Διοικητικό Έγγραφο

ΓΝΩΜΗ Γ8/2020
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(του αρ. 2, παρ. 2, περ. γ', υποπερ. γγ' του ν. 4013/2011)
Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Στην Αθήνα σήμερα, την 8η Μαΐου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι (2020), ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30 π.μ. και επί της οδού Κεφαλληνίας 45 και Κομνά Τράκα, όπου και τα γραφεία της, συνήλθε η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ σε συνεδρίαση μετά από σχετική πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νομίμως σε όλα τα μέλη της Αρχής.
Από τα προσκληθέντα μέλη της Αρχής παρέστησαν κατά την συνεδρίαση τα ακόλουθα:
Προεδρεύων: Αδάμ Καραγλάνης (Αντιπρόεδρος)
Μέλη: Δημήτριος Λουρίκας, μέσω τηλεδιάσκεψης Δημήτριος Σταθακόπουλος, μέσω τηλεδιάσκεψης Μαρία Στυλιανίδη Ερωφίλη Χριστοβασίλη Κωνσταντίνος Βαρδακαστάνης, μέσω τηλεδιάσκεψης
Γραμματέας: Μαρία Αντωνοπούλου, Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού.
Εισηγήτρια: Παναγιώτα Μπαράκου, Νομικός, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης παρέστησαν η εισηγήτρια Π. Μπαράκου (μέσω τηλεδιάσκεψης), η Αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Γνωμοδοτήσεων Χ. Καξιρή (μέσω τηλεδιάσκεψης), η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Μελετών και Γνωμοδοτήσεων, Μ. Καλογρίδου, εκπρόσωποι της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (μέσω τηλεδιάσκεψης) καθώς και εκπρόσωπος του Πυροσβεστικού Σώματος (μέσω τηλεδιάσκεψης) οι οποίοι αποχώρησαν πριν την έναρξη της διαδικασίας ψηφοφορίας και της λήψης απόφασης από τα Μέλη της Αρχής.
Σχετ: Το με αριθμό πρωτ. 39455/16.04.2020 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το οποίο υποβλήθηκε στην Αρχή στις 21.04.2020 και έλαβε αρ. πρωτ. εισερχ. 2158, με το οποίο διαβιβάζεται σχέδιο Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Θέμα: “Διατύπωση γνώμης της Αρχής σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ υποπερ. (γγ) του ν.4013/2011 επί σχεδίου απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 41075/16-04-18 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα “Συμφωνίες-πλαίσιο έτους 2018 που συνάπτονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1 β) του άρθρου 41 του ν. 4412/16” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 65201/18-06-2018 & 18534/ 12-02-19 Υ.Α.»”.
I. Η υπό εξέταση ρύθμιση:
Με το με αριθμό πρωτ. 39455/16.04.2020 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το οποίο υποβλήθηκε στην Αρχή στις 21.04.2020 και έλαβε αριθμό πρωτ. εισερχ. 2158, διαβιβάζεται σχέδιο Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο: «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 41075/16-04- 18 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα “Συμφωνίες-πλαίσιο έτους 2018 που συνάπτονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1 β) του άρθρου 41 του ν. 4412/16”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 65201/18-06-2018 & 18534/ 12-02-19 Υ.Α.» για την παροχή γνώμης της Αρχής σύμφωνα με το αρ. 2, παρ. 2, περ. γ', υποπερ. γγ' του ν. 4013/2011, όπως ισχύει.
Με το εν λόγω σχέδιο αποφασίζεται η τροποποίηση της με αριθ. 41075/16.04.2018 (Φ.Ε.Κ. 1419/Β’/25.04.2018) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 65201/18-06-2018 & 18534/ 12-02-19 Υ.Α. Με την εν λόγω υπουργική απόφαση, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 41 του Ν. 4412/2016 (Α 147), έχουν καθορισθεί συγκεκριμένες κατηγορίες ειδών για τις οποίες θα προκηρύσσονταν εντός του 2018 ανοιχτές διαδικασίες για τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών (Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, ήδη Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων), καθώς και οι αναθέτουσες αρχές για τις οποίες αυτές προορίζονται. Επί της με αριθμ. 41075/16.04.2018 (Φ.Ε.Κ. 1419/Β’/25.04.2018) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων εκδόθηκε η Γνώμη Γ1/2018 της Αρχής, επί της με αριθμ. 65201/18-06-2018 (ΦΕΚ 2628 Β/05-07-2018) τροποποιητικής απόφασης εκδόθηκε η Γνώμη Γ1/2018 της Αρχής, και επί της με 18534-1/12- 02-19 (ΦΕΚ 674 Β/28-2-2019) απόφασης τροποποίησης η Γνώμη Γ1/2019 της Αρχής.
Ειδικότερα, με την υποβληθείσα ρύθμιση αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο των σημείων γ) και ε) της παρ. 1 της ως άνω απόφασης, και, στο μεν σημείο γ) ρητά γίνεται παραπομπή στις αναθέτουσες αρχές του Παραρτήματος Γ, στο δε σημείο ε) γίνεται παραπομπή σε εκάστη αναθέτουσα αρχή και ανεξάρτητη επιχειρησιακή μονάδα των Παραρτημάτων Ε & ΣΤ. Ταυτόχρονα, και στα δύο εδάφια προβλέπεται η δυνατότητα των ως άνω αναθετουσών αρχών και ανεξάρτητων επιχειρησιακών μονάδων να προβαίνουν ετησίως (για το χρονικό διάστημα από 1/1/2019 και έως τη σύναψη της συμφωνίας – πλαίσιο), για την κάλυψη των αναγκών τους, σε σύναψη σύμβασης αξίας μέχρι του αναγραφόμενου (στην απόφαση και στην προτεινόμενη τροποποίηση) χρηματικού ορίου, ανά αναθέτουσα αρχή και ανεξάρτητη επιχειρησιακή μονάδα. Περαιτέρω, στο σημείο ε) της παρ. 1 αντικαθίστανται οι αριθμοί 6, 7 και 8 ως εξής: α) προστίθεται στον αριθ. 6 που αφορά στο Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος η φράση «-Κεντρική Υπηρεσία», β) ο αριθμός 7 αντικαθίσταται με τη φράση «Ανεξάρτητες Επιχειρησιακές Μονάδες, υποκείμενων ή υπαγόμενων στον φορέα του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, όπως αυτές ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 54855 Φ.599/12-09-2017 Υ.Α. του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών: μέχρι του ποσού που στο Παράρτημα ΣΤ ορίζεται», και γ) το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής λαμβάνει τον αριθμό 8 (αντί 7).
Επιπλέον, αντικαθίσταται το Παράρτημα Ε ως εξής: α) στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας αναγράφεται η φράση «-Κεντρική Υπηρεσία» και προστίθενται, πλέον των αναφερόμενων σ’ αυτό, οι «Ανεξάρτητες Επιχειρησιακές Μονάδες, υποκείμενων ή υπαγόμενων στον φορέα της Ελληνικής Αστυνομίας, του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως αυτές ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 7000/1/19/1-δ Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών», και β), διαγράφεται το σημείο «5. Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος», το οποίο μεταφέρεται πλέον στο νέο Παράρτημα ΣΤ.
Τέλος, προστίθεται νέο Παράρτημα με αριθμό ΣΤ, το οποίο περιλαμβάνει το «Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος – Κεντρική Υπηρεσία» και τις «Ανεξάρτητες Επιχειρησιακές Μονάδες, υποκείμενων ή υπαγόμενων στον φορέα του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, όπως αυτές ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 54855 Φ.599/12-09-2017 Υ.Α. του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών», και αναλυτικά αναγράφονται στο υπό κρίση σχέδιο ΥΑ, με ορισμένα ποσά για εκάστη αυτών.
ΙΙ. Αρμοδιότητα Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Σύμφωνα με το αρ. 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. γγ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει, ορίζεται ότι:
γ) Γνωμοδοτεί για τη νομιμότητα κάθε διάταξης σχεδίου νόμου ή κανονιστικής πράξης που αφορά στις δημόσιες συμβάσεις και συμμετέχει στις οικείες νομοπαρασκευαστικές επιτροπές. Τα αρμόδια όργανα οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τη γνώμη της Αρχής.
Ειδικότερα:
[…] γγ) Οι λοιπές κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση νόμου, εξαιρουμένων των προκηρύξεων, καθώς και οι κανονισμοί άλλων δημοσίων οργάνων και αναθετουσών αρχών, όπως ιδίως οι κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 2286/ 1995, συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών εσωτερικής λειτουργίας των κατά περίπτωση αρμόδιων ελεγκτικών διοικητικών οργάνων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, κατά το μέρος που οι εν λόγω πράξεις και κανονισμοί ρυθμίζουν θέματα δημοσίων συμβάσεων, εκδίδονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρχής. Η γνωμοδοτική αρμοδιότητα της παρούσας περίπτωσης ασκείται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση των ανωτέρω σχεδίων διατάξεων στην Αρχή, με μέριμνα του οικείου οργάνου. Μετά την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας οι σχετικές πράξεις μπορούν να εκδοθούν και χωρίς τη γνώμη της Αρχής.
Στο βαθμό που το ως άνω σχέδιο Υπουργικής Απόφασης, ως παρατίθεται κατωτέρω, περιλαμβάνει ρυθμίσεις που αφορούν, όπως προαναφέρθηκε, σε ζητήματα ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Αρχής για παροχή σύμφωνης γνώμης κατ’ άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. γγ' του ν. 4013/2011.
ΙΙΙ. Το υποβληθέν στην Αρχή σχέδιο Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 41075/16-04-18 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα “Συμφωνίες- πλαίσιο έτους 2018 που συνάπτονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1 β) του άρθρου 41 του ν. 4412/16” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 65201/18-06-2018 & 18534/ 12-02-19 Υ.Α.».
Θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 41075/16-04-18 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα “Συμφωνίες- πλαίσιο έτους 2018 που συνάπτονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1 β) του άρθρου 41 του ν. 4412/16” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 65201/18-06-2018 & 18534/ 12-02-19 Υ.Α.».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις, ως ισχύουν:
1.1 Του Ν. 2472/1997 (Φ.Ε.Κ. 50/Α/10-04-1997) «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».
