Διοικητικό Έγγραφο

ΓΝΩΜΗ Γ5/2019
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ (γγ) Ν.4013/2011)
Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Στην Αθήνα σήμερα την 26η Φεβρουαρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαεννιά (2019) ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 π.μ., επί της οδού Κεφαλληνίας 45, όπου και η έδρα της, συνήλθε η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ σε συνεδρίαση, μετά από σχετική πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νομίμως σε όλα τα μέλη της Αρχής.
Από τα προσκληθέντα μέλη της Αρχής παρέστησαν κατά την συνεδρίαση τα ακόλουθα:
1. Πρόεδρος: Γεώργιος Καταπόδης
2. Μέλη : Κωνσταντίνος Βαρδακαστάνης Δημήτριος Σταθακόπουλος Ερωφίλη Χριστοβασίλη
Γραμματέας: Μαρία Αντωνοπούλου, Π.Ε. Διοικητικού - Οικονομικού
Εισηγήτρια: Ηλιάνα Κανταρτζή, Νομικός, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ
Κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης παρέστησαν η εισηγήτρια Ηλιάνα Κανταρτζή (μέσω τηλεδιάσκεψης), η Προϊσταμένη του Τμήματος Γνωμοδοτήσεων Χριστίνα Καξιρή καθώς και εκπρόσωπος του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας , οι οποίοι αποδεσμεύτηκαν και αποχώρησαν πριν την έναρξη της διαδικασίας της ψηφοφορίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής και τη λήψη της απόφασης.
Θέμα: Αίτημα για διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. γγ' του ν. 4013/2011, επί Κοινής Υπουργικής Απόφασης της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Σχετ.: Το από 28.01.2019 ηλεκτρονικό μήνυμα της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το οποίο υπεβλήθη στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και έλαβε αρ. πρωτ. εισερχ. 527/28.01.2019, με το οποίο διαβιβάζεται σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα “Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης Προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας και διαδικασίες για τη δημιουργία και τήρηση καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών τεχνικής βοήθειας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής ή /και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ) που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (ΤΕΒΑ)”.
I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Με το από 28.01.2019 ηλεκτρονικό μήνυμα της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το οποίο υπεβλήθη στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και έλαβε αρ. πρωτ. εισερχ. 527/28.01.2019, διαβιβάζεται σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα “Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης Προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας και διαδικασίες για τη δημιουργία και τήρηση καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών τεχνικής βοήθειας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής ή /και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ) που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (ΤΕΒΑ)”.
Η υποβληθείσα Κοινή Υπουργική Απόφαση προτείνεται κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 45 του ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α' 265) και του άρθρου 119 παρ. 4 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) και περιλαμβάνει δύο μέρη, ήτοι το Μέρος Α' αυτής, στο οποίο καθορίζεται η διαδικασία κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας του Ε.Π. Επισιτιστικής ή/και Βασ ικής Υλικής Συνδρομής που χρηματοδοτείται από το ΤΕΒΑ, καθώς και των στοιχείων που περιλαμβάνονται στα εν λόγω προγράμματα (άρθρα 1 έως 3) και το Μέρος Β' αυτής (άρθρα 4 έως 10), στο οποίο καθορίζεται η διαδικασία κατάρτισης, λειτουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών ενεργειών στο πλαίσιο των ως άνω προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας.
ΙΙ. Αρμοδιότητα Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. γγ' του ν. 4013/2011, « [...] γγ) Οι λοιπές κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση νόμου, εξαιρουμένων των προκηρύξεων, καθώς και οι κανονισμοί άλλων δημοσίων οργάνων και αναθετουσών αρχών, όπως ιδίως οι κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 2286/1995, συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών εσωτερικής λειτουργίας των κατά περίπτωση αρμόδιων ελεγκτικών διοικητικών οργάνων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, κατά το μέρος που οι εν λόγω πράξεις και κανονισμοί ρυθμίζουν θέματα δημοσίων συμβάσεων, εκδίδονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρχής. Η γνωμοδοτική αρμοδιότητα της παρούσας περίπτωσης ασκείται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση των ανωτέρω σχεδίων διατάξεων στην Αρχή, με μέριμνα του οικείου οργάνου. Με την άπρακτη παρέλευση της άνω προθεσμίας τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη της Αρχής.».
Δεδομένου ότι το εν λόγω σχέδιο Υπουργικής Απόφασης, ως παρατίθεται κατωτέρω υπό ΙΙΙ, εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 4412/2016 και ρυθμίζει, μεταξύ άλλων, θέματα δημοσίων συμβάσεων (βλ. ιδίως μέρος Β΄), συντρέχει καταρχήν η αρμοδιότητα της Αρχής για παροχή σύμφωνης γνώμης κατά την προπαρατεθείσα διάταξη.
III. Το υποβληθέν στην Αρχή σχέδιο Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης έχει ως εξής:
«ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ/ Η / ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ(ΕΠ ΕΒΥΣ) ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ)»
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α') «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις»
2. Τo Ν.4314/2014 (ΦΕΚ 265/τ.Α’/23.12.2014) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν.3419/2005 (ΦΕΚ 297/τ.Α’) και άλλες διατάξεις.», όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού με τίτλο Διαχείριση Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους και του Ευρωπαϊκού Ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση.
3. Τις διατάξεις του N. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, όπως τροποποιημένος ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 119 παρ.4 αυτού.
4. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α’/22.04.2005).
5. Το άρθρο 88 του Ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις (Α΄170).
6. Το άρθρο 8 του ν.4445/2016 (Α’236) «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του ν.4387/2016 (Α’85) και άλλες διατάξεις».
7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 223/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2014 για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους και τον Συμπληρωματικό αυτού (ΕΕ) αριθ. 532/13-3-2014.
8. Την Εκτελεστική Απόφαση (EE) C (2014) 9803 final της 15ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Άπορους (ΤΕΒΑ/FEAD).
9. Το Πδ 22/2018 (ΦΕΚ τεύχος Α’ αρ.φύλλου 37) Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών.
10. Την υπ' αριθμ. Υ24/ 4.5 2018 ( ΦΕΚ τεύχος δεύτερο Αρ. Φύλλου 1546 ) Απόφαση « Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου».
11. Την υπ. αριθ. 604/24/4/2015 (B'770) Κοινή Υπουργική Απόφαση: «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ)» όπως τροποποιήθηκε με τις υπ.αριθμ. Δ23/οικ/48512/3922/27-10-2016 και Δ13/οικ/48838/2486 Υπουργικές Αποφάσεις.
12. Την υπ' αριθμ.πρωτ. 25576/3251/5.6.2015 ΚΥΑ του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Κοινή Υπουργική Απόφαση Σύστασης Αρχής Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων (ΦΕΚ 1114/11-6-2015, τ.Β΄)
13. Tην υπ' αρ.πρωτ. 16905/4347/10.05.2016 (1362 ΦΕΚ Β/2016) Απόφαση «Κανονισμός Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού».
14. Την υπ’ αριθ.Υ 226/27.12.2016 τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση (ΦΕΚ Β’ Αρ.φύλλου 978/ 19 -3-2018).
15. Την υπ’ αριθμ.58556/Δ1/20103 απόφαση της Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης περί ανανεώσεως της θητείας του Γενικού Διευθυντή του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.). (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 671/13 -11-2018).
16. Την υπ.αριθμ. 11664/Δ1/4275 Απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) ( Τεύχος ΥΟΔΔ Αρ.φύλλου 116/5-3-2018).
17. Την απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης περί εγκρίσεως της ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσων (ΠΔΕ) 2017, στη ΣΑΕ 093/8 του έργου με την ονομασία τεχνική βοήθεια στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το ΤΕΒΑ (ΑΔΑ: 62ΞΞ465Χ18Ε-91)
18. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 435/05.05.2017 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας περί ένταξης της Τεχνικής Βοήθειας της Διαχειριστικής Αρχής ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής .
19. Το γεγονός ότι οι ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας αφορούν στον προγραμματισμό, σχεδιασμό, προετοιμασία, διαχείριση, παρακολούθηση, αξιολόγηση, δημοσιότητα, εφαρμογή και έλεγχο του οικείου επιχειρησιακού προγράμματος της Διαχειριστικής Αρχής, καθώς και σε δραστηριότητες για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας για την υλοποίηση του προγράμματος αυτού.
