Διοικητικό Έγγραφο

ΓΝΩΜΗ Γ9/2020
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(του αρ. 2, παρ. 2, περ. γ', υποπερ. γγ' του ν. 4013/2011)
Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Στην Αθήνα σήμερα, την 8η Μαΐου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι (2020), ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30 π.μ. και επί της οδού Κεφαλληνίας 45 και Κομνά Τράκα, όπου και τα γραφεία της, συνήλθε η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ σε συνεδρίαση μετά από σχετική πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νομίμως σε όλα τα μέλη της Αρχής.
Από τα προσκληθέντα μέλη της Αρχής παρέστησαν κατά την συνεδρίαση τα ακόλουθα:
Προεδρεύων: Αδάμ Καραγλάνης, Αντιπρόεδρος
Μέλη: Δημήτριος Λουρίκας, μέσω τηλεδιάσκεψης Δημήτριος Σταθακόπουλος, μέσω τηλεδιάσκεψης Μαρία Στυλιανίδη Ερωφίλη Χριστοβασίλη Κωνσταντίνος Βαρδακαστάνης, μέσω τηλεδιάσκεψης
Γραμματέας: Μαρία Αντωνοπούλου, Π.Ε. Διοικητικού - Οικονομικού
Εισηγήτρια: Παναγιώτα Μπαράκου, Νομικός, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης παρέστησαν η εισηγήτρια Π. Μπαράκου (μέσω τηλεδιάσκεψης), η Αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Γνωμοδοτήσεων Χ. Καξιρή (μέσω τηλεδιάσκεψης), η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Μελετών και Γνωμοδοτήσεων Μ.Καλογρίδου, καθώς και εκπρόσωποι της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (μέσω τηλεδιάσκεψης), οι οποίοι αποχώρησαν πριν την έναρξη της διαδικασίας ψηφοφορίας και της λήψης απόφασης από τα Μέλη της Αρχής.
Σχετ: Το με αριθμό πρωτ. 39455/16.04.2020 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το οποίο υποβλήθηκε στην Αρχή στις 21.04.2020 και έλαβε αρ. πρωτ. εισερχ. 2158, διαβιβάζεται σχέδιο Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο: «Συμφωνίες-πλαίσιο έτους 2020 που συνάπτονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1 β) του άρθρου 41 του ν. 4412/16».
Θέμα: “Διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Αρχής σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ’ υποπερ. (γγ) του ν.4013/2011 επί σχεδίου Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα «Συμφωνίες-πλαίσιο έτους 2020 που συνάπτονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1 β) του άρθρου 41 του ν. 4412/16»”.
Ι. Η υπό εξέταση ρύθμιση
Με το με αριθμό πρωτ. 39455/16.04.2020 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το οποίο υποβλήθηκε στην Αρχή στις 21.04.2020 και έλαβε αρ. πρωτ. εισερχ. 2158, διαβιβάζεται σχέδιο Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο: «Συμφωνίες-πλαίσιο έτους 2020 που συνάπτονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1 β) του άρθρου 41 του ν. 4412/16». Επί του ως άνω σχεδίου, με το οποίο, καθορίζονται αφ’ενός οι κατηγορίες συμβάσεων προμηθειών για τις οποίες θα διενεργηθούν ανοικτοί διαγωνισμοί για τη σύναψη συμφωνιών-πλαίσιο από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για το έτος 2020, οι αναθέτουσες αρχές για τις οποίες αυτές προορίζονται και αφ’ ετέρου οι επιμέρους συμβάσεις που εξαιρούνται από την αρμοδιότητα της ΕΚΑΑ, πέραν των συμβάσεων που έχουν ήδη εξαιρεθεί δυνάμει της απόφασης της παραγράφου 3, ζητείται η παροχή γνώμης της Αρχής κατ’ άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. γγ’ του ν. 4013/2011.
ΙΙ. Το υποβληθέν στην Αρχή σχέδιο Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης έχει ως κάτωθι:
«ΑΠΟΦΑΣΗ
Θέμα: «Συµφωνίες - πλαίσιο έτους 2020 που συνάπτονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1β) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016»
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
1. Τις διατάξεις, ως ισχύουν:
1.1 Του Ν. 2472/1997 (Φ.Ε.Κ. 50/Α΄/10-04-1997) «Προστασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα».
1.2 Του Ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ. 45/Α΄/9-03-1999) «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις».
1.3 Του Ν. 3471/2006 (Φ.Ε.Κ. 133/Α΄/28-06-2006) «Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών».
1.4 Του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/A΄/15-09-2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – 2 Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
1.5 Του Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120/Α΄/29-05-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις».
1.6 Του άρθρου 41 παρ. 4 του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α΄/08-08-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» µε το οποίο χορηγείται εξουσιοδότηση για την έκδοση της παρούσας καθώς και της παρ. 5 του ίδιου άρθρου βάσει της οποίας η απόφαση της παραγράφου 4 εκδίδεται µε τη γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου που συστήνεται.
1.7 Του Ν. 4622/2019 (Φ.Ε.Κ. 133/Α΄/07-08-2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
1.8 Του άρθρου 90 του Π.∆. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α΄/22-04-2005) «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».
1.9 Του Π.∆. 147/2017 (Φ.Ε.Κ. 192/Α΄/13-12-2017) «Οργανισµός του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης».
1.10 Του Π.∆. 80/2019 (Φ.Ε.Κ. 118/Α΄/08-07-2019) «∆ιορισµός του Κυριάκου Μητσοτάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόµµατος της «Νέας ∆ηµοκρατίας» (Ν.∆.), ως Πρωθυπουργού».
1.11 Του Π.∆.81/2019 (Φ.Ε.Κ. 119/Α΄/08-07-2019) «Σύσταση, συγχώνευση, µετονοµασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισµός των αρµοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρµοδιοτήτων µεταξύ Υπουργείων».
1.12 Του Π.∆. 83/2019 (Φ.Ε.Κ. 121/Α΄/09-07-2019) «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
1.13 Του Π.∆. 84/2019 (Φ.Ε.Κ. 123/Α΄/17-07-2019) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
2. Τις αποφάσεις:
2.1 Τη με αρ. 117036/17-11-2015 (Β΄ 2490) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή».
2.2 Την υπ’ αριθµ. 137954/22-12-2016 (Φ.Ε.Κ. 1545/Β΄/30-12-2016) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: «Ρυθμίσεις για την παροχή Κεντρικών και Επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών προμηθειών και γενικών υπηρεσιών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1 β) του άρθρου 41 του ν. 4412/16» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ’ αριθµ. 60259/30-05-2017 και 17107/08-02-2019 Υπουργικές Αποφάσεις.
