Διοικητικό Έγγραφο

ΓΝΩΜΗ Α6/2019
ΑΔΑ: Ψ97ΞΟΞΤΒ-ΤΧ2
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (αα) του Ν.4013/2011)
Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Στην Αθήνα σήμερα την 11η Απριλίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα εννέα (2019) ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 π.μ. και επί της οδού Κεφαλληνίας 45 και Κομνά Τράκα, όπου και τα γραφεία της, συνήλθε η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ σε συνεδρίαση μετά από σχετική πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νομίμως σε όλα τα μέλη της Αρχής.
Από τα προσκληθέντα μέλη της Αρχής παρέστησαν κατά την συνεδρίαση τα ακόλουθα:
Προεδρεύων :Μιχαήλ Εκατομμάτης, Αναπληρωτής Προέδρος
Μέλη: Κωνσταντίνος Βαρδακαστάνης, Δημήτριος Σταθακόπουλος, Μαρία Στυλιανίδη, Ερωφίλη Χριστοβασίλη
Γραμματέας: Μαρία Αντωνοπούλου, Π.Ε. Διοικητικού - Οικονομικού
Εισηγήτρια: Αικατερίνη Θεοδωροπούλου, Νομικός, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Κατά την διάρκεια της Συνεδρίασης παρέστησαν η Εισηγήτρια Αικατερίνη Θεοδωροπούλου, η Μαρία Χριστίνα Καξιρή, Προϊσταμένη του Τμήματος Γνωμοδοτήσεων και η Μίνα Καλογρίδου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών, καθώς και εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, οι οποίοι αποχώρησαν πριν την έναρξη της διαδικασίας ψηφοφορίας και της λήψης της απόφασης από τα Μέλη της Αρχής.
Εισηγήτρια: Αικατερίνη Θεοδωροπούλου, Νομικός, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Σχετ: Το από 26.03.2019 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του Υπουργείου Oικονομίας και Ανάπτυξης (αρ. πρωτ. εισερχ. Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 1670/26.03.2019), με το οποίο διαβιβάσθηκε συνημμένα σχέδιο προτεινόμενων διατάξεων σε Σχέδιο Νόμου του ιδίου ως άνω Υπουργείου με τίτλο «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων».
--------------------------
Ι. Ιστορικό - διαδικαστικό
1. Με το ως άνω υπ' αριθμ. πρωτ. Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 1670/26.03.2019 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης διαβιβάζεται σχέδιο νόμου, στο Μέρος Α’ του οποίου περιέχονται διατάξεις που αφορούν στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε., στην οποία μετονομάζεται η εταιρεία με την επωνυμία «Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης Α.Ε.». Η εν λόγω εταιρεία έχει συσταθεί με το ν. 3912/2011 (ΦΕΚ 17 Α/17-2-2011) «Σύσταση Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης.»
Συγκεκριμένα στο Μέρος Α’ του υποβληθέντος νομοσχεδίου ρυθμίζονται θέματα που αφορούν σε τροποποιήσεις καταστατικού, όπως αυτό ισχύει δυνάμει του ν. 3912/2011, στη δυνατότητα έκδοσης κανονισμών, σε θέματα προσωπικού και χρηματοοικονομικής εποπτείας της εταιρείας κ.α. καθώς και μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις σε σχέση με το ν. 3912/2011.
Η ως άνω εταιρεία έχει ως σκοπό κύριο σκοπό την προώθηση της δίκαιης, βιώσιμης και ολιστικής ανάπτυξης της οικονομίας σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο και, μεταξύ άλλων την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και στο δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται στον ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α 143/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
2. Ειδικότερα, στο εν λόγω νομοσχέδιο έχει ενταχθεί το άρθρο 5, με το οποίο αντικαθίσταται το άρθρο έκτο του ν. 3912/2011 (ΦΕΚ Α΄ 17/17.02.2011) «Σύσταση Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης», στην παρ. 1 του οποίου δίδεται η εξουσιοδότηση στο διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας και των άμεσων θυγατρικών της, να ρυθμίσουν διαδικασίες ανάθεσης μελετών, εκτέλεσης έργων και εργασιών, παροχής υπηρεσιών, προμηθειών κινητών πραγμάτων και εξοπλισμού και συναφών εργασιών με την επιφύλαξη των διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακολούθως ορίζεται ότι οι διαδικασίες προμηθειών και υπηρεσιών με αξία κάτω των ορίων που ορίζονται στα άρθρα 5 και 6 ν. 4412/2016 (Α’147), ρυθμίζονται από τους ανωτέρω Κανονισμούς.
Σχετική πρόβλεψη υπάρχει και στο άρθρο 3 με το οποίο αντικαθίσταται η παρ.1 του άρθρου τέταρτου του ν. 3912/2011, στο σημ. Δ του οποίου προβλέπεται, για την Εταιρεία, η έκδοση Κανονισμού Προμηθειών, τηρουμένων των διατάξεων της ενωσιακής και ελληνικής νομοθεσίας.
