Διοικητικό Έγγραφο

ΓΝΩΜΗ Γ6/2020
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011)
Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Στην Αθήνα σήμερα την 8η Απριλίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι (2020) ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 π.μ. και επί της οδού Κεφαλληνίας 45 και Κομνά Τράκα, όπου και τα γραφεία της, συνήλθε η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ σε συνεδρίαση μετά από σχετική πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νομίμως σε όλα τα μέλη της Αρχής.
Από τα προσκληθέντα μέλη της Αρχής παρέστησαν κατά την συνεδρίαση τα ακόλουθα:
Πρόεδρος: Γεώργιος Καταπόδης
Αντιπρόεδρος: Αδάμ Καραγλάνης
Μέλη: Κωνσταντίνος Βαρδακαστάνης (σε τηλεδιάσκεψη), Δημήτριος Σταθακόπουλος (σε τηλεδιάσκεψη), Δημήτριος Λουρίκας (σε τηλεδιάσκεψη), Μαρία Στυλιανίδου (σε τηλεδιάσκεψη), Ερωφίλη Χριστοβασίλη
Γραμματέας: Αθανάσιος Λαμπράκης, Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού
Εισηγητές: Κωνσταντίνος Γιαννικόπουλος, Επιστήμονας Πληροφορικής, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., Φιλομήλα Κρουστάλη, Οικονομολόγος, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Κατά την διάρκεια της Συνεδρίασης παρέστησαν οι εισηγητές Κωνσταντίνος Γιαννικόπουλος (σε τηλεδιάσκεψη) και Φιλομήλα Κρουστάλη (σε τηλεδιάσκεψη), καθώς και η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Μελετών και Γνωμοδοτήσεων Μίνα Καλογρίδου, οι οποίοι αποδεσμεύτηκαν πριν από την έναρξη της διαδικασίας ψηφοφορίας και τη λήψη της απόφασης από τα Μέλη της Αρχής.
Σχετ: Τα από 6.3.2020, 31.3.2020, 2.4.2020 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Δ/νσης Κατάρτισης και Συντονισμού Εφαρμογής Δημοσιονομικών Κανόνων, της Γενικής Δ/νσης Θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων, της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, τα οποία έλαβαν αντιστοίχως αριθμούς πρωτ. εισερχ. ΕΑΑΔΗΣΥ 1421/6.3.2020, 1855/1.4.2020 και 1908/3.4.2020.
Θέμα: Αίτημα για παροχή σύμφωνης γνώμης της Αρχής κατά το άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ υποπερ. (γγ) του ν. 4013/2011 επί σχεδίου Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας με τίτλο «Καθορισμός Ε- θνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».
---------------
I. Διαδικαστικά
1. Με το, από 10ης/3/2020, μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αρ. πρωτ. εισερχομένου ΕΑΑΔΗΣΥ 1481/10.03.2020) της Δ/νσης Κατάρτισης και Συντονισμού Εφαρμογής Δημοσιονομικών Κανόνων, της Γενικής Δ/νσης Θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων, της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, υπεβλήθη στην Αρχή σχέδιο Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας με τίτλο «Καθορισμός Ε- θνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων». Επί του ως άνω σχεδίου, με το οποίο, καθορίζεται ο Εθνικός Μορφότυπος του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου, το περιεχόμενο και η μορφή του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου, στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων, ζητείται η παροχή γνώμης της Αρχής κατ’ άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. γγ’ του ν. 4013/2011. Η ως άνω Κ..Υ.Α. εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρθρου 154 του ν. 4601/2019 (Α' 44/09.03.2019) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις».
2. Στη συνεδρίαση της 23ης/03/2020 της Αρχής, υποβλήθηκε η με αρ. πρωτοκόλλου εξερχομένου ΕΑΑΔΗΣΥ 1721/20-03-2020 εισήγηση.
3. Σε συνέχεια της από 23/3/2020 απόφασης των Μελών της Αρχής για παροχή περαιτέρω διευκρινίσεων, διαβιβάστηκε στη Δ/νση Κατάρτισης και Συντονισμού Εφαρμογής Δημοσιονομικών Κανόνων, της Γενικής Δ/νσης Θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων, της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υ- πουργείου Οικονομικών, έγγραφο του Προέδρου της Αρχής (αρ. πρωτ. εξερχομένου ΕΑΑΔΗΣΥ 1770/24.03.2020) με το οποίο ζητήθηκαν διευκρινίσεις επί σειρά ζητημάτων σχετικών με την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησής στην Ελλάδα, προς πληρέστερη από την Αρχή, επεξεργασία των προτεινομένων ρυθμίσεων.
4. Με τα, από 31/03 και 02/04/2020 αντιστοίχως, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αρ. πρωτ. εισερχομένου ΕΑΑΔΗΣΥ 1855/01.04.2020 και 1908/03-04-2020 αντίστοιχα) της Δ/νσης Κατάρτισης και Συντονισμού Εφαρμογής Δημοσιονομικών Κανόνων, της Γενικής Δ/νσης Θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων, της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, διαβιβάστηκαν στην Αρχή, διευκρινήσεις της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) αντιστοίχως, σχετικά το διαβιβασθέν έγγραφο της Αρχής.
5. Σε συνέχεια των ανωτέρω η εισήγηση διαμορφώνεται όπως ακολουθεί.
ΙΙ. Η υπό εξέταση ρύθμιση
Το υποβληθέν στην Αρχή σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας, έχει ως κάτωθι:
«ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων»
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 4601/2019 «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις» ( Α. 44) και ιδίως της παρ. 1 του άρθρου 154 του νόμου.
β) του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)» (Α. 147)
γ) του ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις»(Α.251) και ειδικότερα των άρθρων 9, 10 , 11 ,14 και 15 για την εναρμόνιση με την Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου.
δ) του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α.134).
ε) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ.
στ) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α.137).
ζ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α.119).
η) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α.121).
θ) του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α .185), όπως ισχύει.
ι) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α .181), όπως ισχύει.
ια) του π.δ. 82/2017«Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης»(Α.117).
ιβ) του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α. 98).
2) Τις αποφάσεις:
α) Την υπ’ αριθμ. Υ6/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β.2902).
β) Την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/1870 της Επιτροπής, της 16ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με τη δημοσίευση των στοιχείων αναφοράς του ευρωπαϊκού προτύπου έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων και του καταλόγου των συντακτικών δομών αυτού σύμφωνα με την οδηγία 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ).
γ)Την υπ’ αριθμ. Υ2/2019 (Β.2901) απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».
δ)Την υπ’ αριθμ. 340/18-07-2019 (Β.3051/26-7-2019) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη».
ε)Την υπ’ αριθμ. 339/18-07-2019 (Β.3051/26-7-2019) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο».
στ)Την υπ’ αριθμ. 46/2019 (Β.3100) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υ- πουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νικόλαο Παπαθανάση».
ζ)Την υπ’ αριθμ. 79595/2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 507) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διορισμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων».
η)Την υπ΄ αριθμ. 162/25.07.2019(Β.3017) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γρηγόριο Ζαριφόπουλο».
3. Την υπ’ αριθμ. [….] γνώμη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).
4.Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. …. έκθεση της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών.
5. Την υπ’ αριθμ. …….. σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.).
6. Την ανάγκη καθορισμού Εθνικού Μορφότυπου Ηλεκτρονικού Τιμολογίου στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Τον καθορισμό του Εθνικού Μορφότυπου του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου, το περιεχόμενο και τη μορφή του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Ορισμοί
Για τους σκοπούς του παρόντος ισχύουν οι εξής ορισμοί:
«Ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων» : Το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 16931: 2017 που έχει ενταχθεί στο εθνικό σύστημα τυποποίησης και ισχύει ως ΕΛΟΤ ΕΝ 16931: 2017
«PEPPOL (Pan-European Public Procurement Online)»: Πανευρωπαϊκό ανοικτό τεχνολογικό πρότυπο του φορέα OpenPEPPOL που περιλαμβάνει ένα σύνολο τεχνουργημάτων (artifacts) και τεχνικών προδιαγραφών που αφορά στη διασυνοριακή ηλεκτρονική σύναψη συμβάσεων μεταξύ διαφορετικών πληροφοριακών συστημάτων ηλεκτρονικών συμβάσεων (e-Procurement) ή/και παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικού επιχειρείν (e-Business),
«PEPPOL CIUS»: Προδιαγραφή χρήσης βασικών στοιχείων τιμολογίου (Core Invoice Usage Specification) πλήρως συμβατή με το ευρωπαϊκό πρότυπο.
«Σημείο πρόσβασης (AP) (Access Point)»: Κόμβος του δικτύου e-Delivery για την πρόσβαση στα δεδομένα και έγγραφα που ανταλλάσσονται στο δίκτυο e-Delivery με διαλειτουργικό, ασφαλή, αξιόπιστο και εμπιστευτικό τρόπο.
«Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.)»: Το πληροφοριακό σύστημα της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. που έχει ως στόχο τη διασύνδεση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 118944 ΕΞ 2019(Β’3990/1-11-2019) απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης».
«Σημείο πρόσβασης του Δημοσίου»: Μοναδικό σημείο υποδοχής τιμολογίων για τις δημόσιες συμβάσεις και προμήθειες και κόμβος δρομολόγησης των στοιχείων τους στα πληροφοριακά συστήματα των αρμοδίων φορέων μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην περ. ιε της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4623/2019.
«Πιστοποιημένο Σημείο Πρόσβασης»: Το Σημείο Πρόσβασης που έχει πιστοποιηθεί από τον Οργανισμό OpenPEPPOL ή από συμβεβλημένη με αυτόν Εθνική Αρχή PEPPOL και παρέχει σχετικές υπηρεσίες διακίνησης ηλεκτρονικών δεδομένων και εγγράφων,
«Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» : Το πληροφοριακό σύστημα, που αποτελεί μέρος του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και έχει ως σκοπό τη συλλογή, επεξεργασία και δημοσιοποίηση στοιχείων που αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις και στις συμβάσεις, κατά την έννοια της διάταξης της περίπτωσης 5 της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 (Α΄147), σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4013/2011 (Α΄ 204) και το άρθρο 38 του ν. 4412/2016.
«Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»: Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ), το οποίο περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία για τον προγραμματισμό και τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων και συμβάσεων, όπως αυτές ορίζονται στην περ. 5 του άρθρου 2 του ν.4412/2016, με τη χρήση και εφαρμογή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ),
«Διαδικτυακές Υπηρεσίες (web-services)»: Οι υπηρεσίες ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων ή εφαρμογών μέσω του Διαδικτύου.
«Αγοραστής»: Η αναθέτουσα αρχή και ο αναθέτων φορέας, όπως ορίζονται στην περ. 14 του άρθρου 149 του ν. 4601/2019.
«Πωλητής»: Ο οικονομικός φορέας, όπως ορίζεται στην περ. 13 του άρθρου 149 του ν. 4601/2019.
Άρθρο 2
Εθνικός Μορφότυπος του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου
1. Καθορίζεται Εθνικός Μορφότυπος του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου, ο οποίος ακολουθεί και είναι σύμφωνος με το «ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων», όπως αυτό ορίζεται στο στοιχείο 12 του άρθρου 149 του ν. 4601/2019 (ΦΕΚ Α’ 44) (EN 16931-1:2017- Electronic Invoicing – Part 1:Semantic data model of the core elements of an electronic invoice), καθώς και με τους επιχειρησιακούς κανόνες που ορίζονται στο PEPPOL CIUS. Με τον Εθνικό Μορφότυπο ορίζονται τα πεδία και οι ομάδες πεδίων που πρέπει να αναφέρονται στο Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων, για τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας, λαμβάνοντας υπόψη και το υπάρχον εθνικό, νομικό και επιχειρησιακό κανονιστικό πλαίσιο.
2. Όλα τα υποχρεωτικά προς συμπλήρωση πεδία του ευρωπαϊκού προτύπου έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων, είναι υποχρεωτικά και στον Εθνικό Μορφότυπο Ηλεκτρονικού Τιμολογίου. Ο τύπος των πεδίων του Εθνικού Μορφότυπου είναι ίδιος με τον τύπο των αντίστοιχων πεδίων του ευρωπαϊκού πρότυπου έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων.
