Διοικητικό Έγγραφο

ΓΝΩΜΗ Γ5/2020
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011)
Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Στην Αθήνα σήμερα την 8η Απριλίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι (2020), ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 π.μ., και επί της οδού Κεφαλληνίας 45 και Κομνά Τράκα, όπου και τα γραφεία της, συνήλθε η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ σε συνεδρίαση μετά από σχετική πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νομίμως σε όλα τα Μέλη της Αρχής.
Από τα προσκληθέντα μέλη της Αρχής παρέστησαν κατά την συνεδρίαση τα ακόλουθα:
Πρόεδρος: Γεώργιος Καταπόδης
Αντιπρόεδρος: Αδάμ Καραγλάνης Μέλη: Κωνσταντίνος Βαρδακαστάνης (σε τηλεδιάσκεψη), Δημήτριος Σταθακόπουλος (σε τηλεδιάσκεψη), Δημήτριος Λουρίκας (σε τηλεδιάσκεψη), Μαρία Στυλιανίδου (σε τηλεδιάσκεψη), Ερωφίλη Χριστοβασίλη
Γραμματέας: Αθανάσιος Λαμπράκης, Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού
Εισηγητές: Κωνσταντίνος Γιαννικόπουλος, Επιστήμονας Πληροφορικής, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., Φιλομήλα Κρουστάλη, Οικονομολόγος, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Κατά την διάρκεια της Συνεδρίασης παρέστησαν οι εισηγητές Κωνσταντίνος Γιαννικόπουλος (σε τηλεδιάσκεψη) και Φιλομήλα Κρουστάλη (σε τηλεδιάσκεψη), καθώς και η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Μελετών και Γνωμοδοτήσεων Μίνα Καλογρίδου, οι οποίοι αποδεσμεύτηκαν πριν από την έναρξη της διαδικασίας ψηφοφορίας και τη λήψη της απόφασης από τα Μέλη της Αρχής.
Σχετ: Τα από 6.3.2020, 31.3.2020, 2.4.2020 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Δ/νσης Κατάρτισης και Συντονισμού Εφαρμογής Δημοσιονομικών Κανόνων, της Γενικής Δ/νσης Θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων, της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, τα οποία έλαβαν αντιστοίχως αριθμούς πρωτ. εισερχ. ΕΑΑΔΗΣΥ 1421/6.3.2020, 1855/1.4.2020 και 1908/3.4.2020.
Θέμα: Διατύπωση γνώμης της Αρχής σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ’ υποπερ. (γγ) του ν.4013/2011 επί σχεδίου Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Επικρατείας, Υποδομών και Μεταφορών, Εθνικής Άμυνας και Εσωτερικών με θέμα «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν.4601/2019 (Α΄ 44)».
Ι. Η υπό εξέταση ρύθμιση
1. Με το, από 6ης/3/2020, μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αρ. πρωτ. εισερχομένου ΕΑΑΔΗΣΥ 1421/06.03.2020) της Δ/νσης Κατάρτισης και Συντονισμού Εφαρμογής Δημοσιονομικών Κανόνων, της Γενικής Δ/νσης Θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων, της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, υπεβλήθη στην Αρχή σχέδιο Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Επικρατείας, Υποδομών και Μεταφορών, Εθνικής Άμυνας και Εσωτερικών με τίτλο «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν.4601/2019 (Α΄ 44)». Επί του ως άνω σχεδίου, με το οποίο, καθορίζεται η αρχιτεκτονική, των διαδικασιών παραλαβής, επεξεργασίας και πληρωμής ηλεκτρονικού τιμολογίου, των απαιτήσεων διαλειτουργικότητας και διασύνδεσης με ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα του δημοσίου, των τεχνικών προϋποθέσεων ασφάλειας και προστασίας δεδομένων και κάθε άλλου τεχνικού και ειδικού θέματος, αναγκαίου για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης από τις κεντρικές κυβερνητικές αρχές και τις κεντρικές αρχές αγορών, καθώς και από τις μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές και τους αναθέτοντες φορείς, στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων που
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 148 του ν. 4601/2019, ζητείται η παροχή γνώμης της Αρχής κατ’ άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. γγ’ του ν. 4013/2011. Η ως άνω Κ..Υ.Α. εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 154 του ν. 4601/2019 (Α' 44/09.03.2019) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις».
2. Στη συνεδρίαση της 23ης/03/2020 της Αρχής, υποβλήθηκε η με αρ. πρωτοκόλλου εξερχομένου ΕΑΑΔΗΣΥ 1704/20-03-2020 εισήγηση.
3. Σε συνέχεια της από 23/3/2020 απόφασης των Μελών της Αρχής για παροχή περαιτέρω διευκρινίσεων, διαβιβάστηκε στη Δ/νση Κατάρτισης και Συντονισμού Εφαρμογής Δημοσιονομικών Κανόνων, της Γενικής Δ/νσης Θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων, της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, έγγραφο του Προέδρου της Αρχής (αρ. πρωτ. εξερχομένου ΕΑΑΔΗΣΥ 1770/24.03.2020) με το οποίο ζητήθηκαν διευκρινίσεις επί σειρά ζητημάτων σχετικών με την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησής στην Ελλάδα, προς πληρέστερη από την Αρχή, επεξεργασία των προτεινομένων ρυθμίσεων.
4. Με τα, από 31/03 και 02/04/2020 αντιστοίχως, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αρ. πρωτ. εισερχομένου ΕΑΑΔΗΣΥ 1855/01.04.2020 και 1908/03-04-2020 αντίστοιχα) της Δ/νσης Κατάρτισης και Συντονισμού Εφαρμογής Δημοσιονομικών Κανόνων, της Γενικής Δ/νσης Θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων, της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, διαβιβάστηκαν στην Αρχή, διευκρινήσεις της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) αντιστοίχως, σχετικά το διαβιβασθέν έγγραφο της Αρχής.
5. Σε συνέχεια των ανωτέρω η εισήγηση τροποποιείται ως εξής:
ΙΙ. Το υποβληθέν στην Αρχή σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Επικρατείας, Υποδομών και Μεταφορών, Εθνικής Άμυνας και Εσωτερικών, έχει ως κάτωθι: «
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν.4601/2019 (Α΄ 44)».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν:
1.1 Του ν. 4601/2019 (Α΄ 44), «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις» και ιδίως τα άρθρα 148-154.
1.2 Του ν. 2690/1999 (Α΄45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
1.3 Του ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».
1.4 Του ν. 3978/2011 (Α΄ 137) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Υπηρεσιών και Προμηθειών στους τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/81/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας». Του ν. 3979/2011 (Α΄ 138) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις». Του ν. 4013/2011 (Α΄ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».
1.5 Του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
1.6 Του ν. 4413/2016 (Α΄ 148) «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις».
1.7 Του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013».
1.8 Του ν. 4308/2014 (Α΄ 251) «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις.
1.9 Του ν. 4623/2019 (Α΄ 134) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα».
1.10 Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ».
1.11 Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).
1.12 Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».
1.13 Του π.δ. 25/2014 (Α΄ 44) «Ηλεκτρονικό Αρχείο και Ψηφιοποίηση Εγγράφων».
1.14 Του π.δ. 147/2017 (Α΄ 192) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
1.15 Του π.δ. 142/2017 (Α΄ 181) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».
1.16 Του π.δ. 82/2017 (Α΄ 117) «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης».
1.17 Του π.δ. 123/2017 (Α΄ 151) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
1.18 Του π.δ. 141/2017 (Α΄ 180) «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών».
1.19 Του π.δ. 73/2006 (Α΄ 76) «Διάρθρωση, αρμοδιότητες και στελέχωση των Γενικών Διευθύνσεων: α) Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης, β) Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, και γ) Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας».
1.20 Του π.δ. 79/2018 (Α΄ 148) «Οργανισμός Πολιτικού Προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας».
1.21 Του π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
1.22 Του π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
1.23 Του π.δ. 84/2019 (A΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
2. Τις αποφάσεις:
2.1 Την υπ’ αριθμ. ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/10.4.2012 (Β΄ 1301) απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».
2.2 Την υπ’ αριθ. 118944 ΕΞ 2019(Β’3990/1-11-2019) απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης».
2.3 Την υπ’ αριθμ απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή».
2.4 Τη με αρ. πρωτ. 56902/215/2017 (Β΄1924) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
2.5 Τη με αρ. πρωτ. 117384/2017 (Β΄3821) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Υποδομών και Μεταφορών «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
2.6 Την αριθ. 340/18-07-2019 (3051/26-7-2019) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη».
2.7 Τη με αρ. Υ2/2019 (Β΄ 2901) απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».
2.8 Τη με αρ. 46/2019 (Β΄ 3100) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νικόλαο Παπαθανάση».
2.9 Τη με αρ. 79595/2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 507) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διορισμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων».
2.10 Τη με αρ. πρωτ. 2/53983/0026/2019 (Β΄ 2726) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Ηλεκτρονική διακίνηση δικαιολογητικών δαπανών».
3. Την υπ’ αριθμ. Γ5/2020 σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.).
4. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. …. έκθεση της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής - Σκοπός
1. Η παρούσα εφαρμόζεται από τις κεντρικές κυβερνητικές αρχές και τις κεντρικές αρχές αγορών, καθώς και από τις μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές και τους αναθέτοντες φορείς για την παραλαβή και επεξεργασία των ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 148 του ν. 4601/2019.
2. Σκοπός της είναι ο καθορισμός της αρχιτεκτονικής, των διαδικασιών παραλαβής, επεξεργασίας και πληρωμής ηλεκτρονικού τιμολογίου, των απαιτήσεων διαλειτουργικότητας και διασύνδεσης με ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα του δημοσίου, των τεχνικών προϋποθέσεων ασφάλειας και προστασίας δεδομένων και κάθε άλλου τεχνικού και ειδικού θέματος αναγκαίου για την εφαρμογή της.
