Διοικητικό Έγγραφο

ΓΝΩΜΗ Γ3/2019
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011)
Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Στην Αθήνα σήμερα την 12 Φεβρουαρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα εννέα (2019) ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 π.μ. και επί της οδού Κεφαλληνίας 45 , όπου και τα γραφεία της, συνήλθε η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ σε συνεδρίαση μετά από σχετική πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νομίμως σε όλα τα μέλη της Αρχής.
Από τα προσκληθέντα μέλη της Αρχής παρέστησαν κατά την συνεδρίαση τα ακόλουθα:
Προέδρος Γεώργιος Καταπόδης
Αντιπρόεδρος Χριστίνα Μπουσουλέγκα
Μέλη Κωνσταντίνος Βαρδακαστάνης Δημήτριος Λουρίκας Δημήτριος Σταθακόπουλος Μαρία Στυλιανίδου Ερωφίλη Χριστοβασίλη
Γραμματέας: Μαρία Αντωνοπούλου, Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού.
Εισηγήτρια: Αικατερίνη Θεοδωροπούλου, Νομικός, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Κατά την διάρκεια της Συνεδρίασης παρέστησαν η εισηγήτρια Αικατερίνη Θεοδωροπούλου, η Προϊσταμένη του Τμήματος Γνωμοδοτήσεων, Χριστίνα Καξιρή, η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών, Μίνα Καλογρίδου, καθώς και ο Πρόεδρος της Ε.Κ.Α.Π.Υ., (μέσω τηλεδιάσκεψης) οι οποίοι αποχώρησαν πριν την έναρξη της διαδικασίας ψηφοφορίας και της λήψης της απόφασης από τα Μέλη της Αρχής.
Θέμα: “Διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Αρχής σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ υποπερ. (γγ) του ν.4013/2011 επί σχεδίου απόφασης του Υπουργού Υγείας με τίτλο «Παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας, ως Ε.Κ.Α.Α. της παρ. 1 γ) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016».
I. Η υπό εξέταση ρύθμιση:
Με το με αριθμό πρωτ. 49/29.01.2019 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας διαβιβάζεται σχέδιο Απόφασης με τίτλο «Παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας, ως Ε.Κ.Α.Α. της παρ. 1 γ) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016» για την παροχή γνώμης της Αρχής σύμφωνα με το αρ. 2, παρ. 2, περ. γ', υποπερ. γγ' του ν. 4013/2011, όπως ισχύει.
Με το εν λόγω σχέδιο καθορίζονται, κατ΄ εξουσιοδότηση της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016 (Α 147), ειδικότερα θέματα για την παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών που παρέχονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) του Υπουργείου Υγείας με αντικείμενο δημόσιες συμβάσεις προμήθειας ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών.
ΙΙ. Αρμοδιότητα Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Σύμφωνα με το αρ. 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. γγ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει, ορίζεται ότι:
γ) Γνωμοδοτεί για τη νομιμότητα κάθε διάταξης σχεδίου νόμου ή κανονιστικής πράξης που αφορά στις δημόσιες συμβάσεις και συμμετέχει στις οικείες νομοπαρασκευαστικές επιτροπές. Τα αρμόδια όργανα οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τη γνώμη της Αρχής. Ειδικότερα:
[…] γγ) Οι λοιπές κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση νόμου, εξαιρουμένων των προκηρύξεων, καθώς και οι κανονισμοί άλλων δημοσίων οργάνων και αναθετουσών αρχών, όπως ιδίως οι κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 2286/ 1995, συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών εσωτερικής λειτουργίας των κατά περίπτωση αρμόδιων ελεγκτικών διοικητικών οργάνων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, κατά το μέρος που οι εν λόγω πράξεις και κανονισμοί ρυθμίζουν θέματα δημοσίων συμβάσεων, εκδίδονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρχής.Η γνωμοδοτική αρμοδιότητα της παρούσας περίπτωσης ασκείται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση των ανωτέρω σχεδίων διατάξεων στην Αρχή, με μέριμνα του οικείου οργάνου. Μετά την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας οι σχετικές πράξεις μπορούν να εκδοθούν και χωρίς τη γνώμη της Αρχής.
Στο βαθμό που το ως άνω σχέδιο Υπουργικής Απόφασης, ως παρατίθεται κατωτέρω, περιλαμβάνει ρυθμίσεις που αφορούν, όπως προαναφέρθηκε, σε ζητήματα ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Αρχής για παροχή σύμφωνης γνώμης κατ’ άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. γγ' του ν. 4013/2011.
ΙΙΙ. Το υποβληθέν στην Αρχή σχέδιο Απόφασης του Υπουργού Υγείας με τίτλο έχει ως κάτωθι: «Παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας, ως Ε.Κ.Α.Α. της παρ. 1 γ) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016».
Θέμα: «Παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας, ως Ε.Κ.Α.Α. της παρ. 1 γ) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1.1. Τις διατάξεις των άρθρων 41, 45 και 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98), όπως ισχύει σήμερα.
1.2. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (Α' 29), όπως ισχύει σήμερα.
1.3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 116).
1.4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148).
1.5. Τις διατάξεις της Υ5/27.01.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Β' 204).
1.6. Τις διατάξεις της Υ80/2017 απόφασης του Πρωθυπουργού «Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη» (Β΄ 3904).
2. Τις διατάξεις του μέρους Γ του ν. 4472/2017 «Ίδρυση της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας για την κεντρικοποίηση προμηθειών των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας Φορέων» (Α’ 74), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα και ιδίως τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 41 με την οποία παρέχεται εξουσιοδότηση για την έκδοση της παρούσας.
4. Την απόφαση 12 που ελήφθη στην 11η και από 31-05-2018 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.Α.Π.Υ. με την οποία εγκρίθηκε το Στρατηγικό Σχέδιο Κεντρικοποίησης Προμηθειών
5. Την απόφαση 26 που ελήφθη στην 12η και από 13-06-2018 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.Α.Π.Υ. με την οποία εγκρίθηκε το Επιχειρησιακό Πλάνο Κεντρικοποίησης Προμηθειών χρήσεις 2018-2019
6. Την υπ’ αριθμ. /2019 σύμφωνη γνώμη της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη για τον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Αντικείμενο
Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων που αφορούν την παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας, ως εθνική κεντρική αρχή αγορών (Ε.Κ.Α.Α.) της παραγράφου 1 γ) του άρθρου 41 του Ν. 4412/2016 για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 23 του ν. 4472/2017, όπως ισχύει.
