Διοικητικό Έγγραφο

ΓΝΩΜΗ Γ2/2019
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011)
Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Στην Αθήνα σήμερα την 17 Ιανουαρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα εννέα (2019) ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.30 π.μ. και επί της οδού Κεφαλληνίας 45 και Κομνά Τράκα, όπου και τα γραφεία της, συνήλθε η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ σε συνεδρίαση μετά από σχετική πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νομίμως σε όλα τα μέλη της Αρχής.
Από τα προσκληθέντα μέλη της Αρχής παρέστησαν κατά την συνεδρίαση τα ακόλουθα:
Προεδρεύουσα : Χριστίνα Μπουσουλέγκα, Αντιπρόεδρος
Μέλη: Κωνσταντίνος Βαρδακαστάνης, Δημήτριος Σταθακόπουλος, Δημήτριος Λουρίκας
Γραμματέας: Μαρία Αντωνοπούλου, Π.Ε. Διοικητικού - Οικονομικού
Εισηγήτρια: Αικατερίνη Θεοδωροπούλου, Νομικός, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Κατά την διάρκεια της Συνεδρίασης παρέστησαν η Εισηγήτρια Αικατερίνη Θεοδωροπούλου και η Μαρία Χριστίνα Καξιρή, Προϊσταμένη του Τμήματος Γνωμοδοτήσεων καθώς και εκπρόσωποι της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και προστασίας Καταναλωτή, οι οποίοι αποχώρησαν πριν την έναρξη της διαδικασίας ψηφοφορίας και της λήψης της απόφασης από τα Μέλη της Αρχής.
Σχετ: Τα με αριθμό πρωτ. 139783/21.12.2018 και 5797/17.01.2019 έγγραφα της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, τα οποία υποβλήθηκαν στην Αρχή στις 24.12.2018 και 17.01.2019 και έλαβαν αρ. πρωτ. εισερχ. 6709 και 366 αντίστοιχα.
Θέμα: “Διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Αρχής σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ υποπερ. (γγ) του ν. 4013/2011 επί σχεδίου απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 137954/22-12- 2016 (Φ.Ε.Κ. 4515/Β'/3Ο-12-2Ο16) Απόφασης με θέμα "Ρυθμίσεις για την παροχή Κεντρικών και Επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών προμηθειών και γενικών υπηρεσιών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1 β) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016” ως προς το Παράρτημα αγαθών και γενικών υπηρεσιών».
---------------
I. Η υπό εξέταση ρύθμιση
Με το με αριθμό πρωτ. 139783/21.12.2018 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (αριθμ πρωτ. Εισερχομένου 6709/24-12-2018) διαβιβάσθηκε στην Αρχή σχέδιο Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 137954/22-12-2016 (Φ.Ε.Κ. 4515/Β'/3Ο-12-2Ο16) Απόφασης με θέμα "Ρυθμίσεις για την παροχή Κεντρικών και Επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών προμηθειών και γενικών υπηρεσιών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1 β) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016” ως προς το Παράρτημα αγαθών και γενικών υπηρεσιών», για την παροχή γνώμης της Αρχής σύμφωνα με το αρ. 2, παρ. 2, περ. γ', υποπερ. γγ' του ν. 4013/2011, όπως ισχύει.
Σημειώνεται ότι με την υπό τροποποίηση Υπουργική Απόφαση καθορίσθηκαν, κατ΄ εξουσιοδότηση της παρ. 3 του άρθρου 41 του Ν. 4412/2016, ειδικότερα θέματα για την παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών με αντικείμενο προμήθειες και γενικές υπηρεσίες που παρέχονται από την Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών (ΓΔΔΣΠ) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, ως Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών (ΕΚΑΑ).
Με το ως άνω έγγραφο ζητήθηκε αρχικά η σύμφωνη γνώμη της Αρχής ως προς την τροποποίηση του Παραρτήματος Αγαθών και Γενικών Υπηρεσιών, στο οποίο παρατίθενται οι επιμέρους κατηγορίες προμηθειών και γενικών υπηρεσιών που αποτελούν αντικείμενο ομαδοποίησης σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, στο οποίο παραπέμπει το άρθρο 4 («Κατηγορίες Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών») της υπό τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης.
Επιπροσθέτως, με το αριθμ. 5797/17.01.2019 συμπληρωματικό αίτημα της ως άνω Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (αριθμ. πρωτ. Εισερχομένου 366/17-01-2019) ζητήθηκε η σύμφωνη γνώμη της Αρχής σχετικά με την τροποποίηση της παρ. 8 του άρθρου 5 της υπό εξέταση Υπουργικής Απόφασης, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στις αναθέτουσες αρχές να καλύπτουν τις ανάγκες τους έως τη σύναψη της εκάστοτε συμφωνίας πλαίσιο έως του ποσού των 60.000€ κατ’ έτος.