20. Την αναγκαιότητα προσαρμογής του καθεστώτος υλοποίησης των ενεργειών τεχνικής βοήθειας στις απαιτήσεις της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 και στο νέο θεσμικό πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων, με σκοπό τη βελτίωση της υλοποίησης παρεμβάσεων και την αναβάθμιση της ποιότητας και της διαφάνειας των επιλέξιμων δαπανών, καθώς και τη μεγαλύτερη δυνατή θετική επίπτωση στην υποβοήθηση υλοποίησης των παρεμβάσεων.
21. Την υπ’ αριθ. ……………………… θετική γνώμη της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. που εκδόθηκε κατ’ άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. γγ του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204).
22. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Τον καθορισμό της διαδικασίας κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγράμματος τεχνικής βοήθειας, καθώς και των στοιχείων, που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας (Τ.Β.) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής/ ή / και Βασικής υλικής συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ) που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπaΐκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ)
Ειδικότερα:
o τη διαδικασία υποβολής, έγκρισης και επικαιροποίησής του,
o τα όρια χρηματοδότησης ανά κατηγορία ενέργειας,
o τις κατηγορίες και την επιλεξιμότητα των δαπανών για τις ενέργειες.
o τις διαδικασίες δημοσιότητας που εφαρμόζονται κατά την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο .
2. Τη διαδικασία κατάρτισης, λειτουργίας και διατήρησης καταλόγου προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας (Τ.Β.).
Ειδικότερα:
o τις διαδικασίες εγγραφής των ανωτέρω προσώπων στον κατάλογο,
o τους κανόνες δημοσιότητας, που εφαρμόζονται κατά την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών μέσω καταλόγου, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
o τις άλλες αναγκαίες λεπτομέρειες που αφορούν στη διαδικασία ανάθεσης και υλοποίησης ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας.
ΜΕΡΟΣ Α’
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
Άρθρο 1
Διαμόρφωση σχεδίου δράσης και Υλοποίηση Τεχνικής Βοήθειας - Κατάρτιση προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας
1.Το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ), το οποίο εποπτεύεται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ως αρμόδια Αρχή για τη διαχείριση, τον έλεγχο και το συντονισμό του Ε.Π./Προγράμματος Επισιτιστικής ή /και Βασικής Υλικής Συνδρομής, σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ.3 του Ν. 4314/2014, ως τούτο τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι δικαιούχος ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας στο (ΕΠ ΕΒΥΣ) του ΤΕΒΑ και καταρτίζει και εκτελεί το σχετικό πρόγραμμα.
Άρθρο 2
1. Το πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας καθώς και τυχόν αιτιολογημένες προτάσεις τροποποίησής του, καταρτίζεται από το ΕΙΕΑΔ ως αρμόδια Διαχειριστική Αρχή, και υποβάλλεται από τον Προϊστάμενό της προς έγκριση στον καθ’ ύλην αρμόδιο Γενικό Γραμματέα. Σε περίπτωση τροποποίησης, απαιτείται η συνυποβολή με το αίτημα τροποποίησης και απολογιστικών πινάκων πεπραγμένων του συγκεκριμένου έτους έως το χρόνο αίτησης.
2.Το πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας περιλαμβάνει τις ενέργειες, που αφορούν στον προγραμματισμό, σχεδιασμό, προετοιμασία, διαχείριση, παρακολούθηση, αξιολόγηση, δημοσιότητα, εφαρμογή και έλεγχο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής ή /και Βασικής Υλικής Συνδρομής καθώς και τις δραστηριότητες για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας για την υλοποίηση του και συνίσταται ιδίως στην προμήθεια αγαθών και λήψη υπηρεσιών, την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και δαπανών αμοιβών προσωπικού, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη δαπάνη που αποσκοπεί στην ενίσχυση της υλοποίησης των στόχων του Επιχειρησιακού προγράμματος. Περαιτέρω εξειδίκευση των επιλέξιμων κατηγοριών και δαπανών περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι της παρούσης, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.
Άρθρο 3
Στοιχεία προγράμματος ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας
Το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) ως αρμόδια Διαχειριστική Αρχή εκτελεί ενέργειες τεχνικής Βοήθειας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής ή /και Βασικής Υλικής Συνδρομής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Απόφαση.
Τα στοιχεία που συνοδεύουν την πρόταση των ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας πρέπει να είναι κατ’ελάχιστον τα ακόλουθα:
α. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος
β. Ο φορέας / δικαιούχος υλοποίησης
γ. Οι δράσεις του προγράμματος
δ. Κατηγορίες επιλέξιμων ενεργειών
ε. Λοιπά στοιχεία πληρότητας, σαφήνειας, σκοπιμότητας, ωριμότητας και επιλεξιμότητας της πρότασης
ΜΕΡΟΣ Β΄
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ , ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ - ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Άρθρο 4
Πεδίο Εφαρμογής
1. Οι διατάξεις της παρούσας ρυθμίζουν τη διαδικασία κατάρτισης και διατήρησης του καταλόγου προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών για το σκοπό εκτέλεσης ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας καθώς και τη λειτουργία του καταλόγου αναφορικά με τις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, στην περίπτωση κατά την οποία η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι άνω του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ και ίση ή κατώτερη από το ποσό των σαράντα χιλιάδων ( 40.000) ευρώ, καθώς και στην περίπτωση κατά την οποία η εκτιμώμενη αξία αυτής, χωρίς ΦΠΑ, είναι άνω του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ και ίση ή κατώτερη από το ποσό των εξήντα χιλιάδων ( 60.000) ευρώ.
2. Η τήρηση των διατάξεων της παρούσας αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση έτσι ώστε να διασφαλίζεται ένας προσήκων βαθμός δημοσιότητας κατά την ανάθεση προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών.
Άρθρο 5
Δημιουργία και Διατήρηση Καταλόγου Προμηθευτών και Παρόχων Υπηρεσιών
1. Η Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π. Επισιτιστικής ή / και Βασικής Υλικής Συνδρομής, για τις ανάγκες υλοποίησης ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας συγκροτεί και τηρεί κατάλογο προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών σύμφωνα με τις επιλέξιμες κατηγορίες ενεργειών τεχνικής βοήθειας.
2. Για τη δημιουργία καταλόγου αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο της Διαχειριστικής Αρχής, πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εγγραφή στις κατηγορίες ενεργειών του καταλόγου, που αναφέρονται στο παράρτημα της παρούσας και δύναται να εξειδικευτούν περαιτέρω. Η πρόσκληση παραμένει ανοικτή για όλη τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, ώστε να μην υφίσταται χρονικός ή άλλος περιορισμός στη δυνατότητα των προμηθευτών και των παρόχων υπηρεσιών να εγγραφούν στον κατάλογο.
3. Η εγγραφή στις κατηγορίες ενεργειών του καταλόγου πιστοποιείται με βεβαίωση, η οποία εκδίδεται από τον Προϊστάμενο της Διαχειριστικής Αρχής. Κατά την υποχρεωτική επικαιροποίηση των στοιχείων του εγγεγραμμένου προμηθευτή ή παρόχου υπηρεσιών, εκδίδεται εκ νέου βεβαίωση, ως ανωτέρω, η οποία ακολουθεί τις μεταβολές των στοιχείων στα οποία βασίζεται η εγγραφή.
Η εγγραφή στον Κατάλογο συνιστά προαπόδειξη πλήρωσης των κριτηρίων συμμετοχής, τεχνικής/επαγγελματικής ικανότητας και οικονομικής/χρηματοοικονομικής επάρκειας για την ανάληψη συγκεκριμένης κατηγορίας έργων.
4. Τα φυσικά/νομικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής στον κατάλογο, δυνάμει της πρόσκλησης, δύνανται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συγκεκριμένη/ες κατηγορία/ες ενεργειών υποβάλλοντας σχετική τυποποιημένη πρωτότυπη αίτηση, η οποία επισυνάπτεται στην πρόσκληση καθώς και τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της παρούσας. Διευκρινίζεται ότι ένα φυσικό/νομικό πρόσωπο δύναται να εγγραφεί σε περισσότερες κατηγορίες ενεργειών του καταλόγου.
5. Τα φυσικά/νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν στον κατάλογο προμηθευτών/παρόχων υπηρεσιών ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας υποχρεούνται τον Ιανουάριο του έτους 2021 να υποβάλουν επικαιροποιημένα τα στοιχεία τους στη ΔΑ του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ, που τηρεί τον κατάλογο. Σε διαφορετική περίπτωση θα διαγράφονται από τις κατηγορίες ενεργειών του καταλόγου για τις οποίες δεν προέβησαν στη διαδικασία επικαιροποίησης. Η εν λόγω διαγραφή δεν αφαιρεί το δικαίωμά τους να εγγραφούν εκ νέου, ακολουθώντας όμως την αρχική διαδικασία εγγραφής.
