Διοικητικό Έγγραφο

ΓΝΩΜΗ Γ11/2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ υποπερ.(γγ) του Ν. 4013/2011)
Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Στην Αθήνα σήμερα την 3η Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι (2020) ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 π.μ., και επί της οδού Κεφαλληνίας 45, όπου και τα γραφεία της, συνήλθε η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ σε συνεδρίαση μετά από σχετική πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νομίμως σε όλα τα μέλη της Αρχής.
Από τα προσκληθέντα μέλη της Αρχής παρέστησαν κατά την συνεδρίαση τα ακόλουθα:
Πρόεδρος: Γεώργιος Καταπόδης Αντιπρόεδρος: Αδάμ Καραγλάνης
Μέλη: Δημήτριος Λουρίκας (μέσω τηλεδιάσκεψης) Δημήτριος Σταθακόπουλος (μέσω τηλεδιάσκεψης) Μαρία Στυλιανίδου (μέσω τηλεδιάσκεψης) Ερωφίλη Χριστοβασίλη Κωνσταντίνος Βαρδακαστάνης
Γραμματέας: Μαρία Αντωνοπούλου, Π.Ε. Διοικητικού - Οικονομικού
Εισηγητής: Ιωάννης Φουντουκίδης, Οικονομολόγος, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης παρέστησαν ο εισηγητής Ιωάννης Φουντουκίδης (μέσω τηλεδιάσκεψης), η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Μελετών και Γνωμοδοτήσεων Μίνα Καλογρίδου, η Προϊσταμένη του Τμήματος Γνωμοδοτήσεων Μαρία-Χριστίνα Καξιρή καθώς και εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας (μέσω τηλεδιάσκεψης), οι οποίοι αποδεσμεύτηκαν πριν από την έναρξη της διαδικασίας της ψηφοφορίας και τη λήψη της απόφασης από τα Μέλη της Αρχής.
Θέμα: Διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Αρχής σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ’ υποπερ. (γγ) του ν.4013/2011 επί σχεδίου Απόφασης του Υπουργού Υγείας με θέμα «Ορισμός των Υγειονομικών Περιφερειών (Υ.ΠΕ.), ως Κεντρικών Αρχών Αγορών (Κ.Α.Α.), βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016, για την παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών και ειδικότερα για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (Μέτρων Ατομικής Προστασίας), για την κάλυψη αναγκών των φορέων αρμοδιότητάς τους».
-------------------------------------------------
Ι. Η υπό εξέταση ρύθμιση
Με το με αριθμό πρωτ. 32641/26.05.2020 έγγραφο του Τμήματος Εποπτευόμενων Φορέων, της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Νοσ/κων Μονάδων και Εποπτευομένων Φορέων της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας, το οποίο υποβλήθηκε στην Αρχή στις 27.05.2020 και έλαβε αρ. πρωτ. εισερχ. 2741, διαβιβάζεται σχέδιο Απόφασης του Υπουργού Υγείας με τίτλο: «Ορισμός των Υγειονομικών Περιφερειών (Υ.ΠΕ.), ως Κεντρικών Αρχών Αγορών (Κ.Α.Α.), βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016, για την παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών και ειδικότερα για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (Μέτρων Ατομικής Προστασίας), για την κάλυψη αναγκών των φορέων αρμοδιότητάς τους».
Επί του ως άνω σχεδίου, με το οποίο, οι Διοικήσεις των επτά (7) Υγειονομικών Περιφερειών της χώρας ορίζονται ως Κεντρικές Αναθέτουσες Αρχές (ΚΑΑ) για το χρονικό διάστημα ισχύος της από 25.02.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄42), όπως αυτή κυρώθηκε με τον ν. 4682/2020, καθορίζονται αφ’ενός οι κατηγορίες συμβάσεων προμηθειών για τις οποίες θα διενεργηθούν διαγωνιστικές διαδικασίες σύμφωνα με τις διατάξεις της ως άνω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, τις διατάξεις του ν. 4412/2016, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και την υπ’ αριθμ. 2020/C108I/01 Ειδική Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ζητείται η παροχή γνώμης της Αρχής κατ’ άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. γγ’ του ν. 4013/2011.
ΙΙ. Αρμοδιότητα Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. γγ' του ν. 4013/2011, «2. Η Αρχή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες : [....] γ) Γνωμοδοτεί για τη νομιμότητα κάθε διάταξης σχεδίου νόμου ή κανονιστικής πράξης που αφορά στις δημόσιες συμβάσεις και συμμετέχει στις οικείες νομοπαρασκευαστικές επιτροπές. Τα αρμόδια όργανα οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τη γνώμη της Αρχής. Ειδικότερα: [.....] γγ) Οι λοιπές κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ` εξουσιοδότηση νόμου, εξαιρουμένων των προκηρύξεων, καθώς και οι κανονισμοί άλλων δημοσίων οργάνων και αναθετουσών αρχών, όπως ιδίως οι κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 2286/1995, συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών εσωτερικής λειτουργίας των κατά περίπτωση αρμόδιων ελεγκτικών διοικητικών οργάνων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, κατά το μέρος που οι εν λόγω πράξεις και κανονισμοί ρυθμίζουν θέματα δημοσίων συμβάσεων, εκδίδονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρχής. Η γνωμοδοτική αρμοδιότητα της παρούσας περίπτωσης ασκείται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση των ανωτέρω σχεδίων διατάξεων στην Αρχή, με μέριμνα του οικείου οργάνου. Μετά την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας οι σχετικές πράξεις μπορούν να εκδοθούν και χωρίς τη γνώμη της Αρχής.»
Δεδομένου ότι το υποβληθέν σχέδιο Υπουργικής Απόφασης, ως παρατίθεται ανωτέρω, υπό ΙI, αποτελεί κανονιστική πράξη, εκδιδόμενη κατ’εξουσιοδότηση νόμου και περιλαμβάνει ρυθμίσεις που άπτονται των δημοσίων συμβάσεων, εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Αρχής για παροχή σύμφωνης γνώμης κατ’ άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. γγ' του ν. 4013/2011.
ΙΙΙ. Το υποβληθέν στην Αρχή σχέδιο Απόφασης του Υπουργού Υγείας έχει ως κάτωθι:
«ΑΠΟΦΑΣΗ
Θέμα: «Ορισμός των Υγειονομικών Περιφερειών (Υ.ΠΕ.), ως Κεντρικών Αρχών Αγορών (Κ.Α.Α.), βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016, για την παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών και ειδικότερα για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (Μέτρων Ατομικής Προστασίας), για την κάλυψη αναγκών των φορέων αρμοδιότητάς τους»
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1.1. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133), όπως ισχύουν σήμερα.
1.2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κώδικας νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98), όπως ισχύουν σήμερα.
1.3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2019 «Διορισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της «Νέας Δημοκρατίας» (Ν.Δ.) ως Πρωθυπουργού» (Α' 118).
1.4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
1.5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄123).
1.4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148), όπως ισχύει σήμερα.
1.5. Τις διατάξεις της αριθμ. 54713/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας, Βασίλειο Κοντοζαμάνη»
2. Τις διατάξεις του μέρους Γ του ν. 4472/2017 «Ίδρυση της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας για την κεντρικοποίηση προμηθειών των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας φορέων» (Α’ 74), όπως ισχύουν σήμερα.
3. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), όπως ισχύουν σήμερα και ιδίως τις διατάξεις της παραγράφου 1γ και της παραγράφου 2 του άρθρου 41 με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση για την έκδοση της παρούσας.
4. Τις διατάξεις της από 25/02/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 42) «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊου» όπως αυτή κυρώθηκε με τον ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α’ 76)
5. Τις διατάξεις της απόφασης Γ2γ/17998/2019 του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας «Παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας, ως Ε.Κ.Α.Α.» (Β΄ 1280).
6. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1060/22-05-2020 έγγραφο της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας με θέμα «Αίτημα ορισμού της Διοίκησης της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας ως Κεντρικής Αρχής Αγορών (Κ.Α.Α.) για τη διεξαγωγή κεντρικού διαγωνισμού ιατροτεχνολογικών προϊόντων (Μέτρων Ατομικής Προστασίας)»
7. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1059/22-05-2020 έγγραφο της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας με θέμα «Αίτημα ορισμού της Διοίκησης της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου ως Κεντρικής Αρχής Αγορών (Κ.Α.Α.) για τη διεξαγωγή κεντρικού διαγωνισμού ιατροτεχνολογικών προϊόντων (Μέτρων Ατομικής Προστασίας)»
8. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1062/22-05-2020 έγγραφο της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας με θέμα «Καθορισμός Κεντρικής Αρχής Αγορών»
9. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1061/22-05-2020 έγγραφο της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας με θέμα «Αίτημα ορισμού της Διοίκησης της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης ως Κεντρικής Αρχής Αγορών (Κ.Α.Α.) για τη διεξαγωγή κεντρικού διαγωνισμού ιατροτεχνολογικών προϊόντων (Μέτρων Ατομικής Προστασίας)»
10. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1058/22-05-2020 έγγραφο της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας με θέμα «Αίτημα ορισμού της Διοίκησης της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας ως Κεντρικής Αρχής Αγορών (Κ.Α.Α.) για τη διεξαγωγή κεντρικού διαγωνισμού ιατροτεχνολογικών προϊόντων (Μέτρων Ατομικής Προστασίας)»
11. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1066/22-05-2020 έγγραφο της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας με θέμα «Αίτημα ορισμού της Διοίκησης της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων ως Κεντρικής Αρχής Αγορών (Κ.Α.Α.) για τη διεξαγωγή κεντρικού διαγωνισμού ιατροτεχνολογικών προϊόντων (Μέτρων Ατομικής Προστασίας)»
12. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1067/22-05-2020 έγγραφο της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας με θέμα «Αίτημα ορισμού της Διοίκησης της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης ως Κεντρικής Αρχής Αγορών (Κ.Α.Α.) για τη διεξαγωγή κεντρικού διαγωνισμού ιατροτεχνολογικών προϊόντων (Μέτρων Ατομικής Προστασίας) για τις έκτακτες ανάγκες των Μονάδων Υγείας ευθύνης της ως προς την αντιμετώπιση του κορονοϊου, COVID-19»
13. Την υπ’ αριθμ. 22 απόφαση της 42ης και από 22-05-2020 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΑΠΥ (Β΄ Ορθή Επανάληψη) με θέμα: «Ορισμός των Υγειονομικών Περιφερειών (Υ.Π.Ε.), ως Κεντρικές Αρχές Αγορών (Κ.Α.Α.), βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016, για την παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών για όλα τα κέντρα υγείας και νοσοκομεία της αρμοδιότητάς τους και ειδικότερα για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (Μέτρων Ατομικής Προστασίας) για την κάλυψη των αναγκών τους»
14. Την υπ’ αριθμ. ………………………………………….. γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ επί του σχεδίου της παρούσας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4013/2011 (Α’ 204).
15. Την υπ’ αριθμ. ………………………………………….. εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, από την οποία προκύπτει ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό.
Αποφασίζουμε:
1. Τον ορισμό της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας και της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης ως Κεντρικών Αρχών Αγορών (Κ.Α.Α.), για το χρονικό διάστημα ισχύος της από 25.02.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄42), όπως αυτή κυρώθηκε με τον ν. 4682/2020, για τη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας σύμφωνα με τις διατάξεις της ως άνω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, τις διατάξεις του ν. 4412/2016, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και την υπ’ αριθμ. 2020/C108I/01 Ειδική Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (Μέτρων Ατομικής Προστασίας), ήτοι: Χειρουργικών Γαντιών (CPV 33141420-0), Απολυμαντικών Αντισηπτικών (CPV 33631600-8) και Ιατρικών Αναλώσιμων (CPV 33140000-3), για την κάλυψη των αναγκών των Νοσοκομείων εποπτείας τους, καθώς και των δημοσίων δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Τοπικών Μονάδων Υγείας αρμοδιότητάς τους.
2. Οι ανωτέρω διαγωνιστικές διαδικασίες εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν έως την 25η Ιουνίου 2020 και η εκτιμώμενη διάρκεια των συμβάσεων είναι τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή των συμβάσεων και την ανάρτησή τους στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Λόγω του επείγοντος, δεν μπορεί να προσδιοριστεί ο ακριβής προϋπολογισμός των διαγωνισμών. Η δαπάνη θα καλυφθεί από τους Προϋπολογισμούς των Υ.ΠΕ. και η πηγή χρηματοδότησης θα είναι μέσω έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα __ / __ / 2020
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Βασίλειος ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ»
ΙV.Σχετικές διατάξεις
1. Στο Ν. 4412/16: “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” προβλέπονται σχετικώς τα κάτωθι:
“Άρθρο 2 – Ορισμοί (άρθρο 2 και άρθρο 33 παρ. 1 εδάφιο 6' της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Για τους σκοπούς του παρόντος εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:[…] 8) ως «δημόσιες συμβάσεις προμηθειών» και ως «συμβάσεις προμηθειών» νοούνται οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την αγορά, τη χρηματοδοτική μίσθωση, τη μίσθωση ή τη μίσθωση-πώληση, με ή χωρίς δικαίωμα αγοράς, προϊόντων. Μια σύμβαση προμηθειών μπορεί να περιλαμβάνει, παρεμπιπτόντως, εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης, [...] 15) ως «κεντρικές δραστηριότητες αγορών» νοούνται δραστηριότητες που διεξάγονται σε μόνιμη βάση με μία από τις παρακάτω μορφές: α) της απόκτησης αγαθών ή/και υπηρεσιών που προορίζονται για αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς, β) της ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων ή της σύναψης συμφωνιώνπλαίσιο για έργα, αγαθά ή υπηρεσίες που προορίζονται για αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς,16) ως «επικουρικές δραστηριότητες αγορών» νοούνται δραστηριότητες που συνίστανται στην παροχή υποστήριξης σε δραστηριότητες αγορών, ιδίως με τις κατωτέρω μορφές: α) τεχνικής υποδομής που παρέχει τη δυνατότητα στις αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις/συμβάσεις ή να συνάπτουν συμφωνίες-πλαίσιο για έργα, αγαθά ή υπηρεσίες, β) συμβουλών σχετικά με τη διεξαγωγή ή το σχεδιασμό διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων/συμβάσεων, γ) προετοιμασίας και διαχείρισης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων/συμβάσεων εξ ονόματος και για λογαριασμό της ενδιαφερόμενης αναθέτουσας αρχής/αναθέτοντος φορέα,17) ως «κεντρική αρχή αγορών» (ΚΑΑ) νοείται: (α) μία αναθέτουσα αρχή που παρέχει κεντρικές δραστηριότητες αγορών και, ενδεχομένως, επικουρικές δραστηριότητες αγορών [….] 18) ως «εθνικές κεντρικές αρχές αγορών» (ΕΚΑΑ)νοούνται οι ΚΑΑ οι οποίες, πέραν των ανωτέρω, είναι επιπλέον αρμόδιες για τον εθνικό σχεδιασμό, προγραμματισμό, καθώς και συντονισμό κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών όλων των λοιπών ΚΑΑ.
Άρθρο 40 - Κεντρικές δραστηριότητες αγορών και κεντρικές αρχές αγορών (ΚΑΑ) (άρθρο 37 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν:α) να αποκτούν αγαθά και/ή υπηρεσίες από μία ΚΑΑ που προσφέρει τη δραστηριότητα της υποπερίπτωσης α' της περίπτωσης 15 της παραγράφου 1 του άρθρου 2 ή/καιβ) να αποκτούν έργα, αγαθά και υπηρεσίες χρησιμοποιώντας συμβάσεις που ανατίθενται από μία ΚΑΑ, δυναμικά συστήματα αγορών που διαχειρίζεται μία ΚΑΑ ή, στο βαθμό που καθορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 39”, συμφωνία-πλαίσιο που συνάπτεται από μία ΚΑΑ, η οποία προσφέρει τη δραστηριότητα της υποπερίπτωσης β ' της περίπτωσης 15 της παραγράφου 1 του άρθρου 2[…] 2. Μια αναθέτουσα αρχή εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της δυνάμει του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 3 έως 221) όταν:α) αποκτά αγαθά ή υπηρεσίες από μία ΚΑΑ που προσφέρει τη δραστηριότητα της υποπερίπτωση α της περίπτωσης 15 της παραγράφου 1 του άρθρου 2 ή/καιβ) αποκτά έργα, αγαθά ή υπηρεσίες χρησιμοποιώντας συμβάσεις που ανατίθενται από την ΚΑΑ, δυναμικά συστήματα αγορών που διαχειρίζεται η ΚΑΑ“ή, στο βαθμό που καθορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 39”, συμφωνίαπλαίσιο που συνάπτεται από την ΚΑΑ η οποία προσφέρει τη δραστηριότητα της υποπερίπτωσης β ' της περίπτωσης 15 της παραγράφου 1 του άρθρου 2. […] 3. Όλες οι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων που διεξάγονται από μία ΚΑΑ, διενεργούνται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στα άρθρα 22, 36 και 37.4. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν, χωρίς να εφαρμόζουν τις διαδικασίες του παρόντος Βιβλίου να αναθέτουν μία δημόσια σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών σε μία ΚΑΑ. Αυτές οι δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν την παροχή επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών.