Άρθρο 2
Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας ισχύουν οι εξής ορισμοί:
1. «PEPPOL (Pan-European Public Procurement Online)»: Πανευρωπαϊκό ανοικτό τεχνολογικό πρότυπο του φορέα OpenPEPPOL που περιλαμβάνει ένα σύνολο τεχνουργημάτων (artifacts) και τεχνικών προδιαγραφών που αφορά στη διασυνοριακή ηλεκτρονική σύναψη συμβάσεων μεταξύ διαφορετικών πληροφοριακών συστημάτων ηλεκτρονικών συμβάσεων (eProcurement) ή/και παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικού επιχειρείν (eBusiness),
2. «OpenPEPPOL»: μη κερδοσκοπικός διεθνής οργανισμός με μέλη δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς με σκοπό την ανάπτυξη και τη συντήρηση των προδιαγραφών PEPPOL, ήτοι των δομικών στοιχείων και των υπηρεσιών και της εφαρμογής αυτών σε όλη την Ευρώπη,
3. «κόμβος δικτύου»: σύστημα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) που αποτελεί μέρος του δικτύου και ανήκει κάθε φορά σε φορέα που συμμετέχει στο δίκτυο,
4. «eDelivery»: αρχιτεκτονική κατανεμημένου δικτύου κόμβων για ψηφιακές επικοινωνίες, όπου κάθε κόμβος χρησιμοποιεί συγκεκριμένα προσυμφωνημένα πρότυπα πρωτόκολλα μεταφοράς και πολιτικές ασφάλειας για διαλειτουργική, ασφαλή, αξιόπιστη και εμπιστευτική ανταλλαγή δεδομένων και εγγράφων των δημοσίων φορέων με άλλους δημόσιους φορείς ή επιχειρήσεις και πολίτες,
5. «eDelivery AS4/AS2 profile»: ανοικτή προδιαγραφή για την ασφαλή και αγνωστική ανταλλαγή δεδομένων μέσω υπηρεσιών παγκόσμιου ιστού (webservices) που βασίζεται στο πρότυπο ebMS 3.0 του φορέα OASIS,
6. «Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS)»: διεθνής μη κερδοσκοπική κοινοπραξία που ασχολείται με την ανάπτυξη, σύγκλιση και υιοθέτηση ανοικτών προτύπων για την ασφάλεια, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things), την ενέργεια, τις τεχνολογίες περιεχομένου, τη διαχείριση έκτακτων περιστατικών και άλλους τομείς,
7. «Σημείο Πρόσβασης (Access Point)»: κόμβος του δικτύου eDelivery για την πρόσβαση στα δεδομένα και έγγραφα που ανταλλάσσονται στο δίκτυο eDelivery με διαλειτουργικό, ασφαλή, αξιόπιστο και εμπιστευτικό τρόπο,
8. «Πιστοποιημένο Σημείο Πρόσβασης»: το Σημείο Πρόσβασης που έχει πιστοποιηθεί από τον Οργανισμό OpenPEPPOL ή από συμβεβλημένη με αυτόν Εθνική Αρχή PEPPOL και παρέχει σχετικές υπηρεσίες διακίνησης ηλεκτρονικών δεδομένων και εγγράφων,
9. «Εθνική Αρχή PEPPOL (PEPPOL Authority)»: η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4623/2019 (Α΄134),
10. «Service Metadata Publisher (SMP)»: κόμβος του δικτύου eDelivery για την δημοσιοποίηση μεταδεδομένων σχετικά με τις προσφερόμενες στο δίκτυο eDelivery υπηρεσίες,
11. «Ευρωπαϊκός Μορφότυπος»: το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων, όπως ορίζεται στην περ. 12 του άρθρου 149 του ν.4601/2019,
12. «Εθνικός Μορφότυπος»: το περιεχόμενο και η μορφή του ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των εθνικών δημόσιων συμβάσεων, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων, όπως ειδικότερα καθορίζεται με την απόφαση της παρ.1 του άρθρου 154 του ν.4601/2019,
13. «Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.)»: Το πληροφοριακό σύστημα της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. που έχει ως στόχο τη διασύνδεση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 118944 ΕΞ 2019(Β’3990/1-11-2019) απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης».
14. Εφαρμογή Διάθεσης Ηλεκτρονικών Τιμολογίων (ΕΔΗΤ) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης: Πληροφοριακό σύστημα της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. για τη διάθεση των εισερχόμενων ηλεκτρονικών τιμολογίων στις αναθέτουσες αρχές που λόγω τεχνικής αδυναμίας δεν μπορούν να παραλάβουν τα ηλ. τιμολόγια στα οικεία πληροφοριακά τους συστήματα.
15. «Σημείο Πρόσβασης του Δημοσίου»: μοναδικό σημείο υποδοχής τιμολογίων για τις δημόσιες συμβάσεις και προμήθειες και κόμβος δρομολόγησης των στοιχείων τους στα πληροφοριακά συστήματα των αρμοδίων φορέων μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην περ. ιε της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4623/2019,
16. «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»: το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ), το οποίο περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία για τον προγραμματισμό και τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων και συμβάσεων, όπως αυτές ορίζονται στην περ. 5 του άρθρου 2 του ν.4412/2016, με τη χρήση και εφαρμογή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ),
17. «χρήστης του ΕΣΗΔΗΣ»: οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς και οι οικονομικοί φορείς που χρησιμοποιούν το ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπ’ αριθ. 56902/215 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 1924/02.06.2017) και το άρθρο 4 της υπ’ αριθ. 117384 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 3821/31.10.2017) που αφορούν αμφότερες στη λειτουργία του ΕΣΗΔΗΣ,
18. «ηλεκτρονικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (e-ΠΔΕ)»: το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων μέσω του οποίου διενεργούνται όλες οι διαδικασίες υλοποίησης (κατάρτιση, χρηματοδότηση και πληρωμές) του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ),
19. «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣΔΠ) και εφαρμογές», το πληροφοριακό σύστημα και το σύνολο των εφαρμογών που έχουν ως στόχο την πλήρη υποστήριξη των λειτουργιών δημοσιονομικής διαχείρισης σε όλη την κεντρική διοίκηση (Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές χωρίς νομική προσωπικότητα),
20. «διαδικτυακές υπηρεσίες (web services)»: υπηρεσίες ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών μέσω του Διαδικτύου,
21. «Πάροχος Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης»: ο μεσολαβητής μεταξύ του πωλητή και του αγοραστή, ο οποίος μετασχηματίζει το έντυπο ή/και ηλεκτρονικό τιμολόγιο που έλαβε από τον πωλητή σε ευρωπαϊκό ή εθνικό μορφότυπο και το αποστέλλει ηλεκτρονικά στον αγοραστή,
22. «παραλαβή τιμολογίου»: η λήψη από τον αγοραστή του ηλεκτρονικού τιμολογίου του πωλητή σύμφωνα με την υποπαρ. Ζ5 του ν. 4152/2013 (Α΄107),
23. «μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές»: οι αναθέτουσες αρχές, όπως ορίζονται στην περίπτωση 3 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016,
24. «κεντρικές κυβερνητικές αρχές» νοούνται οι αναθέτουσες αρχές που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα I του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 και, εφόσον έχουν επέλθει διορθώσεις ή τροποποιήσεις, οι φορείς που τις έχουν διαδεχθεί,
25. «κεντρικές αρχές αγορών» (ΚΑΑ): νοούνται οι αναθέτουσες αρχές της υποπερ. α΄ της περ. 17 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016,
26. «αναθέτοντες φορείς»: οι αναθέτοντες φορείς, όπως ορίζονται στην υποπερίπτωση β’ της περίπτωσης 1 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 και στο άρθρο 4 του ν. 4413/2016,
27. «πωλητής»: ο οικονομικός φορέας, όπως ορίζεται στην περ. 13 του άρθρου 149 του ν. 4601/2019 και
28. «αγοραστής»: η αναθέτουσα αρχή και ο αναθέτων φορέας, όπως ορίζονται στην περ. 14 του άρθρου 149 του ν. 4601/2019.
Άρθρο 3
Αρχιτεκτονική και τεχνικές προϋποθέσεις ασφάλειας και προστασίας δεδομένων, απαιτήσεις διαλειτουργικότητας και διασύνδεσης
1. Δημιουργείται δίκτυο διακίνησης των ηλεκτρονικών τιμολογίων δημοσίων συμβάσεων, εφεξής «Δίκτυο», το οποίο αποτελεί δίκτυο eDelivery και στο οποίο γίνεται χρήση τεχνουργημάτων και τεχνικών προδιαγραφών του PEPPOL, προκειμένου να επιτυγχάνεται η διαλειτουργική, ασφαλής, αξιόπιστη και εμπιστευτική μετάδοση δεδομένων και εγγράφων που αφορούν στην ηλεκτρονική τιμολόγηση κατ’ εφαρμογή της παρούσης.
2. Το Δίκτυο συμμορφώνεται με τους υποχρεωτικούς κανόνες και πρότυπα σχεδιασμού, ανάπτυξης και λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων και διαδικτυακών τόπων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του Παραρτήματος Ι της ΥΑΠ/Φ. 40.4/1/989 (ΦΕΚ 1301 Β΄/12-4-2012) «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» και το π.δ. 25/2014 (Α΄ 44) «Ηλεκτρονικό Αρχείο και Ψηφιοποίηση Εγγράφων».
3. Στο Δίκτυο τα θέματα ασφαλείας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 11 και 13 του Παραρτήματος Ι της ΥΑΠ/Φ. 40.4/1/989/2012 (ΦΕΚ Β΄/1301/12-4-2012) «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».
4. Το Δίκτυο ακολουθεί κανόνες και πρότυπα για τη διαλειτουργικότητα με τρίτα πληροφοριακά συστήματα φορέων, σύμφωνα με το Παράρτημα II της ΥΑΠ/Φ .40.4/1/989/2012 (ΦΕΚ Β΄/1301/12-4- 2012) «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».
5. Ειδικότερα η ανταλλαγή πληροφοριών στο Δίκτυο είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές eDelivery AS4/AS2 profile και τις απαιτήσεις ασφαλείας του Εκτελεστικού Κανονισμού eIDAS της ΕΕ, εφαρμόζοντας τοπολογία δικτύου τεσσάρων γωνιών (4-corner model) και χρήση ψηφιακών πιστοποιητικών για υπογραφή και κρυπτογράφηση βάσει του προτύπου PEPPOL.
6. Στο Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) υλοποιείται ενιαίο Σημείο Πρόσβασης του Δημοσίου, το οποίο υποδέχεται, ελέγχει τεχνικά, αποθηκεύει και δρομολογεί το ηλεκτρονικό τιμολόγιο, με τη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών σε όποιο πληροφοριακό σύστημα απαιτείται.
7. Οι απαιτήσεις διαλειτουργικότητας με το ΚΕΔ ορίζονται στην υπ’ αριθ. 118944 ΕΞ 2019 (Β’3990/1- 11-2019) απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.».
Άρθρο 4
Επιχειρησιακή Λειτουργία του Δικτύου
1. Σκοπός του Δικτύου του άρθρου 3 είναι η μετάδοση στοιχείων ηλεκτρονικής τιμολόγησης δημοσίων συμβάσεων μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, στο πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 1, με τρόπο διαλειτουργικό, ασφαλή, αξιόπιστο και εμπιστευτικό.
2. Η εισαγωγή ηλεκτρονικών τιμολογίων στο Δίκτυο γίνεται μέσω των Πιστοποιημένων Σημείων Πρόσβασης του Δικτύου.
3. Η αποστολή ηλεκτρονικού τιμολογίου προς το Σημείο Πρόσβασης του Δημοσίου πραγματοποιείται μόνο από άλλο Σημείο Πρόσβασης του Δικτύου.
4. Κατά την υποδοχή του ηλεκτρονικού τιμολογίου από το Σημείο Πρόσβασης του Δημοσίου πραγματοποιούνται αυτόματα οι εξής κατ’ ελάχιστον έλεγχοι ως προς:
• Τη δομή του και την ορθότητα/ακεραιότητα των πεδίων του,
• Τη συμβατότητά του με τον Εθνικό Μορφότυπο ή τον Ευρωπαϊκό Μορφότυπο σε περίπτωση έκδοσής του εκτός Ελλάδος, και
• Την εγκυρότητα αποστολής του.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του ηλεκτρονικού τιμολογίου με τις απαιτήσεις των ανωτέρω αυτομάτων ελέγχων, αυτό χαρακτηρίζεται ως απορριπτέο και αποστέλλεται σχετικό αυτοματοποιημένο μήνυμα πληροφόρησης στον πωλητή μέσω του Πιστοποιημένου Σημείου Πρόσβασης. Το ηλεκτρονικό τιμολόγιο και το σύνολο των δεδομένων που πιστοποιούν τη διακίνησή του, καθώς και των μηνυμάτων που ενημερώνουν για την αλλαγή κατάστασής του αποθηκεύονται στο ΚΕΔ και είναι άμεσα διαθέσιμα για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών. Μετά την παρέλευση των πέντε (5) ετών, θα είναι διαθέσιμα έως πέντε (5) επιπλέον έτη σε όποιον έχει έννομο συμφέρον, κατόπιν σχετικού αιτήματός του εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών.
