Διοικητικό Έγγραφο

ΓΝΩΜΗ Γ1/2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ' (γγ) Ν. 4013/2011)
Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Στην Αθήνα σήμερα, την 27η Φεβρουαρίου τoυ έτoυς δύo χιλιάδες είκοσι (2020) ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.30 π.μ. στα επί της οδού Κεφαλληνίας 45 γραφεία της, συνήλθε σε Συνεδρίαση η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, μετά από σχετική πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νομίμως και εμπροθέσμως σε όλα τα μέλη της Αρχής.
Από τα προσκληθέντα μέλη της Αρχής παρέστησαν κατά την συνεδρίαση τα ακόλουθα:
1. Αντιπρόεδρος: Αδάμ Καραγλάνης (Προεδρεύων)
3. Μέλη : Δημήτριος Λουρίκας ( μέσω τηλεδιάσκεψης ) Δημήτριος Σταθακόπουλος Ερωφίλη Χριστοβασίλη
Γραμματέας: Μαρία Αντωνοπούλου, Π.Ε. Διοικητικού - Οικονομικού
Εισηγήτρια: Ηλιάνα Κανταρτζή, Νομικός, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ
Κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης παρέστη η Προϊσταμένη του Τμήματος Γνωμοδοτήσεων Χριστίνα Καξιρή και η εισηγήτρια Ηλιάνα Κανταρτζή (μέσω τηλεδιάσκεψης), οι οποίες αποδεσμεύτηκαν πριν την έναρξη της διαδικασίας ψηφοφορίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής και τη λήψη απόφασης.
Ερώτημα: Το με αριθμό πρωτ. Γ2γ/οικ 7055/04.02.2020 έγγραφο του Υφυπουργού Υγείας (αρ. πρωτ. Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. εισερχομένου 801/07.02.2020) με το οποίο διαβιβάζεται το εν θέματι σχέδιο Απόφασης.
Θέμα: Διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Αρχής σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ υποπερ. (γγ) του ν. 4013/2011 επί σχεδίου απόφασης του Υφυπουργού Υγείας με τίτλο «Ορισμός του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) ως κεντρική Αρχή Αγορών (Κ.Α.Α.) για τη διενέργεια διαγωνισμού Συμφωνία – Πλαίσιο για τέσσερα (4) έτη με έναν (1) μειοδότη, για την προμήθεια αντιδραστηρίων με συνοδό εξοπλισμό, για τον Ορολογικό Έλεγχο των μονάδων αίματος των αιμοδοτών της χώρας, για τα μεταδιδόμενα με τη μετάγγιση νοσήματα με CPV: 33696500-0 (Αντιδραστήρια Εργαστηρίων).
______________
I. Η υπό εξέταση ρύθμιση:
Με το με αριθμό πρωτ. Γ2γ/οικ 7055/04.02.2020 (αρ. πρωτ. εισερχομένου Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 801/07.02.2020) έγγραφο του Υφυπουργού Υγείας διαβιβάζεται σχέδιο Απόφασής του με τίτλο «Ορισμός του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) ως κεντρική Αρχή Αγορών (Κ.Α.Α.) για τη διενέργεια διαγωνισμού Συμφωνία – Πλαίσιο για τέσσερα (4) έτη με έναν (1) μειοδότη, για την προμήθεια αντιδραστηρίων με συνοδό εξοπλισμό, για τον Ορολογικό Έλεγχο των μονάδων αίματος των αιμοδοτών της χώρας, για τα μεταδιδόμενα με τη μετάγγιση νοσήματα με CPV: 33696500-0 (Αντιδραστήρια Εργαστηρίων)».
Η υποβληθείσα απόφαση προτείνεται κατ’ εξουσιοδότηση της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016 και αφορά στον ορισμό από τον Υφυπουργό Υγείας, ως καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (εφεξής και «Ε.Κ.Α.Π.Υ.»), του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (εφεξής και «Ε.ΚΕ.Α.») ως Κεντρική Αρχή Αγορών (Κ.Α.Α.) για τη διενέργεια της εν θέματι συμφωνίας πλαίσιο.
ΙΙ. Αρμοδιότητα Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Σύμφωνα με το αρ. 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. γγ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει, ορίζεται ότι: «[...] γγ) Οι λοιπές κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση νόμου, εξαιρουμένων των προκηρύξεων, καθώς και οι κανονισμοί άλλων δημοσίων οργάνων και αναθετουσών αρχών, όπως ιδίως οι κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 2286/ 1995, συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών εσωτερικής λειτουργίας των κατά περίπτωση αρμόδιων ελεγκτικών διοικητικών οργάνων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, κατά το μέρος που οι εν λόγω πράξεις και κανονισμοί ρυθμίζουν θέματα δημοσίων συμβάσεων, εκδίδονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρχής.
Η γνωμοδοτική αρμοδιότητα της παρούσας περίπτωσης ασκείται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση των ανωτέρω σχεδίων διατάξεων στην Αρχή, με μέριμνα του οικείου οργάνου. Με την άπρακτη παρέλευση της άνω προθεσμίας τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη της Αρχής».
Στο βαθμό που το ως άνω σχέδιο Υπουργικής Απόφασης, ως παρατίθεται κατωτέρω, περιλαμβάνει ρυθμίσεις που αφορούν, όπως προαναφέρθηκε, σε ζητήματα ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Αρχής για παροχή σύμφωνης γνώμης κατ’ άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. γγ' του ν. 4013/2011.
ΙΙΙ. Το υποβληθέν στην Αρχή σχέδιο Απόφασης του Υπουργού Υγείας έχει ως εξής:
Θέμα: «Ορισμός του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) ως Κεντρική Αρχή Αγορών (Κ.Α.Α.) για τη διενέργεια διαγωνισμού Συμφωνία - Πλαίσιο για τέσσερα (4) έτη με έναν (1) μειοδότη, για την προμήθεια αντιδραστηρίων με συνοδό εξοπλισμό, για τον Ορολογικό Έλεγχο των μονάδων αίματος των αιμοδοτών της χώρας, για τα μεταδιδόμενα νοσήματα με CPV: 33696500-0 (Αντιδραστήρια Εργαστηρίων)»
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1.1. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133), όπως ισχύουν σήμερα.
1.2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κώδικας νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98), όπως ισχύουν σήμερα.
1.3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2019 «Διορισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της «Νέας Δημοκρατίας» (Ν.Δ.) ως Πρωθυπουργού» (Α' 118).