2.3 Την με αρ. πρωτ. 20886/20-02-17 (Β΄ 2017) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Συμφωνίες πλαίσιο έτους 2017 που συνάπτονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1β) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016.»
2.4 Την υπ’ αριθμ. 75555/289/06-07-2017 (Φ.Ε.Κ. 2336/Β΄/10-07-2017) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών με θέμα: «Καθορισμός κριτηρίων υπαγωγής στην έννοια της "χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών" του άρθρου 6, παρ. 2, εδάφιο β' του ν. 4412/2016».
2.5 Την υπ’ αριθμ. 41075/16-04-18 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα “Συμφωνίες- πλαίσιο έτους 2018 που συνάπτονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1 β) του άρθρου 41 του ν. 4412/16” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 65201/18-06-2018 & 18534/ 12-02-19 Υ.Α.».
2.6 Την υπ’ αριθµ. 100672/26-09-2018 (Φ.Ε.Κ. 4748/Β΄/23-10-2018) Απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης µε θέµα «Συγκρότηση και αρµοδιότητες Επιτροπής Προγραµµατισµού Κεντρικών Αγορών στο Υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης» βάσει της περ. α της παρ. 5 του άρθρου 41 του νόµου 4412/2016. 2.7 Την υπ’ αριθμ. 4862/16-01-2019 (Φ.Ε.Κ. 48/ΥΟΔΔ/06-02-2019) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Ορισμός Μελών της Επιτροπής Προγραμματισμού Κεντρικών Αγορών στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ’ αριθμ. 67446/26-06-2019, 85469/27-08-2019 και 104577/16-10-2019 Υπουργικές Αποφάσεις.
2.8 Την υπ αριθμ. 54618/22-05-2019 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης επανάληψης διαγωνισμού Διακήρυξης 5/2018 προμήθειας κλιματιστικών μηχανημάτων 9000 Btu , 12000 Btu και 18000 Btu, για κάλυψη αναγκών του Δημοσίου, συνολικού προϋπολογισμού 1.554.882,04 €, χωρίς Φ.Π.Α. και ματαίωσης της προμήθειας αυτού».
2.9 Την υπ’ αριθµ. Υ2/09-07-2019 (Φ.Ε.Κ. 2901/Β'/09-07-2019) απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».
2.10 Την υπ’ αριθµ. 46/18-07-2019 (Φ.Ε.Κ. 3100/Β΄/01-08-2019) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νικόλαο Παπαθανάση».
2.11 Την υπ’ αριθµ. 79595/30-07-2019 (ΦΕΚ 507/ΥΟΔΔ/02-08-2019) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διορισμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων».
2.12 Την υπ αριθμ. 11302/31-01-2020 Υ.Α. «Ματαίωση των ηλεκτρονικών ανοικτών διαγωνισμών (α/α 68375-6843568394-68438), της Διακήρυξης 11/2018 για προμήθεια ενεργειακών αποδοτικών κλιματιστικών μηχανημάτων διαιρούμενου τύπου & επιτοίχιας τοποθέτησης κατηγορίας 9000 Btu, 12000 Btu και 18000 Btu, για κάλυψη αναγκών του Υπηρεσιών του Δημοσίου, συνολικού προϋπολογισμού 2.404.654,65 €, χωρίς Φ.Π.Α.»
2.13 Την υπ αριθμ. 34158/31-03-2020 Υ.Α ««Ανάκληση της με αρ. πρωτ. 54618/22-05-2019 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης επανάληψης διαγωνισμού Διακήρυξης 5/2018 προμήθειας κλιματιστικών μηχανημάτων 9000 Btu , 12000 Btu και 18000 Btu, για κάλυψη αναγκών του Δημοσίου, συνολικού προϋπολογισμού 1.554.882,04 €, χωρίς Φ.Π.Α. και ματαίωσης της προμήθειας αυτού».
3. Το αριθμ. 20429/20-02-2020 έγγραφο του Τμήματος Μητρώου Οικονομικών Φορέων, Επιτελικής Πληροφόρησης, Στατιστικών και Απολογιστικών Στοιχείων με ηλεκτρονικά αρχεία ιστορικών δεδομένων του ΚΗΜΔΗΣ των ετών 2017, 2018 και 2019, των κατηγοριών δημοσίων συμβάσεων με κωδικό CPV: α)30213300-8 επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές,
β) 30231310-3 επίπεδες οθόνες led H/Y, γ) 42512200-0 κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου, δ) 30197643-5 φωτοαντιγραφικό χαρτί, ε) 31531000-7 λαμπτήρες led, στ) 31524120-2 φωτιστικά οροφής για λαμπτήρες led του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της Υπουργικής Απόφασης 137954/22-12-2016 όπως ισχύει, που αφορούν μεταξύ άλλων σε 18 Υπουργεία.
4. Την από 03/04/2020 εισήγηση του Τμήματος Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ενοποίησης Αναγκών, της Διεύθυνσης Υποστήριξης και Σχεδιασμού με θέμα «Σύναψη συμφωνιών πλαίσιο έτους 2020 από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1 β) του άρθρου 41 του ν. 4412/16».
5. Το υπ’ αριθµ. 2/07-04-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Προγραµµατισµού Κεντρικών Αγορών µε θέµα «Σύναψη συµφωνιών πλαίσιο έτους 2020 από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1 β) του άρθρου 41 του ν. 4412/16» και όσα αναλυτικά σε αυτό αναφέρονται.
6. Την υπ’ αριθµ. ………. σύµφωνη γνώµη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού.
Αποφασίζουμε
1. Τη διενέργεια από τη Δ/νση Διαχείρισης και Εκτέλεσης Διαγωνιστικών Διαδικασιών της Γενικής Δ/νσης Δημοσίων Συμβάσεων, της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ως ΕΚΑΑ, ανοιχτών διαγωνισμών σύναψης συμφωνιών-πλαίσιο για τις κάτωθι προμήθειες και Αναθέτουσες Αρχές :
α) με κωδικό αριθμό του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις [Κανονισμός ΕΚ 213/2008 της Επιτροπής περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) :
i. 30213300-8 «Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές» και συγκεκριμένα ηλεκτρονικοί υπολογιστές δύο τύπων: α) τυπικοί και β) απαιτήσεων
ii. 30231310-3 «Επίπεδες οθόνες» και συγκεκριμένα επίπεδες οθόνες led ηλεκτρονικών υπολογιστών δύο τύπων: α) τουλάχιστον 21,5 ιντσών και β) τουλάχιστον 23 ιντσών,
για κάλυψη αναγκών των Αναθετουσών Αρχών του Παρατήματος Α της παρούσης που βρίσκονται εντός της γεωγραφικής περιφέρειας της Αττικής.
