:
α) να αποκτούν αγαθά και/ή υπηρεσίες από μία ΚΑΑ που προσφέρει τη δραστηριότητα της υποπερίπτωσης α΄ της περίπτωσης 15 της παραγράφου 1 του άρθρου 2 ή/και
β) να αποκτούν έργα, αγαθά και υπηρεσίες χρησιμοποιώντας συμβάσεις που ανατίθενται από μία ΚΑΑ, δυναμικά συστήματα αγορών που διαχειρίζεται μία ΚΑΑ ή, στο βαθμό που καθορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 39, συμφωνία-πλαίσιο που συνάπτεται από μία ΚΑΑ, η οποία προσφέρει τη δραστηριότητα της υποπερίπτωσης β΄ της περίπτωσης 15 της παραγράφου 1 του άρθρου 2.
Όταν ένα δυναμικό σύστημα αγορών το οποίο διαχειρίζεται μια ΚΑΑ μπορεί να χρησιμοποιείται από άλλες αναθέτουσες αρχές, αυτό αναφέρεται στην προκήρυξη διαγωνισμού με την οποία εισάγεται το σύστημα.
2. Μια αναθέτουσα αρχή εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της δυνάμει του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 3 έως 221) όταν:
α) αποκτά αγαθά ή υπηρεσίες από μία ΚΑΑ που προσφέρει τη δραστηριότητα της υποπερίπτωσή α΄της περίπτωσης 15 της παραγράφου 1 του άρθρου 2 ή/και β) αποκτά έργα, αγαθά ή υπηρεσίες χρησιμοποιώντας συμβάσεις που ανατίθενται από την ΚΑΑ, δυναμικά συστήματα αγορών που διαχειρίζεται η ΚΑΑ ή , στο βαθμό που καθορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 39, συμφωνία-πλαίσιο που συνάπτεται από την ΚΑΑ η οποία προσφέρει τη δραστηριότητα της υποπερίπτωσης β΄ της περίπτωσης 15 της παραγράφου 1 του άρθρου 2.
Ωστόσο, η εν λόγω αναθέτουσα αρχή φέρει την ευθύνη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων δυνάμει του παρόντος Βιβλίου όσον αφορά τα μέρη που διεξάγονται από την ίδια, όπως:
α) η ανάθεση μιας σύμβασης στο πλαίσιο δυναμικού συστήματος αγορών το οποίο διαχειρίζεται μία ΚΑΑ,
β) η διεξαγωγή νέου διαγωνισμού βάσει της συμφωνίας - πλαίσιο που έχει συναφθεί από μία ΚΑΑ,
γ) ο προσδιορισμός του συμβαλλόμενου στη συμφωνία-πλαίσιο οικονομικού φορέα, δυνάμει των περιπτώσεων α΄ή β΄της παραγράφου 5 του άρθρου 39, ο οποίος θα εκτελέσει ένα συγκεκριμένο καθήκον εντός της συμφωνίας-πλαίσιο που έχει συναφθεί από μία ΚΑΑ. 3. Όλες οι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων που διεξάγονται από μία ΚΑΑ, διενεργούνται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στα άρθρα 22, 36 και 37. 4. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν, χωρίς να εφαρμόζουν τις διαδικασίες του παρόντος Βιβλίου να αναθέτουν μία δημόσια σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών σε μία ΚΑΑ. Αυτές οι δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν την παροχή επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών.
Άρθρο 41 - Ειδικές ρυθμίσεις σχετικά με τις κεντρικές δραστηριότητες αγορών και τον προγραμματισμό δημοσίων συμβάσεων
1. Λειτουργούν ως ΕΚΑΑ, υπό την έννοια της περίπτωσης 18 της παραγράφου 1 του άρθρου 2:
α) Η Γενική Γραμματεία Υποδομών (ΓΓΥ) του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών,
β) η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών (ΓΔΔΣ και Π) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΓΓΕ και ΠΚ) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών, υπό την επιφύλαξη της περίπτωσης γ΄ και
γ) η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) του Υπουργείου Υγείας για δημόσιες συμβάσεις προμήθειας ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών. 2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, δύνανται να καθορίζονται ΚΑΑ, με αρμοδιότητα την παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών είτε σε επίπεδο διαφορετικών κατηγοριών φορέων του δημόσιου τομέα, είτε βάσει τομέα ή κλάδου της αγοράς είτε κατά γεωγραφικές ενότητες της χώρας είτε με συνδυασμένη εφαρμογή των κριτηρίων αυτών. Με όμοια απόφαση καθορίζονται ειδικότερα θέματα, αντίστοιχα με αυτά των παραγράφων 3 και 4, για την παροχή συγκεντρωτικών δραστηριοτήτων αγορών από ΚΑΑ, για τους τομείς και αναθέτουσες αρχές ευθύνης τους, κατά τις κείμενες διατάξεις.