Άρθρο 41 - Ειδικές ρυθμίσεις σχετικά με τις κεντρικές δραστηριότητες αγορών και τον προγραμματισμό δημοσίων συμβάσεων
1. Λειτουργούν ως ΕΚΑΑ, υπό την έννοια της περίπτωσης 18 της παραγράφου 1 του άρθρου 2: […]
γ) η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) του Υπουργείου Υγείας για δημόσιες συμβάσεις προμήθειας ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών.2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, δύνανται να καθορίζονται ΚΑΑ, με αρμοδιότητα την παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών είτε σε επίπεδο διαφορετικών κατηγοριών φορέων του δημόσιου τομέα, είτε βάσει τομέα ή κλάδου της αγοράς είτε κατά γεωγραφικές ενότητες της χώρας είτε με συνδυασμένη εφαρμογή των κριτηρίων αυτών. Με όμοια απόφαση καθορίζονται ειδικότερα θέματα, αντίστοιχα με αυτά των παραγράφων 3 και 4, για την παροχή συγκεντρωτικών δραστηριοτήτων αγορών από ΚΑΑ, για τους τομείς και αναθέτουσες αρχές ευθύνης τους, κατά τις κείμενες διατάξεις.3. Με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ καθορίζονται ειδικότερα θέματα, που αφορούν την παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από την εκάστοτε αρμόδια ΕΚΑΑ και ιδίως:α) οι όροι για την ομαδοποίηση και υπαγωγή συμβάσεων στην εκάστοτε αρμόδια ΕΚΑΑ,
β) οι κατηγορίες έργων, αγαθών και υπηρεσιών, που θα αποτελέσουν αντικείμενο ομαδοποίησης σε εθνικό, περιφερειακό, τοπικό επίπεδο και για τα οποία οι αναθέτουσες αρχές προσφεύγουν υποχρεωτικά στις ΕΚΑΑ,γ) οι κατηγορίες συμβάσεων που εξαιρούνται από την αρμοδιότητα των ΕΚΑΑ καιδ) κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή των ανωτέρω.
4. Με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ, καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της απόφασης της παραγράφου 3:α) οι κατ' έτος συγκεκριμένες κατηγορίες συμβάσεων, συμφωνιών πλαίσιο και δυναμικών συστημάτων αγορών που συνάπτονται υποχρεωτικά, από τις ΕΚΑΑ, καθώς και οι αναθέτουσες αρχές για τις οποίες προορίζονται,β) οι κατ' έτος επιμέρους συμβάσεις οι οποίες εξαιρούνται από την αρμοδιότητα των ΕΚΑΑ, πέραν των συμβάσεων που έχουν ήδη εξαιρεθεί από την αρμοδιότητα των ΕΚΑΑ δυνάμει της απόφασης της παραγράφου 3.Η απόφαση της παρούσας παραγράφου εκδίδεται κατόπιν γνώμης: […] γ) της επιτροπής της παραγράφου 5 για τα θέματα αρμοδιότητας της ΕΚΑΑ της περίπτωσης γ ' της παραγράφου 1.5. Συστήνονται: […]
β) επιτροπή με αρμοδιότητα την παροχή συμβουλών και γνωμών στην ΕΚΑΑ της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 αναφορικά με τα θέματα του παρόντος άρθρου.Με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ συγκροτούνται οι επιτροπές των περιπτώσεων α ' και β ', αντίστοιχα, καθορίζεται ο αριθμός των μελών τους, οι ιδιότητες τους, τακτικών και αναπληρωματικών, καθώς και η διάρκεια της θητείας τους και ο τρόπος λειτουργίας τους. […]7. Οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να υποβάλλουν πίνακα προγραμματισμού για τις συμβάσεις αρμοδιότητάς τους στην αρμόδια ΕΚΑΑ. Η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις συμβάσεις που αφορούν, απαιτούν ή περιλαμβάνουν διαβαθμισμένες πληροφορίες. Με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ, ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα της διαδικασίας προγραμματισμού και υποβολής του πίνακα, όπως ιδίως: α) η δομή, το περιεχόμενο, τα καταχωριζόμενα στοιχεία, τα έτη προγραμματισμού και ο χρόνος υποβολής, τροποποίησης και συμπλήρωσης του πίνακα, β) οι κατά περίπτωση υπόχρεες και εξαιρούμενες αναθέτουσες αρχές, γ) οι προγραμματιζόμενες και εξαιρούμενες συμβάσεις, δ) τα αρμόδια όργανα για τον έλεγχο της προσήκουσας τήρησης της υποχρέωσης προγραμματισμού, καθώς και ε) κάθε άλλο σχετικό θέμα.
Άρθρο 42 Περιστασιακές από κοινού διαδικασίες σύναψης συμβάσεων (άρθρο 38 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
Δύο ή περισσότερες αναθέτουσες αρχές μπορούν να συμφωνήσουν να διεξάγουν ορισμένες συγκεκριμένες διαδικασίες σύναψης συμβάσεων από κοινού. Η συμφωνία συνάπτεται εγγράφως και καθορίζει τουλάχιστον τις ευθύνες των μερών, τον επιμερισμό των υποχρεώσεων στα μέρη και τις λεπτομέρειες σχετικά με τις αναγκαίες δαπάνες και τις πιστώσεις των μερών. 2. Αν μια διαδικασία σύναψης σύμβασης διενεργείται εξ ολοκλήρου από κοινού εξ ονόματος και για λογαριασμό όλων των αναθετουσών αρχών, οι τελευταίες ευθύνονται αλληλέγγυα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το παρόν Βιβλίο (άρθρα 3 έως 221). Τούτο ισχύει και αν τη διαδικασία διαχειρίζεται μία αναθέτουσα αρχή, ενεργώντας τόσο για δικό της λογαριασμό όσο και για λογαριασμό των λοιπών αναθετουσών αρχών. Εάν η διενέργεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης δεν πραγματοποιείται στο σύνολό της εξ ονόματος και για λογαριασμό των ενδιαφερόμενων αναθετουσών αρχών, οι τελευταίες ευθύνονται αλληλέγγυα μόνο για τα μέρη εκείνα που πραγματοποιούνται από κοινού. Κάθε αναθέτουσα αρχή φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της, σύμφωνα με το παρόν Βιβλίο για τα μέρη που διεξάγει ιδίω ονόματι και για δικό της λογαριασμό
Άρθρο 376 Μεταβατικές διατάξεις (άρθρα 90 παρ. 2 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και 106 παρ. 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
[…] 6. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 5 του άρθρου 41, η απόφαση της παραγράφου 4 εκδίδεται χωρίς τη γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου της παραγράφου 5. 7. Η επιτροπή της παραγράφου 5 του άρθρου 41 ασκεί και την προβλεπόμενη στο άρθρο 39 του π.δ. 118/2007 γνωμοδοτική αρμοδιότητα της Επιτροπής Πολιτικής Προγραμματισμού Προμηθειών του άρθρου 6 του ν. 2286/1995 για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων οι οποίες έχουν ξεκινήσει πριν από την ημερομηνία έναρξης του παρόντος νόμου και για τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί πριν από την ημερομηνία έναρξης του παρόντος νόμου κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου”.
