Διοικητικό Έγγραφο

ΓΝΩΜΗ Α26/2020
ΑΔΑ: ΩΝ4ΟΟΞΤΒ-Δ9Θ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(του αρ. 2, παρ. 2, περ. γ', υποπερ. αα' του ν. 4013/2011)
Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Στην Αθήνα σήμερα, την 9η Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι (2020) ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30 π.μ. και επί της οδού Κεφαλληνίας 45 και Κομνά Τράκα, όπου και τα γραφεία της, συνήλθε η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ σε συνεδρίαση μετά από σχετική πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νομίμως σε όλα τα μέλη της Αρχής.
Από τα προσκληθέντα μέλη της Αρχής παρέστησαν κατά την συνεδρίαση τα ακόλουθα:
Προεδρεύων: Μιχαήλ Εκατομμάτης, Αναπλ. Πρόεδρος (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Αντιπρόεδρος: Αδάμ Καραγλάνης
Μέλη: Δημήτριος Λουρίκας (μέσω τηλεδιάσκεψης) Δημήτριος Σταθακόπουλος (μέσω τηλεδιάσκεψης) Ερωφίλη Χριστοβασίλη
Γραμματέας: Αικατερίνη Αλτιπαρμάκη, Δ.Ε. Διοικητικών Γραμματέων.
Εισηγήτρια: Μαρία Παναγοηλιοπούλου, Νομικός, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., στέλεχος του Τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης Μελετών και Γνωμοδοτήσεων.
Κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης παρέστη η εισηγήτρια Μαρία Παναγοηλιοπούλου, η οποία αποχώρησε πριν την έναρξη της διαδικασίας ψηφοφορίας και της λήψης απόφασης από τα Μέλη της Αρχής.
Θέμα: Διατύπωση γνώμης της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. αα' του ν. 4013/2011, όπως ισχύει, επί σχεδίου νομοθετικών διατάξεων που προτείνονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
**********************
I. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Με το από 13.06.2020 ηλεκτρονικό μήνυμα της νομικού συμβούλου γραφείου Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (αρ. πρωτ. εισερχ. ΕΑΑΔΗΣΥ 3095/15.6.2020), ζητήθηκε από την Αρχή η παροχή γνώμης επί σχεδίου νομοθετικών διατάξεων που προτείνονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Εν συνεχεία, με το από 25.06.2020 ηλεκτρονικό μήνυμα της συνεργάτιδος γραφείου Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (αρ. πρωτ. εισερχ. ΕΑΑΔΗΣΥ 3365/26.6.2020), επανυποβλήθηκε το ως άνω σχέδιο νομοθετικών διατάξεων με κάποιες βελτιώσεις, κατόπιν διευκρινίσεων που ζητήθηκαν από την ΕΑΑΔΗΣΥ, συνοδευόμενο εκ νέου από αίτημα για παροχή γνώμης εκ μέρους της Αρχής.
ΙΙ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. αα' του ν. 4013/2011: «2. Η Αρχή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: {...} γ) Γνωμοδοτεί για τη νομιμότητα κάθε διάταξης σχεδίου νόμου ή κανονιστικής πράξης που αφορά στις δημόσιες συμβάσεις και συμμετέχει στις οικείες νομοπαρασκευαστικές επιτροπές. Τα αρμόδια όργανα οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τη γνώμη της Αρχής. Ειδικότερα: […] αα) Η Αρχή γνωμοδοτεί επί των διατάξεων σχεδίων νόμων που αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις πριν από την κατάθεσή τους στη Βουλή. Αν ο αρμόδιος Υπουργός διαφωνεί με τη γνώμη της Αρχής, η Αρχή δύναται να συγκαλεί συσκέψεις, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της και εκπροσώπων όλων των συναρμόδιων Υπουργείων με σκοπό την ανταλλαγή και σύγκλιση των απόψεων. Στις εν λόγω συσκέψεις η Αρχή και κάθε συναρμόδιος Υπουργός μπορούν να ζητούν τη συμμετοχή ανεξάρτητων τρίτων, ειδικών σε θέματα δημοσίων συμβάσεων. Οι συσκέψεις αυτές πραγματοποιούνται σε διάστημα δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την περιέλευση της πρόσκλησης της Αρχής στους συμμετέχοντες. Η άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυτής δεν κωλύει τη συνέχιση της διαδικασίας ψήφισης του σχεδίου νόμου. Αν δεν αρθεί η διαφωνία μεταξύ του αρμόδιου Υπουργού και της Αρχής, στη γνώμη της Αρχής προσαρτάται έκθεση του Υπουργού στην οποία περιλαμβάνεται και ειδική αιτιολόγηση κάθε απόκλισης από το περιεχόμενο της γνώμης. Τα εν λόγω έγγραφα συνοδεύουν τα σχέδια νόμων κατά την κατάθεσή τους στη Βουλή και αναρτώνται με επιμέλεια της Αρχής στην ιστοσελίδα της. Σε περίπτωση απόκλισης του σχεδίου νόμου από τη γνώμη της Αρχής, η αρμόδια επιτροπή της Βουλής δύναται να καλεί, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής, σε ακρόαση τον Πρόεδρο της Αρχής. […]
Η γνωμοδοτική αρμοδιότητα της παρούσας περίπτωσης ασκείται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση των ανωτέρω σχεδίων διατάξεων στην Αρχή, με μέριμνα του οικείου οργάνου. Με την άπρακτη παρέλευση της άνω προθεσμίας τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη της Αρχής.».
Δεδομένου ότι στο υποβληθέν σχέδιο νομοθετικών διατάξεων, προβλέπονται ρυθμίσεις που άπτονται ζητημάτων δημοσίων συμβάσεων, ως κατωτέρω παρατίθενται, συντρέχει η αρμοδιότητα της Αρχής για παροχή γνώμης, κατά την προπαρατεθείσα διάταξη.
III. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Το υποβληθέν σχέδιο νομοθετικών διατάξεων, που σχετίζονται με δημόσιες συμβάσεις Τεχνικής Βοήθειας και με το ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και οι αντίστοιχες αναφορές της αιτιολογικής έκθεσης, έχουν ως εξής:
Άρθρο 1
Στο άρθρο 48 του ν. 4314/2014 (Α΄265) προστίθεται παράγραφος 10, ως εξής:
«10. Οι διοικητικές πράξεις που απαιτούνται για τη σύναψη και την εκτέλεση δημόσιας σύμβασης για ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας των Ειδικών Υπηρεσιών του παρόντος νόμου, εκδίδονται από το αρμόδιο για την ανάθεση αυτής όργανο (αποφαινόμενο όργανο)».
Αιτιολογική (Έκθεση)
Με την προτεινόμενη διάταξη καθορίζεται ότι τα αρμόδια όργανα για τη λήψη αποφάσεων (αποφαινόμενα όργανα) κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 4412/2016 (Α΄147) και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ` εξουσιοδότησή του, για τις συμβάσεις τεχνικής βοήθειας του ν. 4314/2014 (Α΄265) που ανατίθενται και εκτελούνται από τις Ειδικές Υπηρεσίες του ιδίου νόμου είναι τα εκάστοτε αρμόδια για την ανάθεση της σύμβασης όργανα, δυνάμει του νομοθετικού ή κανονιστικού πλαισίου που διέπει την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων Τεχνικής Βοήθειας. Με την εν λόγω διάταξη ρυθμίζεται με ενιαίο τρόπο για όλες τις Ειδικές Υπηρεσίες του ν. 4314/2014 το ζήτημα της υπογραφής διοικητικών πράξεων, ώστε το όργανο που εκκινεί τη σχετική διαδικασία σύναψης σύμβασης, λαμβανομένων υπ’ όψιν και των προβλεπόμενων στα άρθρα 119 και 329 του ν. 4412/2016, να εκδίδει και όλες τις διοικητικές πράξεις που απαιτούνται στο πλαίσιο της ανάθεσης και της εκτέλεσης αυτής, όπως είναι ενδεικτικά η σύσταση και συγκρότηση επιτροπών, η επικύρωση πρακτικών επιτροπών, η ματαίωση διαδικασίας, η απόφαση κατακύρωσης, η απόφαση επί ενστάσεων, η παράταση προθεσμιών, η απόφαση περί κατάπτωσης ρητρών, η απόφαση επί παρεκκλίσεων, απόρριψης ή αντικατάστασης υλικών ή υπηρεσιών.
Άρθρο 2
Στο άρθρο 119 του ν. 4412/2016 (Α΄147) προστίθενται παράγραφοι 9 και 10, ως εξής:
«9. Στις συμβάσεις ενεργειών τεχνικής βοήθειας υποβάλλουν προσφορά μόνο οι υποψήφιοι που καλούνται προς τούτο από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους.
10. Οι πληρωμές δαπανών ενεργειών τεχνικής βοήθειας έως του ποσού των πεντακοσίων (500) ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) εκτελούνται ως εξόφληση έναντι νομίμως εκδοθέντος παραστατικού με μόνη την έκδοση απόφασης πληρωμής από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας, χωρίς να απαιτείται έκδοση απόφασης ανάθεσης, όπως ορίζεται κατά τα λοιπά στις οικείες διατάξεις».
Άρθρο 3
Στο άρθρο 329 του ν. 4412/2016 προστίθενται παράγραφοι 7 και 8, ως εξής:
«9. Στις συμβάσεις ενεργειών τεχνικής βοήθειας υποβάλλουν προσφορά μόνο οι υποψήφιοι που καλούνται προς τούτο από τον Αναθέτοντα Φορέα σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους.