3. Ο τρόπος συμπλήρωσης και το περιεχόμενο των πεδίων του Εθνικού Μορφότυπου είναι σύμφωνοι με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 16931-1: 2017 για τις ανάγκες των δημοσίων συμβάσεων.
4. Τα πεδία που παρατίθενται με «*» στην παρούσα απόφαση είναι υποχρεωτικά για την ορθή δρομολόγηση και διαχείριση των τιμολογίων στα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
5. Ο ιστότοπος της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζεται ως ο επίσημος ιστότοπος για την ανάρτηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες των απαραίτητων στοιχείων για την ορθή συμπλήρωση των πεδίων του Εθνικού Μορφότυπου Ηλεκτρονικού Τιμολογίου.
Άρθρο 3
Πεδία Εθνικού Μορφότυπου Ηλεκτρονικού Τιμολογίου
1. Ο εκδότης του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου προσδιορίζει τον μοναδικό αριθμό Ηλεκτρονικού Τιμολογίου, ο οποίος περιέχεται στο πεδίο BT-1.
Πεδίο
Όνομα Πεδίου
Περιγραφή Πεδίου
Χρήση σε Δημόσιες Συμβάσεις
Τύπος Πεδίου
BT-1*
Αριθμός τιμολογίου
Ένα μοναδικό αναγνωριστικό του τιμολογίου.
Μοναδικός Κωδικός Ηλεκτρονικού Τιμολογίου. Η μορφή του κωδικού είναι η εξής:
ΑΦΜ ΕΚΔΟΤΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ | Α/Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ | ΣΕΙΡΑ | ΑΑ
Identifier
ΑΦΜ ΕΚΔΟΤΗ: ο ΑΦΜ του εκδότη του φορολογικού στοιχείου χωρίς το πρόθεμα της χώρας, αφορά φορολογικά στοιχεία που εκδόθηκαν στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που η έκδοση γίνεται μέσω φορολογικού αντιπροσώπου αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. αυτού (παράγραφος 8 του παρόντος άρθρου).
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: Η ημερομηνία έκδοσης του φορολογικού στοιχείου με δομή DD/MM/YYYY.
Α/Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ο αριθμός της εγκατάστασης από την οποία εκδίδεται το φορολογικό στοιχείο όπως δηλώθηκε στο φορολογικό μητρώο. Στην περίπτωση της έδρας συμπληρώνεται με τιμή 0.
ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ: κωδικός παραστατικού σύμφωνα με το Είδος Πρότυπων Παραστατικών Α.Α.Δ.Ε.
ΣΕΙΡΑ: Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχει σειρά στο φορολογικό στοιχείο με το αντίστοιχο αλφαριθμητικό, στην περίπτωση που δεν υπάρχει σειρά συμπληρώνεται με τιμή 0.
ΑΑ: αύξων αριθμός έκδοσης φορολογικού στοιχείου.
2. Tα παρακάτω πεδία αναφέρονται στις διαδικασίες που ακολουθούνται στις Δημόσιες Συμβάσεις. Συγκεκριμένα:
Πεδίο
Όνομα Πεδίου
Περιγραφή Πεδίου
Χρήση σε Δημόσιες Συμβάσεις
Τύπος Πεδίου
BT-10
Στοιχείο αναφοράς Αγοραστή
Ένα αναγνωριστικό που αποδίδεται από τον Αγοραστή και χρησιμοποιείται για σκοπούς εσωτερικής δρομολόγησης.
Περιγραφή της Αναθέτουσας Αρχής που είναι αποδέκτης του τιμολογίου, μπορεί να αναφέρεται σε Τμήμα, Υπάλληλο όπως όνομα υπόλογου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής ή Διαχειριστή πάγιας προκαταβολής Text
BT-11*
Στοιχείο αναφοράς έργου
Η αναγνώριση του έργου στο οποίο παραπέμπει το τιμολόγιο
Το πεδίο χρησιμοποιείται ως Αναγνωριστικό Σύμβασης για τον τύπο του Προϋπολογισμού : «1|ΑΔΑ Ανάληψης» όταν αφορά τον Τακτικό προϋπολογισμό «2| Κωδικοποιημένος Ενάριθμος» όταν αφορά το ΠΔΕ «3» όταν αφορά λοιπούς προϋπολογισμούς Document reference
ΒΤ-12*Στοιχείο αναφοράς σύμβασης
Η αναγνώριση μιας σύμβασης.
Στο πεδίο συμπληρώνεται ο Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ), Σύμβασης ή τιμή 0 στην περίπτωση που δεν υπάρχει Document reference
Το πεδίο ΒΤ-10 συμπληρώνεται για τον προσδιορισμό του αποδέκτη του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου, δηλαδή της υπηρεσιακής μονάδας που πραγματοποιεί την δαπάνη όπως η Δ/νση Προμηθειών ή οποιαδήποτε υπηρεσιακή μονάδα στην οποία έχει από το νόμο ανατεθεί η αρμοδιότητα. Σε περίπτωση υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ή διαχειριστή πάγιας προκαταβολής θα πρέπει να συμπληρώνεται και το όνομα του υπαλλήλου.
Το πεδίο BT-11 συμπληρώνεται ως εξής:
«1| ΑΔΑ Ανάληψης» όταν η αναθέτουσα αρχή είναι φορέας της Κεντρικής Διοίκησης σύμφωνα με το άρθρο 14 του νόμου 4270/2014 (Α.143) και οι δαπάνες της βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό,
«2|ο κωδικοποιημένος Ενάριθμος» όταν οι δαπάνες βαρύνουν τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων,
«3» όταν οι δαπάνες δεν βαρύνουν τους ανωτέρω προϋπολογισμούς.
3. Το πεδίο BT-12 συμπληρώνεται με τον Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Σύμβασης (ΑΔΑΜ) του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν. 4412/2016 (Α.147) και όταν δεν υπάρχει ΑΔΑΜ, συμπληρώνεται με τιμή 0. 4. Για την περιγραφή του Πωλητή συμπληρώνεται η ομάδα πεδίων BG-4 (SELLER) του Ευρωπαϊκού Προτύπου. Συγκεκριμένα:
BG-4
Πεδίο
Όνομα Πεδίου
Περιγραφή ΠεδίουΧρήση σε Δημόσιες ΣυμβάσειςΤύπος Πεδίου
ΒΤ-27*Όνομα Πωλητή
Το πλήρες επίσημο όνομα με το οποίο ο Πωλητής είναι καταχωρημένος στο εθνικό μητρώο νομικών οντοτήτων ή ως Φορολογητέο πρόσωπο ή άλλως πραγματοποιεί συναλλαγές ως πρόσωπο ή πρόσωπα.
Πλήρης επωνυμία Πωλητή Text
ΒΤ-28Εμπορική Ονομασία Πωλητή
Ένα όνομα με το οποίο είναι γνωστός ο Πωλητής, διαφορετικό από το Όνομα του Πωλητή (γνωστή και ως Επιχειρηματική ονομασία).
Πλήρης Εμπορική Ονομασία Πωλητή Text
BT-30Αναγνωριστικό νομικής καταχώρισης Πωλητή
Ένα αναγνωριστικό που εκδόθηκε από επίσημο μητρώο το οποίο αναγνωρίζει τον Πωλητή ως νομική οντότητα ή πρόσωπο.
Ο Αριθμός ΓΕ.ΜΗ. (εφόσον υπάρχει), διαφορετικά κενό πεδίο. Identifier
ΒΤ-31*Αναγνωριστικό ΦΠΑ Πωλητή
Το αναγνωριστικό ΦΠΑ του Πωλητή (γνωστό και ως αριθμός αναγνώρισης ΦΠΑ του Πωλητή).
Ο ΑΦΜ του Πωλητή, με το πρόθεμα της χώρας.Identifier
BT-34*Ηλεκτρονική διεύθυνση Πωλητή
Αναγνωρίζει την Ηλεκτρονική διεύθυνση του Πωλητή στην οποία πρέπει να παραδοθεί η απάντηση επιπέδου εφαρμογής στο τιμολόγιο.
Αναγνωριστικό ηλεκτρονικής διεύθυνσης για τη δρομολόγηση στο δίκτυο. Καθορίζεται από το Peppol. Identifier
Ο κωδικός ΒΤ-31 αντιστοιχεί στο πεδίο ΒΤ-27.
5. Για την περιγραφή της πλήρους Διεύθυνσης του Πωλητή συμπληρώνεται η ομάδα πεδίων BG-5 (SELLER POSTAL ADDRESS) του Ευρωπαϊκού Προτύπου.
6. Για την περιγραφή του Αγοραστή συμπληρώνεται η ομάδα πεδίων BG-7 (BUYER) του Ευρωπαϊκού Προτύπου. Συγκεκριμένα:
BG-7
Πεδίο
Όνομα Πεδίου
Περιγραφή Πεδίου
Χρήση σε Δημόσιες Συμβάσεις
Τύπος Πεδίου
ΒΤ-44*
Όνομα Αγοραστή
Το πλήρες όνομα του Αγοραστή.Πλήρες Όνομα ΑγοραστήText
ΒΤ-46*
Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής
Ένα αναγνωριστικό του Αγοραστή.Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής όπως αυτή προσδιορίζεται στον επίσημο ιστότοπο (άρθρο 1 του παρόντος)Identifier
ΒΤ-48*
Αναγνωριστικό ΦΠΑ Αγοραστή
Το αναγνωριστικό ΦΠΑ του Αγοραστή (γνωστό και ως αριθμός αναγνώρισης ΦΠΑ του Αγοραστή). Ο ΑΦΜ Αγοραστή, με το πρόθεμα της χώρας. Identifier
BT-49*
Ηλεκτρονική διεύθυνση Αγοραστή
Αναγνωρίζει την ηλεκτρονική διεύθυνση του Αγοραστή στην οποία παραδίδεται το τιμολόγιο.Αναγνωριστικό ηλεκτρονικής διεύθυνσης για τη δρομολόγηση στο δίκτυο. Καθορίζεται από το Peppol. Identifier
Ο κωδικός ΒΤ-46 αντιστοιχεί στο πεδίο ΒΤ-10.
7. Για την περιγραφή της πλήρους Διεύθυνσης του Αγοραστή συμπληρώνεται η ομάδα πεδίων BG-8 (BUYER POSTAL ADDRESS) του Ευρωπαϊκού Προτύπου.
8. Σε περίπτωση που ο Πωλητής δεν έχει ΑΦΜ (ή πρόκειται για ΑΦΜ άλλης χώρας), συμπληρώνεται η ομάδα πεδίων BG-11 (TAX REPRESENTATIVE) η οποία ορίζει τον Φορολογικό Αντιπρόσωπο.
BG-11
Πεδίο
Όνομα Πεδίου
Περιγραφή Πεδίου
Χρήση σε Δημόσιες Συμβάσεις
Τύπος Πεδίου
ΒΤ-62*
Όνομα φορολογικού αντιπροσώπου του Πωλητή
Το πλήρες όνομα του φορολογικού αντιπροσώπου του Πωλητή.
Όνομα Φορολογικού Αντιπρόσωπου του Πωλητή .
Text
ΒΤ-63*Αναγνωριστικό ΦΠΑ φορολογικού αντιπροσώπου Πωλητή
Το αναγνωριστικό ΦΠΑ του φορολογικού αντιπροσώπου του Πωλητή
Ο ΑΦΜ του Φορολογικού Αντιπροσώπου, με το πρόθεμα της χώρας.
Identifier
9. Επιπλέον συμπληρώνεται η ομάδα πεδίων BG-13 (DELIVERY INFORMATION), στην οποία εισάγονται πληροφορίες για την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα αγαθά/υπηρεσίες. Η συμπλήρωση της ομάδα πεδίων BG-13 είναι υποχρεωτική. Συγκεκριμένα:
BG-13
Πεδίο
Όνομα Πεδίου
Περιγραφή Πεδίου
Χρήση σε Δημόσιες Συμβάσεις
Τύπος Πεδίου
BT-70*
Όνομα παραλαμβάνοντος μέρους
Το όνομα του μέρους στο οποίο παραδίδονται τα αγαθά και οι υπηρεσίες.
