Διοικητικό Έγγραφο

ΓΝΩΜΗ Γ4/2019
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011)
Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Στην Αθήνα σήμερα την 12 Φεβρουαρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα εννέα (2019) ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30 π.μ. και επί της οδού Κεφαλληνίας 45, όπου και τα γραφεία της, συνήλθε η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ σε συνεδρίαση μετά από σχετική πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νομίμως σε όλα τα μέλη της Αρχής.
Από τα προσκληθέντα μέλη της Αρχής παρέστησαν κατά την συνεδρίαση τα ακόλουθα:
Προέδρος Γεώργιος Καταπόδης
Αντιπρόεδρος Χριστίνα Μπουσουλέγκα
Μέλη Κωνσταντίνος Βαρδακαστάνης Δημήτριος Λουρίκας Δημήτριος Σταθακόπουλος Μαρία Στυλιανίδου Ερωφίλη Χριστοβασίλη
Γραμματέας: Μαρία Αντωνοπούλου, Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού.
Εισηγήτρια: Αικατερίνη Θεοδωροπούλου, Νομικός, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Κατά την διάρκεια της Συνεδρίασης παρέστησαν η εισηγήτρια Αικατερίνη Θεοδωροπούλου, η Προϊσταμένη του Τμήματος Γνωμοδοτήσεων, Χριστίνα Καξιρή, η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών, Μίνα Καλογρίδου, καθώς και ο Πρόεδρος της Ε.Κ.Α.Π.Υ., (μέσω τηλεδιάσκεψης) οι οποίοι αποχώρησαν πριν την έναρξη της διαδικασίας ψηφοφορίας και της λήψης της απόφασης από τα Μέλη της Αρχής.
Θέμα: “Διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Αρχής σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ υποπερ. (γγ) του ν.4013/2011 επί σχεδίου απόφασης του Υπουργού Υγείας με τίτλο «Καθορισμός των συμβάσεων και των συμφωνιών πλαίσιο που διενεργούνται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας, ως Ε.Κ.Α.Α. της παρ. 1 γ) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016 για το έτος 2019 για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 23 του ν. 4472/2017, όπως ισχύει».
I. Η υπό εξέταση ρύθμιση:
Με το με αριθμό πρωτ. 5359/11.01.2019 έγγραφο του Υπουργού Υγείας διαβιβάζεται σχέδιο Απόφασης με τίτλο «Καθορισμός των συμβάσεων και των συμφωνιών πλαίσιο που διενεργούνται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας, ως Ε.Κ.Α.Α. της παρ. 1 γ) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016 για το έτος 2019 για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 23 του ν. 4472/2017, όπως ισχύει», για την παροχή γνώμης της Αρχής σύμφωνα με το αρ. 2, παρ. 2, περ. γ', υποπερ. γγ' του ν. 4013/2011, όπως ισχύει.
Με το εν λόγω σχέδιο καθορίζονται, κατ΄ εξουσιοδότηση της παρ. 4 του άρθρου 41 του Ν. 4412/2016 (Α 147), συγκεκριμένες κατηγορίες προμηθειών στον τομέα της υγείας που θα συνάπτονται, για το έτος 2019, υποχρεωτικά από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (εφεξής ΕΚΑΠΥ), ως Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών (εφεξής ΕΚΑΑ), για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 23 του ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74 Α/19-05-2017 – Διορθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ-75 Α/23-5-17) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις.»
ΙΙ. Αρμοδιότητα Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Σύμφωνα με το αρ. 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. γγ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει, ορίζεται ότι:
γ) Γνωμοδοτεί για τη νομιμότητα κάθε διάταξης σχεδίου νόμου ή κανονιστικής πράξης που αφορά στις δημόσιες συμβάσεις και συμμετέχει στις οικείες νομοπαρασκευαστικές επιτροπές. Τα αρμόδια όργανα οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τη γνώμη της Αρχής. Ειδικότερα:
[…] γγ) Οι λοιπές κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση νόμου, εξαιρουμένων των προκηρύξεων, καθώς και οι κανονισμοί άλλων δημοσίων οργάνων και αναθετουσών αρχών, όπως ιδίως οι κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 2286/ 1995, συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών εσωτερικής λειτουργίας των κατά περίπτωση αρμόδιων ελεγκτικών διοικητικών οργάνων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, κατά το μέρος που οι εν λόγω πράξεις και κανονισμοί ρυθμίζουν θέματα δημοσίων συμβάσεων, εκδίδονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρχής.Η γνωμοδοτική αρμοδιότητα της παρούσας περίπτωσης ασκείται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση των ανωτέρω σχεδίων διατάξεων στην Αρχή, με μέριμνα του οικείου οργάνου. Μετά την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας οι σχετικές πράξεις μπορούν να εκδοθούν και χωρίς τη γνώμη της Αρχής.
Στο βαθμό που το ως άνω σχέδιο Υπουργικής Απόφασης, ως παρατίθεται κατωτέρω, περιλαμβάνει ρυθμίσεις που αφορούν, όπως προαναφέρθηκε, σε ζητήματα ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Αρχής για παροχή σύμφωνης γνώμης κατ’ άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. γγ' του ν. 4013/2011.
ΙΙΙ. Το υποβληθέν στην Αρχή σχέδιο Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο «Καθορισμός των συμβάσεων και των συμφωνιών πλαίσιο που διενεργούνται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας, ως Ε.Κ.Α.Α. της παρ. 1 γ) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016 για το έτος 2019 για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 23 του ν. 4472/2017, όπως ισχύει» έχει ως κάτωθι:
Θέμα: «Καθορισμός των συμβάσεων και των συμφωνιών πλαίσιο που διενεργούνται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας, ως Ε.Κ.Α.Α. της παρ. 1 γ) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016 για το έτος 2019 για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 23 του ν. 4472/2017, όπως ισχύει».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1.1. Τις διατάξεις των άρθρων 41, 45 και 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98), όπως ισχύει σήμερα.