Το ως άνω σχέδιο νόμου κατατέθηκε την 08.04.2019 τη Βουλή και βρίσκεται σε στάδιο επεξεργασίας από τη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου (ορισθείσα συνεδρίαση την 10.04.2019 με θέμα ημερήσιας διάταξης την επεξεργασία και εξέταση του νομοσχεδίου)
3. Επιπροσθέτως επισημαίνεται ότι επί των προτεινομένων ρυθμίσεων του άρθρου 33 του Β΄ Μέρους (Προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων) του ανωτέρω υποβληθέντος νομοσχεδίου, με το οποίο τροποποιούνται διατάξεις του ν. 4412/2016, η Αρχή έχει ήδη διατυπώσει τις παρατηρήσεις της με την με αριθμ. Α5/2019 Γνώμη της, καθώς ήδη είχαν υποβληθεί (αριθμ. πρωτ. εισερχ. Αρχής 1468/14.3.2019) προς παροχή γνώμης της Αρχής επί σχετικής τροπολογίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης στο σχέδιο νόμου «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.06.2016) – Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».
ΙΙ. Προτεινόμενες διατάξεις
4. Το κείμενο του ως άνω υποβληθέντος στην Αρχή νομοσχεδίου «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων» παρατίθεται ως διαβιβάστηκε στην Αρχή στο συνημμένο Παράρτημα Ι, κάτωθι δε παρατίθενται οι υπό έλεγχο διατάξεις.
Άρθρο 1
Τροποποίηση του άρθρου πρώτου του ν.3912/2011
Στο ν. 3912/2011 (Α 17) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
[…] 3. Στο άρθρο πρώτο προστίθενται παράγραφοι 3, 4 και 5 ως εξής: «3. Η «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρία» έχει ως κύριο σκοπό την προώθηση της δίκαιης, βιώσιμης και ολιστικής ανάπτυξης της οικονομίας σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Η εθνική αναπτυξιακή πολιτική αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής της Εταιρείας. Ειδικότερα, η Εταιρεία έχει ως σκοπό: α) τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, β) τη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε πηγές χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση και κάλυψη δυσλειτουργιών και ανεπαρκειών της αγοράς, μέσω, ιδίως, του σχεδιασμού, της δημιουργίας και της εφαρμογής χρηματοδοτικών μέσων για τη βέλτιστη διοχέτευση των εθνικών, ευρωπαϊκών και άλλων κονδυλίων προς επιχειρήσεις, γ) την προώθηση της καινοτομίας, δ) την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, ε) την προώθηση ποιοτικών, στρατηγικών και καινοτόμων έργων, στ) την προσέλκυση κεφαλαίων και την προώθηση των επενδύσεων στη Χώρα με στόχο την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, ζ) τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και υλοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων, η) την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και στο δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται στον ν. 4270/2014, θ) την προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και η) την ενίσχυση της απασχόλησης, όπως ειδικότερα ο σκοπός αυτός ορίζεται στο Καταστατικό της.
Άρθρο 3
Κανονισμοί της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας
1. Η παρ.1 του άρθρου τέταρτου του ν. 3912/2011 αντικαθίσταται ως εξής : […]
Δ. Η Εταιρεία καταρτίζει Κανονισμό Προμηθειών, ο οποίος ρυθμίζει τις σχετικές διαδικασίες και θέτει το πλαίσιο διενέργειάς τους, τηρουμένων των οικείων διατάξεων της ενωσιακής και ελληνικής νομοθεσίας.
Άρθρο 5
Έργα - προμήθειες – υπηρεσίες – υποχρεώσεις της Εταιρείας ως φορέα Γενικής Κυβέρνησης
1. Το άρθρο έκτο του ν. 3912/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο έκτο
Έργα - προμήθειες – υπηρεσίες – υποχρεώσεις της Εταιρείας ως φορέα Γενικής Κυβέρνησης.
Οι όροι και οι διαδικασίες ανάθεσης μελετών, εκτέλεσης έργων και εργασιών, παροχής υπηρεσιών, προμηθειών κινητών πραγμάτων και εξοπλισμού και συναφών εργασιών, αγορών ακινήτων, ανταλλαγών και πωλήσεων ακινήτων και κινητών πραγμάτων, μισθώσεων, εκμισθώσεων και γενικά παραχωρήσεων χρήσης και κάθε άλλου ενοχικού ή εμπράγματου δικαιώματος σε περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας και των άμεσων θυγατρικών της, ρυθμίζονται με κανονισμούς που εκδίδονται με αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας και των άμεσων θυγατρικών της αντίστοιχα με την επιφύλαξη των διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι διαδικασίες προμηθειών και υπηρεσιών με αξία κάτω των ορίων που ορίζονται στα άρθρα 5 και 6 ν. 4412/2016 (Α’147), ρυθμίζονται από τους ανωτέρω Κανονισμούς».