5. Τα ηλεκτρονικά τιμολόγια και τα στοιχεία αυτών τηρούνται στα οικεία πληροφοριακά συστήματα των αρμοδίων υπηρεσιών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
6. Το αποδεκτό ηλεκτρονικό τιμολόγιο δρομολογείται αυτόματα από το ΚΕΔ προς τον αγοραστή μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών. Η δρομολόγηση πραγματοποιείται προς εκείνα τα πληροφοριακά συστήματα, τρίτα ως προς το Δίκτυο, τα οποία χρησιμοποιεί ο αγοραστής για τη διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών ή/και τη σύναψη/ παρακολούθησης σύμβασης, την οικονομική διαχείριση ή/και την πληρωμή της σύμβασης. Η δρομολόγηση αυτή πραγματοποιείται αυτόματα με προώθησή του («push»), ενώ παρέχεται και η δυνατότητα αυτόματης ανταπόκρισης σε ηλεκτρονικό αίτημα αποστολής του («pull»).
7. Τα ηλεκτρονικά τιμολόγια και τα στοιχεία αυτών δύναται να είναι διαθέσιμα σε ελεγκτικούς μηχανισμούς και φορείς στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους.
Άρθρο 5
Διαδικασίες παραλαβής, επεξεργασίας τιμολογίων και πληρωμής
1. Οι αγοραστές λαμβάνουν από το ΚΕΔ τα ηλεκτρονικά τιμολόγια στα πληροφοριακά τους συστήματα , σύμφωνα με την περίπτωση (ιε) της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του ν.4623/2019 (Α.134).
2. Η επιτυχής, από τεχνικής απόψεως, παραλαβή των ηλεκτρονικών τιμολογίων από τα ανωτέρω πληροφοριακά συστήματα, χρονοσημαίνεται και επισημαίνεται με αυτοματοποιημένο μήνυμα πληροφόρησης που αποστέλλεται στον πωλητή μέσω του ΚΕΔ και εκκινεί τις προθεσμίες των διατάξεων της υποπαρ. Ζ.5 της παρ. Ζ του ν. 4152/2013 (Α΄ 107).
3. Σε περίπτωση προσωρινής τεχνικής αδυναμίας παραλαβής του ηλεκτρονικού τιμολογίου από τα ανωτέρω πληροφοριακά συστήματα, οι αγοραστές παραλαμβάνουν τα ηλεκτρονικά τιμολόγια στο, για το σκοπό αυτό, πληροφοριακό υποσύστημα ΕΔΗΤ. Η τεχνική αδυναμία παραλαβής του ηλεκτρονικού τιμολογίου κατά τα ανωτέρω, πιστοποιείται από τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., η οποία παρέχει σε κάθε περίπτωση τις απαραίτητες οδηγίες στους αγοραστές για την παραλαβή των τιμολογίων μέσω του ανωτέρω πληροφοριακού υποσυστήματός της. Στην περίπτωση αυτή, οι προθεσμίες των διατάξεων της υποπαρ. Ζ.5 της παρ. Ζ του ν. 4152/2013 (Α΄ 107), εκκινούν από την ημερομηνία που το ηλεκτρονικό τιμολόγιο καθίσταται διαθέσιμο στον αγοραστή μέσω του ΕΔΗΤ. Σε συνέχεια της παραλαβής του τιμολογίου και στην περίπτωση που ο αγοραστής διαπιστώσει ότι το περιεχόμενο του τιμολογίου δεν είναι σύμφωνο με τους όρους της σύμβασης αποστέλλει μήνυμα ειδοποίησης προς τον πωλητή, διαμέσου του ΚΕΔ προκειμένου ο τελευταίος να εκδώσει πιστωτικό ηλεκτρονικό τιμολόγιο. Το ΚΕΔ ταυτόχρονα προωθεί την εν λόγω ειδοποίηση στα εμπλεκόμενα πληροφοριακά συστήματα.
4. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής του ηλεκτρονικού τιμολογίου από την αρμόδια υπηρεσία του αγοραστή, το ΚΕΔ άμεσα ενημερώνεται ηλεκτρονικά για την ολοκλήρωση της πληρωμής του τιμολογίου και στη συνέχεια ενημερώνει αυτόματα τόσο τα εμπλεκόμενα πληροφοριακά συστήματα όσο και τον πωλητή.
5. Η οπτικοποιημένη μορφή του ηλεκτρονικού τιμολογίου δύναται να αποθηκεύεται σε ηλεκτρονικό αρχείο μορφότυπου PDF, ενώ ως πρωτότυπο ηλεκτρονικό τιμολόγιο νοείται το τιμολόγιο σε ηλεκτρονική μορφή βάσει του Ευρωπαϊκού ή Εθνικού Μορφότυπου και μόνο.
Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως για τις κεντρικές κυβερνητικές αρχές και τις κεντρικές αρχές αγορών και την 18η Απριλίου 2020 για τις μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές και τους αναθέτοντες φορείς.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»
ΙΙΙ. Αρμοδιότητα Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. γγ' του ν. 4013/2011, «2. Η Αρχή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες : [....] γ) Γνωμοδοτεί για τη νομιμότητα κάθε διάταξης σχεδίου νόμου ή κανονιστικής πράξης που αφορά στις δημόσιες συμβάσεις και συμμετέχει στις οικείες νομοπαρασκευαστικές επιτροπές. Τα αρμόδια όργανα οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τη γνώμη της Αρχής. Ειδικότερα: [.....]
γγ) Οι λοιπές κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ` εξουσιοδότηση νόμου, εξαιρουμένων των προκηρύξεων, καθώς και οι κανονισμοί άλλων δημοσίων οργάνων και αναθετουσών αρχών, όπως ιδίως οι κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 2286/1995, συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών εσωτερικής λειτουργίας των κατά περίπτωση αρμόδιων ελεγκτικών διοικητικών οργάνων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, κατά το μέρος που οι εν λόγω πράξεις και κανονισμοί ρυθμίζουν θέματα δημοσίων συμβάσεων, εκδίδονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρχής. Η γνωμοδοτική αρμοδιότητα της παρούσας περίπτωσης ασκείται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση των ανωτέρω σχεδίων διατάξεων στην Αρχή, με μέριμνα του οικείου οργάνου. Μετά την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας οι σχετικές πράξεις μπορούν να εκδοθούν και χωρίς τη γνώμη της Αρχής.»
Δεδομένου ότι το υποβληθέν σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης, ως παρατίθεται ανωτέρω, υπό ΙI, αποτελεί κανονιστική πράξη, εκδιδόμενη κατ’ εξουσιοδότηση νόμου και περιλαμβάνει ρυθμίσεις που άπτονται των δημοσίων συμβάσεων, εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Αρχής για παροχή σύμφωνης γνώμης κατ’ άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. γγ' του ν. 4013/2011.
ΙV. Σχετικές διατάξεις
1. Ν. 3978/2011 Άρθρο 24 - Χρηματικά όρια (άρθρο 8 της Οδηγίας 2009/81/ΕΚ)
«Το παρόν Μέρος εφαρμόζεται στις συμβάσεις των οποίων η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ είναι ίση ή ανώτερη από τα κατώτατα όρια, όπως αυτά ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) 1177/2009 (L 314) και αναθεωρούνται σύμφωνα με το άρθρο 68 της Οδηγίας 2009/81/ΕΚ.»
2. Ν. 4412/2016 Άρθρο 5 - Κατώτατα όρια (άρθρο 4 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2170)
«Ως κατώτατα όρια, σε συνάρτηση προς την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, ορίζονται τα ακόλουθα:
α) 5.225.000 ευρώ για τις δημόσιες συμβάσεις έργων,
β) 135.000 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που ανατίθενται από κεντρικές κυβερνητικές αρχές και για διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται από τις εν λόγω αρχές. Αν οι δημόσιες συμβάσεις προμηθειών ανατίθενται από τις αναθέτουσες αρχές που δραστηριοποιούνται στον τομέα της άμυνας, το εν λόγω κατώτατο όριο ισχύει μόνο για τις συμβάσεις που αφορούν τα οριζόμενα στο Παράρτημα III του Προσαρτήματος Α΄ προϊόντα,
γ) 209.000 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που ανατίθενται από μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές και για διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται από τις εν λόγω αρχές. Το κατώτατο όριο αυτό εφαρμόζεται επίσης στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών που ανατίθενται από κεντρικές κυβερνητικές αρχές οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της άμυνας, όταν οι συμβάσεις αυτές αφορούν προϊόντα που δεν εμπίπτουν στο Παράρτημα III του Προσαρτήματος Α΄,
δ) 750.000 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών που αφορούν κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα XIV του Προσαρτήματος Α΄.
Τα κατώτατα όρια που καθορίζονται στις ως άνω περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ ισχύουν, εφόσον δεν έχουν αναθεωρηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 6 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ.»
3. Ν. 4412/2016 Άρθρο 235 - Κατώτατα όρια (άρθρο 15 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ) «Ως κατώτατα όρια, σε συνάρτηση προς την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, ορίζονται τα ακόλουθα:
α) 418.000 ευρώ για τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, καθώς και για τους διαγωνισμούς μελετών,
β) 5.225.000 ευρώ για τις συμβάσεις έργων,
γ) 1.000.000 ευρώ για συμβάσεις υπηρεσιών που αφορούν κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες που περιέχονται στον κατάλογο του Παραρτήματος XVII του Προσαρτήματος Β΄.
Τα κατώτατα όρια που καθορίζονται στις ως άνω περιπτώσεις α΄ και β΄ ισχύουν, εφόσον δεν έχουν αναθεωρηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 17 της Οδηγίας 2014/ 25/ΕΕ.»
4. Ν. 4413/2016 Άρθρο 1 - Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής (άρθρα 1 και 8 παρ. 1 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)
«2. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται κατά την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης έργων και υπηρεσιών από: α) αναθέτουσες αρχές ή β) αναθέτοντες φορείς υπό τον όρο ότι τα έργα ή οι υπηρεσίες προορίζονται για την άσκηση μίας από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ ως εξής: α) Στις συμβάσεις παραχώρησης που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου και των οποίων η εκτιμώμενη αξία ισούται με ή υπερβαίνει τα πέντε εκατομμύρια διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (5.225.000) ευρώ εφαρμόζεται το σύνολο των διατάξεων του παρόντος νόμου, εκτός εάν ορίζεται άλλως στις επιμέρους διατάξεις αυτού. Το χρηματικό όριο του προηγούμενου εδαφίου ισχύει, εφόσον δεν έχει αναθεωρηθεί σύμφωνα με το άρθρο 9 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ.
β) Στις συμβάσεις παραχώρησης που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου των οποίων η εκτιμώμενη αξία υπολείπεται του χρηματικού ορίου της περίπτωσης α΄ εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 1, 6 έως 29, των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου 33, καθώς και οι διατάξεις των άρθρων 34 έως 60. γ) Για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας σύμφωνα με τις περιπτώσεις α΄ και β΄ εφαρμόζεται το άρθρο 8.»
5. Ν. 4413/2016 Άρθρο 9 - Εξαιρέσεις οι οποίες εφαρμόζονται σε συμβάσεις παραχώρησης που ανατίθενται από αναθέτουσες αρχές και αναθέτοντες φορείς (άρθρο 10 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)
«1. Ο παρών νόμος δεν εφαρμόζεται σε συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών οι οποίες ανατίθενται σε αναθέτουσα αρχή ή σε αναθέτοντα φορέα όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α' του άρθρου 4 ή σε ένωσή τους, βάσει αποκλειστικού δικαιώματος.
Ο παρών νόμος δεν εφαρμόζεται σε συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών οι οποίες ανατίθενται σε οικονομικό φορέα βάσει αποκλειστικού δικαιώματος το οποίο έχει εκχωρηθεί σύμφωνα με τη ΣΛΕΕ και νομοθετικές πράξεις του ενωσιακού δικαίου που θεσπίζουν κοινούς κανόνες πρόσβασης στην αγορά και εφαρμόζονται στις δραστηριότητες του Παραρτήματος II.