10. Οι πληρωμές δαπανών ενεργειών τεχνικής βοήθειας έως του ποσού των πεντακοσίων (500) ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) εκτελούνται ως εξόφληση έναντι νομίμως εκδοθέντος παραστατικού με μόνη την έκδοση απόφασης πληρωμής από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας, χωρίς να απαιτείται έκδοση απόφασης ανάθεσης, όπως ορίζεται κατά τα λοιπά στις οικείες διατάξεις».
Αιτιολογική (Έκθεση)
Με τις προτεινόμενες διατάξεις ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων τεχνικής βοήθειας των άρθρων 119 και 329 του ν. 4412/2016.
Άρθρο 4
Η μη καταχώρηση στο ΚΗΜΔΗΣ των απαιτούμενων από το νόμο πράξεων και στοιχείων δημοσίων συμβάσεων, που αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενα έργα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020, δεν επηρεάζει τη νομιμότητα, την κανονικότητα και την επιλεξιμότητα των σχετικών δαπανών, εφόσον τα ανωτέρω στοιχεία καταχωρισθούν από το αρμόδιο όργανο εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Σε διαφορετική περίπτωση εφαρμόζονται οι διατάξεις περί δημοσιονομικών διορθώσεων και ανακτήσεων.
Αιτιολογική (Έκθεση)
Με την εν λόγω διάταξη ορίζεται ότι η καταχώρηση στο ΚΗΜΔΗΣ των απαιτούμενων από το νόμων στοιχείων δημοσίων συμβάσεων που αφορούν σε έργα που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ συμπεριλαμβανομένου του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, θα πρέπει να έχει γίνει εντός της σχετικής προθεσμίας, ώστε να διασφαλιστεί η επιλεξιμότητα των σχετικών συγχρηματοδοτούμενων δαπανών των έργων. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες καταχωρίσεις μέσα στην τασσόμενη προθεσμία θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες στην νομοθεσία του ΕΣΠΑ διατάξεις περί δημοσιονομικών διορθώσεων και ανακτήσεων. Με τη διάταξη αυτή επιτυγχάνεται αφενός ο σκοπός της καταχώρησης των στοιχείων των συμβάσεων για την συστηματική καταγραφή και παρακολούθηση της εκτέλεσης των δαπανών τους και για την απλούστευση της διοικητικής διαδικασίας και αφετέρου η μεγιστοποίηση της απορρόφησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων της περιόδου 2014-2020.
ΙV. ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1) Άρθρο 48 του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις»
«Άρθρο 48
Τεχνική βοήθεια
1. Οι ενέργειες τεχνικής βοήθειας αφορούν στον προγραμματισμό, σχεδίασμά, προετοιμασία, διαχείριση, παρακολούθηση, αξιολόγηση, δημοσιότητα, εφαρμογή και έλεγχο των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, καθώς και δραστηριότητες για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας για την υλοποίηση των προγραμμάτων. Οι ανωτέρω ενέργειες χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή ενωσια- κούς πόρους μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.
2. Οι ενέργειες τεχνικής βοήθειας συνίστανται ιδίως στην προμήθεια αγαθών και λήψη υπηρεσιών, την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και δαπανών αμοιβών προσωπικού, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη δαπάνη που αποσκοπεί στην ενίσχυση της υλοποίησης των στόχων και των προγραμμάτων της παραγράφου 1.
3. Δικαιούχοι πράξεων τεχνικής βοήθειας, στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας του οικείου ΕΠ είναι οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης, οι οποίες καταρτίζουν και εκτελούν προγράμματα ενεργειών τεχνικής βοήθειας, τα οποία εγκρίνονται από τον Γενικό ή Ειδικό Γραμματέα ή Περιφερειάρχη. Δικαιούχοι πράξεων τεχνικής βοήθειας δύναται να είναι και οι επιτελικές δομές ΕΣΠΑ, καθώς και δικαιούχοι όπως θα καθορίζονται από το Εγγραφο Εξειδίκευσης του ΕΠ Τα προγράμματα ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας συμεριλαμβάνονται στην εξειδίκευση του ΕΠ του άρθρου 19.
4. Οι Ειδικές Υπηρεσίες της ΕΑΣ, η ΜΟΔ ΑΕ, η ΕΥ Διαχείρισης Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υποδομών ΣΔΙΤ, η Αρχή Πιστοποίησης, οι Επιτελικές Δομές ΕΣΠΑ των Υπουργείων, η «Γενική» Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, η Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής, η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ασκούν καθήκοντα δικαιούχου ενεργειών τεχνικής βοήθειας και καταρτίζουν και εκτελούν προγράμματα ενεργειών τεχνικής βοήθειας, στο πλαίσιο του ΕΠ τεχνική βοήθεια, καθώς και δικαιούχοι όπως θα καθορίζονται από το Εγγραφο Εξειδίκευσης του ΕΠ. Η Αρχή Ελέγχου καταρτίζει και εκτελεί πρόγραμμα ενεργειών τεχνικής βοήθειας που χρηματοδοτείται μόνο από εθνικούς πόρους.
*** Η λέξη «Γενική» προστέθηκε στην παράγραφο 4,ως άνω, με το άρθρο 26 παρ.6 Ν.4605/2019, ΦΕΚ Α 52/1.4.2019 .
5. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας μπορούν να καθορίζονται οι επιλέξιμες κατηγορίες ενεργειών τεχνικής βοήθειας, τα όρια χρηματοδότησης ανά κατηγορία ενεργειών, οι κατηγορίες δαπανών για το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος και το σκέλος που καλύπτεται από εθνικούς πόρους, οι διαδικασίες δημοσιότητας που εφαρμόζονται για την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Τα προγράμματα ενεργειών τεχνικής βοήθειας διακρίνονται στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος και στο σκέλος που καλύπτεται από αμιγώς εθνικούς πόρους. Το μέρος των προγραμμάτων αυτών που χρηματοδοτείται από αμιγώς εθνικούς πόρους εγκρίνεται σε κάθε περίπτωση και σε ετήσια βάση από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ύστερα από σχετική εισήγηση της ΕΑΣ/ΕΥΣΑΑ.
"6. Η εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας γίνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 4/2002, αναλόγως εφαρμοζόμενες για την προγραμματική περίοδο 20142020 και με την επιφύλαξη του ενωσιακού δικαίου και της υπουργικής απόφασης της προηγούμενης παραγράφου".
***Η εντός " " παρ.6 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ. 1 περίπτωση 5 του άρθρου 377 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/08.08.2016)
7. Με απόφαση του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, δύνανται να συγκροτούνται επιτροπές ή ομάδες εργασίας και να ορίζονται εμπειρογνώμονες ή/και αξιολογητές στο πλαίσιο ενεργειών τεχνικής βοήθειας του παρόντος άρθρου, για την υποβοήθηση του έργου των Ειδικών Υπηρεσιών ή της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ή της Αρχής Πιστοποίησης. Ειδικά για το ΠΑΑ και το ΕΠΑΛΘ, ως αρμόδιος ορίζεται ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων.
8.«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών δύνανται να ρυθμίζονται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 1 παράγραφοι 9, 3, 10 και 11 παρ. 2, της υπο-παραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α` 94), τα χιλιομετρικά όρια για μετακίνηση εντός και εκτός έδρας, το επιτρεπόμενο όριο των ημερών μετακίνησης εκτός έδρας, το καθεστώς αναγνώρισης εξόδων διανυκτέρευσης, καθώς και οι όροι καταβολής της ημερήσιας αποζημίωσης, για τις μετακινήσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο ενεργειών τεχνικής βοήθειας του ΕΣΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των ΠΑΑ και ΕΠΑλΘ, του ΕΟΧ και του Μηχανισμού «Διευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη».
*** Η παρ.8 αντικαταστάθηκε ως άνω με τη παρ.3 άρθρου 64 Ν.4403/2016,ΦΕΚ Α 125/7.7.2016.
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 134 παρ.7 Ν.4635/2019,ΦΕΚ Α 167/30.10.2019 :
"Η απόφαση της παραγράφου 8 του άρθρου 48 του ν. 4314/2014 εφαρμόζεται αναλόγως και για τις ενέργειες τεχνικής υποστήριξης που χρηματοδοτούνται από το ΕΠΑ".
«9. Η υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού των Ειδικών Υπηρεσιών του ΕΣΠΑ 2014- 2020 και της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ ΑΕ εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, στην οποία αναφέρονται σαφή και συγκεκριμένα στοιχεία που δικαιολογούν την ανωτέρω υπερωριακή εργασία. Στην απόφαση αυτή καθορίζεται ο αριθμός των υπαλλήλων, το χρονικό διάστημα και οι ώρες υπερωριακής απασχόλησής τους. «Οι πιστώσεις για την υπερωριακή απασχόληση των παραπάνω υπαλλήλων εγγράφονται στις συλλογικές αποφάσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων των Υπουργείων Οικονομίας και Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αντίστοιχα.».
Η αποζημίωση για το σύνολο του προσωπικού δύναται να καταβάλλεται από τη ΜΟΔ ΑΕ και θα καλύπτεται από τη συγχρηματοδοτούμενη Τεχνική Βοήθεια των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020. Ειδικότερα ζητήματα εφαρμογής του προηγούμενου εδαφίου δύναται να ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.».
*** Το τρίτο εδάφιο της παρ. 9,όπως αυτή είχε αντικατασταθεί με τη παρ.3 άρθρου 58 Ν.4465/2017,ΦΕΚ Α 47/4.4.2017,αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 105 Ν.4485/2017, ΦΕΚ Α 114/4.8.2017.