6. Η επικαιροποίηση θα πραγματοποιείται με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του οικονομικού φορέα, η οποία θα κατατίθεται πρωτότυπη στη ΔΑ του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ που τηρεί τον κατάλογο. Η υπεύθυνη δήλωση θα περιέχει όλα τα στοιχεία του άρθρου 6 που πρέπει να επικαιροποιηθούν, ενώ σε περίπτωση μη μεταβολής αυτών θα επιβεβαιώνει τοιαύτη.
7. Σε περίπτωση που επέλθει αλλαγή των στοιχείων του άρθρου 6 του οικονομικού φορέα μετά την υποβολή ή επικαιροποίηση των στοιχείων του, θα πρέπει τούτο να γνωστοποιείται στην κατά τα άνω αρμόδια υπηρεσία, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την επέλευση της αλλαγής.
Άρθρο 6
Διαδικασία εγγραφής στον κατάλογο - Περιεχόμενο Πρόσκλησης
1. Για την εγγραφή στον κατάλογο οι ενδιαφερόμενοι, οφείλουν να υποβάλλουν στη Διαχειριστική Αρχή, αντί των σχετικών δικαιολογητικών, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016, στο οποίο θα δηλώνουν για τα κατωτέρω αναφερόμενα στοιχεία. Σημειώνεται ότι το ΤΕΥΔ αφορά σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως τυχόν ειδικότερης πληρεξουσιότητας, α) τους ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριστές Ε.Π.Ε./Ι.Κ.Ε. γ) Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Α.Ε. καθώς και όλων των μελών του Δ.Σ. αυτής δ) τους νομίμους εκπροσώπους κάθε άλλου νομικού προσώπου.
Για την αξιολόγηση της πληρότητας του ΤΕΥΔ συγκροτείται επιτροπή αξιολόγησης η οποία εισηγείται στον Προϊστάμενο της Διαχειριστικής Αρχής την έκδοση βεβαίωσης εγγραφής στον Κατάλογο.
Στο ΤΕΥΔ θα δηλώνονται :
I. Η επωνυμία, έδρα, στοιχεία επικοινωνίας, η εκπροσώπηση στις περιπτώσεις νομικών προσώπων καθώς και το αντικείμενο δραστηριοποίησης τους, το οποίο θα πρέπει να είναι συναφές με το αντικείμενο των ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, κατά τα οριζόμενα στο παράρτημα της παρούσας.
II. Στοιχεία σχετικά με την προσωπική κατάσταση του ενδιαφερόμενου φυσικού / νομικού προσώπου, κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 73 παρ 1, 2 και 3 του Ν4412/2016 και ειδικότερα αναφορικά με:
Α) τη μη ύπαρξη τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης
α) για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης – πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος ( ΕΕ300 της 11.11.2008 σ.42)
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (EEC 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (EEL 192 της 31.7.2003, ο. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EEC 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (EEL 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (EEL 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008( Α' 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EEL 101 της 15.4.2011, ο. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215).
Η υποχρέωση αποκλεισμού ενδιαφερομένου εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Β) την εκπλήρωση των ασφαλιστικών και των φορολογικών υποχρεώσεων του ενδιαφερομένου.
Αποκλείεται από την εγγραφή οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος , εάν η Διαχειριστική Αρχή:
α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και
β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο ενδιαφερόμενος έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
γ) γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την Υ.Α. 2063/Δ1632/2011 (Β' 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα' και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. Αν ο ενδιαφερόμενος είναι Ελληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Τα ανωτέρω παύουν να εφαρμόζονται όταν ο ενδιαφερόμενος εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντος τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
Δύναται να προβλεφθεί παρέκκλιση α) από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό των ανωτέρω παραγράφων υπό στοιχεία Α και Β, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/ και β) από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό που προβλέπεται στην ανωτέρω παράγραφο υπό στοιχείο Β, όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί.
2. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εγγραφή στον κατάλογο δύναται να αναφέρει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις συμμετοχής των υποψηφίων που μπορεί να εκφράζονται ως ελάχιστα επίπεδα ικανότητας καθώς και τα στοιχεία που θα προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι και αφορούν στους λόγους αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ. 4 του ν. 4412/2016. Για όλα τα ανωτέρω, αντί της υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών που τα επιβεβαιώνουν, οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίζουν το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καταλλήλως προσαρμοσμένο. Σημειώνεται ότι το ΤΕΥΔ αφορά σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως τυχόν ειδικότερης πληρεξουσιότητας, α) τους ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριστές Ε.Π.Ε./Ι.Κ.Ε. γ) Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Α.Ε. καθώς και όλων των μελών του Δ.Σ. αυτής δ) τους νομίμους εκπροσώπους κάθε άλλου νομικού προσώπου.
Για την αξιολόγηση της πληρότητας του ΤΕΥΔ συγκροτείται επιτροπή αξιολόγησης η οποία εισηγείται στον Προϊστάμενο της Διαχειριστικής Αρχής την έκδοση βεβαίωσης εγγραφής στον Κατάλογο.
Ειδικότερα το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) θα αναφέρει :
Α) Στοιχεία σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του ενδιαφερόμενου φυσικού / νομικού προσώπου, σχετικά με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, του καθώς και σχετικά με τις τεχνικές ή/και επαγγελματικές ικανότητες του ενδιαφερόμενου φυσικού / νομικού προσώπου και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 75 του ν. 4412/2016.
Ειδικότερα:
α) Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας,
Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, δύναται να απαιτηθεί από τους ενδιαφερομένους να αποδείξουν ότι είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος - μέλος εγκατάστασής τους όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/2016 ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό.
Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, δύναται να ζητηθεί η απόδειξη ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού.
β) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια,
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, δύναται να επιβληθούν απαιτήσεις που να διασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν την αναγκαία οικονομική και χρηματοδοτική ικανότητα. Για το σκοπό αυτόν, μπορεί να απαιτηθεί ειδικότερα από τους οικονομικούς φορείς, να έχουν έναν ορισμένο ελάχιστο ετήσιο κύκλο εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που άπτεται των ενεργειών για τις οποίες θέλουν να συμμετέχουν στον κατάλογο. Επίσης, δύναται να απαιτηθεί η παροχή πληροφοριών σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς, παρουσιάζοντας την αναλογία, ιδίως, στοιχείων ενεργητικού και παθητικού. Δύναται επίσης να απαιτηθεί κατάλληλο επίπεδο ασφαλιστικής κάλυψης έναντι επαγγελματικών κινδύνων.
γ) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.
Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, δύναται να επιβληθούν απαιτήσεις που να εξασφαλίζουν ότι οι ενδιαφερόμενοι φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους και την εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. Ειδικότερα ότι: οι υποψήφιοι διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας, αποδεικνυόμενο με κατάλληλες συστάσεις από συμβάσεις που έχουν εκτελεστεί κατά το παρελθόν. Μπορεί να θεωρηθεί ότι ένας ενδιαφερόμενος για την εγγραφή στον κατάλογο δεν διαθέτει τις απαιτούμενες επαγγελματικές ικανότητες εάν διαπιστωθεί ότι έχει συγκρουόμενα συμφέροντα που ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την εκτέλεση σύμβασης που θα καταρτισθεί στο μέλλον. Για τις κατηγορίες του καταλόγου που απαιτούνται εργασίες τοποθέτησης ή εγκατάστασης, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων, η επαγγελματική ικανότητα των ενδιαφερομένων να παράσχουν αυτή την υπηρεσία ή να εκτελέσουν την εγκατάσταση ή τα έργα μπορεί να αξιολογείται βάσει τη τεχνογνωσία τους, την αποτελεσματικότητα, την εμπειρία και την αξιοπιστία τους.