Άρθρο 2
Πεδίο Εφαρμογής
Κεντρικές και επικουρικές δραστηριότητες αγορών που παρέχει η Ε.Κ.Α.Π.Υ., ως ΕΚΑΑ με αντικείμενο δημόσιες συμβάσεις προμήθειας ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών που υπάγονται στο Βιβλίο Ι του ν. 4412/2016 και ομαδοποιούνται σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 της παρούσης και την παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016.
Άρθρο 3
Όροι ομαδοποίησης και υπαγωγής συμβάσεων στην Ε.Κ.Α.Π.Υ.
Αντικείμενο ομαδοποίησης και υπαγωγής στην Ε.Κ.Α.Π.Υ. δύναται να αποτελούν συμβάσεις προμήθειας ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών που πληρούν ένα η περισσότερα από τα κατωτέρω χαρακτηριστικά, για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 23 του ν. 4472/2017, όπως ισχύει:
1. αποτελούν αντικείμενο συμβάσεων για περισσότερες από μία αναθέτουσες αρχές·
2. υπόκεινται σε συχνές ή τακτικές επαναλαμβανόμενες αγορές από μία ή περισσότερες αναθέτουσες αρχές·
3. παρουσιάζουν κοινά τεχνικά χαρακτηριστικά ώστε να επιδέχονται ομαδοποίησης·
4. χαρακτηρίζονται ως αγαθά μαζικής κατανάλωσης·
5. είναι αγαθά υψηλού κόστους·
6. μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο άσκησης οριζόντιων πολιτικών για το περιβάλλον, την καινοτομία, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και τις κοινωνικές συμβάσεις.
Κατά την ομαδοποίηση των συμβάσεων λαμβάνεται υπόψη κατά αναλογία και κατά περίπτωση, το σύστημα ταξινόμησης του Κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) ή και η κατάταξη των συμβάσεων προμήθειας ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών, σύμφωνα με τον Κωδικό Αριθμό Εξόδου (ΚΑΕ) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους .
Άρθρο 4
Κατηγορίες προμήθειας ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών
1. Αντικείμενο ομαδοποίησης σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο από την Ε.Κ.Α.Π.Υ., θα αποτελέσουν επιμέρους προμήθειες ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών και κατηγορίες, των τάξεων του Κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις, που παρατίθενται στο Παράρτημα της παρούσης.
2. Οι συμβάσεις των επιμέρους προμηθειών ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών και κατηγοριών της παρούσης, που ομαδοποιούνται και συνάπτονται ετησίως από την Ε.Κ.Α.Π.Υ., καθώς και οι Αναθέτουσες Αρχές για τις οποίες προορίζονται, καθορίζονται δυνάμει της υπουργικής απόφασης της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016.
Άρθρο 5
Κατηγορίες συμβάσεων που εξαιρούνται δυνάμει του εδαφίου γ’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016
1. Από την αρμοδιότητα της Ε.Κ.Α.Π.Υ. για την παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών εξαιρούνται οι κάτωθι κατηγορίες προμηθειών ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών που: εντάσσονται στα συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και χρηματοδοτούνται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους και όσα συγχρηματοδοτούνται από Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ), τον «Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο» ή άλλα ειδικά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (ΕΤΕΠ, CEB κ.λπ.), καθώς και αυτές που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή αυτές που χρηματοδοτούνται από εγγεγραμμένες πιστώσεις του Φ 210 ΚΑΕ 5115 και 5117 και Εράνους. Οι ως άνω προμήθειες δεν απαιτείται να εντάσσονται στο σχεδιασμό και τα προγράμματα Προμηθειών και Υπηρεσιών των Φορέων Υγείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του ν. 4472/2017, όπως ισχύει· αφορούν απρόβλεπτες και κατεπείγουσες ανάγκες των αναθετουσών αρχών· έχουν αιτιολογημένα ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά ή απαιτήσεις.
2. Κατ` εξαίρεση, από την προκήρυξη των διαγωνισμών για προμήθειες ειδών ή υπηρεσιών που εντάσσονται στα Ε.Σ.Κ.Π., και μέχρι την υπογραφή των συμβάσεων των διαγωνισμών αυτών, οι φορείς του άρθρου 23 εξακολουθούν να προμηθεύονται τα ανωτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α` 147) εφόσον η προϋπολογισθείσα δαπάνη τους δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό των 60.000,00€, πλέον Φ.Π.Α.
Άρθρο 6
Επικουρικές δραστηριότητες αγορών
Η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας παρέχει, ως εθνική κεντρική αρχή αγορών (Ε.Κ.Α.Α.) της παραγράφου 1 γ) του άρθρου 41 του Ν. 4412/2016, τις αρμοδιότητες που της απονέμονται δυνάμει του άρθρου 22 του ν.4472/2017 ως επικουρικές δραστηριότητες αγορών της περίπτωσης 16) του άρθρου 2 του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 7
Λοιπές Ρυθμίσεις
1. Έως την ομαδοποίηση από την Ε.Κ.Α.Π.Υ. των προμηθειών ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 της παρούσης, οι αρμόδιες Αναθέτουσες Αρχές προβαίνουν στη σύναψη συμβάσεων για την κάλυψη των αναγκών τους σε αυτές, εφαρμόζοντας τις κατά περίπτωση διατάξεις του ν. 4412/2016, και τις ισχύουσες ειδικές προς τούτο διατάξεις. Οι αναθέτουσες αρχές έχουν την υποχρέωση να προσφεύγουν στην Ε.Κ.Α.Π.Υ. όταν εκδοθεί η υπουργική απόφαση της παρ. 4. του άρθρου 41 του ν. 4412/2016.
2. Συμβάσεις και συμφωνίες πλαίσιο που συνήφθησαν από τις αναθέτουσες αρχές πριν την έκδοση της απόφασης της παρ. 4 του αρ. 41 του ν. 4412/2016 εξακολουθούν να ισχύουν.
3. Για την ομαδοποίηση και τον προσδιορισμό των συμβάσεων προμηθειών ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών της παρούσης, λαμβάνονται υπόψη τα ιστορικά ή τρέχοντα δεδομένα του ΕΣΗΔΗΣ-ΚΗΜΔΗΣ ή και οι προγραμματιζόμενες ή εκτιμώμενες από τους φορείς του άρθρου 23 του ν. 4472/2017 ανάγκες τους.