ΙΙ. Αρμοδιότητα Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Σύμφωνα με το αρ. 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. γγ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει, ορίζεται ότι:
«γ) Γνωμοδοτεί για τη νομιμότητα κάθε διάταξης σχεδίου νόμου ή κανονιστικής πράξης που αφορά στις δημόσιες συμβάσεις και συμμετέχει στις οικείες νομοπαρασκευαστικές επιτροπές. Τα αρμόδια όργανα οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τη γνώμη της Αρχής. Ειδικότερα:
[…] γγ) Οι λοιπές κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση νόμου, εξαιρουμένων των προκηρύξεων, καθώς και οι κανονισμοί άλλων δημοσίων οργάνων και αναθετουσών αρχών, όπως ιδίως οι κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 2286/ 1995, συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών εσωτερικής λειτουργίας των κατά περίπτωση αρμόδιων ελεγκτικών διοικητικών οργάνων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, κατά το μέρος που οι εν λόγω πράξεις και κανονισμοί ρυθμίζουν θέματα δημοσίων συμβάσεων, εκδίδονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρχής.Η γνωμοδοτική αρμοδιότητα της παρούσας περίπτωσης ασκείται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση των ανωτέρω σχεδίων διατάξεων στην Αρχή, με μέριμνα του οικείου οργάνου. Μετά την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας οι σχετικές πράξεις μπορούν να εκδοθούν και χωρίς τη γνώμη της Αρχής.»
Στο βαθμό που το ως άνω σχέδιο Υπουργικής Απόφασης, ως παρατίθεται κατωτέρω, περιλαμβάνει ρυθμίσεις που αφορούν, όπως προαναφέρθηκε, σε ζητήματα ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Αρχής για παροχή σύμφωνης γνώμης κατ’ άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. γγ' του ν. 4013/2011.
ΙΙΙ. Το υποβληθέν στην Αρχή σχέδιο Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 137954/22-12-2016 (Φ.Ε.Κ. 4515/Β'/3Ο-12-2Ο16) Απόφασης με θέμα "Ρυθμίσεις για την παροχή Κεντρικών και Επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών προμηθειών και γενικών υπηρεσιών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1 β) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016” ως προς το Παράρτημα αγαθών και γενικών υπηρεσιών».
Θέμα: «Θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 137954/22-12-2016 (Φ.Ε.Κ. 4515/Β'/3Ο- 12-2Ο16) Απόφασης με θέμα "Ρυθμίσεις για την παροχή Κεντρικών και Επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών προμηθειών και γενικών υπηρεσιών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1 β) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016” ως προς το Παράρτημα αγαθών και γενικών υπηρεσιών»
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις, ως ισχύουν:
1.1 Του Ν. 2472/1997 (Φ.Ε.Κ. 50/Α΄/10-04-1997) «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».
1.2 Του Ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ. 45/Α΄/9-03-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
1.3 Του Ν. 3471/2006 (Φ.Ε.Κ. 133/Α΄/28-06-2006) «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών».
1.4 Του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/A΄/15-09-2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων– Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας) –Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
1.5 Του Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120/Α΄/29-05-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις».
1.6 Του άρθρου 41 παρ. 3 του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) με το οποίο χορηγείται εξουσιοδότηση για την έκδοση της παρούσας.
1.7 Του άρθρου 240 του Ν. 4512/2018 (Φ.Ε.Κ. 5/Α΄/17-01-2018) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις»
1.8 Του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α΄/22-04-2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».
1.9 Του Π.Δ. 69/2015 (Φ.Ε.Κ. 113/A΄/21-09-2015) «Διορισμός του Αλέξιου Τσίπρα του Παύλου, Αρχηγού του Κόμματος «Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς» (ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ), ως Πρωθυπουργού».
1.10 Του Π.Δ. 123/2016 (Φ.Ε.Κ. 208/Α΄/4-11-2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
1.11 Του Π.Δ. 147/2017 (Φ.Ε.Κ. 192/Α΄/13-12-2017) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
1.12 Του Π.Δ. 22/2018 (Φ.Ε.Κ. 37/Α΄/28-2-2018) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».
2. Τις αποφάσεις:
2.1 Την υπ’ αριθμ. 137954/22-12-16 (Φ.Ε.Κ. 4515/B΄/30-12-2016) Απόφαση του Υ- πουργού Ανάπτυξης και Οικονομίας με θέμα «Ρυθμίσεις για την παροχή Κεντρικών και Επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών προμηθειών και γενικών υπηρεσιών από την Εθνική Κεντρική Αρχή
Αγορών της παρ. 1 β) του άρθρου 41 του ν. 4412/16».
2.2 Την υπ’ αριθμ. 60259/30-5-2017 (Φ.Ε.Κ. 1891/Β΄/31-5-2017) Απόφαση του Υ- πουργού Ανάπτυξης και Οικονομίας με θέμα «Τροποποίηση άρθρου 6 της υπ’ αριθμ. 137954 Υπουργικής Απόφασης».
2.3 Την υπ´ αριθμ. 142285/22-12-2017 (Φ.Ε.Κ. 699/Υ.Ο.Δ.Δ./27-12-2017) Κοινή Α- πόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Αποδοχή παραίτησης του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
2.4 Την υπ’ αριθμ.. 31564/19-03-2018 (Φ.Ε.Κ. 978/Β΄/19-03-2018) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αστέριο Πιτσιόρλα».