Β) Στοιχεία που αφορούν επίσης στα εξής:
α) στη μη ύπαρξη σοβαρής ή επαναλαμβανόμενης πλημμέλειας κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, - την μη αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/ 2106,
β) ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το Δικαστήριο ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή δε βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,
γ) στη μη ύπαρξη επαρκώς ευλόγων ενδείξεων ότι συνήψε συμφωνίες με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) στη δυνατότητα αποτελεσματικής θεραπείας με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μέσα, μιας κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων, κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2106,
ε) στη δυνατότητα θεραπείας, με άλλα λιγότερο παρεμβατικά μέσα, μιας κατάστασης στρέβλωσης του ανταγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2106,
στ) το ότι δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, ότι δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 79 του ν. 4412/2106,
ζ) ότι δεν επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Αναθέτουσα ς Αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ’ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν στον αποκλεισμό, στην επιλογή ή στην ανάθεση,
η) στη μη διάπραξη σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητα του ως υποψηφίου.
Άρθρο 7
Διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μέσω καταλόγου και κανόνες δημοσιότητας
1. Οι διαδικασίες ανάθεσης μέσω καταλόγου του παρόντος άρθρου αφορούν σε συμβάσεις προμήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών με προϋπολογισμό ύψους από 20.001 έως 60.000 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και σε ενέργειες τεχνικής βοήθειας κατά τις διατάξεις του Μέρους Α΄, όπως εξειδικεύονται κάθε φορά στο παράρτημα της παρούσας.
2. Για συμβάσεις προϋπολογισμού από 20.001 ευρώ έως και 40.000 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ισχύουν τα ακόλουθα:
H Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στην οποία ορίζονται οι ειδικότεροι όροι, και οι προδιαγραφές για την υλοποίηση της σύμβασης την οποία δύναται να απευθύνει σε ένα μόνο φυσικό/νομικό πρόσωπο της επιλογής της εγγεγραμμένο στον κατάλογο, το οποίο βάσει των στοιχείων του καταλόγου, είναι σε θέση να υλοποιήσει με επάρκεια την υπό ανάθεση σύμβαση.
3. Για συμβάσεις με προϋπολογισμό από 40.001 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και μέχρι το ποσό των 60.000 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ισχύουν τα ακόλουθα:
Η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στην οποία ορίζονται οι ειδικότεροι όροι, και οι τεχνικές προδιαγραφές για την υλοποίηση της σύμβασης, όπως επίσης και τα κριτήρια ανάθεσης. Η διαγωνιστική διαδικασία πραγματοποιείται με την αποστολή της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε τρία κατ’ ελάχιστον φυσικά/νομικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στον κατάλογο, τα οποία βάσει των στοιχείων του καταλόγου και τις ειδικότερες απαιτήσεις του κατά περίπτωση έργου είναι σε θέση να υλοποιήσουν με επάρκεια τη σύμβαση.
4. Στην ανωτέρω πρόσκληση και ανάλογα με το ακολουθούμενο κριτήριο ανάθεσης αναφέρονται με σαφήνεια όλα τα απαραίτητα στοιχεία σχετικά με την οικονομική ή/και τεχνική προσφορά, καθώς και με τα ειδικότερα κριτήρια αξιολόγησής τους.
5. Τα δικαιολογητικά και τα αποδεικτικά μέσα, τα οποία θα είναι σύμφωνα με το άρθρο 80 του ν. 4412/2016 θα περιγράφονται αναλυτικά στις Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και πρέπει να ζητούνται πριν την υπογραφή της ανάθεσης ή την υπογραφή της σύμβασης.
6. Στην προκειμένη περίπτωση συμβάσεων με τον ως άνω προϋπολογισμό συγκροτείται επιτροπή αξιολόγησης προσφορών σύμφωνα με το άρθρο 221του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, η οποία εισηγείται στο αρμόδιο όργανο για την έκδοση της απόφασης ανάθεσης.
7. Δεν επιτρέπεται η ανάθεση κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου στον ίδιο προμηθευτή ή πάροχο υπηρεσιών συμβάσεων συνολικού προϋπολογισμού μεγαλύτερου ή ίσου με τα εκάστοτε αναφερόμενα κατώτατα όρια, όπως αυτά ορίζονται από το ενωσιακό δίκαιο, εντός του ίδιου οικονομικού έτους.
8. Η δημιουργία και διατήρηση του καταλόγου, μέσω δημοσιοποίησης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατά το άρθρο 6 της παρούσας καθώς και η ανάθεση με τις διαδικασίες που περιγράφονται στο παρόν άρθρο καλύπτουν την υποχρέωση δημοσιότητας.
9. Οι διαδικασίες ανάθεσης που αναφέρονται στο παρόν άρθρο δεν αναιρούν τις υποχρεώσεις της Αναθέτουσας Αρχής σχετικά με την καταχώριση των αναγκαίων στοιχείων στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ και στη Διαύγεια.
Άρθρο 8
Διαδικασία Ενστάσεων
1.Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης μέσω καταλόγου με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), δύνανται να υποβάλουν εγγράφως ένσταση κατά της απόφασης ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 127 του ν. 4412/2016. Η προθεσμία άσκησης ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο προμηθευτή ή πάροχο υπηρεσιών.
2.Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως ενώπιον της Διαχειριστικής Αρχής, και εξετάζεται από την αρμόδια Τριμελή Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων , η οποία συγκροτείται με απόφαση της Διαχειριστικής Αρχής σε ετήσια βάση σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016.
3.Τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων είναι διαφορετικά από τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών. Η επιτροπή ενστάσεων εξετάζει τις ενστάσεις τόσο ως προς την νομιμότητα της πράξης κατά της οποίας στρέφονται, όσο και ως προς την ουσία της υπόθεσης και γνωμοδοτεί προς το αρμόδιο όργανο της αναθέτουσας αρχής.
Άρθρο 9
Εκ των υστέρων δημοσιότητα
Για το σύνολο των συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας η αναθέτουσα αρχή οφείλει να αναρτά στην ιστοσελίδα του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ το αργότερο έως τις 28 Φεβρουαρίου εκάστου έτους, κατάλογο με τις αναθέσεις του παρελθόντος έτους, με προσδιορισμό του αντ ικειμένου, του ύψους της αμοιβής και των στοιχείων των αναδόχων των συμβάσεων.
Άρθρο 10
Τελικές ρυθμίσεις
Για ότι δεν προβλέπεται με την παρούσα απόφαση ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/08.08.2106) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» ως τροποποιημένες ισχύουν.
Άρθρο 11
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της.
Η απόφαση αυτή θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Οι ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας αφορούν ιδίως στα εξής θέματα:
Α. Διοικητικά - Λειτουργικά – Διαχείριση
Β. Δημοσιότητα- Προβολή- Ενέργειες Πληροφόρησης
Γ. Αγορά Εξοπλισμού - Προμήθεια αγαθών
Δ. Εμπειρογνωμοσύνες, Μελέτες, Έρευνες, Αξιολόγηση, Έργα Τεχνικής Υποστήριξης και Υπηρεσίες Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης.
Ε. Αξιολογήσεις - Επιμόρφωση προσωπικού Διαχειριστικής Αρχής /Εθνικής Αρχής Συντονισμού καθώς κα των Δικαιούχων και Εταίρων των Κοινωνικών Συμπράξεων.
ΣΤ. Παροχή υπηρεσιών
Ζ. Ενέργειες στο πλαίσιο επιτροπών ή ομάδων εργασίας
Η. Ενέργειες στο πλαίσιο ελέγχων της ορθής διαχείρισης και των συστημάτων διαχείρισης και πληρωμών σε φορείς υλοποίησης της πράξης.
Θ. Ενέργειες στο πλαίσιο επιθεωρήσεων ποιοτικού ελέγχου.
IV. Σχετικές διατάξεις
(i) Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α' 265/23.12.2014)
Άρθρο 45
«Διαχείριση Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση»
«Διαχείριση Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους»
«Α.1. Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους που ιδρύθηκε με τον Κανονισμό (ЕЕ) 223/2014, τον οποίο συμπλήρωσε ο Συμπληρωματικός Κανονισμός 532/2014, εφεξής καλούμενο TEBA, υποστηρίζει εθνικά συστήματα μέσω των οποίων διανέμονται στους άπορους τρόφιμα ή/και βασική υλική συνδρομή, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 του προαναφερόμενου Κανονισμού.
2. Εθνική Αρχή Συντονισμού της Εφαρμογής του TEBA είναι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - Γενική Γραμματεία Πρόνοιας.
3. Τα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής του άρθρου 32 του Κανονισμού, καθώς και εκείνων που περιλαμβάνονται σε άλλα άρθρα αυτού ή/και του Συμπληρωματικού, αναλαμβάνει το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ), το οποίο εποπτεύεται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
4. Τα καθήκοντα της Αρχής Πιστοποίησης του άρθρου 33 του Κανονισμού του TEBA αναλαμβάνει η Αρχή Πιστοποίησης, η οποία συνιστάται στο πλαίσιο του άρθρου 10 του παρόντος νόμου.