1.2. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (Α' 29), όπως ισχύει σήμερα.
1.3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 116).
1.4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148).
1.5. Τις διατάξεις της Υ5/27.01.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Β' 204).
1.6. Τις διατάξεις της Υ80/2017 απόφασης του Πρωθυπουργού «Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη» (Β΄ 3904).
2. Τις διατάξεις του μέρους Γ του ν. 4472/2017 «Ίδρυση της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας για την κεντρικοποίηση προμηθειών των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας Φορέων» (Α’ 74), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα και ιδίως το άρθρο 41 με το οποίο παρέχεται εξουσιοδότηση για την έκδοση της παρούσας.
4. Την απόφαση που ελήφθη στην 12η και από 13-06-2018 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.Α.Π.Υ. με την οποία εγκρίθηκε το Επιχειρησιακό Πλάνο Κεντρικοποίησης Προμηθειών χρήσεις 2018-2019.
5. Την υπ’ αριθμ. /2018 σύμφωνη γνώμη της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη για τον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
Άρθρο Mόνο
Η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας παρέχει, ως εθνική κεντρική αρχή αγορών (Ε.Κ.Α.Α.) της παραγράφου 1 του άρθρου 41 του Ν. 4412/2016, κεντρικές δραστηριότητες αγορών της περίπτωσης 15 του άρθρου 2 του ιδίου νόμου, για το έτος 2019, μέσω της σύναψης συμφωνιών – πλαίσιο για τα κάτωθι είδη αγαθών, υπό τους ακόλουθους όρους και εξαιρέσεις, για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 23 του ν. 4472/2017, όπως ισχύει:
Α) για τα είδη με κωδικό αριθμό του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (Κανονισμός (ΕΚ) 213/2008 της Επιτροπής):
I. CPV 33690000-3 «Διάφορα Φάρμακα» και συγκεκριμένα γενόσημες δραστικές ουσίες
II. CPV 33141310-6 «Σύριγγες»
III. CPV 33141320-9 «Ιατρικές Βελόνες»
IV. CPV 33141420-0 «Χειρουργικά Γάντια»
V. CPV 18424300-0 «Γάντια μιας χρήσης»
VI. CPV 18424000-7 «Γάντια»
VII. CPV 33141126-9 «Ράμματα»
VIII. CPV 33141613-0 «Σάκοι Αίματος» IX. CPV 33185200-2 «Κοχλιακά μοσχεύματα»
X. CPV 33141700-7 «Ορθοπεδικά Υλικά» XI. CPV 33184500-8 «Στεφανιαίες Ενδοπροθέσεις»
Οι σχετικές διαγωνιστικές διαδικασίες για την σύναψη συμφωνιών - πλαίσιο για τα ανωτέρω είδη θα εκκινήσουν μεν εντός του 2019, αλλά αφορούν στην κάλυψη αναγκών από το έτος 2019 και εφεξής.
Β) Από την προκήρυξη των διαγωνισμών για τα είδη της παραγράφου Α) της παρούσας και έως τη σύναψη των συμφωνιών πλαίσιο, οι φορείς του άρθρου 23 του ν. 4472/2017, όπως ισχύει, εξακολουθούν να προμηθεύονται τα ανωτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016, με συμβάσεις προμήθειας έως του ποσού των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€), πλέον Φ.Π.Α, ετησίως.
Γ) Διαδικασίες για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για τα ανωτέρω είδη που έχουν εκκινήσει από τους φορείς του άρθρου 23 του ν. 4472/2017, όπως ισχύει, εξακολουθούν να ισχύουν. Ως χρόνος, δε, έναρξης της διαδικασίας σύναψης σύμβασης νοείται ο χρόνος που ορίζεται στα άρθρα 61 και 120 του ν. 4412/2016. Μετά την λήψη των συμβάσεων αυτών, οι προαναφερόμενοι φορείς προσφεύγουν υποχρεωτικά για τα ανωτέρω είδη στις συμφωνίες πλαίσιο που έχουν συναφθεί από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, ….…. Δεκεμβρίου 2018
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ
IV. Συναφείς διατάξεις
1. Στο Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) : “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” προβλέπονται σχετικώς τα κάτωθι:
Άρθρο 2 – Ορισμοί (άρθρο 2 και άρθρο 33 παρ. 1 εδάφιο 6' της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Για τους σκοπούς του παρόντος εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:
[...]8) ως «δημόσιες συμβάσεις προμηθειών» και ως «συμβάσεις προμηθειών» νοούνται οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την αγορά, τη χρηματοδοτική μίσθωση, τη μίσθωση ή τη μίσθωση-πώληση, με ή χωρίς δικαίωμα αγοράς, προϊόντων. Μια σύμβαση προμηθειών μπορεί να περιλαμβάνει, παρεμπιπτόντως, εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης, [...] 10) ως «συμφωνία - πλαίσιο» νοείται μία συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ μιας ή ενός ή περισσοτέρων αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων και ενός ή περισσοτέρων οικονομικών φορέων, η οποία αποσκοπεί στον καθορισμό των όρων που διέπουν τις συμβάσεις που πρόκειται να συναφθούν κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου, ιδίως όσον αφορά τις τιμές και, όπου ενδείκνυται, τις προβλεπόμενες ποσότητες,[…]
17) ως «κεντρική αρχή αγορών» (ΚΑΑ) νοείται: (α) μία αναθέτουσα αρχή που παρέχει κεντρικές δραστηριότητες αγορών και, ενδεχομένως, επικουρικές δραστηριότητες αγορών, (β) ένας αναθέτων φορέας, ο οποίος παρέχει κεντρικές δραστηριότητες αγορών και, ενδεχομένως, επικουρικές δραστηριότητες αγορών. Οι συμβάσεις που ανατίθενται από ΚΑΑ, προκειμένου να πραγματοποιηθούν κεντρικές δραστηριότητες αγορών, θεωρείται ότι αποτελούν συμβάσεις για την εκτέλεση δραστηριότητας που περιγράφεται στα άρθρα 228 ως 234. Το άρθρο 237 δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις που ανατίθενται από ΚΑΑ με σκοπό την πραγματοποίηση κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών,
18) ως «εθνικές κεντρικές αρχές αγορών» (ΕΚΑΑ) νοούνται οι ΚΑΑ οι οποίες, πέραν των ανωτέρω, είναι επιπλέον αρμόδιες για τον εθνικό σχεδιασμό, προγραμματισμό, καθώς και συντονισμό κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών όλων των λοιπών ΚΑΑ.