2. Κατά παρέκκλιση από το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, όταν η ενωσιακή τομεακή νομοθεσία που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο δεν προβλέπει ειδικές ανά τομέα υποχρεώσεις διαφάνειας, εφαρμόζεται το άρθρο 31.
Εάν εκχωρηθεί αποκλειστικό δικαίωμα σε οικονομικό φορέα για την άσκηση μίας εκ των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα II, ενημερώνεται σχετικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντός ενός μηνός από την εκχώρηση του αποκλειστικού αυτού δικαιώματος.
3. Ο παρών νόμος δεν εφαρμόζεται σε συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών αεροπορικών μεταφορών που βασίζονται σε άδεια εκμετάλλευσης κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 293) ή σε συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών επιβατικών μεταφορών κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1370/2007 (ΕΕ L 315).
4. Ο παρών νόμος δεν εφαρμόζεται σε συμβάσεις παραχώρησης που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας υποχρεούται να αναθέσει ή να οργανώσει σύμφωνα με διαδικασίες διαφορετικές από αυτές του παρόντος και οι οποίες έχουν θεσπιστεί με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
α) Βάσει νομικού μέσου που δημιουργεί διεθνείς νομικές υποχρεώσεις για τη χώρα, όπως διεθνούς συμφωνίας που συνάπτεται σύμφωνα με τη ΣΛΕΕ μεταξύ κράτους - μέλους και μίας ή περισσότερων τρίτων χωρών ή υποδιαιρέσεών τους και καλύπτει έργα, αγαθά ή υπηρεσίες που προορίζονται για την από κοινού εκτέλεση ή εκμετάλλευση ενός σχεδίου από τα συμβαλλόμενα μέρη της.
β) Από διεθνή οργανισμό.
Ο παρών νόμος δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις παραχώρησης που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας αναθέτει σύμφωνα με τους κανόνες σύναψης δημόσιων συμβάσεων οι οποίοι προβλέπονται από διεθνή οργανισμό ή διεθνές χρηματοδοτικό ίδρυμα, όταν οι σχετικές συμβάσεις παραχώρησης χρηματοδοτούνται πλήρως από τον εν λόγω οργανισμό ή το εν λόγω ίδρυμα. Στην περίπτωση συμβάσεων παραχώρησης που συγχρηματοδοτούνται κατά το μεγαλύτερο μέρος από διεθνή οργανισμό ή διεθνές χρηματοδοτικό ίδρυμα οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν επί των εφαρμοστέων διαδικασιών σύναψης των συμβάσεων.
Όλα τα νομικά μέσα που αναφέρονται στο στοιχείο α' του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται σε συμβάσεις παραχώρησης που αφορούν την άμυνα ή την ασφάλεια, υπό την έννοια του ν. 3978/2011 (Α' 137).
5. Ο παρών νόμος δεν εφαρμόζεται σε συμβάσεις παραχώρησης στους τομείς της άμυνας ή της ασφάλειας, υπό την έννοια του ν. 3978/2011, και οι οποίες διέπονται από:
α) Ειδικούς διαδικαστικούς κανόνες δυνάμει διεθνούς συμφωνίας ή διακανονισμού που έχει συναφθεί μεταξύ ενός ή περισσότερων κρατών - μελών και μίας ή περισσότερων τρίτων χωρών,
β) ειδικούς διαδικαστικούς κανόνες δυνάμει συναφθείσας διεθνούς συμφωνίας ή διακανονισμού που συνδέεται με τη στάθμευση στρατευμάτων και αφορά επιχειρήσεις κράτους - μέλους ή τρίτης χώρας, ή
γ) ειδικούς διαδικαστικούς κανόνες διεθνούς οργανισμού που αγοράζει για δικό του σκοπό ή σε συμβάσεις παραχώρησης που πρέπει να αναθέσει κράτος - μέλος σύμφωνα με τους ως άνω κανόνες.
6. Ο παρών νόμος εφαρμόζεται στην ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας υπό την έννοια του ν. 3978/2011, εξαιρουμένων των ακόλουθων συμβάσεων:
α) Συμβάσεων παραχώρησης για τις οποίες η εφαρμογή του παρόντος θα υποχρέωνε την Ελληνική Δημοκρατία να παράσχει πληροφορίες των οποίων τη δημοσιοποίηση θεωρεί αντίθετη προς τα ουσιώδη συμφέροντα ασφαλείας του Κράτους ή η ανάθεση και η εκτέλεση των οποίων έχουν κηρυχθεί απόρρητες και οι οποίες πρέπει να συνοδεύονται από ειδικά μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις, εφόσον κρίνεται ότι τα εν λόγω ουσιώδη συμφέροντα δεν μπορούν να διασφαλιστούν με λιγότερο παρεμβατικά μέτρα, όπως, για παράδειγμα, εκείνα που αναφέρονται στην παράγραφο 7.
β) Συμβάσεων παραχώρησης που ανατίθενται στο πλαίσιο προγράμματος συνεργασίας που αναφέρεται στο στοιχείο στ' του άρθρου 17 του ν. 3978/2011.
γ) Συμβάσεων παραχώρησης που ανατίθενται από την κυβέρνηση σε άλλη κυβέρνηση σχετικά με έργα και υπηρεσίες που συνδέονται άμεσα με στρατιωτικό ή ευαίσθητο εξοπλισμό ή με έργα και υπηρεσίες ειδικά για στρατιωτικούς σκοπούς ή με ευαίσθητα έργα και ευαίσθητες υπηρεσίες.
δ) Συμβάσεων παραχώρησης που έχουν συναφθεί σε τρίτη χώρα και εκτελούνται όταν αναπτύσσονται δυνάμεις εκτός των γεωγραφικών ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον επιχειρησιακές ανάγκες απαιτούν οι συμβάσεις αυτές να συναφθούν με οικονομικούς φορείς που ευρίσκονται στην περιοχή των επιχειρήσεων, και
ε) συμβάσεων παραχώρησης που εξαιρούνται για άλλους λόγους από τον παρόντα νόμο.
7. Ο παρών νόμος δεν εφαρμόζεται σε συμβάσεις παραχώρησης που δεν εξαιρούνται για άλλους λόγους σύμφωνα με την παράγραφο 6 στο μέτρο που η προστασία των ουσιωδών συμφερόντων ασφαλείας του Κράτους δεν μπορεί να εξασφαλιστεί με λιγότερο δραστικά μέτρα, όπως επί παραδείγματι δια της επιβολής απαιτήσεων για την προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας καθιστά διαθέσιμες σε μια διαδικασία ανάθεσης σύμβασης παραχώρησης, όπως προβλέπεται στον παρόντα νόμο.
8. Ο παρών νόμος δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών που αφορούν:
α) Την αγορά ή τη μίσθωση, με οποιουσδήποτε χρηματοδοτικούς όρους, γης, υφιστάμενων κτισμάτων ή άλλων ακινήτων, ή σε σχέση με δικαιώματα επ' αυτών.
β) Την απόκτηση, την ανάπτυξη, την παραγωγή ή τη συμπαραγωγή υλικού προγραμμάτων που προορίζονται για υπηρεσίες οπτικοακουστικών ή ραδιοφωνικών μέσων τις οποίες αναθέτουν πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών ή ραδιοφωνικών μέσων ή στις συμβάσεις παραχώρησης χρόνου μετάδοσης ή προγράμματος που ανατίθενται σε παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών ή ραδιοφωνικών μέσων. Για τους σκοπούς του παρόντος στοιχείου, οι «υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων» και οι «πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων» έχουν την ίδια έννοια με εκείνη των στοιχείων α' και δ' της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 109/2010 (Α' 190).
Το «πρόγραμμα» έχει την ίδια έννοια με εκείνη του στοιχείου β' της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 109/2010, αλλά περιλαμβάνει επίσης ραδιοφωνικά προγράμματα και υλικό ραδιοφωνικών προγραμμάτων. Επίσης, για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης, το «υλικό προγραμμάτων» έχει την ίδια έννοια με το «πρόγραμμα». γ) Υπηρεσίες διαιτησίας και συμβιβασμού. δ) Μία εκ των κατωτέρω νομικών υπηρεσιών: αα) Νομική εκπροσώπηση ενός πελάτη από δικηγόρο κατά την έννοια του άρθρου 2 του π.δ. 258/1987 (Α' 125) σε:
- διαιτησία ή συμβιβασμό που πραγματοποιείται σε κράτος-μέλος, τρίτη χώρα ή ενώπιον διεθνούς αρχής διαιτησίας ή συμβιβασμού, ή
- δικαστικές διαδικασίες ενώπιον δικαστηρίων, δικαιοδοτικών οργάνων ή δημόσιων αρχών κράτους - μέλους, τρίτης χώρας ή διεθνών δικαστηρίων και δικαιοδοτικών οργάνων ή θεσμικών οργάνων.
ββ) Νομικές συμβουλές που παρέχονται για την προετοιμασία οποιασδήποτε από τις διαδικασίες που αναφέρονται στο ανωτέρω σημείο αα) ή, εάν υπάρχει απτή ένδειξη και σημαντική πιθανότητα το ζήτημα το οποίο αφορούν οι συμβουλές να αποτελέσει αντικείμενο τέτοιων διαδικασιών, υπό την προϋπόθεση ότι οι συμβουλές παρέχονται από δικηγόρο κατά την έννοια του άρθρου 2 του π.δ. 258/1987.
γγ) Υπηρεσίες πιστοποίησης και εξακρίβωσης της γνησιότητας εγγράφων που πρέπει να παρέχονται από συμβολαιογράφους.
δδ) Νομικές υπηρεσίες που παρέχονται από εμπιστευματοδόχους (trustees), διορισμένους επιτρόπους ή άλλες νομικές υπηρεσίες των οποίων οι πάροχοι διορίζονται από δικαστήριο ή δικαιοδοτικό όργανο ή διορίζονται εκ του νόμου για να εκτελέσουν συγκεκριμένα καθήκοντα υπό την εποπτεία τέτοιων δικαστηρίων ή δικαιοδοτικών οργάνων.
εε) Άλλες νομικές υπηρεσίες οι οποίες συνδέονται, έστω και περιστασιακά, με την άσκηση δημόσιας εξουσίας.
ε) Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες σχετικές με την έκδοση, την αγορά, την πώληση ή τη μεταβίβαση τίτλων ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων, κατά την έννοια του ν. 3607/2007 (Α' 245), καθώς και υπηρεσίες και πράξεις κεντρικών τραπεζών που εκτελούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας.
στ) Δάνεια, είτε συνδέονται είτε όχι με την έκδοση, την πώληση, την αγορά ή τη μεταβίβαση τίτλων ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων.
ζ) Υπηρεσίες πολιτικής άμυνας, πολιτικής προστασίας και πρόληψης κινδύνου που παρέχονται από μη κερδοσκοπικές οργανώσεις ή ενώσεις και οι οποίες εμπίπτουν στους ακόλουθους κωδικούς CPV, όπως ορίζονται στο άρθρο 26: 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 και 85143000-3 εκτός των υπηρεσιών μεταφοράς ασθενών με ασθενοφόρο.
η) Συμβάσεις παραχώρησης για υπηρεσίες πολιτικών εκστρατειών που καλύπτονται από τους κωδικούς CPV 79341400-0, 92111230-3 και 92111240-6, όταν ανατίθενται από πολιτικό κόμμα στο πλαίσιο προεκλογικής εκστρατείας.