5. Η αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τα υπό εξέταση άρθρα του εν λόγω νομοσχέδιο έχει ως εξής:
«Άρθρο 5
Με το άρθρο αυτό αντικαθίσταται το άρθρο έκτο του ν. 3912/2011 και προβλέπεται ότι οι όροι και οι διαδικασίες ανάθεσης μελετών, εκτέλεσης έργων και εργασιών, παροχής υπηρεσιών, προμηθειών κινητών πραγμάτων και εξοπλισμού και συναφών εργασιών, αγορών ακινήτων, ανταλλαγών και πωλήσεων ακινήτων και κινητών πραγμάτων, μισθώσεων, εκμισθώσεων και γενικά παραχωρήσεων χρήσης και κάθε άλλου ενοχικού ή εμπράγματου δικαιώματος σε περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας και των άμεσων θυγατρικών της, ρυθμίζονται με Κανονισμούς που εκδίδονται με αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας. Εφόσον οι σχετικές διαδικασίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, ή της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ, σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης , εφαρμόζονται οι διατάξεις των ν. 4412/2016 και 4413/2016. Για τις διαδικασίες προμηθειών και υπηρεσιών με αντικείμενο κάτω των ορίων που ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του ν. 4412/2016 δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 116 επ. του ν. 4412/201, αλλά ρυθμίζονται τα θέματα αυτά από τους ως άνω Κανονισμούς».
ΙΙΙ. Αρμοδιότητα Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
6. Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. αα' του ν. 4013/2011, «αα) Η Αρχή γνωμοδοτεί επί των διατάξεων σχεδίων νόμων που αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις πριν από την κατάθεση τους στη Βουλή. Αν ο αρμόδιος Υπουργός διαφωνεί με τη γνώμη της Αρχής, η Αρχή δύναται να συγκαλεί συσκέψεις, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της και εκπροσώπων όλων των συναρμόδιων Υπουργείων με σκοπό την ανταλλαγή και σύγκλιση των απόψεων. Στις εν λόγω συσκέψεις η Αρχή και κάθε συναρμόδιος Υπουργός μπορούν να ζητούν τη συμμετοχή ανεξάρτητων τρίτων, ειδικών σε θέματα δημοσίων συμβάσεων. Οι συσκέψεις αυτές πραγματοποιούνται σε διάστημα δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την περιέλευση της πρόσκλησης της Αρχής στους συμμετέχοντες. Η άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυτής δεν κωλύει τη συνέχιση της διαδικασίας ψήφισης του σχεδίου νόμου. Αν δεν αρθεί η διαφωνία μεταξύ του αρμόδιου Υπουργού και της Αρχής, στη γνώμη της Αρχής προσαρτάται έκθεση του Υπουργού στην οποία περιλαμβάνεται και ειδική αιτιολόγηση κάθε απόκλισης από το περιεχόμενο της γνώμης. Τα εν λόγω έγγραφα συνοδεύουν τα σχέδια νόμων κατά την κατάθεση τους στη Βουλή και αναρτώνται με επιμέλεια της Αρχής στην ιστοσελίδα της. Σε περίπτωση απόκλισης του σχεδίου νόμου από τη γνώμη της Αρχής, η αρμόδια επιτροπή της Βουλής δύναται να καλεί, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής, σε ακρόαση τον Πρόεδρο της Αρχής».
Στο βαθμό που στο ανωτέρω αναφερόμενο νομοσχέδιο, ως παρατίθεται κατωτέρω στο συνημμένο Παράρτημα, περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που αφορούν σε δημόσιες συμβάσεις και ειδικότερα στη δυνατότητα έκδοσης κανονισμών με αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας και των θυγατρικών της, με τους οποίους θα ρυθμίζονται όροι και διαδικασίες ανάθεσης μελετών, εκτέλεσης έργων και εργασιών, εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Αρχής για παροχή γνώμης, κατ’ άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. αα' του ν. 4013/2011.
ΙV. Συναφείς διατάξεις
7. Στο ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16-Διορθ. Σφαλμ. στα ΦΕΚ-200 Α/24-10-16 και ΦΕΚ-206 Α/3-11-16) : “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” προβλέπονται σχετικώς τα κάτωθι :
Άρθρο 1 Αντικείμενο - Πεδίο Εφαρμογής
“2. Ο παρών νόμος θεσπίζει κανόνες: α) για τις διαδικασίες προγραμματισμού και σύναψης δημοσίων συμβάσεων και διαγωνισμών μελετών που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου Ι (άρθρα 2 έως 221), β) για τις διαδικασίες προγραμματισμού και σύναψης συμβάσεων και διαγωνισμών μελετών που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου ΙΙ (άρθρα 2 και 222 έως 338), γ) για τη διακυβέρνηση, οι οποίοι εφαρμόζονται, σύμφωνα με το Βιβλίο ΙΙΙ (άρθρα 339 έως 344), από τις αναθέτουσες αρχές και τους αναθέτοντες φορείς και δ) για την έννομη προστασία κατά τη σύναψη συμβάσεων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374). Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται, με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 έως 7, σε όλες τις συμβάσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄, ανεξαρτήτως είδους και εκτιμώμενης αξίας αυτών, εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις αυτού.”