3. Την υπ’ αριθμ. …….. σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Αποφασίζουμε
Α. Το άρθρο 5 παρ. 8 αντικαθίσταται ως εξής:
«8. αφορούν στην κάλυψη των αναγκών των αναθετουσών αρχών μέχρι τη σύναψη της αντίστοιχης σύμβασης, συμφωνίας πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος από τη ΓΔΔΣΠ. Η αξία των προμηθειών και γενικών υπηρεσιών που εξαιρείται από κάθε κατηγορία σύμβασης, συμφωνίας πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος, καθορίζεται στην υπουργική απόφαση της παρ. 4 του αρ. 41 ν. 4412/2016 και δεν μπορεί να υπερβαίνει κατ’ έτος το ποσό των 60.000 ευρώ».
Β. Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 137954/22-12-2016 (Φ.Ε.Κ. 4515/Β΄/30-12-2016) Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 60259/30-5-2017 (Φ.Ε.Κ. 1891/Β΄/31-5-2017) Απόφαση και αντικαθιστούμε το «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ως ακολούθως:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΑΘΩΝ & ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
A/A
ΤΑΞΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΙ CPV
1
0913
Πετρέλαιο και αποστάγματα
09130000-9
2
0921
Λιπαντικά παρασκευάσματα
09210000-4
3
1533
Επεξεργασμένα φρούτα και λαχανικά
15330000-0
4
1541
Ακατέργαστα ζωικά ή φυτικά έλαια και λίπη
15410000-5
5
1543
Βρώσιμα Λίπη
15430000-1
6
1551
Γάλα και κρέμα γάλακτος
15510000-6
7
1553
Βούτυρο
15530000-2
8
1561
Προϊόντα αλεσμένων δημητριακών
15610000-7
9
1582
Παξιμάδια και μπισκότα, διατηρημένα είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα
15820000-2
10
1583
Ζάχαρη και συναφή προϊόντα
15830000-5
11
1584
Κακάο· προϊόντα σοκολατοποιίας και ζαχαροπλαστικής
15840000-8
12
1585
Προϊόντα ζυμαρικών
15850000-1
13
1586
Καφές, τσάι και συναφή προϊόντα
15860000-4
14
1587
Καρυκεύματα και αρτύματα
15870000-7
15
1588
Ειδικά προϊόντα διατροφής
15880000-0
16
1589
Διάφορα προϊόντα διατροφής και ξηρά τροφή
15890000-3
17
1822
Ρουχισμός προστασίας από την κακοκαιρία
18220000-7
18
1823
Διάφορα είδη ρουχισμού
18230000-0
19
1831
Εσώρουχα
18310000-5
20
1833
Κοντομάνικες φανέλες και πουκάμισα
18330000-1
21
1841
Ειδικά ενδύματα
18410000-6
22
1842
Εξαρτήματα ρουχισμού
18420000-9
23
1844
Καπέλα και καλύμματα κεφαλής
18440000-5
24
1881
Υποδήματα, εκτός των αθλητικών και των προστατευτικών υποδημάτων
18810000-0
25
1883
Προστατευτικά υποδήματα
18830000-6
26
1893
Σάκοι και τσάντες
18930000-7
27
1964
Σάκοι και τσάντες αποβλήτων και απορριμμάτων από
πολυαιθυλένιο
19640000-4
28
3012
Φωτοαντιγραφικές συσκευές και μηχανήματα όφσετ
30120000-6
29
3019
Διάφορα μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες
30190000-7
30
3021
Μηχανές επεξεργασίας δεδομένων (υλισμικό)
30210000-4
31
3023
Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών
30230000-0
32
3151
Ηλεκτρικοί λαμπτήρες πυράκτωσης
31510000-4
33
3152
Λαμπτήρες και φωτιστικά εξαρτήματα
31520000-7
34
3153
Μέρη λαμπών και φωτιστικού εξοπλισμού
31530000-0
35
3168
Προμήθειες ηλεκτρικών ειδών και εξαρτήματα
31680000-6
36
3411
Επιβατικά αυτοκίνητα
34110000-1
37
3414
Αυτοκίνητα οχήματα μεγάλης αντοχής
34140000-0
38
3432
Μηχανολογικά ανταλλακτικά εκτός από κινητήρες και
μέρη τους
34320000-6
39
3433
Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά
φορτηγά και αυτοκίνητα
34330000-9
40
3435
Ελαστικά ελαφράς και βαρείας χρήσεως
34350000-5
41
3441
Μοτοσικλέτες
34410000-4
42
3911
Καθίσματα, καρέκλες και συναφή μέρη και εξαρτήματα
39110000-6
43
3912
Τραπέζια, ντουλάπια, γραφεία και βιβλιοθήκες
39120000-9
44
3913
Έπιπλα γραφείων
39130000-2
45
3915
Διάφορα έπιπλα και εξοπλισμός
39150000-8
46
3916
Σχολικά έπιπλα
39160000-1
47
3951
Είδη κλωστοϋφαντουργίας οικιακής χρήσης
39510000-0
έως και
39516120-9
48
3971
Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές
39710000-2
49
3983
Προϊόντα καθαρισμού
39830000-9
50
4251