1.4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
1.5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄123).
1.4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148), όπως ισχύει σήμερα.
1.5. Τις διατάξεις της αριθμ. 54713/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας, Βασίλειο Κοντοζαμάνη»
2. Τις διατάξεις του μέρους Γ του ν. 4472/2017 «Ίδρυση της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας για την κεντρικοποίηση προμηθειών των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας φορέων» (Α’ 74), όπως ισχύουν σήμερα.
3. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), όπως ισχύουν σήμερα και ιδίως τις διατάξεις της παραγράφου 1γ και της παραγράφου 2 του άρθρου 41 με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση για την έκδοση της παρούσας.
4. Τις διατάξεις της απόφασης Γ2γ/17998/2019 του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας «Παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας, ως Ε.Κ.Α.Α.» (Β΄ 1280).
5. Την υπ’ αριθμ. Γ2γ/4036/13-11-2017 (ΑΔΑ:ΨΩΥ8465ΦΥΟ-ΓΙΕ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας σύμφωνα με την οποία ο μοριακός έλεγχος του αίματος μετά την ολοκλήρωση της νέας διαγωνιστικής διαδικασίας, θα πραγματοποιείται πλέον σε δύο κέντρα αίματος, το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ) και το ΠΓΝΘ «ΑΧΕΠΑ»
6. Το με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΚΑΠΥ 3662/05-12-2019 έγγραφο της Προέδρου του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) με το οποίο, σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. ΕΗΔ 7η Απόφασης της 21ης και από 28-11-2019 Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΚΕΑ, αιτείται τον ορισμό το ΕΚΕΑ ως ΚΑΑ για τη διενέργεια του διαγωνισμούσυμφωνία πλαίσιο για τέσσερα έτη, με έναν μειοδότη, για την προμήθεια αντιδραστηρίων με συνοδό εξοπλισμό, για τον Ορολογικό Έλεγχο των Μονάδων Αίματος των αιμοδοτών της χώρας, για τα μεταδιδόμενα με τη μετάγγιση νοσήματα, (CPV:33696500-0 – Αντιδραστήρια Εργαστηρίων), με προϋπολογισθείσα ετήσια δαπάνη 6.930.310,90€ με ΦΠΑ, ήτοι 27.721.243,58€ με ΦΠΑ για τα τέσσερα έτη της συμφωνίας πλαισίου, για δύο κέντρα σε όλη τη χώρα και τη μη διαίρεση της συγκεκριμένης σύμβασης σε τμήματα, προκειμένου να επιτευχθεί η ομοιόμορφη λειτουργία των διαδικασιών και της παραγωγής των δύο Κέντρων (Ε.ΚΕ.Α. και ΑΧΕΠΑ) και κατά συνέπεια η εξασφάλιση της μέγιστης ασφάλειας του αποτελέσματος. Η διασύνδεση των υπηρεσιών αιμοδοσίας με τα προαναφερόμενα δύο (2) Κέντρα Αίματος να γίνει σύμφωνα με την απόφαση με αριθ. πρωτ. Γ2γ/74036/13.11.2017 του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας.
7. Την υπ’ αριθμ. 64 απόφαση της 36ης και από 17-12-2019 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΑΠΥ με θέμα: «Ορισμός του Ε.Κ.Ε.Α. ως Κεντρική Αρχή Αγορών (Κ.Α.Α.) για τη διενέργεια διαγωνισμού Συμφωνία Πλαίσιο για τέσσερα (4) έτη με έναν (1) μειοδότη, για την προμήθεια αντιδραστηρίων με συνοδό εξοπλισμό, για τον Ορολογικό Έλεγχο των μονάδων αίματος των αιμοδοτών της χώρας, για τα μεταδιδόμενα νοσήματα με CPV:33696500-0 (Αντιδραστήρια Εργαστηρίων)»
8. Την υπ’ αριθμ. … γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ επί του σχεδίου της παρούσας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4013/2011 (Α’ 204).
9. Την αριθμ. …….. εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, από την οποία προκύπτει ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
Τον ορισμό του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) ως Κεντρική Αρχή Αγορών (Κ.Α.Α.) για τη διενέργεια διαγωνισμού Συμφωνία - Πλαίσιο για τέσσερα (4) έτη με έναν (1) μειοδότη, για την προμήθεια αντιδραστηρίων με συνοδό εξοπλισμό, για τον Ορολογικό Έλεγχο των μονάδων αίματος των αιμοδοτών της χώρας, για τα μεταδιδόμενα νοσήματα με CPV:33696500-0 (Αντιδραστήρια Εργαστηρίων) και με προϋπολογισθείσα ετήσια δαπάνη 6.930.310,90€, με ΦΠΑ, ήτοι 27.721.243,58€ με ΦΠΑ για τα τέσσερα (4) έτη της συμφωνίας πλαισίου, για δύο (2) κέντρα σε όλη τη χώρα (Ε.ΚΕ.Α., ΑΧΕΠΑ). Η διασύνδεση των υπηρεσιών αιμοδοσίας με τα προαναφερόμενα δύο (2) Κέντρα Αίματος θα γίνει σύμφωνα με την απόφαση με αριθ. πρωτ. Γ2γ/74036/13.11.2017 του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, …… 2020
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ
IV. Συναφείς διατάξεις
1. Στο ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α’ 147): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» προβλέπονται σχετικώς τα κάτωθι:
Άρθρο 2 – Ορισμοί (άρθρο 2 και άρθρο 33 παρ. 1 εδάφιο 6' της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Για τους σκοπούς του παρόντος εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:
[...] 8) ως «δημόσιες συμβάσεις προμηθειών» και ως «συμβάσεις προμηθειών» νοούνται οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την αγορά, τη χρηματοδοτική μίσθωση, τη μίσθωση ή τη μίσθωση-πώληση, με ή χωρίς δικαίωμα αγοράς, προϊόντων. Μια σύμβαση προμηθειών μπορεί να περιλαμβάνει, παρεμπιπτόντως, εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης,
15) ως «κεντρικές δραστηριότητες αγορών» νοούνται δραστηριότητες που διεξάγονται σε μόνιμη βάση με μία από τις παρακάτω μορφές: α) της απόκτησης αγαθών ή/και υπηρεσιών που προορίζονται για αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς, β) της ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων ή της σύναψης συμφωνιών-πλαίσιο για έργα, αγαθά ή υπηρεσίες που προορίζονται για αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς,
17) ως «κεντρική αρχή αγορών» (ΚΑΑ) νοείται: (α) μία αναθέτουσα αρχή που παρέχει κεντρικές δραστηριότητες αγορών και, ενδεχομένως, επικουρικές δραστηριότητες αγορών, (β) ένας αναθέτων φορέας, ο οποίος παρέχει κεντρικές δραστηριότητες αγορών και, ενδεχομένως, επικουρικές δραστηριότητες αγορών. Οι συμβάσεις που ανατίθενται από ΚΑΑ, προκειμένου να πραγματοποιηθούν κεντρικές δραστηριότητες αγορών, θεωρείται ότι αποτελούν συμβάσεις για την εκτέλεση δραστηριότητας που περιγράφεται στα άρθρα 228 ως 234. Το άρθρο 237 δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις που ανατίθενται από ΚΑΑ με σκοπό την πραγματοποίηση κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών,
Άρθρο 40 - Κεντρικές δραστηριότητες αγορών και κεντρικές αρχές αγορών (ΚΑΑ) (άρθρο 37 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν:
α) να αποκτούν αγαθά και/ή υπηρεσίες από μία ΚΑΑ που προσφέρει τη δραστηριότητα της υποπερίπτωσης α΄ της περίπτωσης 15 της παραγράφου 1 του άρθρου 2 ή/και
β) να αποκτούν έργα, αγαθά και υπηρεσίες χρησιμοποιώντας συμβάσεις που ανατίθενται από μία ΚΑΑ, δυναμικά συστήματα αγορών που διαχειρίζεται μία ΚΑΑ ή , στο βαθμό που καθορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 39, συμφωνία-πλαίσιο που συνάπτεται από μία ΚΑΑ, η οποία προσφέρει τη δραστηριότητα της υποπερίπτωσης β΄ της περίπτωσης 15 της παραγράφου 1 του άρθρου 2.
