Διοικητικό Έγγραφο

ΓΝΩΜΗ Α7/2019
ΑΔΑ: ΨΥΧΜΟΞΤΒ-ΑΔΨ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (αα) του Ν.4013/2011)
Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Στην Αθήνα σήμερα την 18η Απριλίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα εννέα (2019) ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 π.μ. και επί της οδού Κεφαλληνίας 45 και Κομνά Τράκα, όπου και τα γραφεία της, συνήλθε η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ σε συνεδρίαση μετά από σχετική πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νομίμως σε όλα τα μέλη της Αρχής.
Από τα προσκληθέντα μέλη της Αρχής παρέστησαν κατά την συνεδρίαση τα ακόλουθα:
Αναπληρωτής Προέδρος: Μιχαήλ Εκατομμάτης
Μέλη: Κωνσταντίνος Βαρδακαστάνης Δημήτριος Σταθακόπουλος Μαρία Στυλιανίδου Ερωφίλη Χριστοβασίλη
Γραμματέας: Μαρία Αντωνοπούλου, Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού.
Εισηγήτρια: Αικατερίνη Θεοδωροπούλου, Νομικός, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Κατά την διάρκεια της Συνεδρίασης παρέστησαν η εισηγήτρια Αικατερίνη Θεοδωροπούλου, η Προϊσταμένη του Τμήματος Γνωμοδοτήσεων, Μαρία Χριστίνα Καξιρή, η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών, Μίνα Καλογρίδου, καθώς και εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων οι οποίοι αποχώρησαν πριν την έναρξη της διαδικασίας ψηφοφορίας και της λήψης της απόφασης από τα Μέλη της Αρχής.
Θέμα: Διατύπωση γνώμης της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. αα' του ν. 4013/2011 όπως ισχύει, επί προτεινόμενης τροπολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε σχέδιο νόμου του ίδιου ως άνω Υπουργείου.
Με το ως άνω μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Γραφείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (υπ' αριθμ. πρωτ. Αρχής 2074/12.04.2019), διαβιβάσθηκε συνημμένα προτεινόμενη διάταξη – τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε σχέδιο νόμου του ίδιου ως άνω Υπουργείου Παιδείας καθώς και σχετική αιτιολογική έκθεση και διατυπώθηκε αίτημα περί παροχής γνώμης της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. αα' του ν. 4013/2011, όπως ισχύει.
Η προτεινόμενη ρύθμιση περιλαμβάνει ένα άρθρο το οποίο προβλέπει την παράταση από τη λήξη τους των με αριθμ. 40/2018 και 41/2018 συμβάσεων του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας με αντικείμενο τη σίτιση των φοιτητών του Τ.Ε.Ι. «λόγω επείγοντος και με την επιφύλαξη των διατάξεων του ενωσιακού δικαίου, έως την ολοκλήρωση του με αριθμ. 3885/12-6-2018 ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για την σίτιση των φοιτητών και το αργότερο έως 31-12-2019».
Επιπλέον με το συγκεκριμένο άρθρο με το οποίο προστίθεται παρ. 8, στο άρθρο 7 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ Α' 13/29.01.2019) «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις.» προβλέπεται ότι στη σύμβαση που θα συναφθεί δυνάμει του ανωτέρω ανοικτού διαγωνισμού αναθέτουσα αρχή ορίζεται η Πανεπιστημιακή Λέσχη του Ε.Κ.Π.Α. καθώς και άλλα ζητήματα που αφορούν σε εσωτερικές διαδικασίες εκτέλεσης της εν λόγω σύμβασης .
Ι. Το υποβληθέν στην Αρχή σχέδιο διάταξης, το οποίο θα συμπεριλαμβάνεται στο Σχέδιο Νόμου «Συνέργειες Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Πειραματικά Σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και άλλες διατάξεις» και η συνυποβληθείσα αιτιολογική έκθεση έχουν ως εξής:
Α. Προτεινόμενη Διάταξη.