2) Άρθρο 119 ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ»
«Άρθρο 119
Συμβάσεις ενεργειών τεχνικής βοήθειας
«1. Σε περίπτωση συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών κάτω των ορίων, οι οποίες αφορούν ενέργειες τεχνικής βοήθειας των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του Ε.Ο.Χ. ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων ή/και ταμείων, καθώς και των τομεακών, περιφερειακών και ειδικών προγραμμάτων του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ), οι αναθέτουσες αρχές ή/και οι δικαιούχοι ενεργειών τεχνικής βοήθειας κατά την έννοια του ν. 4314/2014 και του θεσμικού πλαισίου του ΕΠΑ μπορούν να προσφεύγουν και στις διαδικασίες των παραγράφων 2 και 3 κατά περίπτωση.».
*** Η παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.7 περ.α΄ άρθρου 140 Ν.4635/2019, ΦΕΚ Α 167/30.10.2019.
2. Με αιτιολογημένη απόφαση του Ειδικού ή Γενικού Γραμματέα Υπουργείου ή του Περιφερειάρχη στον οποίο υπάγεται η αρμόδια για την εκτέλεση των ενεργειών τεχνικής βοήθειας υπηρεσία επιτρέπεται, κατόπιν αποστολής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η σύναψη σύμβασης προμήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών με ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο της επιλογής του εγγεγραμμένο σε κατάλσγο προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών, ο σποίος καταρτίζεται και τηρείται για το σκοπό εκτέλεσης ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας. Προσφυγή στη διαδικασία αυτή επιτρέπεται εφόσον η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ. Το σχετικό συμφωνητικό υπογράφεται από το ως άνω όργανο.
3. Με αιτιολογημένη απόφαση του Ειδικού ή Γενικού Γραμματέα Υπουργείου ή του Περιφερειάρχη στον οποίο υπάγεται η αρμόδια για την εκτέλεση των ενεργειών τεχνικής βοήθειας υπηρεσία επιτρέπεται, με επιλογή μεταξύ τριών (3) τουλάχιστον προσφορών που λαμβάνονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα της επιλογής του εγγεγραμμένα σε κατάλογο προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών, ο οποίος καταρτίζεται και τηρείται για το σκοπό εκτέλεσης ενεργειών τεχνικής βοήθειας, κατόπιν αποστολής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς αυτούς, η σύναψη σύμβασης προμήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών. Προσφυγή στη διαδικασία αυτή επιτρέπεται εφόσον η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. Το σχετικό συμφωνητικό υπογράφεται από το ως άνω όργανο.
4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ή του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ρυθμίζεται η διαδικασία κατάρτισης και τήρησης των καταλόγων προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών ενεργειών τεχνικής βοήθειας για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, και εξειδικεύονται οι όροι εγγραφής των οικονομικών φορέων σε αυτούς, οι όροι επιλογής του αναδόχου κατά τις παραγράφους 2 και 3, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
5. Αν η αρμόδια για την εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας υπηρεσία δεν υπάγεται σε Γενικό ή Ειδικό Γραμματέα Υπουργείου, οι αποφάσεις των παραγράφων 2 και 3 εκδίδονται από το όργανο στο οποίο υπάγεται και στην περίπτωση νομικών προσώπων από το αρμόδιο, σύμφωνα με το οικείο θεσμικό πλαίσιο, αποφασίζον όργανο.
«6. Σε περίπτωση συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών, οι οποίες αφορούν σε ενέργειες τεχνικής βοήθειας των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του Ε.Ο.Χ. ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων ή/και ταμείων, καθώς και των τομεακών, περιφερειακών και ειδικών προγραμμάτων του ΕΠΑ, η σύναψη αυτών κατά το άρθρο 118, χωρεί με αιτιολογημένη απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας για την εκτέλεση των ενεργειών τεχνικής βοήθειας υπηρεσίας. Το σχετικό συμφωνητικό όπου απαιτείται υπογράφεται από αυτόν.».
*** Η παρ.6,όπως είχε συμπληρωθεί με το άρθρο 107 παρ.28 Ν.4497/2017,
ΦΕΚ Α 171,αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.7 περ.β΄ άρθρου 140 Ν.4635/2019,
ΦΕΚ Α 167/30.10.2019.
«7. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου δεν απαιτείται να αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ.
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά την παρ.4 άρθρου 134 Ν.4635/2019,ΦΕΚ Α 167/30.10.2019:
" Τα άρθρα 119 παράγραφοι 1 - 7, 200 παράγραφος 8 και 329 του ν. 4412/2016 (Α` 147) εφαρμόζονται και για τις ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας που χρηματοδοτούνται από το ΕΠΑ".
8. Σε περίπτωση συμβάσεων υπηρεσιών, οι οποίες αφορούν σε ενέργειες ωρίμανσης των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων του ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων ή/και ταμείων, και των οποίων η εκτιμώμενη αξία δεν υπερβαίνει τα όρια της παραγράφου 1 του άρθρου 118 του παρόντος, η διαδικασία ανάθεσης γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 έως 4 του άρθρου 118 του παρόντος.».
*** Οι παράγραφοι 7 και 8 προστέθηκαν με την παρ.18α άρθρο 43 Ν.4605/2019, ΦΕΚ Α 52/1.4.2019,κατά δε την παρ.18β του αυτού άρθρου: "β. Η μη ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, των προσκλήσεων του άρθρου 119 δεν επηρεάζει την κανονικότητα της δαπάνης ούτε το κύρος της σύμβασης".
3) Άρθρο 329 ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ»
«Άρθρο 329
Συμβάσεις ενεργειών τεχνικής βοήθειας
«1. Σε περίπτωση συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών κάτω των ορίων, οι οποίες αφορούν σε ενέργειες τεχνικής βοήθειας των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του Ε.Ο.Χ. ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων ή/και ταμείων, καθώς και των τομεακών, περιφερειακών και ειδικών προγραμμάτων του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ), οι αναθέτοντες φορείς ή / και οι δικαιούχοι ενεργειών τεχνικής βοήθειας κατά την έννοια του ν. 4314/2014 και του θεσμικού πλαισίου του ΕΠΑ, μπορούν να προσφεύγουν και στις διαδικασίες των παραγράφων 2 και 3 κατά περίπτωση.».
*** Η παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.7 περ.δ΄ άρθρου 140 Ν.4635/2019, ΦΕΚ Α 167/30.10.2019.
2. Με αιτιολογημένη απόφαση του Ειδικού ή Γενικού Γραμματέα Υπουργείου ή του Περιφερειάρχη στον οποίο υπάγεται η αρμόδια για την εκτέλεση των ενεργειών τεχνικής βοήθειας υπηρεσία επιτρέπεται, κατόπιν αποστολής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η σύναψη σύμβασης προμήθειας αγαθών ή παροχής γενικών υπηρεσιών με ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο της επιλογής του, εγγεγραμμένο σε κατάλογο προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών, ο οποίος καταρτίζεται και τηρείται για τον σκοπό εκτέλεσης ενεργειών τεχνικής βοήθειας. Προσφυγή στη διαδικασία αυτή επιτρέπεται εφόσον η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ. Το σχετικό συμφωνητικό υπογράφεται από το ως άνω όργανο.
3. Με αιτιολογημένη απόφαση του Ειδικού ή Γενικού Γραμματέα Υπουργείου ή του Περιφερειάρχη στον οποίο υπάγεται η αρμόδια για την εκτέλεση των ενεργειών τεχνικής βοήθειας υπηρεσία επιτρέπεται, με επιλογή μεταξύ τριών (3) τουλάχιστον προσφορών που λαμβάνονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα της επιλογής του, εγγεγραμμένα σε κατάλογο προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών, ο οποίος καταρτίζεται και τηρείται για το σκοπό εκτέλεσης ενεργειών τεχνικής βοήθειας, κατόπιν αποστολής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς αυτούς, η σύναψη σύμβασης προμήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών. Προσφυγή στη διαδικασία αυτή επιτρέπεται εφόσον η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. Το σχετικό συμφωνητικό υπογράφεται από το ως άνω όργανο.
4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ή του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ρυθμίζεται η διαδικασία κατάρτισης και τήρησης των καταλόγων προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών ενεργειών τεχνικής βοήθειας για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, και εξειδικεύονται οι όροι εγγραφής των οικονομικών φορέων σε αυτούς, οι όροι επιλογής του αναδόχου κατά τις παραγράφους 2 και 3, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
5. Αν η αρμόδια για την εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας υπηρεσία δεν υπάγεται σε Γενικό ή Ειδικό Γραμματέα Υπουργείου, οι αποφάσεις των παραγράφων 2 και 3 εκδίδονται από το όργανο στο οποίο υπάγεται και στην περίπτωση νομικών προσώπων από το αρμόδιο, σύμφωνα με το οικείο θεσμικό πλαίσιο, αποφασίζον όργανο.
«6. Σε περίπτωση συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών, οι οποίες αφορούν σε ενέργειες τεχνικής βοήθειας των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του Ε.Ο.Χ. ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων ή/και ταμείων, καθώς και των τομεακών, περιφερειακών και ειδικών προγραμμάτων του ΕΠΑ, η σύναψη αυτών κατά το άρθρο 328 χωρεί με αιτιολογημένη απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας για την εκτέλεση των ενεργειών τεχνικής βοήθειας υπηρεσίας.».