β) με κωδικό αριθμό του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις [Κανονισμός ΕΚ 213/2008 της Επιτροπής περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)] 30197643-5 «Φωτοαντιγραφικό χαρτί» και συγκεκριμένα Φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4, Ανακυκλωμένο φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 και Φωτοαντιγραφικό χαρτί Α3, για κάλυψη αναγκών των Αναθετουσών Αρχών του Παρατήματος Β της παρούσης που βρίσκονται εντός της γεωγραφικής περιφέρειας της Αττικής.
γ) με κωδικό αριθμό του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις [(Κανονισμός ΕΚ 213/2008 της Επιτροπής περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)])
i. 31531000-7 «Λαμπτήρες» και συγκεκριμένα λαμπτήρες LED τύπου Tube T8 και T5 καθώς και τύπου E27 και E14,
iii. 31524120-2 «Φωτιστικά οροφής» για λαμπτήρες LED τύπου Tube T8 και T5 καθώς και τύπου E27 και E14,
για κάλυψη αναγκών των Αναθετουσών Αρχών του Παρατήματος Γ της παρούσης που βρίσκονται εντός της γεωγραφικής περιφέρειας της Αττικής.
δ) με κωδικό αριθμό του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις [(Κανονισμός ΕΚ 213/2008 της Επιτροπής περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)]) 42512200-0 «Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου» και συγκεκριμένα ενεργειακά αποδοτικά κλιματιστικά μηχανήματα 9.000 BTU, 12.000 BTU, 18.000 BTU και 24.000 BTU για κάλυψη αναγκών των Αναθετουσών Αρχών των Παραρτημάτων Δ & Ε της παρούσης.
2. Την εξαίρεση των κάτωθι κατηγοριών δημοσίων συμβάσεων των ανωτέρω ειδών από τις συμφωνίες πλαίσιο 2020:
α) Των συμβάσεων προμηθειών για τα είδη της παρ. 1 που συνάπτουν οι Αναθέτουσες Αρχές των Παραρτημάτων Α έως Ε, μετά την έκδοση της παρούσης και έως τη σύναψη των συμφωνιών-πλαίσιο των εν λόγω ειδών από την Δ/νση Διαχείρισης και Εκτέλεσης Διαγωνιστικών Διαδικασιών, της Γενικής Δ/νσης Δημοσίων Συμβάσεων ως κάτωθι:
i. Των συμβάσεων προμηθειών των ειδών της παρ. 1 περ. α), που συνάπτουν οι Αναθέτουσες Αρχές του Παραρτήματος Α, έως του χρηματικού ορίου των 20.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ ετησίως, για το σύνολο των κωδικών CPV αυτής.
ii. Των συμβάσεων προμηθειών των ειδών της παρ. 1 περ. β), που συνάπτουν οι Αναθέτουσες Αρχές του Παραρτήματος Β, έως του χρηματικού ορίου των 30.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ ετησίως, για το σύνολο των κωδικών CPV αυτής.
iii. Των συμβάσεων προμηθειών των ειδών της παρ. 1 περ. γ), που συνάπτουν οι Αναθέτουσες Αρχές του Παραρτήματος Γ, έως του χρηματικού ορίου των 4.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ ετησίως, για το σύνολο των κωδικών CPV αυτής.
iv. Των συμβάσεων προμηθειών των ειδών της παρ. 1 περ. δ), που συνάπτουν οι Αναθέτουσες Αρχές των Παραρτημάτων Δ και Ε, έως του χρηματικού ορίου των 20.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ ετησίως, για όλα τα είδη του κωδικού CPV αυτής.
Για την εφαρμογή της παρούσης παραγράφου οι Αναθέτουσες Αρχές των Παρατημάτων Α, Β και Γ υποχρεούνται πριν την σύναψη, κατά τα ανωτέρω, των νέων συμβάσεων για τα είδη των περιπτώσεων α), β) και γ)i να προμηθεύονται τα εν λόγω είδη από τις υπ αριθμ. 2/2018, 1/2017 και 4/2018 συμφωνίες πλαίσιο που σύναψε η Δ/νση Διαχείρισης και Εκτέλεσης Διαγωνιστικών Διαδικασιών, της Γενικής Δ/νσης Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει της Υ.Α με αρ. 20886/17-02-2017 (ΦΕΚ 663/Β/2017) και ως την λήξη αυτών.
β) Των συμβάσεων προμηθειών των ειδών της παρ. 1 περ. γ)ii και δ) που συνάπτουν οι Αναθέτουσες Αρχές των Παρατημάτων Γ, Δ και Ε αντίστοιχα, δυνάμει διαδικασιών που προκηρύχθηκαν πριν από την έκδοση της παρούσης. Ως χρόνος, δε, έναρξης της διαδικασίας σύναψης σύμβασης νοείται ο χρόνος που ορίζεται από τα άρθρα 61 και 120 του ν.4412/2016. Μετά τη λήξη των συμβάσεων αυτών, οι Αναθέτουσες Αρχές προσφεύγουν υποχρεωτικά για τα είδη της παρ. 1 περ. δ και ε στις συμφωνίες- πλαίσιο που έχουν συναφθεί από τη Γενική Δ/νση Δημοσίων Συμβάσεων.
γ) Των συμβάσεων προμηθειών για τα είδη της παρ. 1 που συνάπτονται από τους κάτωθι επιμέρους φορείς των Αναθετουσών Αρχών των Παραρτημάτων Α έως Δ εκτός αν στα παραρτήματα αυτά αναφέρονται:
i. Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και Α.Ε.
ii. Αυτοτελείς Δημόσιες Υπηρεσίες
iii. Υπηρεσίες και Σώματα Ελέγχου και Επιθεώρησης
iv. Υπηρεσίες και Φορείς Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης
v. Υπηρεσίες Εξωτερικού και Ειδικές Υπηρεσίες
vi. Αποκεντρωμένες – Περιφερειακές Υπηρεσίες
vii. Ανεξάρτητες επιχειρησιακές μονάδες βάσει της υπ αριθμ. 75555/289/06.07.2017 (ΦΕΚ 2336/10.07.2017 τεύχος Β) KYA «Καθορισμός κριτηρίων υπαγωγής στην έννοια της “χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών” του άρθρου 6, παρ. 2, εδάφιο β' του ν. 4412/2016.»