Στο άρθρο 7 του ν. 4589/2019 προστίθεται παρ. 8, η οποία έχει ως εξής:
«8. Οι με αριθμ. 40/2018 και 41/2018 συμβάσεις του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας με αντικείμενο τη σίτιση των φοιτητών του Τ.Ε.Ι. παρατείνονται, λόγω επείγοντος και με την επιφύλαξη των διατάξεων του ενωσιακού δικαίου, έως την ολοκλήρωση του με αριθμ. 3885/12-6-2018 ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για την σίτιση των φοιτητών και το αργότερο έως 31-12-2019. Στις ανωτέρω συμβάσεις, καθώς και στη σύμβαση που θα συναφθεί δυνάμει του ανωτέρω ανοικτού διαγωνισμού, αναθέτουσα αρχή ορίζεται η Πανεπιστημιακή Λέσχη του Ε.Κ.Π.Α. Μετά την ανάδειξη αναδόχου στον με αριθμ. 3885/12-6- 2018 ανοικτό διαγωνισμό, ο οικονομικός έλεγχος, η εκκαθάριση, η ενταλματοποίηση και η πληρωμή γίνονται από την Πανεπιστημιακή Λέσχη του Ε.Κ.Π.Α., αφού βεβαιωθεί η ορθή εκτέλεση της σύμβασης, στο μέρος που αφορά τη σίτιση των φοιτητών που εντάσσονται στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο ή στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, από επιτροπή που ορίζει το οικείο πανεπιστήμιο.»..
Β. Αιτιολογική έκθεση
«Με τον ν. 4589/2019 εντάχθηκε το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Μεταξύ άλλων ορίσθηκε ότι το Ε.Κ.Π.Α. υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα και σε όλες τις υποχρεώσεις του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, ως οιονεί καθολικός διάδοχος αυτού. Με την προτεινόμενη ρύθμιση εξειδικεύεται ότι συγκεκριμένα στον με αριθμ. 3885/12.6.2018 ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο την σίτιση των φοιτητών του πρώην Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, υπεισέρχεται ως αναθέτουσα αρχή η Πανεπιστημιακή Λέσχη του ΕΚΠΑ. Εντούτοις, ο εν λόγω διαγωνισμός δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, λόγω δικαστικών διενέξεων που έχουν δημιουργηθεί. Έτσι, δεν έχει επιλεγεί ο ανάδοχος για τη σίτιση των φοιτητών του πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδος. Επίσης, το προσεχές διάστημα λήγει και η παράταση των συμβάσεων των προηγούμενων αναδόχων. Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται ότι, κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής γενικής και ειδικής διάταξης, και αποκλειστικώς όσον αφορά στη ρυθμιζόμενη με το παρόν άρθρο σίτιση των φοιτητών, για το ενδιάμεσο μεταβατικό διάστημα μέχρι και την κατακύρωση των διαδικασιών ανάθεσης των εν λόγω υπηρεσιών (και το αργότερο έως τις 31.12.2019), παρατείνονται οι εν ισχύ με αριθμ. 40/2018 και 41/2018 συμβάσεις με αναθέτουσα αρχή την Πανεπιστημιακή Λέσχη του ΕΚΠΑ. Η εν λόγω ρύθμιση, η οποία είναι όλως εξαιρετική, είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση του επείγοντος θέματος που έχει προκύψει αφενός μεν από τη διαδοχή του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδος αφετέρου δε από την αργοπορία στην ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για τη σίτιση.»
ΙΙ. Αρμοδιότητα Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. αα' του ν. 4013/2011, «αα) Η Αρχή γνωμοδοτεί επί των διατάξεων σχεδίων νόμων που αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις πριν από την κατάθεση τους στη Βουλή. Αν ο αρμόδιος Υπουργός διαφωνεί με τη γνώμη της Αρχής, η Αρχή δύναται να συγκαλεί συσκέψεις, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της και εκπροσώπων όλων των συναρμόδιων Υπουργείων με σκοπό την ανταλλαγή και σύγκλιση των απόψεων. Στις εν λόγω συσκέψεις η Αρχή και κάθε συναρμόδιος Υπουργός μπορούν να ζητούν τη συμμετοχή ανεξάρτητων τρίτων, ειδικών σε θέματα δημοσίων συμβάσεων. Οι συσκέψεις αυτές πραγματοποιούνται σε διάστημα δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την περιέλευση της πρόσκλησης της Αρχής στους συμμετέχοντες. Η άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυτής δεν κωλύει τη συνέχιση της διαδικασίας ψήφισης του σχεδίου νόμου. Αν δεν αρθεί η διαφωνία μεταξύ του αρμόδιου Υπουργού και της Αρχής, στη γνώμη της Αρχής προσαρτάται έκθεση του Υπουργού στην οποία περιλαμβάνεται και ειδική αιτιολόγηση κάθε απόκλισης από το περιεχόμενο της γνώμης. Τα εν λόγω έγγραφα συνοδεύουν τα σχέδια νόμων κατά την κατάθεση τους στη Βουλή και αναρτώνται με επιμέλεια της Αρχής στην ιστοσελίδα της. Σε περίπτωση απόκλισης του σχεδίου νόμου από τη γνώμη της Αρχής, η αρμόδια επιτροπή της Βουλής δύναται να καλεί, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής, σε ακρόαση τον Πρόεδρο της Αρχής».