9. Ο παρών νόμος δεν εφαρμόζεται σε συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών λαχειοφόρων αγορών που εμπίπτουν στον κωδικό CPV 92351100-7, οι οποίες ανατίθενται σε οικονομικό φορέα βάσει αποκλειστικού δικαιώματος. Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, η έννοια του αποκλειστικού δικαιώματος δεν καλύπτει τα αποκλειστικά δικαιώματα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του παρόντος.
Η πράξη εκχώρησης τέτοιου αποκλειστικού δικαιώματος ανακοινώνεται Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
10. Ο παρών νόμος δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις παραχώρησης που αναθέτουν αναθέτοντες φορείς για την άσκηση των δραστηριοτήτων τους σε τρίτη χώρα, υπό συνθήκες που δεν συνεπάγονται την υλική εκμετάλλευση δικτύου ή γεωγραφικής περιοχής εντός των γεωγραφικών ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»
6. Ν. 4412/2016 Άρθρο 15 - Άμυνα και ασφάλεια (άρθρο 15 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
«1. Το παρόν Βιβλίο (άρθρα 3 έως 221) εφαρμόζεται στην ανάθεση δημόσιων συμβάσεων και σε διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας, εξαιρουμένων των κατωτέρω συμβάσεων:
α) συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του μέρους δεύτερου του ν. 3978/2011 (Α΄ 137),
β) συμβάσεων στις οποίες δεν εφαρμόζεται το μέρος δεύτερο του ν. 3978/2011 (Α΄ 137), σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 24 του εν λόγω νόμου.
2. Το παρόν Βιβλίο δεν εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις και τους διαγωνισμούς μελετών που δεν εξαιρούνται για άλλο λόγο δυνάμει της παρ. 1, στο μέτρο που η προστασία των ουσιωδών συμφερόντων ασφαλείας της χώρας δεν μπορεί να διασφαλιστεί με λιγότερο δραστικά μέτρα, όπως με την επιβολή απαιτήσεων για την προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών που η αναθέτουσα αρχή καθιστά διαθέσιμες σε μία διαδικασία ανάθεσης σύμβασης, κατά τα προβλεπόμενα στο παρόν Βιβλίο.
Επίσης, και, σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 346 της ΣΛΕΕ, το παρόν Βιβλίο δεν εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις και στους διαγωνισμούς μελετών που δεν εξαιρούνται για άλλο λόγο δυνάμει της παρ. 1, στο μέτρο που η εφαρμογή του παρόντος Βιβλίου θα υποχρέωνε τη χώρα να παράσχει πληροφορίες, τη δημοσιοποίηση των οποίων θεωρεί αντίθετη με τα ουσιώδη συμφέροντα ασφαλείας της.
Το παρόν Βιβλίο δεν εφαρμόζεται, σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 346 της Σ.Λ.Ε.Ε., στις δημόσιες συμβάσεις και στους διαγωνισμούς μελετών που άπτονται του τομέα της Κυβερνοασφάλειας, στο μέτρο που η εφαρμογή του παρόντος Βιβλίου θα υποχρέωνε τη χώρα να παράσχει πληροφορίες, τη δημοσιοποίηση των οποίων θεωρεί αντίθετη με την προστασία των ουσιωδών συμφερόντων κυβερνοασφάλειάς της.
3. Όταν η διαδικασία σύναψης και η εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης ή του διαγωνισμού μελέτης κηρύσσεται απόρρητη ή πρέπει να συνοδεύεται από ειδικά μέτρα ασφαλείας, σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας, ιδίως δε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 3978/2011 (Α΄ 137) και της απόφασης με αριθμ. 838/39/461322/14.8.2008 του Υπουργού Εσωτερικών (Β΄ 1632) το παρόν Βιβλίο δεν εφαρμόζεται, υπό την προϋπόθεση ότι η Ελλάδα κρίνει ότι τα εν λόγω ουσιώδη συμφέροντα δεν μπορούν να διασφαλιστούν με λιγότερο δραστικά μέτρα, όπως αυτά που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2.»
7. Ν. 4412/2016 Άρθρο 243 - Άμυνα και ασφάλεια (άρθρο 24 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
«1. Οι διατάξεις του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 222 έως 338) εφαρμόζονται στην ανάθεση συμβάσεων και σε διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας, εξαιρουμένων των κάτωθι συμβάσεων:
α) συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του μέρους δεύτερου του ν. 3978/2011·
β) συμβάσεων στις οποίες δεν εφαρμόζεται το μέρος δεύτερο του ν. 3978/2011, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 24 του εν λόγω νόμου.
2. Το παρόν Βιβλίο δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις και τους διαγωνισμούς μελετών που δεν εξαιρούνται για άλλο λόγο δυνάμει της παραγράφου 1, στο μέτρο που η προστασία των ουσιωδών συμφερόντων ασφαλείας της χώρας δεν μπορεί να διασφαλιστεί με λιγότερο δραστικά μέτρα, όπως, με την επιβολή απαιτήσεων για την προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών που ο αναθέτων φορέας καθιστά διαθέσιμες σε μία διαδικασία ανάθεσης σύμβασης, κατά τα προβλεπόμενα στο παρόν Βιβλίο.
Επιπλέον και, σύμφωνα με την περιπτ. (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 346 της ΣΛΕΕ, το παρόν Βιβλίο δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις και στους διαγωνισμούς μελετών που δεν εξαιρούνται για άλλο λόγο δυνάμει της παραγράφου 1, στο μέτρο που η εφαρμογή του παρόντος Βιβλίου θα υποχρέωνε τη χώρα να παράσχει πληροφορίες τη δημοσιοποίηση των οποίων θεωρεί αντίθετη με τα ουσιώδη συμφέροντα ασφαλείας του.
3. Όταν η διαδικασία σύναψης και η εκτέλεση της σύμβασης ή του διαγωνισμού μελετών κηρύσσεται απόρρητη ή πρέπει να συνοδεύεται από ειδικά μέτρα ασφαλείας, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις εθνικής νομοθεσίας, ιδίως δε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 3978/2011 (Α΄ 137) και της απόφασης με αρ. 838/39/461322/14.08.2008 του Υπουργού Εσωτερικών (Β΄ 1632), το παρόν Βιβλίο δεν εφαρμόζεται, υπό την προϋπόθεση ότι ο αναθέτων φορέας κρίνει ότι τα εν λόγω ουσιώδη συμφέροντα δεν μπορούν να διασφαλιστούν με λιγότερο παρεμβατικά μέτρα, όπως εκείνα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2.»
8. Ν. 4601/2019 Άρθρο 154 – Εξουσιοδοτικές διατάξεις
«1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ύστερα από γνώμη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με το περιεχόμενο και τη μορφή του ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των δημόσιων συμβάσεων σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Εθνικής Άμυνας και Εσωτερικών καθορίζονται η αρχιτεκτονική, οι διαδικασίες παραλαβής, επεξεργασίας και πληρωμής ηλεκτρονικού τιμολογίου, οι απαιτήσεις διαλειτουργικότητας και διασύνδεσης με ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα του δημοσίου, οι τεχνικές προϋποθέσεις ασφάλειας και προστασίας δεδομένων, ο χρόνος έναρξης ισχύος του άρθρου 151, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει την 18η Απριλίου 2019 για τις κεντρικές κυβερνητικές αρχές και τις κεντρικές αρχές αγορών και την 18η Απριλίου 2020 για τις μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές και τους αναθέτοντες φορείς και κάθε άλλο τεχνικό και ειδικό θέμα αναγκαίο για την εφαρμογή του άρθρου 151.»
9. Ν. 4623/2019 Άρθρο 28 - Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
«1. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, όπως αυτή οργανώθηκε με τα άρθρα 19 έως 28 του π.δ. 142/2017 (Α΄ 181) και μεταφέρθηκε στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με το π.δ. 81/2019 (Α΄ 119), μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης και αναδιαρθρώνεται σύμφωνα με το παρόν και τα κάτωθι άρθρα.
2. Αποστολή της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η παραγωγική λειτουργία και η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στις υπηρεσίες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Οικονομικών και της Δημόσιας Διοίκησης. Η ΓΓΠΣΔΔ διαχειρίζεται τα πληροφοριακά συστήματα όλων των υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Οικονομικών και φιλοξενεί τα συστήματα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σε εφαρμογή του άρθρου 37 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), καθώς και άλλων φορέων της Δημόσιας Διοίκησης σε συνεργασία με αυτούς. Επιπλέον, μεριμνά για την εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τη Δημόσια Διοίκηση μέσω των κεντρικών, περιφερειακών και εφεδρικών υπολογιστικών υποδομών και εφαρμογών της και της εφαρμογής των απαιτούμενων μέτρων ασφάλειας, προστασίας υποδομών, λογισμικών και δεδομένων για την αποφυγή κακόβουλων επιθέσεων.
3. Η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. έχει, ιδίως, τις ακόλουθες αρμοδιότητες: (α) όλες τις αρμοδιότητες που ασκούσε η Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών σύμφωνα με τα άρθρα 19 έως 28 του π.δ. 142/2017 (Α΄ 181), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σε συνδυασμό με τα άρθρα 1 έως 43 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και εξακολουθεί να σχεδιάζει, αναπτύσσει και λειτουργεί παραγωγικά όλα τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του, (β) την παραγωγική λειτουργία του συνόλου των πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υποστήριξη έργων για την επίτευξη των σκοπών του Υπουργείου. Για τον σκοπό αυτόν η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. δύναται να διεκπεραιώνει τις απαιτούμενες διαδικασίες με τις Διαχειριστικές Αρχές λειτουργώντας ως φορέας υλοποίησης, (γ) τις αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138) για λογαριασμό του Υπουργείου Οικονομικών και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, (δ) τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την παραγωγική λειτουργία και τη φιλοξενία πληροφοριακών συστημάτων άλλων φορέων της Δημόσιας Διοίκησης στις υποδομές της, όπως θα εξειδικεύεται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Για τον σκοπόν αυτόν η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. δύναται να διεκπεραιώνει τις απαιτούμενες διαδικασίες με τις Διαχειριστικές Αρχές λειτουργώντας ως φορέας υλοποίησης, (ε) τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την επέκταση και την παραγωγική λειτουργία κεντρικών υποδομών Κυβερνητικού Νέφους συνολικά για τη Δημόσια Διοίκηση, συντονίζοντας τη λειτουργία των υπαρχουσών υποδομών των φορέων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με στόχο την ανάπτυξη, την επέκτασή τους και τη φιλοξενία όλων των εφαρμογών στις κεντρικές υποδομές Κυβερνητικού Νέφους της Δημόσιας Διοίκησης, (στ) την εφεξής διοίκηση και τη διαχείριση των κεντρικών υποδομών και λοιπών υποδομών υποστήριξης Κυβερνητικού Νέφους της ΚτΠ Α.Ε., (ζ) την αποκλειστική υλοποίηση και παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτοποίησης πολιτών και του e-gov portal για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης σχεδιάζοντας, αναπτύσσοντας και λειτουργώντας παραγωγικά τα απαραίτητα πληροφοριακά συστήματα, (η) την αρμοδιότητα της αποκλειστικής παροχής Ψηφιακών Πιστοποιητικών προς το σύνολο των Δημοσίων Φορέων είτε μέσω συμβάσεων, συμφωνιών και συνεργασιών που υφίσταντο κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος είτε μέσω των οργανωτικών δομών της, (θ) τη σχεδίαση και την ανάπτυξη του πλαισίου ασφαλείας πληροφοριακών συστημάτων του τομέα αρμοδιότητάς της και ιδίως του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Οικονομικών και των πληροφοριακών συστημάτων που φιλοξενούνται στις υπολογιστικές υποδομές του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το πλαίσιο ασφάλειας και ο τρόπος εφαρμογής του συνδιαμορφώνονται σε συνεργασία με αρμόδιες οργανικές μονάδες ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων των συνεργαζόμενων φορέων, (ι) τον καθορισμό των εκπαιδευτικών αναγκών σε θέματα Τ.Π.Ε. των στελεχών της, καθώς και των χρηστών των πληροφοριακών συστημάτων που λειτουργεί παραγωγικά, (ια) την αποκλειστική υλοποίηση της συνολικής διαλειτουργικότητας μεταξύ των φορέων Δημόσιας Διοίκησης, της διατομεακής διαλειτουργικότητας και της διαλειτουργικότητας των επιμέρους μητρώων των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, ως μοναδικός αρμόδιος φορέας της, την ανάπτυξη και την παραγωγική λειτουργία του Κέντρου Διαλειτουργικότητας και τον συντονισμό και την υλοποίηση όλων των σχετικών δράσεων σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, (ιβ) τον σχεδιασμό δράσεων και τη μέριμνα για την κεντρικοποίηση διαχείρισης αδειών χρήσης εμπορικού λογισμικού του συνόλου των Δημοσίων Φορέων, συνάπτοντας κεντρικοποιημένες κυβερνητικές συμφωνίες με τις εταιρίες παροχής τέτοιου είδους λογισμικού, με σκοπό την εξοικονόμηση πόρων και την οικονομία κλίμακος, αναφορικά με το κόστος απόκτησης και συντήρησής τους καθώς επίσης και τον ορισμό και την υλοποίηση πολιτικών με σκοπό την αντιμετώπιση της πειρατείας λογισμικού, (ιγ) τον συντονισμό των τεχνολογικών κατευθύνσεων και επιλογών αξιοποίησης του Ενιαίου Δημοσίου Τηλεπικοινωνιακού Δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σχεδιασμού πληροφοριακών συστημάτων της ευρύτερης Δημόσιας Διοίκησης, (ιδ) την ανάπτυξη και τη διαχείριση του ενιαίου συστήματος παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπηρεσιών και προμήθειας των αναγκαίων πληροφοριακών συστημάτων με τον τίτλο «Δίκτυο Δημόσιου Τομέα (ΔΔΤ)», σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138),
(ιε) τη λειτουργία ως το μοναδικό σημείο υποδοχής τιμολογίων για τις Δημόσιες Συμβάσεις και Προμήθειες και ως ο κόμβος δρομολόγησης των στοιχείων τους στα πληροφοριακά συστήματα των αρμοδίων φορέων μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας,
(ιστ) κάθε άλλη ενέργεια που είναι απαραίτητη στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της, (ιζ) το συνολικό σχεδιασμό των αναγκαίων πληροφοριακών συστημάτων για τους τομείς αρμοδιότητάς της.