Άρθρο 8
Καταργούμενες Διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η υπ. αριθμ. ΕΜΠ.ΕΞ. 116/17-2-2017 (ΦΕΚ Β/551/2017) απόφαση του Υπουργού Υγείας.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Α/Α
ΤΑΞΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV
1
1842
Γάντια
18424000-7
2
2410
Αέρια 24100000-5
3
3314
Ιατρικά Αναλώσιμα 33140000-3
4
3316
Εγχειρητική Τεχνική 33160000-9
5
3317
Αναισθησία και Ανάνηψη 33170000-2
6
3318
Λειτουργική Υποστήριξη33180000-5
7
3319
Διάφορες Ιατρικές Συσκευές και Προϊόντα 33190000-8
8
3360
Φαρμακευτικά Προϊόντα
33600000-6
9
3373
Προϊόντα για την περιποίηση των ματιών και διορθωτικοί φακοί 33730000-6
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, ….…. Δεκεμβρίου 2018
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ
IV. Συναφείς διατάξεις
1. Στο Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) : “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” προβλέπονται σχετικώς τα κάτωθι:
Άρθρο 2 – Ορισμοί (άρθρο 2 και άρθρο 33 παρ. 1 εδάφιο 6' της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Για τους σκοπούς του παρόντος εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:[...]
8) ως «δημόσιες συμβάσεις προμηθειών» και ως «συμβάσεις προμηθειών» νοούνται οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την αγορά, τη χρηματοδοτική μίσθωση, τη μίσθωση ή τη μίσθωση-πώληση, με ή χωρίς δικαίωμα αγοράς, προϊόντων. Μια σύμβαση προμηθειών μπορεί να περιλαμβάνει, παρεμπιπτόντως, εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης, 9) ως «δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών» και ως «συμβάσεις υπηρεσιών» νοούνται οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών, πλην των αναφερομένων στην περίπτωση 6.
[…](β) ως «δημόσιες συμβάσεις γενικών υπηρεσιών» νοούνται οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών, πλην των αναφερομένων στην υποπερίπτωση α ' της παρούσας περίπτωσης, συμπεριλαμβανομένων των συμβουλευτικών υπηρεσιών, που ως τέτοιες νοούνται εκείνες που, έχουν ως αντικείμενο το σχεδιασμό, προγραμματισμό, οργάνωση, διαχείριση, παρακολούθηση, έλεγχο και αξιολόγηση επιχειρησιακών και αναπτυξιακών προγραμμάτων και δράσεων σε όλους τους τομείς της οικονομίας, καθώς και σε οριζόντιου χαρακτήρα παρεμβάσεις, την υποστήριξη της υλοποίησης τους με τη μεταφορά της απαραίτητης σχετικής τεχνογνωσίας, καθώς και την παροχή εξωγενών υπηρεσιών (outsourcing) υλοποίησης των ανωτέρω προγραμμάτων και δράσεων. Στις συμβουλευτικές υπηρεσίες υπάγονται ιδίως οι οικονομικές μελέτες, οι κοινωνικές μελέτες, οι μελέτες οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας, οι περιβαλλοντικές μελέτες, καθώς και οι μελέτες συστημάτων πληροφορικής, εκτός εάν σχετίζονται με έργο κατά την έννοια της περίπτωσης 7 ή με εκπόνηση μελετών και παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά την έννοια της υποπερίπτωσης α ' της παρούσας περίπτωσης.[...]
15) ως «κεντρικές δραστηριότητες αγορών» νοούνται δραστηριότητες που διεξάγονται σε μόνιμη βάση με μία από τις παρακάτω μορφές: α) της απόκτησης αγαθών ή/και υπηρεσιών που προορίζονται για αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς, β) της ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων ή της σύναψης συμφωνιών-πλαίσιο για έργα, αγαθά ή υπηρεσίες που προορίζονται για αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς,
16) ως «επικουρικές δραστηριότητες αγορών» νοούνται δραστηριότητες που συνίστανται στην παροχή υποστήριξης σε δραστηριότητες αγορών, ιδίως με τις κατωτέρω μορφές: α) τεχνικής υποδομής που παρέχει τη δυνατότητα στις αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις/συμβάσεις ή να συνάπτουν συμφωνίες-πλαίσιο για έργα, αγαθά ή υπηρεσίες, β) συμβουλών σχετικά με τη διεξαγωγή ή το σχεδιασμό διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων/συμβάσεων, γ) προετοιμασίας και διαχείρισης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων/συμβάσεων εξ ονόματος και για λογαριασμό της ενδιαφερόμενης αναθέτουσας αρχής/αναθέτοντος φορέα,
17) ως «κεντρική αρχή αγορών» (ΚΑΑ) νοείται: (α) μία αναθέτουσα αρχή που παρέχει κεντρικές δραστηριότητες αγορών και, ενδεχομένως, επικουρικές δραστηριότητες αγορών, (β) ένας αναθέτων φορέας, ο οποίος παρέχει κεντρικές δραστηριότητες αγορών και, ενδεχομένως, επικουρικές δραστηριότητες αγορών. Οι συμβάσεις που ανατίθενται από ΚΑΑ, προκειμένου να πραγματοποιηθούν κεντρικές δραστηριότητες αγορών, θεωρείται ότι αποτελούν συμβάσεις για την εκτέλεση δραστηριότητας που περιγράφεται στα άρθρα 228 έως 234. Το άρθρο 237 δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις που ανατίθενται από ΚΑΑ με σκοπό την πραγματοποίηση κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών,
18) ως «εθνικές κεντρικές αρχές αγορών» (ΕΚΑΑ) νοούνται οι ΚΑΑ οι οποίες, πέραν των ανωτέρω, είναι επιπλέον αρμόδιες για τον εθνικό σχεδιασμό, προγραμματισμό, καθώς και συντονισμό κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών όλων των λοιπών ΚΑΑ.
Άρθρο 40 - Κεντρικές δραστηριότητες αγορών και κεντρικές αρχές αγορών (ΚΑΑ) (άρθρο 37 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν:
α) να αποκτούν αγαθά και/ή υπηρεσίες από μία ΚΑΑ που προσφέρει τη δραστηριότητα της υποπερίπτωσης α' της περίπτωσης 15 της παραγράφου 1 του άρθρου 2 ή/και
β) να αποκτούν έργα, αγαθά και υπηρεσίες χρησιμοποιώντας συμβάσεις που ανατίθενται από μία ΚΑΑ, δυναμικά συστήματα αγορών που διαχειρίζεται μία ΚΑΑ ή, στο βαθμό που καθορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 39, συμφωνία-πλαίσιο που συνάπτεται από μία ΚΑΑ, η οποία προσφέρει τη δραστηριότητα της υποπερίπτωσης β ' της περίπτωσης 15 της παραγράφου 1 του άρθρου 2.
Όταν ένα δυναμικό σύστημα αγορών το οποίο διαχειρίζεται μια ΚΑΑ μπορεί να χρησιμοποιείται από άλλες αναθέτουσες αρχές, αυτό αναφέρεται στην προκήρυξη διαγωνισμού με την οποία εισάγεται το σύστημα.