Άρθρο 39 Συμφωνίες-πλαίσιο (άρθρο 33 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να συνάπτουν συμφωνίες-πλαίσιο κατά την έννοια της περίπτωσης 10 της παραγράφου 1 του άρθρου 2εφόσον εφαρμόζουν τις διατάξεις που προβλέπονται στο παρόν Βιβλίο (άρθρα 3 έως 221). Η διάρκεια μιας συμφωνίας-πλαίσιο δεν υπερβαίνει τα τέσσερα έτη, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, δεόντως δικαιολογημένων, ιδίως λόγω του αντικειμένου της συμφωνίας-πλαίσιο.
2. Οι συμφωνίες – πλαίσιο οι οποίες συνάπτονται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τεσσάρων ετών μπορεί να παραταθούν χωρίς όμως αυτές να υπερβούν το ανώτατο διάστημα των τεσσάρων ετών του προηγούμενου εδαφίου, εφόσον υπάρχει η σχετική πρόβλεψη παρατάσεως στα έγγραφα της σύμβασης. Η διάρκεια εκτέλεσης των επιμέρους συμβάσεων, που συνάπτονται εντός του χρόνου υλοποίησης της συμφωνίας – πλαίσιο, μπορεί να υπερβαίνουν το χρόνο λήξης της συμφωνίας- πλαίσιο.
3. Οι συμβάσεις που βασίζονται σε συμφωνία-πλαίσιο ανατίθενται, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο, καθώς και στις παρ. 4 και 5.Οι διαδικασίες αυτές μπορούν να εφαρμόζονται μόνο μεταξύ των αναθετουσών αρχών που ορίζονται με σαφήνεια για το σκοπό αυτόν στην προκήρυξη διαγωνισμού ή την πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος και των οικονομικών φορέων που είναι συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας-πλαίσιο που έχει συναφθεί. Οι συμβάσεις που βασίζονται σε συμφωνίαπλαίσιο δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να συνεπάγονται ουσιώδεις τροποποιήσεις στους όρους της συμφωνίας-πλαίσιο, ιδίως στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 4.[…]
Άρθρο 40 - Κεντρικές δραστηριότητες αγορών και κεντρικές αρχές αγορών (ΚΑΑ) (άρθρο 37 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν:
α) να αποκτούν αγαθά και/ή υπηρεσίες από μία ΚΑΑ που προσφέρει τη δραστηριότητα της υποπερίπτωσης α΄ της περίπτωσης 15 της παραγράφου 1 του άρθρου 2 ή/και
β) να αποκτούν έργα, αγαθά και υπηρεσίες χρησιμοποιώντας συμβάσεις που ανατίθενται από μία ΚΑΑ, δυναμικά συστήματα αγορών που διαχειρίζεται μία ΚΑΑ ή, στο βαθμό που καθορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 39, συμφωνία-πλαίσιο που συνάπτεται από μία ΚΑΑ, η οποία προσφέρει τη δραστηριότητα της υποπερίπτωσης β΄ της περίπτωσης 15 της παραγράφου 1 του άρθρου 2.
Όταν ένα δυναμικό σύστημα αγορών το οποίο διαχειρίζεται μια ΚΑΑ μπορεί να χρησιμοποιείται από άλλες αναθέτουσες αρχές, αυτό αναφέρεται στην προκήρυξη διαγωνισμού με την οποία εισάγεται το σύστημα.
2. Μια αναθέτουσα αρχή εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της δυνάμει του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 3 έως 221) όταν:
α) αποκτά αγαθά ή υπηρεσίες από μία ΚΑΑ που προσφέρει τη δραστηριότητα της υποπερίπτωσή α΄της περίπτωσης 15 της παραγράφου 1 του άρθρου 2 ή/και
β) αποκτά έργα, αγαθά ή υπηρεσίες χρησιμοποιώντας συμβάσεις που ανατίθενται από την ΚΑΑ, δυναμικά συστήματα αγορών που διαχειρίζεται η ΚΑΑ ή , στο βαθμό που καθορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 39, συμφωνία-πλαίσιο που συνάπτεται από την ΚΑΑ η οποία προσφέρει τη δραστηριότητα της υποπερίπτωσης β΄ της περίπτωσης 15 της παραγράφου 1 του άρθρου 2.
