Διοικητικό Έγγραφο

ΓΝΩΜΗ Γ6/2019
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ (γγ) Ν.4013/2011)
Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Στην Αθήνα σήμερα την 01η Μαρτίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαεννιά (2019) ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30 π.μ., επί της οδού Κεφαλληνίας 45 και Κομνά Τράκα, όπου και η έδρα της, συνήλθε η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ σε συνεδρίαση, μετά από σχετική πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νομίμως σε όλα τα μέλη της Αρχής.
1. Αντιπρόεδρος: Χριστίνα Μπουσουλέγκα (Προεδεύουσα)
2. Μέλη : Κωνσταντίνος Βαρδακαστάνης, Δημήτριος Λουρίκας, Μαρία Στυλιανίδη, Ερωφίλη Χριστοβασίλη
Τα αναπληρωματικά μέλη καίτοι προσκληθέντα, δεν εκλήθησαν αφού δεν παρέστη ανάγκη.
Γραμματέας: Μαρία Αντωνοπούλου
Εισηγητές: Ευάγγελος Ιατρού, μηχανικός και Ηλιάνα Κανταρτζή, Νομικός, μέλη του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ
Κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης παρέστη η Μίνα Καλογρίδου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών, Χριστίνα Καξιρή, Προϊσταμένη του Τμήματος Γνωμοδοτήσεων και μέσω τηλεδιάσκεψης οι εισηγητές, οι οποίοι αποδεσμεύτηκαν πριν από την έναρξη της διαδικασίας της ψηφοφορίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής και τη λήψη της απόφασης.
Θέμα: Διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Αρχής, κατ’ άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. γγ' του ν. 4013/2011, επί σχεδίου απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο ‘’Εξειδίκευση του είδους των παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο και ανά κατηγορία μελέτης σε ό,τι αφορά τα συγκοινωνιακά (οδικά) έργα, τα υδραυλικά, τα λιμενικά και τα κτιριακά έργα’’, η οποία προτείνεται να εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 196 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147).
Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. ΔΝΣ/οικ. 8260/ΦΝ466/31.1.2019 (α.π εισερχ. Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 601/31.1.2019) έγγραφο της Διεύθυνσης Νομοθετικού Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με το συνημμένο σε αυτό σχέδιο απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών υπό τον ανωτέρω τίτλο.
I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις
1. Με το αρ. πρωτ. ΔΝΣ/οικ. 8260/ΦΝ466/31.1.2019 (α.π εισερχ. Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 601/31.1.2019) έγγραφο της Διεύθυνσης Νομοθετικού Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών διαβιβάσθηκε στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (εφεξής και Αρχή) σχέδιο απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο ‘’Εξειδίκευση του είδους των παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο και ανά κατηγορία μελέτης σε ό,τι αφορά τα συγκοινωνιακά (οδικά) έργα, τα υδραυλικά, τα λιμενικά και τα κτιριακά έργα’’, προκειμένου για την έκδοση της σύμφωνης γνώμης της Αρχής κατ’ άρθ. 2 παρ. 2 περ. γ’ υποπερ. γγ’ του ν. 4013/2011.
Η προτεινόμενη απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών σκοπείται να εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 196 (‘’Τεχνικές προδιαγραφές’’) του ν. 4412/2016 ''Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών &Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)'‘ (ΦΕΚ Α’ 147/8.8.2016).
ΙΙ. Αρμοδιότητα Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
2. Στις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ' του ν. 4013/2011 ‘’Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων […] και άλλες διατάξεις’’ (ΦΕΚ Α’ 204/15.9.2011) προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:
«2. Η Αρχή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: […] γ) Γνωμοδοτεί για τη νομιμότητα κάθε διάταξης σχεδίου νόμου ή κανονιστικής πράξης που αφορά στις δημόσιες συμβάσεις και συμμετέχει στις οικείες νομοπαρασκευαστικές επιτροπές. Τα αρμόδια όργανα οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τη γνώμη της Αρχής. Ειδικότερα: αα) Η Αρχή γνωμοδοτεί επί των διατάξεων σχεδίων νόμων που αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις πριν από την κατάθεσή τους στη Βουλή. [...] ββ) Τα προεδρικά διατάγματα, κατά το μέρος που ρυθμίζουν θέματα δημοσίων συμβάσεων, εκδίδονται μετά από γνώμη της Αρχής. […] γγ) Οι λοιπές κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση νόμου, εξαιρουμένων των προκηρύξεων, καθώς και οι κανονισμοί άλλων δημοσίων οργάνων και αναθετουσών αρχών, όπως ιδίως οι κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 2286/1995, συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών εσωτερικής λειτουργίας των κατά περίπτωση αρμόδιων ελεγκτικών διοικητικών οργάνων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, κατά το μέρος που οι εν λόγω πράξεις και κανονισμοί ρυθμίζουν θέματα δημοσίων συμβάσεων, εκδίδονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρχής. Η γνωμοδοτική αρμοδιότητα της παρούσας περίπτωσης ασκείται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση των ανωτέρω σχεδίων διατάξεων στην Αρχή, με μέριμνα του οικείου οργάνου. Με την άπρακτη παρέλευση της άνω προθεσμίας τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη της Αρχής.»