Όταν ένα δυναμικό σύστημα αγορών το οποίο διαχειρίζεται μια ΚΑΑ μπορεί να χρησιμοποιείται από άλλες αναθέτουσες αρχές, αυτό αναφέρεται στην προκήρυξη διαγωνισμού με την οποία εισάγεται το σύστημα.
2. Μια αναθέτουσα αρχή εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της δυνάμει του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 3 έως 221) όταν:
α) αποκτά αγαθά ή υπηρεσίες από μία ΚΑΑ που προσφέρει τη δραστηριότητα της υποπερίπτωσή α΄της περίπτωσης 15 της παραγράφου 1 του άρθρου 2 ή/και
β) αποκτά έργα, αγαθά ή υπηρεσίες χρησιμοποιώντας συμβάσεις που ανατίθενται από την ΚΑΑ, δυναμικά συστήματα αγορών που διαχειρίζεται η ΚΑΑ ή , στο βαθμό που καθορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 39, συμφωνία-πλαίσιο που συνάπτεται από την ΚΑΑ η οποία προσφέρει τη δραστηριότητα της υποπερίπτωσης β΄ της περίπτωσης 15 της παραγράφου 1 του άρθρου 2.
Ωστόσο, η εν λόγω αναθέτουσα αρχή φέρει την ευθύνη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων δυνάμει του παρόντος Βιβλίου όσον αφορά τα μέρη που διεξάγονται από την ίδια, όπως:
α) η ανάθεση μιας σύμβασης στο πλαίσιο δυναμικού συστήματος αγορών το οποίο διαχειρίζεται μία ΚΑΑ,
β) η διεξαγωγή νέου διαγωνισμού βάσει της συμφωνίας - πλαίσιο που έχει συναφθεί από μία ΚΑΑ,
γ) ο προσδιορισμός του συμβαλλόμενου στη συμφωνία-πλαίσιο οικονομικού φορέα, δυνάμει των περιπτώσεων α΄ή β΄της παραγράφου 5 του άρθρου 39, ο οποίος θα εκτελέσει ένα συγκεκριμένο καθήκον εντός της συμφωνίας-πλαίσιο που έχει συναφθεί από μία ΚΑΑ.
3. Όλες οι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων που διεξάγονται από μία ΚΑΑ, διενεργούνται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στα άρθρα 22, 36 και 37.
4. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν, χωρίς να εφαρμόζουν τις διαδικασίες του παρόντος Βιβλίου να αναθέτουν μία δημόσια σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών σε μία ΚΑΑ. Αυτές οι δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν την παροχή επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών.
Άρθρο 41 - Ειδικές ρυθμίσεις σχετικά με τις κεντρικές δραστηριότητες αγορών και τον προγραμματισμό δημοσίων συμβάσεων
1. Λειτουργούν ως ΕΚΑΑ, υπό την έννοια της περίπτωσης 18 της παραγράφου 1 του άρθρου 2:[...] γ) η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) του Υπουργείου Υγείας για δημόσιες συμβάσεις προμήθειας ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών.
2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, δύνανται να καθορίζονται ΚΑΑ, με αρμοδιότητα την παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών είτε σε επίπεδο διαφορετικών κατηγοριών φορέων του δημόσιου τομέα, είτε βάσει τομέα ή κλάδου της αγοράς είτε κατά γεωγραφικές ενότητες της χώρας είτε με συνδυασμένη εφαρμογή των κριτηρίων αυτών. Με όμοια απόφαση καθορίζονται ειδικότερα θέματα, αντίστοιχα με αυτά των παραγράφων 3 και 4, για την παροχή συγκεντρωτικών δραστηριοτήτων αγορών από ΚΑΑ, για τους τομείς και αναθέτουσες αρχές ευθύνης τους, κατά τις κείμενες διατάξεις.
[...] 4. Με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ, καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της απόφασης της παραγράφου 3:
α) οι κατ’ έτος συγκεκριμένες κατηγορίες συμβάσεων, συμφωνιών πλαίσιο και δυναμικών συστημάτων αγορών που συνάπτονται υποχρεωτικά, από τις ΕΚΑΑ, καθώς και οι αναθέτουσες αρχές για τις οποίες προορίζονται,
β) οι κατ’ έτος επιμέρους συμβάσεις οι οποίες εξαιρούνται από την αρμοδιότητα των ΕΚΑΑ, πέραν των συμβάσεων που έχουν ήδη εξαιρεθεί από την αρμοδιότητα των ΕΚΑΑ δυνάμει της απόφασης της παραγράφου 3.