Το όνομα του μέρους στο οποίο παραδίδονται τα αγαθά και οι υπηρεσίες.
Text
10. Υποχρεωτικά χρησιμοποιούνται τα πεδία της ομάδας BG-15 (DELIVER TO ADDRESS) για την δήλωση της διεύθυνσης παραλαβής των προϊόντων. Συγκεκριμένα:
BG15
Πεδίο
Όνομα Πεδίου
Περιγραφή Πεδίου
Χρήση σε Δημόσιες Συμβάσεις
Τύπος Πεδίου
BT-75*
Γραμμή 1 διεύθυνσης παράδοσης
Η κύρια γραμμή της διεύθυνσης.
Διεύθυνση Παράδοσης προϊόντων.Text
BT-77*
Πόλη Παράδοσης
Το κοινό όνομα της πόλης, της κωμόπολης ή του χωριού όπου βρίσκεται η διεύθυνση παράδοσης.
Πόλη Παράδοσης προϊόντων. Text
BT-78*
Ταχυδρομικός Κώδικας Παράδοσης
Το αναγνωριστικό για μια ομάδα διευθύνσεων σύμφωνα με τη σχετική ταχυδρομική υπηρεσία. Ταχυδρομικός Κώδικας Παράδοσης των προϊόντων.Text
11. Πληροφορίες σχετικές με μείωση του ποσού πληρωμής (π.χ. απόσβεση προκαταβολής και τόκοι) περιέχονται στην ομάδα πεδίων BG-22 (DOCUMENT TOTALS ).
Συγκεκριμένα:
BG-22
Πεδίο
Όνομα Πεδίου
Περιγραφή Πεδίου
Χρήση σε Δημόσιες Συμβάσεις
Τύπος Πεδίου
BT-113
Πληρωθέν ποσό
Το άθροισμα των ποσών που προπληρώθηκαν.
Η απόσβεση προκαταβολής με τον τόκο σε επίπεδο Τιμολογίου.
Απόσβεση προκαταβολής + τόκος
Amount
12. Πληροφορίες σχετικές με παρακρατήσεις φόρων και κρατήσεις υπέρ τρίτων συμπληρώνονται στην ομάδα πεδίων BG-20 (DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES) και αναφέρονται στο σύνολο του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου ενώ στην ομάδα πεδίων BG-27 (INVOICE LINE ALLOWANCES) η πληροφορία αναφέρεται σε κάθε γραμμή.
13. Οι πληροφορίες του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) που υποχρεωτικά παρέχονται σε ένα Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο συμπληρώνονται μεταξύ άλλων στα πεδία:
Πεδίο
Όνομα Πεδίου
Περιγραφή Πεδίου
Χρήση σε Δημόσιες Συμβάσεις
Τύπος Πεδίου
BT-95
Κωδικός κατηγορίας ΦΠΑ μείωσης τιμής σε επίπεδο εγγράφου
Μια κωδικοποιημένη αναγνώριση της κατηγορίας ΦΠΑ που εφαρμόζεται στη μείωση τιμής σε επίπεδο εγγράφου.
Η έκπτωση ΦΠΑ σε επίπεδο παραστατικού.
Code
BT-102*
Κωδικός κατηγορίας ΦΠΑ επιβάρυνσης σε επίπεδο εγγράφου
Μια κωδικοποιημένη αναγνώριση της κατηγορίας ΦΠΑ που εφαρμόζεται στην επιβάρυνση σε επίπεδο εγγράφου.
Η χρέωση ΦΠΑ σε επίπεδο παραστατικού.
Code
BT-110*
Συνολικό ποσό ΦΠΑ εγγράφου
Το συνολικό ποσό ΦΠΑ για το Τιμολόγιο.
Το τελικό ποσό ΦΠΑ σε επίπεδο Τιμολογίου.
Amount
BT-112*
Συνολικό ποσό τιμολογίου με ΦΠΑ
Το συνολικό ποσό του Τιμολογίου με ΦΠΑ.
Το συνολικό ποσό τιμολογίου με ΦΠΑ σε επίπεδο Τιμολογίου.
Amount
BT-116*
Συνολικό ποσό υποκείμενο σε συγκεκριμένη κατηγορία ΦΠΑ
Το συνολικό ποσό που υπόκειται σε συγκεκριμένη κατηγορία ΦΠΑ
Το συνολικό ποσό τιμολογίου που υπόκειται σε συγκεκριμένη κατηγορία ΦΠΑ
Amount
BT-117*
Ποσό φόρου κατηγορίας ΦΠΑ
Το συνολικό ποσό του ΦΠΑ για μια δεδομένη κατηγορία ΦΠΑ.
Το τελικό ποσό ΦΠΑ ανά κατηγορία ΦΠΑ.
Amount
BT-118*
Κωδικός κατηγορίας ΦΠΑ
Κωδικός κατηγορίας ΦΠΑ
Κωδικός κατηγορίας ΦΠΑCode
BT-119
Ποσοστό κατηγορίας ΦΠΑ
Ποσοστό (επί τοις εκατό) που αντιστοιχεί στην κατηγορία ΦΠΑ
Ποσοστό (επί τοις εκατό) που αντιστοιχεί στην κατηγορία ΦΠΑPercentage
BT-120
Κείμενο αιτίας απαλλαγής από ΦΠΑ
Περιγραφή της αιτίας για την οποία το ποσό απαλλάσσεται από ΦΠΑ ή δεν χρεώνεται ΦΠΑΠεδίο λεκτικό όπου αναφέρεται ο λόγος απαλλαγής από ΦΠΑ (υπάρχει όταν το πεδίο BT-151 έχει την τιμή 0).Text
BT-121
Κωδικός αιτίας απαλλαγής από ΦΠΑ
Μια κωδικοποιημένη δήλωση της αιτίας για την οποία το ποσό απαλλάσσεται από ΦΠΑ.
Κωδικός απαλλαγής ΦΠΑ (όταν υπάρχει και το πεδίο BT-120).
Code
BT-151*
Κωδικός κατηγορίας ΦΠΑ τιμολογηθέντος στοιχείου
Ο κωδικός κατηγορίας ΦΠΑ για το στοιχείο που τιμολογήθηκε.
Η κατηγορία ΦΠΑ του προϊόντος. Κάθε γραμμή Τιμολογίου περιέχει τον κωδικό κατηγορίας ΦΠΑ.
Η τιμή 0 δηλώνει την απαλλαγή ΦΠΑ.
Code
14. Οι λοιποί φόροι, τα τέλη και τα τέλη χαρτοσήμου (εκτός ΦΠΑ) που προσαυξάνουν την αξία του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου και υπολογίζονται σε επίπεδο παραστατικού συμπληρώνονται στην ομάδα πεδίων BG-21 (DOCUMENT LEVEL CHARGES).
Οι φόροι και τα τέλη χαρτοσήμου (εκτός ΦΠΑ) που υπάρχουν στο Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο και υπολογίζονται σε επίπεδο γραμμής συμπληρώνονται στην ομάδα πεδίων BG-28 (INVOICE LEVEL CHARGES).
15. Οι πληροφορίες σχετικά με τα τιμολογηθέντα αγαθά και υπηρεσίες του τιμολογίου συμπληρώνονται στα πεδία του BG-31 (ITEM INFORMATION). Ειδικότερα για το πεδίο ΒΤ-158:
BG-31
Πεδίο
Όνομα Πεδίου
Περιγραφή Πεδίου
Χρήση σε Δημόσιες Συμβάσεις
Τύπος Πεδίου
BT- 158*
Αναγνωριστικό ταξινόμησης Στοιχείου
Κωδικός για την ταξινόμηση του στοιχείου με βάση τον τύπο ή τη φύση του.
Κωδικός προϊόντος ή υπηρεσίας.
Identifier
16. Πέραν των ανωτέρω πεδίων, στον Εθνικό Μορφότυπο του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου, που καθορίζεται με την παρούσα απόφαση, περιέχονται τα πεδία που αντιστοιχούν στις υποχρεωτικές ενδείξεις του τιμολογίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.4308/2014, τα οποία συμπληρώνονται υποχρεωτικά.
Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως για τις κεντρικές κυβερνητικές αρχές και τις κεντρικές αρχές αγορών και την 18η Απριλίου 2020 για τις μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές και τους αναθέτοντες φορείς.
Η παρούσα να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»
ΙΙΙ. Αρμοδιότητα Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. γγ' του ν. 4013/2011, «2. Η Αρχή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες : [....] γ) Γνωμοδοτεί για τη νομιμότητα κάθε διάταξης σχεδίου νόμου ή κανονιστικής πράξης που αφορά στις δημόσιες συμβάσεις και συμμετέχει στις οικείες νομοπαρασκευαστικές επιτροπές. Τα αρμόδια όργανα οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τη γνώμη της Αρχής. Ειδικότερα: [.....] γγ) Οι λοιπές κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ` εξουσιοδότηση νόμου, εξαιρουμένων των προκηρύξεων, καθώς και οι κανονισμοί άλλων δημοσίων οργάνων και αναθετουσών αρχών, όπως ιδίως οι κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 2286/1995, συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών εσωτερικής λειτουργίας των κατά περίπτωση αρμόδιων ελεγκτικών διοικητικών οργάνων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, κατά το μέρος που οι εν λόγω πράξεις και κανονισμοί ρυθμίζουν θέματα δημοσίων συμβάσεων, εκδίδονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρχής. Η γνωμοδοτική αρμοδιότητα της παρούσας περίπτωσης ασκείται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση των ανωτέρω σχεδίων διατάξεων στην Αρχή, με μέριμνα του οικείου οργάνου. Μετά την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας οι σχετικές πράξεις μπορούν να εκδοθούν και χωρίς τη γνώμη της Αρχής.»
Δεδομένου ότι το υποβληθέν σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης, ως παρατίθεται ανωτέρω, υπό ΙI, αποτελεί κανονιστική πράξη, εκδιδόμενη κατ’εξουσιοδότηση νόμου και περιλαμβάνει ρυθμίσεις που άπτονται των δημοσίων συμβάσεων, εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Αρχής για παροχή σύμφωνης γνώμης κατ’ άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. γγ' του ν. 4013/2011.
ΙV. Σχετικές διατάξεις
1. Ν. 3978/2011 Άρθρο 24 - Χρηματικά όρια (άρθρο 8 της Οδηγίας 2009/81/ΕΚ) «Το παρόν Μέρος εφαρμόζεται στις συμβάσεις των οποίων η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ είναι ίση ή ανώτερη από τα κατώτατα όρια, όπως αυτά ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) 1177/2009 (L 314) και αναθεωρούνται σύμφωνα με το άρθρο 68 της Οδηγίας 2009/81/ΕΚ.»
2. Ν. 4412/2016 Άρθρο 5 - Κατώτατα όρια (άρθρο 4 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2170)
«Ως κατώτατα όρια, σε συνάρτηση προς την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, ορίζονται τα ακόλουθα:
α) 5.225.000 ευρώ για τις δημόσιες συμβάσεις έργων,
β) 135.000 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που ανατίθενται από κεντρικές κυβερνητικές αρχές και για διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται από τις εν λόγω αρχές. Αν οι δημόσιες συμβάσεις προμηθειών ανατίθενται από τις αναθέτουσες αρχές που δραστηριοποιούνται στον τομέα της άμυνας, το εν λόγω κατώτατο όριο ισχύει μόνο για τις συμβάσεις που αφορούν τα οριζόμενα στο Παράρτημα III του Προσαρτήματος Α΄ προϊόντα,
γ) 209.000 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που ανατίθενται από μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές και για διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται από τις εν λόγω αρχές. Το κατώτατο όριο αυτό εφαρμόζεται επίσης στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών που ανατίθενται από κεντρικές κυβερνητικές αρχές οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της άμυνας, όταν οι συμβάσεις αυτές αφορούν προϊόντα που δεν εμπίπτουν στο Παράρτημα III του Προσαρτήματος Α΄,
δ) 750.000 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών που αφορούν κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα XIV του Προσαρτήματος Α΄.