2. Μια αναθέτουσα αρχή εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της δυνάμει του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 3 έως 221) όταν:
α) αποκτά αγαθά ή υπηρεσίες από μία ΚΑΑ που προσφέρει τη δραστηριότητα της υποπερίπτωση α της περίπτωσης 15 της παραγράφου 1 του άρθρου 2 ή/και
β) αποκτά έργα, αγαθά ή υπηρεσίες χρησιμοποιώντας συμβάσεις που ανατίθενται από την ΚΑΑ, δυναμικά συστήματα αγορών που διαχειρίζεται η ΚΑΑ“ή, στο βαθμό που καθορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 39”, συμφωνία-πλαίσιο που συνάπτεται από την ΚΑΑ η οποία προσφέρει τη δραστηριότητα της υποπερίπτωσης β ' της περίπτωσης 15 της παραγράφου 1 του άρθρου 2.
Ωστόσο, η εν λόγω αναθέτουσα αρχή φέρει την ευθύνη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων δυνάμει του παρόντος Βιβλίου όσον αφορά τα μέρη που διεξάγονται από την ίδια, όπως:
α) η ανάθεση μιας σύμβασης στο πλαίσιο δυναμικού συστήματος αγορών το οποίο διαχειρίζεται μία ΚΑΑ,
β) η διεξαγωγή νέου διαγωνισμού βάσει της συμφωνίας - πλαίσιο που έχει συναφθεί από μία ΚΑΑ,
γ) ο προσδιορισμός του συμβαλλόμενου στη συμφωνία-πλαίσιο οικονομικού φορέα, δυνάμει των περιπτώσεων α ' ή β ' της παραγράφου 5 του άρθρου 39, ο οποίος θα εκτελέσει ένα συγκεκριμένο καθήκον εντός της συμφωνίας-πλαίσιο που έχει συναφθεί από μία ΚΑΑ.
3. Όλες οι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων που διεξάγονται από μία ΚΑΑ, διενεργούνται μέσω του ΕΣΗ-ΔΗΣ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στα άρθρα 22, 36 και 37.
4. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν, χωρίς να εφαρμόζουν τις διαδικασίες του παρόντος Βιβλίου να αναθέτουν μία δημόσια σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών σε μία ΚΑΑ. Αυτές οι δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν την παροχή επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών.
Άρθρο 41 - Ειδικές ρυθμίσεις σχετικά με τις κεντρικές δραστηριότητες αγορών και τον προγραμματισμό δημοσίων συμβάσεων
1. Λειτουργούν ως ΕΚΑΑ, υπό την έννοια της περίπτωσης 18 της παραγράφου 1 του άρθρου 2: […] γ) η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) του Υπουργείου Υγείας για δημόσιες συμβάσεις προμήθειας ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών.
[...].
3. Με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ καθορίζονται ειδικότερα θέματα, που αφορούν την παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από την εκάστοτε αρμόδια ΕΚΑΑ και ιδίως:
α) οι όροι για την ομαδοποίηση και υπαγωγή συμβάσεων στην εκάστοτε αρμόδια ΕΚΑΑ,
β) οι κατηγορίες έργων, αγαθών και υπηρεσιών, που θα αποτελέσουν αντικείμενο ομαδοποίησης σε εθνικό, περιφερειακό, τοπικό επίπεδο και για τα οποία οι αναθέτουσες αρχές προσφεύγουν υποχρεωτικά στις ΕΚΑΑ,
γ) οι κατηγορίες συμβάσεων που εξαιρούνται από την αρμοδιότητα των ΕΚΑΑ και
δ) κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή των ανωτέρω.
4. Με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ, καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της απόφασης της παραγράφου 3:
α) οι κατ’ έτος συγκεκριμένες κατηγορίες συμβάσεων, συμφωνιών πλαίσιο και δυναμικών συστημάτων αγορών που συνάπτονται υποχρεωτικά, από τις ΕΚΑΑ, καθώς και οι αναθέτουσες αρχές για τις οποίες προορίζονται,
β) οι κατ’ έτος επιμέρους συμβάσεις οι οποίες εξαιρούνται από την αρμοδιότητα των ΕΚΑΑ, πέραν των συμβάσεων που έχουν ήδη εξαιρεθεί από την αρμοδιότητα των ΕΚΑΑ δυνάμει της απόφασης της παραγράφου 3.
Η απόφαση της παρούσας παραγράφου εκδίδεται κατόπιν γνώμης:
α) του Τεχνικού Συμβουλίου της ΕΚΑΑ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1, για τα θέματα αρμοδιότητας αυτής,
β) της επιτροπής της παραγράφου 5 για τα θέματα αρμοδιότητας της ΕΚΑΑ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 και
γ) της επιτροπής της παραγράφου 5 για τα θέματα αρμοδιότητας της ΕΚΑΑ της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1.
[…]7. Οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να υποβάλλουν πίνακα προγραμματισμού για τις συμβάσεις αρμοδιότητάς τους στην αρμόδια ΕΚΑΑ. Η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις συμβάσεις που αφορούν, απαιτούν ή περιλαμβάνουν διαβαθμισμένες πληροφορίες. Με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ, ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα της διαδικασίας προγραμματισμού και υποβολής του πίνακα, όπως ιδίως:
α) η δομή, το περιεχόμενο, τα καταχωριζόμενα στοιχεία, τα έτη προγραμματισμού και ο χρόνος υποβολής, τροποποίησης και συμπλήρωσης του πίνακα, β) οι κατά περίπτωση υπόχρεες και εξαιρούμενες αναθέτουσες αρχές, γ) οι προγραμματιζόμενες και εξαιρούμενες συμβάσεις, δ) τα αρμόδια όργανα για τον έλεγχο της προσήκουσας τήρησης της υποχρέωσης προγραμματισμού, καθώς και ε) κάθε άλλο σχετικό θέμα.
2. Στο Μέρος Γ’ (ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΠΟΙΗ-ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ) του Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74 Α/19-05-2017 – Διορθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ-75 Α/23-05-17) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018- 2021 και λοιπές διατάξεις.» προβλέπονται σχετικώς τα κάτωθι:
Άρθρο 21 Σύσταση – Επωνυμία
1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (στο εξής Ε.Κ.Α.Π.Υ.) το οποίο τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και έχει έδρα την Αθήνα.[…]
Άρθρο 22 Σκοπός - Αρμοδιότητες
1. Σκοπός της Ε.Κ.Α.Π.Υ. είναι ο κεντρικός στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός του οικονομικού και εφοδιαστικού κύκλου προμήθειας προϊόντων και υπηρεσιών, του συστήματος υγείας, καθώς και η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ανάλωσης στον τομέα της Δημόσιας Υγείας.