1.2 Του Ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ. 45/Α/9-03-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
1.3 Του Ν. 3471/2006 (Φ.Ε.Κ. 133/Α/28-06-2006) «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών».
1.4 Του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/A/15-09-2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
1.5 Του Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120/Α/29-05-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις».
1.6 Του άρθρου 41 παρ. 4 του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) με το οποίο χορηγείται εξουσιοδότηση για την έκδοση της παρούσας καθώς και της παρ. 5 του ίδιου άρθρου βάσει της οποίας η απόφαση της παραγράφου 4 εκδίδεται με τη γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου που συστήνεται.
1.7 Του Ν. 4622/2019 (Φ.Ε.Κ. 133/Α/7-08-2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
1.8 Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».
1.9 Του Π.Δ. 147/2017 (Φ.Ε.Κ. 192/Α/13-12-2017) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
1.10 Του Π.Δ. 80/2019 (Φ.Ε.Κ. 118/Α/08-07-2019) «Διορισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της «Νέας Δημοκρατίας» (Ν.Δ.), ως Πρωθυπουργού».
1.11 Του Π.Δ. 81/2019 (Φ.Ε.Κ. 119/Α/08-07-2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
1.12 Του Π.Δ. 83/2019 (Φ.Ε.Κ. 121/Α/09-07-2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
1.13 Του π.δ. 84/2019 (A΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
2. Τις αποφάσεις:
2.1 Τη με αρ. 117036/17-11-2015 (Β΄ 2490) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή».
2.2 Την υπ’ αριθμ. 137954/22-12-16 (Φ.Ε.Κ. 4515/B/30-12-2016) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Ρυθμίσεις για την παροχή Κεντρικών και Επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών προμηθειών και γενικών υπηρεσιών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1 β) του άρθρου 41 του ν. 4412/16» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ’ αριθμ. 60259/30-05-2017 και 17107/08-02-2019 Υπουργικές Αποφάσεις.
2.3 Την υπ’ αριθμ. 75555/289/06-07-2017 Κ.Υ.Α. «Καθορισμός κριτηρίων υπαγωγής στην έννοια της ¨χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης για την σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών».
2.4 Την υπ’ αριθμ. 54855 Φ.599/12-09-2017 Υ.Α. του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών «Ορισμός των οργανικών μονάδων του Πυροσβεστικού Σώματος οι οποίες αποτελούν χωριστές επιχειρησιακές μονάδες, ανεξαρτήτως υπεύθυνες για τη σύναψη συμβάσεων των ίδιων ή ορισμένων κατηγοριών αυτών, οι οποίες πληρούν τα κριτήρια τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 της αριθμ. 75555/289/06-07-2017 (Β 2336) Κοινής Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, τα οποία καθορίσθηκαν σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4412/16 (Α΄ 147)».
2.5 Την υπ’ αριθμ. 41075/16-04-18 Υ.Α. «Συμφωνίες- πλαίσιο έτους 2018 που συνάπτονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1 β) του άρθρου 41 του ν. 4412/16» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 65201/18-06-2018 & 18534/ 12-02-19 Υ.Α.».
2.6 Την υπ’ αριθμ. 7000/1/19/1-δ/08-06-2018 (Φ.Ε.Κ. 2460/Β/27-06-2018) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών με θέμα «Ορισμός ανεξάρτητων επιχειρησιακών μονάδων, υποκείμενων ή υπαγόμενων στον Φορέα της Ελληνικής Αστυνομίας, του Υπουργείου Εσωτερικών κατά το άρθρο 6, παρ. 2 εδάφιο γ΄ του ν. 4412/2016».
2.7 Την υπ’ αριθμ. 100672/26-09-2018 (Φ.Ε.Κ. 4748/Β/23-10-2018) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Συγκρότηση και αρμοδιότητες Επιτροπής Προγραμματισμού Κεντρικών Αγορών στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης» βάσει της περ. α της παρ. 5 του άρθρου 41 του νόμου 4412/2016.
2.8 Την υπ’ αριθμ. 4862/16-01-2019 (Φ.Ε.Κ. 48/ΥΟΔΔ/06-02-2019) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Ορισμός Μελών της Επιτροπής Προγραμματισμού Κεντρικών Αγορών στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ’ αριθμ. 67446/26-06-2019, 85469/27-08-2019 και 104577/16-10-2019 Υπουργικές Αποφάσεις.
2.9 Την υπ’ αριθμ. 7000/1/20/1-δ/25-04-2019 (Φ.Ε.Κ. 1797/Β/22-05-2019) Απόφαση της Υπουργού Προστασίας του Πολίτη με θέμα «Ορισμός ανεξάρτητων επιχειρησιακών μονάδων, υποκείμενων ή υπαγόμενων στον Φορέα της Ελληνικής Αστυνομίας, του Υπουργείου Εσωτερικών κατά το άρθρο 6, παρ. 2 εδάφιο γ΄ του ν. 4412/2016».
2.10 Την υπ’ αριθμ. Υ2/09-07-2019 (Φ.Ε.Κ. 2901/Β/09-07-2019) απόφαση του Πρωθυπουργού με θέμα «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».
2.11 Την υπ’ αριθμ. 46/18-07-2019 (Φ.Ε.Κ. 3100/Β/1-08-2019) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νικόλαο Παπαθανάση».
2.12 Την υπ’ αριθμ. 79595/30-07-2019 (Φ.Ε.Κ. 507/ΥΟΔΔ/2-08-2019) απόφαση του Πρωθυπουργού με θέμα «Διορισμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων».
3. Τα υπ αριθμ. 14538/09-03-2020 και 19091/02-04-2020 έγγραφα του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος και όσα αναλυτικά σε αυτά αναφέρονται .
4. Την από 03/04/2020 εισήγηση του Τμήματος Προγραμματισμού και Ενοποίησης Αναγκών, της Διεύθυνσης Υποστήριξης και Σχεδιασμού με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 41075/16-04-18 Υ.Α «Συμφωνίες- πλαίσιο έτους 2018 που συνάπτονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1 β) του άρθρου 41 του ν. 4412/16» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 65201/18-06-2018 & 18534/ 12-02-19 Υ.Α .».
5. Το υπ’ αριθμ. 2 Πρακτικό της Επιτροπής Προγραμματισμού Κεντρικών Αγορών με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 41075/16-04-18 Υ.Α. «Συμφωνίες- πλαίσιο έτους 2018 που συνάπτονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1 β) του άρθρου 41 του ν. 4412/16» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 65201/18-06-2018 & 18534/ 12-02-19 Υ.Α.» και όσα αναλυτικά σε αυτό αναφέρονται.
6. Την υπ’ αριθµ. ………. σύμφωνη γνώμης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ημοσίων Συμβάσεων.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Αποφασίζουμε
Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 41075/16-04-18 Υ.Α «Συμφωνίες- πλαίσιο έτους 2018 που συνάπτονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1 β) του άρθρου 41 του ν. 4412/16», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 65201/18-06-2018 & 18534/ 12-02- 19 Υ.Α., ως κατωτέρω:
Α. Στην περίπτωση γ) της παρ. 1 αυτής το τελευταίο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής :
«Για το χρονικό διάστημα από 1/1/2019 και έως τη σύναψη της συμφωνίας-πλαίσιο, εκάστην αναθέτουσα αρχή του Παραρτήματος Γ δύναται να προβαίνει ετησίως για την κάλυψη των αναγκών της, σε σύμβαση αξίας μέχρι του κατωτέρω χρηματικού ορίου :
1. Γενικό Επιτελείο Στρατού: 60.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ
2. Γενικό Επιτελείο Ναυτικού: 10.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ
3. Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας: 60.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ
4. Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας: 60.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ
5. Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: 40.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ εφαρμόζοντας τις κατά περίπτωση διατάξεις του ν. 4412/16»
Β. Στην περίπτωση ε) της παρ. 1 αυτής το τελευταίο εδάφιο αντικαθίσταται ως κατωτέρω : «Για το χρονικό διάστημα από 1/1/2019 και έως τη σύναψη της συμφωνίας- πλαίσιο, εκάστη αναθέτουσα αρχή και ανεξάρτητη επιχειρησιακή μονάδα των Παραρτημάτων Ε & ΣΤ δύναται να προβαίνει ετησίως για την κάλυψη των αναγκών της, σε σύμβαση αξίας μέχρι του κατωτέρω χρηματικού ορίου :
1. Γενικό Επιτελείο Στρατού: 60.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ
2. Γενικό Επιτελείο Ναυτικού: 60.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ
3. Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας: 60.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ
4. Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας: (Ν. Αττικής) συνολικά 60.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ
5. Ανεξάρτητες Επιχειρησιακές Μονάδες, υποκείμενων ή υπαγόμενων στον φορέα της Ελληνικής Αστυνομίας, του Υπουργείου Εσωτερικών όπως αυτές ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 7000/1/19/1-δ Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών : μέχρι του ποσού που ορίζεται στην υπ΄αριθμ. 7000/1/19/1-β Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών
6. Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος - κεντρική υπηρεσία 60.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ.
7. Ανεξάρτητες Επιχειρησιακές Μονάδες, υποκείμενων ή υπαγόμενων στον φορέα του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη όπως αυτές ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 54855 Φ.599/12-09-2017 Υ.Α. του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών : μέχρι του ποσού που στο Παράρτημα ΣΤ ορίζεται.
8. Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: 60.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ
Γ. Το Παράρτημα Ε αντικαθίσταται ως κατωτέρω :
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε
1. Γενικό Επιτελείο Στρατού
2. Γενικό Επιτελείο Ναυτικού
3. Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας
4. Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας-Κεντρική Υπηρεσία
5. Ανεξάρτητες Επιχειρησιακές Μονάδες, υποκείμενων ή υπαγόμενων στον φορέα της Ελληνικής Αστυνομίας, του Υπουργείου Εσωτερικών όπως αυτές ορίζονται στην υπ’ αριθμ.7000/1/19/1-δ Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών.
6. Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Δ. Προστίθεται ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ ως κατωτέρω:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ
1. Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος –Κεντρική Υπηρεσία
2. Οι κάτωθι Ανεξάρτητες Επιχειρησιακές Μονάδες, υποκείμενων ή υπαγόμενων στον φορέα του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη όπως αυτές ορίζονται στην υπ’ αριθμ. . 54855 Φ.599/12-09-2017 Υ.Α. του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών:
ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ροδόπης 12.000
ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καβάλας 20.000
ΔΙ.Π.Υ.Ν. Δράμας 12.000
ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ξάνθης 10.000
ΔΙ.Π.Υ.Ν. Έβρου 24.800
ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης 24.800
ΔΙ.Π.Υ.Ν. Σερρών 14.000
ΔΙ.Π.Υ.Ν. Χαλκιδικής 24.800
ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κιλκίς 12.000
ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πέλλας 14.000
ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ημαθίας 12.000
ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πιερίας 12.000
ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κοζάνης 18.000
ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φλώρινας 8.000
ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καστοριάς 12.000
ΔΙ.Π.Υ.Ν. Γρεβενών 12.000
ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ιωαννίνων 24.800
ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσπρωτίας 14.000
ΔΙ.Π.Υ.Ν. Άρτας 10.000
ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πρεβέζης 14.000
ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λάρισας 24.800
ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μαγνησίας 24.800
ΔΙ.Π.Υ.Ν. Τρικάλων 12.000
ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καρδίτσας 12.000
ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας 24.800
ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας 24.800
ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηλείας 24.800
ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αρκαδίας 24.800
ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μεσσηνίας 24.800
ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λακωνίας 24.800
ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αργολίδος 24.800
ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κορινθίας 24.800
ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φθιώτιδας 24.800
ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ευρυτανίας 8.000
ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φωκίδας 14.000
ΔΙ.Π.Υ.Ν. Βοιωτίας 24.800
ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ευβοίας 24.800
ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κυκλάδων 24.800
ΔΙ.Π.Υ.Ν. Δωδεκανήσου 24.800
ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λέσβου 24.800
ΔΙ.Π.Υ.Ν. Χίου 20.000
ΔΙ.Π.Υ.Ν. Σάμου 22.000
ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηρακλείου 18.000
ΔΙ.Π.Υ.Ν. Χανίων 20.000
ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ρεθύμνης 12.000
ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λασιθίου 16.000
ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κέρκυρας 24.000
ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λευκάδας 10.000
ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κεφαλληνίας 20.000
ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ζακύνθου 16.000
2η Ε.Μ.Α.Κ. 14.000
3η Ε.Μ.Α.Κ. 10.000
4η Ε.Μ.Α.Κ. 10.000
5η Ε.Μ.Α.Κ. 10.000
6η Ε.Μ.Α.Κ. 10.000
7η Ε.Μ.Α.Κ. 10.000
8η Ε.Μ.Α.Κ. 10.000
Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ αριθμ 41075/16-04-18 Υ.Α όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’αριθμ. 65201/1806-2018 και 18534/12-02-2019 Υ.Α.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ»
IV. Συναφείς διατάξεις
1. Στο ν. 4412/16 (Α΄147): “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” προβλέπονται σχετικώς τα κάτωθι:
Άρθρο 2 – Ορισμοί (άρθρο 2 και άρθρο 33 παρ. 1 εδάφιο 6' της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Για τους σκοπούς του παρόντος εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:
[...]8) ως «δημόσιες συμβάσεις προμηθειών» και ως «συμβάσεις προμηθειών» νοούνται οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την αγορά, τη χρηματοδοτική μίσθωση, τη μίσθωση ή τη μίσθωση-πώληση, με ή χωρίς δικαίωμα αγοράς, προϊόντων. Μια σύμβαση προμηθειών μπορεί να περιλαμβάνει, παρεμπιπτόντως, εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης, [...] 10) ως «συμφωνία - πλαίσιο» νοείται μία συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ μιας ή ενός ή περισσοτέρων αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων και ενός ή περισσοτέρων οικονομικών φορέων, η οποία αποσκοπεί στον καθορισμό των όρων που διέπουν τις συμβάσεις που πρόκειται να συναφθούν κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου, ιδίως όσον αφορά τις τιμές και, όπου ενδείκνυται, τις προβλεπόμενες ποσότητες,[…]
17) ως «κεντρική αρχή αγορών» (ΚΑΑ) νοείται: (α) μία αναθέτουσα αρχή που παρέχει κεντρικές δραστηριότητες αγορών και, ενδεχομένως, επικουρικές δραστηριότητες αγορών, (β) ένας αναθέτων φορέας, ο οποίος παρέχει κεντρικές δραστηριότητες αγορών και, ενδεχομένως, επικουρικές δραστηριότητες αγορών. Οι συμβάσεις που ανατίθενται από ΚΑΑ, προκειμένου να πραγματοποιηθούν κεντρικές δραστηριότητες αγορών, θεωρείται ότι αποτελούν συμβάσεις για την εκτέλεση δραστηριότητας που περιγράφεται στα άρθρα 228 ως 234. Το άρθρο 237 δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις που ανατίθενται από ΚΑΑ με σκοπό την πραγματοποίηση κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών,
18) ως «εθνικές κεντρικές αρχές αγορών» (ΕΚΑΑ) νοούνται οι ΚΑΑ οι οποίες, πέραν των ανωτέρω, είναι επιπλέον αρμόδιες για τον εθνικό σχεδιασμό, προγραμματισμό, καθώς και συντονισμό κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών όλων των λοιπών ΚΑΑ.
Άρθρο 6 Μέθοδοι υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (άρθρο 5 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
[…]2.Όταν αναθέτουσα αρχή αποτελείται από χωριστές επιχειρησιακές μονάδες λαμβάνεται υπόψη η συνολική εκτιμώμενη αξία για όλες τις χωριστές επιχειρησιακές μονάδες. Κατά παρέκκλιση του πρώτου εδαφίου, όταν μία χωριστή επιχειρησιακή μονάδα είναι ανεξαρτήτως υπεύθυνη για τις διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών, η αξία των συμβάσεων μπορεί να υπολογίζεται στο επίπεδο της συγκεκριμένης μονάδας.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρούσας παραγράφου. Με διαπιστωτική πράξη του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού ή του Διοικητή ή του Προέδρου για τις Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές ορίζονται οι ανεξάρτητες επιχειρησιακές μονάδες των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που πληρούν τα κριτήρια, τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου.[…]
Άρθρο 39 Συμφωνίες-πλαίσιο (άρθρο 33 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να συνάπτουν συμφωνίες-πλαίσιο κατά την έννοια της περίπτωσης 10 της παραγράφου 1 του άρθρου 2εφόσον εφαρμόζουν τις διατάξεις που προβλέπονται στο παρόν Βιβλίο (άρθρα 3 έως 221). Η διάρκεια μιας συμφωνίας-πλαίσιο δεν υπερβαίνει τα τέσσερα έτη, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, δεόντως δικαιολογημένων, ιδίως λόγω του αντικειμένου της συμφωνίας-πλαίσιο.
2. Οι συμφωνίες – πλαίσιο οι οποίες συνάπτονται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τεσσάρων ετών μπορεί να παραταθούν χωρίς όμως αυτές να υπερβούν το ανώτατο διάστημα των τεσσάρων ετών του προηγούμενου εδαφίου, εφόσον υπάρχει η σχετική πρόβλεψη παρατάσεως στα έγγραφα της σύμβασης. Η διάρκεια εκτέλεσης των επιμέρους συμβάσεων, που συνάπτονται εντός του χρόνου υλοποίησης της συμφωνίας – πλαίσιο, μπορεί να υπερβαίνουν το χρόνο λήξης της συμφωνίας- πλαίσιο.
3. Οι συμβάσεις που βασίζονται σε συμφωνία-πλαίσιο ανατίθενται, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο, καθώς και στις παρ. 4 και 5.Οι διαδικασίες αυτές μπορούν να εφαρμόζονται μόνο μεταξύ των αναθετουσών αρχών που ορίζονται με σαφήνεια για το σκοπό αυτόν στην προκήρυξη διαγωνισμού ή την πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος και των οικονομικών φορέων που είναι συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας-πλαίσιο που έχει συναφθεί. Οι συμβάσεις που βασίζονται σε συμφωνίαπλαίσιο δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να συνεπάγονται ουσιώδεις τροποποιήσεις στους όρους της συμφωνίας-πλαίσιο, ιδίως στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 4.
4. Όταν συνάπτεται συμφωνία-πλαίσιο με ένα μόνο οικονομικό φορέα, οι συμβάσεις που βασίζονται σε αυτή τη συμφωνία-πλαίσιο ανατίθενται, σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας-πλαίσιο. Για την ανάθεση των συμβάσεων αυτών, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να διαβουλεύονται γραπτώς με τον οικονομικό φορέα που είναι συμβαλλόμενο μέρος στη συμφωνία-πλαίσιο, ζητώντας του, εάν χρειάζεται, να συμπληρώσει την προσφορά του.
5. Όταν συνάπτεται συμφωνία-πλαίσιο με περισσότερους του ενός οικονομικούς φορείς, η εν λόγω συμφωνία-πλαίσιο εκτελείται με έναν από τους κατωτέρω τρόπους:
α), σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της συμφωνίας-πλαίσιο, χωρίς προκήρυξη νέου διαγωνισμού, εφόσον αναφέρονται όλοι οι όροι που διέπουν την παροχή των σχετικών έργων, υπηρεσιών και προμηθειών, και οι αντικειμενικές προϋποθέσεις για τον προσδιορισμό του συμβαλλόμενου στη συμφωνία-πλαίσιο οικονομικού φορέα που θα τις εκτελέσει· οι εν λόγω όροι αναγράφονται στα έγγραφα της σύμβασης για τη συμφωνίαπλαίσιο,
β) όταν στη συμφωνία-πλαίσιο αναφέρονται όλοι οι όροι που διέπουν την παροχή των σχετικών έργων, υπηρεσιών και αγαθών, εν μέρει χωρίς προκήρυξη νέου διαγωνισμού, σύμφωνα με την περίπτωση α΄, και εν μέρει με την προκήρυξη νέου διαγωνισμού μεταξύ των οικονομικών φορέων που είναι συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας-πλαίσιο, σύμφωνα με την περίπτωση γ΄, εφόσον προβλέπεται τέτοια δυνατότητα από τις αναθέτουσες αρχές στα έγγραφα της σύμβασης για τη συμφωνία πλαίσιο. Η επιλογή αν συγκεκριμένα έργα, αγαθά ή υπηρεσίες αγοράζονται κατόπιν προκήρυξης νέου διαγωνισμού ή άμεσα, σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στη συμφωνία-πλαίσιο, γίνεται με αντικειμενικά κριτήρια, τα οποία ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης για τη συμφωνία-πλαίσιο. Τα έγγραφα της σύμβασης προσδιορίζουν επίσης τους όρους του νέου διαγωνισμού. Οι δυνατότητες που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας περίπτωσης εφαρμόζονται επίσης σε οποιαδήποτε τμήμα μιας συμφωνίας-πλαίσιο για την οποία έχουν τεθεί όλοι οι όροι που διέπουν την παροχή των σχετικών έργων, υπηρεσιών και αγαθών, ανεξαρτήτως αν έχουν τεθεί όλοι οι όροι που διέπουν την παροχή των σχετικών έργων, υπηρεσιών και αγαθών για τα λοιπά τμήματα,
γ) αν στη συμφωνία-πλαίσιο δεν έχουν καθορισθεί όλοι οι όροι που διέπουν την παροχή έργων, υπηρεσιών και αγαθών, με νέο διαγωνισμό μεταξύ των οικονομικών φορέων που είναι συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας πλαίσιο.