Μονάδες εναλλαγής θερμότητας, κλιματιστικός και ψυκτικός εξοπλισμός, μηχανήματα διήθησης
42512000-8
έως και
42512500-3
51
4461
Δεξαμενές, ταμιευτήρες, δοχεία και δοχεία υπό πίεση
44610000-9
52
4816
Πακέτα λογισμικού βιβλιοθηκών
48160000-7
53
4819
Πακέτα εκπαιδευτικού λογισμικού
48190000-6
54
4821
Πακέτα λογισμικού δικτύωσης
48210000-3
55
4822
Πακέτα λογισμικού Διαδικτύου και ενδοδικτύου (ιντρανέτ)
48220000-6
56
4831
Πακέτα λογισμικού δημιουργίας κειμένων
48310000-4
57
4832
Πακέτα λογισμικού σχεδίασης και απεικόνισης
48320000-7
58
4833
Πακέτα λογισμικού προγραμματισμού και παραγωγικότητας
48330000-0
59
4842
Πακέτα λογισμικού διαχείρισης εγκαταστάσεων και
πλατφόρμες πακέτων λογισμικού
48420000-8
60
4843
Πακέτα λογισμικού διαχείρισης αποθεμάτων
48430000-1
61
4844
Πακέτα λογισμικού χρηματοπιστωτικής ανάλυσης και
λογιστικής
48440000-4
62
4845
Πακέτα λογισμικού παρακολούθησης χρόνου εργασίας ή
ανθρώπινων πόρων
48450000-7
63
4846
Πακέτα λογισμικού αναλυτικού, επιστημονικού, μαθηματικού ή προβλέψεων
48460000-0
64
4847
Πακέτα λογισμικού δημοπρασιών
48470000-3
65
4848
Πακέτα λογισμικού πωλήσεων, μάρκετινγκ και επιχειρηματικών πληροφοριών
48480000-6
66
4849
Πακέτα λογισμικού προμηθειών
48490000-9
67
4851
Πακέτα λογισμικού επικοινωνίας
48510000-6
68
4861
Συστήματα βάσεων δεδομένων
48610000-7
69
4862
Λειτουργικά συστήματα
48620000-0
70
4871
Πακέτα λογισμικού εφεδρικής αποθήκευσης ή ανάκτησης
48710000-8
71
4872
Πακέτα λογισμικού κωδικοποίησης με γραμμικούς κώδικες
48720000-1
72
4873
Πακέτα λογισμικού ασφαλείας
48730000-4
73
4874
Πακέτα λογισμικού μετάφρασης ξένων γλωσσών
48740000-7
74
4875
Πακέτα λογισμικού φόρτωσης μέσων αποθήκευσης
48750000-0
75
4876
Πακέτα λογισμικού προστασίας από ιούς
48760000-3
76
4877
Πακέτα λογισμικού βοηθητικών προγραμμάτων γενικής
χρήσης, συμπίεσης και εκτύπωσης
48770000-6
77
4878
Πακέτα λογισμικού διαχείρισης συστημάτων, αποθήκευσης και περιεχομένου
48780000-9
78
4879
Πακέτα λογισμικού ελέγχου έκδοσης
48790000-2
79
4881
Συστήματα πληροφόρησης
48810000-9
80
4882
Εξυπηρετητές
48820000-2
81
4891
Προγράμματα προφύλαξης οθόνης
48913000-1
82
4892
Πακέτα λογισμικού αυτοματισμών γραφείου
48920000-3
83
4893
Πακέτα λογισμικού εξάσκησης και ψυχαγωγίας
48930000-6
84
4896
Προγράμματα οδήγησης και πακέτα λογισμικού συστημάτων
48960000-5
85
4897
Πακέτα λογισμικού προγραμμάτων ψηφιακής εκτύπωσης
48970000-8
86
4898
Γλώσσες και εργαλεία προγραμματισμού
48980000-1
87
4899
Πακέτα λογισμικού λογιστικών φύλλων και βελτίωσης
48990000-4
88
5011
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων
οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού
50110000-9
89
5031
Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων
γραφείου
50310000-1
90 5032Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης προσωπικών Η/Υ 50320000-4
915073 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικών συγκροτημάτων50730000-1
92 5161 Υπηρεσίες εγκατάστασης Η/Υ και εξοπλισμού επεξεργασίας πληροφοριών51610000-1
93 5162 Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού γραφείου 51620000-4
94 5511 Υπηρεσίες ξενοδοχειακών καταλυμάτων 55110000-4
95 5512 Υπηρεσίες ξενοδοχείων σε σχέση με συναντήσεις και συνέδρια55120000-7
96 5513 Άλλες υπηρεσίες ξενοδοχείων 55130000-0
97 5521 Υπηρεσίες ξενώνων νεότητας 55210000-5
98 5522 Υπηρεσίες χώρων κατασκήνωσης 55220000-8
99
5532
Υπηρεσίες παροχής γευμάτων
55320000-9
100
6011
Υπηρεσίες δημόσιων οδικών μεταφορών
60112000-6
101
6012
Υπηρεσίες ταξί
60120000-5
102
6013
Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών
60130000-8
103
6014
Μη προγραμματισμένες μεταφορές επιβατών
60140000-1
104
6016
Οδική μεταφορά αλληλογραφίας
60160000-7
105
6351
Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων και συναφείς υπηρεσίες
63510000-7
106
6352
Υπηρεσίες γραφείων μεταφορών
63520000-0
107
6411