Ωστόσο, η εν λόγω αναθέτουσα αρχή φέρει την ευθύνη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων δυνάμει του παρόντος Βιβλίου όσον αφορά τα μέρη που διεξάγονται από την ίδια, όπως:
α) η ανάθεση μιας σύμβασης στο πλαίσιο δυναμικού συστήματος αγορών το οποίο διαχειρίζεται μία ΚΑΑ,
β) η διεξαγωγή νέου διαγωνισμού βάσει της συμφωνίας - πλαίσιο που έχει συναφθεί από μία ΚΑΑ,
γ) ο προσδιορισμός του συμβαλλόμενου στη συμφωνία-πλαίσιο οικονομικού φορέα, δυνάμει των περιπτώσεων α΄ή β΄της παραγράφου 5 του άρθρου 39, ο οποίος θα εκτελέσει ένα συγκεκριμένο καθήκον εντός της συμφωνίας-πλαίσιο που έχει συναφθεί από μία ΚΑΑ.
3. Όλες οι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων που διεξάγονται από μία ΚΑΑ, διενεργούνται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στα άρθρα 22, 36 και 37.
4. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν, χωρίς να εφαρμόζουν τις διαδικασίες του παρόντος Βιβλίου να αναθέτουν μία δημόσια σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών σε μία ΚΑΑ. Αυτές οι δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν την παροχή επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών.
Άρθρο 41 - Ειδικές ρυθμίσεις σχετικά με τις κεντρικές δραστηριότητες αγορών και τον προγραμματισμό δημοσίων συμβάσεων
1. Λειτουργούν ως ΕΚΑΑ, υπό την έννοια της περίπτωσης 18 της παραγράφου 1 του άρθρου 2: […] γ) η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) του Υπουργείου Υγείας για δημόσιες συμβάσεις προμήθειας ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών.
[...].
3. Με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ καθορίζονται ειδικότερα θέματα, που αφορούν την παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από την εκάστοτε αρμόδια ΕΚΑΑ και ιδίως:
α) οι όροι για την ομαδοποίηση και υπαγωγή συμβάσεων στην εκάστοτε αρμόδια ΕΚΑΑ,
β) οι κατηγορίες έργων, αγαθών και υπηρεσιών, που θα αποτελέσουν αντικείμενο ομαδοποίησης σε εθνικό, περιφερειακό, τοπικό επίπεδο και για τα οποία οι αναθέτουσες αρχές προσφεύγουν υποχρεωτικά στις ΕΚΑΑ,
γ) οι κατηγορίες συμβάσεων που εξαιρούνται από την αρμοδιότητα των ΕΚΑΑ και
δ) κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή των ανωτέρω.
4. Με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ, καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της απόφασης της παραγράφου 3:
α) οι κατ’ έτος συγκεκριμένες κατηγορίες συμβάσεων, συμφωνιών πλαίσιο και δυναμικών συστημάτων αγορών που συνάπτονται υποχρεωτικά, από τις ΕΚΑΑ, καθώς και οι αναθέτουσες αρχές για τις οποίες προορίζονται,
β) οι κατ’ έτος επιμέρους συμβάσεις οι οποίες εξαιρούνται από την αρμοδιότητα των ΕΚΑΑ, πέραν των συμβάσεων που έχουν ήδη εξαιρεθεί από την αρμοδιότητα των ΕΚΑΑ δυνάμει της απόφασης της παραγράφου 3.
Η απόφαση της παρούσας παραγράφου εκδίδεται κατόπιν γνώμης:
α) του Τεχνικού Συμβουλίου της ΕΚΑΑ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1, για τα θέματα αρμοδιότητας αυτής,
β) της επιτροπής της παραγράφου 5 για τα θέματα αρμοδιότητας της ΕΚΑΑ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 και
γ) της επιτροπής της παραγράφου 5 για τα θέματα αρμοδιότητας της ΕΚΑΑ της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1.
[…]7. Οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να υποβάλλουν πίνακα προγραμματισμού για τις συμβάσεις αρμοδιότητάς τους στην αρμόδια ΕΚΑΑ. Η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις συμβάσεις που αφορούν, απαιτούν ή περιλαμβάνουν διαβαθμισμένες πληροφορίες. Με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ, ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα της διαδικασίας προγραμματισμού και υποβολής του πίνακα, όπως ιδίως:
α) η δομή, το περιεχόμενο, τα καταχωριζόμενα στοιχεία, τα έτη προγραμματισμού και ο χρόνος υποβολής, τροποποίησης και συμπλήρωσης του πίνακα, β) οι κατά περίπτωση υπόχρεες και εξαιρούμενες αναθέτουσες αρχές, γ) οι προγραμματιζόμενες και εξαιρούμενες συμβάσεις, δ) τα αρμόδια όργανα για τον έλεγχο της προσήκουσας τήρησης της υποχρέωσης προγραμματισμού, καθώς και ε) κάθε άλλο σχετικό θέμα.
