Διοικητικό Έγγραφο

ΓΝΩΜΗ Α18/2019
ΑΔΑ: Ψ2ΓΔΟΞΤΒ-4Κ1
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (αα) του ν.4013/2011)
Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Στην Αθήνα σήμερα την 6η Δεκεμβρίου τoυ έτoυς δύo χιλιάδες δεκαεννέα (2019) ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:30 π.μ. και επί της οδού Κεφαλληνίας 45, όπου και τα γραφεία της, συνήλθε η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (εφεξής Αρχή) σε συνεδρίαση μετά από σχετική πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νομίμως σε όλα τα Μέλη της Αρχής.
Από τα προσκληθέντα μέλη της Αρχής παρέστησαν κατά την συνεδρίαση τα ακόλουθα:
1. Προεδρεύων: Αδάμ Καραγλάνης, Αντιπρόεδρος
2. Μέλη: Κωνσταντίνος Βαρδακαστάνης, Δημήτριος Λουρίκας (μέσω τηλεδιάσκεψης), Ερωφίλη Χριστοβασίλη
Γραμματέας: Μαρία Αντωνοπούλου, Π.Ε. Διοικητικού - Οικονομικού
Εισηγήτριες : Μίνα Καλογρίδου, Νομικός, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Μελετών και Γνωμοδοτήσεων και Φωτεινή Τοπάλη, Νομικός, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης παρέστησαν οι ανωτέρω εισηγήτριες, καθώς και εκπρόσωπος της Αναθέτουσας Αρχής, οι οποίοι αποχώρησαν πριν από την έναρξη της διαδικασίας ψηφοφορίας και της λήψης της απόφασης από τα Μέλη της Αρχής.
Θέμα: Διατύπωση γνώμης της Αρχής σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ’ υποπερ. (αα) του ν.4013/2011 επί νομοθετικής ρύθμισης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για τον εφοδιασμό με καύσιμα των Επιχειρησιακών Μέσων Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ., Υπηρεσιών ΥΝΑΝΠ και Πλοηγικών Σταθμών»
Σχετ: Το από 13/11/2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με αρ.πρ. 2835.Α/82453/2019 (αρ. πρωτ. εισερχ. Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 6021/14-11-2019), όπως τροποποιήθηκε με το από 29/11/2019 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ανωτέρω Διεύθυνσης με α.π. εισερχομένου ΕΑΑΔΗΣΥ 6302/29-11-2019, με το οποίο διαβιβάσθηκε συνημμένα σχέδιο προτεινόμενης νομοθετικής ρύθμισης, σχετικά με τον εφοδιασμό με καύσιμα των Επιχειρησιακών Μέσων Λ.Σ - ΕΛ.ΑΚΤ, Υπηρεσιών ΥΝΑΝΠ και Πλοηγικών Σταθμών.
--------------------------------------------
I. Με το ως άνω, σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, εφεξής ΥΝΑΝΠ, διαβιβάζεται σχέδιο προτεινόμενης νομοθετικής ρύθμισης «για τον εφοδιασμό με καύσιμα των Επιχειρησιακών Μέσων Λ.Σ - ΕΛ.ΑΚΤ, Υπηρεσιών ΥΝΑΝΠ και Πλοηγικών Σταθμών».
Στο έγγραφο αναφέρονται τα ακόλουθα:
«1. Σας γνωρίζουμε ότι o εφοδιασμός καυσίμων των πλωτών, εναέριων και χερσαίων επιχειρησιακών μέσων του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και των πλωτών μέσων της Πλοηγικής Υπηρεσίας του ΥΝΑΝΠ πραγματοποιείται:
α) Μέσω των Γενικών Επιτελείων Στρατού Ξηράς, Ναυτικού και Αεροπορίας (ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ).
β) Μέσω προμηθευτών από το ελεύθερο εμπόριο, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις εφόσον η προμήθεια από τα Γενικά Επιτελεία Ενόπλων Δυνάμεων κριθεί αδύνατη, ελλιπής ή μη συμφέρουσα (λόγω π.χ. μεγάλης απόστασης του πλησιέστερου σημείου ανεφοδιασμού από την έδρα του επιχειρησιακού μέσου ή έλλειψης συγκεκριμένου τύπου καυσίμου, χαμηλής στάθμης αποθεμάτων καυσίμων).
2. Όσον αφορά στην υλοποίηση προμηθειών καυσίμων από το ελεύθερο εμπόριο, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:
α) Οι κεντρικές και περιφερειακές Υπηρεσίες του ΥΝΑΝΠ μπορούν σύμφωνα με το άρθρο 55 του Ν. 4331/2015 (ΦΕΚ Α’ 69), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 της από 30-12-2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 184), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4366/2016 (ΦΕΚ Α’ 18) και εν συνεχεία τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 παρ. 9 του Ν.4404/2016 (ΦΕΚ Α’ 126), το άρθρο 75 παρ. 2 του Ν.4413/2016 (ΦΕΚ Α’ 148), το άρθρο 48 του Ν.4447/2016, το άρθρο 45 του Ν. 4487/2017 (ΦΕΚ Α’ 116), το άρθρο 143 παρ. 11 του Ν.4504/2017 (ΦΕΚ Α΄184), το άρθρο 14 του Ν.4551/2018 (ΦΕΚ Α’ 116) καθώς και το άρθρο 36 του Ν.4587/2018 (ΦΕΚ Α’ 218), να διενεργούν διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων προμηθειών καυσίμων μέχρι την 31-12-2019.
β) Το ίδιο ισχύει και για τους Πλοηγικούς Σταθμούς, οι οποίοι σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν.4587/2018 (ΦΕΚ Α΄ 218) μπορούν να διενεργούν διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης πάσης φύσεως συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών μέχρι ποσού 60.000€ ετησίως, και ειδικά ο Πλοηγικός Σταθμός Πειραιά 60.000€ μηνιαίως μέχρι την 31-12-2019.
3. Την 06-11-2017 διακηρύχθηκε από την Υπηρεσία μας Ηλεκτρονικός, Ανοικτός, Διεθνής Διαγωνισμός προς σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο, για τα έτη 2018- 2019, για την προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης, αμόλυβδη βενζίνη, πετρέλαιο θέρμανσης) Λιμενικών Αρχών, Σχολών Εμπορικού Ναυτικού και Πλοηγικών Σταθμών (Αριθμός Διακήρυξης 11/2017 ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2Ο ΑΔΑ: ΨΩΔΤ4653ΡΩ-ΓΦΔ και ΑΔΑΜ: 17PROC002208774), συνολικού προϋπολογισμού δέκα εκατομμυρίων εκατόν εξήντα έξι χιλιάδων οχτακοσίων σαράντα επτά ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (10.166.847,85€). Για τον εν λόγω διαγωνισμό υπεβλήθησαν προσφορές ως κάτωθι:
α) Μία (01) μόνο προσφορά για την προμήθεια:
Ι) αμόλυβδης βενζίνης σε τρεις (03) από τις εκατόν είκοσι-δύο (122) Υπηρεσίες, και πιο συγκεκριμένα Πειραιά, Θεσσαλονίκη και Δάφνη (Ιερισσό) στα επιχειρησιακά μέσα ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ.
ΙΙ) πετρελαίου κίνησης σε πέντε (05) από τις εκατόν-έντεκα (111) Υπηρεσίες, και πιο συγκεκριμένα: Πειραιά, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη, Λευκάδα και Βόλο στα επιχειρησιακά μέσα ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ.