Η απόφαση της παρούσας παραγράφου εκδίδεται κατόπιν γνώμης:
α) του Τεχνικού Συμβουλίου της ΕΚΑΑ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1, για τα θέματα αρμοδιότητας αυτής,
β) της επιτροπής της παραγράφου 5 για τα θέματα αρμοδιότητας της ΕΚΑΑ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 και
γ) της επιτροπής της παραγράφου 5 για τα θέματα αρμοδιότητας της ΕΚΑΑ της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1..[...]
Άρθρο 59 Υποδιαίρεση συμβάσεων σε τμήματα (άρθρο 46 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αποφασίζουν να αναθέτουν μια σύμβαση υπό τη μορφή χωριστών τμημάτων και μπορούν να προσδιορίζουν το μέγεθος και το αντικείμενο των τμημάτων αυτών. Εξαιρουμένων των συμβάσεων οι οποίες έχουν διαιρεθεί υποχρεωτικά, σύμφωνα με την παρ. 4, οι αναθέτουσες αρχές αναφέρουν τους βασικούς λόγους της απόφασής τους να μην διαιρέσουν μία σύμβαση σε τμήματα, στοιχείο που περιλαμβάνεται στα έγγραφα της σύμβασης ή στην ειδική έκθεση του άρθρου 341. […]
4. Οι ΚΑΑ διαιρούν υποχρεωτικά τις συμβάσεις που αναθέτουν σε χωριστά τμήματα, καθορίζουσες το μέγεθος και το αντικείμενο των τμημάτων αυτών. Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζονται επίσης το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 και, κατά περίπτωση, η παράγραφος 3. Παρά τα προβλεπόμενα στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, επιτρέπεται η ανάθεση συγκεκριμένης σύμβασης από ΚΑΑ μη διαιρούμενης σε χωριστά τμήματα.
2. Στο ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α’ 74) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις» προβλέπονται τα εξής:
Άρθρο 22
Σκοπός - Αρμοδιότητες
1. Σκοπός της Ε.Κ.Α.Π.Υ. είναι ο κεντρικός στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός του οικονομικού και εφοδιαστικού κύκλου προμήθειας προϊόντων και υπηρεσιών, του συστήματος υγείας, καθώς και η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ανάλωσης στον τομέα της Δημόσιας Υγείας.
2. Στις αρμοδιότητες της Ε.Κ.Α.Π.Υ. ανήκουν ιδίως:
[…] 2.2. ο προγραμματισμός των προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 23, σύμφωνα με την Στρατηγική Κεντρικοποιημένων Προμηθειών (ΣΚΠ) Προϊόντων και Υπηρεσιών και των επιμέρους, Επιχειρησιακών Σχεδίων Κεντρικών Προμηθειών (Ε.Σ.Κ.Π.), τις οποίες καταρτίζει για το σκοπό αυτόν η Ε.Κ.Α.Π.Υ., όπως περιγράφεται στο άρθρο 26 και στο άρθρο 31,
2.3. η κατάρτιση των όρων των διακηρύξεων των διαγωνισμών, τους οποίους αυτή διεξάγει, η παρακολούθηση της διαδικασίας ανάθεσης των προϊόντων και των υπηρεσιών υγείας, η διεξαγωγή και η κατακύρωση όλων των διαγωνιστικών διαδικασιών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 4412/2016 (Α`147), η παρακολούθηση εκτέλεσης των συμβάσεων και ο εφοδιασμός των φορέων του άρθρου 23,
Άρθρο 23
Πεδίο εφαρμογής
1. Η κάλυψη των αναγκών των κάτωθι φορέων σε προϊόντα και υπηρεσίες:
1.1. όλων των Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Υ.Π.Ε.» της χώρας και των εκάστοτε αντίστοιχων οργανωτικών μονάδων,
1.2. όλων των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), και των αποκεντρωμένων μονάδων αυτών, των διασυνδεδεμένων νοσοκομείων, του Γ.ν. Θήρας, καθώς και των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας και των Ν.Π.Δ.Δ. (όπως Ε.Κ.Α.Β., Ε.ΚΕ.Α., Ε.Ο.Φ, Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) που ασκούν δραστηριότητες στους τομείς υγείας και εποπτεύονται από τον Υπουργό Υγείας είτε η λειτουργία τους εποπτεύεται και ελέγχεται από τις οικείες Υγειονομικές Περιφέρειες (Υ.ΠΕ.) κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του ν. 3329/2005 (Α`81), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είτε υπάγονται απευθείας στον Υπουργό Υγείας,
1.3. όλων των στρατιωτικών νοσοκομείων και άλλων σχετικών μονάδων, που δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας και εποπτεύονται και ελέγχονται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας,
1.4. όλων των νοσοκομείων και άλλων σχετικών μονάδων, που δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας και εποπτεύονται παράλληλα από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (όπως Αιγινήτειο, Αρεταίειο, Ευγενίδιο Θεραπευτήριο) και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (όπως Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.),
1.5. των νοσοκομείων που διέπονται από ειδικές διατάξεις και λειτουργούν ως Ν.Π.Ι.Δ και εποπτεύονται από τον Υπουργό Υγείας (όπως Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο),
1.6. όλων των δημοσίων δομών παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας όπως αυτή κάθε φορά διαρρυθμίζεται, είτε αυτές εντάσσονται στην οργανωτική δομή των Υγειονομικών Περιφερειών και αποτελούν αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες τους είτε είναι αυτόνομες,
1.7. όλων των Ν.Π.Ι.Δ. που ασκούν δραστηριότητες στους τομείς υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης και εποπτεύονται από τον Υπουργό Υγείας όπως: Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ), Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών, Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.), Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.), Ελληνικό Ινστιτούτο ΠΑΣΤΕΡ, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) (εποπτεύεται από την Ακαδημία Αθηνών και τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων), Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (Κ.Ε.Θ.Ε.Α.), Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε. (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.),
Άρθρο 24
Αντικείμενο συμβάσεων προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών
1. Αντικείμενο συμβάσεων προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών της Ε.Κ.Α.Π.Υ. αποτελούν όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που έχουν αναφορά στον τομέα της υγείας, με την επιφύλαξη του άρθρου 41 του ν. 4412/2016 (Α`147) και ό,τι κρίνεται κατά περίπτωση απαραίτητο και καθορίζεται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υγείας και Οικονομίας και Ανάπτυξης.
2. Στην περίπτωση γ` της παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016 (Α`147) η φράση «Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (Ε.Π.Υ.)» αντικαθίστανται με τη φράση «Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.)».