Ταχυδρομικές υπηρεσίες 64110000-0
108 6412 Υπηρεσίες ιδιωτικών ταχυδρομικών γραφείων 64120000-3
109
6421
Υπηρεσίες τηλεφωνίας και μετάδοσης δεδομένων
64210000-1
110
7221
Υπηρεσίες προγραμματισμού πακέτων λογισμικού
72210000-0
111
7225
Υπηρεσίες συστήματος και υποστήριξης
72250000-2
112
7226
Υπηρεσίες σχετιζόμενες με λογισμικά
72260000-5
113
7231
Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων
72310000-1
114
7241
Υπηρεσίες παρόχου
72410000-7
115
7921
Υπηρεσίες λογιστικής και διαχειριστικού ελέγχου
79210000-9
116
7934
Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ
79340000-9
117
7955
Υπηρεσίες δακτυλογράφησης, επεξεργασίας κειμένων
και εκδόσεων με τη βοήθεια Η/Υ
79550000-4
118
7971
Υπηρεσίες ασφάλειας
79710000-4
119
7981
Υπηρεσίες εκτύπωσης
79810000-5
120
7995
Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων
79950000-8
121
7998
Υπηρεσίες συνδρομών
79980000-7
122
9091
Υπηρεσίες καθαρισμού
90910000-9
Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ’ αριθμ. 137954/22-12-2016 (Φ.Ε.Κ. 4515/Β’/30-12-2016) Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 60259/30-5- 2017 (Φ.Ε.Κ. 1891/Β΄/31-5-2017) Απόφαση.
Η παρούσα Απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ι. ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Α. ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ»
IV. Συναφείς διατάξεις
1. Στο Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) : “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” προβλέπονται σχετικώς τα κάτωθι:
«Άρθρο 2 – Ορισμοί (άρθρο 2 και άρθρο 33 παρ. 1 εδάφιο 6' της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
[...]
8) ως «δημόσιες συμβάσεις προμηθειών» και ως «συμβάσεις προμηθειών» νοούνται οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την αγορά, τη χρηματοδοτική μίσθωση, τη μίσθωση ή τη μίσθωση-πώληση, με ή χωρίς δικαίωμα αγοράς, προϊόντων. Μια σύμβαση προμηθειών μπορεί να περιλαμβάνει, παρεμπιπτόντως, εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης,
9) ως «δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών» και ως «συμβάσεις υπηρεσιών» νοούνται οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών, πλην των αναφερομένων στην περίπτωση 6.
(α) ως «δημόσιες συμβάσεις εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών» νοούνται αυτές με αντικείμενο την εκπόνηση μελετών και την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά την έννοια των στοιχείων α ' και β ', αντίστοιχα, της περίπτωσης 6 της παραγράφου 3, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του Προσαρτήματος Γ', όταν οι μελέτες δεν εκπονούνται και οι υπηρεσίες δεν παρέχονται από το προσωπικό της αναθέτουσας αρχής,
(β) ως «δημόσιες συμβάσεις γενικών υπηρεσιών» νοούνται οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών, πλην των αναφερομένων στην υποπερίπτωση α ' της παρούσας περίπτωσης, συμπεριλαμβανομένων των συμβουλευτικών υπηρεσιών, που ως τέτοιες νοούνται εκείνες που, έχουν ως αντικείμενο το σχεδιασμό, προγραμματισμό, οργάνωση, διαχείριση, παρακολούθηση, έλεγχο και αξιολόγηση επιχειρησιακών και αναπτυξιακών προγραμμάτων και δράσεων σε όλους τους τομείς της οικονομίας, καθώς και σε οριζόντιου χαρακτήρα παρεμβάσεις, την υποστήριξη της υλοποίησης τους με τη μεταφορά της απαραίτητης σχετικής τεχνογνωσίας, καθώς και την παροχή εξωγενών υπηρεσιών (outsourcing) υλοποίησης των ανωτέρω προγραμμάτων και δράσεων. Στις συμβουλευτικές υπηρεσίες υπάγονται ιδίως οι οικονομικές μελέτες, οι κοινωνικές μελέτες, οι μελέτες οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας, οι περιβαλλοντικές μελέτες, καθώς και οι μελέτες συστημάτων πληροφορικής, εκτός εάν σχετίζονται με έργο κατά την έννοια της περίπτωσης 7 ή με εκπόνηση μελετών και παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά την έννοια της υποπερίπτωσης α ' της παρούσας περίπτωσης.
[...]