2. Στις αρμοδιότητες της Ε.Κ.Α.Π.Υ. ανήκουν ιδίως:
2.1. η δημιουργία, τήρηση και συνεχής επικαιροποίηση της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Προμηθειών Υγείας, και των σχετικών με αυτή δεδομένων, στην οποία περιλαμβάνονται τα μητρώα: α) Μητρώο Προϊόντων Υπηρεσιών και Προμηθευτών. β) Μητρώο Κεντρικών Προμηθειών. γ) Μητρώο Κόστους και Αναλώσεων και δ) Μητρώο Τεχνικών Προδιαγραφών, όπως περιγράφονται και λειτουργούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25,
2.2. ο προγραμματισμός των προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 23, σύμφωνα με την Στρατηγική Κεντρικοποιημένων Προμηθειών (ΣΚΠ) Προϊόντων και Υπηρεσιών και των επιμέρους, Επιχειρησιακών Σχεδίων Κεντρικών Προμηθειών (Ε.Σ.Κ.Π.), τις οποίες καταρτίζει για το σκοπό αυτόν η Ε.Κ.Α.Π.Υ., όπως περιγράφεται στο άρθρο 26 και στο άρθρο 31,
2.3. η κατάρτιση των όρων των διακηρύξεων των διαγωνισμών, τους οποίους αυτή διεξάγει, η παρακολούθηση της διαδικασίας ανάθεσης των προϊόντων και των υπηρεσιών υγείας, η διεξαγωγή και η κατακύρωση όλων των διαγωνιστικών διαδικασιών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν.4412/2016 (Α΄147), η παρακολούθηση εκτέλεσης των συμβάσεων και ο εφοδιασμός των φορέων του άρθρου 23,
2.4. η τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου παρακολούθησης του συνόλου των υπό εκτέλεση συμβάσεων στο χώρο της υγείας, μέσω των Ηλεκτρονικών συστημάτων «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Παρακολούθησης Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.)» και «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)», όπου οι φορείς του άρθρου 23 του παρόντος θα εισάγουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες αναφορικά με την πορεία εκτέλεσης των συμβάσεων,
2.5. η δημιουργία μηχανισμού Εσωτερικής Διακίνησης Αδρανών Αποθεμάτων προϊόντων, μεταξύ των φορέων του άρθρου 23, στον οποίο θα προβλέπεται ο τρόπος και η διαδικασία της εσωτερικής διακίνησης πέραν της ποσότητας του ορίου ασφαλείας που προβλέπεται από τα πρότυπα αναλώσεων, όπως περιγράφεται στο άρθρο 26 παράγραφος 7 και όσον αφορά στα φάρμακα στο άρθρο 29 του ν. 1316/1983 (Α΄3),
2.6. η δημιουργία μηχανισμού εσωτερικής διακίνησης προϊόντων μεταξύ των φορέων του άρθρου 23, για την υποστήριξη εξαιρετικών και επειγουσών αναγκών που προκύπτουν από έκτακτα και μη προβλέψιμα γεγονότα, και ο τρόπος και η διαδικασία της εσωτερικής αυτής διακίνησης,
2.7. η παρακολούθηση των πληρωμών των κεντρικών Προμηθειών για την αποπληρωμή όλων των υποχρεώσεων των φορέων του άρθρου 23.
3. Για την εξυπηρέτηση των σκοπών της Ε.Κ.Α.Π.Υ. παραδίδονται σε αυτήν:
3.1. ο Κατάλογος Ενιαίας Ονοματολογίας και Κωδικοποίησης Εργαστηριακών Εξετάσεων (Κ.Ε.Ο.Κ.Ε.Ε.) της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (Ε.Π.Υ.) του Υπουργείου Υγείας και o αντίστοιχος κατάλογος του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), καθώς και όλες οι αποφάσεις έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα της υγείας, της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (Ε.Π.Υ.) και της τεχνικής υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας,
3.2. το Μητρώο Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων και Προμηθευτών, καθώς και το Μητρώο Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών της Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ. Α.Ε. το οποίο αποτελεί εφεξής περιουσία της,
3.3. όλα τα αρχεία ενιαίας κωδικοποίησης προϊόντων και υπηρεσιών υγείας, που έχουν καταρτίσει οι φορείς του άρθρου 23 του παρόντος, 3.4 το Παρατηρητήριο Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας.
Άρθρο 23 Πεδίο εφαρμογής
1. Η κάλυψη των αναγκών των κάτωθι φορέων σε προϊόντα και υπηρεσίες:
1.1. όλων των Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Υ.Π.Ε.» της χώρας και των εκάστοτε αντίστοιχων οργανωτικών μονάδων,
1.2. όλων των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), και των αποκεντρωμένων μονάδων αυτών, των διασυνδεδεμένων νοσοκομείων, του Γ.ν. Θήρας, καθώς και των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας και των Ν.Π.Δ.Δ. (όπως Ε.Κ.Α.Β., Ε.ΚΕ.Α., Ε.Ο.Φ, Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) που ασκούν δραστηριότητες στους τομείς υγείας και εποπτεύονται από τον Υπουργό Υγείας είτε η λειτουργία τους εποπτεύεται και ελέγχεται από τις οικείες Υγειονομικές Περιφέρειες (Υ.ΠΕ.) κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του ν. 3329/2005 (Α΄81), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είτε υπάγονται απευθείας στον Υπουργό Υγείας,
1.3. όλων των στρατιωτικών νοσοκομείων και άλλων σχετικών μονάδων, που δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας και εποπτεύονται και ελέγχονται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας,
1.4. όλων των νοσοκομείων και άλλων σχετικών μονάδων, που δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας και εποπτεύονται παράλληλα από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (όπως Αιγινήτειο, Αρεταίιο, Ευγενίδιο Θεραπευτήριο) και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (όπως Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.),
1.5. των νοσοκομείων που διέπονται από ειδικές διατάξεις και λειτουργούν ως Ν.Π.Ι.Δ και εποπτεύονται από τον Υπουργό Υγείας (όπως Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο),
1.6. όλων των δημοσίων δομών παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας όπως αυτή κάθε φορά διαρρυθμίζεται, είτε αυτές εντάσσονται στην οργανωτική δομή των Υγειονομικών Περιφερειών και αποτελούν αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες τους είτε είναι αυτόνομες,
1.7. όλων των Ν.Π.Ι.Δ. που ασκούν δραστηριότητες στους τομείς υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης και εποπτεύονται από τον Υπουργό Υγείας όπως: Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ), Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών, Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.), Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.), Ελληνικό Ινστιτούτο ΠΑΣΤΕΡ, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) (εποπτεύεται από την Ακαδημία Αθηνών και τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων), Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (Κ.Ε.Θ.Ε.Α.), Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε. (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.).
2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας, του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, που εκδίδεται, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.Α.Π.Υ., δύναται να εντάσσονται και άλλοι φορείς στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, ως και να απεντάσσονται ήδη υφιστάμενοι.