3. Δεδομένου ότι το εξεταζόμενο σχέδιο Υπουργικής Απόφασης (ΥΑ), ως παρατίθεται κατωτέρω υπό παράγραφο 4 της παρούσας, περιλαμβάνει, κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 2 του άρθρου 196 του ν. 4412/2016, την εξειδίκευση - όσον αφορά στα οδικά, τα υδραυλικά, τα λιμενικά και τα κτιριακά έργα - του είδους και της μορφής (έντυπης ή/και ηλεκτρονικής) των ελάχιστα απαιτούμενων παραδοτέων τευχών (τεχνική έκθεση, υπολογισμοί, προμέτρηση, προϋπολογισμός κτλ) και σχεδίων ανά στάδιο και ανά κατηγορία μελέτης, τα οποία πρέπει να εκπονήσει ο ανάδοχος δημόσιας σύμβασης εκπόνησης μελέτης για τις εν λόγω κατηγορίες έργων προκειμένου για την έγκριση και παραλαβή του αντικειμένου της κατά το άρθρο 189 του ν. 4412/2016, διαπιστώνεται ότι το προτεινόμενο σχέδιο Υπουργικής απόφασης ρυθμίζει ζητήματα εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών των ανωτέρω κατηγοριών έργων, τα οποία συνέχονται άμεσα με την κοστολόγηση του παραδοτέου φυσικού αντικειμένου των μελετών αυτών και, κατά την έννοια αυτή, συνέχονται άμεσα με τη διαμόρφωση της οικονομικής προσφοράς από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς στο πλαίσιο των διαδικασιών ανάθεσής τους.
4. Eπισημαίνεται ότι η εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 2 του αρ. 196 του ν. 4412/2016 εφαρμόζεται συμπληρωματικά και κατά την εκτέλεση συμβάσεων εκπόνησης μελετών των υπόψη κατηγοριών έργων του πεδίου εφαρμογής του Βιβλίου ΙΙ (άρθρα 222-338) του ν. 4412/2016, καθώς, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του ν. 4412/2016, όπου ορίζεται ότι «5. Οι διατάξεις των άρθρων 182 έως 199 εφαρμόζονται στην εκτέλεση συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 2, συμπληρωματικά προς τις διατάξεις του Κεφαλαίου I του Μέρους Β΄ του Βιβλίου Ι (άρθρα 129 έως 133) και του Μέρους Β΄ του Βιβλίου ΙΙ (άρθρα 335 έως 338)» και του άρθρου 334 (‘’Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία’’) του ανωτέρω Βιβλίου του ν. 4412/2016, όπου προβλέπεται ότι ‘’κατά την εκτέλεση συμβάσεων εφαρμόζονται: α) […], β) συμπληρωματικά οι διατάξεις του Κεφαλαίου II του Μέρους Β΄ του Βιβλίου Ι (άρθρα 134 έως 221) του παρόντος νόμου, […]’’.
Συνεπώς, με βάση τα προεκτεθέντα, συντρέχει καταρχήν η αρμοδιότητα της Αρχής για την παροχή της σύμφωνης γνώμης της επί των προτεινομένων διατάξεων κατά την προπαρατεθείσα διάταξη του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. γγ’ του ν. 4013/2011.
5. Το προτεινόμενο σχέδιο απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών έχει ως εξής:
‘’ΘΕΜΑ : «Εξειδίκευση του είδους των παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο και ανά κατηγορία μελέτης σε ότι αφορά τα συγκοινωνιακά (οδικά) έργα, τα υδραυλικά, τα λιμενικά και τα κτιριακά έργα ».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)" όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 196, παραγρ. 2 αυτού.
2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄98) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
3. Το Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
4. Το Π.Δ. 123/2016 (Α’ 208) “Aνασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
5. Το Π.Δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Το Π.Δ. 123/2017 (Α’ 151) ‘’Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών’’.
7. Το Π.Δ. 70/2015 (Α’ 114) «Ανασύσταση και μετονομασία Υπουργείων κ.λ.π.», με το οποίο συστάθηκε το «Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
8. Το Π.Δ. 696/1974 "περί αμοιβών Μηχανικών" σε ότι αφορά σε προδιαγραφές μελετών.
9. Τη σχετική κοινοτική οδηγία 2014/24/ΕΕ.
10. Την υπ’ αρ. Δ16α/04/773/29-11-1990 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Προεδρίας και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. "Περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών".
11. Τις κατά καιρούς εκδοθείσες νέες νομοθετικές διατάξεις και οδηγίες εκπόνησης μελετών.