β) Μία (01) μόνο προσφορά για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης στον Πλοηγικό Σταθμό Θεσσαλονίκης και δύο (02) προσφορές για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης στον Πλοηγικό Σταθμό Πειραιά, από το σύνολο δώδεκα (12) Πλοηγικών Σταθμών.
4. Προκηρύχθηκε από Υπηρεσία μας νέος διαγωνισμός (ματαίωση και επανάληψη με τροποποίηση των όρων μέρους των αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 11/2017 Διακήρυξης) με αποτέλεσμα την κατακύρωση της προμήθειας και τη σύναψη των αριθ. Τ20/2018 και Τ21/2018 εκτελεστικών συμβάσεων μόνο όμως για τους Πλοηγικούς Σταθμούς Πειραιά και Θεσσαλονίκης .
5. Για τις υπόλοιπες περιοχές στις οποίες εδρεύουν συνολικά πάνω από εκατό υπηρεσίες ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ στην ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα, όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, δεν υπήρχε συμμετοχή των ενδιαφερομένων για την υποβολή των σχετικών προσφορών και ο ανεφοδιασμός των επιχειρησιακών μέσων γινόταν με τους τρόπους που περιγράφονται στις ανωτέρω με α/α 1 και α/α 2 παραγράφους.
6. Εν όψει λήξης της υπάρχουσας νομοθετικής ρύθμισης είναι σαφές ότι από 01-01-2020 δημιουργείται άμεση ανάγκη εξεύρεσης λύσης εφοδιασμού καυσίμων και προτείνεται να δοθεί η σχετική παράταση για τις Λιμενικές Αρχές και τους Πλοηγικούς Σταθμούς που δεν εξυπηρετούνται από τα Γενικά Επιτελεία, δεν εξυπηρετούνται από συμφωνίες πλαίσιο αλλά δύναται να εξυπηρετηθούν από το ελεύθερο εμπόριο.
7. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τη σχετική γνωμοδότησή σας επί της υπό προώθησης νομοθετικής ρύθμισης, πρόταση της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν σύμφωνα με ανωτέρω σχετικό. Η εν λόγο νομοθετική ρύθμιση, λόγω του επείγοντος χαρακτήρα του ζητήματος πρέπει να έχει δημοσιευτεί πριν τη λήξη της υπάρχουσας νομοθετικής ρύθμισης που ισχύει μέχρι 31-12-2019».
Περαιτέρω, προς τεκμηρίωση της αναγκαιότητας άμεσης επίλυσης του ζητήματος εφοδιασμού των ως άνω υπηρεσιών του Υπουργείου με καύσιμα και προκειμένου να διευκρινισθεί το σύστημα εφοδιασμού, καθώς και οι διαδικασίες ανάθεσης των σχετικών προμηθειών, με το υπ’αρ. πρ 2835.4/85523/2019 έγγραφο υποβληθέν, παρασχέθηκαν από την Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΝΑΝΠ, οι ακόλουθες διευκρινίσεις:
«α) Ο εφοδιασμός καυσίμων των πλωτών, εναέριων και χερσαίων επιχειρησιακών μέσων του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και των πλωτών μέσων της Πλοηγικής Υπηρεσίας του ΥΝΑΝΠ πραγματοποιείται μέσω των :
Ι) Εγκαταστάσεων ανεφοδιασμού των Γενικών Επιτελείων Στρατού Ξηράς (ΓΕΣ) , Ναυτικού (ΓΕΝ) και Αεροπορίας (ΓΕΑ),
ΙΙ)Προμηθευτών από ελεύθερο εμπόριο
ΙΙΙ)Διαγωνισμών ( Συμφωνίες Πλαίσιο).
β) Η υπηρεσία μας για να ικανοποιήσει τις ανωτέρω ανάγκες των υπηρεσιών του φορέα μας σε καύσιμα και προκειμένου να συγκεντρώσει επιπλέον στοιχεία (π.χ. είδος καυσίμου, ποσότητες κλπ) αποστέλλει κάθε έτος στις Λιμενικές Αρχές:
i) Σήμα που αφορά τον προγραμματισμό για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για το επόμενο έτος
ii) Έγγραφο με πίνακα που περιλαμβάνει τα κάτωθι στοιχεία:
1
2
3
4
ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΜΕΣΟ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ
ΠΗΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΣ-ΕΛΑΚΤ-ΠΛΟΗΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α) Μέσω των Γενικών Επιτελείων Στρατού Ξηράς (ΓΕΣ) , Ναυτικού (ΓΕΝ) και Αεροπορίας (ΓΕΑ).
Η υπηρεσία μας αφού συγκεντρώσει τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον ανωτέρω πίνακα (1.βii) , τα ομαδοποιεί ανά κατηγορία και αποστέλλει έγγραφο σε κάθε επιτελείο (ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΓΕΑ) εντός τρέχοντος έτους, που περιλαμβάνει τις απαιτήσεις του φορέα μας σε καύσιμα για το επόμενο έτος.
Τα εν λόγο επιτελεία με τη σειρά τους μεριμνούν σχετικά ώστε τα επιχειρησιακά μέσα του φορέα μας να μπορούν να προμηθεύονται με καύσιμα από τις εγκαταστάσεις τους.
Β)Μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας
Έχοντας υπόψη τις εν λόγω ανάγκες σε καύσιμα των Λιμενικών Αρχών η υπηρεσία μας πραγματοποιεί σχετικούς διαγωνισμούς.
Προκήρυξε ανοικτό διαγωνισμό με την υπ’ αριθ. 01/2015 Διακήρυξη για την α) «Προμήθεια καυσίμων κίνησης Λιμενικών Αρχών», προϋπολογισμού #200.000,00 € # για το τελευταίο δίμηνο του 2015 και # 1.200.000,00 € # για το έτος 2016 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ όπου προβλέπεται) β) «Προμήθεια καυσίμων κίνησης Πλοηγικού σταθμού Πειραιά», προϋπολογισμού # 440.000,00 € # (απαλλάσσεται ΦΠΑ) και γ) «Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού», προϋπολογισμού # 175.000,00 € # (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) .
Στον συγκεκριμένο ωστόσο διαγωνισμό, ο οποίος διενεργήθηκε μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, δεν υπεβλήθη κανένας ηλεκτρονικός φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής αν και τηρήθηκαν πλήρως οι διατυπώσεις δημοσιότητας με αποτέλεσμα η Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των Τακτικών Διαγωνισμών & των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης να εισηγηθεί με το από 20-10-2015 πρακτικό της τη ματαίωση του διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων και την προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης.