6. Οι διαγωνισμοί που αναφέρονται στις περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παραγράφου 5 βασίζονται στους ίδιους όρους με αυτούς που ίσχυαν για την ανάθεση της συμφωνίαςπλαίσιο, και, όπου κριθεί απαραίτητο, σε ακριβέστερα διατυπωμένους όρους και, όπου ενδείκνυται, σε άλλους όρους που αναφέρονται στα έγγραφα της σύμβασης για τη συμφωνία-πλαίσιο, σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:
α) για κάθε σύμβαση που πρόκειται να συναφθεί, οι αναθέτουσες αρχές διαβουλεύονται γραπτώς με τους οικονομικούς φορείς που είναι ικανοί να εκτελέσουν τη σύμβαση,
β) οι αναθέτουσες αρχές ορίζουν επαρκή προθεσμία για την υποβολή προσφορών για κάθε συγκεκριμένη σύμβαση, λαμβανομένων υπόψη παραμέτρων όπως η πολυπλοκότητα του αντικειμένου της σύμβασης και ο απαραίτητος χρόνος για την αποστολή των προσφορών,
γ) οι προσφορές υποβάλλονται γραπτώς και δεν ανοίγονται έως τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας απάντησης,
δ) οι αναθέτουσες αρχές αναθέτουν κάθε σύμβαση στον προσφέροντα που υπέβαλε την καλύτερη προσφορά, βάσει των κριτηρίων ανάθεσης που έχουν καθοριστεί στα έγγραφα της σύμβασης για τη συμφωνία-πλαίσιο.
7. Όταν το αντικείμενο της συμφωνίας - πλαίσιο με περισσότερους οικονομικούς φορείς υποδιαιρείται σε περισσότερα τμήματα, καλούνται σε διαβούλευση μόνο οι οικονομικοί φορείς των τμημάτων που ανταποκρίνονται στο εκάστοτε αντικείμενο της εκτελεστικής σύμβασης.
8. Στην περίπτωση των συμφωνιών – πλαίσιο με περισσότερους οικονομικούς φορείς, στο πλαίσιο των διαγωνισμών που αναφέρονται στις περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παραγράφου 5:
α) κατά την υποβολή των προσφορών, εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 79, προκειμένου οι οικονομικοί φορείς να αποδείξουν ότι εξακολουθούν να πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, όπως έχουν καθοριστεί στα έγγραφα της σύμβασης για τη συμφωνία-πλαίσιο,
β) πριν από την ανάθεση κάθε σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον/τους προσφέροντα/ες στον/στους οποίους έχει αποφασίσει να αναθέσει τη σύμβαση να υποβάλει/ουν ενημερωμένα σχετικά δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα άρθρα 79και 80, και κατά περίπτωση, το άρθρο 82. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 79.
9. Οι συμφωνίες – πλαίσιο και οι εκτελεστικές αυτών συμβάσεις αποστέλλονται για προληπτικό έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο, κατά τις οικείες διατάξεις.
10. Ειδικά, για δημόσιες συμβάσεις μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συνάπτουν συμφωνίεςπλαίσιο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο, μετά από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου, όταν πρόκειται να παραχθεί σύνολο όμοιων μελετών ή ως άνω υπηρεσιών, για τις οποίες δεν είναι γνωστά εκ των προτέρων στοιχεία, όπως ιδίως ο ακριβής προσδιορισμός των επί μέρους συμβάσεων, οι χρόνοι έναρξης και λήξης εκπόνησης των επί μέρους μελετών ή παροχής τεχνικών υπηρεσιών, όπως και οι ακριβείς χώροι στους οποίους θα εκτελεσθούν οι συμβάσεις, μπορούν όμως να καθορισθούν οι τιμές και ενδεχομένως οι ποσότητες αυτών. Οι συμφωνίες - πλαίσιο συνάπτονται ιδίως για την εκτέλεση εργασιών υποστηρικτικών μελετών. Η μέγιστη αξία των συμφωνιών - πλαίσιο που συνάπτονται κατ’ έτος απαγορεύεται να υπερβαίνει σε ποσοστό το είκοσι τοις εκατό (20%) των εγκεκριμένων ετήσιων πιστώσεων της αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις της παρούσας παραγράφου, με εκτίμηση τετραετίας. Στον περιορισμό αυτό δεν υπόκεινται οι συμφωνίες - πλαίσιο που συνάπτονται για την προετοιμασία του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης, κατά το άρθρο 45.
Άρθρο 40 - Κεντρικές δραστηριότητες αγορών και κεντρικές αρχές αγορών (ΚΑΑ) (άρθρο 37 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν:
α) να αποκτούν αγαθά και/ή υπηρεσίες από μία ΚΑΑ που προσφέρει τη δραστηριότητα της υποπερίπτωσης α΄ της περίπτωσης 15 της παραγράφου 1 του άρθρου 2 ή/και
β) να αποκτούν έργα, αγαθά και υπηρεσίες χρησιμοποιώντας συμβάσεις που ανατίθενται από μία ΚΑΑ, δυναμικά συστήματα αγορών που διαχειρίζεται μία ΚΑΑ ή, στο βαθμό που καθορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 39, συμφωνία-πλαίσιο που συνάπτεται από μία ΚΑΑ, η οποία προσφέρει τη δραστηριότητα της υποπερίπτωσης β΄ της περίπτωσης 15 της παραγράφου 1 του άρθρου 2.
Όταν ένα δυναμικό σύστημα αγορών το οποίο διαχειρίζεται μια ΚΑΑ μπορεί να χρησιμοποιείται από άλλες αναθέτουσες αρχές, αυτό αναφέρεται στην προκήρυξη διαγωνισμού με την οποία εισάγεται το σύστημα.
2. Μια αναθέτουσα αρχή εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της δυνάμει του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 3 έως 221) όταν:
α) αποκτά αγαθά ή υπηρεσίες από μία ΚΑΑ που προσφέρει τη δραστηριότητα της υποπερίπτωσή α΄της περίπτωσης 15 της παραγράφου 1 του άρθρου 2 ή/και
β) αποκτά έργα, αγαθά ή υπηρεσίες χρησιμοποιώντας συμβάσεις που ανατίθενται από την ΚΑΑ, δυναμικά συστήματα αγορών που διαχειρίζεται η ΚΑΑ ή , στο βαθμό που καθορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 39, συμφωνία-πλαίσιο που συνάπτεται από την ΚΑΑ η οποία προσφέρει τη δραστηριότητα της υποπερίπτωσης β΄ της περίπτωσης 15 της παραγράφου 1 του άρθρου 2.
Ωστόσο, η εν λόγω αναθέτουσα αρχή φέρει την ευθύνη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων δυνάμει του παρόντος Βιβλίου όσον αφορά τα μέρη που διεξάγονται από την ίδια, όπως:
α) η ανάθεση μιας σύμβασης στο πλαίσιο δυναμικού συστήματος αγορών το οποίο διαχειρίζεται μία ΚΑΑ,
β) η διεξαγωγή νέου διαγωνισμού βάσει της συμφωνίας - πλαίσιο που έχει συναφθεί από μία ΚΑΑ,
γ) ο προσδιορισμός του συμβαλλόμενου στη συμφωνία-πλαίσιο οικονομικού φορέα, δυνάμει των περιπτώσεων α΄ή β΄της παραγράφου 5 του άρθρου 39, ο οποίος θα εκτελέσει ένα συγκεκριμένο καθήκον εντός της συμφωνίας-πλαίσιο που έχει συναφθεί από μία ΚΑΑ.
3. Όλες οι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων που διεξάγονται από μία ΚΑΑ, διενεργούνται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στα άρθρα 22, 36 και 37.
4. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν, χωρίς να εφαρμόζουν τις διαδικασίες του παρόντος Βιβλίου να αναθέτουν μία δημόσια σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών σε μία ΚΑΑ. Αυτές οι δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν την παροχή επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών.
Άρθρο 41 - Ειδικές ρυθμίσεις σχετικά με τις κεντρικές δραστηριότητες αγορών και τον προγραμματισμό δημοσίων συμβάσεων
1. Λειτουργούν ως ΕΚΑΑ, υπό την έννοια της περίπτωσης 18 της παραγράφου 1 του άρθρου 2:
α) Η Γενική Γραμματεία Υποδομών (ΓΓΥ) του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών,
β) η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών (ΓΔΔΣ και Π) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΓΓΕ και ΠΚ) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών, υπό την επιφύλαξη της περίπτωσης γ΄ και
γ) η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) του Υπουργείου Υγείας για δημόσιες συμβάσεις προμήθειας ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών.
2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, δύνανται να καθορίζονται ΚΑΑ, με αρμοδιότητα την παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών είτε σε επίπεδο διαφορετικών κατηγοριών φορέων του δημόσιου τομέα, είτε βάσει τομέα ή κλάδου της αγοράς είτε κατά γεωγραφικές ενότητες της χώρας είτε με συνδυασμένη εφαρμογή των κριτηρίων αυτών. Με όμοια απόφαση καθορίζονται ειδικότερα θέματα, αντίστοιχα με αυτά των παραγράφων 3 και 4, για την παροχή συγκεντρωτικών δραστηριοτήτων αγορών από ΚΑΑ, για τους τομείς και αναθέτουσες αρχές ευθύνης τους, κατά τις κείμενες διατάξεις.