15) ως «κεντρικές δραστηριότητες αγορών» νοούνται δραστηριότητες που διεξάγονται σε μόνιμη βάση με μία από τις παρακάτω μορφές: α) της απόκτησης αγαθών ή/και υπηρεσιών που προορίζονται για αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς, β) της ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων ή της σύναψης συμφωνιών-πλαίσιο για έργα, αγαθά ή υπηρεσίες που προορίζονται για αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς,
16) ως «επικουρικές δραστηριότητες αγορών» νοούνται δραστηριότητες που συνίστανται στην παροχή υποστήριξης σε δραστηριότητες αγορών, ιδίως με τις κατωτέρω μορφές: α) τεχνικής υποδομής που παρέχει τη δυνατότητα στις αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις/συμβάσεις ή να συνάπτουν συμφωνίες-πλαίσιο για έργα, αγαθά ή υπηρεσίες, β) συμβουλών σχετικά με τη διεξαγωγή ή το σχεδιασμό διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων/συμβάσεων, γ) προετοιμασίας και διαχείρισης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων/συμβάσεων εξ ονόματος και για λογαριασμό της ενδιαφερόμενης αναθέτουσας αρχής/αναθέτοντος φορέα,
17) ως «κεντρική αρχή αγορών» (ΚΑΑ) νοείται: (α) μία αναθέτουσα αρχή που παρέχει κεντρικές δραστηριότητες αγορών και, ενδεχομένως, επικουρικές δραστηριότητες αγορών, (β) ένας αναθέτων φορέας, ο οποίος παρέχει κεντρικές δραστηριότητες αγορών και, ενδεχομένως, επικουρικές δραστηριότητες αγορών. Οι συμβάσεις που ανατίθενται από ΚΑΑ, προκειμένου να πραγματοποιηθούν κεντρικές δραστηριότητες αγορών, θεωρείται ότι αποτελούν συμβάσεις για την εκτέλεση δραστηριότητας που περιγράφεται στα άρθρα 228 έως 234. Το άρθρο 237 δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις που ανατίθενται από ΚΑΑ με σκοπό την πραγματοποίηση κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών,
18) ως «εθνικές κεντρικές αρχές αγορών» (ΕΚΑΑ) νοούνται οι ΚΑΑ οι οποίες, πέραν των ανωτέρω, είναι επιπλέον αρμόδιες για τον εθνικό σχεδιασμό, προγραμματισμό, καθώς και συντονισμό κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών όλων των λοιπών ΚΑΑ.
Άρθρο 23 Ονοματολογίες (άρθρο 23 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
Οποιεσδήποτε αναφορές σε ονοματολογίες στο πλαίσιο διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων γίνονται με τη χρήση του «Κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)», όπως εγκρίθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Νοεμβρίου 2002, για το κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (L 340).
Άρθρο 40 - Κεντρικές δραστηριότητες αγορών και κεντρικές αρχές αγορών (ΚΑΑ) (άρθρο 37 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν:
α) να αποκτούν αγαθά και/ή υπηρεσίες από μία ΚΑΑ που προσφέρει τη δραστηριότητα της υποπερίπτωσης α΄ της περίπτωσης 15 της παραγράφου 1 του άρθρου 2 ή/και
β) να αποκτούν έργα, αγαθά και υπηρεσίες χρησιμοποιώντας συμβάσεις που ανατίθενται από μία ΚΑΑ, δυναμικά συστήματα αγορών που διαχειρίζεται μία ΚΑΑ ή, στο βαθμό που καθορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 39, συμφωνία-πλαίσιο που συνάπτεται από μία ΚΑΑ, η οποία προσφέρει τη δραστηριότητα της υποπερίπτωσης β΄ της περίπτωσης 15 της παραγράφου 1 του άρθρου 2.
Όταν ένα δυναμικό σύστημα αγορών το οποίο διαχειρίζεται μια ΚΑΑ μπορεί να χρησιμοποιείται από άλλες αναθέτουσες αρχές, αυτό αναφέρεται στην προκήρυξη διαγωνισμού με την οποία εισάγεται το σύστημα.
2. Μια αναθέτουσα αρχή εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της δυνάμει του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 3 έως 221) όταν:
α) αποκτά αγαθά ή υπηρεσίες από μία ΚΑΑ που προσφέρει τη δραστηριότητα της υποπερίπτωσή α΄ της περίπτωσης 15 της παραγράφου 1 του άρθρου 2 ή/και β) αποκτά έργα, αγαθά ή υπηρεσίες χρησιμοποιώντας συμβάσεις που ανατίθενται από την ΚΑΑ, δυναμικά συστήματα αγορών που διαχειρίζεται η ΚΑΑ ή , στο βαθμό που καθορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 39, συμφωνία-πλαίσιο που συνάπτεται από την ΚΑΑ η οποία προσφέρει τη δραστηριότητα της υποπερίπτωσης β΄ της περίπτωσης 15 της παραγράφου 1 του άρθρου 2.
Ωστόσο, η εν λόγω αναθέτουσα αρχή φέρει την ευθύνη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων δυνάμει του παρόντος Βιβλίου όσον αφορά τα μέρη που διεξάγονται από την ίδια, όπως:
α) η ανάθεση μιας σύμβασης στο πλαίσιο δυναμικού συστήματος αγορών το οποίο διαχειρίζεται μία ΚΑΑ,
β) η διεξαγωγή νέου διαγωνισμού βάσει της συμφωνίας - πλαίσιο που έχει συναφθεί από μία ΚΑΑ,
γ) ο προσδιορισμός του συμβαλλόμενου στη συμφωνία-πλαίσιο οικονομικού φορέα, δυνάμει των περιπτώσεων α΄ή β΄της παραγράφου 5 του άρθρου 39, ο οποίος θα εκτελέσει ένα συγκεκριμένο καθήκον εντός της συμφωνίας-πλαίσιο που έχει συναφθεί από μία ΚΑΑ. 3. Όλες οι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων που διεξάγονται από μία ΚΑΑ, διενεργούνται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στα άρθρα 22, 36 και 37. 4. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν, χωρίς να εφαρμόζουν τις διαδικασίες του παρόντος Βιβλίου να αναθέτουν μία δημόσια σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών σε μία ΚΑΑ. Αυτές οι δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν την παροχή επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών.