Την 06-11-2017 διακηρύχθηκε από την Υπηρεσία μας Ηλεκτρονικός, Ανοικτός, Διεθνής Διαγωνισμός προς σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο, για τα έτη 2018- 2019 με δικαίωμα διετούς παράτασης για την προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης, αμόλυβδη βενζίνη, πετρέλαιο θέρμανσης) Λιμενικών Αρχών, Σχολών Εμπορικού Ναυτικού και Πλοηγικών Σταθμών (Αριθμός Διακήρυξης 11/2017 ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2Ο), συνολικού προϋπολογισμού δέκα εκατομμυρίων εκατόν εξήντα έξι χιλιάδων οχτακοσίων σαράντα επτά ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (10.166.847,85€). Για τον εν λόγω διαγωνισμό υπεβλήθησαν προσφορές ως κάτωθι:
α) Μία (01) μόνο προσφορά για την προμήθεια:
Ι) αμόλυβδης βενζίνης σε τρεις (03) από τις εκατόν είκοσι-δύο (122) Υπηρεσίες, και πιο συγκεκριμένα στην βενζιναντλία Κ.Λ. Πειραιά, στα χερσαία μέσα του Κ.Λ. Θεσσαλονίκης (ΑΛΣ), στα πλωτά μέσα που υπάγονται σε αυτό (ΠΛΣ) και στα πλωτά μέσα του Λ/Τ Δάφνης (ΠΛΣ),
ΙΙ) πετρελαίου κίνησης σε πέντε (05) από τις εκατόν-έντεκα (111) Υπηρεσίες, και πιο συγκεκριμένα στην βενζιναντλία Κ.Λ. Πειραιά, στα πλωτά μέσα του Κ.Λ. Αλεξανδρούπολης (ΠΛΣ), στα χερσαία μέσα του Κ.Λ. Θεσσαλονίκης (ΑΛΣ) και στα πλωτά μέσα που υπάγονται σε αυτό (ΠΛΣ), στα πλωτά μέσα του Λ/Χ Λευκάδας (ΠΛΣ), και στα πλωτά μέσα του Κ.Λ. Βόλου (ΠΛΣ).
β) Μία (01) μόνο προσφορά για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης στον Πλοηγικό Σταθμό Θεσσαλονίκης και δύο (02) προσφορές για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης στον Πλοηγικό Σταθμό Πειραιά, από το σύνολο δώδεκα (12) Πλοηγικών Σταθμών.
Για τα λοιπά προκηρυχθέντα είδη δεν υπεβλήθη προσφορά από πλευράς προμηθευτών.
γ) Εν συνεχεία με βάση την αριθ. 11/2017 Διακήρυξη ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο (ΑΔΑ: ΨΩΔΤ4653ΡΩ-ΓΦΔ και ΑΔΑΜ: 17PROC002208774) και μετά την υπογραφή της αριθ. Τ05/2018 (ΑΔΑΜ: 18SYMV003186589) Συμφωνίας-Πλαίσιο και της αριθ. Τ06/2018 ( ΑΔΑΜ:18SYMV003186528) Συμφωνίας-Πλαίσιο για τα ανωτέρω είδη, διενεργήθηκε την 30.11.2018 επαναληπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης εν λόγω Πλοηγικών Σταθμών για το έτος 2019, με αποτέλεσμα την κατακύρωση της προμήθειας και τη σύναψη των αριθ. Τ20/2018 και Τ21/2018 εκτελεστικών συμβάσεων για Π.Σ. Πειραιά και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα.
Από τα ανωτέρω προέκυψε ότι είναι πολύ πιθανό να μην υπάρξει συμμετοχή ενδιαφερομένων και στους νέους διαγωνισμούς.
Με την αριθ. Απόφαση αποφασίστηκε η παράταση των Τ05/2018 και Τ06/2018 Συμφωνιών Πλαίσιο για δύο επιπλέον έτη (2020-2021) με ίδιους όρους και προϋποθέσεις και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η διαδικασία για την σύναψη εκτελεστικών συμβάσεων για το 2020 επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα εκτελεστικής διαδικασίας για το έτος 2021.
Επίσης θα προκηρυχθεί και νέος διαγωνισμός για να καλυφθούν οι ανάγκες για τους Πλοηγικούς για τα επόμενα έτη.
Γ) Ελεύθερο Εμπόριο
(Μέσω προμηθευτών από το ελεύθερο εμπόριο, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις)
Σε αυτή την περίπτωση εξετάζουμε την προμήθεια καυσίμων από το ελεύθερο εμπόριο εφόσον :
 Από τα Γενικά Επιτελεία Ενόπλων Δυνάμεων (ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΓΕΑ) κριθεί αδύνατη, ελλιπής ή μη συμφέρουσα (δηλαδή: λόγω μεγάλης απόστασης του πλησιέστερου σημείου ανεφοδιασμού από την έδρα του επιχειρησιακού μέσου, έλλειψης συγκεκριμένου τύπου καυσίμου, χαμηλής στάθμης αποθεμάτων καυσίμων).
 Δεν έχει προκύψει προμηθευτής μέσω της διαγωνιστικής διαδικασίας όπως αυτή περιγράφηκε ανωτέρω (κεφ-Β)
Για την υλοποίηση της διαδικασίας προμήθειας καυσίμων από ελεύθερο εμπόριο που διενεργείται από τις Λιμενικές Αρχές σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:
1. Οι κεντρικές και περιφερειακές Υπηρεσίες του ΥΝΑΝΠ μπορούν σύμφωνα με το άρθρο 55 του Ν. 4331/2015 (ΦΕΚ Α’ 69), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 της από 30-12-2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 184), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4366/2016 (ΦΕΚ Α’ 18) και εν συνεχεία τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 παρ. 9 του Ν.4404/2016 (ΦΕΚ Α’ 126), το άρθρο 75 παρ. 2 του Ν.4413/2016 (ΦΕΚ Α’ 148), το άρθρο 48 του Ν.4447/2016, το άρθρο 45 του Ν. 4487/2017 (ΦΕΚ Α’ 116), το άρθρο 143 παρ. 11 του Ν.4504/2017 (ΦΕΚ Α΄184), το άρθρο 14 του Ν.4551/2018 (ΦΕΚ Α’ 116) καθώς και το άρθρο 36 του Ν.4587/2018 (ΦΕΚ Α’ 218), να διενεργούν διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων προμηθειών καυσίμων μέχρι την 31-12-2019.
2) Η Λιμενική Αρχή αποστέλλει αίτημα στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών (ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ) η οποία μεριμνά για να εκδοθεί:
α) Η σχετική Απόφαση Δέσμευσης από την ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ/ΑΑΥ (ΓΔΟΥ/ΔΟΔ/ΑΑΥ).
β) Η Απόφαση κ. Αρχηγού ΛΣ-ΕΛΑΚΤ. με θέμα «Χαρακτηρισμός προμήθειας ως υπαγόμενης στο άρθρο 55 του Ν. 4331/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».
γ)Η εν λόγω απόφαση αποστέλλεται στην επισπεύδουσα Λιμενική Αρχή και αυτή με τη σειρά της εκκινεί διαδικασία για την εύρεση προμηθευτή.
δ) Για την πληρωμή του προμηθευτή συντάσσουν σχετική αναφορά που περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, την οποία υποβάλλουν στην ΓΔΟΥ/ΔΟΔ για έλεγχο.
(συμπεριλαμβάνεται σχετικός φάκελος με δικαιολογητικά).
ε) ΓΔΟΥ/ΔΟΔ μόλις παραλάβει την ανωτέρω αναφορά, ελέγχει, εκκαθαρίζει και εκδίδει το σχετικό χρηματικό ένταλμα για την πληρωμή του δικαιούχου.
Δ) Διαδικασία από Πλοηγική Υπηρεσία
Το ίδιο ισχύει και για τους Πλοηγικούς Σταθμούς, οι οποίοι σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν.4587/2018 (ΦΕΚ Α΄ 218) μπορούν να διενεργούν διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης πάσης φύσεως συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών μέχρι ποσού 60.000€ ετησίως, και ειδικά ο Πλοηγικός Σταθμός Πειραιά 60.000€ μηνιαίως μέχρι την 31-12-2019.