3. Την υπαγωγή στις συμφωνίες πλαίσιο 2020 των κάτωθι Αναθετουσών Αρχών :
Παράρτημα Α (είδη της παρ 1 περ. α)
1. Υπουργείο Οικονομικών
Κεντρική Υπηρεσία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
2. Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Κεντρική Υπηρεσία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
3. Υπουργείο Εξωτερικών
Κεντρική Υπηρεσία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
4. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Κεντρική Υπηρεσία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
5. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Κεντρική Υπηρεσία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
6. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
Κεντρική Υπηρεσία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
7. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Κεντρική Υπηρεσία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
8. Υπουργείο Υγείας
Κεντρική Υπηρεσία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
9. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Κεντρική Υπηρεσία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
10. Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Κεντρική Υπηρεσία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
11. Υπουργείο Δικαιοσύνης
Κεντρική Υπηρεσία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
12. Υπουργείο Εσωτερικών
Κεντρική Υπηρεσία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
13. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Κεντρική Υπηρεσία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
14. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
Κεντρική Υπηρεσία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
15. Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Κεντρική Υπηρεσία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
16. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Κεντρική Υπηρεσία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
17. Υπουργείο Τουρισμού
Κεντρική Υπηρεσία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
18. Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου
Κεντρική Υπηρεσία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
Παράρτημα Β (είδη της παρ 1 περ. β)
1. Υπουργείο Οικονομικών
Κεντρική Υπηρεσία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
2. Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Κεντρική Υπηρεσία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
3. Υπουργείο Εξωτερικών
Κεντρική Υπηρεσία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
4. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Κεντρική Υπηρεσία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
5. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Κεντρική Υπηρεσία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
6. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
Κεντρική Υπηρεσία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
7. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Κεντρική Υπηρεσία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
8. Υπουργείο Υγείας
Κεντρική Υπηρεσία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
9. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Κεντρική Υπηρεσία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
10. Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Κεντρική Υπηρεσία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
11. Υπουργείο Δικαιοσύνης
Κεντρική Υπηρεσία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
12. Υπουργείο Εσωτερικών
Κεντρική Υπηρεσία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
13. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Κεντρική Υπηρεσία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
14. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
Κεντρική Υπηρεσία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
15. Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Κεντρική Υπηρεσία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
16. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Κεντρική Υπηρεσία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
17. Υπουργείο Τουρισμού
Κεντρική Υπηρεσία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
18. Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου
Κεντρική Υπηρεσία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
Παράρτημα Γ (είδη της παρ 1 περ. γ)
1. Υπουργείο Οικονομικών
Κεντρική Υπηρεσία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
2. Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Κεντρική Υπηρεσία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
3. Υπουργείο Εξωτερικών
Κεντρική Υπηρεσία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
4. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Κεντρική Υπηρεσία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
5. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Κεντρική Υπηρεσία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
6. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
Κεντρική Υπηρεσία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
7. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Κεντρική Υπηρεσία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
8. Υπουργείο Υγείας
Κεντρική Υπηρεσία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
9. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Κεντρική Υπηρεσία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
10. Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Κεντρική Υπηρεσία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
11. Υπουργείο Δικαιοσύνης
Κεντρική Υπηρεσία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
12. Υπουργείο Εσωτερικών
Κεντρική Υπηρεσία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
13. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Κεντρική Υπηρεσία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
14. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
Κεντρική Υπηρεσία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
15. Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Κεντρική Υπηρεσία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
16. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Κεντρική Υπηρεσία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
17. Υπουργείο Τουρισμού
Κεντρική Υπηρεσία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
18. Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου
Κεντρική Υπηρεσία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
Παράρτημα Δ (είδη της παρ 1 περ. δ)
1. Υπουργείο Οικονομικών
Κεντρική Υπηρεσία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
2. Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Κεντρική Υπηρεσία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
3. Υπουργείο Εξωτερικών
Κεντρική Υπηρεσία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
4. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Κεντρική Υπηρεσία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
5. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Κεντρική Υπηρεσία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
6. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
Κεντρική Υπηρεσία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
7. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Κεντρική Υπηρεσία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
8. Υπουργείο Υγείας
Κεντρική Υπηρεσία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
9. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Κεντρική Υπηρεσία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
10. Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Κεντρική Υπηρεσία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
11. Υπουργείο Δικαιοσύνης
Κεντρική Υπηρεσία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
12. Υπουργείο Εσωτερικών
Κεντρική Υπηρεσία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
13. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Κεντρική Υπηρεσία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
14. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
Κεντρική Υπηρεσία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
15. Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Κεντρική Υπηρεσία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
16. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Κεντρική Υπηρεσία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
17. Υπουργείο Τουρισμού
Κεντρική Υπηρεσία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
18. Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου
Κεντρική Υπηρεσία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
Παράρτημα Ε (είδη της παρ 1 περ. δ)
1. Γενικό Επιτελείο Στρατού
2. Γενικό Επιτελείο Ναυτικού
3. Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας
4. Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας
5. Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Συνημμένα: δύο (2)
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ»
ΙΙΙ. Αρμοδιότητα Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. γγ' του ν. 4013/2011: «2. Η Αρχή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:[....] γ) Γνωμοδοτεί για τη νομιμότητα κάθε διάταξης σχεδίου νόμου ή κανονιστικής πράξης που αφορά στις δημόσιες συμβάσεις και συμμετέχει στις οικείες νομοπαρασκευαστικές επιτροπές. Τα αρμόδια όργανα οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τη γνώμη της Αρχής. Ειδικότερα: [.....] γγ) Οι λοιπές κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ` εξουσιοδότηση νόμου, εξαιρουμένων των προκηρύξεων, καθώς και οι κανονισμοί άλλων δημοσίων οργάνων και αναθετουσών αρχών, όπως ιδίως οι κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 2286/1995, συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών εσωτερικής λειτουργίας των κατά περίπτωση αρμόδιων ελεγκτικών διοικητικών οργάνων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, κατά το μέρος που οι εν λόγω πράξεις και κανονισμοί ρυθμίζουν θέματα δημοσίων συμβάσεων, εκδίδονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρχής. Η γνωμοδοτική αρμοδιότητα της παρούσας περίπτωσης ασκείται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση των ανωτέρω σχεδίων διατάξεων στην Αρχή, με μέριμνα του οικείου οργάνου. Μετά την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας οι σχετικές πράξεις μπορούν να εκδοθούν και χωρίς τη γνώμη της Αρχής.»
Δεδομένου ότι το υποβληθέν σχέδιο Υπουργικής Απόφασης, ως παρατίθεται ανωτέρω, υπό ΙI, αποτελεί κανονιστική πράξη, εκδιδόμενη κατ’εξουσιοδότηση νόμου και περιλαμβάνει ρυθμίσεις που άπτονται των δημοσίων συμβάσεων, εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Αρχής για παροχή σύμφωνης γνώμης κατ’ άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. γγ' του ν. 4013/2011.