3. Με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ καθορίζονται ειδικότερα θέματα, που αφορούν την παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από την εκάστοτε αρμόδια ΕΚΑΑ και ιδίως:
α) οι όροι για την ομαδοποίηση και υπαγωγή συμβάσεων στην εκάστοτε αρμόδια ΕΚΑΑ,
β) οι κατηγορίες έργων, αγαθών και υπηρεσιών, που θα αποτελέσουν αντικείμενο ομαδοποίησης σε εθνικό, περιφερειακό, τοπικό επίπεδο και για τα οποία οι αναθέτουσες αρχές προσφεύγουν υποχρεωτικά στις ΕΚΑΑ,
γ) οι κατηγορίες συμβάσεων που εξαιρούνται από την αρμοδιότητα των ΕΚΑΑ και
δ) κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή των ανωτέρω.
4. Με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ, καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της απόφασης της παραγράφου 3:
α) οι κατ’ έτος συγκεκριμένες κατηγορίες συμβάσεων, συμφωνιών πλαίσιο και δυναμικών συστημάτων αγορών που συνάπτονται υποχρεωτικά, από τις ΕΚΑΑ, καθώς και οι αναθέτουσες αρχές για τις οποίες προορίζονται,
β) οι κατ’ έτος επιμέρους συμβάσεις οι οποίες εξαιρούνται από την αρμοδιότητα των ΕΚΑΑ, πέραν των συμβάσεων που έχουν ήδη εξαιρεθεί από την αρμοδιότητα των ΕΚΑΑ δυνάμει της απόφασης της παραγράφου 3.
Η απόφαση της παρούσας παραγράφου εκδίδεται κατόπιν γνώμης:
α) του Τεχνικού Συμβουλίου της ΕΚΑΑ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1, για τα θέματα αρμοδιότητας αυτής,
β) της επιτροπής της παραγράφου 5 για τα θέματα αρμοδιότητας της ΕΚΑΑ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 και
γ) της επιτροπής της παραγράφου 5 για τα θέματα αρμοδιότητας της ΕΚΑΑ της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1.
5. Συστήνονται:
α) επιτροπή με αρμοδιότητα την παροχή συμβουλών και γνωμών στην ΕΚΑΑ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 αναφορικά με τα θέματα του παρόντος άρθρου, καθώς και της περίπτωσης α΄ της παρ. 3 του άρθρου 74 και
β) επιτροπή με αρμοδιότητα την παροχή συμβουλών και γνωμών στην ΕΚΑΑ της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 αναφορικά με τα θέματα του παρόντος άρθρου.
Με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ συγκροτούνται οι επιτροπές των περιπτώσεων α΄και β΄, αντίστοιχα, καθορίζεται ο αριθμός των μελών τους, οι ιδιότητές τους, τακτικών και αναπληρωματικών, καθώς και η διάρκεια της θητείας τους και ο τρόπος λειτουργίας τους
6. Με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ ή του καθ΄ ύλην αρμόδιου Υπουργού ή αποφαινομένου οργάνου της ΚΑΑ, μπορεί να ανατίθεται στις αναθέτουσες αρχές η εκτέλεση συμβάσεων και συμφωνιών πλαίσιο, που έχουν συνάψει γι΄ αυτές οι ΕΚΑΑ ή ΚΑΑ, αντίστοιχα.
7. Οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να υποβάλλουν πίνακα προγραμματισμού για τις συμβάσεις αρμοδιότητάς τους στην αρμόδια ΕΚΑΑ. Η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις συμβάσεις που αφορούν, απαιτούν ή περιλαμβάνουν διαβαθμισμένες πληροφορίες. Με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ, ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα της διαδικασίας προγραμματισμού και υποβολής του πίνακα, όπως ιδίως:
α) η δομή, το περιεχόμενο, τα καταχωριζόμενα στοιχεία, τα έτη προγραμματισμού και ο χρόνος υποβολής, τροποποίησης και συμπλήρωσης του πίνακα, β) οι κατά περίπτωση υπόχρεες και εξαιρούμενες αναθέτουσες αρχές, γ) οι προγραμματιζόμενες και εξαιρούμενες συμβάσεις, δ) τα αρμόδια όργανα για τον έλεγχο της προσήκουσας τήρησης της υποχρέωσης προγραμματισμού, καθώς και ε) κάθε άλλο σχετικό θέμα.
8. Από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, όσον αφορά τις προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών που υπάγονται υποχρεωτικά σε κεντρικές δραστηριότητες αγορών από την ΕΚΑΑ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1, εξαιρούνται οι δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που συνάπτουν οι κάτωθι φορείς:
(α) οι ενοριακοί ναοί, οι εκκλησιαστικές σχολές, τα εκκλησιαστικά ιδρύματα, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος και λοιποί εκκλησιαστικοί φορείς,
(β) οι επαγγελματικοί σύλλογοι (δικηγορικοί, συμβολαιογραφικοί κ.λπ.),
(γ) δημόσια νομικά πρόσωπα που λειτουργούν με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας και οι μετοχές τους έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο,
(δ) τα Επιμελητήρια.
2. Στην υπ’ αριθμ. 7000/1/19/1-δ Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2460/Β/27.06.2018) με θέμα «Ορισμός ανεξάρτητων επιχειρησιακών μονάδων, υποκείμενων ή υπαγόμενων στον Φορέα της Ελληνικής Αστυνομίας, του Υπουργείου Εσωτερικών κατά το άρθρο 6, παρ. 2 εδάφιο γ΄ του ν. 4412/2016, όπως ισχύει.» προβλέπονται τα εξής:
«[…] διαπιστώνουμε:
Άρθρο 1
Α. Τη συνδρομή των κριτηρίων, των όρων και των προϋποθέσεων, που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 της αριθμ. 75555/289/16-07-2017 (Β 2336) κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός κριτηρίων υπαγωγής στην έννοια της "χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών" του άρθρου 6, παρ. 2, εδάφιο β του ν. 4412/2016», στις κάτωθι αναφερόμενες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες ορίζονται ως χωριστές επιχειρησιακές μονάδες ανεξαρτήτως υπεύθυνες για τη σύναψη συμβάσεων των ίδιων ή ορισμένων κατηγοριών αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016 (Α 147).
[…] Άρθρο 4
Α. Το είδος των συμβάσεων, βάσει των Κωδικών Αριθμών Εξόδων (Κ.Α.Ε.), που πρόκειται να αντιμετωπιστούν από τις ανεξάρτητες επιχειρησιακές μονάδες εμφαίνονται στον κάτωθι πίνακα:
K.A.E Περιγραφή
9131 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού (παρελθόντων ετών)
9151 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (παρελθόντων ετών)
1321 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά
1511 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
1512 Προμήθεια καυσίμων Θέρμανσης και Δαπάνες Κοινοχρήστων
0851 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατονισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων
Β. Οι προαναφερόμενοι Κωδικοί Αριθμοί Εξόδων (Κ.Α.Ε) δύναται να τροποποιούνται, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, όπως αυτές ανακύπτουν κάθε φορά με νεότερη διαπιστωτική πράξη.»
3. Στην υπ’ αριθμ. 7000/1/19/1-β Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2263/Β/15.06.2018) με θέμα «Μεταβίβαση πιστώσεων μέσω επιτροπικών ενταλμάτων στους δευτερεύοντες διατάκτες του Ειδικού Φορέα 07-410 «Ελληνική Αστυνομία», έτους 2019» προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:
Άρθρο 1
Εγκρίνουμε τη μεταβίβαση πιστώσεων με αντίστοιχα επιτροπικά εντάλματα της αρμόδιας Υπηρεσίας, σε βάρος των πιστώσεων του Π/Υ εξόδων του Ειδικού Φορέα 07-410 «Ελληνική Αστυνομία», έτους 2019, ανά ξεχωριστό είδος δαπάνης, ανά C.P.V. και κωδικό αριθμό εξόδου, προς σκοπό κάλυψης των αναγκών των περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως εμφαίνεται στους ακόλουθους συνημμένους πίνακες.
(Ακολουθούν Πίνακες ανά ΚΑΕ, μεταξύ των οποίων και ο «Πίνακας Α’ Κ.Α.Ε 1321» στον οποίο αποτυπώνονται τα ποσά ανά Ανεξάρτητη Επιχειρησιακή Μονάδα για το CPV 34350000-5 Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως.)
4. Στην υπ΄ αριθμ. 54855 Φ.599/12-09-2017 (ΦΕΚ Β 3202/12-9-2017) Υ.Α. του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών με θέμα «Ορισμός των οργανικών μονάδων του Πυροσβεστικού Σώματος οι οποίες αποτελούν χωριστές επιχειρησιακές μονάδες, ανεξαρτήτως υπεύθυνες για τη σύναψη συμβάσεων των ίδιων ή ορισμένων κατηγοριών αυτών, οι οποίες πληρούν τα κριτήρια τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 της αριθμ. 75555/289/06-07-2017 (Β 2336) Κοινής Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, τα οποία καθορίσθηκαν σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4412/16 (Α 147)» προβλέπονται, τα εξής:
«[…]1. Την ανάγκη εφαρμογής της υπ' αριθ. 75555/289/06- 07-2017 (Β' 2336) κοινής υπουργικής απόφασης. 2. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, διαπιστώνουμε:
Α. - Τη συνδρομή των κριτηρίων, των όρων και των προϋποθέσεων, που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 της αριθ. 75555/289/16-07-2017 (Β` 2336) κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός κριτηρίων υπαγωγής στην έννοια της "χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών" του άρθρου 6, παρ. 2, εδάφιο β` του ν. 4412/2016», στις κάτωθι αναφερόμενες υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ.), οι οποίες ορίζονται ως χωριστές επιχειρησιακές μονάδες ανεξαρτήτως υπεύθυνες για τη σύναψη συμβάσεων των ίδιων ή ορισμένων κατηγοριών αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016 (Α` 147). Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 5 της ανωτέρω Κοινής Υπουργικής Απόφασης, οι οργανικές / διοικητικές μονάδες του Π.Σ., που περιλαμβάνονται στον κατωτέρω Πίνακα πληρούν τα κριτήρια, τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 αυτής και καθεμία εξ` αυτών αποτελεί χωριστή επιχειρησιακή μονάδα ανεξαρτήτως υπεύθυνη για τις διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων της, κατά την έννοια του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016, αναφορικά με τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών του Βιβλίου Ι του ίδιου νόμου και τα αντίστοιχα CPV, εξαιρουμένων των συμβάσεων που συνάπτονται από Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών (ΕΚΑΑ) ή/και από Κεντρική Αρχή Αγορών (ΚΑΑ).