1. Στο Μέρος Γ’ (ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΠΟΙΗ-ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ) του Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74 Α/19-05-2017 – Διορθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ-75 Α/23-05-17) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018- 2021 και λοιπές διατάξεις.» προβλέπονται σχετικώς τα κάτωθι:
Άρθρο 21 Σύσταση – Επωνυμία
1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (στο εξής Ε.Κ.Α.Π.Υ.) το οποίο τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και έχει έδρα την Αθήνα.[…]
Άρθρο 22 Σκοπός - Αρμοδιότητες
1. Σκοπός της Ε.Κ.Α.Π.Υ. είναι ο κεντρικός στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός του οικονομικού και εφοδιαστικού κύκλου προμήθειας προϊόντων και υπηρεσιών, του συστήματος υγείας, καθώς και η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ανάλωσης στον τομέα της Δημόσιας Υγείας. […]
Άρθρο 23 Πεδίο εφαρμογής
1. Η κάλυψη των αναγκών των κάτωθι φορέων σε προϊόντα και υπηρεσίες:
1.1. όλων των Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Υ.Π.Ε.» της χώρας και των εκάστοτε αντίστοιχων οργανωτικών μονάδων,
1.2. όλων των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), και των αποκεντρωμένων μονάδων αυτών, των διασυνδεδεμένων νοσοκομείων, του Γ.ν. Θήρας, καθώς και των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας και των Ν.Π.Δ.Δ. (όπως Ε.Κ.Α.Β., Ε.ΚΕ.Α., Ε.Ο.Φ, Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) που ασκούν δραστηριότητες στους τομείς υγείας και εποπτεύονται από τον Υπουργό Υγείας είτε η λειτουργία τους εποπτεύεται και ελέγχεται από τις οικείες Υγειονομικές Περιφέρειες (Υ.ΠΕ.) κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του ν. 3329/2005 (Α΄81), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είτε υπάγονται απευθείας στον Υπουργό Υγείας,
1.3. όλων των στρατιωτικών νοσοκομείων και άλλων σχετικών μονάδων, που δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας και εποπτεύονται και ελέγχονται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας,
1.4. όλων των νοσοκομείων και άλλων σχετικών μονάδων, που δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας και εποπτεύονται παράλληλα από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (όπως Αιγινήτειο, Αρεταίιο, Ευγενίδιο Θεραπευτήριο) και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (όπως Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.),
1.5. των νοσοκομείων που διέπονται από ειδικές διατάξεις και λειτουργούν ως Ν.Π.Ι.Δ και εποπτεύονται από τον Υπουργό Υγείας (όπως Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο),
1.6. όλων των δημοσίων δομών παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας όπως αυτή κάθε φορά διαρρυθμίζεται, είτε αυτές εντάσσονται στην οργανωτική δομή των Υγειονομικών Περιφερειών και αποτελούν αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες τους είτε είναι αυτόνομες,
1.7. όλων των Ν.Π.Ι.Δ. που ασκούν δραστηριότητες στους τομείς υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης και εποπτεύονται από τον Υπουργό Υγείας όπως: Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ), Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών, Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.), Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.), Ελληνικό Ινστιτούτο ΠΑΣΤΕΡ, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) (εποπτεύεται από την Ακαδημία Αθηνών και τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων), Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (Κ.Ε.Θ.Ε.Α.), Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε. (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.).
2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας, του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, που εκδίδεται, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.Α.Π.Υ., δύναται να εντάσσονται και άλλοι φορείς στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, ως και να απεντάσσονται ήδη υφιστάμενοι.
Άρθρο 24 Αντικείμενο συμβάσεων προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών
1. Αντικείμενο συμβάσεων προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών της Ε.Κ.Α.Π.Υ. αποτελούν όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που έχουν αναφορά στον τομέα της υγείας, με την επιφύλαξη του άρθρου 41 του ν. 4412/2016 (Α΄147) και ό,τι κρίνεται κατά περίπτωση απαραίτητο και καθορίζεται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υγείας και Οικονομίας και Ανάπτυξης.
2. Στην περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016 (Α΄147) η φράση «Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (Ε.Π.Υ.)» αντικαθίστανται με τη φράση «Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.)».
Άρθρο 26 Προγραμματισμός των κεντρικών προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών που διεξάγονται από την Ε.Κ.Α.Π.Υ.
1. Για τις απαιτούμενες προμήθειες προϊόντων και υπηρεσιών, για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 23 του παρόντος νόμου, που θα γίνονται κεντρικά, συντάσσεται και ανανεώνεται όταν κρίνεται σκόπιμο, από την Ε.Κ.Α.Π.Υ., σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 31, Στρατηγική Κεντρικών Προμηθειών (Σ.Κ.Π.), η οποία αφορά στη μακροπρόθεσμη κατεύθυνση που θα ακολουθήσει η κεντρικοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών και η οποία κοινοποιείται στον Υπουργό Υγείας.
2. Η Ε.Κ.Α.Π.Υ. για την κεντρικοποίηση προμηθειών προϊόντων ή υπηρεσιών οφείλει προηγουμένως να καταρτίζει Επιχειρησιακό Σχέδιο Κεντρικοποίησης Προμηθειών (Ε.Σ.Κ.Π.), στο οποίο θα ορίζονται ρητά τα προϊόντα ή και οι υπηρεσίες για τα οποία θα πραγματοποιείται κεντρική προμήθεια. Για τη συγκρότηση του εκάστοτε Επιχειρησιακού Σχεδίου Κεντρικών Προμηθειών (Ε.Σ.Κ.Π.) ακολουθείται η διαδικασία των επόμενων παραγράφων. […]
Άρθρο 27 Διενέργεια διαγωνισμών - Σύναψη σύμβασης
[…]«2. Κατ’ εξαίρεση, από την προκήρυξη των διαγωνισμών για προμήθειες ειδών ή υπηρεσιών που εντάσσονται στα Ε.Σ.Κ.Π., και μέχρι την υπογραφή των συμβάσεων των διαγωνισμών αυτών, οι φορείς του άρθρου 23 εξακολουθούν να προμηθεύονται τα ανωτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) εφόσον η προϋπολογισθείσα δαπάνη τους δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό που ορίζει η υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016. Για τις προμήθειες αυτές οι φορείς δεσμεύονται από τις ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές που έχει συντάξει η Ε.Κ.Α.Π.Υ.».[…].