ΙV. Συναφείς διατάξεις
1. Στο ν. 4412/16 (Α΄147): “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” προβλέπονται σχετικώς τα κάτωθι:
Άρθρο 2 – Ορισμοί (άρθρο 2 και άρθρο 33 παρ. 1 εδάφιο 6' της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Για τους σκοπούς του παρόντος εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί: [...] 10) ως «συμφωνία - πλαίσιο» νοείται μία συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ μιας ή ενός ή περισσοτέρων αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων και ενός ή περισσοτέρων οικονομικών φορέων, η οποία αποσκοπεί στον καθορισμό των όρων που διέπουν τις συμβάσεις που πρόκειται να συναφθούν κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου, ιδίως όσον αφορά τις τιμές και, όπου ενδείκνυται, τις προβλεπόμενες ποσότητες, […] 17) ως «κεντρική αρχή αγορών» (ΚΑΑ) νοείται: (α) μία αναθέτουσα αρχή που παρέχει κεντρικές δραστηριότητες αγορών και, ενδεχομένως, επικουρικές δραστηριότητες αγορών, (β) ένας αναθέτων φορέας, ο οποίος παρέχει κεντρικές δραστηριότητες αγορών και, ενδεχομένως, επικουρικές δραστηριότητες αγορών. [….] 18) ως «εθνικές κεντρικές αρχές αγορών» (ΕΚΑΑ) νοούνται οι ΚΑΑ οι οποίες, πέραν των ανωτέρω, είναι επιπλέον αρμόδιες για τον εθνικό σχεδιασμό, προγραμματισμό, καθώς και συντονισμό κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών όλων των λοιπών ΚΑΑ.
Άρθρο 41 - Ειδικές ρυθμίσεις σχετικά με τις κεντρικές δραστηριότητες αγορών και τον προγραμματισμό δημοσίων συμβάσεων
1. Λειτουργούν ως ΕΚΑΑ, υπό την έννοια της περίπτωσης 18 της παραγράφου 1 του άρθρου 2: […..] β) η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών (ΓΔΔΣ και Π) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΓΓΕ και ΠΚ) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών, υπό την επιφύλαξη της περίπτωσης γ΄ και [….]
2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, δύνανται να καθορίζονται ΚΑΑ, με αρμοδιότητα την παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών είτε σε επίπεδο διαφορετικών κατηγοριών φορέων του δημόσιου τομέα, είτε βάσει τομέα ή κλάδου της αγοράς είτε κατά γεωγραφικές ενότητες της χώρας είτε με συνδυασμένη εφαρμογή των κριτηρίων αυτών. Με όμοια απόφαση καθορίζονται ειδικότερα θέματα, αντίστοιχα με αυτά των παραγράφων 3 και 4, για την παροχή συγκεντρωτικών δραστηριοτήτων αγορών από ΚΑΑ, για τους τομείς και αναθέτουσες αρχές ευθύνης τους, κατά τις κείμενες διατάξεις.
3. Με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ καθορίζονται ειδικότερα θέματα, που αφορούν την παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από την εκάστοτε αρμόδια ΕΚΑΑ και ιδίως:
α) οι όροι για την ομαδοποίηση και υπαγωγή συμβάσεων στην εκάστοτε αρμόδια ΕΚΑΑ,
β) οι κατηγορίες έργων, αγαθών και υπηρεσιών, που θα αποτελέσουν αντικείμενο ομαδοποίησης σε εθνικό, περιφερειακό, τοπικό επίπεδο και για τα οποία οι αναθέτουσες αρχές προσφεύγουν υποχρεωτικά στις ΕΚΑΑ, γ) οι κατηγορίες συμβάσεων που εξαιρούνται από την αρμοδιότητα των ΕΚΑΑ και δ) κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή των ανωτέρω.
4. Με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ, καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της απόφασης της παραγράφου 3:
α) οι κατ’ έτος συγκεκριμένες κατηγορίες συμβάσεων, συμφωνιών πλαίσιο και δυναμικών συστημάτων αγορών που συνάπτονται υποχρεωτικά, από τις ΕΚΑΑ, καθώς και οι αναθέτουσες αρχές για τις οποίες προορίζονται,
β) οι κατ’ έτος επιμέρους συμβάσεις οι οποίες εξαιρούνται από την αρμοδιότητα των ΕΚΑΑ, πέραν των συμβάσεων που έχουν ήδη εξαιρεθεί από την αρμοδιότητα των ΕΚΑΑ δυνάμει της απόφασης της παραγράφου 3.
Η απόφαση της παρούσας παραγράφου εκδίδεται κατόπιν γνώμης:
α) του Τεχνικού Συμβουλίου της ΕΚΑΑ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1, για τα θέματα αρμοδιότητας αυτής,
β) της επιτροπής της παραγράφου 5 για τα θέματα αρμοδιότητας της ΕΚΑΑ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 και
γ) της επιτροπής της παραγράφου 5 για τα θέματα αρμοδιότητας της ΕΚΑΑ της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1.
5. Συστήνονται:
α) επιτροπή με αρμοδιότητα την παροχή συμβουλών και γνωμών στην ΕΚΑΑ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 αναφορικά με τα θέματα του παρόντος άρθρου, καθώς και της περίπτωσης α΄ της παρ. 3 του άρθρου 74 και
β) επιτροπή με αρμοδιότητα την παροχή συμβουλών και γνωμών στην ΕΚΑΑ της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 αναφορικά με τα θέματα του παρόντος άρθρου.
Με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ συγκροτούνται οι επιτροπές των περιπτώσεων α΄και β΄, αντίστοιχα, καθορίζεται ο αριθμός των μελών τους, οι ιδιότητές τους, τακτικών και αναπληρωματικών, καθώς και η διάρκεια της θητείας τους και ο τρόπος λειτουργίας τους
6. Με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ ή του καθ΄ ύλην αρμόδιου Υπουργού ή αποφαινομένου οργάνου της ΚΑΑ, μπορεί να ανατίθεται στις αναθέτουσες αρχές η εκτέλεση συμβάσεων και συμφωνιών πλαίσιο, που έχουν συνάψει γι΄ αυτές οι ΕΚΑΑ ή ΚΑΑ, αντίστοιχα.
7. Οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να υποβάλλουν πίνακα προγραμματισμού για τις συμβάσεις αρμοδιότητάς τους στην αρμόδια ΕΚΑΑ. Η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις συμβάσεις που αφορούν, απαιτούν ή περιλαμβάνουν διαβαθμισμένες πληροφορίες. Με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ, ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα της διαδικασίας προγραμματισμού και υποβολής του πίνακα, όπως ιδίως:
α) η δομή, το περιεχόμενο, τα καταχωριζόμενα στοιχεία, τα έτη προγραμματισμού και ο χρόνος υποβολής, τροποποίησης και συμπλήρωσης του πίνακα, β) οι κατά περίπτωση υπόχρεες και εξαιρούμενες αναθέτουσες αρχές, γ) οι προγραμματιζόμενες και εξαιρούμενες συμβάσεις, δ) τα αρμόδια όργανα για τον έλεγχο της προσήκουσας τήρησης της υποχρέωσης προγραμματισμού, καθώς και ε) κάθε άλλο σχετικό θέμα.
8. Από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, όσον αφορά τις προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών που υπάγονται υποχρεωτικά σε κεντρικές δραστηριότητες αγορών από την ΕΚΑΑ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1, εξαιρούνται οι δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που συνάπτουν οι κάτωθι φορείς:
(α) οι ενοριακοί ναοί, οι εκκλησιαστικές σχολές, τα εκκλησιαστικά ιδρύματα, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος και λοιποί εκκλησιαστικοί φορείς,
(β) οι επαγγελματικοί σύλλογοι (δικηγορικοί, συμβολαιογραφικοί κ.λπ.),
(γ) δημόσια νομικά πρόσωπα που λειτουργούν με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας και οι μετοχές τους έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο,
(δ) τα Επιμελητήρια.
2. Η υπ’ αριθμ. 17107/2019 (ΦΕΚ Β’ 673/2019) KYA του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: «Τροποποίηση της αριθμ. 37954/22.12.2016 (ΦΕΚ 4515/Β΄/30.12.2016) απόφασης με θέμα ‘‘Ρυθμίσεις για την παροχή Κεντρικών και Επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών προμηθειών και γενικών υπηρεσιών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1 β) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016”» : […..]
«Άρθρο 5 : Κατηγορίες συμβάσεων που εξαιρούνται δυνάμει του εδαφίου Γ΄ της παρ. 3 του αριθμ. 41 ν. 4412/2016 : Από την αρμοδιότητα της ΓΔΔΣΠ για την παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών εξαιρούνται οι κάτωθι κατηγορίες δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών που: […] 8. αφορούν στην κάλυψη των αναγκών των αναθετουσών αρχών μέχρι τη σύναψη της αντίστοιχης σύμβασης, συμφωνίας πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος από τη ΓΔΔΣ. Η αξία των προμηθειών και γενικών υπηρεσιών που εξαιρείται από κάθε κατηγορία σύμβασης, συμφωνίας πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος, καθορίζεται στην υπουργική απόφαση της παρ. 4 του αρ. 41 ν. 4412/2016 και δεν μπορεί να υπερβαίνει κατ’ έτος το ποσό των 60.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ».
V. Επί της νομιμότητας και του περιεχομένου των προτεινόμενων ρυθμίσεων
1. Με την παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016 παρέχεται στον Υπουργό που προΐσταται της ΕΚΑΑ η εξουσιοδότηση για την έκδοση Υπουργικής Απόφασης για α) τον καθορισμό κατ’ έτος συγκεκριμένων κατηγοριών συμβάσεων, συμφωνιών πλαίσιο και δυναμικών συστημάτων αγορών που συνάπτονται υποχρεωτικά από τις ΕΚΑΑ, καθώς και των αναθετουσών αρχών για τις οποίες αυτές προορίζονται και β) για τον καθορισμό των κατ’ έτος επιμέρους συμβάσεων οι οποίες εξαιρούνται από την αρμοδιότητα των ΕΚΑΑ, πέραν των συμβάσεων που έχουν ήδη εξαιρεθεί από την αρμοδιότητα των ΕΚΑΑ δυνάμει της απόφασης της παραγράφου 3. Κατά συνέπεια, η υπό εξέταση ΥΑ, προτείνεται αρμοδίως, το δε περιεχόμενό της κείται εντός της παρεχόμενης με την άνω διάταξη εξουσιοδότησης.
2. Περαιτέρω, για την έκδοση της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης, απαιτείται η προηγούμενη έκδοση της Απόφασης που προβλέπεται στην παρ. 3 του ιδίου άρθρου, ήτοι ο καθορισμός ειδικότερων θεμάτων «που αφορούν την παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από την εκάστοτε αρμόδια ΕΚΑΑ και ιδίως: α) οι όροι για την ομαδοποίηση και υπαγωγή συμβάσεων στην εκάστοτε αρμόδια ΕΚΑΑ, β) οι κατηγορίες έργων, αγαθών και υπηρεσιών, που θα αποτελέσουν αντικείμενο ομαδοποίησης σε εθνικό, περιφερειακό, τοπικό επίπεδο και για τα οποία οι αναθέτουσες αρχές προσφεύγουν υποχρεωτικά στις ΕΚΑΑ, γ) οι κατηγορίες συμβάσεων που εξαιρούνται από την αρμοδιότητα των ΕΚΑΑ και δ) κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή των ανωτέρω.».
Σχετικά, έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. 137954/22.12.2016 (ΦΕΚ 4514 Β/2016) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Ρυθμίσεις για την παροχή Κεντρικών και Επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών προμηθειών και γενικών υπηρεσιών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1 β) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016», η οποία εν συνεχεία τροποποιήθηκε με τις με αριθμ. 60259/226/17 (ΦΕΚ 1891/Β/31.05.2017) και 17107/08.02.2019 (ΦΕΚ673/Β/28.02.2019) όμοιες αποφάσεις.
3. Στην ίδια ως άνω παράγραφο, ορίζεται ότι η εν λόγω Υπουργική Απόφαση εκδίδεται κατόπιν γνώμης (απλής) της επιτροπής της παρ. 5, περ. α’ του ιδίου ως άνω άρθρου, η οποία έχει ως αρμοδιότητα την παροχή συμβουλών και γνωμών αναφορικά με τα θέματα του παρόντος άρθρου. Η εν λόγω Επιτροπή Προγραμματισμού Κεντρικών Αγορών (ΕΠΚΑ) έχει συσταθεί με την υπ’ αριθμ. 100672/26.09.2018 (ΦΕΚ Β’ 4748/2018)Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (όπως τροποποιήθηκε με τις υπ΄ αριθμ. 4862/16.1.2019, 85469/27.8.2019 και 104577/16.10.2019 ΥΑ), το δε υπ’ αριθμ. 1/07.04.2020 πρακτικό της με θέμα «Σύναψη συμφωνιών πλαίσιο έτους 2020 από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1 β) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016» ελήφθη υπ’όψιν για την έκδοση της υπό εξέταση ΥΑ. Κατά συνέπεια, υφίστανται οι τιθέμενες εκ του νόμου αναγκαίες προϋποθέσεις για την νόμιμη έκδοσή της.