Στο βαθμό που η ανωτέρω αναφερόμενη νομοθετική ρύθμιση, ως παρατίθεται ανωτέρω (υπό I), περιλαμβάνει ρυθμίσεις που αφορούν, όπως προαναφέρθηκε, σε ζητήματα ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, ήτοι παράταση συμβάσεων φοίτησης των φοιτητών Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Αρχής για παροχή γνώμης, κατ’ άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. αα' του ν. 4013/2011.
ΙΙΙ. Συναφείς διατάξεις
1. Στο ν. 4589/2019 (ΦΕΚ Α' 13/29.01.2019) «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις.»
Άρθρο 7 Ένταξη του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
1. Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Στερεάς Ελλάδας (Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας) καταργείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο και εντάσσεται στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), το οποίο υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα και σε όλες τις υποχρεώσεις του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, ως οιονεί καθολικός διάδοχος αυτού, χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή άλλου δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. ή άλλων νομικών προσώπων, τηρουμένων των διατυπώσεων δημοσιότητας για τα ακίνητα.
2. Εκκρεμείς δίκες με διάδικο το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας συνεχίζονται από το Ε.Κ.Π.Α. χωρίς διακοπή της δίκης. Δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται για το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας ισχύουν έναντι του Ε.Κ.Π.Α.
3. Κατ` εξαίρεση: α) εντάσσονται στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών τα Τμήματα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού και Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας και περιέρχονται σε αυτό αυτοδικαίως κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή τα κτίρια, εργαστήρια και λοιπές δομές που εξυπηρετούν τα ανωτέρω Τμήματα, καθώς και η λοιπή ακίνητη περιουσία του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στο Καρπενήσι, τη Θήβα και την Άμφισσα, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 1, β) εντάσσονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας τα Τμήματα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ, Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Νοσηλευτικής και Φυσικοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας και περιέρχονται σε αυτό αυτοδικαίως κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή τα κτίρια, εργαστήρια και λοιπές δομές που εξυπηρετούν τα ανωτέρω Τμήματα, καθώς και η λοιπή ακίνητη περιουσία του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στη Λαμία, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 1.
4. Το ταμειακό υπόλοιπο του έτους 2018 του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας περιέρχεται στο Ε.Κ.Π.Α. ως αποθεματικό. Για τις συμβάσεις, για τις οποίες το έργο ή η υπηρεσία παρέχεται σε Τμήματα ή υπηρεσίες του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας που έχουν ενταχθεί σε άλλο πανεπιστήμιο, ο οικονομικός έλεγχος, η εκκαθάριση, η ενταλματοποίηση και η πληρωμή γίνονται από το Ε.Κ.Π.Α., αφού βεβαιωθεί η ορθή εκτέλεση από επιτροπή που ορίζει το πανεπιστήμιο στο οποίο ανήκουν τα οικεία Τμήματα. Το ταμειακό υπόλοιπο προηγουμένων ετών (αποθεματικό) περιέρχεται σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) στο Ε.Κ.Π.Α., τριάντα τοις εκατό (30%) στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και είκοσι τοις εκατό (20%) στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ως αποθεματικό. Το ακριβές ποσό που περιέρχεται σε κάθε ίδρυμα διαπιστώνεται και μεταφέρεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση με συνημμένη σχετική οικονομική έκθεση πενταμελούς επιτροπής που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και στην οποία μετέχουν ως πρόεδρος ένας υπάλληλος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και ως μέλη ένας εκπρόσωπος από κάθε ίδρυμα που υποδεικνύεται από την οικεία Σύγκλητο και ο υπηρετών κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας. Η εισήγηση υποβάλλεται σε προθεσμία που θέτει ο Υπουργός στην απόφαση συγκρότησης. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μπορεί να αναπροσαρμόζονται τα ποσοστά της παρούσας, ύστερα από αίτημα Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης ενός από τα τρία ιδρύματα.