3. Με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ καθορίζονται ειδικότερα θέματα, που αφορούν την παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από την εκάστοτε αρμόδια ΕΚΑΑ και ιδίως:
α) οι όροι για την ομαδοποίηση και υπαγωγή συμβάσεων στην εκάστοτε αρμόδια ΕΚΑΑ, β) οι κατηγορίες έργων, αγαθών και υπηρεσιών, που θα αποτελέσουν αντικείμενο ομαδοποίησης σε εθνικό, περιφερειακό, τοπικό επίπεδο και για τα οποία οι αναθέτουσες αρχές προσφεύγουν υποχρεωτικά στις ΕΚΑΑ,
γ) οι κατηγορίες συμβάσεων που εξαιρούνται από την αρμοδιότητα των ΕΚΑΑ και δ) κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή των ανωτέρω.
4. Με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ, καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της απόφασης της παραγράφου 3:
α) οι κατ’ έτος συγκεκριμένες κατηγορίες συμβάσεων, συμφωνιών πλαίσιο και δυναμικών συστημάτων αγορών που συνάπτονται υποχρεωτικά, από τις ΕΚΑΑ, καθώς και οι αναθέτουσες αρχές για τις οποίες προορίζονται,
β) οι κατ’ έτος επιμέρους συμβάσεις οι οποίες εξαιρούνται από την αρμοδιότητα των ΕΚΑΑ, πέραν των συμβάσεων που έχουν ήδη εξαιρεθεί από την αρμοδιότητα των ΕΚΑΑ δυνάμει της απόφασης της παραγράφου 3.
Η απόφαση της παρούσας παραγράφου εκδίδεται κατόπιν γνώμης:
α) του Τεχνικού Συμβουλίου της ΕΚΑΑ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1, για τα θέματα αρμοδιότητας αυτής,
β) της επιτροπής της παραγράφου 5 για τα θέματα αρμοδιότητας της ΕΚΑΑ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 και
γ) της επιτροπής της παραγράφου 5 για τα θέματα αρμοδιότητας της ΕΚΑΑ της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1.
5. Συστήνονται:
α) επιτροπή με αρμοδιότητα την παροχή συμβουλών και γνωμών στην ΕΚΑΑ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 αναφορικά με τα θέματα του παρόντος άρθρου, καθώς και της περίπτωσης α΄ της παρ. 3 του άρθρου 74 και
β) επιτροπή με αρμοδιότητα την παροχή συμβουλών και γνωμών στην ΕΚΑΑ της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 αναφορικά με τα θέματα του παρόντος άρθρου.
Με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ συγκροτούνται οι επιτροπές των περιπτώσεων α΄και β΄, αντίστοιχα, καθορίζεται ο αριθμός των μελών τους, οι ιδιότητές τους, τακτικών και αναπληρωματικών, καθώς και η διάρκεια της θητείας τους και ο τρόπος λειτουργίας τους
6. Με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ ή του καθ΄ ύλην αρμόδιου Υπουργού ή αποφαινομένου οργάνου της ΚΑΑ, μπορεί να ανατίθεται στις αναθέτουσες αρχές η εκτέλεση συμβάσεων και συμφωνιών πλαίσιο, που έχουν συνάψει γι΄ αυτές οι ΕΚΑΑ ή ΚΑΑ, αντίστοιχα.
7. Οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να υποβάλλουν πίνακα προγραμματισμού για τις συμβάσεις αρμοδιότητάς τους στην αρμόδια ΕΚΑΑ. Η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις συμβάσεις που αφορούν, απαιτούν ή περιλαμβάνουν διαβαθμισμένες πληροφορίες. Με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ, ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα της διαδικασίας προγραμματισμού και υποβολής του πίνακα, όπως ιδίως:
α) η δομή, το περιεχόμενο, τα καταχωριζόμενα στοιχεία, τα έτη προγραμματισμού και ο χρόνος υποβολής, τροποποίησης και συμπλήρωσης του πίνακα, β) οι κατά περίπτωση υπόχρεες και εξαιρούμενες αναθέτουσες αρχές, γ) οι προγραμματιζόμενες και εξαιρούμενες συμβάσεις, δ) τα αρμόδια όργανα για τον έλεγχο της προσήκουσας τήρησης της υποχρέωσης προγραμματισμού, καθώς και ε) κάθε άλλο σχετικό θέμα.
8. Από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, όσον αφορά τις προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών που υπάγονται υποχρεωτικά σε κεντρικές δραστηριότητες αγορών από την ΕΚΑΑ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1, εξαιρούνται οι δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που συνάπτουν οι κάτωθι φορείς:
(α) οι ενοριακοί ναοί, οι εκκλησιαστικές σχολές, τα εκκλησιαστικά ιδρύματα, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος και λοιποί εκκλησιαστικοί φορείς,
(β) οι επαγγελματικοί σύλλογοι (δικηγορικοί, συμβολαιογραφικοί κ.λπ.), (γ) δημόσια νομικά πρόσωπα που λειτουργούν με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας και οι μετοχές τους έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο, (δ) τα Επιμελητήρια.
2. Στην υπ’ αριθμ. 7000/1/19/1-δ Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2460/Β/27.06.2018) με θέμα «Ορισμός ανεξάρτητων επιχειρησιακών μονάδων, υποκείμενων ή υπαγόμενων στον Φορέα της Ελληνικής Αστυνομίας, του Υπουργείου Εσωτερικών κατά το άρθρο 6, παρ. 2 εδάφιο γ΄ του ν. 4412/2016, όπως ισχύει.» προβλέπονται τα εξής: «[…] διαπιστώνουμε:
Άρθρο 1
Α. Τη συνδρομή των κριτηρίων, των όρων και των προϋποθέσεων, που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 της αριθμ. 75555/289/16-07- 2017 (Β 2336) κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός κριτηρίων υπαγωγής στην έννοια της "χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών" του άρθρου 6, παρ. 2, εδάφιο β του ν. 4412/2016», στις κάτωθι αναφερόμενες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες ορίζονται ως χωριστές επιχειρησιακές μονάδες ανεξαρτήτως υπεύθυνες για τη σύναψη συμβάσεων των ίδιων ή ορισμένων κατηγοριών αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016 (Α 147).
[…] Άρθρο 4
Α. Το είδος των συμβάσεων, βάσει των Κωδικών Αριθμών Εξόδων (Κ.Α.Ε.), που πρόκειται να αντιμετωπιστούν από τις ανεξάρτητες επιχειρησιακές μονάδες εμφαίνονται στον κάτωθι πίνακα: K.A.E Περιγραφή
9131 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού (παρελθόντων ετών)
9151 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (παρελθόντων ετών)
1321 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά
1511 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
1512 Προμήθεια καυσίμων Θέρμανσης και Δαπάνες Κοινοχρήστων
0851 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων
Β. Οι προαναφερόμενοι Κωδικοί Αριθμοί Εξόδων (Κ.Α.Ε) δύναται να τροποποιούνται, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, όπως αυτές ανακύπτουν κάθε φορά με νεότερη διαπιστωτική πράξη.»
3. Στην υπ’ αριθμ. 7000/1/19/1-β Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2263/Β/15.06.2018) με θέμα «Μεταβίβαση πιστώσεων μέσω επιτροπικών ενταλμάτων στους δευτερεύοντες διατάκτες του Ειδικού Φορέα 07-410 «Ελληνική Αστυνομία», έτους 2019» προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:
«Άρθρο 1
Εγκρίνουμε τη μεταβίβαση πιστώσεων με αντίστοιχα επιτροπικά εντάλματα της αρμόδιας Υπηρεσίας, σε βάρος των πιστώσεων του Π/Υ εξόδων του Ειδικού Φορέα 07-410 «Ελληνική Αστυνομία», έτους 2019, ανά ξεχωριστό είδος δαπάνης, ανά C.P.V. και κωδικό αριθμό εξόδου, προς σκοπό κάλυψης των αναγκών των περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως εμφαίνεται στους ακόλουθους συνημμένους πίνακες….» (Ακολουθούν Πίνακες ανά ΚΑΕ, μεταξύ των οποίων και ο «Πίνακας Α’ Κ.Α.Ε 1321» στον οποίο αποτυπώνονται τα ποσά ανά Ανεξάρτητη Επιχειρησιακή Μονάδα για το CPV 34350000-5 Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως.)
V. Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Με στόχο την επίτευξη οικονομιών κλίμακας, συμπεριλαμβανόμενων χαμηλότερων τιμών και κόστους συναλλαγής, καθώς και την καλύτερη διαχείριση των δημοσίων συμβάσεων, στα άρθρα 39 έως 43 του ν. 4412/2016 περιλαμβάνονται διατάξεις σχετικά με τις τεχνικές και τα εργαλεία για τις συγκεντρωτικές συμβάσεις και ειδικότερα τις Κεντρικές Αρχές Αγορών (άρθρα 40-41).
Ειδικότερα με την παρ. 1 του άρθρου 41 ορίζεται, μεταξύ άλλων, η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών (ΓΔΔΣ και Π) ως Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών για δημόσιες συμβάσεις προμήθειας αγαθών και γενικών υπηρεσιών ενώ, περαιτέρω,
α) με την παρ. 3 παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό που προΐσταται της ΕΚΑΑ για έκδοση Υπουργικής Απόφασης με την οποία καθορίζονται όροι για την ομαδοποίηση και σύναψη δημόσιων συμβάσεων από κεντρικές αρχές αγορών, τα είδη των δημοσίων συμβάσεων οι οποίες δεν συνάπτονται από κεντρικές αρχές αγορών, οι κατηγορίες έργων, αγαθών και υπηρεσιών που μπορούν να αποτελούν αντικείμενο ομαδοποίησης και για την προμήθεια των οποίων υποχρεωτικά γίνεται προσφυγή σε τεχνικές συγκεντρωτικών αγορών καθώς και κάθε σχετικό θέμα και
β) με την παρ. 4, στο πλαίσιο της οποίας διαβιβάζεται το παρόν σχέδιο, παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό που προΐσταται της ΕΚΑΑ για έκδοση Υπουργικής Απόφασης, με την οποία θα καθορίζονται, σε εθνικό επίπεδο, οι κατ' έτος συγκεκριμένες κατηγορίες συμβάσεων που συνάπτονται υποχρεωτικά από την ΕΚΑΑ, οι αναθέτουσες αρχές για τις οποίες προορίζονται και οι κατ΄ έτος, πέραν των συμβάσεων που έχουν ήδη εξαιρεθεί, τυχόν εξαιρούμενες από την αρμοδιότητα της ΕΚΑΑ συμβάσεις.
VI. Επί της νομιμότητας και του περιεχομένου των προτεινόμενων ρυθμίσεων
1. Σε εφαρμογή της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016 εκδόθηκε η υπό τροποποίηση υπ' αριθμ. 41075/2018 (ΦΕΚ 1419 Β/25.04.2018) Υπουργική Απόφαση, με την οποία καθορίστηκαν οι συγκεκριμένες κατηγορίες συμφωνιών πλαίσιο, για το έτος 2018, που θα συνάπτονται υποχρεωτικά από την Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την ιδιότητά της ως ΕΚΑΑ, και οι αναθέτουσες αρχές για τις οποίες προορίζονται μετά την έκδοση της υπ’ αριθμ. Γ1/2018 Γνώμης της Αρχής. Με την ως άνω ΥΑ καθορίσθηκε επίσης ανώτατο χρηματικό όριο ανά είδος σύμβασης – για κάποιες από τις κατηγορίες συμβάσεων που θα συνάπτονται από την ΕΚΑΑ - εντός του οποίου εκάστη αναθέτουσα αρχή δύναται να αναθέσει σύμβαση για την κάλυψη των αναγκών της μέχρι τη σύναψη της προβλεπόμενης, ανά είδος, συμφωνίας πλαίσιο. Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι με βάση την ΥΑ 137954/22.12.2016 (ΦΕΚ 4515/Β/30.1.2016 ), που, κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016, έθετε τους κανόνες της ομαδοποίησης, το ανώτατο αυτό όριο είχε οριστεί στο ποσό των 60.000 ανά αναθέτουσα αρχή (άρθρο 5 παρ. 8 της ως άνω ΥΑ). Η ως άνω απόφαση τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 65201/18.06.2018 (ΦΕΚ 2628 Β/05.07.2018) όμοια απόφαση ως προς τους φορείς του Παραρτήματος Α, για τους οποίους θα διενεργείτο διαγωνιστική διαδικασία για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο για την προμήθεια επιτραπέζιων υπολογιστών και οθονών, με τη συμπερίληψη σε αυτό της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.