*** Η παρ.6 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.7 περ.ε΄άρθρου 140 Ν.4635/2019, ΦΕΚ Α 167/30.10.2019.
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά την παρ.4 άρθρου 134 Ν.4635/2019,ΦΕΚ Α 167/30.10.2019: " Τα άρθρα 119 παράγραφοι 1 - 7, 200 παράγραφος 8 και 329 του ν. 4412/2016 (Α` 147) εφαρμόζονται και για τις ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας που χρηματοδοτούνται από το ΕΠΑ".
4) Αριθ. 23451/ΕΥΣΣΑ493 (ΦΕΚ Β' 677/03.03.2017) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας»
[…]
«ΜΕΡΟΣ Β` - Κατάρτιση, Λειτουργία και διατήρηση Καταλόγου Προμηθευτών - Παρόχων Υπηρεσιών
Άρθρο 9
Πεδίο Εφαρμογής
Οι διατάξεις της παρούσας ρυθμίζουν τη διαδικασία κατάρτισης και διατήρησης των καταλόγων προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών που αφορούν σε ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας καθώς και τη λειτουργία του καταλόγου αναφορικά με τις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων προς τους εγγεγραμμένους σε αυτούς προμηθευτές και πάροχους υπηρεσιών:
α) των Ειδικών Υπηρεσιών που αναφέρονται στην παρ. 1α του άρθρου 4 και των Διαχειριστικών Αρχών των παρ. 1Α και 2 του άρθρου 62, του ν. 4314/2014, οι οποίες καταρτίζουν και εκτελούν προγράμματα Τεχνικής Βοήθειας, β) των Επιτελικών Δομών/Ενδιάμεσων Φορέων και λοιπών υπηρεσιών και φορέων που ασκούν καθήκοντα δικαιούχου σε Ε.Π./Προγράμματα.
Άρθρο 10
Δημιουργία και διατήρηση καταλόγου προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών
1. Κάθε Ειδική Υπηρεσία/Διαχειριστική Αρχή του Μέρους Α` της παρούσας δύναται για τις ανάγκες υλοποίησης ενεργειών τεχνικής βοήθειας να καταρτίζει κατάλογο προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών. Ο κατάλογος δύναται να τηρείται ανά κατηγορίες ενεργειών, σύμφωνα με την αποτύπωσή τους στο παράρτημα της παρούσας, η οποία δύναται να εξειδικεύεται περαιτέρω.
2. «Για τις υπηρεσίες της Ε.Α.Σ., τους δικαιούχους του Ε.Π. «Τεχνική Βοήθεια 2014 -2020» καθώς και την ΕΥ ΧΜ ΕΟΧ συγκροτείται ενιαίος κατάλογος προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών με πρωτοβουλία της Ε.Υ.Σ.Σ.Α.».
*** Η παράγραφος 2 αντικαταστάθηκε ως άνω με την ΥΑ Αριθμ. 28876 /ΕΥΣΣΑ 498 (ΦΕΚ Β` 938/16.03.2018) άρθρο 1.
3. Οι Επιτελικές Δομές /Ενδιάμεσοι Φορείς και οι υπόλοιποι Δικαιούχοι Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας Επιχειρησιακών Προγραμμάτων δύναται είτε να καταρτίζουν δικό τους κατάλογο προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών, είτε να χρησιμοποιούν τον κατάλογο του επιχειρησιακού προγράμματος από το οποίο αντλούν πόρους, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 της παρούσας. Στην τελευταία περίπτωση, για τη χρήση του καταλόγου αποστέλλεται σχετική επιστολή στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία/ Διαχειριστική Αρχή, με την οποία δηλώνεται η πρόθεση για χρήση του καταλόγου προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών της εν λόγω Ειδικής Υπηρεσίας/Διαχειριστικής Αρχής.
4. Για τη δημιουργία καταλόγου κατά τα ανωτέρω υπό 1-3, αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο της Ειδικής Υπηρεσίας/Διαχειριστικής Αρχής ή εκείνου, ο οποίος από τους ανωτέρω αναφερόμενους στην παράγραφο 3, καταρτίζει κατάλογο, πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εγγραφή στο κατάλογο. Η πρόσκληση παραμένει ανοικτή για όλη τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, ώστε να μην υφίσταται χρονικός ή άλλος περιορισμός στη δυνατότητα των προμηθευτών και των παρόχων υπηρεσιών να εγγραφούν στους καταλόγους.
5. Η εγγραφή στον κατάλογο πιστοποιείται με βεβαίωση, η οποία εκδίδεται από τον Προϊστάμενο της Ε.Α.Σ. ή τον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας/Διαχειριστικής Αρχής/Προγράμματος ή στην περίπτωση άλλων δικαιούχων από το αρμόδιο, σύμφωνα με το θεσμικό τους πλαίσιο, όργανο. Σε περίπτωση υποχρεωτικής επικαιροποίησης των στοιχείων του εγγεγραμμένου προμηθευτή ή παρόχου υπηρεσιών, εκδίδεται εκ νέου βεβαίωση, ως ανωτέρω, η οποία ακολουθεί τις μεταβολές των στοιχείων στα οποία βασίζεται η εγγραφή. Η εγγραφή στον Κατάλογο συνιστά απόδειξη πλήρωσης των κριτηρίων συμμετοχής, τεχνικής/επαγγελματικής ικανότητας και οικονομικής/χρηματοοικονομικής επάρκειας για την ανάληψη συγκεκριμένης κατηγορίας έργων.
6. Τα φυσικά/νομικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής στον κατάλογο, δυνάμει της πρόσκλησης, θα δύνανται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συγκεκριμένη/ες κατηγορία/ες ενεργειών υποβάλλοντας σχετική τυποποιημένη αίτηση, η οποία επισυνάπτεται στην πρόσκληση καθώς και τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 11 της παρούσας. Διευκρινίζεται ότι ένα φυσικό/νομικό πρόσωπο δύναται να εγγραφεί σε περισσότερους του ενός καταλόγους.
7. Τα φυσικά/νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν στον κατάλογο προμηθευτών/παρόχων υπηρεσιών ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας υποχρεούνται τον Ιανουάριο του έτους 2019, καθώς και τον Ιανουάριο του 2021 να υποβάλουν επικαιροποιημένα τα στοιχεία τους στην αρμόδια υπηρεσία, που διατηρεί τον κατάλογο. Σε διαφορετική περίπτωση θα διαγράφονται από τον κατάλογο εκείνο για τον οποίο δεν προέβησαν στην διαδικασία επικαιροποίησης. Η εν λόγω διαγραφή δεν αφαιρεί το δικαίωμά τους να εγγραφούν εκ νέου στον κατάλογο, ακολουθώντας όμως την αρχική διαδικασία εγγραφής.
8. Η επικαιροποίηση θα πραγματοποιείται με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του οικονομικού φορέα, η οποία θα αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ψηφιακά υπογεγραμμένη ή μέσω ταχυδρομείου στην αρμόδια υπηρεσία που διατηρεί τον κατάλογο. Η υπεύθυνη δήλωση θα περιέχει όλα τα στοιχεία του άρθρου 11 που πρέπει να επικαιροποιηθούν, ενώ σε περίπτωση μη μεταβολής αυτών θα επιβεβαιώνει τοιαύτη.
9. Σε περίπτωση που επέλθει αλλαγή των στοιχείων του άρθρου 11 του οικονομικού φορέα πριν το πέρας των δύο χρονικών οροσήμων, ως ανωτέρω ορίζεται, θα πρέπει να γνωστοποιείται στην αρμόδια υπηρεσία που διατηρεί τον κατάλογο, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την επέλευση της αλλαγής.
10. Οι κατάλογοι οι οποίοι έχουν ήδη συγκροτηθεί δυνάμει της υπουργικής απόφασης 18709/ΕΥΣΣΑ 413/19.02.2016 παραμένουν σε ισχύ, πλην όμως και για τους εγγεγραμμένους σε αυτούς ισχύουν τα οριζόμενα για την επικαιροποίηση των στοιχείων, που ορίζονται στις παραγράφους 7, 8 και 9 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 11
Διαδικασία εγγραφής στον κατάλογο - Περιεχόμενο Πρόσκλησης
1. Για την εγγραφή στον κατάλογο οι ενδιαφερόμενοι, οφείλουν κατ` ελάχιστον να προσκομίσουν τα ακόλουθα στοιχεία:
I. Την επωνυμία, έδρα, στοιχεία επικοινωνίας, την εκπροσώπηση στις περιπτώσεις νομικών προσώπων, το αντικείμενο δραστηριοποίησης των ενδιαφερομένων, το οποίο θα πρέπει να είναι συναφές με το αντικείμενο των συμβάσεων/ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, κατά τα οριζόμενα στο παράρτημα της παρούσας.
II. Στοιχεία σχετικά με την προσωπική κατάσταση του ενδιαφερόμενου φυσικού / νομικού προσώπου και ειδικότερα αναφορικά με:
- τη μη ύπαρξη τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016.