12. Τη με αριθ. ………. (άρθρου 2 ν. 4013/2011, Α’ 204) Γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
Και αφού είδαμε:
1. Την απόφαση 5696/2-9-2016 του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΑΔΑ: 7ΒΓ74653ΟΞ-ΣΦ3) για τη «Σύνταξη “προσχεδίων” υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων των Ν.4412/2016 και Ν.4413/2016, όσον αφορά τις συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, και έργων παραχωρήσεων, αντίστοιχα, καθώς και οδηγιών εφαρμογής τους» με την οποία καθορίστηκε ο τρόπος σύνταξης, έλεγχου και προώθησης για έγκριση των προβλεπόμενων από τη νέα νομοθεσία υπουργικών αποφάσεων.
2. Την απόφαση 10372/17-5-2017 Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ. (ΑΔΑ: 6ΕΣ7465ΧΘΞ-2ΥΘ) για τη Συγκρότηση Ομάδων Εργασίας για τη σύνταξη «προσχεδίου» της Υπουργικής Απόφασης της παρ.2 του άρθρου 196 του ν.4412/2016, περί εξειδίκευσης του είδους των παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο και ανά κατηγορία μελέτης.
3. Το έγγραφο ΓΔΥΛΙΚΥ/οικ/2237/Φ.Γενικά/23-2-2018 με το όποιο αναρτήθηκε προς διαβούλευση το προσχέδιο των συνημμένων της Υπουργικής Απόφασης της παρ. 2 του άρθρου 196 του ν.4412/2016, «περί εξειδίκευσης του είδους των παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο και ανά κατηγορία μελέτης» που υπέβαλαν οι προς τούτο συσταθείσες ομάδες εργασίας και το όποιο κοινοποιήθηκε στο ΤΕΕ, στους συλλόγους μελετητών (ΣΕΓΜ, ΣΜΕΔΕΚΕΜ, ΣΜΥΕ και ΣΜΕ) καθώς και στις εργοληπτικές ενώσεις (ΣΑΤΕ, ΠΕΔΜΕΔΕ, ΣΤΕΑΤ, ΠΕΔΜΗΕΔΕ και ΠΕΣΕΔΕ) προκειμένου να εκφραστούν οι απόψεις των.
4. Τη Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων / Τμ. Μελετών (Συνεδρία 6η, Πράξεις 31, 32, 33 και 34 της 14ης Ιουνίου 2018, με τις οποίες γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της έγκρισης του προσχεδίου των συνημμένων της Υπουργικής Απόφασης στο πλαίσιο του Ν. 4412/2016 με θέμα: «Εξειδίκευση του είδους των παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο και ανά κατηγορία μελέτης σε ότι αφορά τα συγκοινωνιακά (οδικά) έργα, τα υδραυλικά, τα λιμενικά και τα κτιριακά έργα».
5. Τη Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, στη κοινή συνεδρίαση των Τμημάτων Μελετών και Κατασκευών (Συνεδρία 3η, Πράξη 2 της 11ης Οκτωβρίου 2018, με την οποία γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της έγκρισης του προσχεδίου των συνημμένων της Υπουργικής Απόφασης στο πλαίσιο του Ν. 4412/2016 με θέμα: «Εξειδίκευση του είδους των παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο και ανά κατηγορία μελέτης σε ότι αφορά τα συγκοινωνιακά (οδικά) έργα, τα υδραυλικά, τα λιμενικά και τα κτιριακά έργα».
Αποφασίζουμε
1. Την έγκριση του παρακάτω παραρτήματος που περιλαμβάνει κείμενα και πίνακες τα οποία αφορούν 1) ελάχιστα παραδοτέα μελετών οδικών έργων, 2) ελάχιστα παραδοτέα μελετών υδραυλικών έργων, 3) ελάχιστα παραδοτέα μελετών λιμενικών έργων, 4) ελάχιστα παραδοτέα μελετών κτιριακών έργων και τα οποία συντάχθηκαν από τις προς τούτο συσταθείσες Ομάδες Εργασίας κατ’ εφαρμογήν των οριζομένων στο άρθρο 196, παράγρ. 2 του Ν. 4412/2916 και αναφέρονται στην «Εξειδίκευση του είδους των παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο και ανά κατηγορία μελέτης σε ότι αφορά τα συγκοινωνιακά (οδικά) έργα, τα υδραυλικά, τα λιμενικά και τα κτιριακά έργα».
2. Η παρούσα εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις εκπόνησης μελετών, των οποίων η διαδικασία σύναψης σύμβασης εκκινεί δύο (2) μήνες μετά τη δημοσίευσή της στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης.
3. Η παρούσα εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις έργου με αξιολόγηση μελέτης (άρθρο 50 παρ. 1 του ν. 4412/2016), των οποίων η διαδικασία σύναψης σύμβασης εκκινεί αμέσως μετά τη δημοσίευσή της στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης.