2. i) Με τις υπό κρίση τροποποιήσεις και για τα είδη:
α) της περίπτωσης γ) της παρ. 1 [ ήτοι i) 18813000-1 «Υποδήματα με επάνω μέρη από δέρμα» και ii) 18813300-4 «Υποδήματα πόλης»] καθώς και
β) της περίπτωσης ε) της παρ. 1 της υπό τροποποίηση απόφασης [ήτοι i) 34351100-3 «Ελαστικά επίσωτρα αυτοκινήτων», ii)34352200-1 «Ελαστικά επίσωτρα λεωφορείων» και iii) 34352100-0 «Ελαστικά επίσωτρα φορτηγών αυτοκινήτων], προβλέπεται η δυνατότητα για κάθε αναθέτουσα αρχή, η οποία θα προσφεύγει υποχρεωτικά στην ΕΚΑΑ για την κάλυψη των αναγκών της αναφορικά με τα είδη αυτά, να προβαίνει από την 01.01.2019 και έως τη σύναψη της συμφωνίας-πλαίσιο, σε ανάθεση σύμβασης αξίας μέχρι του ειδικότερα προβλεπόμενου στην υπό εξέταση ρύθμιση χρηματικού ορίου για καθεμία εξ αυτών. Τα ποσά αυτά ορίζονται, ανά είδος, κατ΄ ανώτατο όριο έως του ποσού των 60.000€ για κάθε αναθέτουσα αρχή, ενώ διαφοροποιούνται για τις χωριστές επιχειρησιακές μονάδες της Ελληνικής Αστυνομίας και ορίζονται με παραπομπή στην αριθμ. 7000/1/19/1-β Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2263/Β/15.06.2018) με θέμα: «Μεταβίβαση πιστώσεων μέσω επιτροπικών ενταλμάτων στους δευτερεύοντες διατάκτες του Ειδικού Φορέα 07-410 «Ελληνική Αστυνομία», έτους 2019».
Όσον αφορά τις τελευταίες σημειώνεται ότι σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 75555/289/06.07.2017 (ΦΕΚ Β 2336/10.07.2017) ΚΥΑ με την οποία, κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016, καθορίσθηκαν τα κριτήρια υπαγωγής στην έννοια της χωριστής επιχειρησιακής μονάδας, εκδόθηκαν οι υπ’ αριθμ. 7000/7/3/06.09.2017 (ΦΕΚ 3135/Β/08.09.2017), 7000/1/7/18-δ/07.12.2017 (ΦΕΚ 4335/Β/12.12.2018) και 7000/1/19/1δ/08.06.2018 (ΦΕΚ 2460/Β/27.06.2018) διαπιστωτικές πράξεις του καθ’ ύλην αρμόδιου Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, με τις οποίες ορίσθηκαν οι υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας ως ανεξάρτητες επιχειρησιακές μονάδες «ανεξαρτήτως υπεύθυνες για τη σύναψη συμβάσεων των ίδιων ή ορισμένων κατηγοριών αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016» για τα αναφερόμενα σε αυτές είδη-υπηρεσίες.
Ειδικότερα επισημαίνεται ότι με την πρώτη των ως άνω διαπιστωτικών πράξεων [υπ’ αριθμ 7000/7/3/06.09.2017 (ΦΕΚ 3135/Β/08.09.2017)] η προμήθεια ελαστικών επισώτρων αυτοκινήτων (CPV 34351100-3) είχε συμπεριληφθεί μεταξύ των ειδών των συμβάσεων «που πρόκειται να αντιμετωπισθούν από τις ανεξάρτητες επιχειρησιακές μονάδες», ενώ η μεταγενέστερη αριθμ. 7000/1/19/1-δ/08.06.2018 (ΦΕΚ 2460/Β/27.06.2018) Υ.Α. αναφέρεται γενικά σε Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά.