5. Τα καθήκοντα της Αρχής Ελέγχου του άρθρου 33 του Κανονισμού, αναλαμβάνει η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ), η οποία συνιστάται στο πλαίσιο του άρθρου 11 του παρόντος νόμου.
6. Οι διαδικασίες διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, των χρηματοδοτικών ροών, των πληρωμών, η χρήση και εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο ΟΠΣ, η ανταλλαγή δεδομένων κ.λπ., καθορίζονται με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
7. Οι δικαιούχοι φορείς πράξεων της παραγράφου 7 του άρθρου 1 του Κανονισμού (ЕЕ) 223/2014 και οι Οργανώσεις - Εταίροι της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου, οι οποίοι θα συνεργαστούν για την υλοποίηση των Πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος, συνυπογράφουν πρωτόκολλο συνεργασίας και δύναται να χρησιμοποιούν την επωνυμία: «Κοινωνική Σύμπραξη.......», στην οποία προστίθεται το όνομα της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή άλλης περιοχής την οποία αφορά η αντίστοιχη Πράξη.
8. Οι διαδικασίες, τα κριτήρια και οι όροι ένταξης των ωφελουμένων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα, καθορίζονται με Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Με όμοιες αποφάσεις ρυθμίζονται: α) τα θέματα που αφορούν στον καθορισμό των ειδών που θα διανεμηθούν, ανάλογα με τις διαμορφούμενες κοινωνικές συνθήκες και τις ανάγκες των ωφελουμένων, καθώς και στις διαδικασίες προμήθειας τους και β) κάθε θέμα σχετικό με την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
Άρθρο 48
Τεχνική βοήθεια
1. Οι ενέργειες τεχνικής βοήθειας αφορούν στον προγραμματισμό, σχεδίασμά, προετοιμασία, διαχείριση, παρακολούθηση, αξιολόγηση, δημοσιότητα, εφαρμογή και έλεγχο των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, καθώς και δραστηριότητες για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας για την υλοποίηση των προγραμμάτων. Οι ανωτέρω ενέργειες χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.
2. Οι ενέργειες τεχνικής βοήθειας συνίστανται ιδίως στην προμήθεια αγαθών και λήψη υπηρεσιών, την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και δαπανών αμοιβών προσωπικού, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη δαπάνη που αποσκοπεί στην ενίσχυση της υλοποίησης των στόχων και των προγραμμάτων της παραγράφου 1.
3. Δικαιούχοι πράξεων τεχνικής βοήθειας, στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας του οικείου ΕΠ είναι οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης, οι οποίες καταρτίζουν και εκτελούν προγράμματα ενεργειών τεχνικής βοήθειας, τα οποία εγκρίνονται από τον Γενικό ή Ειδικό Γραμματέα ή Περιφερειάρχη. Δικαιούχοι πράξεων τεχνικής βοήθειας δύναται να είναι και οι επιτελικές δομές ΕΣΠΑ, καθώς και δικαιούχοι όπως θα καθορίζονται από το Έγγραφο Εξειδίκευσης του ΕΠ. Τα προγράμματα ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας συμεριλαμβάνονται στην εξειδίκευση του ΕΠ του άρθρου 19.
4. Οι Ειδικές Υπηρεσίες της ΕΑΣ, η ΜΟΔ ΑΕ, η ΕΥ Διαχείρισης Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υποδομών ΣΔΙΤ, η Αρχή Πιστοποίησης, οι Επιτελικές Δομές ΕΣΠΑ των Υπουργείων, η Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, η Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής, η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ασκούν καθήκοντα δικαιούχου ενεργειών τεχνικής βοήθειας και καταρτίζουν και εκτελούν προγράμματα ενεργειών τεχνικής βοήθειας, στο πλαίσιο του ΕΠ τεχνική βοήθεια, καθώς και δικαιούχοι όπως θα καθορίζονται από το Έγγραφο Εξειδίκευσης του ΕΠ. Η Αρχή Ελέγχου καταρτίζει και εκτελεί πρόγραμμα ενεργειών τεχνικής βοήθειας που χρηματοδοτείται μόνο από εθνικούς πόρους.
5. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας μπορούν να καθορίζονται οι επιλέξιμες κατηγορίες ενεργειών τεχνικής βοήθειας, τα όρια χρηματοδότησης ανά κατηγορία ενεργειών, οι κατηγορίες δαπανών για το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος και το σκέλος που καλύπτεται από εθνικούς πόρους, οι διαδικασίες δημοσιότητας που εφαρμόζονται για την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Τα προγράμματα ενεργειών τεχνικής βοήθειας διακρίνονται στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος και στο σκέλος που καλύπτεται από αμιγώς εθνικούς πόρους. Το μέρος των προγραμμάτων αυτών που χρηματοδοτείται από αμιγώς εθνικούς πόρους εγκρίνεται σε κάθε περίπτωση και σε ετήσια βάση από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ύστερα από σχετική εισήγηση της ΕΑΣ/ΕΥΣΑΑ.
6. Η εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας γίνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 4/2002, αναλόγως εφαρμοζόμενες για την προγραμματική περίοδο 20142020 και με την επιφύλαξη του ενωσιακού δικαίου και της υπουργικής απόφασης της προηγούμενης παραγράφου". [Η εν λόγω παράγραφος καταργήθηκε με την παρ. 1 περίπτωση 5 του άρθρου 377 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/08.08.2016)].
7. Με απόφαση του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, δύνανται να συγκροτούνται επιτροπές ή ομάδες εργασίας και να ορίζονται εμπειρογνώμονες ή/και αξιολογητές στο πλαίσιο ενεργειών τεχνικής βοήθειας του παρόντος άρθρου, για την υποβοήθηση του έργου των Ειδικών Υπηρεσιών ή της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ή της Αρχής Πιστοποίησης. Ειδικά για το ΠΑΑ και το ΕΠΑΛΘ, ως αρμόδιος ορίζεται ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων.
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών δύνανται να ρυθμίζονται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 1 παράγραφοι 9, 3, 10 και 11 παρ. 2, της υπο-παραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α` 94), τα χιλιομετρικά όρια για μετακίνηση εντός και εκτός έδρας, το επιτρεπόμενο όριο των ημερών μετακίνησης εκτός έδρας, το καθεστώς αναγνώρισης εξόδων διανυκτέρευσης, καθώς και οι όροι καταβολής της ημερήσιας αποζημίωσης, για τις μετακινήσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο ενεργειών τεχνικής βοήθειας του ΕΣΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των ΠΑΑ και ΕΠΑλΘ, του ΕΟΧ και του Μηχανισμού «Διευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη».
9. Η υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού των Ειδικών Υπηρεσιών του ΕΣΠΑ 2014-2020 και της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ ΑΕ εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, στην οποία αναφέρονται σαφή και συγκεκριμένα στοιχεία που δικαιολογούν την ανωτέρω υπερωριακή εργασία. Στην απόφαση αυτή καθορίζεται ο αριθμός των υπαλλήλων, το χρονικό διάστημα και οι ώρες υπερωριακής απασχόλησής τους.
Οι πιστώσεις για την υπερωριακή απασχόληση των παραπάνω υπαλλήλων εγγράφονται στις συλλογικές αποφάσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων των Υπουργείων Οικονομίας και Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αντίστοιχα.
Η αποζημίωση για το σύνολο του προσωπικού δύναται να καταβάλλεται από τη ΜΟΔ ΑΕ και θα καλύπτεται από τη συγχρηματοδοτούμενη Τεχνική Βοήθεια των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 -2020. Ειδικότερα ζητήματα εφαρμογής του προηγούμενου εδαφίου δύναται να ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.
(ii) Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α ' 147/08.08.2016)
Άρθρο 119
Συμβάσεις ενεργειών τεχνικής βοήθειας
1. Σε περίπτωση συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών κάτω των ορίων, οι οποίες αφορούν ενέργειες τεχνικής βοήθειας των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων ή/και ταμείων, οι αναθέτουσες αρχές ή/και οι δικαιούχοι ενεργειών τεχνικής βοήθειας κατά την έννοια του ν. 4314/2014 μπορούν να προσφεύγουν και στις διαδικασίες των παραγράφων 2 και 3 κατά περίπτωση.