Τα κατώτατα όρια που καθορίζονται στις ως άνω περίπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ ισχύουν, εφόσον δεν έχουν αναθεωρηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 6 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ.»
3. Ν. 4412/2016 Άρθρο 235 - Κατώτατα όρια (άρθρο 15 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
«Ως κατώτατα όρια, σε συνάρτηση προς την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, ορίζονται τα ακόλουθα:
α) 418.000 ευρώ για τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, καθώς και για τους διαγωνισμούς μελετών,
β) 5.225.000 ευρώ για τις συμβάσεις έργων,
γ) 1.000.000 ευρώ για συμβάσεις υπηρεσιών που αφορούν κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες που περιέχονται στον κατάλογο του Παραρτήματος XVII του Προσαρτήματος Β΄.
Τα κατώτατα όρια που καθορίζονται στις ως άνω περίπτώσεις α΄ και β΄ ισχύουν, εφόσον δεν έχουν αναθεωρηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 17 της Οδηγίας 2014/ 25/ΕΕ.»
4. Ν. 4413/2016 Άρθρο 1 - Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής (άρθρα 1 και 8 παρ. 1 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)
«2. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται κατά την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης έργων και υπηρεσιών από: α) αναθέτουσες αρχές ή β) αναθέτοντες φορείς υπό τον όρο ότι τα έργα ή οι υπηρεσίες προορίζονται για την άσκηση μίας από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ ως εξής: α) Στις συμβάσεις παραχώρησης που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου και των οποίων η εκτιμώμενη αξία ισούται με ή υπερβαίνει τα πέντε εκατομμύρια διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (5.225.000) ευρώ εφαρμόζεται το σύνολο των διατάξεων του παρόντος νόμου, εκτός εάν ορίζεται άλλως στις επιμέρους διατάξεις αυτού. Το χρηματικό όριο του προηγούμενου εδαφίου ισχύει, εφόσον δεν έχει αναθεωρηθεί σύμφωνα με το άρθρο 9 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ.
β) Στις συμβάσεις παραχώρησης που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου των οποίων η εκτιμώμενη αξία υπολείπεται του χρηματικού ορίου της περίπτωσης α΄ εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 1, 6 έως 29, των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου 33, καθώς και οι διατάξεις των άρθρων 34 έως 60. γ) Για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας σύμφωνα με τις περιπτώσεις α΄ και β΄ εφαρμόζεται το άρθρο 8.»
5. Ν. 4413/2016 Άρθρο 9 - Εξαιρέσεις οι οποίες εφαρμόζονται σε συμβάσεις παραχώρησης που ανατίθενται από αναθέτουσες αρχές και αναθέτοντες φορείς (άρθρο 10 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)
«1. Ο παρών νόμος δεν εφαρμόζεται σε συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών οι οποίες ανατίθενται σε αναθέτουσα αρχή ή σε αναθέτοντα φορέα όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α' του άρθρου 4 ή σε ένωσή τους, βάσει αποκλειστικού δικαιώματος.
Ο παρών νόμος δεν εφαρμόζεται σε συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών οι οποίες ανατίθενται σε οικονομικό φορέα βάσει αποκλειστικού δικαιώματος το οποίο έχει εκχωρηθεί σύμφωνα με τη ΣΛΕΕ και νομοθετικές πράξεις του ενωσιακού δικαίου που θεσπίζουν κοινούς κανόνες πρόσβασης στην αγορά και εφαρμόζονται στις δραστηριότητες του Παραρτήματος II.
2. Κατά παρέκκλιση από το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, όταν η ενωσιακή τομεακή νομοθεσία που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο δεν προβλέπει ειδικές ανά τομέα υποχρεώσεις διαφάνειας, εφαρμόζεται το άρθρο 31.
Εάν εκχωρηθεί αποκλειστικό δικαίωμα σε οικονομικό φορέα για την άσκηση μίας εκ των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα II, ενημερώνεται σχετικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντός ενός μηνός από την εκχώρηση του αποκλειστικού αυτού δικαιώματος.
3. Ο παρών νόμος δεν εφαρμόζεται σε συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών αεροπορικών μεταφορών που βασίζονται σε άδεια εκμετάλλευσης κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 293) ή σε συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών επιβατικών μεταφορών κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1370/2007 (ΕΕ L 315).
4. Ο παρών νόμος δεν εφαρμόζεται σε συμβάσεις παραχώρησης που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας υποχρεούται να αναθέσει ή να οργανώσει σύμφωνα με διαδικασίες διαφορετικές από αυτές του παρόντος και οι οποίες έχουν θεσπιστεί με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
α) Βάσει νομικού μέσου που δημιουργεί διεθνείς νομικές υποχρεώσεις για τη χώρα, όπως διεθνούς συμφωνίας που συνάπτεται σύμφωνα με τη ΣΛΕΕ μεταξύ κράτους - μέλους και μίας ή περισσότερων τρίτων χωρών ή υποδιαιρέσεών τους και καλύπτει έργα, αγαθά ή υπηρεσίες που προορίζονται για την από κοινού εκτέλεση ή εκμετάλλευση ενός σχεδίου από τα συμβαλλόμενα μέρη της.
β) Από διεθνή οργανισμό.
Ο παρών νόμος δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις παραχώρησης που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας αναθέτει σύμφωνα με τους κανόνες σύναψης δημόσιων συμβάσεων οι οποίοι προβλέπονται από διεθνή οργανισμό ή διεθνές χρηματοδοτικό ίδρυμα, όταν οι σχετικές συμβάσεις παραχώρησης χρηματοδοτούνται πλήρως από τον εν λόγω οργανισμό ή το εν λόγω ίδρυμα. Στην περίπτωση συμβάσεων παραχώρησης που συγχρηματοδοτούνται κατά το μεγαλύτερο μέρος από διεθνή οργανισμό ή διεθνές χρηματοδοτικό ίδρυμα οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν επί των εφαρμοστέων διαδικασιών σύναψης των συμβάσεων.
Όλα τα νομικά μέσα που αναφέρονται στο στοιχείο α' του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται σε συμβάσεις παραχώρησης που αφορούν την άμυνα ή την ασφάλεια, υπό την έννοια του ν. 3978/2011 (Α' 137).
5. Ο παρών νόμος δεν εφαρμόζεται σε συμβάσεις παραχώρησης στους τομείς της άμυνας ή της ασφάλειας, υπό την έννοια του ν. 3978/2011, και οι οποίες διέπονται από:
α) Ειδικούς διαδικαστικούς κανόνες δυνάμει διεθνούς συμφωνίας ή διακανονισμού που έχει συναφθεί μεταξύ ενός ή περισσότερων κρατών - μελών και μίας ή περισσότερων τρίτων χωρών,
β) ειδικούς διαδικαστικούς κανόνες δυνάμει συναφθείσας διεθνούς συμφωνίας ή διακανονισμού που συνδέεται με τη στάθμευση στρατευμάτων και αφορά επιχειρήσεις κράτους - μέλους ή τρίτης χώρας, ή
γ) ειδικούς διαδικαστικούς κανόνες διεθνούς οργανισμού που αγοράζει για δικό του σκοπό ή σε συμβάσεις παραχώρησης που πρέπει να αναθέσει κράτος - μέλος σύμφωνα με τους ως άνω κανόνες.
6. Ο παρών νόμος εφαρμόζεται στην ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας υπό την έννοια του ν. 3978/2011, εξαιρουμένων των ακόλουθων συμβάσεων:
α) Συμβάσεων παραχώρησης για τις οποίες η εφαρμογή του παρόντος θα υποχρέωνε την Ελληνική Δημοκρατία να παράσχει πληροφορίες των οποίων τη δημοσιοποίηση θεωρεί αντίθετη προς τα ουσιώδη συμφέροντα ασφαλείας του Κράτους ή η ανάθεση και η εκτέλεση των οποίων έχουν κηρυχθεί απόρρητες και οι οποίες πρέπει να συνοδεύονται από ειδικά μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις, εφόσον κρίνεται ότι τα εν λόγω ουσιώδη συμφέροντα δεν μπορούν να διασφαλιστούν με λιγότερο παρεμβατικά μέτρα, όπως, για παράδειγμα, εκείνα που αναφέρονται στην παράγραφο 7.
β) Συμβάσεων παραχώρησης που ανατίθενται στο πλαίσιο προγράμματος συνεργασίας που αναφέρεται στο στοιχείο στ' του άρθρου 17 του ν. 3978/2011.
γ) Συμβάσεων παραχώρησης που ανατίθενται από την κυβέρνηση σε άλλη κυβέρνηση σχετικά με έργα και υπηρεσίες που συνδέονται άμεσα με στρατιωτικό ή ευαίσθητο εξοπλισμό ή με έργα και υπηρεσίες ειδικά για στρατιωτικούς σκοπούς ή με ευαίσθητα έργα και ευαίσθητες υπηρεσίες.
δ) Συμβάσεων παραχώρησης που έχουν συναφθεί σε τρίτη χώρα και εκτελούνται όταν αναπτύσσονται δυνάμεις εκτός των γεωγραφικών ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον επιχειρησιακές ανάγκες απαιτούν οι συμβάσεις αυτές να συναφθούν με οικονομικούς φορείς που ευρίσκονται στην περιοχή των επιχειρήσεων, και
ε) συμβάσεων παραχώρησης που εξαιρούνται για άλλους λόγους από τον παρόντα νόμο.
7. Ο παρών νόμος δεν εφαρμόζεται σε συμβάσεις παραχώρησης που δεν εξαιρούνται για άλλους λόγους σύμφωνα με την παράγραφο 6 στο μέτρο που η προστασία των ουσιωδών συμφερόντων ασφαλείας του Κράτους δεν μπορεί να εξασφαλιστεί με λιγότερο δραστικά μέτρα, όπως επί παραδείγματι δια της επιβολής απαιτήσεων για την προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας καθιστά διαθέσιμες σε μια διαδικασία ανάθεσης σύμβασης παραχώρησης, όπως προβλέπεται στον παρόντα νόμο.
8. Ο παρών νόμος δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών που αφορούν:
α) Την αγορά ή τη μίσθωση, με οποιουσδήποτε χρηματοδοτικούς όρους, γης, υφιστάμενων κτισμάτων ή άλλων ακινήτων, ή σε σχέση με δικαιώματα επ' αυτών.
β) Την απόκτηση, την ανάπτυξη, την παραγωγή ή τη συμπαραγωγή υλικού προγραμμάτων που προορίζονται για υπηρεσίες οπτικοακουστικών ή ραδιοφωνικών μέσων τις οποίες αναθέτουν πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών ή ραδιοφωνικών μέσων ή στις συμβάσεις παραχώρησης χρόνου μετάδοσης ή προγράμματος που ανατίθενται σε παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών ή ραδιοφωνικών μέσων. Για τους σκοπούς του παρόντος στοιχείου, οι «υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων» και οι «πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων» έχουν την ίδια έννοια με εκείνη των στοιχείων α' και δ' της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 109/2010 (Α' 190).
Το «πρόγραμμα» έχει την ίδια έννοια με εκείνη του στοιχείου β' της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 109/2010, αλλά περιλαμβάνει επίσης ραδιοφωνικά προγράμματα και υλικό ραδιοφωνικών προγραμμάτων. Επίσης, για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης, το «υλικό προγραμμάτων» έχει την ίδια έννοια με το «πρόγραμμα». γ) Υπηρεσίες διαιτησίας και συμβιβασμού. δ) Μία εκ των κατωτέρω νομικών υπηρεσιών: αα) Νομική εκπροσώπηση ενός πελάτη από δικηγόρο κατά την έννοια του άρθρου 2 του π.δ. 258/1987 (Α' 125) σε:
- διαιτησία ή συμβιβασμό που πραγματοποιείται σε κράτος-μέλος, τρίτη χώρα ή ενώπιον διεθνούς αρχής διαιτησίας ή συμβιβασμού, ή
- δικαστικές διαδικασίες ενώπιον δικαστηρίων, δικαιοδοτικών οργάνων ή δημόσιων αρχών κράτους - μέλους, τρίτης χώρας ή διεθνών δικαστηρίων και δικαιοδοτικών οργάνων ή θεσμικών οργάνων.