4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ YΠΟΔΟΜΩΝ και ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ’’
Σημειωτέον ότι με το ανωτέρω σχέδιο ΥΑ υποβλήθηκαν, ως αναπόσπαστο παράρτημα, τα συνημμένα στην παρούσα, τέσσερα (4) τεύχη υπό τους τίτλους: α) ‘’Ελάχιστα παραδοτέα μελετών Οδικών έργων’’ (σελίδες 298), β) ‘’Ελάχιστα παραδοτέα μελετών Υδραυλικών έργων’’ (σελίδες 575), γ) ‘’Ελάχιστα παραδοτέα μελετών λιμενικών έργων’’ (σελίδες 142), δ) ‘’Ελάχιστα παραδοτέα μελετών κτιριακών έργων’’ (σελίδες 125).
IΙΙ. Ισχύουσες διατάξεις σχετικές με το προτεινόμενο σχέδιο ΥΑ 6. Στο ν. 4412/2016 προβλέπονται τα εξής:
6.1. Άρθρο 196 (‘’Τεχνικές προδιαγραφές’’) παράγραφος 2:
‘’2. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να εξειδικεύεται το είδος των παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο και ανά κατηγορία μελέτης της περίπτωσης 15 της παραγράφου 3 του άρθρου 2, και συγκεκριμένα: α) τα τεύχη (Τεχνική Έκθεση, Υπολογισμοί, Προμέτρηση, Προϋπολογισμός κ.λπ.) και β) τα κατά περίπτωση σχέδια, καθώς και η μορφή αυτών (έντυπη ή και ηλεκτρονική) που πρέπει ο μελετητής να εκπονήσει, κατά το άρθρο 189, για την έγκριση της ανατεθείσας σε αυτόν μελέτης.’’
6.2. Άρθρο 2 (‘’Ορισμοί (άρθρο 2 και άρθρο 33 παρ. 1 εδάφιο β΄ της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)’’) παράγραφος 1 περίπτωση (9α) και 3 περίπτωση (15):
‘’1. Για τους σκοπούς του παρόντος εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί: […]
9) ως «δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών» και ως «συμβάσεις υπηρεσιών» νοούνται οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών, πλην των αναφερομένων στην περίπτωση 6.
(α) ως «δημόσιες συμβάσεις εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών» νοούνται αυτές με αντικείμενο την εκπόνηση μελετών και την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά την έννοια των στοιχείων α΄ και β΄, αντίστοιχα, της περίπτωσης 6 της παραγράφου 3, σύμφωνα με το Παράρτημα I του Προσαρτήματος Γ΄, όταν οι μελέτες δεν εκπονούνται και οι υπηρεσίες δεν παρέχονται από το προσωπικό της αναθέτουσας αρχής, […]
3. Πέραν των ορισμών της παραγράφου 1, ιδίως για τις ανάγκες εφαρμογής του Τίτλου2 του Κεφαλαίου ΙΙ του Μέρους Β΄ του Βιβλίου I: […]
15) Ως «κατηγορίες μελετών» και ως «υπηρεσίες επίβλεψης μελετών και έργων» νοούνται οι ακόλουθες κατηγορίες, οι οποίες περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι του Προσαρτήματος Γ΄: (1) Χωροταξικές και ρυθμιστικές μελέτες, (2) Πολεοδομικές και ρυμοτομικές μελέτες, (3) οικονομικές μελέτες, (4) κοινωνικές μελέτες, (5) μελέτες οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας, (6) αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων, (7) ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες (διαμόρφωσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων αποκατάστασης μνημείων, διατήρησης παραδοσιακών κτιρίων, οικισμών και τοπίου), (8) στατικές μελέτες (μελέτες φερουσών κατασκευών κτιρίων και μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων), (9) Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές μελέτες, (10) Μελέτες συγκοινωνιακών έργων (οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, μικρών τεχνικών έργων, έργων υποδομής αερολιμένων) και κυκλοφοριακές μελέτες (11) μελέτες λιμενικών έργων, (12) Μελέτες μεταφορικών μέσων (χερσαίων, πλωτών, εναέριων), (13) Μελέτες υδραυλικών έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων, αποχετεύσεων) και διαχείρισης υδατικών πόρων, (14) Ενεργειακές μελέτες (θερμοηλεκτρικές, υδροηλεκτρικές, πυρηνικές ήπιων μορφών ενέργειας), (15) Βιομηχανικές μελέτες (προγραμματισμού, σχεδιασμού και λειτουργίας), (16) Μελέτες τοπογραφίας (γεωδαιτικές, φωτογραμμετρικές, χαρτογραφικές, κτηματογραφικές και τοπογραφικές), (17) Χημικές μελέτες και έρευνες, (18) Μελέτες Χημικής Μηχανικής και Χημικών Εγκαταστάσεων, (19) Μεταλλευτικές μελέτες και έρευνες, (20) Γεωλογικές, υδρογεωλογικές και γεωφυσικές μελέτες και έρευνες, (21) Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες, (22) Εδαφολογικές μελέτες και έρευνες, (23) Γεωργικές μελέτες (γεωργοοικονομικές, γεωργοτεχνικές εγγείων βελτιώσεων, γεωργοκτηνοτροφικού προγραμματισμού, γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων), (24) Δασικές μελέτες (διαχείρισης δασών και ορεινών βοσκοτόπων, δασοτεχνικής διευθέτησης ορεινών λεκανών χειμάρρων, αναδασώσεων, δασικών οδών, δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων και κατάρτισης δασικών χαρτών), (25) Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου, (26) Αλιευτικές μελέτες, (27) Περιβαλλοντικές μελέτες και (28) Μελέτες συστημάτων πληροφορικής και δικτύων. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ή με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μπορεί να τροποποιείται το ως άνω Παράρτημα, επεκτείνοντας ή περιορίζοντας τις κατηγορίες μελετών και υπηρεσιών που περιλαμβάνονται σε αυτό.’’