5.α) Τα έργα/προγράμματα που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας εντάσσονται στον Ε.Λ.Κ.Ε. του πανεπιστημίου στο οποίο εντάσσεται ο επιστημονικός υπεύθυνος του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 9. Κατ` εξαίρεση: αα) τα έργα της πρακτικής άσκησης φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, το έργο με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας» με κωδικό ΟΠΣ 5030416 και το έργο της απόκτησης ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού συνεχίζουν να υλοποιούνται και τα σχετικά κονδύλια ανακατανέμονται με απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού - Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθηση», ανάλογα με τις απαιτήσεις των έργων, ββ) το έργο ΚΑ103 Κλασσική Κινητικότητα, που εντάσσεται στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ και χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) συνεχίζει να υλοποιείται και τα σχετικά κονδύλια ανακατανέμονται με απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας του Ι.Κ.Υ., ανάλογα με τις απαιτήσεις των έργων, γγ) το έργο ΚΑ107 Διεθνής Κινητικότητα, που εντάσσεται στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ και χρηματοδοτείται από το Ι.Κ.Υ. συνεχίζει να υλοποιείται και τα σχετικά κονδύλια μεταφέρονται στον Ε.Λ.Κ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α., δδ) το έργο KA2 CBHE Electricity markets and Engineering Education (ELEMEND) που εντάσσεται στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ και χρηματοδοτείται από την EACEA συνεχίζει να υλοποιείται και τα σχετικά κονδύλια μεταφέρονται στον Ε.Λ.Κ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α.
β) Ο Ε.Λ.Κ.Ε. του οικείου Πανεπιστημίου υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα, ενοχικά και εμπράγματα, και τις υποχρεώσεις του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περίπτωση α`, και συνεχίΖει και υλοποιεί όλα τα έργαπρογράμματα που ο Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας έχει αναλάβει, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτούμενων και συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους φορείς που χρηματοδοτούν έρευνα ή δράσεις. Στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα αυτά συμπεριλαμβάνονται και όσα απορρέουν από συμβάσεις εργασίας και έργου μέχρι τη λήξη τους. Η Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας ενσωματώνεται στην αντίστοιχη μονάδα του Ε.Λ.Κ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α., αντίστοιχα, και χρέη προϊσταμένου της μονάδας (Π.Μ.Ο.Δ.Υ.) και Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε. εκτελεί ο οικείος προϊστάμενος του Ε.Λ.Κ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α. Οι επιστημονικά υπεύθυνοι των ερευνητικών προγραμμάτων-έργων εξακολουθούν να ευθύνονται έως την ολοκλήρωση του έργου τους. Ο εξοπλισμός κάθε έργου μετά την ολοκλήρωση αυτού περιέρχεται στο ίδρυμα στο οποίο έχει ενταχθεί ο επιστημονικός υπεύθυνος. Η επιτροπή ερευνών και διαχείρισης των Ε.Λ.Κ.Ε. των τριών πανεπιστημίων ανασυγκροτείται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τον ορισμό της προσωρινής διοίκησης κάθε νέου Τμήματος και προστίθενται ως μέλη εκπρόσωποι των νέων Τμημάτων με θητεία μέχρι τη λήξη της θητείας των ήδη ορισθέντων μελών. Το ειδικό επταμελές όργανο της παρ. 5 του άρθρου 53 του ν. 4485/2017 (Α` 114) δεν ανασυγκροτείται λόγω της συνένωσης ούτε επανεκλέγεται ο Αντιπρόεδρος. Στην επιτροπή ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α. μετέχει μέχρι τις 31.5.2019, ως επιπλέον μέλος, ο υπηρετών, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, πρόεδρος της επιτροπής ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, αντίστοιχα, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση απουσίας του για οποιονδήποτε λόγο ή προσωρινού κωλύματος, καθώς και αν παραιτηθεί ή εκλείψει, αναπληρώνεται από ένα από τα υπηρετούντα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος μέλη της επιτροπής ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, το οποίο επιλέγεται με απόφαση της Συγκλήτου του Ε.Κ.Π.Α.
6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται ειδικότερα διαδικαστικά θέματα ως προς τον επιμερισμό των ταμειακών διαθεσίμων του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας και την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Με όμοια απόφαση, ύστερα από εισήγηση της πενταμελούς επιτροπής της παραγράφου 4, μπορεί να ενταχθούν και άλλα έργα στις ρυθμίσεις της περίπτωσης α` της παραγράφου 5 και να καθοριστεί ο φορέας υλοποίησης των έργων αυτών και ο τρόπος κατανομής των κονδυλίων.
7. Τα κτίρια, εργαστήρια και λοιπές δομές που εξυπηρετούν το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, με έδρα τη Χαλκίδα, μεταφέρονται αυτοδικαίως κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στο Ε.Κ.Π.Α., σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 1. Τα κτίρια, εργαστήρια και λοιπές δομές που εξυπηρετούν το Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης, με έδρα την Άμφισσα μεταφέρονται αυτοδικαίως κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 1. Τα κτίρια, εργαστήρια και λοιπές δομές που εξυπηρετούν το Τμήμα Ηλεκτρολογίας, με έδρα τη Λαμία, μεταφέρονται αυτοδικαίως κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 1.»
2. Ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α' 147) - Διορθ. Σφαλμ. στα ΦΕΚ Α' 200/24-10-16 και ΦΕΚ Α' 206/3-11- 16) : “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”
Άρθρο 132 Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους
(άρθρο 72 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της χρηματικής αξίας τους, προβλέπονται σε σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης στα αρχικά έγγραφα της σύμβασης στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και ρήτρες αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Δεν προβλέπουν τροποποιήσεις ή προαιρέσεις που ενδέχεται να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο·
β) για τα συμπληρωματικά έργα, υπηρεσίες ή αγαθά από τον αρχικό ανάδοχο, τα οποία κατέστησαν αναγκαία και δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση, εφόσον η αλλαγή αναδόχου:
αα) δεν μπορεί να γίνει για οικονομικούς ή τεχνικούς λόγους, π.χ. απαιτήσεις εναλλαξιμότητας ή διαλειτουργικότητας με τον υφιστάμενο εξοπλισμό, υπηρεσίες ή εγκαταστάσεις που παρασχέθηκαν με τη διαδικασία σύναψης της αρχικής σύμβασης, και
ββ) θα συνεπαγόταν σημαντικά προβλήματα ή ουσιαστική επικάλυψη δαπανών για την αναθέτουσα αρχή.
Ωστόσο, οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία των τροποποιήσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο.
Οι επακόλουθες τροποποιήσεις δεν πρέπει να αποσκοπούν στην αποφυγή εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 3 έως 221).
γ) όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή,
ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης,
γγ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο.
Οι επακόλουθες τροποποιήσεις δεν πρέπει να αποσκοπούν στην αποφυγή εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου,
δ) όταν ένας νέος ανάδοχος υποκαθιστά εκείνον στον οποίο ανατέθηκε αρχικά η σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή, συνεπεία:
αα) ρητής ρήτρας αναθεώρησης ή προαίρεσης, σύμφωνης με την περίπτωση α΄,
ββ) ολικής ή μερικής διαδοχής του αρχικού αναδόχου, λόγω εταιρικής αναδιάρθρωσης, περιλαμβανομένων της εξαγοράς, της απορρόφησης, της συγχώνευσης ή καταστάσεων αφερεγγυότητας ιδίως στο πλαίσιο προπτωχευτικών ή πτωχευτικών διαδικασιών, από άλλον οικονομικό φορέα, ο οποίος πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που καθορίστηκαν αρχικά, υπό τον όρο ότι η διαδοχή δεν συνεπάγεται άλλες ουσιώδεις τροποποιήσεις της σύμβασης και δεν γίνεται με σκοπό την αποφυγή της εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου ή
γγ) περίπτωσης που η αναθέτουσα αρχή αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του κύριου αναδόχου έναντι των υπεργολάβων του και εφόσον η δυνατότητα αυτή προβλέπεται στις κείμενες διατάξεις, σύμφωνα με το άρθρο 131,
ε) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παρ. 4.
Οι αναθέτουσες αρχές που τροποποιούν μία σύμβαση στις περιπτώσεις των περιπτώσεων β΄ και γ΄ δημοσιεύουν σχετική γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ένωσης. Η γνωστοποίηση αυτή περιέχει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Μέρος Ζ' του Παραρτήματος V του Προσαρτήματος Α' και δημοσιεύεται, σύμφωνα με το άρθρο 65.
2. Χωρίς να απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α΄ έως δ΄ της παρ. 4, οι συμβάσεις μπορεί να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με το παρόν Βιβλίο, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη και των δύο ακόλουθων τιμών:
α) των κατώτατων ορίων του άρθρου 5, και
β) του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις υπηρεσιών και προμηθειών και του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις έργων. Η τροποποίηση δεν μπορεί να μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης ή της συμφωνίαςπλαίσιο. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογίζεται βάσει της καθαρής σωρευτικής αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων.
3. Για τον υπολογισμό της τιμής που προβλέπεται στην παρ. 2 και στις περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παρ. 1, όταν η σύμβαση περιλαμβάνει ρήτρα τιμαριθμικής αναπροσαρμογής, η αναπροσαρμοσμένη τιμή είναι η τιμή αναφοράς.