2. Στο Μέρος Γ’ (ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΠΟΙΗ-ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ) του Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74 Α/19-05-2017 –Διορθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ-75 Α/23-05-17) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις.» προβλέπονται σχετικώς τα κάτωθι:
“Άρθρο 21 Σύσταση – Επωνυμία
Συνιστάται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (στο εξής Ε.Κ.Α.Π.Υ.) το οποίο τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και έχει έδρα την Αθήνα […]
Άρθρο 22 Σκοπός - Αρμοδιότητες
1. Σκοπός της Ε.Κ.Α.Π.Υ. είναι ο κεντρικός στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός του οικονομικού και εφοδιαστικού κύκλου προμήθειας προϊόντων και υπηρεσιών, του συστήματος υγείας, καθώς και η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ανάλωσης στον τομέα της Δημόσιας Υγείας. 2. Στις αρμοδιότητες της Ε.Κ.Α.Π.Υ. ανήκουν ιδίως: 2.1. η δημιουργία, τήρηση και συνεχής επικαιροποίηση της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Προμηθειών Υγείας, και των σχετικών με αυτή δεδομένων, στην οποία περιλαμβάνονται τα μητρώα: α) Μητρώο Προϊόντων Υπηρεσιών και Προμηθευτών. β) Μητρώο Κεντρικών Προμηθειών. γ) Μητρώο Κόστους και Αναλώσεων και δ) Μητρώο Τεχνικών Προδιαγραφών, όπως περιγράφονται και λειτουργούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25, 2.2. ο προγραμματισμός των προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 23, σύμφωνα με την Στρατηγική Κεντρικοποιημένων Προμηθειών (ΣΚΠ) Προϊόντων και Υπηρεσιών και των επιμέρους, Επιχειρησιακών Σχεδίων Κεντρικών Προμηθειών (Ε.Σ.Κ.Π.), τις οποίες καταρτίζει για το σκοπό αυτόν η Ε.Κ.Α.Π.Υ., όπως περιγράφεται στο άρθρο 26 και στο άρθρο 31, 2.3. η κατάρτιση των όρων των διακηρύξεων των διαγωνισμών, τους οποίους αυτή διεξάγει, η παρακολούθηση της διαδικασίας ανάθεσης των προϊόντων και των υπηρεσιών υγείας, η διεξαγωγή και η κατακύρωση όλων των διαγωνιστικών διαδικασιών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν.4412/2016 (Α΄147), η παρακολούθηση εκτέλεσης των συμβάσεων και ο εφοδιασμός των φορέων του άρθρου 23, 2.4. η τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου παρακολούθησης του συνόλου των υπό εκτέλεση συμβάσεων στο χώρο της υγείας, μέσω των Ηλεκτρονικών συστημάτων «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Παρακολούθησης Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.)» και «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)», όπου οι φορείς του άρθρου 23 του παρόντος θα εισάγουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες αναφορικά με την πορεία εκτέλεσης των συμβάσεων, 2.5. η δημιουργία μηχανισμού Εσωτερικής Διακίνησης Αδρανών Αποθεμάτων προϊόντων, μεταξύ των φορέων του άρθρου 23, στον οποίο θα προβλέπεται ο τρόπος και η διαδικασία της εσωτερικής διακίνησης πέραν της ποσότητας του ορίου ασφαλείας που προβλέπεται από τα πρότυπα αναλώσεων, όπως περιγράφεται στο άρθρο 26 παράγραφος 7 και όσον αφορά στα φάρμακα στο άρθρο 29 του ν. 1316/1983 (Α΄3), 2.6. η δημιουργία μηχανισμού εσωτερικής διακίνησης προϊόντων μεταξύ των φορέων του άρθρου 23, για την υποστήριξη εξαιρετικών και επειγουσών αναγκών που προκύπτουν από έκτακτα και μη προβλέψιμα γεγονότα, και ο τρόπος και η διαδικασία της εσωτερικής αυτής διακίνησης, 2.7. η παρακολούθηση των πληρωμών των κεντρικών Προμηθειών για την αποπληρωμή όλων των υποχρεώσεων των φορέων του άρθρου 23. 3. Για την εξυπηρέτηση των σκοπών της Ε.Κ.Α.Π.Υ. παραδίδονται σε αυτήν: 3.1. ο Κατάλογος Ενιαίας Ονοματολογίας και Κωδικοποίησης Εργαστηριακών Εξετάσεων (Κ.Ε.Ο.Κ.Ε.Ε.) της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (Ε.Π.Υ.) του Υπουργείου Υγείας και o αντίστοιχος κατάλογος του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), καθώς και όλες οι αποφάσεις έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα της υγείας, της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (Ε.Π.Υ.) και της τεχνικής υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας, 3.2. το Μητρώο Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων και Προμηθευτών, καθώς και το Μητρώο Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών της Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ. Α.Ε. το οποίο αποτελεί εφεξής περιουσία της, 3.3. όλα τα αρχεία ενιαίας κωδικοποίησης προϊόντων και υπηρεσιών υγείας, που έχουν καταρτίσει οι φορείς του άρθρου 23 του παρόντος, 3.4 το Παρατηρητήριο Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας.
Άρθρο 23 Πεδίο εφαρμογής
Η κάλυψη των αναγκών των κάτωθι φορέων σε προϊόντα και υπηρεσίες: 1.1. όλων των Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Υ.Π.Ε.» της χώρας και των εκάστοτε αντίστοιχων οργανωτικών μονάδων, 1.2. όλων των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), και των αποκεντρωμένων μονάδων αυτών, των διασυνδεδεμένων νοσοκομείων, του Γ.ν. Θήρας, καθώς και των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας και των Ν.Π.Δ.Δ. (όπως Ε.Κ.Α.Β., Ε.ΚΕ.Α., Ε.Ο.Φ, Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) που ασκούν δραστηριότητες στους τομείς υγείας και εποπτεύονται από τον Υπουργό Υγείας είτε η λειτουργία τους εποπτεύεται και ελέγχεται από τις οικείες Υγειονομικές Περιφέρειες (Υ.ΠΕ.) κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του ν. 3329/2005 (Α΄81), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είτε υπάγονται απευθείας στον Υπουργό Υγείας, 1.3. όλων των στρατιωτικών νοσοκομείων και άλλων σχετικών μονάδων, που δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας και εποπτεύονται και ελέγχονται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, 1.4. όλων των νοσοκομείων και άλλων σχετικών μονάδων, που δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας και εποπτεύονται παράλληλα από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (όπως Αιγινήτειο, Αρεταίιο, Ευγενίδιο Θεραπευτήριο) και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (όπως Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.), 1.5. των νοσοκομείων που διέπονται από ειδικές διατάξεις και λειτουργούν ως Ν.Π.Ι.Δ και εποπτεύονται από τον Υπουργό Υγείας (όπως Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο), 1.6. όλων των δημοσίων δομών παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας όπως αυτή κάθε φορά διαρρυθμίζεται, είτε αυτές εντάσσονται στην οργανωτική δομή των Υγειονομικών Περιφερειών και αποτελούν αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες τους είτε είναι αυτόνομες, 1.7. όλων των Ν.Π.Ι.Δ. που ασκούν δραστηριότητες στους τομείς υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης και εποπτεύονται από τον Υπουργό Υγείας όπως: Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ), Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών, Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.), Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.), Ελληνικό Ινστιτούτο ΠΑΣΤΕΡ, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) (εποπτεύεται από την Ακαδημία Αθηνών και τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων), Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (Κ.Ε.Θ.Ε.Α.), Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε. (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.). 2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας, του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, που εκδίδεται, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.Α.Π.Υ., δύναται να εντάσσονται και άλλοι φορείς στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, ως και να απεντάσσονται ήδη υφιστάμενοι.
Άρθρο 24 Αντικείμενο συμβάσεων προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών
1. Αντικείμενο συμβάσεων προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών της Ε.Κ.Α.Π.Υ. αποτελούν όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που έχουν αναφορά στον τομέα της υγείας, με την επιφύλαξη του άρθρου 41 του ν. 4412/2016 (Α΄147) και ό,τι κρίνεται κατά περίπτωση απαραίτητο και καθορίζεται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υγείας και Οικονομίας και Ανάπτυξης.