2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας, του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, που εκδίδεται, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.Α.Π.Υ., δύναται να εντάσσονται και άλλοι φορείς στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, ως και να απεντάσσονται ήδη υφιστάμενοι.
Άρθρο 27
Διενέργεια διαγωνισμών - Σύναψη σύμβασης
1. Η Ε.Κ.Α.Π.Υ. είναι αρμόδια για τη διενέργεια των διαγωνισμών και τη σύναψη συμβάσεων ΕΚΑΑ για την κεντρική προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών στο πλαίσιο του σχεδίου στρατηγικής για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 23 του παρόντος στα συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες, και ειδικότερα για:
α) την επιλογή των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών κατόπιν εκτίμησης παραγόντων, όπως ειδικές συνθήκες αγοράς, αριθμός των δυνάμενων να συμμετάσχουν σε διαδικασία συγκεντρωτικών αγορών κ.λπ.,
β) τους όρους των διακηρύξεων,
γ) την προκήρυξη και τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας,
δ) την έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού ή τη ματαίωση αυτού,
ε) τη σύναψη των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών,
στ) την παρακολούθηση της εκτέλεσης των συμβάσεων και την αξιολόγηση της ποιότητας των προϊόντων αυτών. […]
Άρθρο 29
Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ.Α.Π.Υ. έχει τις κάτωθι αποφασιστικές αρμοδιότητες:
[…] 1.10 εγκρίνει την Στρατηγική Κεντρικοποίησης Προμηθειών (ΣΚΠ), καθώς και τα Επιχειρησιακά Σχέδια Κεντρικοποίησης Προμηθειών για το σχετικό χρονικό διάστημα όπως περιγράφονται στο άρθρο 26 και στο άρθρο 31 του παρόντος, καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις τους,
1.11. εγκρίνει τους όρους των διακηρύξεων, τη διαδικασία ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών για τους διαγωνισμούς που η Ε.Κ.Α.Π.Υ. αναλαμβάνει κεντρικά, τη διεξαγωγή και την κατακύρωση όλων των διαδικασιών ανάθεσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 4412/2016 (Α`147).
2. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύναται να εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου της και να τροποποιούνται ή αφαιρούνται οι ανωτέρω προβλεπόμενες.
3. Στην υπ’ αριθμ. πρωτ. Γ2γ/17998/01.04.2019 (ΦΕΚ Β’ 1280) Υπουργική Απόφαση «Κεντρικές και επικουρικές δραστηριότητες αγορών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών» προβλέπονται τα κάτωθι:
Άρθρο 1
Αντικείμενο
Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων που αφορούν την παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας, ως εθνική κεντρική αρχή αγορών (Ε.Κ.Α.Α.) για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 23 του ν. 4472/2017, όπως ισχύει.
Άρθρο 2
Πεδίο Εφαρμογής
Κεντρικές και επικουρικές δραστηριότητες αγορών που παρέχει η ΕΚΑΠΥ, ως ΕΚΑΑ με αντικείμενο δημόσιες συμβάσεις προμήθειας ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών που υπάγονται στο Βιβλίο Ι του ν. 4412/2016 και ομαδοποιούνται σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 της παρούσης και την παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016.
Άρθρο 3
Όροι ομαδοποίησης και υπαγωγής συμβάσεων στην ΕΚΑΠΥ Συμβάσεις προμήθειας ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών για να ομαδοποιηθούν και να υπαχθούν στην ΕΚΑΠΥ πρέπει να πληρούν ένα η περισσότερα από τα κατωτέρω χαρακτηριστικά:
(1) αποτελούν αντικείμενο συμβάσεων για περισσότερες από μία αναθέτουσες αρχές·
(2) υπόκεινται σε συχνές ή τακτικές επαναλαμβανόμενες αγορές από μία ή περισσότερες αναθέτουσες αρχές·
(3) παρουσιάζουν κοινά τεχνικά χαρακτηριστικά ώστε να επιδέχονται ομαδοποίησης·
(4) χαρακτηρίζονται ως αγαθά μαζικής κατανάλωσης··
(5) είναι αγαθά υψηλού κόστους·
(6) μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο άσκησης οριζόντιων πολιτικών για το περιβάλλον, την καινοτομία, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και τις κοινωνικές συμβάσεις.
Κατά την ομαδοποίηση των συμβάσεων λαμβάνεται υπόψη κατά αναλογία και κατά περίπτωση, το σύστημα ταξινόμησης του Κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) ή και η κατάταξη των συμβάσεων προμήθειας ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών, σύμφωνα με τον Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδου (ΑΛΕ) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Άρθρο 4
Κατηγορίες προμήθειας ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών
1. Αντικείμενο ομαδοποίησης σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο από την ΕΚΑΠΥ, αποτελούν επιμέρους προμήθειες ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών και κατηγορίες, των τάξεων του Κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις, που παρατίθενται στο Παράρτημα της παρούσης.
2. Οι συμβάσεις των επιμέρους προμηθειών ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών και κατηγοριών της παρούσης, που ομαδοποιούνται και συνάπτονται ετησίως από την ΕΚΑΠΥ, καθώς και οι Αναθέτουσες Αρχές για τις οποίες προορίζονται, καθορίζονται δυνάμει της υπουργικής απόφασης της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016. […]
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Α/Α ΤΑΞΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV
1 1842 Γάντια 18424000-7
2 2410 Αέρια 24100000-5
3 3314 Ιατρικά Αναλώσιμα 33140000-3
4 3316 Εγχειρητική Τεχνική 33160000-9
5 3317 Αναισθησία και Ανάνηψη 33170000-2
6 3318 Λειτουργική Υποστήριξη 33180000-5
7 3319 Διάφορες Ιατρικές Συσκευές και Προϊόντα 33190000-8
8 3360 Φαρμακευτικά Προϊόντα 33600000-6
9 3373 Προϊόντα για την περιποίηση των ματιών και διορθωτικοί φακοί 33730000-6»
4. Στην υπ’ αριθμ. πρωτ. Γ2γ/25844/23.04.2019 (Β΄ 1671) Απόφαση του Υπουργού Υγείας «Καθορισμός των συμβάσεων και των συμφωνιών - πλαίσιο που διενεργούνται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας, ως Ε.Κ.Α.Α., για το έτος 2019 για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 23 του ν. 4472/2017, όπως ισχύει» και ειδικότερα στο άρθρο μόνο αυτής προβλέπεται ότι «Η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας παρέχει, ως Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών (Ε.Κ.Α.Α.) της παραγράφου 1 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016, κεντρικές δραστηριότητες αγορών της περίπτωσης 15 του άρθρου 2 του ιδίου νόμου, για το έτος 2019, μέσω της σύναψης συμφωνιών – πλαίσιο για τα κάτωθι είδη αγαθών, υπό τους ακόλουθους όρους και εξαιρέσεις, για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 23 του ν. 4472/2017, όπως ισχύει:
Α) Για τα είδη με κωδικό αριθμό του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (Κανονισμός (ΕΚ) 213/2008 της Επιτροπής):