- την εκπλήρωση των ασφαλιστικών και των φορολογικών υποχρεώσεων του υποψηφίου, τόσο κατά το δίκαιο του τόπου εγκατάστασης, όσο και κατά το ελληνικό δίκαιο, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 2 περ. α και β του ν. 4412/2016. III. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εγγραφή στον κατάλογο δύναται να περιλαμβάνει και στοιχεία που αφορούν στους λόγους αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και ειδικότερα για:
- τη μη ύπαρξη σοβαρής ή επαναλαμβανόμενης πλημμέλειας κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
- την μη αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2106,
- το ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το Δικαστήριο ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή δε βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,
- τη μη ύπαρξη επαρκώς εύλογων ενδείξεων ότι συνήψε συμφωνίες με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
- την δυνατότητα αποτελεσματικής θεραπείας με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μέσα, μιας κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων, κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2106,
- την δυνατότητα θεραπείας, με άλλα λιγότερο παρεμβατικά μέσα, μιας κατάστασης στρέβλωσης του ανταγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2106,
- το ότι δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, ότι δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ` εφαρμογή του άρθρου 79 του ν. 4412/2016,
- το ότι δεν επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ` αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν στον αποκλεισμό, στην επιλογή ή στην ανάθεση,
- τη μη διάπραξη σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητα του ως οικονομικού φορέα.
Σημειώνεται ότι, η υπεύθυνη δήλωση αφορά σε κάθε περίπτωση ανεξαρτήτως τυχόν ειδικότερης πληρεξουσιότητας, α) τους ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριστές Ε.Π.Ε./Ι.Κ.Ε. γ) Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Α.Ε. καθώς και όλων των μελών του Δ.Σ. αυτής δ) τους νομίμους εκπροσώπους κάθε άλλου νομικού προσώπου.
IV. Στοιχεία σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του ενδιαφερόμενου φυσικού / νομικού προσώπου, τα οποία προσδιορίζονται στο κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στον κατάλογο και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 75 του ν. 4412/2016.
V. Στοιχεία σχετικά με τις τεχνικές ή/και επαγγελματικές ικανότητες του ενδιαφερόμενου φυσικού / νομικού προσώπου τα οποία προσδιορίζονται στο κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στον κατάλογο και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 75 του ν. 4412/2016.
Ενδεικτικά:
- την εμπειρία στην υλοποίηση έργων των κατά περίπτωση ενεργειών τεχνικής βοήθειας,
- το απασχολούμενο προσωπικό (αριθμός, εξειδίκευση κ.α.).
- την τήρηση προτύπων διασφάλισης ποιότητας,
τα οποία προσδιορίζονται στο κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
VI. Στοιχεία σχετικά με την οικονομική ή/και χρηματοοικονομική επάρκεια του ενδιαφερόμενου φυσικού / νομικού προσώπου τα οποία προσδιορίζονται στο κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στον κατάλογο και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 75 του ν. 4412/2016:
- το ύψος του κύκλου εργασιών ανά έτος.
Για όλα τα ανωτέρω, δύναται να ζητείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης προσαρμοσμένης καταλλήλως για την εφαρμογή της παρούσας υπουργικής απόφασης στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 2 και 4 του ν. 4412/2016, αντί της υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών που τα επιβεβαιώνουν. Στην περίπτωση αυτή, τα δικαιολογητικά και τα αποδεικτικά μέσα, τα οποία θα είναι σύμφωνα με το άρθρο 80 του ν. 4412/2016 θα περιγράφονται αναλυτικά στις Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του άρθρου 12 παρ. 2 και 3 της παρούσας και πρέπει να ζητούνται πριν την υπογραφή της ανάθεσης ή την υπογραφή της σύμβασης.
Άρθρο 12
Διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μέσω καταλόγου και κανόνες δημοσιότητας
1. Οι διαδικασίες ανάθεσης μέσω καταλόγου του παρόντος άρθρου αφορούν σε συμβάσεις, με προϋπολογισμό ύψους από 20.001 έως 60.000 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και σε ενέργειες τεχνικής βοήθειας κατά τις διατάξεις του Μέρους Α`, όπως εξειδικεύονται κάθε φορά στο παράρτημα της παρούσας.
2. Για συμβάσεις προϋπολογισμού από 20.001 ευρώ έως και 40.000 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ισχύουν τα ακόλουθα: H Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στην οποία ορίζονται οι ειδικότεροι όροι, και οι προδιαγραφές για την υλοποίηση της σύμβασης την οποία δύναται να απευθύνει σε ένα μόνο φυσικό/νομικό πρόσωπο εγγεγραμμένο στον κατάλογο, το οποίο βάσει των στοιχείων του καταλόγου, είναι σε θέση να υλοποιήσει με επάρκεια την υπό ανάθεση σύμβαση.
3. Για συμβάσεις με προϋπολογισμό από 40.001 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και μέχρι το ποσό των 60.000 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ισχύουν τα ακόλουθα: Η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στην οποία ορίζονται οι ειδικότεροι όροι, και οι τεχνικές προδιαγραφές για την υλοποίηση της σύμβασης, όπως επίσης και τα κριτήρια ανάθεσης. Η διαγωνιστική διαδικασία πραγματοποιείται με την αποστολή της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε τρία κατ` ελάχιστον φυσικά/νομικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στον κατάλογο, τα οποία βάσει των στοιχείων του καταλόγου και τις ειδικότερες απαιτήσεις του κατά περίπτωση έργου είναι σε θέση να υλοποιήσουν με επάρκεια τη σύμβαση.
4. Στην ανωτέρω πρόσκληση και ανάλογα με το ακολουθούμενο κριτήριο ανάθεσης αναφέρονται με σαφήνεια όλα τα απαραίτητα στοιχεία σχετικά με την οικονομική ή/και τεχνική προσφορά, καθώς και με τα ειδικότερα κριτήρια αξιολόγησής τους.
5. «Για τις συμβάσεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου απαιτείται Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών η οποία θα εισηγείται στο αρμόδιο όργανο για την έκδοση της απόφασης ανάθεσης. Για τις συμβάσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου δεν απαιτείται Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών, εκτός εάν στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας έχουν υποβληθεί άνω της μίας προσφοράς».
*** Η παράγραφος 5 αντικαταστάθηκε ως άνω με την ΥΑ Αριθμ. 28876 /ΕΥΣΣΑ 498 (ΦΕΚ Β` 938/16.03.2018) άρθρο 2.
6. Δεν επιτρέπεται η ανάθεση κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου στον ίδιο προμηθευτή ή πάροχο υπηρεσιών συμβάσεων συνολικού προϋπολογισμού μεγαλύτερου ή ίσου με τα εκάστοτε αναφερόμενα κατώτατα όρια, όπως αυτά ορίζονται από το ενωσιακό δίκαιο, εντός του ίδιου οικονομικού έτους, ανά αναθέτουσα αρχή.
7. Η δημιουργία και διατήρηση του καταλόγου, μέσω δημοσιοποίησης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατά τα άρθρα 10 και 11 της παρούσας καθώς και η ανάθεση με τις διαδικασίες που περιγράφονται στο παρόν άρθρο καλύπτουν την υποχρέωση δημοσιότητας που προβλέπεται στην υπουργική απόφαση 110427/ΕΥΘΥ/102020.10.2016 (ΦΕΚ 3521/τ.Β`/1.11.2016).
8. Οι διαδικασίες ανάθεσης που αναφέρονται στο παρόν άρθρο δεν αναιρούν τις υποχρεώσεις των Αναθετουσών Αρχών σχετικά με την καταχώριση των αναγκαίων στοιχείων στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ και στη Διαύγεια. Για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης στο πλαίσιο ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, με προϋπολογισμού ύψους 10.00020.000 ευρώ, κατά τις διατάξεις του άρθρου 118 και 119 παρ. 6 του ν. 4412/2016 το σχετικό συμφωνητικό υπογράφεται από το αρμόδιο όργανο που εκδίδει την αιτιολογημένη απόφαση ανάθεσης.
Άρθρο 13
Διαδικασία Ενστάσεων
1. Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης μέσω καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 3 δύνανται να υποβάλουν εγγράφως ένσταση κατά της απόφασης ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 127 του ν. 4412/2016.
2. Οι ενστάσεις εξετάζονται από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων, της οποίας τα μέλη είναι διάφορα από τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών ή της επιτροπής διαγωνισμού. Η επιτροπή ενστάσεων εξετάζει τις ενστάσεις τόσο ως προς την νομιμότητα της πράξης κατά της οποίας στρέφονται, όσο και ως προς την ουσία της υπόθεσης και γνωμοδοτεί προς το αρμόδιο όργανο της αναθέτουσας αρχής.
Άρθρο 14
Εκ των υστέρων δημοσιότητα
Για το σύνολο των συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν να αναρτούν στην ιστοσελίδα τους το αργότερο έως τις 28 Φεβρουαρίου εκάστου έτους, κατάλογο με τις αναθέσεις του παρελθόντος έτους, με προσδιορισμό του αντικειμένου, του ύψους της αμοιβής και των στοιχείων των αναδόχων των συμβάσεων.
Άρθρο 15
Ειδικές ρυθμίσεις
Τα οριζόμενα στην παρούσα έχουν εφαρμογή και στις ενέργειες τεχνικής βοήθειας του ΕΟΧ, υποστήριξης του σημείου επαφής URBACT, του στρατηγικού έργου υποστήριξης facility point του Διακρατικού Προγράμματος ADRION που αφορά στην τεχνική υποστήριξη της μακροπεριφερειακής στρατηγικής για την Αδριατική-Ιόνιο καθώς και κάθε τεχνική υποστήριξη για τη στρατηγική αυτή, της πλατφόρμας υποστήριξης του άξονα 4 του διακρατικού προγράμματος MED, και του μηχανισμού Συνδέοντας την Ευρώπη (CEF) οι οποίες μπορούν να πληρώνονται από εθνικούς πόρους και στη συνέχεια να δηλώνονται στα αρμόδια όργανα της ΕΕ με βάση τις επιλεξιμότητες του παραρτήματος. Ειδικά για τις προαναφερόμενες περιπτώσεις δύναται να γίνει χρήση όλων των κατηγοριών ενεργειών τεχνικής βοήθειας, όπως προβλέπονται στο παράρτημα της παρούσας υπουργικής απόφασης.