4. Η τροποποίηση σύμβασης ή συμφωνίας-πλαίσιο κατά τη διάρκειά της θεωρείται ουσιώδης κατά την έννοια της περίπτωσης ε΄ της παρ. 1, εφόσον καθιστά τη σύμβαση ή τη συμφωνίαπλαίσιο ουσιωδώς διαφορετική, ως προς τον χαρακτήρα, από την αρχικώς συναφθείσα. Σε κάθε περίπτωση, με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2, μία τροποποίηση θεωρείται ουσιώδης όταν πληροί μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η τροποποίηση εισάγει όρους οι οποίοι, εάν είχαν αποτελέσει μέρος της αρχικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης, θα είχαν επιτρέψει τη συμμετοχή διαφορετικών υποψηφίων από αυτούς που επιλέχθηκαν αρχικώς ή στην αποδοχή άλλης προσφοράς από εκείνη που επελέγη αρχικώς ή θα προσέλκυαν και άλλους συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης,
β) η τροποποίηση αλλάζει την οικονομική ισορροπία της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο υπέρ του αναδόχου, κατά τρόπο που δεν προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση ή συμφωνίαπλαίσιο,
γ) η τροποποίηση επεκτείνει σημαντικά το αντικείμενο της σύμβασης ή της συμφωνίαςπλαίσιο,
δ) όταν νέος ανάδοχος υποκαθιστά εκείνον στον οποίο είχε ανατεθεί αρχικώς η σύμβαση σε περιπτώσεις διαφορετικές από τις προβλεπόμενες στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1.
5. Απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με το παρόν Βιβλίο, για τροποποιήσεις των διατάξεων μίας δημόσιας σύμβασης ή μίας συμφωνίας-πλαίσιο κατά τη διάρκειά τους, που είναι διαφορετικές από τις προβλεπόμενες στις παραγράφους 1 και 2.»
ΙV. Επί της σκοπιμότητας, της νομιμότητας και του περιεχομένου των προτεινόμενων ρυθμίσεων
1. Με την υπό εξέταση διάταξη όπως διαβιβάσθηκε στην Αρχή από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης προτείνεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων η παράταση, «λόγω επείγοντος και με την επιφύλαξη του ενωσιακού δικαίου», των με αριθμ. 40/2018 και 41/2018 συμβάσεων του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, με αντικείμενο τη σίτιση των φοιτητών του ΤΕΙ, μέχρι την ολοκλήρωση του με αριθμ. 3885/12.06.2018 ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την σίτιση των φοιτητών και το αργότερο έως 31.12.2019.
Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην συνυποβληθείσα αιτιολογική έκθεση: «Η εν λόγω ρύθμιση, η οποία είναι όλως εξαιρετική, είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση του επείγοντος θέματος που έχει προκύψει αφενός μεν από τη διαδοχή του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδος αφετέρου δε από την αργοπορία στην ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για τη σίτιση.» Σημειώνεται ότι, με βάση τα διαλαμβανόμενα στην αιτιολογική έκθεση οι ισχύουσες συμβάσεις για τη σίτιση των φοιτητών, οι οποίες λήγουν στο προσεχές διάστημα, έχουν προκύψει από «παράταση των συμβάσεων των προηγούμενων αναδόχων» ενώ έχει ήδη προκηρυχθεί ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός από την 12.06.2018 για την κάλυψη των σχετικών αναγκών. Κατ΄ ακολουθίαν των ανωτέρω συνάγεται ότι πρόκειται για τροποποίηση ήδη εκτελούμενων συμβάσεων των οποίων επίκειται η λήξη και, συγκεκριμένα, για παράταση της διάρκειας αυτών, με συνακόλουθη αύξηση του οικονομικού αντικειμένου τους, η οποία δεν προβλέπεται από ρητό όρο των υπό παράτασης συμβάσεων ή της αρχικώς συναφθείσας σύμβασης.
Καταρχάς επισημαίνεται ότι από τo κείμενο της ρύθμισης και από τα συνυποβληθέντα έγγραφα (αιτιολογική έκθεση, διαβιβαστικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης) δεν παρατίθενται στοιχεία αναφορικά με τους όρους της αρχικής και των υπό τροποποίηση συμβάσεων, ιδίως αναφορικά την ημερομηνία σύναψής τους, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, ιδίως την αξία της αρχικής και υπό τροποποίηση συμβάσεων. Ως λόγοι καθυστέρησης ολοκλήρωσης της ήδη εκκινηθείσας από 12.06.2018 ανοικτής διαγωνιστικής διαδικασίας για την κάλυψη των επικαλούμενων αναγκών παρατίθενται αορίστως οι «δικαστικές διενέξεις που έχουν δημιουργηθεί» σε συνδυασμό με «τη διαδοχή του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδος». Ωστόσο, από τις επικαλούμενες στην αιτιολογική έκθεση περιστάσεις δεν προκύπτει αν η αναθέτουσα αρχή, και εν προκειμένω ο φορέας που υποκαταστάθηκε στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της, εξέτασε τη συνδρομή των προϋποθέσεων της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 132 (τροποποίηση λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων έως 50%) καθώς και αν η ενδεχόμενη τροποποίηση μεταβάλλει τη φύση της σύμβασης ώστε να απαιτείται νέα διαδικασία ανάθεσης.