Ειδικότερα, οι Υπηρεσίες/διοικητικές μονάδες του Π.Σ. που αναφέρονται στον κατωτέρω Πίνακα, οι οποίες ορίζονται ως χωριστές επιχειρησιακές μονάδες, διαθέτουν σωρευτικά αυτοτελή διοικητική ικανότητα και δημοσιονομική αυτοτέλεια, οι οποίες τεκμαίρονται από τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
1) Αυτοτελή διοικητική ικανότητα, καθώς, σύμφωνα με:
Την υπ` αριθ. 46714 Φ.519.1/3-8-2017 (Β` 942) απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών προβλέπεται ότι η αρμοδιότητα διενέργειας όλων των προβλεπόμενων διαδικαστικών ενεργειών, βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί προμηθειών, για την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών, προς κάλυψη, των αναγκών Δ.Ι.Π.Υ.Ν., έχει μεταβιβαστεί στα Γραφεία Προμηθειών - Δαπανών των αναφερόμενων στον Πίνακα Υπηρεσιών και στους Προϊσταμένους αυτών.
2) Σημαντικό βαθμό δημοσιονομικής αυτοτέλειας, δεδομένου ότι σε καθεμία εξ` αυτών έχουν μεταβιβασθεί δυνάμει της υπ` αριθ. 51740 οικ.Φ. 109.1/11-8-2017 (Φ.Ε.Κ. 2935 Β`) απόφασης Συντονιστή Υποστήριξης Επιτελείου Α.Π.Σ., οι αρμοδιότητες του δευτερεύοντα διατάκτη.»
(Ακολουθεί Πίνακας Ανεξάρτητων Επιχειρησιακών Μονάδων, ανά γεωγραφική περιοχή, χωρίς ποσά)
V. Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Με στόχο την επίτευξη οικονομιών κλίμακας, συμπεριλαμβανόμενων χαμηλότερων τιμών και κόστους συναλλαγής, καθώς και την καλύτερη διαχείριση των δημοσίων συμβάσεων, στα άρθρα 39 έως 43 του ν. 4412/2016 περιλαμβάνονται διατάξεις σχετικά με τις τεχνικές και τα εργαλεία για τις συγκεντρωτικές συμβάσεις και ειδικότερα τις Κεντρικές Αρχές Αγορών (άρθρα 40-41).
Ειδικότερα, με την παρ. 1 του άρθρου 41 ορίζεται, μεταξύ άλλων, η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών (ΓΔΔΣ και Π) ως Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών, για δημόσιες συμβάσεις προμήθειας αγαθών και γενικών υπηρεσιών, ενώ, περαιτέρω,
α) με την παρ. 3, παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό που προΐσταται της ΕΚΑΑ για έκδοση υπουργικής απόφασης με την οποία καθορίζονται όροι για την ομαδοποίηση και σύναψη δημόσιων συμβάσεων από κεντρικές αρχές αγορών, τα είδη των δημοσίων συμβάσεων οι οποίες δεν συνάπτονται από κεντρικές αρχές αγορών, οι κατηγορίες έργων, αγαθών και υπηρεσιών που μπορούν να αποτελούν αντικείμενο ομαδοποίησης και για την προμήθεια των οποίων υποχρεωτικά γίνεται προσφυγή σε τεχνικές συγκεντρωτικών αγορών καθώς και κάθε σχετικό θέμα και
β) με την παρ. 4, στο πλαίσιο της οποίας διαβιβάζεται το παρόν σχέδιο, παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό που προΐσταται της ΕΚΑΑ για έκδοση υπουργικής απόφασης, με την οποία θα καθορίζονται, σε εθνικό επίπεδο, οι κατ' έτος συγκεκριμένες κατηγορίες συμβάσεων που συνάπτονται υποχρεωτικά από την ΕΚΑΑ, οι αναθέτουσες αρχές για τις οποίες προορίζονται και οι κατ΄ έτος, πέραν των συμβάσεων που έχουν ήδη εξαιρεθεί, τυχόν εξαιρούμενες από την αρμοδιότητα της ΕΚΑΑ συμβάσεις.
VI. Επί της νομιμότητας και του περιεχομένου των προτεινόμενων ρυθμίσεων
1. Σε εφαρμογή της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016 εκδόθηκε η υπό τροποποίηση υπ' αριθμ. 41075/2018 (ΦΕΚ 1419 Β/25.04.2018) υπουργική απόφαση, με την οποία καθορίστηκαν οι συγκεκριμένες κατηγορίες συμφωνιών πλαίσιο, για το έτος 2018, που θα συνάπτονται υποχρεωτικά από την Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την ιδιότητά της ως ΕΚΑΑ, και οι αναθέτουσες αρχές για τις οποίες προορίζονται μετά την έκδοση της υπ’ αριθμ. Γ1/2018 Γνώμης της Αρχής. Με την ως άνω ΥΑ καθορίσθηκε, επίσης, ανώτατο χρηματικό όριο ανά είδος σύμβασης – για κάποιες από τις κατηγορίες συμβάσεων που θα συνάπτονται από την ΕΚΑΑ - εντός του οποίου εκάστη αναθέτουσα αρχή δύναται να αναθέσει σύμβαση για την κάλυψη των αναγκών της μέχρι τη σύναψη της προβλεπόμενης, ανά είδος, συμφωνίας πλαίσιο. Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι, με βάση την ΥΑ 137954/22.12.2016 (ΦΕΚ 4515/Β/30.1.2016 ), την πρώτη που, κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016, έθετε τους κανόνες της ομαδοποίησης, το ανώτατο αυτό όριο είχε οριστεί στο ποσό των 60.000 ανά αναθέτουσα αρχή (άρθρο 5 παρ. 8 της ως άνω ΥΑ). Η ως άνω διάταξη τροποποιήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ. 17107/08.02.2019 ΥΑ (ΦΕΚ τ. Β’ 673/28.02.2019) ορίζοντας ότι από την αρμοδιότητα της ΓΔΔΣ για την παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών εξαιρούνται, μεταξύ άλλων, οι δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών που «αφορούν στην κάλυψη των αναγκών των αναθετουσών αρχών μέχρι τη σύναψη της αντίστοιχης σύμβασης, συμφωνίας πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος από τη ΓΔΔΣ. Η αξία των προμηθειών και γενικών υπηρεσιών που εξαιρείται από κάθε κατηγορία σύμβασης, συμφωνίας πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος, καθορίζεται στην υπουργική απόφαση της παρ. 4 του αρ. 41 ν. 4412/2016 και δεν μπορεί να υπερβαίνει κατ’ έτος το ποσό των 60.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ».
Ακολούθως, εκδόθηκε η με αριθμ. 41075/16.04.2018 (Φ.Ε.Κ. 1419/Β’/25.04.2018) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, η οποία τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 65201/18.06.2018 (ΦΕΚ 2628/Β/05.07.2018) όμοια απόφαση, ως προς τους φορείς του Παραρτήματος Α, για τους οποίους θα διενεργείτο διαγωνιστική διαδικασία για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο για την προμήθεια επιτραπέζιων υπολογιστών και οθονών, με τη συμπερίληψη σε αυτό της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.
Περαιτέρω, τροποποιήθηκε εκ νέου, με την με αριθμ. 18534-1/12.02.2018 (ΦΕΚ 2674/Β/28.02.2018) υπουργική απόφαση ως προς τα σημεία γ) και ε) της παρ. 1 αυτής. Ειδικότερα, με τις τροποποιήσεις αυτές παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε αναθέτουσα αρχή, η οποία θα προσφεύγει στην ΕΚΑΑ για την κάλυψη των αναγκών της αναφορικά με τα είδη των παραγράφων αυτών (ήτοι υποδήματα και ελαστικά επίσωτρα αυτοκινήτων και λεωφορείων), να προβαίνει, για το χρονικό διάστημα από 01.01.2019 και έως τη σύναψη της συμφωνίας πλαίσιο, σε ανάθεση σύμβασης αξίας μέχρι του ειδικότερα προβλεπόμενου στην απόφαση χρηματικού ορίου για κάθε μία εξ αυτών. Τα ποσά αυτά ορίστηκαν, ανά είδος, κατ’ ανώτατο όριο έως του ποσού των 60.000 ευρώ για κάθε αναθέτουσα αρχή, ενώ για τις Ανεξάρτητες Επιχειρησιακές Μονάδες που υπάγονται στον φορέα της Ελληνικής Αστυνομίας του Υπουργείου Εσωτερικών, μέχρι του ποσού που ορίζεται στην υπ' αριθμ. 7000/1/19/1-δ (ΦΕΚ 2460/Β/27.06.2018) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών.
2. α) Εν προκειμένω, με την υποβληθείσα ρύθμιση αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο των σημείων γ) και ε) της παρ. 1 της ως άνω απόφασης, και, στο μεν σημείο γ) ρητά γίνεται παραπομπή στις αναθέτουσες αρχές του Παραρτήματος Γ, στο δε σημείο ε) γίνεται παραπομπή σε εκάστη αναθέτουσα αρχή και ανεξάρτητη επιχειρησιακή μονάδα των Παραρτημάτων Ε & ΣΤ. Ταυτόχρονα και στα δύο εδάφια προβλέπεται η δυνατότητα των ως άνω αναθετουσών αρχών και ανεξάρτητων επιχειρησιακών μονάδων να προβαίνουν ετησίως (για το χρονικό διάστημα από 1/1/2019 και έως τη σύναψη της συμφωνίας πλαίσιο), για την κάλυψη των αναγκών τους, σε σύναψη σύμβασης αξίας μέχρι του αναγραφόμενου (στην απόφαση και στην προτεινόμενη τροποποίηση) χρηματικού ορίου, ανά αναθέτουσα αρχή και ανεξάρτητη επιχειρησιακή μονάδα.