ββ) Νομικές συμβουλές που παρέχονται για την προετοιμασία οποιασδήποτε από τις διαδικασίες που αναφέρονται στο ανωτέρω σημείο αα' ή, εάν υπάρχει απτή ένδειξη και σημαντική πιθανότητα το ζήτημα το οποίο αφορούν οι συμβουλές να αποτελέσει αντικείμενο τέτοιων διαδικασιών, υπό την προϋπόθεση ότι οι συμβουλές παρέχονται από δικηγόρο κατά την έννοια του άρθρου 2 του π.δ. 258/1987.
γγ) Υπηρεσίες πιστοποίησης και εξακρίβωσης της γνησιότητας εγγράφων που πρέπει να παρέχονται από συμβολαιογράφους.
δδ) Νομικές υπηρεσίες που παρέχονται από εμπιστευματοδόχους (trustees), διορισμένους επιτρόπους ή άλλες νομικές υπηρεσίες των οποίων οι πάροχοι διορίζονται από δικαστήριο ή δικαιοδοτικό όργανο ή διορίζονται εκ του νόμου για να εκτελέσουν συγκεκριμένα καθήκοντα υπό την εποπτεία τέτοιων δικαστηρίων ή δικαιοδοτικών οργάνων.
εε) Αλλες νομικές υπηρεσίες οι οποίες συνδέονται, έστω και περιστασιακά, με την άσκηση δημόσιας εξουσίας.
ε) Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες σχετικές με την έκδοση, την αγορά, την πώληση ή τη μεταβίβαση τίτλων ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων, κατά την έννοια του ν. 3607/2007 (Α' 245), καθώς και υπηρεσίες και πράξεις κεντρικών τραπεζών που εκτελούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας.
στ) Δάνεια, είτε συνδέονται είτε όχι με την έκδοση, την πώληση, την αγορά ή τη μεταβίβαση τίτλων ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων.
ζ) Υπηρεσίες πολιτικής άμυνας, πολιτικής προστασίας και πρόληψης κινδύνου που παρέχονται από μη κερδοσκοπικές οργανώσεις ή ενώσεις και οι οποίες εμπίπτουν στους ακόλουθους κωδικούς CPV, όπως ορίζονται στο άρθρο 26: 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 και 85143000-3 εκτός των υπηρεσιών μεταφοράς ασθενών με ασθενοφόρο.
η) Συμβάσεις παραχώρησης για υπηρεσίες πολιτικών εκστρατειών που καλύπτονται από τους κωδικούς CPV 79341400-0, 92111230-3 και 92111240-6, όταν ανατίθενται από πολιτικό κόμμα στο πλαίσιο προεκλογικής εκστρατείας.
9. Ο παρών νόμος δεν εφαρμόζεται σε συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών λαχειοφόρων αγορών που εμπίπτουν στον κωδικό CPV 92351100-7, οι οποίες ανατίθενται σε οικονομικό φορέα βάσει αποκλειστικού δικαιώματος. Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, η έννοια του αποκλειστικού δικαιώματος δεν καλύπτει τα αποκλειστικά δικαιώματα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του παρόντος.
Η πράξη εκχώρησης τέτοιου αποκλειστικού δικαιώματος ανακοινώνεται Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
10. Ο παρών νόμος δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις παραχώρησης που αναθέτουν αναθέτοντες φορείς για την άσκηση των δραστηριοτήτων τους σε τρίτη χώρα, υπό συνθήκες που δεν συνεπάγονται την υλική εκμετάλλευση δικτύου ή γεωγραφικής περιοχής εντός των γεωγραφικών ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»
6. Ν. 4412/2016 Άρθρο 15 - Άμυνα και ασφάλεια (άρθρο 15 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
«1. Το παρόν Βιβλίο (άρθρα 3 έως 221) εφαρμόζεται στην ανάθεση δημόσιων συμβάσεων και σε διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας, εξαιρουμένων των κατωτέρω συμβάσεων:
α) συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του μέρους δεύτερου του ν. 3978/2011 (Α΄ 137),
β) συμβάσεων στις οποίες δεν εφαρμόζεται το μέρος δεύτερο του ν. 3978/2011 (Α΄ 137), σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 24 του εν λόγω νόμου.
2. Το παρόν Βιβλίο δεν εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις και τους διαγωνισμούς μελετών που δεν εξαιρούνται για άλλο λόγο δυνάμει της παρ. 1, στο μέτρο που η προστασία των ουσιωδών συμφερόντων ασφαλείας της χώρας δεν μπορεί να διασφαλιστεί με λιγότερο δραστικά μέτρα, όπως με την επιβολή απαιτήσεων για την προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών που η αναθέτουσα αρχή καθιστά διαθέσιμες σε μία διαδικασία ανάθεσης σύμβασης, κατά τα προβλεπόμενα στο παρόν Βιβλίο.
Επίσης, και, σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 346 της ΣΛΕΕ, το παρόν Βιβλίο δεν εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις και στους διαγωνισμούς μελετών που δεν εξαιρούνται για άλλο λόγο δυνάμει της παρ. 1, στο μέτρο που η εφαρμογή του παρόντος Βιβλίου θα υποχρέωνε τη χώρα να παράσχει πληροφορίες, τη δημοσιοποίηση των οποίων θεωρεί αντίθετη με τα ουσιώδη συμφέροντα ασφαλείας της.
Το παρόν Βιβλίο δεν εφαρμόζεται, σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 346 της Σ.Λ.Ε.Ε., στις δημόσιες συμβάσεις και στους διαγωνισμούς μελετών που άπτονται του τομέα της Κυβερνοασφάλειας, στο μέτρο που η εφαρμογή του παρόντος Βιβλίου θα υποχρέωνε τη χώρα να παράσχει πληροφορίες, τη δημοσιοποίηση των οποίων θεωρεί αντίθετη με την προστασία των ουσιωδών συμφερόντων κυβερνοασφάλειάς της.
3. Όταν η διαδικασία σύναψης και η εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης ή του διαγωνισμού μελέτης κηρύσσεται απόρρητη ή πρέπει να συνοδεύεται από ειδικά μέτρα ασφαλείας, σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας, ιδίως δε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 3978/2011 (Α΄ 137) και της απόφασης με αριθμ. 838/39/461322/14.8.2008 του Υπουργού Εσωτερικών (Β΄ 1632) το παρόν Βιβλίο δεν εφαρμόζεται, υπό την προϋπόθεση ότι η Ελλάδα κρίνει ότι τα εν λόγω ουσιώδη συμφέροντα δεν μπορούν να διασφαλιστούν με λιγότερο δραστικά μέτρα, όπως αυτά που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2.»
7. Ν. 4412/2016 Άρθρο 243 - Άμυνα και ασφάλεια (άρθρο 24 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
«1. Οι διατάξεις του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 222 έως 338) εφαρμόζονται στην ανάθεση συμβάσεων και σε διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας, εξαιρουμένων των κάτωθι συμβάσεων:
α) συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του μέρους δεύτερου του ν. 3978/2011·
β) συμβάσεων στις οποίες δεν εφαρμόζεται το μέρος δεύτερο του ν. 3978/2011, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 24 του εν λόγω νόμου.
2. Το παρόν Βιβλίο δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις και τους διαγωνισμούς μελετών που δεν εξαιρούνται για άλλο λόγο δυνάμει της παραγράφου 1, στο μέτρο που η προστασία των ουσιωδών συμφερόντων ασφαλείας της χώρας δεν μπορεί να διασφαλιστεί με λιγότερο δραστικά μέτρα, όπως, με την επιβολή απαιτήσεων για την προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών που ο αναθέτων φορέας καθιστά διαθέσιμες σε μία διαδικασία ανάθεσης σύμβασης, κατά τα προβλεπόμενα στο παρόν Βιβλίο.
Επιπλέον και, σύμφωνα με την περίπτ. (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 346 της ΣΛΕΕ, το παρόν Βιβλίο δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις και στους διαγωνισμούς μελετών που δεν εξαιρούνται για άλλο λόγο δυνάμει της παραγράφου 1, στο μέτρο που η εφαρμογή του παρόντος Βιβλίου θα υποχρέωνε τη χώρα να παράσχει πληροφορίες τη δημοσιοποίηση των οποίων θεωρεί αντίθετη με τα ουσιώδη συμφέροντα ασφαλείας του.
3. Όταν η διαδικασία σύναψης και η εκτέλεση της σύμβασης ή του διαγωνισμού μελετών κηρύσσεται απόρρητη ή πρέπει να συνοδεύεται από ειδικά μέτρα ασφαλείας, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις εθνικής νομοθεσίας, ιδίως δε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 3978/2011 (Α΄ 137) και της απόφασης με αρ. 838/39/461322/14.08.2008 του Υπουργού Εσωτερικών (Β΄ 1632), το παρόν Βιβλίο δεν εφαρμόζεται, υπό την προϋπόθεση ότι ο αναθέτων φορέας κρίνει ότι τα εν λόγω ουσιώδη συμφέροντα δεν μπορούν να διασφαλιστούν με λιγότερο παρεμβατικά μέτρα, όπως εκείνα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2.»
8. Ν. 4601/2019 Άρθρο 154 – Εξουσιοδοτικές διατάξεις
«1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ύστερα από γνώμη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με το περιεχόμενο και τη μορφή του ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των δημόσιων συμβάσεων σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Εθνικής Άμυνας και Εσωτερικών καθορίζονται η αρχιτεκτονική, οι διαδικασίες παραλαβής, επεξεργασίας και πληρωμής ηλεκτρονικού τιμολογίου, οι απαιτήσεις διαλειτουργικότητας και διασύνδεσης με ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα του δημοσίου, οι τεχνικές προϋποθέσεις ασφάλειας και προστασίας δεδομένων, ο χρόνος έναρξης ισχύος του άρθρου 151, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει την 18η Απριλίου 2019 για τις κεντρικές κυβερνητικές αρχές και τις κεντρικές αρχές αγορών και την 18η Απριλίου 2020 για τις μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές και τους αναθέτοντες φορείς και κάθε άλλο τεχνικό και ειδικό θέμα αναγκαίο για την εφαρμογή του άρθρου 151.»
9. Ν. 4623/2019 Άρθρο 28 - Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
«1. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, όπως αυτή οργανώθηκε με τα άρθρα 19 έως 28 του π.δ. 142/2017 (Α΄ 181) και μεταφέρθηκε στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με το π.δ. 81/2019 (Α΄ 119), μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης και αναδιαρθρώνεται σύμφωνα με το παρόν και τα κάτωθι άρθρα.
2. Αποστολή της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η παραγωγική λειτουργία και η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στις υπηρεσίες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Οικονομικών και της Δημόσιας Διοίκησης. Η ΓΓΠΣΔΔ διαχειρίζεται τα πληροφοριακά συστήματα όλων των υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Οικονομικών και φιλοξενεί τα συστήματα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σε εφαρμογή του άρθρου 37 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), καθώς και άλλων φορέων της Δημόσιας Διοίκησης σε συνεργασία με αυτούς. Επιπλέον, μεριμνά για την εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τη Δημόσια Διοίκηση μέσω των κεντρικών, περιφερειακών και εφεδρικών υπολογιστικών υποδομών και εφαρμογών της και της εφαρμογής των απαιτούμενων μέτρων ασφάλειας, προστασίας υποδομών, λογισμικών και δεδομένων για την αποφυγή κακόβουλων επιθέσεων.