Άρθρο 24 Αντικείμενο συμβάσεων προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών
1. Αντικείμενο συμβάσεων προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών της Ε.Κ.Α.Π.Υ. αποτελούν όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που έχουν αναφορά στον τομέα της υγείας, με την επιφύλαξη του άρθρου 41 του ν. 4412/2016 (Α΄147) και ό,τι κρίνεται κατά περίπτωση απαραίτητο και καθορίζεται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υγείας και Οικονομίας και Ανάπτυξης.
2. Στην περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016 (Α΄147) η φράση «Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (Ε.Π.Υ.)» αντικαθίστανται με τη φράση «Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.)».
Άρθρο 27 Διενέργεια διαγωνισμών - Σύναψη σύμβασης
[…] 2. Κατ’ εξαίρεση, από την προκήρυξη των διαγωνισμών για προμήθειες ειδών ή υπηρεσιών που εντάσσονται στα Ε.Σ.Κ.Π., και μέχρι την υπογραφή των συμβάσεων των διαγωνισμών αυτών, οι φορείς του άρθρου 23 εξακολουθούν να προμηθεύονται τα ανωτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) εφόσον η προϋπολογισθείσα δαπάνη τους δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό που ορίζει η υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016. Για τις προμήθειες αυτές οι φορείς δεσμεύονται από τις ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές που έχει συντάξει η Ε.Κ.Α.Π.Υ.
3. Δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου και του άρθρου 26, με εξαίρεση τα οριζόμενα στην παράγραφο 4, οι προμήθειες των φορέων του άρθρου 23, που εντάσσονται στα συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και χρηματοδοτούνται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους και όσα συγχρηματοδοτούνται από Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ), τον «Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο» ή άλλα ειδικά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (ΕΤΕΠ, CEB κ.λπ.), καθώς και αυτές που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή αυτές που χρηματοδοτούνται από εγγεγραμμένες πιστώσεις του Φ 210 ΚΑΕ 5115 και 5117 και Εράνους. Οι ως άνω προμήθειες δεν απαιτείται να εντάσσονται στο σχεδιασμό και τα προγράμματα Προμηθειών και Υπηρεσιών των Φορέων Υγείας.[…]
V. Εισαγωγικές παρατηρήσεις
1. Με στόχο την επίτευξη οικονομιών κλίμακας, συμπεριλαμβανόμενων χαμηλότερων τιμών και κόστους συναλλαγής, καθώς και την καλύτερη διαχείριση των δημοσίων συμβάσεων, στα άρθρα 39 έως 43 του ν. 4412/2016 περιλαμβάνονται διατάξεις σχετικά με τις τεχνικές και τα εργαλεία για τις συγκεντρωτικές συμβάσεις και ειδικότερα τις Κεντρικές Αρχές Αγορών (άρθρα 40-41).
Ειδικότερα με την παρ. 1, σημείο γ) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2, του άρθρου 24 του ν. 4472/2017, ορίζεται, μεταξύ άλλων, η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) του Υπουργείου Υγείας ως Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών για δημόσιες συμβάσεις προμήθειας ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών, ενώ περαιτέρω
α) με την παρ. 3 του ιδίου άρθρου παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό που προΐσταται της ΕΚΑΑ για έκδοση υπουργικής απόφασης με την οποία καθορίζονται όροι για την ομαδοποίηση και σύναψη δημόσιων συμβάσεων από κεντρικές αρχές αγορών, τα είδη των δημοσίων συμβάσεων οι οποίες δεν συνάπτονται από κεντρικές αρχές αγορών, οι κατηγορίες έργων, αγαθών και υπηρεσιών που μπορούν να αποτελούν αντικείμενο ομαδοποίησης και για την προμήθεια των οποίων υποχρεωτικά γίνεται προσφυγή σε τεχνικές συγκεντρωτικών αγορών καθώς και κάθε σχετικό θέμα και
β) με την παρ. 4, στο πλαίσιο της οποίας διαβιβάζεται και το παρόν σχέδιο, παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό που προΐσταται της ΕΚΑΑ για έκδοση υπουργικής απόφασης, με την οποία θα καθορίζονται, σε εθνικό επίπεδο, οι κατ' έτος συγκεκριμένες κατηγορίες συμβάσεων που συνάπτονται υποχρεωτικά από την ΕΚΑΑ, οι αναθέτουσες αρχές για τις οποίες προορίζονται και οι κατ΄ έτος, πέραν των συμβάσεων που έχουν ήδη εξαιρεθεί, τυχόν εξαιρούμενες από την αρμοδιότητα της ΕΚΑΑ συμβάσεις.
γ) με την παρ. 7 παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό που προΐσταται της ΕΚΑΑ, να ρυθμίσει ειδικότερα θέματα της διαδικασίας προγραμματισμού και υποβολής του πίνακα, όπως ιδίως: i) η δομή, το περιεχόμενο, τα καταχωριζόμενα στοιχεία, τα έτη προγραμματισμού και ο χρόνος υποβολής, τροποποίησης και συμπλήρωσης του πίνακα, ii) οι κατά περίπτωση υπόχρεες και εξαιρούμενες αναθέτουσες αρχές, iii) οι προγραμματιζόμενες και εξαιρούμενες συμβάσεις, iv) τα αρμόδια όργανα για τον έλεγχο της προσήκουσας τήρησης της υποχρέωσης προγραμματισμού, καθώς και v) κάθε άλλο σχετικό θέμα.
2. Σε εφαρμογή της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016, μετά από την υπ’ αριθμ. 2/2017 Γνώμη της Αρχής, εκδόθηκε η υπ' αριθμ. ΕΜΠ.ΕΞ.116/17.02.2017 Απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ Β΄ 551 και ΦΕΚ Β 636/2017 Διορθώσεις σφαλμάτων) με την οποία ρυθμίστηκαν ειδικότερα θέματα για την παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών που παρέχονται από την ΕΚΑΑ (τότε Επιτροπή Προμηθειών Υγείας, νυν Ε.Κ.Α.Π.Υ.) με αντικείμενο τις προμήθειες αγαθών που έχουν αναφορά στον τομέα της υγείας.
Ήδη δε στο άρθρο 8 «Καταργούμενες Διατάξεις» του υπό εξέταση σχεδίου απόφασης προβλέπεται ότι «από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η υπ. αριθμ. ΕΜΠ.ΕΞ. 116/17-2-2017 (ΦΕΚ Β/551/2017) απόφαση του Υπουργού Υγείας.»