2. Στην περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016 (Α΄147) η φράση «Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (Ε.Π.Υ.)» αντικαθίστανται με τη φράση «Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.)».
Άρθρο 27 Διενέργεια διαγωνισμών - Σύναψη σύμβασης
[…] 2. Κατ’ εξαίρεση, από την προκήρυξη των διαγωνισμών για προμήθειες ειδών ή υπηρεσιών που εντάσσονται στα Ε.Σ.Κ.Π., και μέχρι την υπογραφή των συμβάσεων των διαγωνισμών αυτών, οι φορείς του άρθρου 23 εξακολουθούν να προμηθεύονται τα ανωτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) εφόσον η προϋπολογισθείσα δαπάνη τους δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό που ορίζει η υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016. Για τις προμήθειες αυτές οι φορείς δεσμεύονται από τις ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές που έχει συντάξει η Ε.Κ.Α.Π.Υ.3. Δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου και του άρθρου 26, με εξαίρεση τα οριζόμενα στην παράγραφο 4, οι προμήθειες των φορέων του άρθρου 23, που εντάσσονται στα συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και χρηματοδοτούνται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους και όσα συγχρηματοδοτούνται από Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ), τον «Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο» ή άλλα ειδικά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (ΕΤΕΠ, CEB κ.λπ.), καθώς και αυτές που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή αυτές που χρηματοδοτούνται από εγγεγραμμένες πιστώσεις του Φ 210 ΚΑΕ 5115 και 5117 και Εράνους. Οι ως άνω προμήθειες δεν απαιτείται να εντάσσονται στο σχεδιασμό και τα προγράμματα Προμηθειών και Υπηρεσιών των Φορέων Υγείας.[…]
3. Με την υπ' αριθμ. Γ2γ/17998(ΦΕΚ 1280/Β/15.04.2019)απόφαση του Υπουργού Υγείας “Παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας, ως Ε.Κ.Α.Α.” προβλέπονται σχετικώς τα κάτωθι:
“ […] Άρθρο 2Πεδίο Εφαρμογής
Κεντρικές και επικουρικές δραστηριότητες αγορών που παρέχει η ΕΚΑΠΥ, ως ΕΚΑΑ με αντικείμενο δημόσιες συμβάσεις προμήθειας ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών που υπάγονται στο Βιβλίο Ι του ν. 4412/2016 και ομαδοποιούνται σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 της παρούσης και την παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016.
[…] Άρθρο 4 Κατηγορίες προμήθειας ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών
1. Αντικείμενο ομαδοποίησης σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο από την ΕΚΑΠΥ, αποτελούν επιμέρους προμήθειες ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών και κατηγορίες, των τάξεων του Κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις, που παρατίθενται στο Παράρτημα της παρούσης. 2. Οι συμβάσεις των επιμέρους προμηθειών ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών και κατηγοριών της παρούσης, που ομαδοποιούνται και συνάπτονται ετησίως από την ΕΚΑΠΥ, καθώς και οι Αναθέτουσες Αρχές για τις οποίες προορίζονται, καθορίζονται δυνάμει της υπουργικής απόφασης της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016.
Άρθρο 5 Εξαιρούμενες Κατηγορίες συμβάσεων
1. Από την αρμοδιότητα της ΕΚΑΠΥ για την παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών εξαιρούνται οι κάτωθι κατηγορίες προμηθειών ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών που:α) καθορίζονται στο άρθρο 27 παρ. 3 του ν. 4472/2017, όπως ισχύειβ) αφορούν απρόβλεπτες και κατεπείγουσες ανάγκες των αναθετουσών αρχώνγ) έχουν αιτιολογημένα ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά ή απαιτήσεις.
2. Από την προκήρυξη των διαγωνισμών για προμήθειες ειδών ή υπηρεσιών που εντάσσονται στα Ε.Σ.Κ.Π., και μέχρι την υπογραφή των συμβάσεων των διαγωνισμών αυτών, οι φορείς του άρθρου 23 του ν. 4472/2017 εξακολουθούν να προμηθεύονται τα ανωτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) εφόσον η προϋπολογισθείσα δαπάνη τους δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό των 221.000,00€, πλέον Φ.Π.Α.
[…] ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

4. Με την υπ' αριθμ. Γ2γ/25844(ΦΕΚ 1671/Β/14.05.2019) απόφαση του Υπουργού Υγείας “Καθορισμός των συμβάσεων και των συμφωνιών - πλαίσιο που διενεργούνται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας, ως Ε.Κ.Α.Α., για το έτος 2019 για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 23 του ν. 4472/2017, όπως ισχύει” προβλέπονται σχετικώς τα κάτωθι:
“Άρθρο Mόνο
Η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας παρέχει, ως Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών (Ε.Κ.Α.Α.) της παραγράφου 1 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016, κεντρικές δραστηριότητες αγορών της περίπτωσης 15 του άρθρου 2 του ιδίου νόμου, για το έτος 2019, μέσω της σύναψης συμφωνιών - πλαίσιο για τα κάτωθι είδη αγαθών, υπό τους ακόλουθους όρους και εξαιρέσεις, για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 23 του ν. 4472/2017, όπως ισχύει: Α) Για τα είδη με κωδικό αριθμό του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (Κανονισμός (ΕΚ) 213/2008 της Επιτροπής): I. CPV 33690000-3 «Διάφορα Φάρμακα» και συγκεκριμένα γενόσημες δραστικές ουσίες II. CPV 33141310-6 «Σύριγγες» III. CPV 33141320-9 «Ιατρικές Βελόνες» IV. CPV 33141420-0 «Χειρουργικά Γάντια» V. CPV 18424300-0 «Γάντια μιας χρήσης» VI. CPV 18424000-7 «Γάντια» VII. CPV 33141126-9 «Ράμματα» VIII. CPV 33141613-0 «Σάκοι Αίματος» IX. CPV 33185200-2 «Κοχλιακά μοσχεύματα» X. CPV 33141700-7 «Ορθοπεδικά Υλικά» XI. CPV 33184500-8 «Στεφανιαίες Ενδοπροθέσεις». Οι σχετικές διαγωνιστικές διαδικασίες για την σύναψη συμφωνιών - πλαίσιο για τα ανωτέρω είδη θα εκκινήσουν εντός του 2019 και θα αφορούν στην κάλυψη αναγκών για όσο χρονικό διάστημα θα ορίζεται, κατά περίπτωση, στα επιμέρους έγγραφα της σύμβασης. Β) Από τη δημοσίευση της παρούσας και έως την προκήρυξη, οι φορείς του άρθρου 23 του ν. 4472/2017, όπως αυτό ισχύει, συνεχίζουν να προμηθεύονται τα είδη της παραγράφου Α) εφαρμόζοντας τις διατάξεις του ν. 4412/2016 Γ) Από την προκήρυξη των διαγωνισμών για τα είδη της παραγράφου Α) της παρούσας και έως τη σύναψη των συμφωνιών πλαίσιο από την ΕΚΑΠΥ, οι φορείς του άρθρου 23 του ν. 4472/2017, όπως ισχύει, εξακολουθούν να προμηθεύονται τα ανωτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016, με συμβάσεις προμήθειας έως του ποσού των διακοσίων είκοσι ενός χιλιάδων ευρώ (221.000,00€), πλέον Φ.Π.Α, ετησίως. Δ) Διαδικασίες για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για τα ανωτέρω είδη που έχουν εκκινήσει πριν από την έκδοση της παρούσας από τους φορείς του άρθρου 23 του ν. 4472/2017, όπως ισχύει, εξακολουθούν να ισχύουν. Ως χρόνος, δε, έναρξης της διαδικασίας σύναψης σύμβασης νοείται ο χρόνος που ορίζεται στα άρθρα 61 και 120 του ν. 4412/2016. Μετά τη λήξη των συμβάσεων αυτών, οι προαναφερόμενοι φορείς προσφεύγουν υποχρεωτικά για τα ανωτέρω είδη στις συμφωνίες πλαίσιο που έχουν συναφθεί από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας”.