2. Με αιτιολογημένη απόφαση του Ειδικού ή Γενικού Γραμματέα Υπουργείου ή του Περιφερειάρχη στον οποίο υπάγεται η αρμόδια για την εκτέλεση των ενεργειών τεχνικής βοήθειας υπηρεσία επιτρέπεται, κατόπιν αποστολής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η σύναψη σύμβασης προμήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών με ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο της επιλογής του εγγεγραμμένο σε κατάλογο προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών, ο οποίος καταρτίζεται και τηρείται για το σκοπό εκτέλεσης ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας. Προσφυγή στη διαδικασία αυτή επιτρέπεται εφόσον η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ. Το σχετικό συμφωνητικό υπογράφεται από το ως άνω όργανο.
3. Με αιτιολογημένη απόφαση του Ειδικού ή Γενικού Γραμματέα Υπουργείουή του Περιφερειάρχη στον οποίο υπάγεται η αρμόδια για την εκτέλεση των ενεργειών τεχνικής βοήθειας υπηρεσία επιτρέπεται, με επιλογή μεταξύ τριών (3) τουλάχιστον προσφορών που λαμβάνονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα της επιλογής του εγγεγραμμένα σε κατάλογο προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών, ο οποίος καταρτίζεται και τηρείται για το σκοπό εκτέλεσης ενεργειών τεχνικής βοήθειας, κατόπιν αποστολής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς αυτούς, η σύναψη σύμβασης προμήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών. Προσφυγή στη διαδικασία αυτή επιτρέπεται εφόσον η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. Το σχετικό συμφωνητικό υπογράφεται από το ως άνω όργανο.
4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ή του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ρυθμίζεται η διαδικασία κατάρτισης και τήρησης των καταλόγων προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών ενεργειών τεχνικής βοήθειας για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, και εξειδικεύονται οι όροι εγγραφής των οικονομικών φορέων σε αυτούς, οι όροι επιλογής του αναδόχου κατά τις παραγράφους 2 και 3, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
5. Αν η αρμόδια για την εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας υπηρεσία δεν υπάγεται σε Γενικό ή Ειδικό Γραμματέα Υπουργείου, οι αποφάσεις των παραγράφων 2 και 3 εκδίδονται από το όργανο στο οποίο υπάγεται και στην περίπτωση νομικών προσώπων από το αρμόδιο, σύμφωνα με το οικείο θεσμικό πλαίσιο, αποφασίζον όργανο.
6. Σε περίπτωση συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών, οι οποίες αφορούν σε ενέργειες τεχνικής βοήθειας των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων ή/και ταμείων, η σύναψη αυτών κατά το άρθρο 118, χωρεί με αιτιολογημένη απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας για την εκτέλεση των ενεργειών τεχνικής βοήθειας υπηρεσίας. Το σχετικό συμφωνητικό όπου απαιτείται υπογράφεται από αυτόν.
Άρθρο 79
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (άρθρο 59 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Κατά την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής ή κατά την υποβολή προσφορών στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων άνω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές δέχονται το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο αποτελείται από ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν,
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με τα άρθρα 75, 76 και 77
γ) κατά περίπτωση, τηρεί τους αντικειμενικούς κανόνες και κριτήρια που έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 84.
Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 78, το ΕΕΕΣ περιέχει επίσης τις ως άνω πληροφορίες όσον αφορά τους φορείς αυτούς. Το ΕΕΕΣ αποτελείται από επίσημη δήλωση του οικονομικού φορέα ότι ο σχετικός λόγος αποκλεισμού δεν ισχύει και/ή ότι πληρούται το σχετικό κριτήριο επιλογής και παρέχει τις κατάλληλες πληροφορίες, όπως απαιτείται από την αναθέτουσα αρχή. Το ΕΕΕΣ προσδιορίζει τη δημόσια αρχή ή το τρίτο μέρος που είναι υπεύθυνο για την έκδοση των σχετικών δικαιολογητικών και περιλαμβάνει επίσημη δήλωση ότι ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση, εφόσον του ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα εν λόγω δικαιολογητικά.
Όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε βάση δεδομένων, σύμφωνα με την παρ. 6, το ΕΕΕΣ περιέχει επίσης τις πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως την ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, την απαραίτητη δήλωση συναίνεσης.
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να χρησιμοποιήσουν εκ νέου ΕΕΕΣ το οποίο έχει ήδη χρησιμοποιηθεί σε προηγούμενη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, εφόσον επιβεβαιώνουν ότι οι πληροφορίες του εγγράφου εξακολουθούν να είναι αληθείς.
2. Κατά την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής ή κατά την υποβολή προσφορών στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων πλην της απευθείας ανάθεσης των άρθρων 118 και 328, οι αναθέτουσες αρχές δέχονται ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν,
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με τα άρθρα 75, 76 και 77,
γ) κατά περίπτωση, τηρεί τους αντικειμενικούς κανόνες και κριτήρια που έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 84 και
δ) εφόσον η εκτιμώμενη αξία της υπό ανάθεσης σύμβασης υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ, ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 (Α` 30).
Τα δεύτερο έως πέμπτο εδάφια της παραγράφου 1 εφαρμόζονται αναλόγως και στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων.
3. Για τις συμβάσεις άνω των ορίων, το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016, και παρέχεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή.
4. Για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, η Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 53, μπορεί να εκδίδει αντίστοιχο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης, όπου απαιτείται, κατά τις διατάξεις του παρόντος. Μέχρι την έκδοση του τυποποιημένου εντύπου του προηγούμενου εδαφίου, γίνεται δεκτή υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986.
5. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
Πριν από την ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή, εξαιρουμένων των συμβάσεων που βασίζονται σε συμφωνίες-πλαίσιο, όταν οι συμβάσεις αυτές συνάπτονται δυνάμει της παρ. 4 του άρθρου 39 ή της περίπτωσης α΄ της παρ. 5 του άρθρου 39, απαιτεί από τον προσφέροντα, στον οποίο έχει αποφασίσει να αναθέσει τη σύμβαση να υποβάλει ενημερωμένα τα σχετικά δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα άρθρα 79, και κατά περίπτωση το άρθρο 80. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα πιστοποιητικά που έχουν παραληφθεί, σύμφωνα με τα άρθρα 80 και 82.
6. Κατά παρέκκλιση της παρ. 5, οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής.
Κατά παρέκκλιση της παρ. 5, οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση ή συνάψει τη συμφωνία -πλαίσιο, διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά.
Για τον σκοπό του πρώτου εδαφίου, η Γενική Δ/νση Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και οι αρμόδιοι φορείς τήρησης των βάσεων δεδομένων, διασφαλίζουν ότι οι βάσεις δεδομένων, οι οποίες περιέχουν σχετικές πληροφορίες για τους οικονομικούς φορείς και μπορούν να χρησιμοποιούνται από τις αναθέτουσες αρχές, μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται υπό τις ίδιους όρους από τις αναθέτουσες αρχές άλλων κρατών-μελών.
7. Η Γενική Δ/νση Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, διαθέτει και ενημερώνει στο e-Certis πλήρη κατάλογο των βάσεων δεδομένων, οι οποίες περιλαμβάνουν σχετικές πληροφορίες για τους οικονομικούς φορείς και μπορούν να χρησιμοποιούνται από τις αναθέτουσες αρχές άλλων κρατών μελών. Κατόπιν αιτήσεως, η εν λόγω Γενική Διεύθυνση κοινοποιεί στα λοιπά κράτη-μέλη και στην Αρχή κάθε πληροφορία που αφορά τις βάσεις δεδομένων του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 79Α
Υπογραφή Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης
1. Κατά την υποβολή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
2. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
3. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και για την υπογραφή του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) το οποίο εκδίδει η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.).
Άρθρο 379
Έναρξη ισχύος (άρθρα 90 παράγραφοι 1-2 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και 106 παράγραφοι 1-2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
[…] 5. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 119, της παραγράφου 8 του άρθρου 200, καθώς και του άρθρου 329 αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2017.[...]
13. Η ισχύς της περίπτωσης 62 και 70 της παραγράφου 1 του άρθρου 377 αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2017.