Επιπλέον, με την υπ’ αριθμ. 7000/1/19/1-β/08.06.2018 (ΦΕΚ 2263/Β/15.06.2018) Υπουργική απόφαση μεταβιβάσθηκαν οι πιστώσεις για το έτος 2019 ανά ξεχωριστό είδος δαπάνης, ανά CPV και κωδικό αριθμό εξόδου, προς το σκοπό κάλυψης των αναγκών των περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας ενώ, επιπροσθέτως, με την υπ’ αριθμ. 7000/1/19/1/08.06.2018 (ΦΕΚ β/2460/27.06.2018) όμοια απόφαση μεταβιβάσθηκε η αρμοδιότητα του διατάκτη του Ειδικού Φορέα 07-410 «Ελληνική Αστυνομία» στους εκάστοτε προϊσταμένους των περιφερειακών υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, επιπέδου διεύθυνσης, στις οποίες λειτουργούν Γενικές και Μερικές Διαχειρίσεις.
Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι οι ως άνω χωριστές επιχειρησιακές μονάδες της Ελληνικής Αστυνομίας, για το έτος 2019, είναι ανεξαρτήτως υπεύθυνες για τις προμήθειές τους σε ελαστικά επίσωτρα, για τα ποσά που κατ’ ανώτατο όριο ορίζονται στο ως άνω κανονιστικό πλαίσιο.
Συναφώς επισημαίνεται ότι από τη γραμματική διατύπωση των υπό κρίση ρυθμίσεων «Για το χρονικό διάστημα από 01.01.2019 και έως τη σύναψη της συμφωνίας πλαίσιο», τόσο για τα είδη της περίπτωσης γ) όσο και αυτά της περίπτωσης ε) της παρ. 1, συνάγεται ότι τα ως άνω ανώτατα όρια αφορούν συνολικά στις ανάγκες των εν λόγω αναθετουσών αρχών και χωριστών επιχειρησιακών μονάδων μέχρι τη σύναψη της συμφωνίας πλαίσιο.
ii) Αναφορικά με την τροποποίηση του Παραρτήματος Ε της αρχικής Υπουργικής Απόφασης, στο οποίο περιλαμβάνονταν οι αναθέτουσες αρχές για τις οποίες προορίζεται η προμήθεια των εν θέματι ειδών, και στο οποίο ρητά προστίθενται πλέον οι Ανεξάρτητες Επιχειρησιακές Μονάδες που υπόκεινται ή υπάγονται στον φορέα της Ελληνικής Αστυνομίας, του Υπουργείου Εσωτερικών, με παραπομπή στην υπ' αριθμ. 7000/1/19/1-δ Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών σημειώνονται τα εξής:
Η εν λόγω ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο για την προμήθεια των εν θέματι ειδών, με βάση τα οριζόμενα στην ως άνω ΥΑ, ήδη εκκίνησε κατά το μήνα Δεκέμβριο του έτους 2018 και βρίσκεται στο στάδιο της υποβολής προσφορών με καταληκτική προθεσμία την 11.02.2019 (βλ σχετικά υπ’ αριθμ. 15/2018/28.12.2018 διακήρυξη «Σύναψης συμφωνίας πλαίσιο ελαστικών επισώτρων», προϋπολογισθείσας δαπάνης 21.750.504,15€ πλέον ΦΠΑ και διάρκειας 2 ετών, όπως δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ την 31.12.2018 με ΑΔΑΜ 18PROC004295877 και στο ΕΣΗΔΗΣ με α/α 68992).
Δεδομένου ότι στις Αναθέτουσες Αρχές/Φορείς που συμμετέχουν στην ήδη προκηρυχθείσα συμφωνία πλαίσιο έχει συμπεριληφθεί, μεταξύ άλλων, το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, με τις εκεί αναφερόμενες ποσότητες και προϋπολογισμό, δεν νοείται στο παρόν χρονικό σημείο τροποποίηση του Παραρτήματος Ε, που περιλαμβάνει τις αναθέτουσες αρχές οι οποίες ορίζονται στην εν λόγω διακήρυξη και οι οποίες υποχρεωτικά πρέπει να προσφεύγουν στην ΕΚΑΑ για την κάλυψη των αναγκών τους για τα εν θέματι είδη.