5. Με την ΠΝΠ 25/25-2-2020 (ΦΕΚ 42/Α/25.2.2020) “Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού” η οποία κυρώθηκε με τον ν.4682/20 (ΦΕΚ 76/Α/3-4-20), προβλέπονται σχετικώς τα κάτωθι: “ […] Άρθρο τρίτο Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων[…] 2. Για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας και εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διάδοσης κορωνοϊού, διαδικασίες έκτακτης προμήθειας κάθε αναγκαίου υγειονομικού υλικού, πάσης φύσεως φαρμάκων, κάθε ενδεδειγμένου μέσου ατομικής ή συλλογικής προστασίας από τη διάδοση του κορωνοϊού μπορούν να διενεργούνται από οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή αρμοδιότητας ή εποπτείας του Υπουργείου Υγείας ή να ανατίθενται από οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή αρμοδιότητας ή εποπτείας του Υπουργείου Υγείας στην Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ) κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων. Η ΕΚΑΠΥ ή η οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή αρμοδιότητας ή εποπτείας του Υπουργείου Υγείας απευθύνει πρόσκληση για απευθείας αγορά υγειονομικού υλικού, ατομικών μέτρων προστασίας και φαρμάκων προς τον σκοπό της κάλυψης της ανωτέρω έκτακτης ανάγκης. Η πρόσκληση αναρτάται μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου για χρονικό διάστημα τριών (3) ημερών και δύναται να απευθύνεται σε κάθε επιχείρηση πώλησης και διάθεσης υγειονομικού υλικού και φαρμάκων. Η σύμβαση συνάπτεται με μοναδικά κριτήρια τη χαμηλότερη προσφορά και την επίτευξη αγοράς ικανών ποσοτήτων για την αντιμετώπιση των έκτακτων υγειονομικών αναγκών.[…] Άρθρο πέμπτο Έκτακτη οικονομική ενίσχυση Υπουργείου Υγείας Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας ορίζεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση προς το Υπουργείο Υγείας για την κάλυψη των επειγουσών αναγκών πρόσληψης ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού, αγοράς υλικών και μέτρων προστασίας από τον κορωνοϊό. Το ποσό της έκτακτης ενίσχυσης κατανέμεται στους επιμέρους φορείς υλοποίησης αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας με απόφαση του Υπουργού Υγείας”.
6. Στο ν. 4690/20 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-2020) “Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις”, προβλέπονται σχετικώς τα κάτωθι:“[…]Άρθρο 52 Δαπάνες για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας “Δαπάνες που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο διαδικασιών έκτακτης προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ), τηρουμένων οπωσδήποτε των προϋποθέσεων της παρ. 2 του άρθρου τρίτου της από 25.2.2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), για το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό νοσοκομείων, από τις οικείες Δ.Υ.Πε. κατά τη χρονική περίοδο από 26.2.2020 έως και 30.4.2020 είναι νόμιμες ως προς τις παραληφθείσες ποσότητες παραδοτέων ΜΑΠ μέχρι και 30.4.2020, ανεξαρτήτως του εάν τηρήθηκε η υπαγωγή στον έλεγχο του άρθρου 35 του ν. 4129/2013 (Α΄ 52)”.
V. Εισαγωγικές παρατηρήσεις
1. Με στόχο την επίτευξη οικονομιών κλίμακας, συμπεριλαμβανόμενων χαμηλότερων τιμών και κόστους συναλλαγής, καθώς και την καλύτερη διαχείριση των δημοσίων συμβάσεων, στα άρθρα 39 έως 43 του ν. 4412/2016 περιλαμβάνονται διατάξεις σχετικά με τις τεχνικές και τα εργαλεία για τις συγκεντρωτικές συμβάσεις και ειδικότερα τις Κεντρικές Αρχές Αγορών (άρθρα 40-41).
Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, προβλέπονται τα εξής: α) στο άρθρο 41, παρ.1 σημ 3 ορίζεται η ΕΚΑΠΥ ως Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών (ΕΚΑΑ) για δημόσιες συμβάσεις προμήθειας ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών. β) με την παρ. 2 του ιδίου άρθρου παρέχεται η εξουσιοδότηση στον Υπουργό που προΐσταται της ΕΚΑΑ και στον καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργό να καθορίζουν Κεντρικές Αρχές Αγορών (εφεξής ΚΑΑ) είτε σε επίπεδο διαφορετικών κατηγοριών φορέων του Δημόσιου Τομέα είτε βάσει τομέα ή κλάδου της αγοράς είτε κατά γεωγραφικές ενότητες της χώρας είτε με συνδυασμένη εφαρμογή των κριτηρίων αυτών. Επιπλέον, με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 41 παρέχεται εξουσιοδότηση με όμοια υπουργική απόφαση να καθορίζονται ειδικότερα θέματα, αντίστοιχα με αυτά των παρ. 3 και 4, για παροχή συγκεντρωτικών αγορών από ΚΑΑ για τους τομείς και τις αναθέτουσες αρχές ευθύνης τους, γ) με την παρ. 3 παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό που προΐσταται της ΕΚΑΑ για την έκδοση υπουργικής απόφασης με την οποία καθορίζονται: i) οι όροι για την ομαδοποίηση και υπαγωγή συμβάσεων στην εκάστοτε αρμόδια ΕΚΑΑ, ii) οι κατηγορίες έργων, αγαθών και υπηρεσιών, που θα αποτελέσουν αντικείμενο ομαδοποίησης σε εθνικό, περιφερειακό, τοπικό επίπεδο και για τα οποία οι αναθέτουσες αρχές προσφεύγουν υποχρεωτικά στις ΕΚΑΑ, iii) οι κατηγορίες συμβάσεων που εξαιρούνται από την αρμοδιότητα των ΕΚΑΑ και iv) κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή των ανωτέρω, δ) με την παρ. 4, παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό που προΐσταται της ΕΚΑΑ για έκδοση υπουργικής απόφασης, με την οποία θα καθορίζονται, σε εθνικό επίπεδο, οι κατ' έτος συγκεκριμένες κατηγορίες συμβάσεων που συνάπτονται υποχρεωτικά από την ΕΚΑΑ, οι αναθέτουσες αρχές για τις οποίες προορίζονται και οι κατ΄ έτος επιμέρους συμβάσεις, πέραν των συμβάσεων που έχουν ήδη εξαιρεθεί δυνάμει της απόφασης της παραγράφου 3, ε) με την παρ. 5 παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό που προΐσταται της ΕΚΑΑ συγκροτούνται οι επιτροπές των περιπτώσεων α΄και β΄, αντίστοιχα, καθορίζεται ο αριθμός των μελών τους, οι ιδιότητές τους, τακτικών και αναπληρωματικών, καθώς και η διάρκεια της θητείας τους και ο τρόπος λειτουργίας τους, στ) με την παρ. 6 παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό που προΐσταται της ΕΚΑΑ ή του καθ΄ ύλην αρμόδιου Υπουργού ή αποφαινομένου οργάνου της ΚΑΑ, να αναθέτει στις αναθέτουσες αρχές την εκτέλεση συμβάσεων και συμφωνιών πλαίσιο, που έχουν συνάψει γι΄ αυτές οι ΕΚΑΑ ή ΚΑΑ, αντίστοιχα, ζ) με την παρ. 7 παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό που προΐσταται της ΕΚΑΑ, να ρυθμίσει ειδικότερα θέματα της διαδικασίας προγραμματισμού και υποβολής του πίνακα, όπως ιδίως: i) η δομή, το περιεχόμενο, τα καταχωριζόμενα στοιχεία, τα έτη προγραμματισμού και ο χρόνος υποβολής, τροποποίησης και συμπλήρωσης του πίνακα, ii) οι κατά περίπτωση υπόχρεες και εξαιρούμενες αναθέτουσες αρχές, iii) οι προγραμματιζόμενες και εξαιρούμενες συμβάσεις, iv) τα αρμόδια όργανα για τον έλεγχο της προσήκουσας τήρησης της υποχρέωσης προγραμματισμού, καθώς και v) κάθε άλλο σχετικό θέμα.