7. Στο δεύτερο Βιβλίο (άρθρα 106 και επόμενα) του π.δ/τος 696/1974 ‘’Περί αμοιβών μηχανικών δια σύνταξιν μελετών, επίβλεψιν, παραλαβήν κλπ Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Έργων, ως και Τοπογραφικών, Κτηματογραφικών και Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών τεχνικών προδιαγραφών μελετών’’ (ΦΕΚ Α' 301), ως ισχύει, προβλέπονται ανά κατηγορία και στάδιο μελέτης οι τεχνικές προδιαγραφές των εξής κατηγοριών μελετών: α) συγκοινωνιακών έργων (οδοί και τεχνικά έργα αυτών, λιμενικά έργα, έργα κυκλοφοριακών κόμβων και αστικών οδών, σημάνσεως και φωτεινής σηματοδότησης οδών), β) υδραυλικών έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, έργων ύδρευσης και έργων αποχέτευσης) και γ) κτιριακών έργων (αρχιτεκτονική, φερούσης κατασκευής, εγκαταστάσεων, έργων υποδομής και διαμορφώσεων του περιβάλλοντος χώρου).
7.1. Ειδικότερα, με το άρθρο 106 του π.δ/τος 696/1974 ορίζεται ότι «αι εν τω παρόντι τεχνικαί προδιαγραφαί μελετών, καθορίζουν τους τεχνικούς όρους εκπονήσεως τούτων, δια την συμφώνως προς τα επιτεύγματα της Επιστήμης σύνταξίν των παρά του Μελετητού προς πλήρη αρτιότητα τούτων επί τω τέλει αρτίως τεχνικής και οικονομικής εκτελέσεως των έργων».
7.2. Σημειωτέον ότι, όσον αφορά στο περιεχόμενο των προκαταρκτικών μελετών, οι οριζόμενες στο π.δ. 696/1974 τεχνικές προδιαγραφές των ανωτέρω κατηγοριών μελετών έχουν εν μέρει τροποποιηθεί και ισχύουν με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Δ17γ/06/157/ΦΝ439.3/2006 απόφασης Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ Β’ 1611).
7.3. Το π.δ. 696/1974 εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 59 του από 17.7.1923 ν.δ/τος "περί σχεδίων πόλεων κλπ", ως τούτο ίσχυσε κατόπιν του ν.δ/τος 2726/1953 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του άρθρ. 59 του από 17-7-1923 Ν.Δ/τος περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών" και το οποίο όριζε ότι «1. Δια Β.Δ/των εκδιδομένων μετά γνώμην του συμβουλίου των δημοσίων έργων, κανονίζεται η δι` εκάστην περίπτωσιν πληρωτέα υπό των εργοδοτών αμοιβή εις τους μηχανικούς εν γένει και αρχιτέκτονας τους εκπονούντας μελέτας οιωνδήποτε έργων και τους αναλαμβάνοντας την εφαρμογήν των μελετών και την εποπτείαν εκτελέσεως των έργων τούτων. Μεταξύ των τοιούτων έργων συμπεριλαμβάνονται πάντα τα υπό του παρόντος Δ/τος προβλεπόμενα, εν οίς και αι περί ων το άρθρ. 57 τοπογραφικαί και κτηματογραφικαί εργασίαι. 2. Η κατά την προηγούμενην παράγραφον οριζομένη αμοιβή αποτελεί υποχρεωτικήν διατίμησιν δι` αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη, εφ` όσον ταύτα δι` ιδιαιτέρας μεταξύ των εγγράφου συμφωνίας δεν εκανόνισαν άλλως τα της αμοιβής ταύτης».