3. Η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. έχει, ιδίως, τις ακόλουθες αρμοδιότητες: (α) όλες τις αρμοδιότητες που ασκούσε η Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών σύμφωνα με τα άρθρα 19 έως 28 του π.δ. 142/2017 (Α΄ 181), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σε συνδυασμό με τα άρθρα 1 έως 43 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και εξακολουθεί να σχεδιάζει, αναπτύσσει και λειτουργεί παραγωγικά όλα τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του, (β) την παραγωγική λειτουργία του συνόλου των πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υποστήριξη έργων για την επίτευξη των σκοπών του Υπουργείου. Για τον σκοπό αυτόν η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. δύναται να διεκπεραιώνει τις απαιτούμενες διαδικασίες με τις Διαχειριστικές Αρχές λειτουργώντας ως φορέας υλοποίησης, (γ) τις αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138) για λογαριασμό του Υπουργείου Οικονομικών και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, (δ) τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την παραγωγική λειτουργία και τη φιλοξενία πληροφοριακών συστημάτων άλλων φορέων της Δημόσιας Διοίκησης στις υποδομές της, όπως θα εξειδικεύεται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Για τον σκοπόν αυτό η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. δύναται να διεκπεραιώνει τις απαιτούμενες διαδικασίες με τις Διαχειριστικές Αρχές λειτουργώντας ως φορέας υλοποίησης, (ε) τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την επέκταση και την παραγωγική λειτουργία κεντρικών υποδομών Κυβερνητικού Νέφους συνολικά για τη Δημόσια Διοίκηση, συντονίζοντας τη λειτουργία των υπαρχουσών υποδομών των φορέων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με στόχο την ανάπτυξη, την επέκτασή τους και τη φιλοξενία όλων των εφαρμογών στις κεντρικές υποδομές Κυβερνητικού Νέφους της Δημόσιας Διοίκησης, (στ) την εφεξής διοίκηση και τη διαχείριση των κεντρικών υποδομών και λοιπών υποδομών υποστήριξης Κυβερνητικού Νέφους της ΚτΠ Α.Ε., (ζ) την αποκλειστική υλοποίηση και παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτοποίησης πολιτών και του e-gov portal για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης σχεδιάζοντας, αναπτύσσοντας και λειτουργώντας παραγωγικά τα απαραίτητα πληροφοριακά συστήματα, (η) την αρμοδιότητα της αποκλειστικής παροχής Ψηφιακών Πιστοποιητικών προς το σύνολο των Δημοσίων Φορέων είτε μέσω συμβάσεων, συμφωνιών και συνεργασιών που υφίσταντο κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος είτε μέσω των οργανωτικών δομών της, (θ) τη σχεδίαση και την ανάπτυξη του πλαισίου ασφαλείας πληροφοριακών συστημάτων του τομέα αρμοδιότητάς της και ιδίως του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Οικονομικών και των πληροφοριακών συστημάτων που φιλοξενούνται στις υπολογιστικές υποδομές του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το πλαίσιο ασφάλειας και ο τρόπος εφαρμογής του συνδιαμορφώνονται σε συνεργασία με αρμόδιες οργανικές μονάδες ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων των συνεργαζόμενων φορέων, (ι) τον καθορισμό των εκπαιδευτικών αναγκών σε θέματα Τ.Π.Ε. των στελεχών της, καθώς και των χρηστών των πληροφοριακών συστημάτων που λειτουργεί παραγωγικά, (ια) την αποκλειστική υλοποίηση της συνολικής διαλειτουργικότητας μεταξύ των φορέων Δημόσιας Διοίκησης, της διατομεακής διαλειτουργικότητας και της διαλειτουργικότητας των επιμέρους μητρώων των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, ως μοναδικός αρμόδιος φορέας της, την ανάπτυξη και την παραγωγική λειτουργία του Κέντρου Διαλειτουργικότητας και τον συντονισμό και την υλοποίηση όλων των σχετικών δράσεων σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, (ιβ) τον σχεδιασμό δράσεων και τη μέριμνα για την κεντρικοποίηση διαχείρισης αδειών χρήσης εμπορικού λογισμικού του συνόλου των Δημοσίων Φορέων, συνάπτοντας κεντρικοποιημένες κυβερνητικές συμφωνίες με τις εταιρίες παροχής τέτοιου είδους λογισμικού, με σκοπό την εξοικονόμηση πόρων και την οικονομία κλίμακος, αναφορικά με το κόστος απόκτησης και συντήρησής τους καθώς επίσης και τον ορισμό και την υλοποίηση πολιτικών με σκοπό την αντιμετώπιση της πειρατείας λογισμικού, (ιγ) τον συντονισμό των τεχνολογικών κατευθύνσεων και επιλογών αξιοποίησης του Ενιαίου Δημοσίου Τηλεπικοινωνιακού Δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σχεδιασμού πληροφοριακών συστημάτων της ευρύτερης Δημόσιας Διοίκησης, (ιδ) την ανάπτυξη και τη διαχείριση του ενιαίου συστήματος παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπηρεσιών και προμήθειας των αναγκαίων πληροφοριακών συστημάτων με τον τίτλο «Δίκτυο Δημόσιου Τομέα (ΔΔΤ)», σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138),
(ιε) τη λειτουργία ως το μοναδικό σημείο υποδοχής τιμολογίων για τις Δημόσιες Συμβάσεις και Προμήθειες και ως ο κόμβος δρομολόγησης των στοιχείων τους στα πληροφοριακά συστήματα των αρμοδίων φορέων μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας,
(ιστ) κάθε άλλη ενέργεια που είναι απαραίτητη στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της,
(ιζ) το συνολικό σχεδιασμό των αναγκαίων πληροφοριακών συστημάτων για τους τομείς αρμοδιότητάς της.
4. Η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. ορίζεται ως Εθνική Αρχή PEPPOL (PEPPOL Authority) με αρμοδιότητα να διευκολύνει τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο εντός της Ευρώπης (ΕΟΧ), καθορίζοντας σε εθνικό επίπεδο την πολιτική ηλεκτρονικής τιμολόγησης στους κανόνες ανταλλαγής τιμολογίων και στον καθορισμό των σχετικών τεχνικών προτύπων.
5. Η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. λειτουργεί καθημερινά και όλο το εικοσιτετράωρο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης κυρώνεται λεπτομερής κανονισμός λειτουργίας και υποστήριξης των πληροφοριακών συστημάτων αρμοδιότητάς της.
6. H Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αποτελείται από τις παρακάτω Υπηρεσίες: (α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Γενικό Γραμματέα: (αα) Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικής, Προγραμματισμού και Διαχείρισης Έργων, (ββ) Αυτοτελές
Τμήμα Ασφάλειας, (β) Γενικές Διευθύνσεις: (αα) Γενική Διεύθυνση Υποδομών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Δημόσιας Διοίκησης, (ββ) Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Οικονομικού Τομέα, (γγ) Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης.»
10. Ν. 4308/2014 Άρθρα 9,10,11,14 και 15 ( όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4646/2019 και ισχύει)
«Άρθρο 9. Περιεχόμενο τιμολογίου
1. Το τιμολόγιο φέρει υποχρεωτικά τις ακόλουθες ενδείξεις:
α) Την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου.
β) Τον αύξοντα αριθμό για μία ή περισσότερες σειρές τιμολογίων, ο οποίος χαρακτηρίζει το τιμολόγιο με μοναδικό τρόπο.
γ) Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), με βάση τον οποίο ο πωλητής πραγματοποίησε την παράδοση των αγαθών ή την παροχή των υπηρεσιών.
δ) Τον Α.Φ.Μ. του πελάτη, με βάση τον οποίο έλαβε χώρα η παράδοση των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών.
ε) Την πλήρη επωνυμία και την πλήρη διεύθυνση του πωλητή και του πελάτη που αποκτά τα αγαθά ή λαμβάνει τις υπηρεσίες.
στ) Την ποσότητα και το είδος των παραδιδόμενων αγαθών ή την έκταση και το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών, εκτός εάν η έκταση και το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών προκύπτει από άλλα έγγραφα στα οποία παραπέμπει το τιμολόγιο.
ζ) Την ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε ή ολοκληρώθηκε η παράδοση αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών, εφόσον η ημερομηνία αυτή δεν συμπίπτει με την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου.
η) Την αξία αγαθών ή υπηρεσιών ανά συντελεστή Φ.Π.Α., την αξία που απαλλάσσεται Φ.Π.Α., την αξία μονάδας αγαθού ή υπηρεσίας χωρίς Φ.Π.Α., καθώς και την αξία κάθε έκπτωσης ή επιστροφής, εάν δεν συμπεριλαμβάνονται στην τιμή μονάδας.
θ) Το συντελεστή Φ.Π.Α. που εφαρμόζεται.
ι) Το ποσό του οφειλόμενου Φ.Π.Α., εκτός εάν εφαρμόζεται ειδικό καθεστώς, σύμφωνα με το οποίο η πληροφορία αυτή παραλείπεται.
ια) Τον όρο «Αυτο-τιμολόγηση», όταν το τιμολόγιο εκδίδεται από τον λήπτη των αγαθών ή των υπηρεσιών.
ιβ) Όταν η πράξη απαλλάσσεται από Φ.Π.Α., η διάταξη της εθνικής νομοθεσίας (ν. 2859/2000) ή η διάταξη της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ ή άλλη διάταξη, σύμφωνα με την οποία η παράδοση αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών απαλλάσσεται από το φόρο αυτόν.
ιγ) Όταν ο λήπτης είναι υπόχρεος καταβολής του Φ.Π.Α., η αναφορά «Αντίστροφη επιβάρυνση».
ιδ) Επί ενδοκοινοτικής παράδοσης ενός καινούργιου μεταφορικού μέσου, τα στοιχεία που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία περί Φ.Π.Α., βάσει της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ.
ιε) Όταν εφαρμόζεται το καθεστώς του περιθωρίου κέρδους των πρακτορείων ταξιδίων, η αναφορά «Καθεστώς περιθωρίου – Ταξιδιωτικά πρακτορεία».
ιστ) Ο όρος «Καθεστώς περιθωρίου – Μεταχειρισμένα αγαθά» ή «Καθεστώς περιθωρίου – Έργα τέχνης» ή «Καθεστώς περιθωρίου – Αντικείμενα συλλεκτικής και αρχαιολογικής αξίας», όταν εφαρμόζεται ένα από τα ειδικά καθεστώτα που ισχύουν στον τομέα των μεταχειρισμένων αγαθών και των αντικειμένων καλλιτεχνικής, συλλεκτικής και αρχαιολογικής αξίας, αντίστοιχα.
ιζ) Όταν ο υπόχρεος στο Φ.Π.Α. είναι φορολογικός αντιπρόσωπος κατά την έννοια της ισχύουσας νομοθεσίας περί Φ.Π.Α. και της σχετικής Οδηγίας 2006/112/ΕΚ, τα πλήρη στοιχεία του εν λόγω προσώπου, καθώς και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) αυτού.
2. Τα ποσά του τιμολογίου μπορεί να εκφράζονται σε οποιοδήποτε νόμισμα. Το ποσό Φ.Π.Α. του τιμολογίου εκφράζεται και στο εθνικό νόμισμα.
3. Το τιμολόγιο δεν απαιτείται να φέρει υπογραφή για τους σκοπούς αυτού του νόμου.
Άρθρο 10. Απλοποιημένο τιμολόγιο και συγκεντρωτικό τιμολόγιο
1. Επιτρέπεται η έκδοση απλοποιημένου τιμολογίου σε κάθε μία από τις παρακάτω δύο περιπτώσεις:
α) όταν το ποσό του τιμολογίου δεν υπερβαίνει το ποσό των 100 ευρώ, ή
β) όταν το εκδιδόμενο τιμολόγιο είναι έγγραφο της παρ. 3 του άρθρου 8.
2. Το απλοποιημένο τιμολόγιο φέρει υποχρεωτικά τις ακόλουθες ενδείξεις:
α) Την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου.
β) Προσδιορισμό της οντότητας που πωλεί τα αγαθά ή τις υπηρεσίες.
γ) Τον προσδιορισμό των αγαθών ή των υπηρεσιών που προσφέρονται.
δ) Το ποσό του Φ.Π.Α. που οφείλεται ή τις απαιτούμενες πληροφορίες για τον υπολογισμό του.
ε) Στην περίπτωση έκδοσης τιμολογίου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8, αναφορά στο αρχικό τιμολόγιο και τις συγκεκριμένες ενδείξεις (δεδομένα) που τροποποιούνται.