Άρθρο 16
Τελικές ρυθμίσεις
1. Με την παρούσα καταργείται η υπ` αριθ. 18709/ ΕΥΣΣΑ/413/19-02-2016 (ΦΕΚ Β` 449).
2. Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παρούσα απόφαση, ισχύει ο ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α`/08.08.2106) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».
«3. Όπου στο κείμενο της παρούσας γίνεται αναφορά σε ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας χρηματοδοτούμενες από εθνικούς πόρους (Υποπρόγραμμα Β), νοούνται οι ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ"».
**Το εντός " " σημείο 3 προστέθηκε ως άνω με την παρ. 4 της ΥΑ 120497/ΕΥΣΣΑ 2403/3-11- 2017 (ΦΕΚ Β 3943/9.11.2017).
V. ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
Επί του άρθρου 1
Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 1, προστίθεται παράγραφος 10 στο άρθρο 48 του ν. 4314/2014, προβλέποντας ότι η έκδοση των διοικητικών πράξεων που απαιτούνται για τη σύναψη και την εκτέλεση δημόσιας σύμβασης για ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας των Ειδικών Υπηρεσιών του εν λόγω νόμου, γίνεται από το αρμόδιο για την ανάθεση αυτής όργανο (αποφαινόμενο όργανο).
Κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην οικεία αιτιολογική έκθεση, «με την προτεινόμενη διάταξη καθορίζεται ότι τα αρμόδια όργανα για τη λήψη αποφάσεων (αποφαινόμενα όργανα) κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 4412/2016 (Α΄147) και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ` εξουσιοδότησή του, για τις συμβάσεις τεχνικής βοήθειας του ν. 4314/2014 (Α΄265) που ανατίθενται και εκτελούνται από τις Ειδικές Υπηρεσίες του ιδίου νόμου, είναι τα εκάστοτε αρμόδια για την ανάθεση της σύμβασης όργανα, δυνάμει του νομοθετικού ή κανονιστικού πλαισίου που διέπει την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων Τεχνικής Βοήθειας. Με την εν λόγω διάταξη ρυθμίζεται με ενιαίο τρόπο για όλες τις Ειδικές Υπηρεσίες του ν. 4314/2014 το ζήτημα της υπογραφής διοικητικών πράξεων, ώστε το όργανο που εκκινεί τη σχετική διαδικασία σύναψης σύμβασης, λαμβανομένων υπ’ όψιν και των προβλεπόμενων στα άρθρα 119 και 329 του ν. 4412/2016, να εκδίδει και όλες τις διοικητικές πράξεις που απαιτούνται στο πλαίσιο της ανάθεσης και της εκτέλεσης αυτής, όπως είναι ενδεικτικά η σύσταση και συγκρότηση επιτροπών, η επικύρωση πρακτικών επιτροπών, η ματαίωση διαδικασίας, η απόφαση κατακύρωσης, η απόφαση επί ενστάσεων, η παράταση προθεσμιών, η απόφαση περί κατάπτωσης ρητρών, η απόφαση επί παρεκκλίσεων, απόρριψης ή αντικατάστασης υλικών ή υπηρεσιών».
Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διατάξεις των άρθρων 119 και 329 ν. 4412/2016 εμπεριέχουν κανόνες για τα αρμόδια αποφασίζοντα/αποφαινόμενα όργανα της αναθέτουσας αρχής/του αναθέτοντος φορέα, με την προτεινόμενη διάταξη φαίνεται να επιδιώκεται να καταστεί ως αρμόδιο όργανο για την έκδοση όλων των διοικητικών πράξεων στο πλαίσιο της ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων για ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας, το όργανο που ορίζεται στα άρθρα 119 και 329 του ν. 4412/2016 (Βιβλίο Ι και Βιβλίο ΙΙ, αντίστοιχα), αναλόγως του ποσού/της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (χωρίς δηλαδή να απαιτείται διαφορετική απόφαση για να οριστεί το αρμόδιο όργανο).
Στο παρόν σημείο, δέον όπως επισημανθεί ότι:
Με το άρθρο 36 του ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», συστάθηκε σε κάθε Υπουργείο θέση μόνιμου Υπηρεσιακού Γραμματέα με βαθμό 1ο της κατηγορίας ειδικών θέσεων, υπαγόμενου στον οικείο Υπουργό. Με το άρθρο 37 του ως άνω νόμου χορηγήθηκε εξουσία τελικής υπογραφής στους Υπηρεσιακούς Γραμματείς σε συγκεκριμένες διοικητικές πράξεις αρμοδιότητάς τους, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην εν λόγω ρύθμιση. Ειδικότερα, στις παρ. 2 και 3 του ως άνω άρθρου 37 ορίστηκε ότι:
«2. Οι Υπηρεσιακοί Γραμματείς αναλαμβάνουν καθήκοντα αποφαινόμενου οργάνου στο πλαίσιο της διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων του οικείου Υπουργείου, εξαιρουμένων των περιπτώσεων για τις οποίες απόφαση του Υπουργού ορίζει αποφαινόμενο όργανο τον ίδιο ή άλλο όργανο. Σε αυτό το πλαίσιο ανατίθεται, διά του παρόντος, η αρμοδιότητα της τελικής υπογραφής για τις παρακάτω κατηγορίες διοικητικών πράξεων: (α) διακήρυξης διαγωνισμών και πρόσκλησης υποβολής προσφορών, (β) συγκρότησης και ορισμού γνωμοδοτικών οργάνων διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, (γ) επικύρωσης των πρακτικών των γνωμοδοτικών οργάνων, (δ) κατακύρωσης, ανάθεσης, σύναψης και τροποποίησης συμβάσεων, (ε) ματαίωσης διαδικασίας, κήρυξης έκπτωτου αναδόχου και μονομερούς λύσης συμβάσεων, και (στ) των λοιπών πράξεων αρμοδιότητας αποφαινόμενου οργάνου.
3. Οι Υπηρεσιακοί Γραμματείς ορίζονται διατάκτες του προϋπολογισμού των Υπουργείων τους, εξαιρουμένων των δαπανών για τις οποίες απόφαση του Υπουργού ορίζει διατάκτη τον ίδιο “ή άλλο όργανο”. Οι σταθερές, διαρκούς ή περιοδικού χαρακτήρα, δαπάνες του Υπουργείου, δεν δύναται να είναι αντικείμενο αυτής της απόφασης. Η ανακατανομή των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού μεταξύ ειδικών φορέων του Υπουργείου και η εν γένει μεταβολή του μεγέθους του προϋπολογισμού του Υπουργείου παραμένουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Υπουργού».
Kατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην οικεία αιτιολογική έκθεση του ν. 4622/2019, «Επίσης, οι Υπηρεσιακοί Γραμματείς, εκτός των αρμοδιοτήτων που αναλαμβάνουν σύμφωνα με την παρ. 1, και με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερου νόμου, αποκτούν την αρμοδιότητα της τελικής υπογραφής διοικητικών πράξεων που αφορούν στη διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων του οικείου Υπουργείου, από τη διακήρυξη του διαγωνισμού έως και την κατακύρωση της σύμβασης ή την ματαίωση της διαδικασίας». Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, και χωρίς η Αρχή να υπεισέρχεται σε ζητήματα σκοπιμότητας της προτεινόμενης νομοθετικής διάταξης, επισημαίνεται ότι η τελευταία θα πρέπει να λάβει υπόψη και να συσχετιστεί με τα προβλεπόμενα στις ανωτέρω διατάξεις του ν. 4622/2019. Δηλαδή, ενδεχομένως, να διευκρινιστεί / προβλεφθεί ρητώς, στο κείμενο της διάταξης ή στην αιτιολογική έκθεση αυτής, εάν όντως επιδιώκεται να καταστεί αυτή ως διάταξη «ειδικότερου νόμου» ως προς το εν λόγω ζήτημα, παρεκκλίνοντας από τις αντίστοιχες προβλέψεις του ν. 4622/2019, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορεί να τεθεί ζήτημα αμφισημίας ή διαφορετικής ερμηνείας. Σημειωτέον, σε κάθε περίπτωση, ότι στο άρθρο 119 του ν. 4622/2019, με τίτλο «Καταργούμενες διατάξεις», πέραν της γενικής αναφοράς περί κατάργησης «κάθε άλλης διάταξης ή κανονιστικής πράξης που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος νόμου», δεν περιλαμβάνεται τυχόν κατάργηση των άρθρων 119 και 329 του ν. 4412/2016.
Επί των άρθρων 2 και 3
Σύμφωνα με την οικεία αιτιολογική έκθεση, με τις προτεινόμενες διατάξεις ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων τεχνικής βοήθειας των άρθρων 119 και 329 του ν. 4412/2016.
Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι στις συμβάσεις ενεργειών τεχνικής βοήθειας υποβάλλουν προσφορά μόνο οι υποψήφιοι που καλούνται προς τούτο από την αναθέτουσα αρχή / τον αναθέτοντα φορέα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 119 και 329, αντιστοίχως. Σε ό,τι δε αφορά τις πληρωμές δαπανών ενεργειών τεχνικής βοήθειας έως του ποσού των πεντακοσίων (500) ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), προβλέπεται ότι αυτές εκτελούνται ως εξόφληση έναντι νομίμως εκδοθέντος παραστατικού με μόνη την έκδοση απόφασης πληρωμής από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας, χωρίς να απαιτείται έκδοση απόφασης ανάθεσης, όπως ορίζεται κατά τα λοιπά στις οικείες διατάξεις.