4. Στο σημείο αυτό επισημαίνεται, από νομοτεχνικής άποψης, ότι προφανώς εκ παραδρομής, έχει αναγραφεί στο σημείο 5 του προοιμίου του υπό εξέταση σχεδίου απόφασης το «υπ’ αριθµ. 2/07-04-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Προγραµµατισµού Κεντρικών Αγορών», αντί του ορθού υπ’ αριθμ. 1/07-04-2020 Πρακτικού της ΕΠΚΑ.
Περαιτέρω, στην παρ. 1 περ. γ του υπό εξέταση σχεδίου αναγράφεται, προφανώς εκ παραδρομής, μετά το σημείο (i) «31531000-7 “Λαμπτήρες” και….», το σημείο (iii) «31524120-2 “Φωτιστικά οροφής” για ….», αντί του ορθού (ii). Δεδομένου ότι το ίδιο το κείμενο της ΥΑ στην παράγραφο 2 σημ. β παραπέμπει στην παράγραφο 1 περ. γ)ii, χρήζει διευκρίνισης – διόρθωσης προς αποφυγήν σύγχυσης και ασάφειας δικαίου.
Τέλος, στην παράγραφο 2 σημ. β του υπό εξέταση σχεδίου, στο τρίτο εδάφιο αυτής, γίνεται αναφορά στα είδη της παρ. 1 περ. δ και ε («Μετά τη λήξη των συμβάσεων αυτών, οι Αναθέτουσες Αρχές προσφεύγουν υποχρεωτικά για τα είδη της παρ. 1 περ. δ και ε στις συμφωνίες- πλαίσιο που έχουν συναφθεί από τη Γενική Δ/νση Δημοσίων Συμβάσεων»). Η παράγραφος 1 περιλαμβάνει τις περιπτώσεις α, β, γ και δ, δεν υπάρχει σημείο ε, περαιτέρω δε τονίζεται ότι τα είδη που αναφέρονται στο εδάφιο αυτό θα πρέπει να ταυτίζονται με αυτά που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 σημ. β, ήτοι «της παρ. 1 περ. γ)ii και δ) που συνάπτουν οι Αναθέτουσες Αρχές των Παρατημάτων Γ, Δ και Ε αντίστοιχα», άλλως δημιουργείται σύγχυση.
5. Στην παρ. 2 περίπτωση α της υπό εξέταση ΥΑ αποτυπώνεται το κατ’ έτος ανώτατο χρηματικό όριο έως του οποίου οι αναφερόμενες σε αυτήν αναθέτουσες αρχές δύνανται να προβούν ή να ολοκληρώσουν διαδικασίες ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μέχρι τη σύναψη της αντίστοιχης συμφωνίας πλαίσιο. Η εν λόγω ρύθμιση προτείνεται κατ’ εφαρμογή της παρ. 8 του άρθρου 5 της υπ’ αριθ. 137954/22.12.2016 (ΦΕΚ 4514 Β/2016) υπουργικής απόφασης της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, με την οποία προβλέπεται ότι εξαιρούνται από την αρμοδιότητα της ΓΔΔΣ οι συμβάσεις που «αφορούν στην κάλυψη των αναγκών των αναθετουσών αρχών μέχρι τη σύναψη της αντίστοιχης σύμβασης, συμφωνίας πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος από τη ΓΔΔΣ. Η αξία των προμηθειών και γενικών υπηρεσιών που εξαιρείται από κάθε κατηγορία σύμβασης, συμφωνίας πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος, καθορίζεται στην υπουργική απόφαση της παρ. 4 του αρ. 41 ν. 4412/2016 και δεν μπορεί να υπερβαίνει κατ’ έτος το ποσό των 60.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ». Σχετικά, σημειώνεται ότι σε αυτό το χρονικό σημείο δεν είναι γνωστός ο χρόνος κατά τον οποίο θα ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάθεσης με τη σύναψη της οικείας κατά περίπτωση συμφωνίας-πλαισίου, καθώς και η διάρκεια της, και, κατά συνέπεια, εάν το ποσό έως του οποίου δύνανται οι συμμετέχουσες αναθέτουσες αρχές να προβούν αυτοτελώς σε προμήθειες είναι ικανό για την κάλυψη των αναγκών τους.
6. Στο ίδιο πλαίσιο, επισημαίνεται ότι της έκδοσης της προβλεπόμενης στην παρ. 4 του άρθρου 41 Υπουργικής Απόφασης θα πρέπει να έχει προηγηθεί η διερεύνηση και συγκέντρωση των αναγκών των αναθετουσών αρχών και ο προγραμματισμός για την κάλυψή τους να είναι επαρκώς ώριμος, ούτως ώστε οι αναθέτουσες αρχές να γνωρίζουν έστω κατά προσέγγιση τους χρόνους σύναψης των οικείων συμφωνιών πλαίσιο, καθώς και την προβλεπόμενη διάρκεια αυτών, προκειμένου να είναι σε θέση να προγραμματίσουν αντιστοίχως την κάλυψη των αναγκών τους και τη διενέργεια, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, των λοιπών διαγωνιστικών διαδικασιών, εφόσον απαιτείται. Σκόπιμο θα ήταν, περαιτέρω, προς το σκοπό αυτό, να εξετασθεί από το αρμόδιο Υπουργείο η έκδοση της προβλεπόμενης, κατά την παρ. 7 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016, υπουργικής απόφασης, για τη ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων προγραμματισμού μέσω της υποβολής πίνακα προγραμματισμού από τις αναθέτουσες αρχές. (βλ. σχετ. υπ’αριθμ. Γ9/2019 Γνώμη της Αρχής)
7. Επί των συγκεκριμένων ρυθμίσεων της παραγράφου 2 του υποβληθέντος στην Αρχή σχεδίου ΥΑ, όπου ορίζονται οι εξαιρέσεις από τις συμφωνίες πλαίσιο 2020, επισημαίνονται τα ακόλουθα:
α) Στην περίπτωση α, η διάταξη του τελευταίου εδαφίου αναφέρει ότι οι Αναθέτουσες Αρχές των Παραρτημάτων Α, Β και Γ υποχρεούνται να προβαίνουν σε σύναψη νέων συμβάσεων για τα είδη των περιπτώσεων α), β) και γ)i, από τις συμφωνίες πλαίσιο που έχουν υπογραφεί και βρίσκονται σε εξέλιξη, μέχρι κα τη λήξη αυτών. Επομένως, για τα είδη αυτά, μάλλον δεν πρόκειται κατ΄ ουσίαν για εξαίρεση, στο βαθμό που θα αφορά αναθέτουσες αρχές των οποίων οι ανάγκες καλύπτονται ήδη από υφιστάμενες συμφωνίες πλαίσιο και δε θα περιλαμβάνονται στον προγραμματισμό των ετών 2020 εφεξής.