V. Επί της σκοπιμότητας, της νομοθετικής εξουσιοδότησης και του περιεχομένου της Υπουργικής Απόφασης
Η προτεινόμενη Κοινή Υπουργική Απόφαση αφορά, ως προελέχθη, στον καθορισμό της διαδικασίας κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας του Ε.Π. Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής που χρηματοδοτείται από το ΤΕΒΑ (Μέρος Α', άρθρα 1 έως 3) και στη διαδικασία κατάρτισης, λειτουργίας και διατήρησης καταλόγου προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας στο πλαίσιο υλοποίησης των ως άνω προγραμμάτων (Μέρος Β', άρθρα 4 έως 10). Στο Μέρος Β' θίγονται θέματα δημοσίων συμβάσεων καθώς στα εν λόγω άρθρα ορίζονται α) οι διαδικασίες εγγραφής προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας στον κατάλογο, β) οι κανόνες δημοσιότητας, που εφαρμόζονται κατά την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών μέσω καταλόγου, και γ) άλλες αναγκαίες λεπτομέρειε ς που αφορούν στη διαδικασία ανάθεσης και υλοποίησης ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας των δικαιούχων φορέων.
Σημειώνεται ότι η διαδικασία εγγραφής προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών Τεχνικής Βοήθειας στον κατάλογο στηρίζεται στην υποβολή τυποποιημένης δήλωσης της παραγράφου 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 (ΤΕΥΔ), η οποία αποτελεί προκαταρκτική απόδειξη για τη μη ύπαρξη λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής για τη συμμετοχή οικονομικών φορέων στη διαγωνιστική διαδικασία ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Α. Η σκοπιμότητα έκδοσης της υποβληθείσας ΚΥΑ προκύπτει από την ίδια την εξουσιοδοτική διάταξη του ν. 4412/2016, άρθρα 119 παρ. 4 και αναλύεται περαιτέρω στο προοίμιο της εν λόγω απόφασης. Ειδικότερα, στο σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης προβλέπεται ότι “οι ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας αφορούν στον προγραμματισμό, σχεδιασμό, προετοιμασία, διαχείριση, παρακολούθηση, αξιολόγηση, δημοσιότητα, εφαρμογή και έλεγχο του οικείου επιχειρησιακού προγράμματος της Διαχειριστικής Αρχής, καθώς και δραστηριότητες για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας για την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών”. Περαιτέρω, αναφέρεται ως λόγος έκδοσης της εν λόγω απόφασης η “αναγκαιότητα προσαρμογής του καθεστώτος υλοποίησης των ενεργειών τεχνικής βοήθειας στις απαιτήσεις της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 και στο νέο θεσμικό πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων, με σκοπό τη βελτίωση της υλοποίησης παρεμβάσεων και την αναβάθμιση της ποιότητας και της διαφάνειας των επιλέξιμων δαπανών, καθώς και τη μεγαλύτερη δυνατή θετική επίπτωση στην υποβοήθηση υλοποίησης των παρεμβάσεων”.
Συναφώς επισημαίνεται ότι δυνάμει της νομοθετικής εξουσιοδότησης της παραγράφου 4 του άρθρου 119 του ν. 4412/2016 έχει ήδη εκδοθεί η ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.02.2017 (ΦΕΚ/Β/03.03.2017), όπως τροποποιήθηκε κι ισχύει με την ΥΑ 120497/ΕΥΣΣΑ 2403/03.11.2017 (ΦΕΚ 3943/Β/9.11.2017) και την ΥΑ 28876/ΕΥΣΣΑ498/12.3.2018 (ΦΕΚ 938/Β/16.03.2018), με την οποία ορίστηκαν οι διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας κι αφορά, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 αυτής, στις αρμόδιες αρχές για τη διαχείριση των Ε.Π./Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 - 2020, όπως αναφέρονται στην παρ. 1α του άρθρου 4 και στις παρ. 1Α και 2 του άρθρου 62 του ν. 4314/2014 (περιλαμβανομένης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας).
Στις εν λόγω αναφερόμενες Διαχειριστικές, ωστόσο, δεν περιλαμβάνεται ρητώς η αρμόδια Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΤΕΒΑ, η σύσταση της οποίας προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 45 του ν. 4314/2014. Ως εκ τούτου η δημιουργία και διατήρηση καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας από την εν λόγω Διαχειριστική Αρχή δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της προαναφερόμενης ΥΑ και χρήζουν αυτοτελούς ρύθμισης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα τόσο στην εξουσιοδοτική διάταξη της παραγράφου 6 του ως άνω άρθρου στο οποίο ορίζεται ότι «οι διαδικασίες διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, των χρηματοδοτικών ροών, των πληρωμών, η χρήση και εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο ΟΠΣ, η ανταλλαγή δεδομένων κ.λπ., καθορίζονται με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» όσο και στην εξουσιοδοτική διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 119 του ν. 4412/2016 .
Β. Επί της νομοθετικής εξουσιοδότησης του άρθρου 119 παρ. 4 του ν. 4412/2016
Στην προκειμένη περίπτωση, αναφορικά με τη νομοθετική εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 119 του ν. 4412/2016 σε σχέση με το εξεταστέο σχέδιο Υπουργικής Απόφασης, παρατηρητέα είναι τα ακόλουθα:
(i) Εισαγωγικά επισημαίνεται ότι, για λόγους νομοτεχνικής αρτιότητας, δέον όπως μνημονεύεται ρητά στο προοίμιο της υποβληθείσας ΚΥΑ και η παράγραφος της εξουσιοδοτικής διάταξης του άρθρου 45 του ν. 4314/2014.
(ii) Περαιτέρω, ως προελέχθη, το υποβληθέν σχέδιο Υπουργικής Απόφασης ερείδεται στη νομοθετική εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 119 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την οποία “ρυθμίζεται η διαδικασία κατάρτισης και τήρησης των καταλόγων προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών ενεργειών τεχνικής βοήθειας για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, και εξειδικεύονται οι όροι εγγραφής των οικονομικών φορέων σε αυτούς, οι όροι επιλογής του αναδόχου κατά τις παραγράφους 2 και 3, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα”. Δεδομένης, λοιπόν, της χρήσης του όρου “εξειδικεύονται” στη νομοθετική εξουσιοδότηση δεν φαίνεται να καταλείπονται περιθώρια παρέκκλισης των ρυθμίσεων που προβλέπει η Υπουργική Απόφαση για τους “όρους εγγραφής των οικονομικών φορέων” και τους “όρους επιλογής του αναδόχου κατά τις παραγράφους 2 και 3” από την ουσιαστική ρύθμιση των διατάξεων του ν. 4412/2016.
Σχετικά με τα ανωτέρω σημειώνονται τα εξής:
α. Στο άρθρο 6 του υποβληθέντος σχεδίου Υπουργικής Απόφασης, όπου ορίζεται η διαδικασία εγγραφής στον κατάλογο και προβλέπονται τα απαιτούμενα στοιχεία που πρέπει να δηλώνονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) από τους ενδιαφερόμενους για την εγγραφή τους σε αυτόν και η οποία αφορά στους όρους εγγραφής των οικονομικών φορέων στον κατάλογο υπάρχουν ευθείες παραπομπές στα άρθρα 73 έως 75 του ν. 4412/2016 αναφορικά με τους λόγους αποκλεισμού και τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής των οικονομικών φορέων στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης. Παρατηρείται, ωστόσο, η ύπαρξη σημείων παρέκκλισης από τα προβλεπόμενα στα ως άνω άρθρα, τα οποία θα πρέπει να εντοπισθούν και να προσαρμοστούν κατάλληλα. Ενδεικτικά αναφέρεται η περίπτωση της παραγράφου 1Α του άρθρου 6, όπου γίνεται αναφορά στη μη ύπαρξη «τελεσίδικης» καταδικαστικής απόφασης αντί της προβλεπόμενης στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 «αμετάκλητης» καταδικαστικής απόφασης.
Περαιτέρω, οι διατάξεις των άρθρων 73 έως 75 του ν. 4412/2016 δεν παρατίθενται ως έχουν αλλά αποσπασματικά. Ως εκ τούτου σκόπιμη θα ήταν η παραπομπή στα άρθρα 73 έως 75 του ν. 4412/2106 χωρίς περαιτέρω παράθεση του κειμένου των άρθρων, προκειμένου να μην προκαλείται σύγχυση και ανασφάλεια δικαίου περί της εφαρμοστέας διάταξης και, επιπλέον, να είναι δυνατή η προσαρμογή της ΚΥΑ στο κείμενο των διατάξεων του ν. 4412/2016, ως εκάστοτε τροποποιούνται και ισχύουν. Τα ανωτέρω ισχύουν και ως προς τους κανόνες προαπόδειξης και το περιεχόμενο του ΤΕΥΔ, σύμφωνα με τα αρ. 79 και 79 Α.