Στα άρθρα 119 και 329 του ν. 4412/2016 ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν σε ενέργειες τεχνικής βοήθειας που εμπίπτουν τόσο στο πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών (Υποπρόγραμμα Α΄), όσο και στο πρόγραμμα ενεργειών χρηματοδοτούμενων αμιγώς από εθνικούς πόρους (Υποπρόγραμμα Β’), για δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων εφαρμογής των Οδηγιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, καθώς και συναφείς ενέργειες τεχνικής βοήθειας που χρηματοδοτούνται από άλλα προγράμματα ή Ταμεία, όπως, ενδεικτικά, το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας. Επίσης, στην εν λόγω διάταξη υπάγονται και ενέργειες τεχνικής βοήθειας των Προγραμμάτων του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ. Ως τεχνική βοήθεια των Προγραμμάτων του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ νοούνται η τεχνική βοήθεια που διαχειρίζεται το Αυτοτελές Τμήμα ΕΟΧ, οι προμήθειες και υπηρεσίες που πραγματοποιούνται στα πλαίσια του κόστους διαχείρισης των Διαχειριστών Προγράμματος των Προγραμμάτων ΕΟΧ και οι προμήθειες και υπηρεσίες στο πλαίσιο των δράσεων διμερούς συνεργασίας και συμπληρωματικών δράσεων, όπως αναφέρονται στα άρθρα 35, 38, 39 και 40 της ΚΥΑ 12104ΕΥΔ&ΠΛΑΠ 275/28.3.2014 (Β΄781).
Ειδικότερα, για τις ανωτέρω ενέργειες, προβλέπονται οι δυνατότητες σύναψης σύμβασης προμηθειών ή παροχής υπηρεσιών, ανάλογα με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, κατόπιν αποστολής πρόσκλησης σε επιλεγμένα από την αναθέτουσα αρχή/τον αναθέτοντα φορέα ή /και τον δικαιούχο ενεργειών τεχνικής βοήθειας φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγγεγραμμένα σε κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών.
Επιπλέον, προς τον σκοπό προσαρμογής του καθεστώτος υλοποίησης των ενεργειών τεχνικής βοήθειας στο νέο θεσμικό πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων, εκδόθηκε, κατ’ εξουσιοδότηση της σχετικής διάταξης, η με αρ. 23451/ΕΥΣΣΑ493/2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο “Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας” (B’ 677), στο μέρος Β’ της οποίας περιέχονται διατάξεις σχετικά με την κατάρτιση, λειτουργία και διατήρηση του προβλεπόμενου καταλόγου προμηθετών και παρεχόντων υπηρεσιών, τη διαδικασία εγγραφής σε αυτόν, το περιεχόμενο της πρόσκλησης, καθώς και τους ειδικότερους κανόνες δημοσιότητας.
Συγκεκριμένα, στην παρ. 2 των άρθρων 119 και 329 ν. 4412/2016, προβλέπεται η δυνατότητα της αναθέτουσας αρχής/του αναθέτοντος φορέα να προσφύγει σε μια ειδική διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμβασης προμηθειών ή υπηρεσιών κάτω των ορίων (για ενέργειες τεχνικής βοήθειας), εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των 40.000 ευρώ,
β) έχει αποσταλεί προηγουμένως πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς εγγεγραμμένους στον κατάλογο (ειδική εκ των προτέρων δημοσιότητα),
γ) ο ανάδοχος είναι εγγεγραμμένος σε κατάλογο προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών, ο οποίος καταρτίζεται και τηρείται προς το σκοπό εκτέλεσης ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας,
δ) η σύναψη της σύμβασης χωρεί με αιτιολογημένη απόφαση του Ειδικού ή Γενικού Γραμματέα Υπουργείου ή του Περιφερειάρχη στον οποίο υπάγεται η αρμόδια για την εκτέλεση των ενεργειών τεχνικής βοήθειας υπηρεσία.
Σημειώνεται, επίσης, ότι, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 12 της προαναφερθείσας με αρ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/2017 ΥΑ, το σύνολο των συμβάσεων που ανατίθενται κατ’ οικονομικό έτος από την ίδια αναθέτουσα αρχή στον ίδιο προμηθευτή ή πάροχο υπηρεσιών, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα κατώτατα όρια, όπως αυτά ορίζονται από το ενωσιακό δίκαιο (άρθρα 5 και 235 ν. 4412/2016, όπως εκάστοτε ισχύουν). Η ως άνω προϋπόθεση αποτελεί ειδικότερη έκφανση των κανόνων υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας των συμβάσεων, όπως αυτοι τίθενται στα άρθρα 6 και 236 ν. 4412/2016, οι οποίοι εφαρμόζονται και για τις συμβάσεις κάτω των ορίων που ανατίθενται με τη διαδικασία της επιλογής από κατάλογο των άρθρων 119 και 329.
Περαιτέρω, με το άρθρο 14 της ίδιας ως άνω ΥΑ τέθηκε μία επιπλέον υποχρέωση εκ των υστέρων διαφάνειας για τις αναθέτουσες αρχές που προσφεύγουν στη διαδικασία επιλογής από κατάλογο και συγκεκριμένα η υποχρέωση να αναρτούν στην ιστοσελίδα τους το αργότερο έως τις 28 Φεβρουαρίου εκάστου έτους, κατάλογο με τις αναθέσεις του παρελθόντος έτους, με προσδιορισμό του αντικειμένου, του ύψους της αμοιβής και των στοιχείων των αναδόχων των συμβάσεων.
Εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, τα φυσικά/νομικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής στον κατάλογο, δυνάμει της πρόσκλησης, μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συγκεκριμένη/ες κατηγορία/ες ενεργειών, υποβάλλοντας σχετική τυποποιημένη αίτηση (πρβλ. άρθρο 10 παρ. 6 της με αρ. 23451/ΕΥΣΣΑ493/2017 ΥΑ). Η αναθέτουσα αρχή συνάπτει τη σχετική σύμβαση με το φυσικό ή νομικό πρόσωπο της επιλογής της και το σχετικό συμφωνητικό υπογράφεται από τον Ειδικό ή Γενικό Γραμματέα Υπουργείου ή τον Περιφερειάρχη στον οποίο υπάγεται η αρμόδια για την εκτέλεση των ενεργειών τεχνικής βοήθειας υπηρεσία.
Αντίστοιχη δυνατότητα της αναθέτουσας αρχής/του αναθέτοντος φορέα να προσφύγει σε μια ειδική διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών κάτω των ορίων για ενέργειες τεχνικής βοήθειας, προβλέπεται στην παρ. 3 των άρθρων 119 και 329 ν. 4412/2016, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι στις εν λόγω παρ. προβλεπόμενες προϋποθέσεις, για εκτιμώμενη αξία σύμβασης ίση ή κατώτερη από το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς ΦΠΑ.
Επίσης, σε περίπτωση συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών, οι οποίες αφορούν σε ενέργειες τεχνικής βοήθειας των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων ή/και ταμείων, καθώς και των τομεακών, περιφερειακών και ειδικών προγραμμάτων του ΕΠΑ, η σύναψη αυτών κατά τα άρθρα 118 και 328 ν. 4412/2016, χωρεί με αιτιολογημένη απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας για την εκτέλεση των ενεργειών τεχνικής βοήθειας υπηρεσίας. Το σχετικό συμφωνητικό, όπου απαιτείται, υπογράφεται από αυτόν.
Σε ό,τι ειδικότερα αφορά τις προτεινόμενες τροποποιήσεις των άρθρων 119 και 329 ν. 4412/2016, επισημαίνεται, στο παρόν σημείο, ότι:
Με την υπ’ αριθμ. 40597/4.5.2020 ΥΑ του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων έχει συσταθεί και συγκροτηθεί Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή (Β’ 1686), με αντικείμενο τη μελέτη και εισήγηση των αναγκαίων νομοθετικών ρυθμίσεων, με σκοπό τη σύνταξη προσχεδίου νόμου για την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών, αγαθών και υπηρεσιών.
Με δεδομένο ότι τα άρθρα 119 και 329 ν. 4412/2016, τα οποία προτείνονται προς τροποποίηση, βρίσκονται ήδη υπό επεξεργασία στην ως άνω Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή, θα ήταν σκόπιμο οι προτεινόμενες τροποποιήσεις αυτών να ενσωματωθούν στις προτάσεις προς την εν λόγω Επιτροπή, προκειμένου να επιτευχθεί η επιδιωκόμενη διαμόρφωση ενός συνεκτικού και ομοιογενούς θεσμικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις.
Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι η Αρχή, με τη συχνή Ερωταπάντηση υπ’ αριθμ. 24, που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της, έχει δώσει την κατεύθυνση ότι: «Στην περίπτωση απευθείας αναθέσεων, η πρόσκληση για την υποβολή προσφορών μπορεί να απευθύνεται σε συγκεκριμένους οικονομικούς φορείς της επιλογής της αναθέτουσας αρχής/του αναθέτοντος φορέα, η δε ευχέρεια αυτή δεν αποκλείει την πιθανότητα άλλος οικονομικός φορέας να υποβάλει προσφορά στο πλαίσιο της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή/ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να εξετάσει και την εν λόγω προσφορά, οπότε μπορούν να γίνουν δεκτές προσφορές και από οικονομικούς φορείς στους οποίους δεν έχει απευθυνθεί η ανωτέρω πρόσκληση». Επισημαίνεται, για ακόμη μια φορά, ότι η ως άνω τοποθέτηση της Αρχής δεν αναφέρεται στην περίπτωση της ανάθεσης με τη διαδικασία της επιλογής από κατάλογο των άρθρων 119 και 329 ν. 4412/2016.