Με την παρ. 11 του άρθρου 3 του ν. 2242/1994 (ΦΕΚ Α’ 162) τροποποιήθηκε το ως άνω άρθρο 59 του από 17.7.1923 ν.δ/τος ως εξής: «1. Δια Β.Δ/των εκδιδομένων μετά γνώμην του συμβουλίου των δημοσίων έργων, κανονίζεται η δι` εκάστην περίπτωσιν πληρωτέα υπό των εργοδοτών αμοιβή εις τους μηχανικούς εν γένει και αρχιτέκτονας τους εκπονούντας μελέτας οιωνδήποτε έργων και τους αναλαμβάνοντας την εφαρμογήν των μελετών και την εποπτείαν εκτελέσεως των έργων τούτων. Μεταξύ των έργων αυτών συμπεριλαμβάνονται και όλα τα προβλεπόμενα από το παρόν διάταγμα. Σε αυτά περιλαμβάνονται επίσης οι τοπογραφικές και οι κτηματογραφικές εργασίες, που αναφέρονται στο άρθρο 57, καθώς και οι χωροταξικές, ρυθμιστικές, πολεοδομικές και περιβαλλοντικές μελέτες. 2. Η κατά την προηγούμενην παράγραφον οριζομένη αμοιβή αποτελεί υποχρεωτικήν διατίμησιν δι` αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη, εφ` όσον ταύτα δι` ιδιαιτέρας μεταξύ των εγγράφου συμφωνίας δεν εκανόνισαν άλλως τα της αμοιβής ταύτης».
Με την παρ. 10 άρθρου 7 του ν. 3919/2011 (ΦΕΚ’ Α 32) τροποποιήθηκε το ως άνω άρθρο 59 του από 17.7.1923 ν.δ/τος ως εξής: «Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μετά γνώμη της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, εγκρίνεται κανονισμός αμοιβών των διπλωματούχων ανώτατων σχολών μηχανικών γενικά και αρχιτεκτόνων, μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, καθώς και αυτών που ασκούν τα επαγγέλματα αυτά, βάσει ειδικών διατάξεων νόμου, εν όλω ή εν μέρει. Με τον κανονισμό αυτόν καθορίζεται η νόμιμη αμοιβή για τη μελέτη, επίβλεψη, εποπτεία ή έλεγχο και παραλαβή κάθε είδους έργων ή εγκαταστάσεων, καθώς και για κάθε είδους τεχνικές γενικά εργασίες και υπηρεσίες, όπως σχεδιαγράμματα, καταμετρήσεις, γνωμοδοτήσεις, πραγματογνωμοσύνες ή αμοιβές που καταβάλλονται σε αυτούς που μετέχουν σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς και στους κριτές αυτών. Μεταξύ των ως άνω έργων περιλαμβάνονται επίσης οι τοπογραφικές και κτηματογραφικές εργασίες, καθώς και οι χωροταξικές, ρυθμιστικές, πολεοδομικές και περιβαλλοντικές μελέτες. Η αμοιβή αυτή οφείλεται, εφόσον δεν προκύπτει έγκυρη έγγραφη συμφωνία αμοιβής».
8. Στην εγκύκλιο υπ’ αριθ. 11/2018 (α.π. ΔΝΣβ/854/ΦΝ466/27.11.2018) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα ‘’Οδηγός εκπόνησης μελετών Δημοσίων Έργων του Ν. 4412/2016 (Βιβλίο Ι)’’ καθορίζονται αναλυτικά οι φάσεις σχεδιασμού των οδικών, λιμενικών, υδραυλικών και κτιριακών έργων καθώς και τα στάδια εκπόνησης των αντίστοιχων κατηγοριών μελετών σύμφωνα με τις διατάξεις του Βιβλίου Ι του ν. 4412/2016.
9. Στις υπ’ αριθμ. 1 έως και 11 ‘’Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων’’ (ΟΜΟΕ), οι οποίες αποτελούν τεχνικές οδηγίες αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, περιγράφονται όλα τα τεχνικά στοιχεία και απαιτήσεις που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να εφαρμόζονται κατά το σχεδιασμό και τη μελέτη οδικών έργων.
10. Στην υπ’ αριθμ. ΔΝΣγ /32129/ΦΝ 466/2017 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με τον τίτλο ‘’Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)’’ (ΦΕΚ Β’ 2519), η οποία έχει εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 53 παράγραφος 8 περίπτωση (δ) του ν. 4412/2016, καθορίζεται η ανάλυση μονάδων φυσικού αντικειμένου, μεταξύ άλλων, και για τις κατηγορίες μελετών συγκοινωνιακών (οδικών, λιμενικών), υδραυλικών και κτιριακών έργων προκειμένου για την προεκτίμηση των αμοιβών των εν λόγω κατηγοριών μελετών.