Συναφώς σας γνωρίζουμε ότι η Πλοηγική Υπηρεσία σύμφωνα με το ΠΔ 13/2018 (ΦΕΚ Α26) ‘’Οργανισμός Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ΄΄ ανήκει στην Διεύθυνση Πλοηγικής Υπηρεσίας και όχι στο ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ . Σχετική νομοθεσία περί πλοηγικής υπηρεσίας και του κεφαλαίου αυτής είναι : ο Ν 3142(ΦΕΚ 43Α) «Περί Πλοηγικής Υπηρεσίας» και το ΦΕΚ 44Α Διάταγμα «Περί εκτελέσεως του Ν 3142/1955 «περί Πλοηγικής Υπηρεσίας».
Ε. Τεκμηρίωση για τους λόγους που οι Λιμενικές Αρχές προσφεύγουν στο Ελεύθερο Εμπόριο.
α)Με το ελεύθερο εμπόριο παρέχεται η δυνατότητα άμεσου εφοδιασμού των επιχειρησιακών μέσων, τα οποία καλούνται να καλύψουν τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες λόγω μεταναστευτικών ροών, περιπολιών-επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης, περιπολιών αστυνομικής φύσεως.
β) Στις Λιμενικές Αρχές δεν υπάρχουν δεξαμενές καυσίμων ώστε να μπορούν να αποθηκεύονται μεγάλες ποσότητες καυσίμων.
γ) Τα πλωτά του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ προμηθεύονται ναυτιλιακό πετρέλαιο. Ο ανεφοδιασμός αυτός πραγματοποιείται μόνο με παρουσία υπαλλήλου του Τελωνείου και σε πολλές περιπτώσεις γίνεται σε όλη τη διάρκεια του 24ωρου.
δ) Οι ανάγκες σε εφοδιασμό καυσίμων των πλωτών –χερσαίων μέσων των υπηρεσιών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές της χερσαίας ή (διαζ) της νησιωτικής Ελλάδας δεν δύναται να εξυπηρετηθούν με βυτία από αναδόχους των οποίων οι εγκαταστάσεις ευρίσκονται σε μεγάλη απόσταση από αυτές γιατί αυτό επηρεάζει την επιχειρησιακή τους ετοιμότητα.
3. Οι Λιμενικές Αρχές δεν προβλέπεται από τον οργανισμό του φορέα μας να έχουν δικό τους προϋπολογισμό ωστόσο με την εν λόγο νομοθετική ρύθμιση τους παρέχεται η σχετική δυνατότητα με τη μορφή του κατεπείγοντος να προμηθεύονται καύσιμα
4. Έως 31-10-2019 και από τα μέχρι τώρα συγκεντρωθέντα στοιχεία σαράντα λιμενικές αρχές έχουν μεριμνήσει σχετικά για την προμήθεια καυσίμων από ελεύθερο εμπόριο. Για τις δαπάνες αυτές το ύψος των αιτημάτων ανέρχεται στις πεντακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες εξακόσια είκοσι επτά ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτά (582.627,78€) και έχουν δαπανηθεί διακόσιες δεκαεννέα χιλιάδες επτακόσια ενενήντα δύο ευρώ (219792,00€).
5. Ως εκ τούτου, είναι σαφές ότι από 01-01-2020 δημιουργείται άμεση ανάγκη εξεύρεσης λύσης εφοδιασμού καυσίμων για τις Λιμενικές Αρχές και τους Πλοηγικούς Σταθμούς που δεν εξυπηρετούνται από τα Γενικά Επιτελεία, δεν εξυπηρετούνται από συμφωνίες πλαίσιο αλλά δύναται να εξυπηρετηθούν από το ελεύθερο εμπόριο.
6. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τη σχετική γνωμοδότησή σας επί της υπό προώθησης νομοθετικής ρύθμισης, πρόταση της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν σύμφωνα με ανωτέρω σχετικό. Η εν λόγο νομοθετική ρύθμιση, λόγω του επείγοντος χαρακτήρα του ζητήματος πρέπει να έχει δημοσιευτεί πριν τη λήξη της υπάρχουσας νομοθετικής ρύθμισης που ισχύει μέχρι 31-12-2019».
IΙ. Οι υποβληθείσες στην Αρχή προτεινόμενες διατάξεις και η συνυποβληθείσα αιτιολογική έκθεση έχουν ως εξής:
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Σκοπός της ανωτέρω ρύθμισης είναι η αντιμετώπιση των έκτακτων και απρόβλεπτων αναγκών προμήθειας καυσίμων που ανακύπτουν βάσει των επιχειρησιακών αναγκών πλωτών, χερσαίων και εναέριων μέσων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (αντιμετώπιση παράνομης μετανάστευσης, αντιμετώπιση έκνομων ενεργειών, προστασία της ανθρώπινης ζωής, προστασία θαλασσίου περιβάλλοντος κ.ά.) και, επιπλέον, η αντιμετώπιση αναγκών σε καύσιμα των συστημάτων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., τα οποία είναι απαραίτητα για την ομαλή λειτουργία του. Παράλληλα, επιτυγχάνεται η άμεση υλοποίηση προμηθειών καυσίμων για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών των Πλοηγικών Σταθμών, των οποίων η λειτουργία κρίνεται απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία του εκάστοτε λιμένα
ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
Νομοθετική ρύθμιση για τον εφοδιασμό με καύσιμα των Επιχειρησιακών Μέσων Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ., Υπηρεσιών ΥΝΑΝΠ και Πλοηγικών Σταθμών.
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 55 του Ν. 4331/2015 (ΦΕΚ Α’ 69), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 της από 30-12-2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 184), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4366/2016 (ΦΕΚ Α’ 18) και εν συνεχεία τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 παρ. 9 του Ν. 4404/2016 (ΦΕΚ Α’ 126), το άρθρο 75 παρ. 2 του Ν.4413/2016 (ΦΕΚ Α’ 148), το άρθρο 48 του Ν. 4447/2016, το άρθρο 45 του Ν. 4487/2017 (ΦΕΚ Α’ 116), την παράγραφο 11 του άρθρου 143 του Ν. 4504/2017 (ΦΕΚ Α΄184), το άρθρο 14 του Ν.4551/2018(ΦΕΚ Α΄ 116) καθώς και το άρθρο 36 του Ν.4587/2018 (ΦΕΚ Α’ 218), αντικαθίσταται ως εξής:
«Μέχρι 31-12-2020 η διενέργεια διαδικασιών σύναψης και εκτέλεσης των συμβάσεων προμηθειών καυσίμων για τα επιχειρησιακά μέσα και τα συστήματα που χρησιμοποιεί το ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, υλοποιείται κατά τις κείμενες διατάξεις από την Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών και, κατά περίπτωση, από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Περιφερειακές Διοικήσεις – Κεντρικά Λιμεναρχεία – Λιμεναρχεία), τις Επισκευαστικές Βάσεις, την Υπηρεσία Εναερίων Μέσων (Υ.Ε.Μ.), τη Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών (Μ.Υ.Α.) του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., τα Πλοία Ανοιχτής Θαλάσσης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Π.Α.Θ./Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.) και τα Περιπολικά Πλοία Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Π.Π.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), κατόπιν εισήγησης της επισπεύδουσας Υπηρεσίας και εξασφάλισης των απαιτούμενων πιστώσεων. Ακολούθως, η Διεύθυνση Προμηθειών προωθεί στον Αρχηγό Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. για έγκριση, απόφαση με την οποία χαρακτηρίζεται η προμήθεια ως υπαγόμενη στην παρούσα διάταξη και καθορίζεται η Υπηρεσία υλοποίησης».