Επισημαίνεται ότι στο υπό εξέταση σχέδιο απόφασης, σύμφωνα με την εξουσιοδοτική διάταξη της παρ 2 του άρθρου 41 του ν.4412/2016, καθορίζονται ως ΚΑΑ οι ως άνω Υγειονομικές Περιφέρειες, προφανώς κατά το λόγο γεωγραφικής αρμοδιότητάς τους και ορίζονται τα είδη για τα οποία θα διενεργήσουν κεντρικές δραστηριότητες αγορών κατά το έτος 2020 και, πάντως, εντός του προσεχούς χρονικού διαστήματος, χωρίς να ρυθμίζονται ταυτόχρονα και τα λοιπά θέματα που συμπεριλαμβάνονται στις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του ως άνω άρθρου 41, οι οποίες προβλέπουν ομοίως έκδοση ΥΑ από τον αρμόδιο Υπουργό, εν προκειμένω τον Υπουργό Υγείας, για τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τις ΚΑΑ [κριτήρια ομαδοποίησης και επιμέρους συμβάσεις που εξαιρούνται από την αρμοδιότητά τους], όπως αυτές ορίστηκαν με την ΥΑ της παρ.2 του άρθρου 41 του ιδίου νόμου. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι πρόκειται για ρύθμιση έκτακτου χαρακτήρα και προσωρινού χαρακτήρα, που οφείλεται στην παρούσα συγκυρία και δεν αποτελεί μέρους του γενικότερου και μακροπρόθεσμου σχεδιασμού της κεντρικοποίησης αγορών, όπως προδιαγράφεται στο άρθρο 41 του νόμου.
Σημειώνεται ότι ήδη, με βάση την εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν.4412/2016, εκδόθηκε η υπ' αριθμ. Γ2γ/17998 (ΦΕΚ 1280/Β/15.04.2019)απόφαση του Υπουργού Υγείας, “Παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας, ως Ε.Κ.Α.Α.”(σχετική η υπ' αριθμ. 3/2019 Γνώμη της Αρχής), ενώ με βάση την εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 4 του ίδιου άρθρου εκδόθηκε η υπ' αριθμ. Γ2γ/25844 (ΦΕΚ 1671/Β/14.05.2019)απόφαση του Υπουργού Υγείας “Καθορισμός των συμβάσεων και των συμφωνιών - πλαίσιο που διενεργούνται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας, ως Ε.Κ.Α.Α., για το έτος 2019 για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 23 του ν. 4472/2017, όπως ισχύει” (σχετική η υπ' αριθμ. 4/2019 Γνώμη της Αρχής).
Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι στις κεντρικές δραστηριότητες της ΕΚΑΠΥ περιλαμβάνεται η σύναψη συμβάσεων για τα είδη του Παραρτήματος της υπ’ αριθμ Γ2γ/17998 (ΦΕΚ 1280/Β/15.04.2019) απόφασης του Υπουργού Υγείας, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται και τα είδη με CPV: 33140000-3. Ήδη, με την υπ' αριθμ. Γ2γ/25844 (ΦΕΚ 1671/Β/14.05.2019) απόφαση του Υπουργού Υγείας ορίστηκε η ΕΚΑΠΥ όπως διενεργήσει διαγωνιστικές διαδικασίες εντός του έτους 2019 για τη σύναψη συμφωνιών πλαισίου για πληθώρα αναλώσιμου ιατρικού υλικού με κωδικό τάξης στο CPV 3314 και μεταξύ των οποίων και για το είδος «Χειρουργικά Γάντια» με CPV 33141420-0. Όπως προέκυψε από αναζήτηση στο portal του ΚΗΜΔΗΣ, η ΕΚΑΠΥ δεν διενήργησε εντός του 2019 τις σχετικές διαγωνιστικές διαδικασίες, γεγονός που επιβεβαιώθηκε και έπειτα από επικοινωνία με την ΕΚΑΠΥ.
VΙ. Επί της νομιμότητας και του περιεχομένου των προτεινόμενων ρυθμίσεων
1. Με την διάταξη του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016 παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση για καθορισμό ΚΑΑ με αρμοδιότητα την παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών. Κατά συνέπεια, η υπό εξέταση ΥΑ, προτείνεται αρμοδίως, το δε περιεχόμενό της κείται εντός της παρεχόμενης με την άνω διάταξη εξουσιοδότησης.
Στην προκειμένη περίπτωση οι επτά (7) Υ.Πε ορίζονται ως ΚΑΑ, χωρίς να γίνεται περαιτέρω ρητή αναφορά ότι η υπόψιν ΥΑ περιλαμβάνει εν μέρει και τα ειδικότερα θέματα των παραγράφων 3 και 4 του ιδίου άρθρου του νόμου.
Σε αυτό το σημείο επισημαίνεται ότι στο προοίμιο των κανονιστικών διοικητικών πράξεων, και κατά συνέπεια και των υπουργικών αποφάσεων, πρέπει να γίνεται ρητά μνεία στην εξουσιοδοτική διάταξη, δυνάμει της οποίας εκδίδονται και επί τη βάσει της οποίας ρυθμίζονται τα επιμέρους ειδικότερα θέματα.
Κατά συνέπεια προτείνεται να συμπεριληφθούν, προς επίσπευση των διαδικασιών, στις εξουσιοδοτικές διατάξεις και οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 41 τουν.4412/2016.
Περαιτέρω σκόπιμο θα ήταν να εξεταστεί το ενδεχόμενο να συμπεριληφθεί πρόβλεψη για τη δυνατότητα των φορέων του άρθρου 23 ν. 4472/2017 και μέχρι την σύναψη των συμβάσεων από τις εκάστοτε ΚΑΑ, να προμηθεύονται τα είδη που εντάσσονται στην παρούσα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016, για την περίπτωση που οι ανάγκες τους είναι άμεσες και δεν δύνανται στο διάστημα μέχρι την σύναψη της σύμβασης να καλυφθούν με άλλο τρόπο.
Στο σημείο αυτό επίσης σημειώνεται ότι το υποβληθέν σχέδιο απόφασης δεν συνοδεύεται από γνώμη της Επιτροπής που προβλέπεται με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 41 του ίδιου ως άνω νόμου, καθόσον η θητεία της τριμελούς Επιτροπής με αρμοδιότητα την παροχή συμβουλών στην ΕΚΑΑ αναφορικά με τα θέματα του άρθρου 41 του ν. 4412/2016, η οποία συστήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΕΜΠ.ΕΞ. 115/17.02.2017 Απόφαση του Υπουργού Υγείας, έχει ήδη λήξει. Επισημαίνεται ότι υπεβλήθη στην Αρχή η υπ’ αριθμόν 22 Απόφαση που ελήφθη στην 42η και από 22-05-2020 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.Α.Π.Υ., η οποία περιλαμβάνεται στο προοίμιο του σχεδίου της υποβληθείσας απόφασης (σημείο 13 αυτής). Με την ως άνω απόφαση εγκρίθηκε ο ορισμός των επτά (7) Υ.Πε της χώρας ως ΚΑΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ 2 του άρθρου 41 του ν.4412/16 για την παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών και συγκεκριμένα για την προμήθεια ιατροτεχνολογικών προϊόντων (Μέτρων ατομικής προστασίας) για όλα τα κέντρα υγείας και τα νοσοκομεία αρμοδιότητάς τους, όπως αναλυτικά παρατίθεντο σε πίνακες που ακολουθούσαν.
2. Όπως προκύπτει τόσο από το υπόψιν σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης, όσο και από την υπ’ αριθμ. 22 Απόφαση που ελήφθη στην 42η και από 22-05-2020 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.Α.Π.Υ., οι επτά (7) Υ.Πε της χώρας ορίζονται ως Κ.Α.Α. για: “[…]για το χρονικό διάστημα ισχύος της από 25.02.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄42), όπως αυτή κυρώθηκε με τον ν. 4682/2020 […]”. Η ως άνω διατύπωση δύναται να προκαλέσει σύγχυση αναφορικά με το χρονικό διάστημα για το οποίο οι επτά (7) Υ.Πε της χώρας ορίζονται και δραστηριοποιούνται ως ΚΑΑ. Επισημαίνεται ότι η παρούσα σύμφωνη γνώμη δεν μπορεί να αφορά σε τυχόν «αναδρομικό» ορισμό των επτά (7) Υ.Πε. ως ΚΑΑ μέσω της εξεταζόμενης Υπουργικής Αποφάσεως. Αναφορικά με τα ανωτέρω κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί ότι με τις διατάξεις του άρθρου 52 του ν.4690/2020 προβλέφθηκε: “[…]Άρθρο 52 Δαπάνες για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας Δαπάνες που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο διαδικασιών έκτακτης προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ), τηρουμένων οπωσδήποτε των προϋποθέσεων της παρ. 2 του άρθρου τρίτου της από 25.2.2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), για το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό νοσοκομείων, από τις οικείες Δ.Υ.Πε. κατά τη χρονική περίοδο από 26.2.2020 έως και 30.4.2020 είναι νόμιμες ως προς τις παραληφθείσες ποσότητες παραδοτέων ΜΑΠ μέχρι και 30.4.2020, ανεξαρτήτως του εάν τηρήθηκε η υπαγωγή στον έλεγχο του άρθρου 35 του ν. 4129/2013 (Α΄ 52)”.Έπειτα από τα παραπάνω, κρίνεται σκόπιμο όπως η σχετική αναφορά τροποποιηθεί ενδεικτικά ως: “ […] για χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσης στο ΦΕΚ και μέχρι το για το χρονικό διάστημα ισχύος της από 25.02.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄42), όπως αυτή κυρώθηκε με τον ν. 4682/2020 […]”.