Σε κάθε περίπτωση σημειώνεται ότι εφόσον πρόκειται για ουσιώδη τροποποίηση των όρων της αρχικής σύμβασης, κατά την έννοια της παραγράφου 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, σκόπιμο θα ήταν να ληφθούν υπόψη τα προβλεπόμενα στο νόμο καθώς και η νομολογία του Δικαστηρίου της Ένωσης, όπου αποτυπώνονται τα κριτήρια που καθιστούν την τροποποίηση μίας σύμβασης ουσιώδη και συνεπώς επιβεβλημένη την εκκίνηση και ολοκλήρωση νέας διαδικασίας ανάθεσης εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής [πρβ σχετ. ΚΟ της Αρχής 22/2017 – ΑΔΑ : 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ, και την αναφερόμενη στην ως άνω ΚΟ σχετική νομολογία του ΔΕΕ, ενδεικτικά Απόφαση C-454/06 της 19ης Ιουνίου 2008 “Pressetext Nachrichtenagentur GmbH κατά Republik Österreich (Bund), APAOTS Originaltext-Service GmbH, APA Austria Presse Agentur registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung”, Συλλογή Νομολογίας 2008 I- 04401].
Επιπροσθέτως, λαμβανομένης υπόψη και της επίκλησης του «επείγοντος» λόγου για την εν θέματι νομοθετική παράταση των συμβάσεων, δεν προκύπτει η τεκμηρίωση της συνδρομής των προϋποθέσεων της προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την κάλυψη των επικαλούμενων αναγκών σίτισης των φοιτητών του ΤΕΙ, με βάση τα προβλεπόμενα στο άρθρο 32 παρ. 2, περ. γ’ (λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε απρόβλεπτο γεγονός) του ν. 4412/2016.
Ανεξαρτήτως της έλλειψης των ανωτέρω στοιχείων η Αρχή έχει επισημάνει επανειλημμένως ότι οι εθνικές ρυθμίσεις δεν θα πρέπει να εγείρουν κατ' αρχήν ζήτημα συμβατότητάς τους με το δίκαιο της Ένωσης, όπως έχει ενσωματωθεί στην εθνική έννομη τάξη(ΔΕΚ υπόθεση C- 6/64 της 15-07-1964 Costa/ENEL, Συλλογή 1964, υπόθεση C-11/70, της 17-12-1970 Internationale Handelsgesellshaft, απόφαση C-106/77, της 09-05-1978 Simmenthal II, καθώς και αποφάσεις της 10ης Απριλίου 2003, C- 114/02 Επιτροπή κατά Γαλλίας, Συλλογή 2003, σελ. I-3783 σκέψη 11, της 23ης Απριλίου 2009, C-321/08 Επιτροπή κατά Ισπανίας, σκέψη 9 και της 27ης Οκτωβρίου 2011, C-601/10, Επιτροπή κατά Ελληνικής Δημοκρατίας, Συλλογή 2011 σκέψη 41).
2. Στην εν προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται παράταση των υφιστάμενων συμβάσεων «κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής γενικής και ειδικής διάταξης …για το ενδιάμεσο μεταβατικό διάστημα μέχρι και την κατακύρωση των διαδικασιών ανάθεσης των εν λόγω υπηρεσιών (και το αργότερο έρως τις 31.12.2019)», όπως περιγράφεται στη συνημμένη αιτιολογική έκθεση, ενώ στο κείμενο της διάταξης έχει διατυπωθεί «επιφύλαξη των διατάξεων του ενωσιακού δικαίου». Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω σκόπιμο είναι να επεξηγηθεί, τουλάχιστον στην αιτιολογική έκθεση, η διατυπωθείσα επιφύλαξη υπέρ των διατάξεων του ενωσιακού δικαίου και να αποσαφηνισθεί ότι η αξία των υπό παράταση συμβάσεων θα πρέπει να είναι κατώτερη των κατώτατων ορίων του άρθρου 4 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, ήδη άρθρο 5 του ν. 4412/2016, (εν προκειμένω 750.000 ευρώ καθόσον το αντικείμενο των συμβάσεων αφορά κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες των αντίστοιχων Παραρτημάτων της ως άνω Οδηγίας και του ν. 4412/2016).
Πάντως, σε περίπτωση υπέρβασης των κατώτατων ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016, εγείρονται ζητήματα συμβατότητας με το ενωσιακό δίκαιο (Οδηγία 2014/24/ΕΕ), όπως έχει ενσωματωθεί στην εθνική έννομη τάξη με το ν. 4412/2016.