Συναφώς, διαπιστώνεται ότι η διατύπωση της προβλεπόμενης ρύθμισης, όπως έχει συμπεριληφθεί στο υποβληθέν σχέδιο «Για το χρονικό διάστημα από 01.01.2019 και έως τη σύναψη της συμφωνίας πλαίσιο εκάστη αναθέτουσα αρχή δύναται να προβαίνει ετησίως για την κάλυψη των αναγκών της, σε σύμβαση αξίας μέχρι του κατωτέρω χρηματικού ορίου […]εφαρμόζοντας τις κατά περίπτωση διατάξεις του ν. 4412/16» διατυπώνει πλέον με σαφήνεια ότι το ποσό που αναφέρεται αφορά σε ετήσια βάση (πρβλ παρατήρηση της Αρχής στην Γνώμη Γ1/2019. Εξυπακούεται ότι η ως άνω δυνατότητα ισχύει εφεξής και δεν έχει αναδρομική ισχύ. Προ τούτο επισημαίνεται ότι σύμφωνα και με τη γενική αρχή του διοικητικού δικαίου, οι κανονιστικές πράξεις δεν έχουν αναδρομική ισχύ, δηλαδή τα έννομα αποτελέσματά τους δεν μπορούν να ανατρέξουν σε χρόνο προγενέστερο από την έκδοση ή κοινοποίησή τους. Οι κανόνες που θεσπίζονται με κανονιστική πράξη μπορούν να τροποποιηθούν ή να καταργηθούν μόνον από διατάξεις νεότερων ομοίων πράξεων, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται η σχετική κανονιστική αρμοδιότητα (βλ. Ε. Σπηλιωτόπουλος, Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, 14η έκδοση, 170 επ.)
Περαιτέρω, στο σημείο ε) της παρ. 1 αντικαθίστανται οι αριθμοί 6, 7 και 8 ως εξής: α) προστίθεται στον αριθ. 6 που αφορά στο Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος η φράση «- Κεντρική Υπηρεσία», β) ο αριθμός 7 αντικαθίσταται με τη φράση «Ανεξάρτητες Επιχειρησιακές Μονάδες, υποκείμενων ή υπαγόμενων στον φορέα του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, όπως αυτές ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 54855 Φ.599/12-09-2017 Υ.Α. του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών: μέχρι του ποσού που στο Παράρτημα ΣΤ ορίζεται», και γ) το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής λαμβάνει τον αριθμό 8 (αντί 7).
Ως προς την προσθήκη της φράσης «Κεντρική Υπηρεσία» επισημαίνεται σχετικά ότι η αόριστη έννοια της “κεντρικής υπηρεσίας” δεν νοείται με ενιαίο τρόπο για όλη τη διοίκηση και ως εκ τούτου, υφίσταται ο κίνδυνος να δημιουργηθεί σύγχυση στους αποδέκτες της εν λόγω ΥΑ κατά την εφαρμογή της, καθώς δεν προκύπτει ούτε π.χ. με ποιόν τρόπο θα επιμερίσουν οι αναθέτουσες αρχές τις ανάγκες τους στις κεντρικές και μη υπηρεσίες, αν η κεντρική υπηρεσία είναι υπεύθυνη για τις διαδικασίες ανάθεσης και άλλων υπηρεσιών, αν υπάρχει δυνατότητα διαχωρισμού κοινών πιστώσεων, αν η ίδια η αναθέτουσα εν τέλει θα διενεργήσει ταυτόχρονα με την ΕΚΑΑ διαγωνιστικές διαδικασίες για την κάλυψη των αναγκών των μη κεντρικών υπηρεσιών της στα ίδια είδη και υπηρεσίες κ.λπ.
Οι Ανεξάρτητες Επιχειρησιακές Μονάδες, που υπόκεινται ή υπάγονται στον φορέα του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 54855 Φ.599/12-09-2017 Υ.Α. του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών «Ορισμός των οργανικών μονάδων του Πυροσβεστικού Σώματος οι οποίες αποτελούν χωριστές επιχειρησιακές μονάδες, ανεξαρτήτως υπεύθυνες για τη σύναψη συμβάσεων των ίδιων ή ορισμένων κατηγοριών αυτών, οι οποίες πληρούν τα κριτήρια τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 της αριθμ. 75555/289/06-07-2017 (Β 2336) Κοινής Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, τα οποία καθορίσθηκαν σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4412/16 (Α 147)». Οι εν λόγω οργανικές/διοικητικές μονάδες του Π.Σ., όπως αυτές περιλαμβάνονται σε Πίνακα (ανά γεωγραφική περιοχή και χωρίς να ορίζονται συγκεκριμένα ποσά) πληρούν τα κριτήρια, τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 της με αριθμ. 75555/289/06-07-2017 (Β 2336) Κ.Υ.Α. και καθεμία εξ` αυτών αποτελεί χωριστή επιχειρησιακή μονάδα ανεξαρτήτως υπεύθυνη για τις διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων της, κατά την έννοια του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016, αναφορικά με τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών του Βιβλίου Ι του ίδιου νόμου και τα αντίστοιχα CPV, εξαιρουμένων των συμβάσεων που συνάπτονται από Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών (ΕΚΑΑ) ή/και από Κεντρική Αρχή Αγορών (ΚΑΑ).
β) Επιπροσθέτως, προτείνεται η αντικατάσταση του Παραρτήματος Ε ως εξής: α) στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας αναγράφεται η φράση «-Κεντρική Υπηρεσία» και προστίθενται, πλέον των αναφερόμενων σ’ αυτό, οι «Ανεξάρτητες Επιχειρησιακές Μονάδες, υποκείμενων ή υπαγόμενων στον φορέα της Ελληνικής Αστυνομίας, του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως αυτές ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 7000/1/19/1-δ Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών», και β), διαγράφεται το σημείο «5. Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος», το οποίο μεταφέρεται πλέον στο νέο Παράρτημα ΣΤ.
Ως προς την προσθήκη της φράσης «Κεντρική Υπηρεσία», ισχύουν όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω, υπό στοιχ. α, για το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος.
Περαιτέρω, ως προς την προσθήκη των Ανεξάρτητων Επιχειρησιακών Μονάδων που υπόκεινται ή υπάγονται στον φορέα της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία είχε προταθεί και στην προηγούμενη τροποποίηση της εν λόγω ΥΑ (σχετ. τα με αριθμ. πρωτ. 139785/21.12.2018 και 5797/17.01.2019 έγγραφα της Γενικής Διεύθυνσης Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τα οποία υποβλήθηκαν στην Αρχή στις 24.12.2018 και 17.01.2019 κι έλαβαν αρ. πρωτ. εισερχ. 66998 και 366 αντίστοιχα), αλλά τελικά δεν συμπεριλήφθηκε στο κείμενο της με αριθ. 18534-1/12.02.2018 (ΦΕΚ 2674/Β/28.02.2018) Υ.Α. (2η τροποποίηση), η Αρχή έχει γνωμοδοτήσει στην Γ1/2019 Γνώμη της (βλ. VI. παρ. 2 ii).
Ειδικότερα, στην ως άνω Γνώμη αναφέρονται τα εξής:
«Αναφορικά με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, επισημαίνεται ότι, κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 75555/289/06.07.2017 (ΦΕΚ Β 2336/10.07.2017) ΚΥΑ για τον καθορισμό των κριτηρίων υπαγωγής στην έννοια της χωριστής επιχειρησιακής μονάδας.
Στη συνέχεια με τις υπ’ αριθμ. 7000/7/3/06.09.2017 (ΦΕΚ 3135/Β/08.09.2017), 7000/1/7/18δ/07.12.2017 (ΦΕΚ 4335/Β/12.12.2018) και 7000/1/19/1-δ/08.06.2018 (ΦΕΚ 2460/Β/27.06.2018) διαπιστωτικές πράξεις του καθ’ ύλην αρμόδιου Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών ορίσθηκαν οι υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας ως ανεξάρτητες επιχειρησιακές μονάδες «ανεξαρτήτως υπεύθυνες για τη σύναψη συμβάσεων των ίδιων ή ορισμένων κατηγοριών αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016». Ειδικότερα σημειώνεται ότι με την πρώτη των ως άνω διαπιστωτικών πράξεων [υπ’ αριθμ 7000/7/3/06.09.2017 (ΦΕΚ 3135/Β/08.09.2017)] η προμήθεια ελαστικών επισώτρων αυτοκινήτων (CPV 34351100-3) είχε συμπεριληφθεί μεταξύ των ειδών των συμβάσεων «που πρόκειται να αντιμετωπισθούν από τις ανεξάρτητες επιχειρησιακές μονάδες».
Η εν λόγω ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία για σύναψη συμφωνίας πλαίσιο για την προμήθεια των εν θέματι ειδών, με βάση τα οριζόμενα στην ως άνω ΥΑ, ήδη έχει εκκινήσει κατά το μήνα Δεκέμβριο του έτους 2018 και βρίσκεται στο στάδιο υποβολής προσφορών με καταληκτική προθεσμία την 11.02,2019 (βλ σχετ. υπ’ αριθμ. 15/2018/28.12.2018 διακήρυξη «Σύναψης συμφωνίας πλαίσιο ελαστικών επισώτρων», προϋπολογισθείσας δαπάνης 21.750.504,15€ πλέον ΦΠΑ και διάρκειας 2 ετών, έχει δημοσιευθεί στο ΚΗΜΔΗΣ την 31.12.2018 με ΑΔΑΜ 18PROC004295877 και στο ΕΣΗΔΗΣ με α/α 68992).
Δεδομένου ότι οι Αναθέτουσες Αρχές/Φορείς που συμμετέχουν στην ήδη προκηρυχθείσα συμφωνία πλαίσιο έχει συμπεριληφθεί, μεταξύ άλλων, το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, με τις εκεί αναφερόμενες ποσότητες και προϋπολογισμό, δεν νοείται στο παρόν χρονικό σημείο τροποποίηση του Παραρτήματος Ε, που περιλαμβάνει τις αναθέτουσες αρχές οι οποίες ορίζονται στην εν λόγω διακήρυξη και οι οποίες υποχρεωτικά πρέπει να προσφεύγουν στην ΕΚΑΑ για την κάλυψη των αναγκών τους για τα εν θέματι είδη.