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου τέταρτου του Ν. 4480/2017 (ΦΕΚ Α΄ 97), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 140 του Ν. 4504/2018 καθώς και το άρθρο 35 του Ν.4587/2018 (ΦΕΚ Α’ 218), αντικαθίσταται ως εξής:
«Μέχρι 31-12-2020, η διενέργεια διαδικασιών σύναψης και εκτέλεσης των πάσης φύσεως συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, κατά τις διατάξεις του ν. 3142/1955 (Α΄ 43) και του εκτελεστικού αυτού β.δ. 28 Ιανουαρίου/26 Φεβρουάριου 1958 (Α΄ 44), που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία των κατά τόπους Πλοηγικών Σταθμών και μέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ πλέον Φ.Π.Α. ετησίως ανά Α.Λ.Ε., για καθέναν από τους Σταθμούς αυτούς υλοποιείται από τους κατά τόπους Πλοηγικούς Σταθμούς».
ΙIΙ. Αρμοδιότητα Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. αα' του ν. 4013/2011, «αα) Η Αρχή γνωμοδοτεί επί των διατάξεων σχεδίων νόμων που αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις πριν από την κατάθεση τους στη Βουλή. Αν ο αρμόδιος Υπουργός διαφωνεί με τη γνώμη της Αρχής, η Αρχή δύναται να συγκαλεί συσκέψεις, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της και εκπροσώπων όλων των συναρμόδιων Υπουργείων με σκοπό την ανταλλαγή και σύγκλιση των απόψεων. Στις εν λόγω συσκέψεις η Αρχή και κάθε συναρμόδιος Υπουργός μπορούν να ζητούν τη συμμετοχή ανεξάρτητων τρίτων, ειδικών σε θέματα δημοσίων συμβάσεων. Οι συσκέψεις αυτές πραγματοποιούνται σε διάστημα δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την περιέλευση της πρόσκλησης της Αρχής στους συμμετέχοντες. Η άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυτής δεν κωλύει τη συνέχιση της διαδικασίας ψήφισης του σχεδίου νόμου. Αν δεν αρθεί η διαφωνία μεταξύ του αρμόδιου Υπουργού και της Αρχής, στη γνώμη της Αρχής προσαρτάται έκθεση του Υπουργού στην οποία περιλαμβάνεται και ειδική αιτιολόγηση κάθε απόκλισης από το περιεχόμενο της γνώμης. Τα εν λόγω έγγραφα συνοδεύουν τα σχέδια νόμων κατά την κατάθεση τους στη Βουλή και αναρτώνται με επιμέλεια της Αρχής στην ιστοσελίδα της. Σε περίπτωση απόκλισης του σχεδίου νόμου από τη γνώμη της Αρχής, η αρμόδια επιτροπή της Βουλής δύναται να καλεί, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής, σε ακρόαση τον Πρόεδρο της Αρχής ».
Στο βαθμό που οι ανωτέρω αναφερόμενες προτεινόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις, ως παρατίθενται ανωτέρω (υπό I), περιλαμβάνουν ρυθμίσεις που αφορούν σε ζητήματα δημοσίων συμβάσεων, εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Αρχής για παροχή γνώμης, κατ’ άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. αα' του ν. 4013/2011.
ΙV. Συναφείς διατάξεις
 Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
Άρθρο 6 «Μέθοδοι υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης» (άρθρο 5 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Ο υπολογισμός της εκτιμώμενης αξίας μιας σύμβασης βασίζεται στο συνολικό πληρωτέο ποσό, χωρίς ΦΠΑ, όπως εκτιμάται από την αναθέτουσα αρχή, συμπεριλαμβανομένου κάθε τυχόν δικαιώματος προαιρέσεως ή τυχόν παρατάσεων της σύμβασης, όπως ορίζουν ρητά τα έγγραφα της σύμβασης. Αν η αναθέτουσα αρχή προβλέπει απονομή βραβείων ή καταβολή χρηματικών ποσών για τους υποψήφιους ή προσφέροντες, λαμβάνει υπόψη της τα ποσά αυτά κατά τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
2. Όταν αναθέτουσα αρχή αποτελείται από χωριστές επιχειρησιακές μονάδες λαμβάνεται υπόψη η συνολική εκτιμώμενη αξία για όλες τις χωριστές επιχειρησιακές μονάδες. Κατά παρέκκλιση του πρώτου εδαφίου, όταν μία χωριστή επιχειρησιακή μονάδα είναι ανεξαρτήτως υπεύθυνη για τις διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών, η αξία των συμβάσεων μπορεί να υπολογίζεται στο επίπεδο της συγκεκριμένης μονάδας.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρούσας παραγράφου. Με διαπιστωτική πράξη του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού ή του Διοικητή ή του Προέδρου για τις Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές ορίζονται οι ανεξάρτητες επιχειρησιακές μονάδες των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που πληρούν τα κριτήρια, τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου.
3. Η επιλογή της χρησιμοποιουμένης μεθόδου για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας μιας σύμβασης δεν γίνεται με σκοπό την αποφυγή της εφαρμογής οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος νόμου. Η σύμβαση δεν κατατέμνεται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται η εφαρμογή οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος νόμου, εκτός αν αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους.
4. Η εκτιμωμένη αξία ισχύει τη στιγμή της αποστολής της προκήρυξης διαγωνισμού ή, στις περιπτώσεις όπου δεν προβλέπεται προκήρυξη διαγωνισμού, τη στιγμή που η αναθέτουσα αρχή εκκινεί τη διαδικασία σύναψης σύμβασης, για παράδειγμα ερχόμενη σε επαφή με οικονομικούς φορείς για τους σκοπούς της σύναψης της σύμβασης, όπου ενδείκνυται κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 61.
5. Για τις συμφωνίες-πλαίσιο και για τα δυναμικά συστήματα αγορών, η αξία που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη είναι η μέγιστη εκτιμώμενη αξία, χωρίς ΦΠΑ, του συνόλου των συμβάσεων που προβλέπονται για τη συνολική διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο ή του δυναμικού συστήματος αγορών.
6. Στην περίπτωση συμπράξεων καινοτομίας, η αξία που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη είναι η μέγιστη εκτιμώμενη αξία, χωρίς ΦΠΑ, των δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης που θα λάβουν χώρα σε όλα τα στάδια της προβλεπόμενης σύμπραξης, καθώς και των προμηθειών, των υπηρεσιών ή των έργων που θα αναπτυχθούν και θα παρασχεθούν κατά τη λήξη της προβλεπόμενης σύμπραξης.
[…]
9. Όταν ένα σχέδιο αγοράς για την απόκτηση ομοιογενών αγαθών μπορεί να οδηγήσει σε ανάθεση συμβάσεων υπό τη μορφή χωριστών τμημάτων, λαμβάνεται υπόψη κατά την εφαρμογή του άρθρου 5 περιπτώσεις β΄ και γ΄ η συνολική εκτιμώμενη αξία όλων αυτών των τμημάτων. Όταν η συνολική αξία των τμημάτων ισούται ή υπερβαίνει το κατώτατο όριο που προβλέπεται στο άρθρο 5, το παρόν Βιβλίο εφαρμόζεται στην ανάθεση κάθε τμήματος.