4. Η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. ορίζεται ως Εθνική Αρχή PEPPOL (PEPPOL Authority) με αρμοδιότητα να διευκολύνει τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο εντός της Ευρώπης (ΕΟΧ), καθορίζοντας σε εθνικό επίπεδο την πολιτική ηλεκτρονικής τιμολόγησης στους κανόνες ανταλλαγής τιμολογίων και στον καθορισμό των σχετικών τεχνικών προτύπων.
5. Η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. λειτουργεί καθημερινά και όλο το εικοσιτετράωρο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης κυρώνεται λεπτομερής κανονισμός λειτουργίας και υποστήριξης των πληροφοριακών συστημάτων αρμοδιότητάς της.
6. H Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αποτελείται από τις παρακάτω Υπηρεσίες: (α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Γενικό Γραμματέα: (αα) Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικής, Προγραμματισμού και Διαχείρισης Έργων, (ββ) Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλειας, (β) Γενικές Διευθύνσεις: (αα) Γενική Διεύθυνση Υποδομών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Δημόσιας Διοίκησης, (ββ) Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Οικονομικού Τομέα, (γγ) Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης.»
V. Ζητήματα της νομιμότητας και του περιεχομένου των προτεινόμενων ρυθμίσεων, επί των οποίων ζητήθηκαν διευκρινήσεις (αρ. πρωτ. εξερχομένου ΕΑΑΔΗΣΥ 1770/24.03.2020):
«Ι. Σχετικά με το σχέδιο Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Επικρατείας, Υποδομών και Μεταφορών, Εθνικής Άμυνας και Εσωτερικών με τίτλο «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν.4601/2019 (Α΄ 44)», η οποία εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 154 του ν. 4601/2019:
Α. Στο σημείο 4 των έχοντας υπόψη του προοιμίου της υπό συζήτηση υπουργικής απόφασης αναφέρεται «το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. …. Έκθεση της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών».
Εντούτοις από το υποβληθέν σχέδιο προκύπτει ότι οι αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς είναι πολύ πιθανό να χρειαστεί να προσαρμόσουν τα πληροφοριακά τους συστήματα προκειμένου να είναι εφικτή η λήψη των ηλεκτρονικών τιμολογίων και η αυτόματη καταχώρηση τους στο σύστημα παρακολούθησης – οικονομικής διαχείρισης.
Β. Με την παρ. 8 του Άρθρου 2 του υποβληθέντος σχεδίου ορίζεται ως «8.«Πιστοποιημένο Σημείο Πρόσβασης»: το Σημείο Πρόσβασης που έχει πιστοποιηθεί από τον Οργανισμό OpenPEPPOL ή από συμβεβλημένη με αυτόν Εθνική Αρχή PEPPOL και παρέχει σχετικές υπηρεσίες διακίνησης ηλεκτρονικών δεδομένων και εγγράφων,».
Σημειώνεται, επιπλέον, ότι σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4623/2019 (Α΄134), «4. Η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. ορίζεται ως Εθνική Αρχή PEPPOL (PEPPOL Authority) με αρμοδιότητα να διευκολύνει τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο εντός της Ευρώπης (ΕΟΧ), καθορίζοντας σε εθνικό επίπεδο την πολιτική ηλεκτρονικής τιμολόγησης στους κανόνες ανταλλαγής τιμολογίων και στον καθορισμό των σχετικών τεχνικών προτύπων.».
Ωστόσο στο Άρθρο 2 - Χορήγηση «Άδειας Καταλληλότητας» λογισμικού για την Ηλεκτρονική Έκδοση Στοιχείων της με αριθ. 1035 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 551/20.02.2020) με θέμα «Υποχρεώσεις Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων και διαδικασίες ελέγχου παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων.» ορίζεται ότι:
«2.1. Ο πάροχος υποχρεούται να έχει «άδεια καταλληλότητας» για το λογισμικό ηλεκτρονικής έκδοσης των στοιχείων που διαθέτει. Για τον σκοπό αυτό συνιστάται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) διαρκής πενταμελής Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλότητας για την πιστοποίηση του λογισμικού για την Ηλεκτρονική Έκδοση Στοιχείων, στο εξής «Επιτροπή».
2.2. Η Επιτροπή απαρτίζεται από: α) τρεις (3) υπαλλήλους της Α.Α.Δ.Ε, οι οποίοι ορίζονται από τον Διοικητή αυτής, β) έναν (1) εκπρόσωπο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.) και γ) έναν (1) εκπρόσωπο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (Σ.Ε.Π.Ε.), οι οποίοι υποδεικνύονται από τους οικείους Συνδέσμους.
2.3. Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ορίζονται ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής της προηγούμενης παραγράφου.
2.4. Στην αρμοδιότητα της Επιτροπής εμπίπτουν η έγκριση του λογισμικού ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων του παρόχου (χορήγηση άδειας καταλληλότητας) και η ανάκληση της άδειας καταλληλότητας, ύστερα από τη διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων τήρησης των οριζόμενων προδιαγραφών στο άρθρο 3 της παρούσας.
2.5. Η χορήγηση της άδειας καταλληλότητας κάθε λογισμικού ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων του παρόχου, διενεργείται πριν αυτό διατεθεί για χρήση με ξεχωριστή διαδικασία. Το εγκεκριμένο λογισμικό λαμβάνει διακριτό μοναδικό αριθμό άδειας καταλληλότητας «Υπηρεσιών Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων», εφεξής «Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ».
2.6. Η Επιτροπή εξετάζει τα πορίσματα των διενεργούμενων από τις αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχων, με στόχο την ορθή λειτουργία των αδειοδοτημένων λογισμικών «Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ» των παρόχων.
2.7. Σε περίπτωση που η Επιτροπή αποφασίσει ότι συντρέχουν λόγοι ανάκλησης της άδειας καταλληλότητας «Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ», είτε λόγω απόκλισης του λογισμικού από την εγκεκριμένη λειτουργία είτε λόγω εντοπισμού προβλημάτων στη λειτουργία ή στον τρόπο αποθήκευσης και επεξεργασίας των ηλεκτρονικά εκδιδόμενων από αυτό στοιχείων, αποφασίζει την ανάκληση της άδειας και ορίζει την ημερομηνία πέραν της οποίας απαγορεύεται η χρήση της άδειας αυτής.
2.8. Η Επιτροπή μεριμνά για την ενημέρωση της αρμόδιας υπηρεσίας της Α.Α.Δ.Ε., ώστε να αναρτιούνται οι άδειες καταλληλότητας, που έχουν χορηγηθεί ή ανακληθεί, σε ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε.».
Επί της προτεινόμενης ρύθμισης, παρατηρείται ότι στον τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων (B2G) ακολουθείται μια τελείως διαφορετική προσέγγιση για τον καθορισμό, σε εθνικό επίπεδο, τόσο της πολιτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης όσο και των κανόνων ανταλλαγής τιμολογίων σε σχέση με τον τομέα των λιανικών πωλήσεων (B2B).
Ταυτόχρονα καταγράφεται δεύτερη, διαφορετική, διαδικασία πιστοποίησης των παρόχων ηλεκτρονικής τιμολόγησης (B2G) στον τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων (B2G) σε σχέση με τον τομέα των λιανικών πωλήσεων (B2B), από την πλευρά του Ελληνικού Δημοσίου.
Έχοντας υπόψη τόσο την κατάσταση της ελληνικής αγοράς όσο και τον πεπερασμένο αριθμό των υποψήφιων παρόχων ηλεκτρονικής τιμολόγησης, σημειώνεται ότι η διαφορετική, σε εθνικό επίπεδο, προσέγγιση στον καθορισμό της πολιτικής καθώς και της διαδικασίας πιστοποίησης των εν λόγω παρόχων, ενδέχεται να δημιουργήσει σημαντική πολυπλοκότητα, διοικητικό βάρος αλλά και οικονομικό κόστος τόσο στους εν λόγω παρόχους όσο και στους οικονομικούς φορείς που θα αναδειχθούν οριστικοί ανάδοχοι Δημοσίων Συμβάσεων.
Γ. Με την παρ. 14 του Άρθρου 2 του υποβληθέντος σχεδίου ορίζεται «14. Εφαρμογή Διάθεσης Ηλεκτρονικών Τιμολογίων (ΕΔΗΤ) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης: Πληροφοριακό σύστημα της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. για τη διάθεση των εισερχόμενων ηλεκτρονικών τιμολογίων στις αναθέτουσες αρχές που λόγω τεχνικής αδυναμίας δεν μπορούν να παραλάβουν τα ηλ. τιμολόγια στα οικεία πληροφοριακά τους συστήματα.»