Άλλο είναι το ζήτημα του ανώτατου χρηματικού ορίου για το οποίο μπορεί κάθε αναθέτουσα αρχή να προβαίνει αυτοτελώς σε διαδικασίες ανάθεσης δημόσιας σύμβασης για την κάλυψη των αναγκών της μέχρι τη σύναψη της συμφωνίας πλαίσιο, ανάγκη η οποία καλύπτεται κατά τα ανωτέρω ως προς τις χωριστές επιχειρησιακές μονάδες του Φορέα της Ελληνικής Αστυνομίας με την περίπτωση Β του σχεδίου Υπουργικής Απόφασης (προσθήκη σχετικού εδαφίου στην περίπτωση ε) της παρ. 1 της αρχικής), με βάση την οποία για τις ως άνω μονάδες, για το έτος 2019, φαίνεται να εξακολουθεί η δυνατότητα, δυνάμει του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου, να είναι ανεξαρτήτως υπεύθυνες για τις διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων της ίδιας κατηγορίας και η αξία των συμβάσεων αυτών να μπορεί να υπολογίζεται στο επίπεδο της συγκεκριμένης μονάδας.
Σε κάθε περίπτωση το ως άνω κανονιστικό πλαίσιο, στην περίπτωση που στις αναθέτουσες αρχές αποτελούνται και από ανεξάρτητες επιχειρησιακές μονάδες χρήζει ιδιαίτερης προσοχής κατά την εφαρμογή του, ώστε να αποφευχθούν αντιφατικές πρακτικές που αφορούν μεν στην κεντρικοποίηση των αγορών, καθώς οι συμβάσεις και οι συμφωνίες πλαίσιο συνάπτονται υποχρεωτικά από τις ΕΚΑΑ και καθορίζονται ετησίως, κατόπιν έγκαιρου συντονισμού και προγραμματισμού των εμπλεκομένων φορέων /αναθετουσών αρχών, και την παράλληλη εφαρμογή κανόνων που αφορούν σε ανάθεση συμβάσεων από χωριστές επιχειρησιακές μονάδες, οι οποίες έχουν ορισθεί, δυνάμει των διαπιστωτικών πράξεων ως ανεξαρτήτως υπεύθυνες για τις δημόσιες συμβάσεις που συνάπτουν.
Επιπλέον, προς βελτίωση των διαδικασιών και αποφυγή προβλημάτων που ενδεχομένως προκύψουν κατά την εφαρμογή της υπό κρίση ΥΑ επισημαίνεται ότι θα ήταν χρήσιμο:
α) να αποτυπώνεται η διάρκεια της συμφωνίας πλαίσιο ανά κατηγορία συμβάσεων ώστε να είναι γνωστό στις αναθέτουσες αρχές, οι οποίες υποχρεωτικά προσφεύγουν στην ΓΔΔΣΠ, για πόσο χρονικό διάστημα θα καλύπτονται οι ανάγκες τους από τις προς σύναψη συμφωνίες πλαίσιο και τις εκτελεστικές συμβάσεις που θα υπογραφούν δυνάμει αυτών, ώστε να γίνεται ορθός προγραμματισμός των αναγκών εκ μέρους τους και σχεδιασμός των κατάλληλων διαγωνιστικών διαδικασιών, όπου απαιτείται, με βάση τα οριζόμενα στο ν. 4412/2016 και το συναφές κανονιστικό πλαίσιο.
β) να εξετασθεί από το αρμόδιο Υπουργείο η έκδοση της προβλεπόμενης κατά την παρ. 7 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016 Υπουργικής Απόφασης, με την οποία μπορούν να ρυθμισθούν ειδικότερα θέματα της διαδικασίας προγραμματισμού και υποβολής οικείου πίνακα, τον οποίο οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να υποβάλλουν για τις συμβάσεις αρμοδιότητάς τους στην αρμόδια ΕΚΑΑ.
VII. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, η Αρχή αποφασίζει ομόφωνα την παροχή σύμφωνης γνώμης επί του υποβληθέντος σχεδίου απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 41075/16-4-2018 (Φ.Ε.Κ. 1419/Β'/25-4-2ΟΙ8) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Συμφωνίες-πλαίσιο έτους 2018 που συνάπτονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1 β) του άρθρου 41 του ν. 4412/16», σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2, περ. γ, υποπερ. γγ, του ν.4013/2011, σύμφωνα με τις ανωτέρω παρατηρήσεις και προτεινόμενες βελτιώσεις και για τους λόγους που αναφέρονται στην παρούσα γνωμοδότηση.
Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2019
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Αντιπρόεδρος
Χριστίνα Μπουσουλέγκα