Άρθρο 41 - Ειδικές ρυθμίσεις σχετικά με τις κεντρικές δραστηριότητες αγορών και τον προγραμματισμό δημοσίων συμβάσεων
1. Λειτουργούν ως ΕΚΑΑ, υπό την έννοια της περίπτωσης 18 της παραγράφου 1 του άρθρου 2:
β) η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών (ΓΔΔΣ και Π) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΓΓΕ και ΠΚ) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών, υπό την επιφύλαξη της περίπτωσης γ΄ και
2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, δύνανται να καθορίζονται ΚΑΑ, με αρμοδιότητα την παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών είτε σε επίπεδο διαφορετικών κατηγοριών φορέων του δημόσιου τομέα, είτε βάσει τομέα ή κλάδου της αγοράς είτε κατά γεωγραφικές ενότητες της χώρας είτε με συνδυασμένη εφαρμογή των κριτηρίων αυτών. Με όμοια απόφαση καθορίζονται ειδικότερα θέματα, αντίστοιχα με αυτά των παραγράφων 3 και 4, για την παροχή συγκεντρωτικών δραστηριοτήτων αγορών από ΚΑΑ, για τους τομείς και αναθέτουσες αρχές ευθύνης τους, κατά τις κείμενες διατάξεις.
3. Με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ καθορίζονται ειδικότερα θέματα, που αφορούν την παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από την εκάστοτε αρμόδια ΕΚΑΑ και ιδίως:
α) οι όροι για την ομαδοποίηση και υπαγωγή συμβάσεων στην εκάστοτε αρμόδια ΕΚΑΑ, β) οι κατηγορίες έργων, αγαθών και υπηρεσιών, που θα αποτελέσουν αντικείμενο ομαδοποίησης σε εθνικό, περιφερειακό, τοπικό επίπεδο και για τα οποία οι αναθέτουσες αρχές προσφεύγουν υποχρεωτικά στις ΕΚΑΑ,
γ) οι κατηγορίες συμβάσεων που εξαιρούνται από την αρμοδιότητα των ΕΚΑΑ και δ) κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή των ανωτέρω.
4. Με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ, καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της απόφασης της παραγράφου 3:
α) οι κατ’ έτος συγκεκριμένες κατηγορίες συμβάσεων, συμφωνιών πλαίσιο και δυναμικών συστημάτων αγορών που συνάπτονται υποχρεωτικά, από τις ΕΚΑΑ, καθώς και οι αναθέτουσες αρχές για τις οποίες προορίζονται,
β) οι κατ’ έτος επιμέρους συμβάσεις οι οποίες εξαιρούνται από την αρμοδιότητα των ΕΚΑΑ, πέραν των συμβάσεων που έχουν ήδη εξαιρεθεί από την αρμοδιότητα των ΕΚΑΑ δυνάμει της απόφασης της παραγράφου 3. Η απόφαση της παρούσας παραγράφου εκδίδεται κατόπιν γνώμης:
α) του Τεχνικού Συμβουλίου της ΕΚΑΑ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1, για τα θέματα αρμοδιότητας αυτής,
β) της επιτροπής της παραγράφου 5 για τα θέματα αρμοδιότητας της ΕΚΑΑ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 και
γ) της επιτροπής της παραγράφου 5 για τα θέματα αρμοδιότητας της ΕΚΑΑ της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1.»
V. Επί της νομιμότητας και του περιεχομένου των προτεινόμενων ρυθμίσεων
1. Σε εφαρμογή της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016 εκδόθηκε η υπό τροποποίηση υπ' αριθμ. 137954/22-12-2016 (Φ.Ε.Κ. 4515/Β΄/30-12-2016 Υπουργική Απόφαση, με την οποία καθορίστηκαν ζητήματα για την παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών που παρέχονται από την Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή με αντικείμενο προμήθειες και γενικές υπηρεσίες. Ειδικότερα στα επιμέρους άρθρα της υπό τροποποίηση Απόφασης συμπεριλήφθηκαν ρυθμίσεις που αφορούν στο αντικείμενο και το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω ΥΑ, στους όρους ομαδοποίησης και υπαγωγής συμβάσεων στην ΓΔΔΣΠ ως ΕΚΑΑ καθώς και στις κατηγορίες προμηθειών και γενικών υπηρεσιών που θα αποτελέσουν αντικείμενο ομαδοποίησης, όπως αυτές παρατίθενται στο επισυναπτόμενο “Παράρτημα Αγαθών και Υπηρεσιών”. Η εν λόγω απόφαση εκδόθηκε μετά την υπ’ αριθμ. 10/2016 Γνώμη της Αρχής. Η ως άνω Απόφαση τροποποιήθηκε, ως προς το άρθρο 6 αυτής, με την υπ’ αριθμ. 60259/30-5-2017 (Φ.Ε.Κ. 1891/Β΄/31-5-2017) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Οικονομίας, μετά την έκδοση της υπ’ αριθμ. 22/2017 Γνώμης της Αρχής.