Καθότι με το υποβληθέν σχέδιο δε διασφαλίζεται η άρτια προετοιμασία και προσαρμογή των τρίτων συστημάτων στην ως άνω περιγραφόμενη διαδικασία ηλεκτρονικής τιμολόγησης κρίνεται αναγκαία η τροποποίηση της προτεινόμενης ρύθμισης ως εξής: «14. Εφαρμογή Διάθεσης Ηλεκτρονικών Τιμολογίων (ΕΔΗΤ) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης: Πληροφοριακό σύστημα της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. για τη διάθεση των εισερχόμενων ηλεκτρονικών τιμολογίων στις αναθέτουσες αρχές τόσο κατά την περίοδο τεχνικής προετοιμασίας και προσαρμογής των οικείων συστημάτων όσο και σε περιπτώσεις κατά τις οποίες λόγω τεχνικής αδυναμίας δεν μπορούν να παραλάβουν τα ηλ. τιμολόγια στα οικεία πληροφοριακά τους συστήματα.»
Δ. Με την παρ. 21 του Άρθρου 2 του υποβληθέντος σχεδίου ορίζεται ως «21.«Πάροχος Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης»: ο μεσολαβητής μεταξύ του πωλητή και του αγοραστή, ο οποίος μετασχηματίζει το έντυπο ή/και ηλεκτρονικό τιμολόγιο που έλαβε από τον πωλητή σε ευρωπαϊκό ή εθνικό μορφότυπο και το αποστέλλει ηλεκτρονικά στον αγοραστή,»
Σημειώνεται ωστόσο ότι στο Άρθρο 1 - Πάροχος Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων, της με αριθ. 1035 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 551/20.02.2020) με θέμα «Υποχρεώσεις Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων και διαδικασίες ελέγχου παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων.» ορίζεται:
«Πάροχος Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων
1.1. Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνεται στο παράρτημα Α του ν. 4308/2014, «ως πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης παραστατικών πωλήσεων, νοείται η οντότητα η οποία κατόπιν εντολής άλλης οντότητας (υπόχρεη οντότητα), εκδίδει με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων και σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, παραστατικά πωλήσεων για λογαριασμό της υπόχρεης οντότητας. Τα εν λόγω παραστατικά πωλήσεων μπορούν να διαβιβάζονται κατ’ ευθείαν στους αποδέκτες τους από τον πάροχο ή να παραδίδονται στην υπόχρεη οντότητα. Ο πάροχος μπορεί, κατόπιν συμφωνίας με την υπόχρεη οντότητα, να αναλαμβάνει την αρχειοθέτηση και φύλαξη αντιγράφων των σχετικών παραστατικών για λογαριασμό της υπόχρεης οντότητας με ασφαλή τρόπο».
1.2. Οι όροι, «πάροχος ηλεκτρονικής έκδοσης παραστατικών πωλήσεων», «πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων» και «πάροχος έκδοσης στοιχείων» λογίζονται ως όροι με ταυτόσημο περιεχόμενο και στην παρούσα απόφαση αναφέρονται εφεξής ως «πάροχος».
1.3. Σε κάθε περίπτωση ο πάροχος είναι διαφορετικό πρόσωπο από την υπόχρεη σε έκδοση παραστατικών οντότητα.»
Το γεγονός ότι η ίδια οντότητα ορίζεται με δύο διαφορετικούς, παρεμφερείς, τρόπους προκαλεί σύγχυση και θα αποτελέσει πηγή διαφορετικών ερμηνειών τόσο από τις Αναθέτουσες Αρχές/Αναθέτοντες Φορείς όσο και από τους Οικονομικούς Φορείς δημιουργώντας προβλήματα, κατά την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, στην αντιστοίχιση των οντοτήτων μεταξύ των τρίτων, ως προς το «Δίκτυο», πληροφοριακών συστημάτων.
Ε. Στην παρ. 6 του Άρθρου 4 του υποβληθέντος σχεδίου προβλέπεται ότι: «6. Το αποδεκτό ηλεκτρονικό τιμολόγιο δρομολογείται αυτόματα από το ΚΕΔ προς τον αγοραστή μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών. Η δρομολόγηση πραγματοποιείται προς εκείνα τα πληροφοριακά συστήματα, τρίτα ως προς το Δίκτυο, τα οποία χρησιμοποιεί ο αγοραστής για τη διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών ή/και τη σύναψη/ παρακολούθησης σύμβασης, την οικονομική διαχείριση ή/και την πληρωμή της σύμβασης. Η δρομολόγηση αυτή πραγματοποιείται αυτόματα με προώθησή του («push»), ενώ παρέχεται και η δυνατότητα αυτόματης ανταπόκρισης σε ηλεκτρονικό αίτημα αποστολής του («pull»).».
Ωστόσο έχοντας υπόψη ότι, αφενός όπως ορίζεται στην παρ. 1 του Άρθρου 36 - Υποχρέωση χρήσης/Λειτουργία Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ του ν. 4412/2016 «1. Οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων του παρόντος νόμου, με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.» και αφετέρου τις παρ. 19 και 20 του Άρθρου 2 του υποβληθέντος σχεδίου όπου ορίζονται τα πληροφοριακά συστήματα δημοσιονομικής διαχείρισης και πληρωμών του Δημόσιου Τομέα:
«19. «ηλεκτρονικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (e-ΠΔΕ)»: το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων μέσω του οποίου διενεργούνται όλες οι διαδικασίες υλοποίησης (κατάρτιση, χρηματοδότηση και πληρωμές) του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ),
20. «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣΔΠ) και εφαρμογές», το πληροφοριακό σύστημα και το σύνολο των εφαρμογών που έχουν ως στόχο την πλήρη υποστήριξη των λειτουργιών δημοσιονομικής διαχείρισης σε όλη την κεντρική διοίκηση (Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές χωρίς νομική προσωπικότητα),»,
δεν αποτυπώνεται με σαφήνεια, στην εν λόγω προτεινόμενη ρύθμιση, ο τρόπος, η σειρά αλλά και η προτεραιότητα στη δρομολόγηση του ηλεκτρονικού τιμολογίου προς τα εν λόγω συστήματα, στοιχείο που ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα και να εγείρει παρερμηνείες, στην ενσωμάτωση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην εφαρμογή της διαδικασίας υλοποίησης του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) καθώς και στη δημοσιονομική διαχείριση των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.
ΣΤ. Σύμφωνα με την παρ. 14 του Άρθρου 2 του υποβληθέντος σχεδίου ορίζεται: «14. Εφαρμογή Διάθεσης Ηλεκτρονικών Τιμολογίων (ΕΔΗΤ) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης: Πληροφοριακό σύστημα της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. για τη διάθεση των εισερχόμενων ηλεκτρονικών τιμολογίων στις αναθέτουσες αρχές που λόγω τεχνικής αδυναμίας δεν μπορούν να παραλάβουν τα ηλ. τιμολόγια στα οικεία πληροφοριακά τους συστήματα.»
Για λόγους αρτιότητας και πληρότητας του υποβληθέντος σχεδίου, απαιτείται να γίνει σαφής αναφορά, στην προτεινόμενη ρύθμιση, των περιπτώσεων που αφορούν φορείς του Δημόσιου Τομέα, οι οποίοι εφαρμόζουν διαδικασίες δημοσιονομικής διαχείρισης και πληρωμών χωρίς τη χρήση των πληροφοριακών συστημάτων των παρ. 19 και 20 του Άρθρου 2 του εν λόγου σχεδίου (e-ΠΔΕ, ΟΠΣΔΠ).
ΙΙΙ. Τέλος, επισημαίνεται ότι, λαμβανομένης υπόψη της επικείμενης ημερομηνίας υιοθέτησης των σχετικών κ.υ.α., η οποία πιθανόν θα υπερβαίνει την 18η Απριλίου 2020, δεν έχει νόημα, πλέον, η διάκριση μεταξύ κεντρικών κυβερνητικών και μη κεντρικών αναθετουσών αρχών και αναθετόντων φορέων, ως προς το χρονικό σημείο υποχρεωτικής συμμόρφωσης με την Οδηγία 2014/55/ΕΕ και ως εκ τούτου θα πρέπει να εξετασθεί η ενιαία εφαρμογή των υπόψη εφαρμοστικών μέτρων.
Στο ίδιο πλαίσιο, για λόγους που σχετίζονται με την ασφάλεια δικαίου και την χωρίς προβλήματα εφαρμογή των προς έκδοση κοινών υπουργικών αποφάσεων, επισημαίνεται η ανάγκη καθορισμού σύντομης μεταβατικής περιόδου για την προσαρμογή από την πλευρά των αναθετουσών αρχών – αναθετόντων φορέων, των οικείων συστημάτων τους – ενδεχομένως μετά και την πιλοτική εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων - αλλά και μέριμνας, για τις εν εξελίξει διαγωνιστικές διαδικασίες και τις ήδη εκτελούμενες συμβάσεις, σχετικά με την υποχρεωτική ή μη, εκ μέρους των αναθετουσών αρχών και αναθετόντων φορέων, παραλαβή ηλεκτρονικών τιμολογίων.»
VΙ. Διευκρινήσεις επί των ζητημάτων της νομιμότητας και του περιεχομένου των προτεινόμενων ρυθμίσεων, όπως διαβιβάσθηκαν στην Αρχή, (αρ. πρωτ. εισερχομένου ΕΑΑΔΗΣΥ 1855/01.04.2020 και 1908/03-04-2020 αντίστοιχα), από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) αντιστοίχως:
1. «Παρατήρηση Ι. α)
Σας ενημερώνουμε ότι έχουν υλοποιηθεί από την ΓΓΠΣΔΔ οι απαραίτητες αλλαγές στα Πληροφοριακά Συστήματα:
 Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) και Access Point : στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος CEF έχει υλοποιηθεί το «Access Point» για την υποδοχή των ηλεκτρονικών τιμολογίων από το Δίκτυο PEPPOL καθώς και οι απαραίτητες διαδικτυακές υπηρεσίες (Web service) για την υποδοχή και προώθησή τους στα Πληροφοριακά Συστήματα του Δημοσίου. Επιπρόσθετα έχουν υλοποιηθεί οι διαδικτυακές υπηρεσίες για την διαχείριση των απαντήσεων από τα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου ( αποδοχή ή απόρριψη των ηλεκτρονικών τιμολογίων).
 ΕΣΗΔΗΣ: στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος CEF έχουν υλοποιηθεί οι απαραίτητες αλλαγές για την υποδοχή και επεξεργασία του ηλεκτρονικού τιμολογίου.
 Εφαρμογή ΕΔΗΤ: έχει σχεδιαστεί και υλοποιείται από υπάλληλους της Δ/νσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης εφαρμογών η Εφαρμογή Διάθεσης Ηλεκτρονικών Τιμολόγιών (ΕΔΗΤ).
Με την ολοκλήρωση της υλοποίησης της εφαρμογής ΕΔΗΤ θα μπορούν να λαμβάνουν και να επεξεργάζονται τα ηλεκτρονικά τιμολόγια οι Αναθέτουσες Αρχές.
Παρατήρηση Ι.β)
Με βάση σχετικής μελέτης της ομάδας για τα ηλεκτρονικά τιμολόγια B2G, που δημιουργήθηκε στο υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, προτάθηκε η χρήση του δικτύου PEPPOL, το οποίο χρησιμοποιείται από αρκετές χώρες της Ε.Ε. για την ανταλλαγή εγγράφων και ηλεκτρονικών τιμολογίων. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα να λαμβάνει η χώρα μας τιμολόγια από το χώρες του Εξωτερικού σύμφωνα με την σχετική Οδηγία. Ταυτόχρονα ο Ν. 4623/2019 ορίζει την ΓΓΠΣΔΔ ως Εθνική Αρχή PEPPOL για τον καθορισμό των τεχνικών προτύπων για την χώρα μας. Για την ομαλή και ομοιόμορφη διακίνηση των τιμολογίων B2B και B2G απαιτείται η συμβατότητα όλων των παρόχων με το ανωτέρω πρότυπο.