Άρθρο 2 Ορισμοί (άρθρο 2 και άρθρο 33 παρ. 1 εδάφιο β΄ της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Για τους σκοπούς του παρόντος εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:
1) α) ως «αναθέτουσες αρχές» νοούνται το κράτος, οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οργανισμοί δημοσίου δικαίου ή οι ενώσεις μιας ή περισσότερων από αυτές τις αρχές ή ενός ή περισσότερων από αυτούς τους οργανισμούς δημοσίου δικαίου και οι αναθέτουσες αρχές κατά την έννοια του άρθρου 223 και β) ως «αναθέτοντες φορείς» νοούνται οι αναθέτοντες φορείς κατά την έννοια του άρθρου 224,
[…]4) ως «οργανισμοί δημοσίου δικαίου» νοούνται οι οργανισμοί που έχουν όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: α) έχουν συσταθεί για το συγκεκριμένο σκοπό της κάλυψης αναγκών γενικού συμφέροντος, που δεν έχουν βιομηχανικό ή εμπορικό χαρακτήρα, β) έχουν νομική προσωπικότητα και γ) χρηματοδοτούνται, κατά το μεγαλύτερο μέρος, από τις κρατικές αρχές, τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου ή η διαχείριση των οποίων υπόκειται σε έλεγχο ασκούμενο από τους οργανισμούς αυτούς ή έχουν διοικητικό, διευθυντικό ή εποπτικό συμβούλιο, του οποίου περισσότερο από το ήμισυ των μελών διορίζεται από τις κρατικές αρχές, τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή από άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου,
5) ως «δημόσιες συμβάσεις» και ως «συμβάσεις έργων, υπηρεσιών και προμηθειών» νοούνται οι συμβάσεις εξ επαχθούς αιτίας οι οποίες συνάπτονται γραπτώς μεταξύ ενός ή περισσότερων οικονομικών φορέων και μιας ή ενός ή περισσότερων αναθετουσών αρχών/ αναθετόντων φορέων, αντίστοιχα, και έχουν ως αντικείμενο την εκτέλεση έργων, την προμήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών.
Άρθρο 377 Καταργούμενες διατάξεις
1.Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται οι διατάξεις:
[…]4. Καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος ή ρυθμίζει τα θέματα αυτά με άλλον τρόπο.
8. Το άρθρο έκτο (Έργα - Προμήθειες – Υπηρεσίες) του ν. 3912/2011 (ΦΕΚ Α΄ 17/17.02.2011) «Σύσταση Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης» ορίζει τα κάτωθι:
Οι όροι και οι διαδικασίες ανάθεσης μελετών, εκτέλεσης έργων και εργασιών, παροχής υπηρεσιών, προμηθειών κινητών πραγμάτων και εξοπλισμού και συναφών εργασιών, αγορών ακινήτων, ανταλλαγών και πωλήσεων κινητών και ακινήτων πραγμάτων και μισθώσεων, εκμισθώσεων και γενικά παραχωρήσεων χρήσης και κάθε άλλου ενοχικού ή εμπράγματου δικαιώματος σε περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας, ρυθμίζονται με Κανονισμούς που εκδίδονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με την επιφύλαξη των διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Κανονισμοί εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.»
(Το σύνολο των διατάξεων του ν. 3912/2011 παρατίθεται κατωτέρω στο συνημμένο Παράρτημα ΙΙ )
V. Εισαγωγικές παρατηρήσεις
9. Με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 5 του σχεδίου νόμου ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν στη δυνατότητα έκδοσης κανονισμών δημοσίων συμβάσεων για την εταιρεία και τις θυγατρικές της, με αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου τους.
Ειδικότερα με την παρ. 2, σημ. Δ, του άρθρου 3 (Κανονισμοί της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας), με την οποία αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου τέταρτου του ν. 3912/2011 προβλέπεται ότι «η Εταιρεία καταρτίζει Κανονισμό Προμηθειών, ο οποίος ρυθμίζει τις σχετικές διαδικασίες και θέτει το πλαίσιο διενέργειάς τους, τηρουμένων των οικείων διατάξεων της ενωσιακής και ελληνικής νομοθεσίας.»
Με την παρ. 1 του άρθρου 5 (Έργα - προμήθειες – υπηρεσίες – υποχρεώσεις της Εταιρείας ως φορέα Γενικής Κυβέρνησης) με την οποία αντικαθίσταται το άρθρο έκτο του ν. 3912/2011, προβλέπεται ότι «οι όροι και οι διαδικασίες ανάθεσης μελετών, εκτέλεσης έργων και εργασιών, παροχής υπηρεσιών, προμηθειών κινητών πραγμάτων και εξοπλισμού και συναφών εργασιών, αγορών ακινήτων, ανταλλαγών και πωλήσεων ακινήτων και κινητών πραγμάτων, μισθώσεων, εκμισθώσεων και γενικά παραχωρήσεων χρήσης και κάθε άλλου ενοχικού ή εμπράγματου δικαιώματος σε περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας και των άμεσων θυγατρικών της, ρυθμίζονται με κανονισμούς που εκδίδονται με αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας και των άμεσων θυγατρικών της αντίστοιχα με την επιφύλαξη των διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»
Επιπροσθέτως στην ίδια ως άνω παράγραφο προβλέπεται ότι «Οι διαδικασίες προμηθειών και υπηρεσιών με αξία κάτω των ορίων που ορίζονται στα άρθρα 5 και 6 ν. 4412/2016 (Α’147), ρυθμίζονται από τους ανωτέρω Κανονισμούς.»