β. Στην παράγραφο 1 και 2 του άρθρου 6, αναφέρεται ότι «Σημειώνεται ότι το ΤΕΥΔ αφορά σε κάθε περίπτωση ανεξαρτήτως τυχόν ειδικότερης πληρεξουσιότητας, α) τους ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριστές Ε.Π.Ε./Ι.Κ.Ε. γ) Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Α.Ε. καθώς και όλων των μελών του Δ.Σ. αυτής δ) τους νομίμους εκπροσώπους κάθε άλλου νομικού προσώπου”. Η εν λόγω διατύπωση, η οποία στο πλαίσιο του ν. 4412/2016 σχετίζεται με τους λόγους αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του οικείου νόμου, διαφαίνεται ως αλυσιτελής στο παρόν σημείο αναφοράς. Εάν, ωστόσο, η αληθής βούληση είναι ο ορισμός των δυνάμενων να υπογράψουν το ΤΕΥΔ, δέον όπως υπάρξει ευθεία παραπομπή στα άρθρα 79 και 79Α του ν. 4412/2016.
Γ. Επί του περιεχομένου των προτεινόμενων διατάξεων, παρατηρητέα είναι τα εξής:
(i) Εισαγωγικά παρατηρείται ότι για λόγους νομοτεχνικής αρτιότητας της υποβληθείσας ρύθμισης και αποφυγής πρόκλησης σύγχυσης, δέον όπως διευκρινιστεί εάν οι αναφορές στο κείμενο της ΚΥΑ τόσο στη «Διαχειριστική Αρχή» όσο και στην «Αναθέτουσα Αρχή» ταυτίζονται ή όχι.
(ii) Στην περ. 1 της παραγράφου 22 του Προοιμίου της προτεινόμενης ΚΥΑ ορίζεται ότι στο Μέρος Α’ θα ρυθμίζονται «διαδικασίες δημοσιότητας που εφαρμόζονται κατά την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο», ενώ η συγκεκριμένη θεματική ανήκει στο Μέρος Β’ της υποβληθείσας ΚΥΑ, όπως και αναφέρεται στην περ. 2 της ως άνω παραγράφου.
(iii) Στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 σκόπιμο θα ήταν να αντικατασταθεί η φράση «όλη τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2014-2020» από τη φράση «όλη τη διάρκεια του Επιχειρησιακού Προγράμματος», προκειμένου να περιλάβει και την επέκταση της προγραμματικής περιόδου λόγω του κανόνα ν+2 έως το 2022.
(iv) Στο άρθρο 5 της υποβληθείσας ρύθμισης εμφανίζονται αναφορές στην υποβολή της αίτησης εγγραφής στον κατάλογο καθώς και της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στη Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ που τηρεί τον κατάλογο, χωρίς ωστόσο, να διευκρινίζεται ο τρόπος της υποβολής.
(v) Στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 και στη φράση «η εγγραφή στον Κατάλογο συνιστά προαπόδειξη πλήρωσης των κριτηρίων συμμετοχής, τεχνικής/επαγγελματικής ικανότητας και οικονομικής/χρηματοοικονομικής επάρκειας για την ανάληψη συγκεκριμένης κατηγορίας έργων» θα πρέπει να προστεθεί και η φράση «μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού».
(vi) Στην παράγραφο 6 του άρθρου 5 ρυθμίζεται η υποχρέωση επικαιροποίησης των στοιχείων του Καταλόγου από τον οικονομικό φορέα με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, αντί της πρόβλ εψης υποβολής ΤΕΥΔ.
(vii) Στο άρθρο 6 σκόπιμο είναι αναδιαταχθεί το περιεχόμενό του προκειμένου στην παρ. 1 να αναφέρεται τι θα προβλέπει η πρόσκληση για την εγγραφή στον Κατάλογο (λόγοι αποκλεισμού, κριτήρια επιλογής) και στην παρ. 2 να ρυθμίζεται η υποβολή ΤΕΥΔ ως προκαταρκτική απόδειξη.
(viii) Στην περίπτωση ΙΙ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 της προτεινόμενης ΚΥΑ και στη φράση «[…] κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 73 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 4412/2016 […]» θα πρέπει να προστεθεί και η παράγραφος 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, καθώς η υποβληθείσα ρύθμιση περιλαμβάνει αναφορές στην εν λόγω παράγραφο του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 (βλ. περ. Β παρ. 2 του άρθρου 6 της προτεινόμενης ρύθμισης).
(ix) Στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 θα πρέπει να απαλειφθεί η φράση «Για την αξιολόγηση της πληρότητας του ΤΕΥΔ συγκροτείται επιτροπή αξιολόγησης η οποία εισηγείται στον Προϊστάμενο της Διαχειριστικής Αρχής της έκδοση βεβαίωσης εγγραφής στον Κατάλογο», καθώς επαναλαμβάνεται στην αμέσως προηγούμενη παράγραφο 1 του ως άνω άρθρου.
(x) Στην παρ. 1 του άρθρου 7 του σχεδίου της υπό εξέτασης ΚΥΑ, όπου ορίζονται οι διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων μέσω του καταλόγου, ορίζεται ότι «οι διαδικασίες ανάθεσης μέσω καταλόγου του παρόντος άρθρου αφορούν σε συμβάσεις προμήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών με προϋπολογισμό ύψους από 20.001 έως 60.000 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και σε ενέργειες τεχνικής βοήθειας κατά τις διατάξεις του Μέρους Α’, όπως εξειδικεύονται κάθε φορά στο παράρτημα της παρούσας». Η συγκεκριμένη, ωστόσο, διατύπωση δύναται να δημιουργήσει σύγχυση καταλείποντας την εντύπωση ότι είναι δυνατή μέσω του εν λόγω καταλόγου η ανάθεση δημοσίων συμβάσεων με προϋπολογισμό από 20.001 έως 60.000 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ εν γένει και όχι μόνο αυτών των οποίων και ο προϋπολογισμός κυμαίνεται εντός των συγκεκριμένων χρηματικών ορίων αλλά και αφορούν σε ενέργειες τεχνικής βοήθειας κατά τις διατάξεις του Μέρους Α’ της προτεινόμενης ΚΥΑ.
(xi) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 της προτεινόμενης ΚΥΑ, όπου αναφέρεται η διαδικασία ενστάσεων, παρέλκει η αναφορά του δεύτερου εδαφίου για την προθεσμία άσκησης της ένστασης, δεδομένης της ευθείας παραπομπής στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016 στο πρώτο εδάφιο της εν λόγω παραγράφου.
(xii) Στο άρθρο 10 της υπό εξέταση ΚΥΑ σκόπιμο είναι να αφαιρεθεί η φράση “ως τροποποιημένες ισχύουν”, καθώς αποτελεί πλεονασμό και ενδέχεται να δημιουργήσει ερμηνευτικά ζητήματα, σε αντιδιαστολή με άλλες διατάξεις στις οποίες δεν θα υπάρχει η ως άνω διατύπωση.
(xiii) Τέλος, επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016 (“Μέθοδοι υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης”) στην οποία ορίζεται ότι “η σύμβαση δεν κατατέμνεται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται η εφαρμογή οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος νόμου, εκτός αν αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους” τυγχάνει εφαρμογής και στις υπό εξέταση δημόσιες συμβάσεις σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 4412/2016. Συναφώς επισημαίνεται ότι σκόπιμο θα ήταν στην παράγραφο 7 του άρθρου 7 της υποβληθείσας ΚΥΑ, όπου ορίζεται ότι «δεν επιτρέπεται η ανάθεση κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου στον ίδιο προμηθευτή ή πάροχο υπηρεσιών συνολικού προϋπολογισμού μεγαλύτερου ή ίσου με τα εκάστοτε αναφερόμενα κατώτατα όρια, όπως αυτά ορίζονται από το ενωσιακό δίκαιο, εντός του ίδιου οικονομικού έτους», να διευκρινιστεί ότι πρόκειται για συμβάσεις ομοειδείς, που αφορούν την προμήθεια ομοιογενών αγαθών ή ιδίου τύπου παροχή υπηρεσιών.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, η Αρχή, σύμφωνα με την παράγραφο 2 περ. γ’ (γγ) του άρθρου 2 του ν. 4013/2011, αποφασίζει ομόφωνα, την παροχή σύμφωνης γνώμης επί της προτεινόμενης Κοινής Υπουργικής Απόφασης υπό την επιφύλαξη των ανωτέρω παρατηρήσεων και επισημάνσεων .
Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2019
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Καταπόδης