β) Η περίπτωση β της παραγράφου 2 , όπως αναφέρθηκε ανωτέρω (βλ. περ. 4) χρήζει διευκρίνισης – διόρθωσης, προκειμένου να υπάρχει ταύτιση με τα αναφερόμενα στην αρχή της αυτής παραγράφου, όσο και το περιεχόμενο της υπό κρίση ΥΑ. Σε κάθε περίπτωση, η συγκεκριμένη παράγραφος αφορά σε είδη που δεν υπάρχουν ενεργές συμφωνίες πλαίσιο και ενδεχομένως δικαιολογείται λόγω του ότι η δημοσίευση της εν λόγω ΥΑ αναμένεται σε χρονικό διάστημα κατά το οποίο ήδη πιθανολογείται ότι οι ΑΑ θα έχουν προγραμματίσει ή και υλοποιήσει σχετικές διαγωνιστικές διαδικασίες.
γ) Τέλος, στην παράγραφο 2 περ. γ (viii) αυτή, γίνεται αναφορά και στις “Ανεξάρτητες επιχειρησιακές μονάδες βάσει της υπ αριθμ. 75555/289/06.07.2017 (ΦΕΚ 2336/10.07.2017 τεύχος Β) KYA «Καθορισμός κριτηρίων υπαγωγής στην έννοια της “χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών” του άρθρου 6, παρ. 2, εδάφιο β' του ν. 4412/2016»”.
Εκ της διατυπώσεως της προτεινόμενης διάταξης, σε συνδυασμό με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Ε αυτού, προκύπτει ότι οι “Ανεξάρτητες επιχειρησιακές μονάδες», ως φορείς των Αναθετουσών Αρχών των Παραρτημάτων Α έως Δ εξαιρούνται από τις συμφωνίες πλαίσιο 2020. Η προαναφερόμενη εξαίρεση δεν ισχύει για τις Αναθέτουσες Αρχές του Παραρτήματος Ε και τα είδη της παρ. 1 περ. δ, ήτοι 1. Γενικό Επιτελείο Στρατού, 2. Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, 3. Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, 4. Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, 5. Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος). Ως εκ τούτου, συνάγεται ότι οι πέντε αυτές Αναθέτουσες Αρχές, καθώς και οι ανεξάρτητες επιχειρησιακές μονάδες τους υπάγονται στις συμφωνίες πλαίσιο 2020 για τα είδη της παρ. 1 περ. δ (CPV 42512200-0 «Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου»).
Σχετικά, επισημαίνεται ότι οι κανονιστικές ρυθμίσεις που καταλαμβάνουν και «χωριστές επιχειρησιακές μονάδες» χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής, καθώς υφίσταται κίνδυνος παράλληλης εφαρμογής ενδεχομένως αντιφατικών ρυθμίσεων, υπό την έννοια ότι η μεν λειτουργία της ΕΚΑΑ σκοπεί στην επίτευξη οικονομιών κλίμακας με τη χρήση τεχνικών και εργαλείων για συγκεντρωτικές διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, ενώ ο καθορισμός των «χωριστών επιχειρησιακών μονάδων» σκοπεί στην παροχή της δυνατότητας στις συγκεκριμένες μονάδες να υπολογίζουν το ύψος και συνακόλουθα την επιλογή της διαδικασίας ανάθεσης ανεξάρτητα (πρβλ. σχετ. και Γνώμη Γ1/2019 και Γ9/2019 της Αρχής). Σε κάθε περίπτωση, εξακολουθεί να παραμένει το ζήτημα εάν οι εξαιρούμενες συμβάσεις της ως άνω παραγράφου θα μπορούν να υπολογίζονται και σε επίπεδο χωριστής επιχειρησιακής μονάδας των Αναθετουσών Αρχών του Παραρτήματος Ε.
8. Περαιτέρω, διαπιστώνεται ότι στην παράγραφο 3 της υπό εξέταση ΥΑ (ειδικά σε όλα τα Υπουργεία των Παραρτημάτων Α έως και Δ), γίνεται αναφορά σε «κεντρική υπηρεσία» των αναθετουσών αρχών. Επισημαίνεται σχετικά, ότι η αόριστη έννοια της “κεντρικής υπηρεσίας” δεν νοείται με ενιαίο τρόπο για όλη τη διοίκηση και ως εκ τούτου, υφίσταται ο κίνδυνος να δημιουργηθεί σύγχυση στους αποδέκτες της εν λόγω ΥΑ κατά την εφαρμογή της, καθώς δεν προκύπτει ούτε π.χ. με ποιον τρόπο θα επιμερίσουν οι αναθέτουσες αρχές τις ανάγκες τους στις κεντρικές και μη υπηρεσίες, αν η κεντρική υπηρεσία είναι υπεύθυνη για τις διαδικασίες ανάθεσης και άλλων υπηρεσιών, αν υπάρχει δυνατότητα διαχωρισμού κοινών πιστώσεων, αν η ίδια η αναθέτουσα εν τέλει θα διενεργήσει ταυτόχρονα με την ΕΚΑΑ διαγωνιστικές διαδικασίες για την κάλυψη των αναγκών των μη κεντρικών υπηρεσιών της στα ίδια είδη και υπηρεσίες κ.λπ.
9. Τέλος, επισημαίνεται η ανάγκη για έγκαιρο, ορθολογικό και κατά το δυνατόν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και προγραμματισμό κάλυψης των αναγκών των αναθετουσών αρχών, με επιλογή των κατάλληλων κατά περίπτωση διαδικασιών και συνυπολογισμού του απαιτούμενου χρόνου ολοκλήρωσης των διαγωνιστικών διαδικασιών.
VI. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, η Αρχή αποφασίζει ομόφωνα την παροχή σύμφωνης γνώμης επί του υποβληθέντος σχεδίου απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο: «Συμφωνίες-πλαίσιο έτους 2020 που συνάπτονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1 β) του άρθρου 41 του ν. 4412/16», σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2, περ. γ, υποπερ. γγ του ν. 4013/2011, σύμφωνα με τις ανωτέρω παρατηρήσεις και προτεινόμενες βελτιώσεις και για τους λόγους που αναφέρονται στην παρούσα γνωμοδότηση.
Αθήνα, 8 Μαΐου 2020
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Αντιπρόεδρος
Αδάμ Καραγλάνης