I. CPV 33690000-3 «Διάφορα Φάρμακα» και συγκεκριμένα γενόσημες δραστικές ουσίες
II. CPV 33141310-6 «Σύριγγες»
III. CPV 33141320-9 «Ιατρικές Βελόνες»
IV. CPV 33141420-0 «Χειρουργικά Γάντια»
V. CPV 18424300-0 «Γάντια μιας χρήσης»
VI. CPV 18424000-7 «Γάντια»
VII. CPV 33141126-9 «Ράμματα»
VIII. CPV 33141613-0 «Σάκοι Αίματος»
IX. CPV 33185200-2 «Κοχλιακά μοσχεύματα»
X. CPV 33141700-7 «Ορθοπεδικά Υλικά»
XI. CPV 33184500-8 «Στεφανιαίες Ενδοπροθέσεις».
Οι σχετικές διαγωνιστικές διαδικασίες για την σύναψη συμφωνιών – πλαίσιο για τα ανωτέρω είδη θα εκκινήσουν εντός του 2019 και θα αφορούν στην κάλυψη αναγκών για όσο χρονικό διάστημα θα ορίζεται, κατά περίπτωση, στα επιμέρους έγγραφα της σύμβασης.».
1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις
1. Με στόχο την επίτευξη οικονομιών κλίμακας, συμπεριλαμβανόμενων χαμηλότερων τιμών και κόστους συναλλαγής, καθώς και την καλύτερη διαχείριση των δημοσίων συμβάσεων, στα άρθρα 39 έως 43 του ν. 4412/2016 περιλαμβάνονται διατάξεις σχετικά με τις τεχνικές και τα εργαλεία για τις συγκεντρωτικές συμβάσεις και ειδικότερα τις Κεντρικές Αρχές Αγορών (άρθρα 40-41). Ειδικότερα με την παρ. 1, σημείο γ) του άρθρου 41, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2, του άρθρου 24 του ν. 4472/2017, ορίζεται, μεταξύ άλλων, η Ε.Κ.Α.Π.Υ. του Υπουργείου Υγείας ως Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών (Ε.Κ.Α.Α.) για δημόσιες συμβάσεις προμήθειας ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών, ενώ περαιτέρω
α) με την παρ. 2 του ιδίου άρθρου, στο πλαίσιο της οποίας διαβιβάζεται και το παρόν σχέδιο, παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό που προΐσταται της Ε.Κ.Α.Α. για έκδοση υπουργικής απόφασης με την οποία δύναται να καθορίζονται Κ.Α.Α., με αρμοδιότητα την παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών είτε σε επίπεδο διαφορετικών κατηγοριών φορέων του δημόσιου τομέα, είτε βάσει τομέα ή κλάδου της αγοράς είτε κατά γεωγραφικές ενότητες της χώρας είτε με συνδυασμένη εφαρμογή των κριτηρίων αυτών.
β) Με την παρ. 3 του ιδίου άρθρου παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό που προΐσταται της Ε.Κ.Α.Α. για έκδοση υπουργικής απόφασης με την οποία καθορίζονται όροι για την ομαδοποίηση και σύναψη δημόσιων συμβάσεων από κεντρικές αρχές αγορών, τα είδη των δημοσίων συμβάσεων οι οποίες δεν συνάπτονται από κεντρικές αρχές αγορών, οι κατηγορίες έργων, αγαθών και υπηρεσιών που μπορούν να αποτελούν αντικείμενο ομαδοποίησης και για την προμήθεια των οποίων υποχρεωτικά γίνεται προσφυγή σε τεχνικές συγκεντρωτικών αγορών καθώς και κάθε σχετικό θέμα. Επί του παρόντος ισχύει η υπ’ αριθμ. πρωτ. Γ2γ/17998/01.04.2019 (ΦΕΚ Β’ 1280) Υπουργική Απόφαση «Κεντρικές και επικουρικές δραστηριότητες αγορών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών», η οποία ρυθμίζει ειδικότερα θέματα που αφορούν την παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από την Ε.Κ.Α.Π.Υ., ως Ε.Κ.Α.Α. για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 23 του ν. 4472/2017, όπως -μεταξύ άλλων- η ομαδοποίηση από την ΕΚΑΠΥ επιμέρους προμηθειών σύμφωνα με το Κοινό Λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις. Η εν λόγω Υπουργική Απόφαση εκδόθηκε κατόπιν της υπ’ αριθμ. Γ3/2019 Γνώμης της Αρχής.
γ) Με την παρ. 4, παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό που προΐσταται της ΕΚΑΑ για έκδοση υπουργικής απόφασης, με την οποία θα καθορίζονται, σε εθνικό επίπεδο, οι κατ' έτος συγκεκριμένες κατηγορίες συμβάσεων που συνάπτονται υποχρεωτικά από την ΕΚΑΑ, οι αναθέτουσες αρχές για τις οποίες προορίζονται και οι κατ΄ έτος, πέραν των συμβάσεων που έχουν ήδη εξαιρεθεί, τυχόν εξαιρούμενες από την αρμοδιότητα της ΕΚΑΑ συμβάσεις. Επί του παρόντος ισχύει η υπ’ αριθμ. πρωτ. Γ2γ/25844/23.04.2019 (Β΄ 1671) Απόφαση του Υπουργού Υγείας «Καθορισμός των συμβάσεων και των συμφωνιών - πλαίσιο που διενεργούνται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας, ως Ε.Κ.Α.Α., για το έτος 2019 για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 23 του ν. 4472/2017, όπως ισχύει» και ειδικότερα στο άρθρο μόνο αυτής προβλέπεται ότι «Η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας παρέχει, ως Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών (Ε.Κ.Α.Α.) της παραγράφου 1 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016, κεντρικές δραστηριότητες αγορών της περίπτωσης 15 του άρθρου 2 του ιδίου νόμου, για το έτος 2019, μέσω της σύναψης συμφωνιών – πλαίσιο για τα κάτωθι είδη αγαθών, υπό τους ακόλουθους όρους και εξαιρέσεις, για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 23 του ν. 4472/2017, […]». Η εν λόγω Υπουργική Απόφαση εκδόθηκε κατόπιν της υπ’ αριθμ. Γ4/2019 Γνώμης της Αρχής.