10. Όπως προκύπτει από την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τα ως άνω άρθρα, ιδίως δε το άρθρο 5, εφόσον οι διαδικασίες ανάθεσης μελετών, εκτέλεσης έργων και εργασιών, παροχής υπηρεσιών, προμηθειών κινητών πραγμάτων και εξοπλισμού και συναφών εργασιών, αγορών ακινήτων, ανταλλαγών και πωλήσεων ακινήτων και κινητών πραγμάτων, μισθώσεων, εκμισθώσεων και γενικά παραχωρήσεων χρήσης και κάθε άλλου ενοχικού ή εμπράγματου δικαιώματος σε περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας και των άμεσων θυγατρικών της εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, ή της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ, σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης, εφαρμόζονται οι διατάξεις των ν. 4412/2016 και 4413/2016. Επιπλέον δε για τις διαδικασίες προμηθειών και υπηρεσιών με αντικείμενο κάτω των ορίων που ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του ν. 4412/2016 δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 116 επ. του ν. 4412/2016, αλλά ρυθμίζονται τα θέματα αυτά από τους ως άνω Κανονισμούς.
Κατά συνέπεια πιθανολογείται ότι, κατά τη βούληση του εθνικού νομοθέτη, η δυνατότητα της Εταιρείας και των θυγατρικών της για την έκδοση Κανονισμών αφορά κυρίως στις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών κάτω των ορίων, στις οποίες δε θα εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις του ν. 4412/2016 αλλά οι υπό έκδοση προβλεπόμενοι Κανονισμοί.
Ωστόσο από τη γραμματική διατύπωση των υπό εξέταση ρυθμίσεων δεν προκύπτει σαφώς η ανωτέρω βούληση, αντίθετα φαίνεται να έχουν αντιφατικό περιεχόμενο, όπως αναλυτικά εκτίθεται παρακάτω.
11. Αρχικά αναφέρεται ότι η εταιρεία Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης Α.Ε (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.)που συστάθηκε με το ν. 3912/2011 (Α 17) είναι Ανώνυμη Εταιρία του Δημοσίου και ανήκει στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Ήδη με το παρόν νομοσχέδιο μετονομάζεται σε Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. και επιπλέον ορίζεται ότι όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται η Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. νοείται εφεξής η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Επίσης με το παρόν σχέδιο νόμου ορίζεται ότι η «Εταιρεία διέπεται από τον παρόντα και το ν. 4548/2018 (Α΄104) και λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας».
Η «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρία» έχει ως κύριο σκοπό την προώθηση της δίκαιης, βιώσιμης και ολιστικής ανάπτυξης της οικονομίας σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο ενώ ειδικότερα αναφέρονται ως σκοπός της εταιρείας: α) η στήριξη της επιχειρηματικότητας, β) η διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε πηγές χρηματοδότησης γ) η προώθηση της καινοτομίας, δ) η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, ε) η προώθηση ποιοτικών, στρατηγικών και καινοτόμων έργων, στ) η προσέλκυση κεφαλαίων και η προώθηση των επενδύσεων με στόχο την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, ζ) ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και υλοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων, η) η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και στο δημόσιο τομέα, θ) η προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και η) η ενίσχυση της απασχόλησης.
Στην παρ. 4 του άρθρου 1 της υποβληθέντος νομοσχεδίου ορίζεται ότι η Εταιρεία και οι άμεσες θυγατρικές της δεν ανήκουν στο δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός εκάστοτε ορίζεται, οι δε διατάξεις που αναφέρονται σ’ αυτόν δεν εφαρμόζονται ως προς την Εταιρεία και τις άμεσες θυγατρικές της, εκτός αν αυτό ρητά προβλέπεται στο υπό εξέταση νομοσχέδιο νόμο. Οι διατάξεις του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ – 314 Α/27-12-2005) «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.).», δεν εφαρμόζονται ως προς την Εταιρεία και τις άμεσες θυγατρικές της. Επίσης δεν εφαρμόζονται ως προς την Εταιρεία και τις άμεσες θυγατρικές της οι διατάξεις του ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33 Α/27-02-2016 – Διορθ. Σφαλμ. Στο ΦΕΚ-34 Α/2-3-16) «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις».