ΙV. Επί της νομοθετικής εξουσιοδότησης, του πεδίου εφαρμογής και του περιεχομένου του προτεινόμενου σχεδίου ΥΑ
11. Επί της νομοθετικής εξουσιοδότησης
Αναφορικά με τη νομοθετική εξουσιοδότηση της παραγράφου 2 του άρθρου 196 του ν. 4412/2016 σε σχέση με το εξεταστέο σχέδιο Υπουργικής Απόφασης, παρατηρητέα είναι τα ακόλουθα:
Η παράγραφος 2 του άρθρου 196 του ν. 4412/2016 αφορά σε νομοθετική εξουσιοδότηση για τη ρύθμιση λεπτομερειακών ζητημάτων που αφορούν τα ελάχιστα παραδοτέα των συγκεκριμένων μελετών και ανάγονται στην τεχνική κρίση της διοίκησης και των αρμόδιων εμπειρογνωμόνων της (π.χ. ομάδων εργασίας και τεχνικών συμβουλίων).
Το προτεινόμενο, κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 2 του άρθρου 196 του ν. 4412/2016, σχέδιο ΥΑ εξειδικεύει τα παραδοτέα που υποβάλει ο ανάδοχος μελετητής στις κατηγορίες μελετών που αφορούν συγκοινωνιακά (οδικά), υδραυλικά, λιμενικά και κτηριακά έργα. Στο πλαίσιο της εν λόγω εξειδίκευσης των ελάχιστων απαιτήσεων των παραδοτέων, η προτεινόμενη ΥΑ παραπέμπει στο π.δ. 696/1974 «Περί αμοιβών μηχανικών δια σύνταξιν μελετών, επίβλεψιν, παραλαβήν κλπ Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Έργων, ως και Τοπογραφικών, Κτηματογραφικών και Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών τεχνικών προδιαγραφών μελετών» (ΦΕΚ Α' 301) και ειδικότερα στα αντίστοιχα άρθρα του Δεύτερου Βιβλίου του π.δ/τος (άρθρα 106 επ.) με τίτλο “Τεχνικές Προδιαγραφές Μελετών”. Συναφώς επισημαίνεται ότι το π.δ. 696/1974 εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 59 του από 17.7.1923 ν.δ/τος "περί σχεδίων πόλεων κλπ", ως τούτο ίσχυσε κατόπιν του ν.δ. 2726/1953 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του άρθρ. 59 του από 17-7-1923 Ν.Δ/τος περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών", ενώ η διαχρονική μορφή του άρθρου παρατίθεται ανωτέρω υπό παρ. 7.3.
Σημειωτέον ότι, ως προελέχθη, οι οριζόμενες στο π.δ. 696/1974 τεχνικές προδιαγραφές των ανωτέρω κατηγοριών μελετών έχουν, όσον αφορά στο περιεχόμενο των προκαταρκτικών μελετών, εν μέρει τροποποιηθεί και ισχύουν με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Δ17γ/06/157/ΦΝ439.3/2006 απόφασης Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ Β’ 1611), η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων των παρ. 4 του άρθρου 3, 3α του άρθρου 6 και 4α του άρθρου 7 του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 42).
Η Αρχή θεωρεί ότι το σχέδιο της εκδοθησόμενης Υπουργικής απόφασης κείται εντός εξουσιοδότησης της διάταξης του άρθρου 196 παρ. 2 του ν.4412/2016, η οποία είναι αρκούντως σαφής και ορισμένη για την εξειδίκευση – ανά στάδιο και ανά κατηγορία μελέτης - του είδους και της μορφής των ελάχιστα απαιτούμενων παραδοτέων τευχών και κατά περίπτωση σχεδίων μελετών, ωστόσο έχει τη γνώμη ότι είναι σκόπιμο να εξεταστεί από τη Διοίκηση η ανάγκη ρητής κατάργησης ή τροποποίησης του άνω διατάγματος, στο βαθμό που τα αντίστοιχα θέματα ρυθμίζονται πλέον από την εν λόγω ΥΑ.
12. Επί του περιεχομένου των διατάξεων του προτεινόμενου σχεδίου ΥΑ
12.1 Εισαγωγικά επισημαίνεται ότι, για λόγους νομοτεχνικής αρτιότητας, το σημείο 11 του Προοιμίου της υποβληθείσας ΥΑ, στο οποίο γίνεται μνεία στις «κατά καιρούς εκδοθείσες νέες νομοθετικές διατάξεις και οδηγίες εκπόνησης μελετών», χρήζει περαιτέρω εξειδίκευσης.