3. Επίσης σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της αναμόρφωσης του νομοθετικού πλαισίου που αφορά τις δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της υγείας, εκδόθηκε ο Ν.4472/17 (ΦΕΚ 74 Α/19- 05-2017 – Διορθ. Σφαλμ. Στο ΦΕΚ-75 Α/23-5-17 ): «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις.», στα άρθρα 21-35 του Μέρους Γ΄ του οποίου, συμπεριελήφθησαν διατάξεις σχετικά με την κεντρικοποίηση προμηθειών των εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας Φορέων.
Στα εν λόγω άρθρα προβλέφθηκε η σύσταση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας), το οποίο λειτουργεί ως ΕΚΑΑ, κατά την έννοια του ν. 4412/2016, με αντικείμενο την προμήθεια αγαθών και συναφών με τον τομέα της υγείας υπηρεσιών. Το σχέδιο Νόμου είχε υποβληθεί στην Αρχή για την άσκηση της κατά νόμο γνωμοδοτικής της αρμοδιότητας και επ’ αυτού εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 14/2017 Γνώμη της Αρχής, στην οποία επισημαίνονται ζητήματα που αφορούν στην παράλληλη εφαρμογή διατάξεων του ν. 4412/2016 (ιδίως του άρθρου 41) ως προς τις συγκεντρωτικές προμήθειες αγαθών.
Επιπροσθέτως με το άρθρο 87, παρ. 1β, του ν. 4582/2018 (ΦΕΚ 212/18.12.2018), το οποίο, σημειωτέον, δεν υπεβλήθη στην Αρχή για την παροχή γνώμης, παρέχεται δυνατότητα στους φορείς του άρθρου 23 του ν. 4472/2017 να προβαίνουν στην κάλυψη των αναγκών τους για είδη και υπηρεσίες που εντάσσονται στα Ε.Σ.Κ.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016, εφόσον η προϋπολογισθείσα δαπάνη τους «δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό που ορίζει η υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016».
VI. Επί της νομιμότητας και του περιεχομένου των προτεινόμενων ρυθμίσεων
1. Με το εν λόγω σχέδιο απόφασης ο Υπουργός Υγείας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016, προβαίνει στον καθορισμό των ρυθμίσεων ειδικότερων θεμάτων για την παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών που παρέχονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας με αντικείμενο δημόσιες συμβάσεις προμήθειας ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών.
Ειδικότερα, στα επιμέρους άρθρα του σχεδίου προβλέπονται ρυθμίσεις που αφορούν στο αντικείμενο και το πεδίο εφαρμογής της υπό εξέταση ΥΑ, στους όρους ομαδοποίησης και υπαγωγής συμβάσεων στην Ε.Κ.Α.Π.Υ. ως ΕΚΑΑ, καθώς και στις κατηγορίες προμηθειών που θα αποτελέσουν αντικείμενο ομαδοποίησης, όπως αυτές παρατίθενται στο επισυναπτόμενο “Παράρτημα”. Επίσης, η υποβληθείσα ΥΑ περιλαμβάνει ρυθμίσεις για εξαιρούμενες κατηγορίες συμβάσεων, επικουρικές δραστηριότητες αγορών που παρέχονται από την Ε.Κ.Α.Π.Υ. και λοιπές ρυθμίσεις μεταβατικού χαρακτήρα.
Συναφώς διαπιστώνεται ότι η υπό εξέταση ΥΑ, με τις περιλαμβανόμενες ρυθμίσεις, κείται εντός του πλαισίου της ως άνω εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016, η οποία (εξουσιοδοτική) μνημονεύεται ρητά στο προοίμιο αυτής (σημ. 3) .
Στο σημείο αυτό επίσης σημειώνεται ότι το υποβληθέν σχέδιο απόφασης δεν συνοδεύεται από γνώμη της Επιτροπής που συστήνεται με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 41 του ίδιου ως άνω νόμου, καθόσον η θητεία της τριμελούς Επιτροπής με αρμοδιότητα την παροχή συμβουλών στην ΕΚΑΑ αναφορικά με τα θέματα του άρθρου 41 του ν. 4412/2016, η οποία συστήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΕΜΠ.ΕΞ. 115/17.02.2017 Απόφαση του Υπουργού Υγείας, έχει ήδη λήξει.
Συναφώς επισημαίνεται ότι υπεβλήθη στην Αρχή η υπ’ αριθμόν 12 Απόφαση που ελήφθη στην 11η και από 31-05-2018 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.Α.Π.Υ., η οποία περιλαμβάνεται στο προοίμιο του σχεδίου της υποβληθείσας απόφασης (σημείο 4 αυτής). Με την ως άνω απόφαση εγκρίθηκε το Στρατηγικό Σχέδιο Κεντρικοποίησης Προμηθειών της Ε.Κ.Α.Π.Υ.. Στο εν λόγω κείμενο έχουν καθορισθεί οι στρατηγικοί στόχοι της Ε.Κ.Α.Π.Υ. για τα έτη 2018-2020 (ενίσχυση επιχειρησιακής ικανότητας της Ε.Κ.Α.Π.Υ., αναβάθμιση του πλαισίου προμηθειών και εκπαίδευση, ενημέρωση και επικοινωνία) καθώς και οι σχετικές δράσεις, δείκτες και παραδοτέα ανά στόχο και άξονα προτεραιότητας.
2. Ως προς τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επισημαίνονται τα κάτωθι:
Α) Στο άρθρο 2 «Πεδίο εφαρμογής» καθώς και στην παρ. 1 του άρθρου 4 «Κατηγορίες προμήθειας ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών» αναφέρεται ότι «αντικείμενο ομαδοποίησης […], θα αποτελέσουν επιμέρους προμήθειες ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών […] που παρατίθενται στο Παράρτημα της παρούσης.», ενώ στο εν λόγω Παράρτημα έχουν συμπεριληφθεί CPV που αφορούν αποκλειστικά και μόνο σε προμήθεια αγαθών. Στο σημείο αυτό σημειώνεται ότι σκόπιμο θα ήταν τα συγκεκριμένα είδη – υπηρεσίες να αποτυπώνονται στο Παράρτημα με παραπομπή σε CPV σε επίπεδο ομάδας (δηλ. ορισμός του είδους με βάση τα τρία πρώτα ψηφία που προσδιορίζουν τις ομάδες, όπως εν προκειμένω τα είδη «Αέρια» και «Φαρμακευτικά Προϊόντα») ώστε να μην δεσμεύεται υπέρμετρα η ΕΚΑΑ, αφού σε κάθε περίπτωση ακολουθεί εξειδίκευση των ειδών με την απόφαση της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016.