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, με βάση το άρθρο 6 του ν. 3912/2011 το οποίο δεν επηρεάζεται από διατάξεις του υπό εξέταση νομοσχέδιο, έχει ορισθεί σε 1.712.885.700 ευρώ και έχει διαιρεθεί σε ονομαστικές μετοχές. Από το παραπάνω κεφάλαιο ποσό 1.500.000.000 ευρώ αποτελείται από ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου και ποσό 212.885.700 ευρώ από μετρητά.
Με την παρ. 7 του άρθρου 2 (Τροποποίηση Καταστατικού της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε.) του εν λόγω νομοσχεδίου, με την οποία αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3912/2012, προβλέπεται ότι οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες και «το ποσοστό του ελληνικού Δημοσίου στην Εταιρεία δεν επιτρέπεται να κατέλθει του 50% και μιας επιπλέον μετοχής επί του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας με δικαίωμα ψήφου.»
Επιπλέον δε, σχετικά με τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, με την παρ. 11του άρθρου 2 του υποβληθέντος νομοσχεδίου, με την οποία αντικαθίσται η παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3912/2011 προβλέπεται ότι «α. Το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από επτά (7) μέλη, που εκλέγονται από τη γενική συνέλευση σύμφωνα με το ν. 4548/2018, και η θητεία τους είναι πενταετής. Η γενική συνέλευση ορίζει μεταξύ αυτών και τον διευθύνοντα σύμβουλο. Ο διευθύνων σύμβουλος της Εταιρείας είναι και πρόεδρος των διοικητικών συμβουλίων των άμεσων θυγατρικών της εταιρειών.
[…]γ. Ο διευθύνων σύμβουλος επιλέγεται ύστερα από πρόσκληση ενδιαφέροντος που ανακοινώνει η Εταιρεία. Τη διαδικασία επιλογής και κατάρτισης πίνακα επικρατέστερων υποψηφίων μπορεί να διεξάγει ιδιωτική εταιρεία συμβούλων ειδικευμένη στην πρόσληψη στελεχών, λαμβάνοντας υπόψιν τα κριτήρια επιλεξιμότητας της περιπτ. β. Η τελική επιλογή και ο ορισμός του διευθύνοντα συμβούλου γίνεται από τη γενική συνέλευση των μετόχων.»
12. Στο σημείο αυτό σημειώνεται ότι με την υπ’ αριθμ. 31940/ΔΙΟΕ 622/19.11.2011 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Έγκριση Κανονισμού Προμήθειας Αγαθών και Παροχής Υπηρεσιών του Ε.Τ.Ε.ΑΝ. ΑΕ.», έχει εγκριθεί, κατ’ εξουσιοδότηση του έκτου άρθρου του ν. 3912/2011, ο Κανονισμός Προμήθειας Αγαθών και Παροχής Υπηρεσιών (ΦΕΚ Β 1777/05.08.2011), στον οποίο για συγκεκριμένα ζητήματα γίνεται παραπομπή στο τότε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο του π.δ. 60/2007. Ενδεικτικά αναφέρονται τα άρθρα 1β – Ορισμοί-, 4α -Προθεσμίες διαγωνισμών-, 5 -Κριτήρια επιλογής, προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής-, 6 -Διαδικασίες με Διαπραγμάτευση-, 7 -Κανόνες δημοσιότητας- κ.α. του ως άνω αναφερόμενου Κανονισμού.
Σημειώνεται επίσης ότι ούτε η εξουσιοδοτική διάταξη ούτε ο Κανονισμός περιλαμβάνονται στις ρητά καταργούμενες διατάξεις του άρθρου 377 του ν. 4412/2016.
VI. Επί της σκοπιμότητας της νομιμότητας και του περιεχομένου των προτεινόμενων ρυθμίσεων παρατηρούνται τα εξής:
13. Εκ των ανωτέρω διατάξεων, και ειδικότερα:
α) τόσο του ιδρυτικού νόμου 3912/2011 της Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε., το οποίο υποκατέστησε σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ» και τον ειδικό τίτλο ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε,
β) όσο και του Μέρους Α’ του εν θέματι νομοσχεδίου με το οποίο το Ε.Τ.Ε.ΑΝ. μετονομάζεται σε Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. και τροποποιείται το καταστατικό της, δύναται να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι η εν θέματι ανώνυμη εταιρεία αποτελεί δημόσιο οργανισμό και συνακολούθως αναθέτουσα αρχή, κατά την έννοια της παρ. 1 περ. 1 και 4 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄147) (αντίστοιχο άρθρο 2 και άρθρο 33 παρ. 1 εδάφιο β΄ της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ).
14. Καταρχάς δέον όπως τονισθεί ότι καθώς η ως άνω εταιρεία δεσμεύεται, ως αναθέτουσα αρχή, από τις διατάξεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως έχουν μεταφερθεί στην ελληνική έννομη τάξη με το ν. 4412/2016, ενώ επιπροσθέτως ο σκοπός του νομοθέτη, με το διαμορφούμενο με τον ως άνω νόμο θεσμικό πλαίσιο, ήταν η ενοποίηση του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει τον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, δεν θα ήταν σκόπιμες, παρεκκλίσεις από βασικές επιλογές όπως η υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, καταχώρηση στοιχείων στο ΚΗΜΔΗΣ, έννομη προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων κ.α..