2. Με την υποβληθείσα ρύθμιση τροποποιείται η παρ. 8 του άρθρου 5 (Κατηγορίες συμβάσεων που εξαιρούνται δυνάμει του εδαφίου Γ΄ της παρ. 3 του αριθμ. 41 ν. 4412/2016) της ως άνω Υπουργικής Απόφασης, αναφορικά με τη δυνατότητα των αναθετουσών αρχών να καλύπτουν τις ανάγκες τους, μέχρι τη σύναψη της αντίστοιχης σύμβασης, συμφωνίας πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος από την ΓΔΔΣΠ κατά ποσό που δεν υπερβαίνει τις 60.000€ ανά έτος.
Η τροποποίηση φαίνεται να αποσκοπεί στην κάλυψη των αναγκών των αναθετουσών αρχών σε περίπτωση καθυστέρησης ολοκλήρωσης, πλέον του έτους, της διαγωνιστικής διαδικασίας σύναψης συμφωνιών –πλαίσιο, δεδομένης και της υποχρεωτικής προσφυγής τους σε ΕΚΑΑ, εφόσον θα περιλαμβάνονται στην σχετική Υπουργική Α- πόφαση της παρ. 4 του άρθρου 41.
Η αναγκαιότητα της ρύθμισης αναδεικνύει το ζήτημα της ιδιαίτερης προσοχής που απαιτείται κατά τη διαδικασία συλλογής των αναγκών των αναθετουσών αρχών και τον έγκαιρο προγραμματισμό και ολοκλήρωση των κατ’ έτος διαδικασιών ανάθεσης από την ΕΚΑΑ, ώστε να είναι σαφές το σύνολο των απαιτούμενων ενεργειών για την καταγραφή, συγκέντρωση και γνωστοποίηση των αναγκών των εμπλεκόμενων αναθετουσών αρχών και να μην δημιουργείται εν τέλει ανατροπή στον προγραμματισμό τους.
3. Επιπροσθέτως με την υποβληθείσα ρύθμιση αντικαθίσταται το συνημμένο Παράρτημα Αγαθών και Γενικών Υπηρεσιών στην αρχική υπό τροποποίηση απόφαση, στο οποίο προστίθενται 44 νέες κατηγορίες αγαθών και γενικών υπηρεσιών. Ως εκ τούτου διαπιστώνεται ότι η εν λόγω ρύθμιση κείται εντός της ως άνω εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 3 του άρθρο 41 του ν. 4412/2016, η οποία (εξουσιοδοτική) επισημαίνεται ότι μνημονεύεται ρητά στο προοίμιο της τροποποιούμενης υπουργικής απόφασης.
Αναφορικά με το ζήτημα του πλήθους των κατηγοριών αγαθών και υπηρεσιών που εντάσσονται στο εν λόγω Παράρτημα, σημειώνεται ότι οι περιλαμβανόμενες ως άνω ρυθμίσεις στο βαθμό που σχετίζονται με τις κατηγορίες αγαθών και γενικών υπηρεσιών που αποτελούν αντικείμενο ομαδοποίησης σε εθνικό περιφερειακό και τοπικό επίπεδο από την ΓΔΔΣΠ συνέχονται με την κεντρικοποίηση προμηθειών/υπηρεσιών και επομένως αφορούν σε ζητήματα σκοπιμότητας της ρύθμισης.
Επομένως, ισχύουν τα αναφερόμενα στις εκδοθείσες 10/2016 και 22/2017 Γνώμες της Αρχής επί του σχεδίου απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Ρυθμίσεις για την παροχή Κεντρικών και Επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών προμηθειών και γενικών υπηρεσιών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1 β) του άρθρου 41 του ν. 4412/16» και επί σχεδίου τροποποίησης του άρθρου 6 αυτής αντίστοιχα, καθόσον η επιλογή των συγκεκριμένων κατηγοριών συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών που αποτελούν αντικείμενο ομαδοποίησης και συνακόλουθα δύνανται να συνάπτονται από την ως άνω Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών ανήκει στην αρμοδιότητά της.
VII. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, η Αρχή αποφασίζει ομόφωνα την παροχή σύμφωνης γνώμης επί του υποβληθέντος σχεδίου απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο επί σχεδίου απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 137954/22-12-2016 (Φ.Ε.Κ. 4515/Β'/3Ο-12-2Ο16) Απόφασης με θέμα "Ρυθμίσεις για την παροχή Κεντρικών και Επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών προμηθειών και γενικών υπηρεσιών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1 β) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016” ως προς το Παράρτημα αγαθών και γενικών υπηρεσιών», σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2, περ. γ, υποπερ. γγ, του ν.4013/2011, σύμφωνα με τις ανωτέρω παρατηρήσεις και προτεινόμενες βελτιώσεις και για τους λόγους που αναφέρονται στην παρούσα γνωμοδότηση.
Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2019
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Αντιπρόεδρος
Χριστίνα Μπουσουλέγκα