3. Επιτρέπεται η έκδοση συγκεντρωτικού τιμολογίου το οποίο αναφέρεται σε διαφορετικές παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών. Το συγκεντρωτικό τιμολόγιο περιλαμβάνει τις ίδιες πληροφορίες όπως το τιμολόγιο ή το απλοποιημένο τιμολόγιο, κατά περίπτωση.
Άρθρο 11. Χρόνος έκδοσης τιμολογίου
1. Η υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου γεννάται κατά το χρόνο που πραγματοποιείται η αποστολή ή παράδοση των αγαθών ή των υπηρεσιών.
2. Ο χρόνος έκδοσης τιμολογίου καθορίζεται ως εξής:
α) Σε περίπτωση πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, τιμολόγιο εκδίδεται το αργότερο μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα της παράδοσης ή αποστολής αγαθών ή της ολοκλήρωσης της υπηρεσίας, κατά περίπτωση.
β) Σε περίπτωση συνεχιζόμενης παροχής αγαθών, υπηρεσίας ή κατασκευής έργου, το τιμολόγιο εκδίδεται μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα από την περίοδο στην οποία μέρος της σχετικής αμοιβής καθίσταται απαιτητό για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί ή το μέρος του έργου που έχει ολοκληρωθεί.
γ) Σε περίπτωση απόκτησης δικαιώματος λήψης υπηρεσίας, με την απόκτηση του δικαιώματος αυτού.
δ) Στην περίπτωση έκδοσης συγκεντρωτικού τιμολογίου της παρ. 3 του άρθρου 10, το συγκεντρωτικό τιμολόγιο εκδίδεται το αργότερο μέχρι τη 15η του επόμενου μήνα από το μήνα εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε το πρώτο γεγονός πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών που συμπεριλαμβάνεται στο συγκεντρωτικό τιμολόγιο.
ε) Ειδικά, όταν ο αγοραστής των αγαθών ή υπηρεσιών είναι το Δημόσιο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, το τιμολόγιο δύναται να εκδίδεται μέχρι το τέλος της ετήσιας περιόδου μέσα στην οποία έγινε η παράδοση ή η αποστολή των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών ή η πιστοποίηση δημόσιων έργων ή η οριστικοποίηση της συναλλαγής από τον αγοραστή, κατά περίπτωση.
Άρθρο 14. Ηλεκτρονικό τιμολόγιο
1. Το τιμολόγιο μπορεί να εκδίδεται σε ηλεκτρονική ή σε έντυπη μορφή.
2. Ηλεκτρονικό τιμολόγιο, συμπεριλαμβανομένου του στοιχείου λιανικής πώλησης, είναι οποιοδήποτε τιμολόγιο περιέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται από τον παρόντα νόμο και το οποίο έχει εκδοθεί και ληφθεί σε ηλεκτρονική μορφή.
3. Η χρήση ηλεκτρονικού τιμολογίου υπόκειται στην αποδοχή του, με έντυπο ή ηλεκτρονικό τρόπο, εκ μέρους του λήπτη των αγαθών ή υπηρεσιών που υπόκεινται σε τιμολόγηση.
4. Στην περίπτωση που πλήθος ηλεκτρονικών τιμολογίων αποστέλλονται ή τίθενται συγκεντρωτικά στη διάθεση του ίδιου προσώπου που αποκτά αγαθά ή λαμβάνει υπηρεσίες, οι επαναλαμβανόμενες ενδείξεις στα διάφορα τιμολόγια είναι δυνατόν να παρατίθενται μία μόνο φορά, όταν είναι δυνατή η πρόσβαση στο σύνολο των πληροφοριών κάθε τιμολογίου.
5. Η μορφή του πρότυπου έκδοσης ηλεκτρονικού τιμολογίου ορίζεται με απόφαση Υπουργού Οικονομικών μετά από εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 149 του ν. 4601/2019 (Α΄ 44). Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ καθορίζονται οι διαδικασίες παραλαβής και επεξεργασίας του ηλεκτρονικού τιμολογίου, οι απαιτήσεις διαλειτουργικότητας και διασύνδεσης αυτού με τα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία τεχνική ή/και ειδική λεπτομέρεια σχετικά με το πρότυπο έκδοσης του ηλεκτρονικού τιμολογίου. Για το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού τιμολογίου εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του παρόντος νόμου. Το πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικού τιμολογίου χρησιμοποιείται σε όλες τις συναλλαγές των οντοτήτων, με την εξαίρεση των δημοσίων συμβάσεων, για τις οποίες ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 148 έως 154 του ν. 4601/2019.
Άρθρο 15. Αυθεντικότητα του τιμολογίου
1. Η αυθεντικότητα της προέλευσης, η ακεραιότητα του περιεχομένου και η αναγνωσιμότητα του τιμολογίου που λαμβάνεται ή εκδίδεται από την οντότητα, σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή, διασφαλίζεται από το χρόνο της έκδοσής του έως τη λήξη της περιόδου διαφύλαξής του.
2. Κάθε οντότητα οφείλει να εφαρμόζει τα κατάλληλα στις περιστάσεις μέτρα διασφάλισης της αυθεντικότητας της προέλευσης, της ακεραιότητας του περιεχομένου και της αναγνωσιμότητας του τιμολογίου. Αυτό μπορεί να επιτυγχάνεται με οποιεσδήποτε δικλίδες της οντότητας δημιουργούν αξιόπιστη και ελέγξιμη αλληλουχία (αλυσίδα) τεκμηρίων που συνδέουν κάθε τιμολόγιο με τη σχετική προμήθεια αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, και αντίστροφα.
3. Η αυθεντικότητα της προέλευσης και η ακεραιότητας του περιεχομένου ενός ηλεκτρονικού τιμολογίου μπορεί να διασφαλίζεται με τους πιο κάτω ενδεικτικά αναφερόμενους τρόπους:
α) Χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής που έχει δημιουργηθεί από έναν μηχανισμό δημιουργίας ασφαλών ηλεκτρονικών υπογραφών και στηρίζεται σε πιστοποιητικό εγκεκριμένου φορέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του π.δ.150/2001 (Α΄125).
β) Ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων (EDI), όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της σύστασης 1994/820/ΕΚ της Επιτροπής, της 19ης Οκτωβρίου 1994 (Επίσημη Εφημερίδα Ε.Κ. EL 388/28.12.1994), εφόσον η συμφωνία σχετικά με αυτήν την ανταλλαγή προβλέπει τη χρησιμοποίηση διαδικασιών που εγγυώνται τη γνησιότητα της προέλευσης και την ακεραιότητα των δεδομένων.
γ) Μέσω Υπηρεσιών Παρόχου για την Ηλεκτρονική Έκδοση Στοιχείων (Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ.).
δ) Χρήση των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, σύμφωνα με τις παραγράφους 8 και 9 του άρθρου 12.
V. Ζητήματα της νομιμότητας και του περιεχομένου των προτεινόμενων ρυθμίσεων, επί των οποίων ζητήθηκαν διευκρινήσεις (αρ. πρωτ. εξερχομένου ΕΑΑΔΗΣΥ 1770/24.03.2020):
«Σχετικά με το σχέδιο Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας με τίτλο « Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δ ημοσίων Συμβάσεων » , η οποία εκδίδεται κατ΄ εξουσιοδότηση της παρ . 1 του άρθρου 154 του ν . 4601/2019:
α) Ο Εκτελεστικός Κανονισμός ΕΕ ) 2019/1780 της Επιτροπής «για την κατάρτιση τυποποιημένων εντύπων για τη δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων και για την κατάργηση του εκτελεστικού κανονισμού ΕΕ ) 2015/1986 ηλεκτρονικά έντυπα» είναι σε ισχύ από τις 23 Σεπτεμβρίου 2019 . Κρίνεται σκόπιμο να διευκρινιστεί εάν και κατά πόσο έχουν ληφθεί υπόψη υποχρεωτικά πεδία του εν λόγω Κανονισμού (πχ αναγνωριστικά «αγοραστή», «διαδικασίας», «αναδόχου νικητή»), τα οποία διαφαίνεται ότι θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται ομοιόμορφα τόσο κατά τη διαδικασία ανάθεσης μίας σύμβασης όσο και κατά την εκτέλεση αυτής, με σκοπό τη συγκέντρωση αξιόπιστων δεδομένων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων.
Επισυνάπτεται ο σχετικός Οδηγός της ΕΕ «eForms Policy Implementation Handbook», στον οποίο παρουσιάζεται και η σχέση μεταξύ eForms και eInvoicing (πρβλ. ιδίως Ε- νότητα 4.1.2.2.)
Β) Επιπλέον, παρακαλούμε, εφόσον έχει εκδοθεί να μας αποσταλεί η προβλεπόμενη κατά το νόμο γνώμη της ΑΑΔΕ
ΙΙΙ. Τέλος, επισημαίνεται ότι, λαμβανομένης υπόψη της επικείμενης ημερομηνίας υιοθέτησης των σχετικών κ.υ.α., η οποία πιθανόν θα υπερβαίνει την 18η Απριλίου 2020 , δεν έ χει νόημα, πλέον, η διάκριση μεταξύ κεντρικών κυβερνητικών και μη κεντρικών αναθετουσών αρχών και αναθετόντων φορέων, ως προς το χρονικό σημείο υποχρεωτικής συμμόρφωσης με την Οδηγία 2014/55/ ΕΕ και ως εκ τούτου θα πρέπει να εξετασθεί η ενιαία εφαρμογή των υπόψη εφαρμοστικών μέτρων.
Στο ίδιο πλαίσιο, για λόγους που σχετίζονται με την ασφάλεια δικαίου και την χωρίς προβλήματα εφαρμογή των προς έκδοση κοινών υπουργικών αποφάσεων, επισημαίνεται η ανάγκη καθορισμού σύντομης μεταβατικής περιόδου για την προσαρμογή από την πλευρά των αναθετουσών αρχών –– αναθετόντων φορέων, των οικείων συστημάτων τους –– ενδεχομένως μετά και την πιλοτική εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων αλλά και μέριμνας για τις εν εξελίξει διαγωνιστικές διαδικασίες και τις ήδη εκτελούμενες συμβάσεις, σχετικά με την υποχρεωτική ή μη, εκ μέρους των αναθετουσών αρχών και αν α θετόντων φορέων, παραλαβή ηλεκτρονικών τιμολογίων.»
VI. Διευκρινήσεις επί των ζητημάτων της νομιμότητας και του περιεχομένου των προτεινόμενων ρυθμίσεων, όπως διαβιβάσθηκαν στην Αρχή, (αρ. πρωτ. εισερχομένου ΕΑΑΔΗΣΥ 1855/01.04.2020 και 1908/03-04-2020 αντίστοιχα), από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) αντιστοίχως:
1. «Παρατήρηση ΙΙ.α) Οι σχετικές ομάδες εργασίες για το e-forms δεν έχουν ακόμα συσταθεί.
Παρατήρηση ΙΙ.β) Στις ομάδες για την σύνταξη των δύο ΚΥΑ (Μορφότυπος και Αρχιτεκτονική) συμμετείχαν υπάλληλοι από την ΑΑΔΕ και κατέθεσαν τις απόψεις της υπηρεσίας τους.
2. «3. Αναφορικά με το στοιχείο ΙΙ.α του ως άνω εγγράφου που αναφέρεται στην ΚΥΑ του μορφότυπου, επισημαίνεται ότι ο έλεγχος των πεδίων που περιλαμβάνονται στον μορφότυπο του ηλεκτρονικού τιμολογίου σε σχέση με τα πεδία που περιλαμβάνονται στον Εκτελεστικό Κανόνα (ΕΕ) 2019/1780 της Επιτροπής αφορά μόνο τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων και ως εκ τούτου ο έλεγχος αφορά το σχέδιο της υπόψη ΚΥΑ και μόνο. Διευκρινίζεται στο σημείο αυτό ότι με την αριθ. 1017/2020 (Β’457) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 14 του ν.4308/2014, καθορίστηκε η μορφή του προτύπου έκδοσης του ηλεκτρονικού τιμολογίου, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων, για τις συναλλαγές που πραγματοποιούν οι οντότητες εκτός αυτών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων.»