 ΚΥΑ Αριθμ. 75555/289 (ΦΕΚ Β' 2336/10.07.2017)
Καθορισμός κριτηρίων υπαγωγής στην έννοια της "χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών" του άρθρου 6, παρ. 2, εδάφιο β' του ν. 4412/2016.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ -
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1.1 – 1.16………
2. Την αιτιολογική σκέψη 20 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, η οποία διαλαμβάνει τα εξής: "Όσον αφορά την εκτίμηση της αξίας μίας συγκεκριμένης προμήθειας, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η εκτίμηση της αξίας βάσει υποδιαίρεσης της προμήθειας επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι. Φερ’ ειπείν, θα μπορούσε να δικαιολογηθεί η εκτίμηση αξιών συμβάσεων στο επίπεδο χωριστής λειτουργικής μονάδας της αναθέτουσας αρχής, π.χ. σχολείου ή νηπιαγωγείου, εφόσον η εν λόγω μονάδα είναι ανεξάρτητα υπεύθυνη για ης προμήθειές της. Αυτό τεκμαίρεται όταν η χωριστή λειτουργική μονάδα διεξάγει ανεξάρτητα τις διαδικασίες προμήθειας και λαμβάνει ης αποφάσεις αγοράς, διαθέτει χωριστή γραμμή προϋπολογισμού για τις συγκεκριμένες προμήθειες, συνάπτει τη σύμβαση ανεξάρτητα και την χρηματοδοτεί από προϋπολογισμό τον οποίο έχει στη διάθεσή της. Η υποδιαίρεση δεν δικαιολογείται όταν η αναθέτουσα αρχή απλώς διοργανώνει διαδικασία προμήθειας κατά τρόπο αποκεντρωμένο."
3. Την υπ' αριθμ. 25/2017 σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Αντικείμενο Ρύθμισης
Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η ρύθμιση και ο προσδιορισμός της έννοιας της χωριστής επιχειρησιακής μονάδας κατά το άρθρο 6, παρ. 2, εδάφιο β` του ν. 4412/2016, ούτως ώστε να καθοριστεί πότε η αξία των συμβάσεων μπορεί να υπολογίζεται στο επίπεδο της συγκεκριμένης χωριστής μονάδας, το εν γένει πλαίσιο των κανόνων που αφορούν τις μεθόδους υπολογισμού της αξίας των συμβάσεων και η επιλογή της κατάλληλης διαδικασίας ανάθεσης από τις αναθέτουσες αρχές.
Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής
Οι ρυθμίσεις της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης εφαρμόζονται σε όλες τις δημόσιες συμβάσεις που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του νόμου 4412/2016 του Βιβλίου Ι.
Άρθρο 3
Γενικές προϋποθέσεις εφαρμογής
Χωριστή επιχειρησιακή μονάδα ανεξαρτήτως υπεύθυνη για τις διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων της ή ορισμένων κατηγοριών αυτών, κατά την έννοια του άρθρου 6, παρ. 2 εδάφιο β` του ν. 4412/2016 είναι η εκάστοτε διοικητική μονάδα η οποία πληροί, σωρευτικά, τα εξής χαρακτηριστικά:
α) διαθέτει σημαντικό βαθμό αυτοτελούς διοικητικής ικανότητας, δηλαδή βάσει των οικείων διατάξεων σχεδιάζει, αποφασίζει, συνάπτει και υλοποιεί ανεξάρτητα δημόσιες συμβάσεις.
και
β) διαθέτει σημαντικό βαθμό δημοσιονομικής αυτοτέλειας δηλαδή έχει στη διάθεση της τις πιστώσεις που απαιτούνται για την σύναψη και την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων.
Άρθρο 4
Ειδικές προϋποθέσεις εφαρμογής
Η αυτοτελής διοικητική ικανότητα της εκάστοτε επιχειρησιακής μονάδας τεκμαίρεται ότι υφίσταται όταν εντός της δομής της λειτουργεί τμήμα ή γραφείο προμηθειών ή έστω διεύθυνση, τμήμα ή γραφείο με αρμοδιότητες που σχετίζονται μεταξύ άλλων με το σχεδιασμό ή τη διενέργεια διαδικαστικών ενεργειών για την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών δημοσίων συμβάσεων και η υπογραφή της σύμβασης γίνεται από τον προϊστάμενο ή διοικητή της ανεξάρτητης επιχειρησιακής μονάδας.
Σημαντικός βαθμός δημοσιονομικής αυτοτέλειας τεκμαίρεται ότι υφίσταται όταν σε όργανο της επιχειρησιακής μονάδας έχουν μεταβιβαστεί αρμοδιότητες διατάκτη για τη διαχείριση πιστώσεων ή η επιχειρησιακή μονάδα αποτελεί "ειδικό φορέα" της εκάστοτε υπηρεσίας στον προϋπολογισμό του Υπουργείου, της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής, της Περιφέρειας, του Δήμου ή του νομικού προσώπου στο οποίο αυτή εντάσσεται οργανικά.
Για τις ανάγκες εφαρμογής της παρούσας απόφασης, σημαντικός βαθμός δημοσιονομικής αυτοτέλειας τεκμαίρεται για το δευτερεύοντα διατάκτη σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4270/2014 για συγκεκριμένες πιστώσεις και για κάθε κατηγορία δαπάνης. Ειδικά, για τους σκοπούς της παρούσας είναι απαραίτητο οι μεταβιβάσεις των πιστώσεων με επιτροπικό ένταλμα προς το δευτερεύοντα διατάκτη μετά από σχετικό αίτημα αυτού να έχει ολοκληρωθεί εντός του πρώτου πενταμήνου κάθε έτους.
«Από την προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.».
*** Το πιο πάνω μέσα σε « » εδάφιο προστέθηκε με ισχύ από 1.1.2018 με το άρθρο 54 Ν.4587/2018, ΦΕΚ Α 218/24.12.2018.
Για το έτος 2017, ο ορισμός δευτερεύοντος διατάκτη κατά το προηγούμενο εδάφιο πρέπει να έχει συντελεστεί εντός δύο μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης.
Η υποδιαίρεση σε χωριστή επιχειρησιακή μονάδα κατά την έννοια της παρέκκλισης του άρθρου 6, παρ. 2, εδάφιο β` του ν. 4412/2016 δεν δικαιολογείται όταν η αναθέτουσα αρχή απλώς διοργανώνει διαδικασία προμήθειας κατά τρόπο αποκεντρωμένο.
Άρθρο 5
Έκδοση διαπιστωτικής πράξης
Με διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ήτοι ενδεικτικά του καθ` ύλην αρμόδιου Υπουργού ή του Διοικητή ή Πρόεδρου Ανεξαρτήτων Διοικητικών Αρχών» ορίζονται ως χωριστές επιχειρησιακές μονάδες οι διοικητικές μονάδες των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, οι οποίες πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με την παρούσα.
Η διαπιστωτική πράξη της προηγούμενης παραγράφου, περιλαμβάνει υποχρεωτικά κατ` ελάχιστον την αιτιολογημένη συνδρομή των κριτηρίων και τεκμηρίων των άρθρων 3 και 4 της παρούσης, το είδος των συμβάσεων βάσει του κωδικού του κοινού λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (C.P.V.) και κοινοποιείται υποχρεωτικά στη Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων.
Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Ιουλίου 2017
Οι Υπουργοί
Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
 ν.4331/2015: “Μέτρα ανακούφισης ΑμεΑ, καταπολέμηση εισφοροδιαφυγής, θέματα ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΙΚΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και άλλων ασφαλ. Ταμείων»
Αρθρο 55 «Κατεπείγουσες Ανάγκες Προμήθειας Καυσίμων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Πλοηγικών Σταθμών»
1. Μέχρι «31.12.2019» η διενέργεια διαδικασιών σύναψης και εκτέλεσης των συμβάσεων προμηθειών καυσίμων για τα επιχειρησιακά μέσα και συστήματα που χρησιμοποιεί το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., υλοποιείται κατά τις κείμενες διατάξεις από τη Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών και, κατά περίπτωση, από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Περιφερειακές Διοικήσεις - Κεντρικά Λιμεναρχεία - Λιμεναρχεία - Υπολιμεναρχεία), τις Επισκευαστικές Βάσεις, την Υπηρεσία Εναέριων Μέσων (Υ.Ε.Μ.), τη Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών (Μ.Υ.Α.) του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., τα Περιπολικά Πλοία Ανοιχτής Θαλάσσης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Π.Α.Θ.Λ.Σ.) - τα Περιπολικά Πλοία Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. (Π.Π.Λ.Σ.), κατόπιν εισήγησης της επισπεύδουσας Υπηρεσίας και εξασφάλισης των απαιτούμενων πιστώσεων. Ακολούθως, η Διεύθυνση Προμηθειών προωθεί στον Αρχηγό Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. για έγκριση, απόφαση με την οποία χαρακτηρίζεται η προμήθεια ως υπαγόμενη στην παρούσα διάταξη και καθορίζεται η Υπηρεσία υλοποίησης.
Επισήμανση: Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ.1, είχε παραταθεί αρχικά μέχρι 31.12.2017 (άρθρο 45 ν.4487/2017,ΦΕΚ A 116), στη συνέχεια έως τις 30.6.2018 (άρθρο 143 παρ.11 ν.4504/2017,ΦΕΚ Α 184), έως 31.12.2018 με το άρθρο 14 ν.4551/2018,ΦΕΚ Α 116 και, τέλος, παρατάθηκε μέχρι «31.12.2019» με το άρθρο 36 ν.4587/2018, ΦΕΚ Α 218/24.12.2018.
2. "Μέχρι 30.6.2016" η διενέργεια διαδικασιών σύναψης και εκτέλεσης των συμβάσεων προμηθειών καυσίμων για τα πλωτά μέσα της Πλοηγικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (του εδαφίου β` της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 24/2015), καθώς και προμήθειες κατά τις διατάξεις του ν. 3142/1955 (Α` 43) και του εκτελεστικού αυτού βασιλικού διατάγματος 28 Ιανουαρίου / 26 Φεβρουαρίου 1958 (Α` 44), που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία των κατά τόπους Πλοηγικών Σταθμών και μέχρι του ποσού των 45.000 ευρώ ετησίως ανά Κ.Α.Ε. για καθέναν από τους Σταθμούς αυτούς και μέχρι του ποσού των 45.000 ευρώ μηνιαίως ανά Κ.Α.Ε. για τον Πλοηγικό Σταθμό Πειραιά θα υλοποιείται από τους κατά τόπους Πλοηγικούς Σταθμούς, κατά τις κείμενες διατάξεις.
Επισήμανση 1: η φράση "Μέχρι 31.12.2015" αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 16 παρ.2 της από 30/12/2015 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α 184/30-12-2015), η οποία κυρώθηκε με τον νόμο υπ΄αριθμ. 4366 (ΦΕΚ Α 18/15.2.2016).
Επισήμανση 2: Κατά την παρ.9 άρθρου 15 παρ. 9 Ν.4404/2016,ΦΕΚ Α 126/8.7.2016, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την έναρξη ισχύος της με την παρ. 2 του άρθρου 75 του ν..4413/2016, ΦΕΚ Α 148/ 08.08.2016, σύμφωνα με την οποία «9. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 55 του ν. 4331/2015 (Α` 69), όπως αντικαταστάθηκαν με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 16 της από 30.12.2015 ΠΝΠ (Α`184), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4366/2016 (Α` 18) άρθρο δεύτερο, διατηρούνται σε ισχύ μέχρι 31.12.2016.»
V. Επί της σκοπιμότητας, της νομιμότητας και του περιεχομένου των προτεινόμενων ρυθμίσεων
1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ καθορίζεται η μέθοδος υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, στην περίπτωση χωριστών επιχειρησιακών μονάδων. Σύμφωνα με αυτήν, «2. Όταν αναθέτουσα αρχή αποτελείται από χωριστές επιχειρησιακές μονάδες, λαμβάνεται υπόψη η συνολική εκτιμώμενη αξία για όλες τις χωριστές επιχειρησιακές μονάδες. Παρά τα προβλεπόμενα στο πρώτο εδάφιο, όταν η χωριστή επιχειρησιακή μονάδα είναι ανεξαρτήτως υπεύθυνη για τις προμήθειές της ή ορισμένες κατηγορίες αυτών, οι τιμές μπορούν να υπολογίζονται στο επίπεδο της συγκεκριμένης μονάδας».
Ως προς την έννοια της ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων επιχειρησιακής μονάδας, αυτή προσδιορίζεται στην αιτιολογική σκέψη 20 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, ως εξής: «Όσον αφορά την εκτίμηση της αξίας μιας συγκεκριμένης προμήθειας, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η εκτίμηση της αξίας βάσει υποδιαίρεσης της προμήθειας επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι. Φερ’ ειπείν, θα μπορούσε να δικαιολογηθεί η εκτίμηση αξιών συμβάσεων στο επίπεδο χωριστής λειτουργικής μονάδας της αναθέτουσας αρχής, π.χ. σχολείου ή νηπιαγωγείου, εφόσον η εν λόγω μονάδα είναι ανεξάρτητα υπεύθυνη για τις προμήθειές της. Αυτό τεκμαίρεται όταν η χωριστή λειτουργική μονάδα διεξάγει ανεξάρτητα τις διαδικασίες προμήθειας και λαμβάνει τις αποφάσεις αγοράς, διαθέτει χωριστή γραμμή προϋπολογισμού για τις συγκεκριμένες προμήθειες, συνάπτει τη σύμβαση ανεξάρτητα και τη χρηματοδοτεί από προϋπολογισμό τον οποίο έχει στη διάθεσή της. Η υποδιαίρεση δεν δικαιολογείται όταν η αναθέτουσα αρχή απλώς διοργανώνει διαδικασία προμήθειας κατά τρόπο αποκεντρωμένο».
Περαιτέρω, με την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν.4412/2016, η ως άνω διάταξη της Οδηγίας ενσωματώθηκε στο εθνικό μας δίκαιο, ως εξής: «2. Όταν αναθέτουσα αρχή αποτελείται από χωριστές επιχειρησιακές μονάδες λαμβάνεται υπόψη η συνολική εκτιμώμενη αξία για όλες τις χωριστές επιχειρησιακές μονάδες. Κατά παρέκκλιση του πρώτου εδαφίου, όταν μία χωριστή επιχειρησιακή μονάδα είναι ανεξαρτήτως υπεύθυνη για τις διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών, η αξία των συμβάσεων μπορεί να υπολογίζεται στο επίπεδο της συγκεκριμένης μονάδας».
Ακολούθως με το άρθρο 11 Ν.4468/2017 (Α 61/2017) προστέθηκε στην παρ. η ακόλουθη εξουσιοδοτική διάταξη : Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρούσας παραγράφου. Με διαπιστωτική πράξη του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού ή του Διοικητή ή του Προέδρου για τις Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές ορίζονται οι ανεξάρτητες επιχειρησιακές μονάδες των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που πληρούν τα κριτήρια, τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου».