2. Επίσης, σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της αναμόρφωσης του νομοθετικού πλαισίου που αφορά τις δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της υγείας, εκδόθηκε ο ν. 4472/17 (ΦΕΚ 74 Α/19- 05-2017 – Διορθ. Σφαλμ. Στο ΦΕΚ-75 Α/23-5-17 ): «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις», στα άρθρα 21-35 του Μέρους Γ΄ του οποίου, συμπεριελήφθησαν διατάξεις σχετικά με την κεντρικοποίηση προμηθειών των εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας Φορέων. Στα εν λόγω άρθρα προβλέφθηκε η σύσταση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας), το οποίο λειτουργεί ως ΕΚΑΑ, κατά την έννοια του ν. 4412/2016, με αντικείμενο την προμήθεια αγαθών και συναφών με τον τομέα της υγείας υπηρεσιών. Το σχέδιο Νόμου είχε υποβληθεί στην Αρχή για την άσκηση της κατά νόμο γνωμοδοτικής της αρμοδιότητας και επ’ αυτού εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 14/2017 Γνώμη της Αρχής, στην οποία επισημαίνονται ζητήματα που αφορούν στην παράλληλη εφαρμογή διατάξεων του ν. 4412/2016 (ιδίως του άρθρου 41) ως προς τις συγκεντρωτικές προμήθειες αγαθών.
3. Η προτεινόμενη απόφαση αφορά, ως προελέχθη, τον ορισμό του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) ως Κ.Α.Α. από την αρμόδια Ε.Κ.Α.Α., ήτοι εν προκειμένω την Ε.Κ.Α.Π.Υ., για τη διενέργεια διαγωνισμού Συμφωνία – Πλαίσιο για τέσσερα (4) έτη με έναν (1) μειοδότη, για την προμήθεια αντιδραστηρίων με συνοδό εξοπλισμό, για τον Ορολογικό Έλεγχο των μονάδων αίματος των αιμοδοτών της χώρας, για τα μεταδιδόμενα με τη μετάγγιση νοσήματα με CPV: 33696500-0 (Αντιδραστήρια Εργαστηρίων).
Στο σημείο αυτό σημειώνεται περαιτέρω ότι το υποβληθέν σχέδιο απόφασης δεν συνοδεύεται από γνώμη της Επιτροπής που συστήνεται με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 41 του ίδιου ως άνω νόμου, καθόσον η θητεία της τριμελούς Επιτροπής με αρμοδιότητα την παροχή συμβουλών στην ΕΚΑΑ αναφορικά με τα θέματα του άρθρου 41 του ν. 4412/2016, η οποία συστήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΕΜΠ.ΕΞ. 115/17.02.2017 Απόφαση του Υπουργού Υγείας, έχει ήδη λήξει.
Διαβιβάστηκε, ωστόσο, συναφώς η υπ’ αριθμ. 64 απόφαση της 36ης και από 17.12.2019 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.Α.Π.Υ. αποφασίστηκαν τα κάτωθι:
α) ο ορισμός του Ε.Κ.Ε.Α. ως Κεντρική Αρχή Αγορών (Κ.Α.Α.) για τη διενέργεια διαγωνισμού Συμφωνία Πλαίσιο για τέσσερα (4) έτη με έναν (1) μειοδότη, για την προμήθεια αντιδραστηρίων με συνοδό εξοπλισμό, για τον Ορολογικό Έλεγχο των μονάδων αίματος των αιμοδοτών της χώρας, για τα μεταδιδόμενα νοσήματα με CPV:33696500-0 (Αντιδραστήρια Εργαστηρίων) και με προϋπολογισθείσα ετήσια δαπάνη 6.930.310,90€ με ΦΠΑ, ήτοι 27.721.243,58€ με ΦΠΑ για τα τέσσερα έτη της συμφωνίας πλαισίου, για δύο κέντρα σε όλη τη χώρα και τη μη διαίρεση της συγκεκριμένης σύμβασης σε τμήματα, προκειμένου να επιτευχθεί η ομοιόμορφη λειτουργία των διαδικασιών και της παραγωγής των δύο Κέντρων (Ε.ΚΕ.Α. και ΑΧΕΠΑ) και κατά συνέπεια η εξασφάλιση της μέγιστης ασφάλειας του αποτελέσματος. Η διασύνδεση των υπηρεσιών αιμοδοσίας με τα προαναφερόμενα δύο (2) Κέντρα Αίματος να γίνει σύμφωνα με την απόφαση με αριθ. πρωτ. Γ2γ/74036/13.11.2017 του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, και
β) η αποστολή σχεδίου υπουργικής απόφασης προς το Υπουργείο Υγείας για την έκδοση, κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016, της σχετικής απόφασης Υπουργού Υγείας για τον ορισμό του Ε.ΚΕ.Α. ως ΚΑΑ για τη διενέργεια της ως άνω διαγωνιστικής διαδικασίας.
Κατόπιν των ανωτέρω, το Υπουργείο Υγείας με το με αριθμό πρωτ. Γ2γ/οικ 7055/04.02.2020 (αρ. πρωτ. εισερχομένου Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 801/07.02.2020) έγγραφό του διαβίβασε στην Αρχή σχέδιο της προτεινόμενης υπουργικής απόφασης του.
VI. Επί της σκοπιμότητας, νομιμότητας και του περιεχομένου των προτεινόμενων ρυθμίσεων
1. Σύμφωνα με την περίπτωση γ της παραγράφου 1 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016 αλλά και με το άρθρο 4 της υπ’ αριθμ. Γ2γ/17998/01.04.2019 (ΦΕΚ Β’ 1280) Υπουργική Απόφαση «Κεντρικές και επικουρικές δραστηριότητες αγορών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών» (βλ. ανωτέρω V.1.β) η συγκεκριμένη προμήθεια αντιδραστηρίων με συνοδό εξοπλισμό, για τον Ορολογικό Έλεγχο των μονάδων αίματος των αιμοδοτών της χώρας, για τα μεταδιδόμενα νοσήματα υπό των κωδικό CPV:33696500-0 (Αντιδραστήρια Εργαστηρίων) διαφαίνεται να εμπίπτει στις κατηγορίες προμηθειών επί των οποίων η Ε.Κ.Α.Π.Υ. ασκεί κεντρικές δραστηριότητες αγορών.