VII. Επί της νομιμότητας και του περιεχομένου των προτεινόμενων ρυθμίσεων
1. Στο Άρθρο 1 – Ορισμοί του υποβληθέντος σχεδίου ορίζεται μεταξύ άλλων ««Σημείο πρόσβασης του Δημοσίου»: Μοναδικό σημείο υποδοχής τιμολογίων για τις δημόσιες συμβάσεις και προμήθειες και κόμβος δρομολόγησης των στοιχείων τους στα πληροφοριακά συστήματα των αρμοδίων φορέων μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην περ. ιε της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4623/2019.». Για την ορθότερη διατύπωση της υποβληθείσας ρύθμισης κρίνεται σκόπιμη η διαγραφή της φράσης «και προμήθειες» και η τροποποίησή της ως εξής:
««Σημείο πρόσβασης του Δημοσίου»: Μοναδικό σημείο υποδοχής τιμολογίων για τις δημόσιες συμβάσεις και κόμβος δρομολόγησης των στοιχείων τους στα πληροφοριακά συστήματα των αρμοδίων φορέων μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην περ. ιε της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4623/2019.»
2. Στην παρ. 2 του Άρθρου 3 του υποβληθέντος σχεδίου ορίζεται ότι «2.Tα παρακάτω πεδία αναφέρονται στις διαδικασίες που ακολουθούνται στις Δημόσιες Συμβάσεις. Συγκεκριμένα:
Πεδίο
Όνομα Πεδίου
Περιγραφή Πεδίου
Χρήση σε Δημόσιες Συμβάσεις
Τύπος Πεδίου
BT-11*
Στοιχείο αναφοράς έργου
Η αναγνώριση του έργου στο οποίο παραπέμπει το τιμολόγιο
Το πεδίο χρησιμοποιείται ως Αναγνωριστικό Σύμβασης για τον τύπο του Προϋπολογισμού :
«1|ΑΔΑ Ανάληψης» όταν αφορά τον Τακτικό προϋπολογισμό
«2| Κωδικοποιημένος Ενάριθμος» όταν αφορά το ΠΔΕ
«3» όταν αφορά λοιπούς προϋπολογισμούς
Document reference
Δεδομένου ότι η προτεινόμενη Κ.Υ.Α. στοχεύει στον καθορισμό του Εθνικού Μορφότυπου του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου, στο περιεχόμενο και τη μορφή του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων, και προκειμένου να εξασφαλιστεί η ορθή ερμηνεία των προτεινόμενων ρυθμίσεων από τις αναθέτουσες αρχές – αναθέτοντες φορείς κρίνεται σκόπιμη η τροποποίηση της εν λόγω ρύθμισης ως εξής:
«2.Tα παρακάτω πεδία αναφέρονται στις διαδικασίες που ακολουθούνται στις Δημόσιες Συμβάσεις. Συγκεκριμένα:
Πεδίο
Όνομα Πεδίου
Περιγραφή Πεδίου
Χρήση σε Δημόσιες Συμβάσεις
Τύπος Πεδίου
BT- 11*
Στοιχείο αναφοράς αγαθού/υπηρεσίας/ μελέτης/έργου
Η αναγνώριση του αγαθού/υπηρεσίας/ μελέτης/έργου στο οποίο παραπέμπει το τιμολόγιο
Το πεδίο χρησιμοποιείται ως Αναγνωριστικό Σύμβασης για τον τύπο του Προϋπολογισμού :
«1|ΑΔΑ Ανάληψης» όταν αφορά τον Τακτικό προϋπολογισμό
«2| Κωδικοποιημένος Ενάριθμος» όταν αφορά το ΠΔΕ
«3» όταν αφορά λοιπούς προϋπολογισμούς
Document reference

3. Στην παρ. 6 του Άρθρου 3 του υποβληθέντος σχεδίου ορίζεται μεταξύ άλλων:
«6. Για την περιγραφή του Αγοραστή συμπληρώνεται η ομάδα πεδίων BG-7 (BUYER) του Ευρωπαϊκού Προτύπου. Συγκεκριμένα:
BG-7
Πεδίο
Όνομα Πεδίου
Περιγραφή Πεδίου
Χρήση σε Δημόσιες Συμβάσεις
Τύπος Πεδίου
ΒΤ-46*
Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής
Ένα αναγνωριστικό του Αγοραστή.
Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής όπως αυτή προσδιορίζεται στον επίσημο ιστότοπο (άρθρο 1 του παρόντος)
Identifier
Ο κωδικός ΒΤ-46 αντιστοιχεί στο πεδίο ΒΤ-10.»
Επιπλέον στο πεδίο «Χρήση σε Δημόσιες Συμβάσεις» του πίνακα BG-7, αναφέρεται ως περιγραφή του Κωδικού Αναθέτουσας Αρχής: «Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής όπως αυτή προσδιορίζεται στον επίσημο ιστότοπο (άρθρο 1 του παρόντος)».
Ωστόσο στο Άρθρο 1 – Ορισμοί, δεν αναφέρεται σε οποιοδήποτε σημείο ο επίσημος ιστότοπος.
Αντιθέτως στην παρ. 5 του Άρθρου 2 - Εθνικός Μορφότυπος του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου ορίζεται:
«5. Ο ιστότοπος της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζεται ως ο επίσημος ιστότοπος για την ανάρτηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες των απαραίτητων στοιχείων για την ορθή συμπλήρωση των πεδίων του Εθνικού Μορφότυπου Ηλεκτρονικού Τιμολογίου.»
Επιπλέον στην περίπτωση α της παρ. 3 του Άρθρου 11 του Άρθρου 53 του ν. 4605/2019 (Οργανισμός και Κανονισμός Λειτουργίας Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) ορίζεται ότι:
«3. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων και Στατιστικών Αναλύσεων είναι οι ακόλουθες:
α) Η τήρηση, επικαιροποίηση και παρακολούθηση του Μητρώου Αποκλεισθέντων Φορέων, του Μητρώου αναθετουσών αρχών και αναθετόντων φορέων.»
Επομένως, στο πλαίσιο της ορθής νομοθέτησης, για την αποφυγή σύγχυσης της άσκησης της σχετικής αρμοδιότητας, όπως έχει ήδη ανωτέρω απονεμηθεί, καθώς και για τη νομοτεχνική αρτιότητα, πληρότητα και χρηστή εφαρμογή του υποβληθείσας Κ.Υ.Α., προτείνεται η τροποποίηση των προτεινόμενων ρυθμίσεων ως εξής:
«5. Ο ιστότοπος της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζεται ως ο επίσημος ιστότοπος για την ανάρτηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες των απαραίτητων στοιχείων για την ορθή συμπλήρωση των πεδίων του Εθνικού Μορφότυπου Ηλεκτρονικού Τιμολογίου. Ο συγκεκριμένος ιστότοπος δύναται να διαλειτουργεί με το Μητρώο Αναθετουσών Αρχών και Αναθετόντων Φορέων που τηρείται στην Εθνική Βάση Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων .»
Και
«6. Για την περιγραφή του Αγοραστή συμπληρώνεται η ομάδα πεδίων BG-7 (BUYER) του Ευρωπαϊκού Προτύπου. Συγκεκριμένα:
BG-7
Πεδίο
Όνομα Πεδίου
Περιγραφή Πεδίου
Χρήση σε Δημόσιες Συμβάσεις
Τύπος Πεδίου
ΒΤ-46*
Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος Φορέα
Ένα αναγνωριστικό του Αγοραστή.
Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος Φορέα όπως αυτή προσδιορίζεται στον επίσημο ιστότοπο (παρ. 5 του Άρθρου 2 του παρόντος)
Identifier
Ο κωδικός ΒΤ-46 αντιστοιχεί στο πεδίο ΒΤ-10.»
4. Στην παρ. 15 του Άρθρου 3 ορίζεται ότι:
«15.Οι πληροφορίες σχετικά με τα τιμολογηθέντα αγαθά και υπηρεσίες του τιμολογίου συμπληρώνονται στα πεδία του BG-31 (ITEM INFORMATION). Ειδικότερα για το πεδίο ΒΤ-158:
BG-31
Πεδίο
Όνομα Πεδίου
Περιγραφή Πεδίου
Χρήση σε Δημόσιες Συμβάσεις
Τύπος Πεδίου
BT- 158*
Αναγνωριστικό ταξινόμησης Στοιχείου
Κωδικός για την ταξινόμηση του στοιχείου με βάση τον τύπο ή τη φύση του.
Κωδικός προϊόντος ή υπηρεσίας.
Identifier

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ορθή ερμηνεία της προτεινόμενης ρύθμισης από τις αναθέτουσες αρχές – αναθέτοντες φορείς κρίνεται σκόπιμη η τροποποίηση της ως εξής:
«15.Οι πληροφορίες σχετικά με τα τιμολογηθέντα αγαθά, υπηρεσίες, μελέτες και έργα του τιμολογίου συμπληρώνονται στα πεδία του BG-31 (ITEM INFORMATION). Ειδικότερα για το πεδίο ΒΤ-158:
BG-31
Πεδίο
Όνομα Πεδίου
Περιγραφή Πεδίου
Χρήση σε Δημόσιες Συμβάσεις
Τύπος Πεδίου
BT- 158*
Αναγνωριστικό ταξινόμησης Στοιχείου
Κωδικός για την ταξινόμηση του στοιχείου με βάση τον τύπο ή τη φύση του.
Κωδικός αγαθού/υπηρεσίας/ μελέτης/έργου
Identifier

5. Στο Άρθρο 4 του υποβληθέντος σχεδίου ορίζεται ότι «Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως για τις κεντρικές κυβερνητικές αρχές και τις κεντρικές αρχές αγορών και την 18η Απριλίου 2020 για τις μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές και τους αναθέτοντες φορείς. »
Ωστόσο επισημαίνεται ότι, λαμβανομένης υπόψη της επικείμενης ημερομηνίας υιοθέτησης των σχετικών Κ.Υ.Α., η οποία πιθανόν θα υπερβαίνει την 18η Απριλίου 2020 , δεν έχει νόημα, πλέον, η διάκριση μεταξύ κεντρικών κυβερνητικών και μη κεντρικών αναθετουσών αρχών και αναθετόντων φορέων, ως προς το χρονικό σημείο υποχρεωτικής συμμόρφωσης με την Οδηγία 2014/55/ ΕΕ και ως εκ τούτου θα πρέπει να εξετασθεί η ενιαία εφαρμογή των υπόψη εφαρμοστικών μέτρων.
Στο ίδιο πλαίσιο, για λόγους που σχετίζονται με την ασφάλεια δικαίου και την χωρίς προβλήματα εφαρμογή των προς έκδοση κοινών υπουργικών αποφάσεων , επισημαίνεται η ανάγκη καθορισμού σύντομης μεταβατικής περιόδου για την προσαρμογή από την πλευρά των αναθετουσών αρχών - αναθετόντων φορέων, των οικείων συστημάτων τους ενδεχομένως μετά και την πιλοτική εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων αλλά και μέριμνας για τις εν εξελίξει διαγωνιστικές διαδικασίες και τις ήδη εκτελούμενες συμβάσεις, σχετικά με την υποχρεωτική ή μη, εκ μέρους των αναθετουσών αρχών και αναθετόντων φορέων, παραλαβή ηλεκτρονικών τιμολογίων
VIΙI. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, η Αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2, περ. γ, υποπερ. γγ, του ν.4013/2011, αποφασίζει ομόφωνα την παροχή σύμφωνης γνώμης επί του υποβληθέντος σχεδίου Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας με τίτλο «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων», με τις ανωτέρω παρατηρήσεις, τις προτεινόμενες αναγκαίες βελτιώσεις και διορθώσεις, καθώς και για τους λόγους που αναφέρονται στην παρούσα γνωμοδότηση, ιδίως δε την ανάγκη της τροποποίησης της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του υποβληθέντος σχεδίου, όπως προτείνεται στην παρούσα γνωμοδότηση (κεφ. VII παρ. 3), προς αποφυγή σύγχυσης αρμοδιοτήτων.
Αθήνα, 8 Απριλίου 2020
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Καταπόδης