Σε συνέχεια της ανωτέρω εξουσιοδοτικής διάταξης εκδόθηκε η ΚΥΑ 75555/289 (Β' 2336/2017) «Καθορισμός κριτηρίων υπαγωγής στην έννοια της "χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών" του άρθρου 6, παρ. 2, εδάφιο β' του ν. 4412/2016».
Συνοψίζοντας, με την Οδηγία 2014/24/ΕΕ καθορίστηκαν τα κριτήρια υπαγωγής στην έννοια της ανεξάρτητης επιχειρησιακής μονάδας, καταλείποντας την επιλογή των εφαρμοστικών μέτρων στη διακριτική ευχέρεια των κρατών-μελών. Στο πλαίσιο αυτό, ο Έλληνας νομοθέτης, με την υπ’αριθμ. 75555/289/2017 εκδοθείσα κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών, προέβη στη ρύθμιση και στον προσδιορισμό της έννοιας της χωριστής επιχειρησιακής μονάδας, εξειδικεύοντας τις προϋποθέσεις εφαρμογής της διάταξης της Οδηγίας. Παράλληλα, στην ΚΥΑ προβλέπεται η έκδοση διαπιστωτικής πράξης, για τον ορισμό των επιχειρησιακών μονάδων, οι οποίες πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με αυτήν.
2. Ως προς τις υπό εξέταση προτεινόμενες ρυθμίσεις, παρατηρητέα τα εξής:
Από το κείμενο των διατάξεων, σε συνδυασμό και με την αιτιολογική έκθεση που τις συνοδεύει, διαφαίνεται η βούληση του νομοθέτη όπως οι αναφερόμενες σε αυτές υπηρεσίες, προκειμένου να διεξάγουν τις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων προμήθειας καυσίμων, για την κάλυψη των σχετικών αναγκών τους, λειτουργήσουν, για λόγους ευελιξίας, ως χωριστές επιχειρησιακές μονάδες, κατά την έννοια της προμνησθείσας ΚΥΑ. Εντούτοις, προκειμένου μια διοικητική μονάδα να υπαχθεί στην έννοια της χωριστής επιχειρησιακής μονάδας, καθιστάμενη με τον τρόπο αυτό ανεξαρτήτως υπεύθυνη για τη σύναψη των συμβάσεων της, απαιτείται η πλήρωση των κριτηρίων της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, όπως αυτά αποτυπώνονται στα άρθρα 3 και 4 της σχετικής ΚΥΑ, καθώς και η έκδοση της προβλεπόμενης στο άρθρο 5 αυτής διαπιστωτικής πράξης. Σε κάθε περίπτωση, όμως, θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να διασφαλίζεται η πλήρωση των προϋποθέσεων της, σε σημαντικό βαθμό, αυτοτελούς διοικητικής ικανότητας και δημοσιονομικής αυτοτέλειας, κατ’ απαίτηση τόσο της ΚΥΑ όσο και της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ. Από το υποβληθέν σχέδιο προτεινομένων ρυθμίσεων, ωστόσο, δεν προκύπτει ευθέως η υπαγωγή των αναφερόμενων στο σχέδιο της διάταξης υπηρεσιακών δομών στην έννοια των χωριστών επιχειρησιακών μονάδων, η πλήρωση των ως άνω κριτηρίων, ούτε και η προηγούμενη έκδοση σχετικής διαπιστωτικής πράξης, προκειμένου οι συγκεκριμένες Υπηρεσίες να υπαχθούν στην έννοια των χωριστών επιχειρησιακών μονάδων, καθιστάμενες με τον τρόπο αυτό ανεξαρτήτως υπεύθυνες για τη σύναψη των συμβάσεών τους.
Επισημαίνεται ωστόσο ότι η αναφορά στην υλοποίηση «κατά τις κείμενες διατάξεις», διαλαμβάνει και την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 6 ν. 4412/2016 και της ΚΥΑ 75555/289/2017, προκειμένου η εκτιμώμενη αξία και άρα η διαδικασία ανάθεσης να διενεργείται στο επίπεδο κάθε χωριστής επιχειρησιακής μονάδας, κατά παρέκκλιση του κανόνα της εκτιμώμενης αξίας με βάση το άθροισμα της αξίας του συνόλου αυτών. Τυχόν, δε, εφαρμογή των προτεινόμενων ρυθμίσεων, κατά τρόπο που δεν συνάδει με τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 2, θα συνιστούσε μη επιτρεπτή παρέκκλιση από κανόνα οριζόντιας εφαρμογής, τόσο του εθνικού δικαίου, στην περίπτωση ανάθεσης συμβάσεων κάτω των ορίων, όσο και του Ενωσιακού δικαίου, στην περίπτωση ανάθεσης συμβάσεων άνω των ορίων.
Τέλος υπενθυμίζεται ότι, κατά πάγια νομολογία, τόσο το πρωτογενές δίκαιο των συνθηκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και το παράγωγο ενωσιακό δίκαιο (Κανονισμοί, Οδηγίες, Αποφάσεις), υπερισχύουν των αντίστοιχων εθνικών δικαίων και, μάλιστα, των κοινών νομοθετικών κανόνων, όπως οι προτεινόμενοι με την παρούσα διάταξη σ/ν. Με την απόφαση, μάλιστα, C-106/77 του ΔΕΚ, της 09-05- 1978, Simmenthal II, έχει κριθεί ότι ο εθνικός δικαστής έχει την υποχρέωση να εφαρμόζει τις διατάξεις του ενωσιακού δικαίου και να φροντίζει για την πλήρη ενέργεια των κανόνων αυτών, αφήνοντας ανεφάρμοστες διατάξεις του εθνικού δικαίου που είναι ασυμβίβαστες με το ενωσιακό δίκαιο. Άλλωστε, κατά πάγια νομολογία του Δικαστηρίου, τα κράτη μέλη δεν μπορούν να επικαλούνται διατάξεις της εσωτερικής τους έννομης τάξεως για να δικαιολογήσουν τη μη τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το δίκαιο της Ένωσης (βλ. - μεταξύ άλλων - αποφάσεις της 10ης Απριλίου 2003, C-114/02, Επιτροπή κατά Γαλλίας, Συλλογή 2003, σελ. I3783, σκέψη 11, της 23ης Απριλίου 2009, C-321/08, Επιτροπή κατά Ισπανίας, σκέψη 9 και της 27ης Οκτωβρίου 2011, C-601/10, Επιτροπή κατά Ελληνικής Δημοκρατίας, Συλλογή 2011, σκέψη 41).
VΙ. Συμπέρασμα
Κατόπιν των ανωτέρω, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, ασκούσα την αρμοδιότητά της, όπως ορίζεται στο άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ΄, υποπερ. (αα) του ν.4013/2011, γνωμοδοτεί επί των αναφερομένων στο υπό στοιχείο ΙΙ κεφάλαιο της παρούσας διατάξεων της προτεινόμενης νομοθετικής ρύθμισης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για τον εφοδιασμό με καύσιμα των Επιχειρησιακών Μέσων Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ., Υπηρεσιών ΥΝΑΝΠ και Πλοηγικών Σταθμών», σύμφωνα με τις προπαρατεθείσες στο υπό στοιχ. V.2 κεφάλαιο παρατηρήσεις και επισημάνσεις.
Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2019
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Αντιπρόεδρος
Αδάμ Καραγλάνης