Παρατήρηση Ι.γ) Συμφωνούμε με την προτεινόμενη αλλαγή της διατύπωσης
Παρατήρηση Ι.δ) Θεωρούμε εξαιρετικά δεσμευτικό τον περιορισμό που θέτει η Υπ. Απόφαση 1035 στο άρθρο 1.3. για τον πάροχο και τον υπόχρεο σε έκδοση, σε ότι αφορά τα τιμολόγια του Δημοσίου και για το λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκε ο συγκεκριμένος ορισμός του Παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησής στη ΚΥΑ.
Παρατήρηση Ι.ε) Διευκρινίζουμε ότι τα ηλεκτρονικά τιμολόγια δρομολογούνται ταυτόχρονα (είναι διαθέσιμα μέσω Web Service) σε όλα τα πληροφοριακά συστήματα που θα πρέπει να τα παραλάβουν και να τα επεξεργαστούν.
Σημειώνεται επίσης ότι με βάση τα πεδία BT11 - BT12 ( καθορισμός τύπου π/υ: Τακτικός, ΠΔΕ, άλλος) και τα πεδία ΒΤ 46 – ΒΤ48 ( καθορισμός αναθέτουσας αρχής και ΑΦΜ αγοραστή) θα προσδιορίζεται δυναμικά από το ΚΕΔ η δρομολόγηση στα σχετικά πληροφοριακά συστήματα του αγοραστή.
Παρατήρηση Ι.στ) Η εφαρμογή ΕΔΗΤ αφορά όλους τους φορείς του Γενικής Κυβέρνησης (καθορίζεται από το πεδίο BT11 ηλεκτρονικού τιμολογίου) ανεξάρτητα αν χρησιμοποιούν ή όχι το ΟΠΣΔΠ ή το e- ΠΔΕ.»
2. «1. Σχετικά με το στοιχείο Ι.β του ως άνω εγγράφου που αναφέρεται στην ΚΥΑ της αρχιτεκτονικής και συγκεκριμένα αναφορικά με τη διαδικασία πιστοποίηση των Παρόχων Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης επισημαίνεται ότι η αριθ. Α.1035/2020 (Β΄551) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 16 του άρθρου 12 του ν.4308/2014 και καθορίζει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των Παρόχων Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, καθώς και τις διαδικασίες ελέγχου των τιμολογίων και των στοιχείων λιανικής πώλησης, που εκδίδονται και αυθεντικοποιούνται με τη χρήση των υπηρεσιών αυτών. Για το σκοπό αυτό, στην εν λόγω απόφαση ορίζεται, για πρώτη φορά, συγκεκριμένη διαδικασία πιστοποίησης των Παρόχων Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, δεδομένου ότι με τη χρήση των εν λόγω υπηρεσιών εκδίδονται παραστατικά πωλήσεων (για τις B2B και B2C συναλλαγές) για λογαριασμό των υπόχρεων οντοτήτων.
Το γεγονός ότι απαιτείται ο πάροχος, για τις B2G συναλλαγές, να είναι πιστοποιημένος και στο δίκτυο Peppol θεωρούμε ότι δεν αποτελεί πρόβλημα αρκεί να προβλεφθεί στο σχέδιο της εν λόγω ΚΥΑ ότι οι εγκεκριμένοι πάροχοι, από την Α.1035, πρέπει επιπλέον να πιστοποιούνται στο Peppol αν θέλουν να στέλνουν ηλεκτρονικά τιμολόγια στο πλαίσιο των B2G συναλλαγών.
2. Σχετικά με το στοιχείο 1.δ του ως άνω εγγράφου που αναφέρεται στην ΚΥΑ της αρχιτεκτονικής και συγκεκριμένα στον ορισμό του Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης επισημαίνεται ότι η διατύπωση "... ο μεσολαβητής μεταξύ του πωλητή και του αγοραστή, ο οποίος μετασχηματίζει το έντυπο ή/και ηλεκτρονικό τιμολόγιο που έλαβε από τον πωλητή σε ευρωπαϊκό ή εθνικό μορφότυπο και το αποστέλλει ηλεκτρονικά στον αγοραστή" δε σχετίζεται με υπηρεσία ηλεκτρονικής τιμολόγησης αλλά με υπηρεσία μετάφρασης και διαβίβασης τιμολογίων για τις ανάγκες των B2G συναλλαγών. Η υιοθέτηση ενός διαφορετικού όρου θεωρούμε ότι είναι αναγκαία για την αποφυγή σύγχυσης. Αναφορικά με το στοιχείο Ι.β), επισημαίνουμε ότι η αριθ.1035/18-2-2020 υ.α. αφορά μόνον σε υποχρεώσεις Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων οι οποίοι λειτουργούν κατόπιν εντολής άλλης υπόχρεης οντότητας, δηλαδή κατόπιν εντολής εταιρειών με έδρα στην Ελλάδα. Η κ.υ.α. για την αρχιτεκτονική αφορά σε όλες τις Δημόσιες Συμβάσεις είτε ο πωλητής είναι ελληνική εταιρία είτε εταιρία του εξωτερικού (οπότε και δεν εφαρμόζεται η αριθ.1035/18-2-2020 υ.α.)και κατά συνέπεια δεν είναι επιτρεπτό να δεσμευθούν, ως προς την τήρηση των κριτηρίων της ΑΑΔΕ, οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης που δραστηριοποιούνται στην αλλοδαπή, κάτι που θα συμβεί σε περίπτωση που γίνει δεκτή η παρατήρηση της ΑΑΔΕ. Εξυπακούεται ότι σε κάθε περίπτωση, όλοι οι πάροχοι που λειτουργούν κατόπιν εντολής εταιρίας με έδρα την Ελλάδα θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας που θέτει η ΑΑΔΕ, ανεξάρτητα από το αν το ηλεκτρονικό τιμολόγιο εκδίδεται στα πλαίσια συναλλαγών B2B, B2C ή B2G.»
VΙΙ. Επί της νομιμότητας και του περιεχομένου των προτεινόμενων ρυθμίσεων
1. Στο σημείο 1 των έχοντας υπόψη του προοιμίου της υπό συζήτηση υπουργικής απόφασης αναφέρεται:
«1. Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν:
1.1 Του ν. 4601/2019 (Α΄ 44), «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις» και ιδίως τα άρθρα 148-154.».
Κρίνεται απαραίτητη η προσθήκη της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 2 του Άρθρου 154 του ν 4601/2019, όπως αποτυπώνεται στις Σχετικές διατάξεις (ΙV) της παρούσης.
2. Με την παρ. 21 του Άρθρου 2 του υποβληθέντος σχεδίου ορίζεται ως
«21.«Πάροχος Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης»: ο μεσολαβητής μεταξύ του πωλητή και του αγοραστή, ο οποίος μετασχηματίζει το έντυπο ή/και ηλεκτρονικό τιμολόγιο που έλαβε από τον πωλητή σε ευρωπαϊκό ή εθνικό μορφότυπο και το αποστέλλει ηλεκτρονικά στον αγοραστή,»
Σημειώνεται ωστόσο ότι στο Άρθρο 1 - Πάροχος Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων, της με αριθ. 1035 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 551/20.02.2020) με θέμα «Υποχρεώσεις Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων και διαδικασίες ελέγχου παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων.» ορίζεται:
«Πάροχος Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων
1.1. Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνεται στο παράρτημα Α του ν. 4308/2014, «ως πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης παραστατικών πωλήσεων, νοείται η οντότητα η οποία κατόπιν εντολής άλλης οντότητας (υπόχρεη οντότητα), εκδίδει με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων και σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, παραστατικά πωλήσεων για λογαριασμό της υπόχρεης οντότητας. Τα εν λόγω παραστατικά πωλήσεων μπορούν να διαβιβάζονται κατ’ ευθείαν στους αποδέκτες τους από τον πάροχο ή να παραδίδονται στην υπόχρεη οντότητα. Ο πάροχος μπορεί, κατόπιν συμφωνίας με την υπόχρεη οντότητα, να αναλαμβάνει την αρχειοθέτηση και φύλαξη αντιγράφων των σχετικών παραστατικών για λογαριασμό της υπόχρεης οντότητας με ασφαλή τρόπο».
1.2. Οι όροι, «πάροχος ηλεκτρονικής έκδοσης παραστατικών πωλήσεων», «πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων» και «πάροχος έκδοσης στοιχείων» λογίζονται ως όροι με ταυτόσημο περιεχόμενο και στην παρούσα απόφαση αναφέρονται εφεξής ως «πάροχος».
1.3. Σε κάθε περίπτωση ο πάροχος είναι διαφορετικό πρόσωπο από την υπόχρεη σε έκδοση παραστατικών οντότητα.»
Το γεγονός ότι η ίδια οντότητα ορίζεται με δύο διαφορετικούς, παρεμφερείς, τρόπους προκαλεί σύγχυση και θα αποτελέσει πηγή διαφορετικών ερμηνειών τόσο από τις Αναθέτουσες Αρχές/Αναθέτοντες Φορείς όσο και από τους Οικονομικούς Φορείς δημιουργώντας προβλήματα, κατά την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, στην αντιστοίχιση των οντοτήτων μεταξύ των τρίτων, ως προς το «Δίκτυο», πληροφοριακών συστημάτων.
3. Στο Άρθρο 6 του υποβληθέντος σχεδίου ορίζεται ότι «Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως για τις κεντρικές κυβερνητικές αρχές και τις κεντρικές αρχές αγορών και την 18η Απριλίου 2020 για τις μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές και τους αναθέτοντες φορείς. »
Ωστόσο επισημαίνεται ότι, λαμβανομένης υπόψη της επικείμενης ημερομηνίας υιοθέτησης των σχετικών Κ.Υ.Α., η οποία πιθανόν θα υπερβαίνει την 18η Απριλίου 2020, δεν έχει νόημα, πλέον, η διάκριση μεταξύ κεντρικών κυβερνητικών και μη κεντρικών αναθετουσών αρχών και αναθετόντων φορέων, ως προς το χρονικό σημείο υποχρεωτικής συμμόρφωσης με την Οδηγία 2014/55/ ΕΕ και ως εκ τούτου θα πρέπει να εξετασθεί η ενιαία εφαρμογή των υπόψη εφαρμοστικών μέτρων.
Στο ίδιο πλαίσιο, για λόγους που σχετίζονται με την ασφάλεια δικαίου και την χωρίς προβλήματα εφαρμογή των προς έκδοση κοινών υπουργικών αποφάσεων , επισημαίνεται η ανάγκη καθορισμού σύντομης μεταβατικής περιόδου για την προσαρμογή από την πλευρά των αναθετουσών αρχών - αναθετόντων φορέων, των οικείων συστημάτων τους ενδεχομένως μετά και την πιλοτική εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων αλλά και μέριμνας για τις εν εξελίξει διαγωνιστικές διαδικασίες και τις ήδη εκτελούμενες συμβάσεις, σχετικά με την υποχρεωτική ή μη, εκ μέρους των αναθετουσών αρχών και αν α θετόντων φορέων, παραλαβή ηλεκτρονικών τιμολογίων.
VIΙI. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, η Αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2, περ. γ, υποπερ. γγ, του ν.4013/2011, αποφασίζει ομόφωνα την παροχή σύμφωνης γνώμης επί του υποβληθέντος σχεδίου Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας με τίτλο «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν.4601/2019 (Α΄ 44)»., με τις ανωτέρω παρατηρήσεις, τις προτεινόμενες αναγκαίες βελτιώσεις και διορθώσεις, καθώς και για τους λόγους που αναφέρονται στην παρούσα γνωμοδότηση.
Αθήνα, 8 Απριλίου 2020
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Καταπόδης