3. Περαιτέρω, σε περίπτωση που η εφαρμογή της υπό κρίση προτεινόμενης ρύθμισης αφορά αποκλειστικά και μόνο σε παρέκκλιση από τις κείμενες εθνικές διατάξεις που επιβάλλουν την επιλογή της κατάλληλης διαδικασίας με βάση την εκτιμώμενη αξία και το αντικείμενο των υπό σύναψη συμβάσεων, αλλά και τους κανόνες τροποποίησης των συμβάσεων, επισημαίνονται τα εξής:
Κατά πάγια νομολογία των εθνικών δικαστηρίων – ΕλΣυν (βλ. Πράξεις IV Τμήματος 169, 110/2011, 141/2010, 55/2007, 175/2006, 121/2003, 3/2013) είναι μη επιτρεπτή η επέκταση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου μιας σύμβασης, ήτοι η παράτασή της, πέραν του χρόνου ισχύος της και της συνακόλουθης απόσβεσης των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων μερών, στο μέτρο που δεν προβλέπεται ρητά από συμβατικό όρο η δυνατότητα αυτή. Ακολούθως, η δυνατότητα των συμβαλλόμενων μερών για τροποποίηση όρου ή όρων αυτής, με νεότερη κοινή συμφωνία τους, δεν μπορεί να ανάγεται μέχρι την κατ’ ουσία τροποποίηση ουσιωδών όρων της διακήρυξης - η οποία αποτελεί κανονιστική πράξη - στους οποίους περιλαμβάνεται και η διάρκειά της.
Παρατίθεται, συναφώς, η κατ’ επανάληψη διατυπωθείσα θέση της Αρχής : «[....] έχει κριθεί (ΕΣ Τμ. VI 171/2007) ότι, σε περίπτωση κατά την οποία η προσφυγή στην εξαιρετική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης τίθεται υπό τον ερμηνευτικό μανδύα της παράτασης / ανανέωσης της κύριας σύμβασης, τούτο, εφ’ όσον δεν βρίσκει νόμιμο έρεισμα στη διακήρυξη του αρχικού διαγωνισμού, δεδομένου ότι τα προβλεπόμενα στην διακήρυξη χρονικά όρια ισχύος της οικείας σύμβασης είχαν ήδη εξαντληθεί, βρίσκεται εκτός των ακραίων συμβατικών ορίων, ισοδυναμεί δε κατ’ ουσίαν με απευθείας ανάθεση των σχετικών υπηρεσιών, χωρίς να συντρέχουν οι απαιτούμενες προς τούτο προϋποθέσεις, με αποτέλεσμα να καταστρατηγείται η νόμιμη διαδικασία ανάθεσης μέσω διαγωνισμού και να πλήττεται ο ελεύθερος ανταγωνισμός (ΕΣ VI Τμ. 91, 105, 200/2007, ΕΣ Στ΄Κλιμ. 205/2007).»
4. Σε κάθε περίπτωση υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την Ερμηνευτική Ανακοίνωση της Επιτροπής της 01.08.2006 (EE C 179/2) και στις συμβάσεις κάτω των ορίων εφαρμογής των Οδηγιών οι αναθέτουσες αρχές, όταν τις συνάπτουν, υποχρεούνται να τηρούν τις αρχές και τους θεμελιώδεις κανόνες της Συνθήκης, ήτοι τις αρχές της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων (άρθρο 34 της Σ.Λ.Ε.Ε.), του δικαιώματος εγκατάστασης (άρθρο 43 της Σ.Λ.Ε.Ε.), της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών (άρθρο 49 της Σ.Λ.Ε.Ε.), της μη διάκρισης και της ίσης μεταχείρισης, της διαφάνειας, της αναλογικότητας και της αμοιβαίας αναγνώρισης, τουλάχιστον στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων που έχουν επαρκή σχέση µε τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς (διασυνοριακό ενδιαφέρον, Υπόθεση C-231/03 της 21ης Ιουλίου 2005, Coname, σκέψη 20). Επισημαίνεται ότι οι συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 107 – 110 του ν. 4412/2016 κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες, εκ της φύσεώς τους έχουν περιορισμένη διασυνοριακή διάσταση ιδίως εκτιμώμενης αξίας του άρθρου 5 του ν.4412/2016 (πρβλ. αιτιολογική σκέψη 114 Οδηγίας/24/ΕΕ).
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, η Αρχή γνωμοδοτεί σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ (αα) της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 4013/2011 επί της προτεινόμενης ρύθμισης λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω επισημάνσεων.
Αθήνα, 18 Απριλίου 2019
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος
Μιχαήλ Εκατομμάτης