Με τις προτεινόμενες διατάξεις, διαφαίνεται να επιδιώκεται στις συμβάσεις ενεργειών τεχνικής βοήθειας, προφανώς για λόγους επιτάχυνσης της διαδικασίας και για την αποτελεσματική υλοποίηση του ΕΣΠΑ στο οποίο τίθενται στενά προκαθορισμένα χρονοδιαγράμματα, να μπορούν να υποβάλλουν προσφορά μόνο οι υποψήφιοι που καλούνται προς τούτο, μέσω του καταλόγου, από την αναθέτουσα αρχή / τον αναθέτοντα φορέα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 119 και 329, αντιστοίχως. Το ανωτέρω σημαίνει ότι άλλος οικονομικός φορέας, ακόμα και εάν περιλαμβάνεται στον κατάλογο, δεν μπορεί να υποβάλει προσφορά στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής από κατάλογο. Στην περίπτωση δε που υποβάλει προσφορά, η αναθέτουσα αρχή δεν θα υποχρεούται να την εξετάσει. Στο πλαίσιο αυτό, ο εν λόγω τρίτος οικονομικός φορέας, ελλείψει σχετικού εννόμου συμφέροντος, δεν νομιμοποιείται να ασκήσει ένσταση κατά πράξης ή/και παράλειψης στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας.
Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, σε ό,τι αφορά την υπό εξέταση διάταξη, επισημαίνεται ότι δεν τίθεται ζήτημα νομιμότητάς της από απόψεως ενωσιακού δικαίου, δεδομένου ότι προτείνεται να εφαρμοστεί σε συμβάσεις κάτω των ορίων και μάλιστα ιδιαιτέρως χαμηλού ποσού (έως 60.000 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ). Θα ήταν, ωστόσο, σκόπιμο, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, να τεθεί υπόψη της υπό λειτουργία Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής, προς περαιτέρω επεξεργασία και συνεκτίμηση με τις λοιπές υπό τροποποίηση διατάξεις του νομοθετικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων.
Επί του άρθρου 4
Αναφορικά με τις υποχρεώσεις δημοσιότητας που ισχύουν στην περίπτωση προσφυγής στη διαδικασία επιλογής από κατάλογο των συμβάσεων ενεργειών τεχνικής βοήθειας κάτω των ορίων, που αναφέρεται στις παρ. 2 και 3 των άρθρων 119 και 329 ν. 4412/2016 (και στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 12 της προαναφερθείσας με αρ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/2017 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, αντίστοιχα), η διάταξη της παραγράφου 8 του άρθρου 12 της ανωτέρω ΥΑ (B’ 677) διευκρινίζει ρητώς ότι οι διαδικασίες ανάθεσης αυτές δεν αναιρούν τις υποχρεώσεις των αναθετουσών αρχών σχετικά με την καταχώριση των αναγκαίων στοιχείων στο ΚΗΜΔΗΣ και στη Διαύγεια, όπως ισχύει και για όλες τις απαιτούμενες από το νόμο πράξεις και στοιχεία των δημοσίων συμβάσεων που τυγχάνουν αναρτητέες.
Με την υπό εξέταση διάταξη, προβλέπεται ότι η μη καταχώρηση στο ΚΗΜΔΗΣ των απαιτούμενων από το νόμο πράξεων και στοιχείων δημοσίων συμβάσεων, που αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενα έργα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020, δεν επηρεάζει τη νομιμότητα, την κανονικότητα και την επιλεξιμότητα των σχετικών δαπανών, εφόσον τα ανωτέρω στοιχεία καταχωρισθούν από το αρμόδιο όργανο εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Σε διαφορετική περίπτωση, εφαρμόζονται οι διατάξεις περί δημοσιονομικών διορθώσεων και ανακτήσεων.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία αιτιολογική έκθεση, «η καταχώρηση στο ΚΗΜΔΗΣ των απαιτούμενων από το νόμων στοιχείων δημοσίων συμβάσεων που αφορούν σε έργα που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ συμπεριλαμβανομένου του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, θα πρέπει να έχει γίνει εντός της σχετικής προθεσμίας, ώστε να διασφαλιστεί η επιλεξιμότητα των σχετικών συγχρηματοδοτούμενων δαπανών των έργων. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες καταχωρίσεις μέσα στην τασσόμενη προθεσμία, θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες στην νομοθεσία του ΕΣΠΑ διατάξεις περί δημοσιονομικών διορθώσεων και ανακτήσεων. Με τη διάταξη αυτή επιτυγχάνεται αφενός ο σκοπός της καταχώρησης των στοιχείων των συμβάσεων για την συστηματική καταγραφή και παρακολούθηση της εκτέλεσης των δαπανών τους και για την απλούστευση της διοικητικής διαδικασίας και αφετέρου η μεγιστοποίηση της απορρόφησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων της περιόδου 2014-2020».
Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι, αντίστοιχου περιεχομένου είναι η διάταξη του άρθρου 4 του ν. 4354/2015 (Α’ 176/16.12.2015), προ της κατάθεσης στη Βουλή της οποίας δεν είχε ζητηθεί η διατύπωση της γνώμης της Αρχής. Σύμφωνα με την ως άνω διάταξη: «Η μη καταχώρηση στο ΚΗΜΔΗΣ πριν την εκτέλεση οποιοσδήποτε δαπάνης, των απαιτούμενων από το νόμο πράξεων και στοιχείων δημοσίων συμβάσεων, που αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενα έργα και ενέργειες τεχνικής βοήθειας / υποστήριξης της εφαρμογής των προγραμματικών περιόδων 2007-2013 και 2014-2020, δεν επηρεάζει τη νομιμότητα, την κανονικότητα και την επιλεξιμότητα των σχετικών δαπανών. Τα ανωτέρω στοιχεία θα πρέπει να καταχωρηθούν από το αρμόδιο όργανο μέχρι και τις 31.1.2016. Σε διαφορετική περίπτωση θα εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις περί δημοσιονομικών διορθώσεων και ανακτήσεων». Σημειώνεται δε ότι, με το άρθρο 24 παρ.7β του Ν.4386/2016 (Α’ 83/11.5.2016), η ανωτέρω προθεσμία του άρθρου 4 του ν. 4354/2015 παρατάθηκε ως τις 30.6.2016.
Ως γνωστόν, το ΚΗΜΔΗΣ έχει καθιερωθεί ως ενιαίο σύστημα δημοσιότητας για τη συλλογή, επεξεργασία και δημοσιοποίηση στοιχείων αναφορικά με τις δημόσιες συμβάσεις. Η δε ανάρτηση των απαιτούμενων στοιχείων και πράξεων δημοσίων συμβάσεων στο ΚΗΜΔΗΣ συνιστά κομβική θεσμική πολιτική επιλογή της Πολιτείας που αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό, τον εξορθολογισμό των διοικητικών διαδικασιών, την αύξηση της αποτελεσματικότητας και την ενίσχυση της διαφάνειας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, και ως εκ τούτου θα πρέπει να τηρείται κατά τα οριζόμενα στο σχετικό νομοθετικό πλαίσιο.
Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, σε ό,τι αφορά την προτεινόμενη διάταξη, επισημαίνεται ότι πρόκειται για άλλη μια εξαιρετική ρύθμιση που νομιμοποιεί δαπάνες, τα απαιτούμενα στοιχεία και πράξεις των οποίων δεν είχαν δημοσιευτεί – ως όφειλαν – από την αναθέτουσα αρχή στο ΚΗΜΔΗΣ, τάσσεται δε συγκεκριμένη προθεσμία προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες καταχωρίσεις εκ των υστέρων, ώστε να μην εφαρμοστούν οι διατάξεις περί δημοσιονομικών διορθώσεων και ανακτήσεων.
Η Αρχή, κατά πάγια πρακτική, δεν υπεισέρχεται σε ζητήματα σκοπιμότητας νομιμοποίησης δαπανών, που οφείλονται σε προβλήματα κανονικότητας αυτών, λόγω μη τήρησης των απαιτούμενων διαδικασιών εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, αναγνωρίζεται ότι η προτεινόμενη ρύθμιση, η οποία θα καλύψει τη συγκεκριμένη ανάγκη νομιμοποίησης που συνέχεται με έργα συγχρηματοδοτούμενα από τα ΕΠ του ΕΣΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, θα συμβάλλει, μέσω της υποχρέωσης ανάρτησης των αναγκαίων στοιχείων στο ΚΗΜΔΗΣ, έστω και εκ των υστέρων, στην επίτευξη του σκοπού της καταχώρησης/δημοσιοποίησης των στοιχείων των εν λόγω συμβάσεων για τη συστηματική καταγραφή και παρακολούθηση της εκτέλεσης των δαπανών τους, τη δυνατότητα εξαγωγής στατιστικών στοιχείων και τη μεγιστοποίηση της απορρόφησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων της περιόδου 2014-2020.
VΙ.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Λαμβανομένων υπόψη των προεκτεθέντων, η Αρχή γνωμοδοτεί, σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ (αα) της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 4013/2011, επί των ως άνω ρυθμίσεων, με την επιφύλαξη των προπαρατεθεισών παρατηρήσεων και επισημάνσεων.
Αθήνα, 9 Ιουλίου 2020
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος
Μιχαήλ Εκατομμάτης