15. Eπιπροσθέτως σημειώνεται ότι στα δυο ως άνω αναφερόμενα σημεία (άρθρο 3 σημ. Δ & άρθρο 5 του υποβληθέντος νομοσχεδίου) υπάρχει αντιφατική διατύπωση σχετικά με την τήρηση των διατάξεων της ενωσιακής και ελληνικής νομοθεσίας, η οποία δύναται να επιφέρει σύγχυση κατά την επικείμενη σύνταξη των προβλεπόμενων Κανονισμών.
Αρχικά επισημαίνεται ότι, σε αντίθεση με τα ρητά αναφερόμενα στην αιτιολογική έκθεση, στην εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 5 δεν γίνεται ρητή παραπομπή στις διατάξεις του ν. 4412/2016 ή του 4413/2016 επομένως δεν δύναται με ασφάλεια να συναχθεί εάν, κατά τη σύνταξη των εν θέματι Κανονισμών, θα γίνει ευθεία παραπομπή στις διατάξεις των ως άνω νόμων ή εκ νέου ενσωμάτωση των κανόνων των σχετικών Οδηγιών.
Ειδικότερα δε στο άρθρο 5 δεν γίνεται καμία αναφορά ή παραπομπή στις επιμέρους ρυθμίσεις του ν. 4412/2016 με τις οποίες η χώρα μας προσαρμόστηκε, ως προς τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ και 89/665/ΕΟΚ , 92/13/ΕΚ , όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ και τα άρθρα 46 και 47 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ). Εξ αυτού του λόγου διαφαίνεται ο κίνδυνος να ερμηνευτούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε : α) η εταιρία (και οι θυγατρικές της) να μην δεσμεύονται από τις ρυθμίσεις αυτές, δηλαδή από τον τρόπο με τον οποίο ο εθνικός νομοθέτης μετέφερε τις ουσιαστικές και διαδικαστικές ρυθμίσεις των ως άνω Οδηγιών και υιοθέτησε τα εθνικά μέτρα εφαρμογής που εξασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα και την πλήρη εφαρμογή τους και β) ο συντάκτης των προβλεπόμενων Κανονισμών θα μπορούσε να προβεί σε “παράλληλη” ενσωμάτωση των ως άνω Οδηγιών. Εν προκειμένω η μόνη ρητή παραπομπή σε διατάξεις του εθνικού θεσμικού πλαισίου γίνεται μόνο στις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του ν. 4412/2016, ήτοι στον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης και τα ανά περίπτωση κατώτατα όρια.
Συναφώς επισημαίνεται ότι με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 ο εθνικός νομοθέτης ρύθμισε σύμφωνα με τις ως άνω Οδηγίες πλείστα ζητήματα που ανήκαν, σε ένα βαθμό, στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών και αφορούν, ενδεικτικά, στα κριτήρια ανάθεσης, τους λόγους αποκλεισμού, τη σύγκρουση συμφερόντων, την αντιστροφή των σταδίων αξιολόγησης οικονομικής -τεχνικής προσφοράς, την υπεργολαβία, την τροποποίηση των συμβάσεων κ.α.
Σημειώνεται δε ότι, με βάση τα αναφερόμενα στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης (Πρακτικές Οδηγίες για την Προσαρμογή του εθνικού δικαίου στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπ’ αριθμ. πρωτ. 880/03.06.2016 έγγραφο με θέμα «Μεταφορά οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο εθνικό δίκαιο») «οι διατάξεις μιας οδηγίας πρέπει να εφαρμόζονται μέσω κανόνων αναμφισβήτητης δεσμευτικότητας, με την απαιτούμενη εξειδίκευση, ακρίβεια και σαφήνεια, ώστε να πληρούται η απαίτηση της ασφάλειας δικαίου, η οποία επιβάλλει, στην περίπτωση κατά την οποία μια οδηγία αποβλέπει στη γένεση δικαιωμάτων για τους ιδιώτες, να μπορούν οι δικαιούχοι να έχουν πλήρη γνώση των δικαιωμάτων τους. Σε κάθε, πάντως, περίπτωση η ορθή προσαρμογή του εθνικού δικαίου προϋποθέτει την πλήρη εφαρμογή της οδηγίας με επαρκώς σαφή και συγκεκριμένο τρόπο».