Άλλο είναι το ζήτημα του ανώτατου χρηματικού ορίου για το οποίο μπορεί κάθε αναθέτουσα αρχή να προβαίνει αυτοτελώς σε διαδικασίες ανάθεσης δημόσιας σύμβασης για την κάλυψη των αναγκών της μέχρι τη σύναψη της συμφωνίας πλαίσιο. Στην περίπτωση αυτή το υποβληθέν σχέδιο ΥΑ φαίνεται να διαφοροποιείται ως προς το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, εφόσον παραπέμπει στις διαπιστωτικές αποφάσεις καθώς και στις σχετικές αποφάσεις μεταβίβασης πιστώσεων μέσω επιτροπικών ενταλμάτων στους δευτερεύοντες διατάκτες του εν λόγω Φορέα. Στις εν λόγω αποφάσεις αναφέρονται οι ανεξάρτητες επιχειρησιακές μονάδες του Φορέα της Ελληνικής Αστυνομίας, για τις οποίες, για το έτος 2019, φαίνεται να εξακολουθεί η δυνατότητα, δυνάμει του ισχύοντος νομοθετικού κανονιστικού πλαισίου, να είναι ανεξαρτήτως υπεύθυνες για τις διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων της ίδιας κατηγορίας και η αξία των συμβάσεων να μπορεί να υπολογίζεται στο επίπεδο της συγκεκριμένης μονάδας.
Σε κάθε περίπτωση το ως άνω κανονιστικό πλαίσιο, στην περίπτωση που στις αναθέτουσες αρχές υπάγονται και ανεξάρτητες επιχειρησιακές μονάδες, χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, κατά την εφαρμογή του, ώστε να αποφευχθούν αντιφατικές πρακτικές που αφορούν μεν στην κεντρικοποίηση των αγορών, καθώς οι συμβάσεις και οι συμφωνίες πλαίσιο συνάπτονται υποχρεωτικά από τις ΕΚΑΑ και καθορίζονται ετησίως, κατόπιν έγκαιρου συντονισμού και προγραμματισμού των εμπλεκομένων φορέων /αναθετουσών αρχών, και την παράλληλη εφαρμογή κανόνων που αφορούν σε ανάθεση συμβάσεων από χωριστές επιχειρησιακές μονάδες, οι οποίες έχουν ορισθεί, δυνάμει των διαπιστωτικών πράξεων ως ανεξαρτήτως υπεύθυνες για τις δημόσιες συμβάσεις που συνάπτουν».
γ) Τέλος, προστίθεται νέο Παράρτημα ΣΤ που περιλαμβάνει το «Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος – Κεντρική Υπηρεσία» και τις «Ανεξάρτητες Επιχειρησιακές Μονάδες, υποκείμενων ή υπαγόμενων στον φορέα του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, όπως αυτές ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 54855 Φ.599/12-09-2017 Υ.Α. του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών», και αναλυτικά αναγράφονται στο υπό εξέταση σχέδιο απόφασης, ενώ ορίζεται για κάθε μια από αυτές συγκεκριμένο ποσό.
Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι στα αναγραφόμενα ποσά δίπλα σε κάθε Ανεξάρτητη Επιχειρησιακή Μονάδα δεν αναφέρεται το νόμισμα, ούτε αν το κάθε ποσό είναι πλέον ή συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Δεδομένου ότι σύμφωνα με την προτεινόμενη τροποποίηση της περίπτωσης ε της παρ. 1, οι εν λόγω ανεξάρτητες επιχειρησιακές μονάδες δύνανται να προβαίνουν ετησίως σε συμβάσεις αξίας μέχρι του ποσού που ορίζεται στο Παράτημα ΣΤ, θα πρέπει το αναγραφόμενο ποσό να είναι σαφές και επακριβώς διατυπωμένο, προκειμένου να γίνεται ορθή υπαγωγή στις διαδικασίες ανάθεσης που ορίζουν οι διατάξεις του ν. 4412/2016 και το συναφές κανονιστικό πλαίσιο.
Περαιτέρω, όπως προκύπτει από τα υποβληθέντα στην Αρχή σχετικά, το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος απέστειλε προς το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, το υπ’ αριθμ. πρωτ. 14538/09.03.2020 έγγραφό του, στο οποίο αναφέρει τα εξής: «3.1 Τα ελαστικά αποτελούν ζωτικής σημασίας υλικό για την ασφάλεια των πληρωμάτων των πυροσβεστικών οχημάτων, αλλά και για την ομαλή λειτουργία του μηχανοκίνητου στόλου, ειδικότερα κατά την αντιπυρική περίοδο. Η μη αντικατάσταση τους λόγω φθοράς, έχει ως επακόλουθο την ακινητοποίηση των οχημάτων, με ότι αυτό συνεπάγεται για την επιχειρησιακή επάρκεια του Πυροσβεστικού Σώματος. 3.2 Η υπηρεσία μας προμηθεύτηκε τα τελευταία ελαστικά από ανοικτό διεθνή διαγωνισμό της το έτος 2017 (με την η υπ’ αριθ. 2103/2016 σύμβαση Α.Π.Σ.). 3.3 Δεν υπάρχουν διαθέσιμες ποσότητες ελαστικών στην κεντρική αποθήκη του Π.Σ και δεν μπορούν να καλυφθούν οι τρέχουσες υπηρεσιακές ανάγκες σε ελαστικά. 3.4 Δεν έχει συναφθεί η Συμφωνία Πλαίσιο από την τρέχουσα διαγωνιστική διαδικασία (υπ’ αριθμ. 15/2018 Διακήρυξη) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, Δ/νση Διαχείρισης και εκτέλεσης διαγωνιστικών διαδικασιών και δε δύναται να γίνει χρονική εκτίμηση αυτής (λόγω αστάθμητων παραγόντων όπως πιθανής άσκησης ένδικων μέσω κλπ)». Σε συνέχεια αυτού του εγγράφου απέστειλε το με αριθμ. πρωτ. 19091/02-04-2020 έγγραφο στο οποίο αναφέρει: «Σε συνέχεια του ανωτέρω αιτήματος μας, σας διαβιβάζουμε επισυναπτόμενο πίνακα όπου απεικονίζονται αναλυτικά οι άμεσες ανάγκες των ανεξάρτητων επιχειρησιακών μονάδων μας και μέχρι του συνολικού πόσου του 1.000.000,00 ευρώ».
Το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος, σύμφωνα με τη σχετική προφορική ενημέρωση που λάβαμε από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, είχε προκηρύξει σχετικό διαγωνισμό, ο οποίος δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα και, συγκεκριμένα, βρίσκεται στη διαδικασία προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Περαιτέρω, αν και, από τα υποβληθέντα στην Αρχή έγγραφα, δεν προκύπτει ο χρόνος ολοκλήρωσης της σχετικής συμφωνίας πλαίσιο που έχει ως αντικείμενο τα επίσωτρα (και τα υποδήματα), ενημερωθήκαμε, προφορικά, ότι αυτή εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί και θα υπογραφεί περί τα τέλη Σεπτεμβρίου 2020.
Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι η ανάγκη για προμήθεια ελαστικών για το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος –Κεντρική Υπηρεσία, και τις Ανεξάρτητες Επιχειρησιακές Μονάδες αυτού θα γίνει εφεξής, ήτοι μετά τη δημοσίευση της εν λόγω προτεινόμενης τροποποίησης, εφαρμόζοντας κατά περίπτωση τις διατάξεις του ν. 4412/2016.
3. Τέλος, προς βελτίωση των διαδικασιών και αποφυγή προβλημάτων που ενδεχομένως προκύψουν κατά την εφαρμογή της υπό κρίση ΥΑ επισημαίνεται ότι θα ήταν χρήσιμο να αποτυπώνεται η διάρκεια της συμφωνίας πλαίσιο ανά κατηγορία συμβάσεων ώστε να είναι γνωστό στις αναθέτουσες αρχές, οι οποίες υποχρεωτικά προσφεύγουν στην ΓΔΔΣΠ, για πόσο χρονικό διάστημα θα καλύπτονται οι ανάγκες τους από τις προς σύναψη συμφωνίες πλαίσιο και τις εκτελεστικές συμβάσεις που θα υπογραφούν δυνάμει αυτών, ώστε να γίνεται ορθός προγραμματισμός των αναγκών εκ μέρους τους και σχεδιασμός των κατάλληλων διαγωνιστικών διαδικασιών, όπου απαιτείται, η δε διαδικασία ανάθεσης αυτών υπάγεται στις διατάξεις του ν. 4412/2016 και το συναφές κανονιστικό πλαίσιο.
Επιπλέον δε, χρήσιμο θα ήταν, προς το σκοπό αυτό, να εξετασθεί από το αρμόδιο Υπουργείο η έκδοση της προβλεπόμενης κατά την παρ. 7 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016 υπουργικής απόφασης, με την οποία μπορούν να ρυθμισθούν ειδικότερα θέματα της διαδικασίας προγραμματισμού και υποβολής οικείου πίνακα, τον οποίο οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να υποβάλλουν για τις συμβάσεις αρμοδιότητάς τους στην αρμόδια ΕΚΑΑ.
VΙI. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, η Αρχή αποφασίζει ομόφωνα την παροχή σύμφωνης γνώμης επί του υποβληθέντος σχεδίου απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο: «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 41075/16-04-18 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα “Συμφωνίες-πλαίσιο έτους 2018 που συνάπτονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1 β) του άρθρου 41 του ν. 4412/16” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 65201/18-06-2018 & 18534/ 12-02-19 Υ.Α.», σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2, περ. γ, υποπερ. γγ του ν. 4013/2011, σύμφωνα με τις ανωτέρω παρατηρήσεις και προτεινόμενες βελτιώσεις και για τους λόγους που αναφέρονται στην παρούσα γνωμοδότηση.
Αθήνα, 8 Μαΐου 2020
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Αντιπρόεδρος
Αδάμ Καραγλάνης