3. Όπως προκύπτει τόσο από το υπόψιν σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης, όσο και από την υπ’ αριθμ. 22 Απόφαση που ελήφθη στην 42η και από 22-05-2020 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.Α.Π.Υ., οι επτά (7) Υ.Πε της χώρας ορίζονται ως Κ.Α.Α. για: “[…] για τη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας σύμφωνα με τις διατάξεις της ως άνω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, τις διατάξεις του ν. 4412/2016, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και την υπ’ αριθμ. 2020/C108I/01 Ειδική Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής […]”.Σχετικά με τα ανωτέρω επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο τρίτο της ΠΝΠ 25/25-2-2020, οι διαδικασίες έκτακτης προμήθειας υγειονομικού υλικού μπορούν να διενεργούνται από οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή αρμοδιότητας ή εποπτείας του Υπουργείου Υγείας κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων. Δεδομένου ότι με την υπό κρίση ρύθμιση οι επτά (7) Υ.ΠΕ δύνανται να προβαίνουν οι ίδιες σε διαγωνιστικές αξίες προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες των αναθετουσών αρχών της περιφέρειάς τους για τα υπόψιν είδη (Ατομικής Προστασίας), η προϋπολογισθείσα αξία των οποίων πιθανολογείται ότι θα υπερβαίνει τα κατώτερα όρια του άρθρου 5 του ν.4412/2016, σύμφωνα με τους κανόνες του άρθρου 6 “Μέθοδοι υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης” , θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να μην οδηγήσει σε κατατμήσεις και καταστρατήγηση των διατάξεων ενωσιακού δικαίου για την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων.(πρβλ. σχετικά την αριθμ. Α10/2020 γνώμη της Αρχής επί διατάξεων του σχεδίου νόμου «Κύρωση α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. "Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού" (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. "Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του", τις παρ.2, 3 και 4 της Κατευθυντήριας Οδηγίας 24 της Αρχής με θέμα “Ειδικά ζητήματα ανάθεσης και διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης του ιού COVID-19, καθώς και των μέτρων για την αποτροπή της διασποράς του”, όπως αναρτάται στην ιστοσελίδα της, την υπ’ αριθμ. 2020/C108I/01 Ειδική Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην οποία ήδη παραπέμπει η εξεταζόμενη ΥΑ, καθώς και το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1867/01.04.2020 σχετικό έγγραφο της Αρχής όπως αναρτάται στην ιστοσελίδα της).
4. Όπως προκύπτει τόσο από το υπόψιν σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης, όσο και από την υπ’ αριθμ. 22 Απόφαση που ελήφθη στην 42η και από 22-05-2020 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.Α.Π.Υ., οι εν λόγω συμβάσεις αφορούν σε συγκεκριμένα είδη και προμήθειες και για περιορισμένο χρονικό διάστημα, για την κάλυψη των οποίων οι αναθέτουσες αρχές θα μπορούσαν να προσφύγουν στην ανάθεση και εκτέλεση των ορισμένων αυτών ειδικών προμηθειών από κοινού, με βάση τα αναφερόμενα στο άρθρο 42 του ν.4412/2016. Οι διατάξεις αυτές δίδουν τη δυνατότητα σε μία ή περισσότερες αναθέτουσες αρχές, εφόσον πρόκειται για περιστασιακές από κοινού προμήθειες - όπως διαφαίνεται εν προκειμένω, καθώς οι υπόψιν διαγωνιστικές διαδικασίες προβλέπεται να ολοκληρωθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα μέχρι την 26.06.2020, και για ορισμένα είδη η ανάγκη των οποίων προέκυψε λόγω απρόβλεπτης περίστασης για τις έκτακτες ανάγκες των Μονάδων Υγείας, ως προς την αντιμετώπιση του κορονοϊου, COVID-19 - να προβαίνουν σε από κοινού διενέργεια των διαδικασιών ανάθεσης, είτε ενεργώντας από κοινού είτε αναθέτοντας σε μια αναθέτουσα αρχή τη διαχείριση της διαδικασίας προμήθειας εξ ονόματος όλων των αναθετουσών αρχών (βλ αιτιολογικές σκέψεις υπ΄ αριθμ. 71 επ. της Οδηγίας 2014/24 ΕΕ).
5. Αναφορικά με την αρμοδιότητα των επτά (7) Υ.Πε. ως ΚΑΑ προβλέπεται ότι οι διαγωνιστικές διαδικασίες που θα διενεργήσουν αποσκοπούν στην: “[…] κάλυψη των αναγκών των Νοσοκομείων εποπτείας τους, καθώς και των δημοσίων δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Τοπικών Μονάδων Υγείας αρμοδιότητάς τους”. Επ΄ αυτού, προτείνεται η λεπτομερής αναφορά των μονάδων υγείας που εποπτεύουν σε παράρτημα της Υπουργικής Απόφασης, όπως μνημονεύεται σχετικά στην υπ’ αριθμ. 22 Απόφαση που ελήφθη στην 42η και από 22-05- 2020 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.Α.Π.Υ.
6. Τέλος, αναφορικά με την ομαδοποίηση των προς προμήθεια ειδών, επισημαίνεται ότι το πρώτο είδος: «Χειρουργικά Γάντια» με CPV 33141420-0 εμπεριέχεται ως εξειδίκευση του τρίτου είδους: «Ιατρικά Αναλώσιμα» με CPV 33140000-3, η οποία περιλαμβάνει πέραν του CPV 33141420-0 (χειρουργικά γάντια) άλλα 83 CPV. Ήδη, όπως προκύπτει από τις προκηρύξεις αναθετουσών αρχών-μονάδων υγείας, σε αρκετές περιπτώσεις που διενεργείται διαγωνιστική διαδικασία για προμήθεια «Ιατρικών Αναλωσίμων» με CPV 33140000-3, στην αναλυτική περιγραφή των προς προμήθεια ειδών περιλαμβάνονται και τα «χειρουργικά γάντια». Επ΄ αυτού προτείνεται η αναφορά ότι το τρίτο είδος των προς προμήθεια ειδών, αφορά σε ιατρικά αναλώσιμα, πλήν των χειρουργικών γαντιών, με την αναφορά, στο μέτρο που αυτό είναι εφικτό, των σχετικών CPV από το σύνολο των 83 υπολειπόμενων.
VΙΙ. Συμπέρασμα
Κατόπιν των προεκτεθέντων, η Αρχή ομόφωνα παρέχει, σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ’ υποπερ. (γγ) του ν.4013/2011, σύμφωνη γνώμη επί του υποβληθέντος σχεδίου Απόφασης του Υπουργού Υγείας με θέμα «Ορισμός των Υγειονομικών Περιφερειών (Υ.ΠΕ.), ως Κεντρικών Αρχών Αγορών (Κ.Α.Α.), βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016, για την παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών και ειδικότερα για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (Μέτρων Ατομικής Προστασίας), για την κάλυψη αναγκών των φορέων αρμοδιότητάς τους», με τις ανωτέρω επί μέρους επισημάνσεις, βελτιώσεις και νομοτεχνικές διορθώσεις.
Αθήνα, 3 Ιουνίου 2020
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Καταπόδης