V. Εισαγωγικές παρατηρήσεις
1. Με στόχο την επίτευξη οικονομιών κλίμακας, συμπεριλαμβανόμενων χαμηλότερων τιμών και κόστους συναλλαγής, καθώς και την καλύτερη διαχείριση των δημοσίων συμβάσεων, στα άρθρα 39 έως 43 του ν. 4412/2016 περιλαμβάνονται διατάξεις σχετικά με τις τεχνικές και τα εργαλεία για τις συγκεντρωτικές συμβάσεις και ειδικότερα τις Κεντρικές Αρχές Αγορών (άρθρα 40-41).
Ειδικότερα με την παρ. 1, σημείο γ) του άρθρου 4, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2, του άρθρου 24 του ν. 4472/2017, ορίζεται, μεταξύ άλλων, η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) του Υπουργείου Υγείας ως Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών για δημόσιες συμβάσεις προμήθειας ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών, ενώ περαιτέρω
α) με την παρ. 3 του ιδίου άρθρου παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό που προΐσταται της ΕΚΑΑ για έκδοση υπουργικής απόφασης με την οποία καθορίζονται όροι για την ομαδοποίηση και σύναψη δημόσιων συμβάσεων από κεντρικές αρχές αγορών, τα είδη των δημοσίων συμβάσεων οι οποίες δεν συνάπτονται από κεντρικές αρχές αγορών, οι κατηγορίες έργων, αγαθών και υπηρεσιών που μπορούν να αποτελούν αντικείμενο ομαδοποίησης και για την προμήθεια των οποίων υποχρεωτικά γίνεται προσφυγή σε τεχνικές συγκεντρωτικών αγορών καθώς και κάθε σχετικό θέμα και
β) με την παρ. 4, στο πλαίσιο της οποίας διαβιβάζεται και το παρόν σχέδιο, παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό που προΐσταται της ΕΚΑΑ για έκδοση υπουργικής απόφασης, με την οποία θα καθορίζονται, σε εθνικό επίπεδο, οι κατ' έτος συγκεκριμένες κατηγορίες συμβάσεων που συνάπτονται υποχρεωτικά από την ΕΚΑΑ, οι αναθέτουσες αρχές για τις οποίες προορίζονται και οι κατ΄ έτος, πέραν των συμβάσεων που έχουν ήδη εξαιρεθεί, τυχόν εξαιρούμενες από την αρμοδιότητα της ΕΚΑΑ συμβάσεις.
γ) με την παρ. 7 παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό που προΐσταται της ΕΚΑΑ, να ρυθμίσει ειδικότερα θέματα της διαδικασίας προγραμματισμού και υποβολής του πίνακα, όπως ιδίως: i) η δομή, το περιεχόμενο, τα καταχωριζόμενα στοιχεία, τα έτη προγραμματισμού και ο χρόνος υποβολής, τροποποίησης και συμπλήρωσης του πίνακα, ii) οι κατά περίπτωση υπόχρεες και εξαιρούμενες αναθέτουσες αρχές, iii) οι προγραμματιζόμενες και εξαιρούμενες συμβάσεις, iv) τα αρμόδια όργανα για τον έλεγχο της προσήκουσας τήρησης της υποχρέωσης προγραμματισμού, καθώς και v) κάθε άλλο σχετικό θέμα.
2. Σε εφαρμογή της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016, εκδόθηκε, μετά την υπ’ αριθμ. 2/2017 Γνώμη της Αρχής, η υπ' αριθμ. ΕΜΠ.ΕΞ.116/17.02.2017 Απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ Β΄ 551 και ΦΕΚ Β 636/2017 Διορθώσεις σφαλμάτων), με την οποία ρυθμίστηκαν ειδικότερα θέματα για την παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών που παρέχονται από την ΕΚΑΑ (τότε Επιτροπή Προμηθειών Υγείας, νυν ΕΚΑΠΥ) με αντικείμενο τις προμήθειες αγαθών που έχουν αναφορά στον τομέα της υγείας.
Επιπλέον, κατ΄ εξουσιοδότηση της παρ. 4 του ιδίου ως άνω άρθρου, μετά την έκδοση της υπ’ αριθμ. 13/2017 Γνώμης της Αρχής, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 2203/24.05.2017 (ΦΕΚ/Β/1926) Απόφαση του Υπουργού Υγείας, με την οποία καθορίστηκαν, μεταξύ άλλων, οι συμβάσεις και οι συμφωνίες πλαίσιο που διενεργούνται από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας ως Ε.Κ.Α.Α. για το δωδεκάμηνο που άρχεται την 1η Ιουνίου 2017 και λήγει την 31η Μαΐου 2018.
Με το με αριθμ. 49/29.01.2019 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας (αριθμ. πρωτ. εισ. Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 543/29.01.2019) διαβιβάσθηκε στην Αρχή, για την παροχή σύμφωνης γνώμης, νεότερο σχέδιο Υπουργικής Απόφασης με τίτλο «Παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας, ως Ε.Κ.Α.Α. της παρ. 1 γ) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016», κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016, το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπει την κατάργηση της ισχύουσας αριθμ. ΕΜΠ.ΕΞ.116/17.02.2017 ΥΑ που αφορούσε στην ΕΠΥ.
Επισημαίνεται δε ότι η προβλεπόμενη κατά την παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016 Υπουργική Απόφαση, με την οποία τίθενται κανόνες ομαδοποίησης και επιπλέον καθορίζονται οι κατηγορίες αγαθών που αποτελούν αντικείμενο ομαδοποίησης εκ μέρους της ΕΚΑΠΥ, λογικά και χρονικά προηγείται της υπό εξέταση Υπουργικής Απόφασης της παρ. 4 του ίδιου άρθρου που αφορά στο συγκεκριμένο έτος, ωστόσο τα δύο σχέδια Αποφάσεων συζητούνται σε κοινή συνεδρίαση, με βάση του αίτημα του Υπουργείου και της αρμόδιας ΕΚΑΑ.