Εν προκειμένω επισημαίνεται ότι μέσω της έκδοσης του ν. 4412/2016, μετά από τη σχετική διαβούλευση, έχουν θεσπισθεί εκείνα τα μέτρα τα οποία, κατά την κρίση του νομοθέτη, διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα των Οδηγιών και με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η ενότητα και η ασφάλεια δικαίου. Συναφώς επισημαίνεται ότι όμοια προβληματική αναφύεται σχετικά με τις δυνατότητα τυχόν απόκλισης, με τους υπό έκδοση Κανονισμούς από τις κείμενες διατάξεις για την έννομη προστασία κατά τη διαδικασία ανάθεσης των συμβάσεων (άρθρα 345 έως 374 του Βιβλίου ΙV του ν. 4412/2016), με τις οποίες θεσπίζεται για συμβάσεις με αξία ανώτερη των 60.000 €, αφενός η αρμοδιότητα της ΑΕΠΠ, για την εξέταση των σχετικών διοικητικών προσφυγών, αφετέρου η δικαιοδοσία των Διοικητικών Δικαστηρίων για την προσβολή των αποφάσεων της ΑΕΠΠ.
Επομένως, τουλάχιστον για τις συμβάσεις άνω των 60.000 ευρώ και μέχρι των κατωτάτων ορίων του άρθρου 5 φαίνεται να υφίσταται νομοθετικό κενό σχετικά με τα διοικητικά και ένδικα βοηθήματα και μέσα, καθώς και την αρμοδιότητα και τη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων στο στάδιο της ανάθεσης. Το ίδιο ισχύει και για το στάδιο της εκτέλεσης (βλ διατάξεις του ν. 4605/2019 –ΦΕΚ Α/ 52)
16. Επιπλέον δεν είναι σαφές α) αν για τις συμβάσεις άνω των ορίων εκδίδονται Κανονισμοί, και σε καταφατική περίπτωση, αν οι κανονισμοί αυτοί θα αφορούν μόνο σε εσωτερικές διαδικασίες της Εταιρίας (πχ αποφαινόμενα όργανα) ή/και σε παρεκκλίσεις από εθνικές ρυθμίσεις που αφορούν και σε συμβάσεις άνω των ορίων (πχ ΚΗΜΔΗΣ, υποχρεωτική χρήση ΕΣΗΔΗΣ σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων, διαδικασίες εκτέλεσης έργων, μελετών πχ κανονισμοί αμοιβών κλπ), β) αν οι Κανονισμοί για τις συμβάσεις κάτω των ορίων θα ρυθμίζουν τις διαδικασίες μόνο προμηθειών και υπηρεσιών, γ) αν οι διατάξεις των Κανονισμών θα αποκλίνουν από όλες τις διατάξεις του ν. 4412/2016, συμπεριλαμβανομένων και των κομβικών επιλογών (ΕΣΗΔΗΣ ΚΗΜΔΗΣ κλπ) για συμβάσεις κάτω των ορίων δ) αν η απόκλιση για τις συμβάσεις κάτω των ορίων θα αφορά και στην εκτέλεση.
Επιπροσθέτως στο σημείο αυτό τονίζεται ότι η Εταιρεία, ως αναθέτουσα αρχή, υποχρεούται ακόμα και για τις αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων κάτω των κοινοτικών κατωφλίων σε τήρηση των θεμελιωδών κανόνων που απορρέουν από τη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ερμηνεύονται από τη νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ και την Ερμηνευτική Ανακοίνωση της Επιτροπής της 1.8.2006 (EE C 179/2).
17. Επειδή με βάση τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 (τροποποίηση του άρθρου πρώτου του ν. 3912/2011) του υποβληθέντος νομοσχεδίου προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι στους σκοπούς της Εταιρείας συμπεριλαμβάνεται η «παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και στο δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται στον ν. 4270/2014» καθώς και η «παροχή οικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών και εμπειρογνωμοσύνης στο δημόσιο τομέα για την τόνωση της επιχειρηματικότητας, συμβάλλοντας παράλληλα στη διαμόρφωση της εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής», ενώ αντίστοιχου περιεχομένου ρυθμίσεις υπάρχουν στο άρθρο 2, παρ 2, σημ. 1 α) εε), β), ε) και η), επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που η παροχή συμβουλών λάβει τη νομική μορφή δημόσιας σύμβασης (με επαχθή αιτία) θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν είτε οι κανόνες του ν 4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων είτε οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 12 του ν. 4412/2016 (άρθρο 12 της Οδηγίας 2012/24/ΕΕ) και ιδίως της της παρ. 4 που αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις μεταξύ φορέων του δημοσίου τομέα.
18. Τέλος σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται ότι οι Κανονισμοί που πρόκειται να εκδοθούν δυνάμει της υπό έλεγχο εξουσιοδοτικής διάταξης πρέπει να τεθούν υπ’ όψιν της Αρχής, για την άσκηση της γνωμοδοτικής της αρμοδιότητας κατ’ άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. γγ' του ν. 4013/2011, ως ισχύει (σχετική αναφορά θα έπρεπε ενδεχομένως να περιλαμβάνεται στην αιτιολογική έκθεση του νόμου).
VΙI. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, η Αρχή ομόφωνα διατυπώνει θετική γνώμη για την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 5 του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων», υπό την επιφύλαξη των άνω παρατιθέμενων παρατηρήσεων.
Αθήνα, 11 Απριλίου 2019
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος
Μιχαήλ Εκατομμάτης