Κατά συνέπεια, αναφορικά με την επιλογή του Υπουργείου Υγείας και της ΕΚΑΠΥ, ως αρμόδιας Ε.Κ.Α.Α., να αναθέσει τη διενέργεια του εν θέματι διαγωνισμού στο Ε.ΚΕ.Α. ως Κ.Α.Α. όπως αυτή αποτυπώνεται στο υποβληθέν σχέδιο υπουργικής απόφασης, σημειώνεται ότι η εν λόγω ρύθμιση αφορά στην κεντρικοποίηση προμηθειών/υπηρεσιών των εποπτευόμενων φορέων από το Υπουργείο Υγείας κι, ως εκ τούτου, άπτεται ζητημάτων σκοπιμότητας της ρύθμισης (πρβλ. σχετικές Αποφάσεις της Αρχής 13/2017, Γ6/2018).
2. Περαιτέρω, διαπιστώνεται ότι η υπό εξέταση Υπουργική Απόφαση κείται εντός του πλαισίου της ως άνω εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016, η οποία (εξουσιοδοτική) μνημονεύεται ρητά στο προοίμιο αυτής (σημ. 3) .
3. Αναφορικά, ωστόσο, με το περιεχόμενο της προτεινόμενης ρύθμισης και για λόγους μη αοριστίας και νομοτεχνικής αρτιότητας αυτής επισημαίνεται ότι δεν προβλέπεται χρονικός προσδιορισμός της διενέργειας της εν λόγω διαγωνιστικής διαδικασίας. Η εν λόγω μνεία δύναται να συμβάλει στον ορθό προγραμματισμό των αναγκών εκ μέρους των αναθετουσών αρχών και στο σχεδιασμό των κατάλληλων διαγωνιστικών διαδικασιών, όπου απαιτείται, με βάση τα οριζόμενα στο ν. 4412/2016 και το συναφές κανονιστικό πλαίσιο.
4. Τέλος, αναφορικά με την έκδοση έτερων διοικητικών πράξεων απαραίτητων για τη διενέργεια της εν θέματι διαγωνιστικής διαδικασίας, επισημαίνονται τα εξής:
Στο προοίμιο της προτεινόμενης υπουργικής απόφαση αναφέρεται ότι σύμφωνα με «το με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΚΑΠΥ 3662/05-12-2019 έγγραφο της Προέδρου του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) με το οποίο, σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. ΕΗΔ 7η Απόφασης της 21ης και από 28-11-2019 Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΚΕΑ, αιτείται τον ορισμό το ΕΚΕΑ ως ΚΑΑ για τη διενέργεια του διαγωνισμού-συμφωνία πλαίσιο για τέσσερα έτη, με έναν μειοδότη, για την προμήθεια αντιδραστηρίων με συνοδό εξοπλισμό, για τον Ορολογικό Έλεγχο των Μονάδων Αίματος των αιμοδοτών της χώρας, για τα μεταδιδόμενα με τη μετάγγιση νοσήματα, (CPV:33696500-0 – Αντιδραστήρια Εργαστηρίων), με προϋπολογισθείσα ετήσια δαπάνη 6.930.310,90€ με ΦΠΑ, ήτοι 27.721.243,58€ με ΦΠΑ για τα τέσσερα έτη της συμφωνίας πλαισίου, για δύο κέντρα σε όλη τη χώρα και τη μη διαίρεση της συγκεκριμένης σύμβασης σε τμήματα, προκειμένου να επιτευχθεί η ομοιόμορφη λειτουργία των διαδικασιών και της παραγωγής των δύο Κέντρων (Ε.ΚΕ.Α. και ΑΧΕΠΑ) και κατά συνέπεια η εξασφάλιση της μέγιστης ασφάλειας του αποτελέσματος. Η διασύνδεση των υπηρεσιών αιμοδοσίας με τα προαναφερόμενα δύο (2) Κέντρα Αίματος να γίνει σύμφωνα με την απόφαση με αριθ. πρωτ. Γ2γ/74036/13.11.2017 του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας».
Εκ των ανωτέρω διαλαμβανομένων προκύπτει ότι η ανάθεση της συγκεκριμένης συμβάσης από το Ε.ΚΕ.Α. με την αρμοδιότητά του ως Κ.Α.Α. πρόκειται να πραγματοποιηθεί κατά παρέκκλιση της προβλεπόμενης στην παράγραφο 4 του άρθρου 59 του ν. 4412/2016 υποχρέωσης των ΚΑΑ να διαιρούν τις συμβάσεις που αναθέτουν σε χωριστά τμήματα. Στο εν λόγω πλαίσιο, ωστόσο, επισημαίνεται η υποχρέωση έκδοσης κοινής υπουργικής απόφασης προκειμένου για την κατ’ εξαίρεση ανάθεση συγκεκριμένης σύμβασης από ΚΑΑ μη διαιρούμενης σε χωριστά τμήματα, ως ορίζεται στο εδάφιο 2 της παραγράφου 4 του ιδίου άρθρου.
ΙV. Συμπέρασμα
18. Ενόψει όλων των προεκτεθέντων, με βάση το διδόμενο πραγματικό και από την υπαγωγή αυτού στις προαναφερόμενες και ερμηνευόμενες διατάξεις, επί του τεθέντος ερωτήματος, η Αρχή ομόφωνα αποφασίζει:
Την παροχή σύμφωνης γνώμης σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ υποπερ. (γγ) του ν. 4013/2011 επί σχεδίου απόφασης του Υφυπουργού Υγείας με τίτλο «Ορισμός του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) ως κεντρική Αρχή Αγορών (Κ.Α.Α.) για τη διενέργεια διαγωνισμού Συμφωνία – Πλαίσιο για τέσσερα (4) έτη με έναν (1) μειοδότη, για την προμήθεια αντιδραστηρίων με συνοδό εξοπλισμό, για τον Ορολογικό Έλεγχο των μονάδων αίματος των αιμοδοτών της χώρας, για τα μεταδιδόμενα με τη μετάγγιση νοσήματα με CPV: 33696500-0 (Αντιδραστήρια Εργαστηρίων).
Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2020
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Αντιπρόεδρος
Αδάμ Καραγλάνης