VI. Επί της νομιμότητας και του περιεχομένου των προτεινόμενων ρυθμίσεων
1. Στο μόνο άρθρο της υπό εξέταση ΥΑ ρυθμίζονται συγκεκριμένες κατηγορίες προμηθειών στον τομέα της υγείας που θα ανατίθενται υποχρεωτικά από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ) ως ΕΚΑΑ, μέσω σύναψης συμφωνιών – πλαίσιο, για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 23 του ν. 4472/2017 και, με βάση την προτεινομένη ρύθμιση, «αφορούν στην κάλυψη των αναγκών για το έτος 2019 και εφεξής». Το υποβληθέν σχέδιο απόφασης δεν συνοδεύεται από γνώμη της προβλεπόμενης με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 41 Επιτροπής, στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η παροχή συμβουλών στην ΕΚΑΑ, καθόσον η θητεία της συγκροτηθείσας με την υπ’ αριθμ. ΕΜΠ.ΕΞ. 115/17.02.2017 Απόφαση του Υπουργού Υγείας Επιτροπής έχει ήδη λήξει.
Από νομοτεχνική άποψη επισημαίνεται ότι στο προοίμιο της κανονιστικής απόφασης είναι σκόπιμο να γίνει ρητή μνεία στην εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016, δυνάμει της οποίας εκδίδεται, αντί της γενικής αναφοράς στο άρθρο 41 του ως άνω νόμου, καθόσον στο ίδιο ως άνω άρθρο περιλαμβάνονται εξουσιοδοτήσεις για την έκδοση περισσότερων υπουργικών αποφάσεων.
2. Οι κατηγορίες συμβάσεων για τις οποίες η ΕΚΑΑ θα εκκινήσει διαγωνιστικές διαδικασίες για τη σύναψη συμφωνίας - πλαίσιο εντός του έτους 2019 περιγράφονται στο σημείο Α του μόνου άρθρου της υπό εξέταση ΥΑ. Ειδικότερα προβλέπεται ότι θα διενεργηθούν διαγωνιστικές διαδικασίες για τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο, μεταξύ άλλων και για την προμήθεια συγκεκριμένων ειδών τα οποία προσδιορίζονται με παραπομπή στο Κοινό Λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις όπως έχει υιοθετηθεί με τον Κανονισμό (ΕΚ) 213/2008. Στο σημείο αυτό σημειώνεται ότι τα ως άνω συγκεκριμένα είδη περιλαμβάνονται στο Παράρτημα του από 29.01.2019 υποβληθέντος στην Αρχή σχεδίου απόφασης, η οποία προβλέπεται να εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότηση της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016 (βλ. αναλυτικά σημείο V3 της παρούσας), στο οποίο και καθορίζονται οι κατηγορίες αγαθών που αποτελούν αντικείμενο ομαδοποίησης (άρθρο 4 και Παράρτημα αυτού).
Σημειώνεται ότι στο «Επιχειρησιακό Πλάνο Κεντρικοποίησης Προμηθειών Χρήσεις 2018- 2019» το οποίο καταρτίζεται υποχρεωτικά από την ΕΚΑΠΥ, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 του ν. ν. 4472/2017, όπως εγκρίθηκε κατά την 12/13.06.2018 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.Α.Π.Υ. , ορίζονται ρητά τα προϊόντα ή και οι υπηρεσίες για τα οποία θα πραγματοποιείται κεντρική προμήθεια,
Στην ως άνω απόφαση αποτυπώνονται, μεταξύ άλλων:
i) οι διαγωνισμοί οι οποίοι «έχουν παραληφθεί από την ΕΠΥ» και «ήταν παγωμένοι μέχρι την ανάληψη καθηκόντων του προσωρινού διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΑΠΥ»,
ii) τα κριτήρια επιλογής των υλικών προκειμένου να εκκινήσει η διενέργεια νέων κεντρικών διαγωνισμών και
iii) η επιλογή των υλικών ανά κατηγορία.
Εν προκειμένω τα περισσότερα από τα είδη του σημείου Α) του υπό εξέταση σχεδίου απόφασης περιλαμβάνονται στους πίνακες του οικείου Ε.Σ.Κ.Π., ενώ για αυτά που δεν περιλαμβάνονται (βλ. ενδοστεφανιαίες προθέσεις, ορθοπεδικά υλικά), κατόπιν προφορικής επικοινωνίας με την ΕΚΑΠΥ, γνωστοποιήθηκε στην Αρχή ότι προέκυψαν μετά από την ματαίωση του διαγωνισμού για τα συγκεκριμένα είδη, η οποία έλαβε χώρα μετά την έγκριση του Ε.Σ.Κ.Π., ενώ το είδος με CPV 33690000-3 «Διάφορα Φάρμακα» έχει ενταχθεί με το ίδιο CPV και περιγράφεται ως “Διαλύματα Ηλεκτρολυτών”.
Ήδη η Αρχή έχει επισημάνει το ενδεχόμενο της παράλληλης εφαρμογής διαφορετικών διαδικασιών (βλ. ν. 4472/2017 και άρθρο 41 του ν. 4412/2016), οι οποίες ενδέχεται να δημιουργήσουν σύγχυση ως προς τους κανόνες ομαδοποίησης και τα είδη για τα οποία θα διενεργηθούν διαγωνιστικές διαδικασίες κεντρικά από την ΕΚΑΠΥ (βλ. σχετικά και παρατηρήσεις στη γνώμη 14/2017 της Αρχής).