Β. i) Σχετικώς με τις προτεινόμενες ως εξαιρούμενες κατηγορίες συμβάσεων (άρθρο 5 του σχεδίου ΥΑ) αναφέρεται ότι οι προτεινόμενες εξαιρέσεις της περίπτωσης (1), προκύπτουν ευθέως από το νόμο, ήτοι την παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4472/22017 και επαναλαμβάνονται και στο εν λόγω άρθρο, επομένως, η αναφορά τους και στο τελευταίο, στο βαθμό που το περιεχόμενό του ταυτίζεται με αυτό της ως άνω διάταξης νόμου, θα μπορούσε να παρέλκει.
ii) Σε συνέχεια της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4472/2017, με την οποία προβλέπεται η δυνατότητα των φορέων του άρθρου 23 του ιδίου νόμου να προβαίνουν στην κάλυψη των αναγκών τους για είδη και υπηρεσίες που εντάσσονται στα Ε.Σ.Κ.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016, εφόσον η προϋπολογισθείσα δαπάνη τους «δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό που ορίζει η υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016», με την παρ. 2 του άρθρου 5 του υπό κρίση σχεδίου Υπουργικής Απόφασης το ως άνω ποσό ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στις 60.000,00 ευρώ ετησίως, πλέον ΦΠΑ.
Συναφώς επισημαίνεται ότι η εν λόγω ρύθμιση φαίνεται να αποσκοπεί στην κάλυψη των αναγκών των αναθετουσών αρχών σε περίπτωση καθυστέρησης ολοκλήρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας σύναψης συμφωνιών –πλαίσιο, δεδομένης και της υποχρεωτικής προσφυγής τους στην ΕΚΑΑ, εφόσον θα περιλαμβάνονται στη σχετική Υπουργική Απόφαση της παρ. 4 του άρθρου 41. Ωστόσο, από τη γραμματική διατύπωση της υπό κρίση ρύθμισης, δεν συνάγεται πώς θα καλύπτονται οι ανάγκες των εν λόγω φορέων από τη δημοσίευση της ως άνω απόφασης της παρ. 4 του άρθρου 41 έως και την προκήρυξη κάθε διαγωνισμού, καθώς, από τη δημοσίευση της τελευταίας, οι εν λόγω αναθέτουσες αρχές υποχρεωτικά προσφεύγουν στην ΕΚΑΑ για την κάλυψη των αναγκών τους για τα συγκεκριμένα είδη. Σε κάθε περίπτωση σκόπιμο θα ήταν να εξεταστεί το ενδεχόμενο η φράση «από την προκήρυξη..» να αντικατασταθεί από τη φράση «από τη δημοσίευση της απόφασης της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 4412/2106».
Από ουσιαστική άποψη η εν λόγω ρύθμιση αναδεικνύει το ζήτημα της ιδιαίτερης προσοχής που απαιτείται κατά τη διαδικασία συλλογής των αναγκών των αναθετουσών αρχών και τον έγκαιρο προγραμματισμό και ολοκλήρωση των κατ’ έτος διαδικασιών ανάθεσης από την ΕΚΑΑ, ώστε να είναι σαφές το σύνολο των απαιτούμενων ενεργειών για την καταγραφή, συγκέντρωση και γνωστοποίηση των αναγκών των εμπλεκόμενων αναθετουσών αρχών και να μην δημιουργείται εν τέλει ανατροπή στον προγραμματισμό τους. Επομένως, τονίζεται ότι το ύψος του άνω ποσού σκόπιμο θα ήταν να εξεταστεί με κύριο γνώμονα εάν κατά κανόνα επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες των αναθετουσών αρχών κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα μέχρι και την υλοποίηση των υπό προκήρυξη συμφωνιών πλαίσιο.
Γ. Αναφορικά με τις παρεχόμενες επικουρικές δραστηριότητες αγορών στο άρθρο 6 του σχεδίου της υπό κρίση ΥΑ γίνεται ευθεία παραπομπή στο άρθρο 22 του ν. 4472/2017, στο οποίο αποτυπώνεται το σύνολο των αρμοδιοτήτων της Ε.Κ.Α.Π.Υ. Προς διευκόλυνση των αναθετουσών αρχών χρήσιμο θα ήταν να εξειδικευτούν περαιτέρω οι παρεχόμενες επικουρικές δραστηριότητες από την ΕΚΑΑ, με βάση τα οριζόμενα στην περίπτωση 16) της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 (λ.χ. παροχή τεχνικής υποδομής, συμβουλών, προετοιμασία/διαχείριση διαδικασιών ανάθεσης κ.α.).
Δ. Καταληκτικά επισημαίνεται ότι ενώ στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 7 «Λοιπές ρυθμίσεις» προβλέπεται ρητά και σαφώς ότι «οι αναθέτουσες έχουν την υποχρέωση να προσφεύγουν στην ΕΚΑΠΥ όταν εκδοθεί η υπουργική απόφαση της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016», στο πρώτο εδάφιο του ίδιου άρθρου προβλέπεται ότι «έως την ομαδοποίηση από την Ε.Κ.Α.Π.Υ. των προμηθειών ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 της παρούσης, οι αρμόδιες Αναθέτουσες Αρχές προβαίνουν στη σύναψη συμβάσεων για την κάλυψη των αναγκών τους σε αυτές, εφαρμόζοντας τις κατά περίπτωση διατάξεις του ν. 4412/2016, και τις ισχύουσες ειδικές προς τούτο διατάξεις.».
Στο σημείο αυτό σημειώνεται ότι η αναφορά στην «ομαδοποίηση από την ΕΚΑΠΥ» είναι ασαφής, καθώς δεν συνδέεται με συγκεκριμένο χρονικό σημείο, σε περίπτωση δε που αφορά στην έκδοση της απόφασης της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016, για λόγους νομοτεχνικής αρτιότητας και ασφάλειας δικαίου, χρήσιμη θα ήταν η αναδιατύπωση του περιεχομένου του πρώτου εδαφίου προς το σκοπό αυτό, ώστε να μην καταλείπεται αμφιβολία και αβεβαιότητα στους εφαρμοστές της εν λόγω κανονιστικής απόφασης.
Σε κάθε περίπτωση όμως ισχύουν οι επισημάνσεις της Αρχής ως προς την αναγκαιότητα έγκαιρου και επαρκούς προγραμματισμού και ως προς την επάρκεια του αναφερομένου στην παρ. 2 του άρθρου 5 ποσού, το οποίο ανάγεται στην ουσιαστική κρίση της αρμόδιας ΕΚΑΑ, με βάση τόσο τα στοιχεία που η ίδια αναζητεί όσο και την πορεία των εργασιών της (βλ ανωτέρω υπό ΙΙ.β)
VΙΙ. Συμπέρασμα
Κατόπιν των ανωτέρω παρατηρήσεων και επισημάνσεων, η Αρχή ομόφωνα παρέχει σύμφωνη γνώμη στις υπό εξέταση ρυθμίσεις.
Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2019
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Καταπόδης