3. Στην παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4472/2018, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 87 του ν. 4583/2018 (ΦΕΚ.Α/ 18.12.2018), χωρίς να ληφθεί η προηγούμενη κατ΄ άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ, υποπεριπτ. (αα) του ν. 4013/2011, γνώμη της Αρχής, προβλέπονται τα εξής: «Κατ’ εξαίρεση, από την προκήρυξη των διαγωνισμών για προμήθειες ειδών ή υπηρεσιών που εντάσσονται στα Ε.Σ.Κ.Π., και μέχρι την υπογραφή των συμβάσεων των διαγωνισμών αυτών, οι φορείς του άρθρου 23 εξακολουθούν να προμηθεύονται τα ανωτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) εφόσον η προϋπολογισθείσα δαπάνη τους δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό που ορίζει η υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016.»
Η ρύθμιση επαναλαμβάνεται στο σημείο Β) του μόνου άρθρου του υποβληθέντος σχεδίου ΥΑ, όπου προβλέπεται ότι οι φορείς του άρθρου 23 του ν. 4472/2017 «από την προκήρυξη των διαγωνισμών και έως τη σύναψη των συμφωνιών πλαίσιο» δύνανται να προμηθεύονται τα ορισμένα είδη «με συμβάσεις προμήθειας έως του ποσού τω εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000, πλέον ΦΠΑ, ετησίως».
Συναφώς επισημαίνεται ότι από τη γραμματική διατύπωση της υπό κρίση ρύθμισης δεν συνάγεται πώς θα καλύπτονται οι ανάγκες των εν λόγω φορέων από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης έως και την προκήρυξη κάθε διαγωνισμού, δεδομένης και της υποχρέωσής τους να προσφεύγουν στην ΕΚΑΑ για την κάλυψη των αναγκών τους για τα συγκεκριμένα είδη.
Επιπλέον, η αναγκαιότητα της ρύθμισης αναδεικνύει το ζήτημα της ιδιαίτερης προσοχής που απαιτείται κατά τη διαδικασία συλλογής των αναγκών των αναθετουσών αρχών και τον έγκαιρο προγραμματισμό και ολοκλήρωση των κατ’ έτος διαδικασιών ανάθεσης από την ΕΚΑΑ, ώστε να είναι σαφές το σύνολο των απαιτούμενων ενεργειών για την καταγραφή, συγκέντρωση και γνωστοποίηση των αναγκών των εμπλεκόμενων αναθετουσών αρχών και να μην δημιουργείται εν τέλει ανατροπή στον προγραμματισμό τους.
Σε κάθε περίπτωση τονίζεται ότι το εκάστοτε ανώτατο όριο προϋπολογισμού για το οποίο θα μπορούν οι αναθέτουσες αρχές να καλύπτουν αυτόνομα τις ανάγκες τους, μετά την κεντρικοποίηση των διαδικασιών - το οποίο ανάγεται στην ουσιαστική κρίση της αρμόδιας ΕΚΑΑ, με βάση τόσο τα στοιχεία που η ίδια αναζητεί όσο και την πορεία των εργασιών της-θα πρέπει να εξετάζεται με κύριο γνώμονα εάν κατά κανόνα επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες τους κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα, ήτοι «από την προκήρυξη των διαγωνισμών» μέχρι και την υλοποίηση των σχετικών συμφωνιών πλαίσιο.
4. Επιπλέον, προς βελτίωση των διαδικασιών και αποφυγή προβλημάτων που ενδεχομένως προκύψουν κατά την εφαρμογή της υπό κρίση ΥΑ επισημαίνεται ότι θα ήταν χρήσιμο:
α) να αποτυπώνεται η διάρκεια της συμφωνίας πλαίσιο ανά κατηγορία συμβάσεων ώστε να είναι γνωστό στις αναθέτουσες αρχές, οι οποίες υποχρεωτικά προσφεύγουν στην ΕΚΑΠΥ, για πόσο χρονικό διάστημα θα καλύπτονται οι ανάγκες τους από τις προς σύναψη συμφωνίες πλαίσιο και τις εκτελεστικές συμβάσεις που θα υπογραφούν δυνάμει αυτών, ώστε να γίνεται ορθός προγραμματισμός των αναγκών εκ μέρους τους και σχεδιασμός των κατάλληλων διαγωνιστικών διαδικασιών, όπου απαιτείται, με βάση τα οριζόμενα στο ν. 4412/2016 και το συναφές κανονιστικό πλαίσιο. Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι στα συμπεράσματα του ως άνω αναφερόμενου Ε.Σ.Κ.Π. αναφέρεται ότι «στόχος της ΕΚΑΠΥ είναι οι κεντρικοί διαγωνισμοί που θα διενεργηθούν να αφορούν προμήθειες δύο ετών».
β) να εξετασθεί από το αρμόδιο Υπουργείο η έκδοση της προβλεπόμενης κατά την παρ. 7 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016 Υπουργικής Απόφασης, με την οποία μπορούν να ρυθμισθούν ειδικότερα θέματα της διαδικασίας προγραμματισμού και υποβολής οικείου πίνακα, τον οποίο οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να υποβάλλουν για τις συμβάσεις αρμοδιότητάς τους στην αρμόδια ΕΚΑΑ, σε αντιστοιχία με τις σχετικές διατάξεις του ν. 4472/2017.
VΙΙ. Συμπέρασμα
Κατόπιν των ανωτέρω παρατηρήσεων και επισημάνσεων, η Αρχή ομόφωνα παρέχει σύμφωνη γνώμη στις υπό εξέταση ρυθμίσεις.
Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2019
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Καταπόδης