12.2 Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις από 14.6.2018 και 11.10.2018 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της ΓΓΥ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με τις οποίες το εν λόγω αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά υπέρ της έγκρισης του προτεινομένου σχεδίου ΥΑ, προκύπτει ότι η εξειδίκευση – ανά στάδιο και ανά κατηγορία μελέτης - του είδους και της μορφής (έντυπης ή/και ηλεκτρονικής) των ελάχιστων παραδοτέων τευχών και σχεδίων των δημοσίων συμβάσεων μελετών οδικών, λιμενικών, υδραυλικών και κτιριακών έργων, η οποία περιλαμβάνεται στο κείμενο και στους πίνακες των τεσσάρων τευχών του παραρτήματος του εξεταζομένου σχεδίου ΥΑ, ‘’συνάδει με την αλληλουχία φάσεων και την ισχύουσα μεθοδολογία εκπόνησής τους’’ και είναι ‘’κατά βάση προσαρμοσμένη’’ στις διατάξεις του π.δ/τος 696/1974, ειδικότερα δε στις διατάξεις περί τεχνικών προδιαγραφών των υπόψη κατηγοριών μελετών που περιλαμβάνονται στο δεύτερο Βιβλίο (άρθρα 106 και επόμενα) του ανωτέρω π.δ/τος, το οποίο έχει παραμείνει σε ισχύ υπό το καθεστώς του ν. 4412/2016.
Παράλληλα, όπως αναφέρεται στη σχετική από 3.10.2018 εισήγηση της αρμόδιας ομάδας εργασίας του αιτούντος Υπουργείου, κατά τη σύνταξη των ανωτέρω τευχών του παραρτήματος του εξεταζομένου σχεδίου ΥΑ έχουν ληφθεί επιπρόσθετα υπόψη: α) οι διατάξεις της εγκυκλίου υπ’ αριθ. 11/2018 (α.π. ΔΝΣβ/854/ΦΝ466/27.11.2018) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα ‘’Οδηγός εκπόνησης μελετών Δημοσίων Έργων του Ν. 4412/2016 (Βιβλίο Ι)’’, εν προκειμένω ως προς τις φάσεις ωρίμανσης των μελετών των υπόψη κατηγοριών έργων από τη σύλληψη μέχρι τη δημοπράτηση των έργων αυτών, β) οι διατάξεις της προαναφερθείσας ΥΑ έγκρισης του ‘’Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016’’, εν προκειμένω ως προς την ανάλυση μονάδων φυσικού αντικειμένου των μελετών των υπόψη κατηγοριών έργων, καθώς επίσης και γ) οι ισχύουσες Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (όσον αφορά στα οδικά έργα).
Τούτο δε ενόψει του ότι οι ορισθείσες στο π.δ. 696/1974 τεχνικές προδιαγραφές των υπόψη κατηγοριών μελετών χρήζουν, σύμφωνα με την αρμόδια ομάδα εργασίας του αιτούντος Υπουργείου, ‘’τροποποίησης και προσαρμογής στις τρέχουσες συνθήκες παραγωγής μελετών’’, κατεύθυνση προς την οποία ήδη κινείται το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σχεδιάζοντας την ανάθεση συμβάσεων παροχής τεχνικών υπηρεσιών του άρθρου 52 παρ. 1 του ν. 4412/2016 με αντικείμενο τη ‘’σύνταξη σύγχρονων προδιαγραφών εκπόνησης μελετών’’.
12.3 Συναφώς, κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί ότι βάσει των διατάξεων που περιλαμβάνονται στα τέσσερα προτεινόμενα τεύχη του παραρτήματος του εξεταζομένου σχεδίου ΥΑ φαίνεται να προτείνονται ρυθμίσεις, οι οποίες κατ’ ουσία συνιστούν μία εκτεταμένη τροποποίηση – επικαιροποίηση των διατάξεων του δεύτερου Βιβλίου του π.δ/τος 696/1974 περί τεχνικών προδιαγραφών μελετών των υπόψη κατηγοριών έργων με βάση τις σημερινές συνθήκες παραγωγής των μελετών αυτών, όπου τα παραδοτέα τεύχη και σχέδια των μελετών αυτών δεν εκπονούνται από το μελετητή χειρόγραφα, όπως έχει προβλεφθεί από το νομοθέτη του π.δ/τος 696/1974, αλλά σε ηλεκτρονική μορφή με τη βοήθεια πιστοποιημένων υπολογιστικών προγραμμάτων, ήτοι μελετητικών – σχεδιαστικών πακέτων, γεγονός που έχει διαφοροποιήσει τον τρόπο παραγωγής και παρουσίασης των παραδοτέων αυτών στοιχείων των εν λόγω μελετών, τα οποία πλέον παράγονται και παραδίδονται με ευχέρεια σε επεξεργάσιμη ψηφιακή μορφή (πχ. αρχεία pdf, dwg, doc, xls), δυνάμενα να φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τεχνολογική εξέλιξη η οποία λαμβάνεται υπόψη στο προτεινόμενο σχέδιο ΥΑ (βλ. ενδεικτικά τις κάτωθι προτεινόμενες διατάξεις σχετικά με τον τρόπο εκπόνησης, παρουσίασης και παράδοσης των τευχών και σχεδίων μελετών οδικών έργων: ‘’Η σχεδίαση, προμέτρηση - προϋπολογισμός και περιγραφή της μελέτης, γίνεται ηλεκτρονικά με κατάλληλα σχεδιαστικά και υπολογιστικά προγράμματα. Όλα τα σχέδια και τα τεύχη υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Στην έντυπη έκδοση τους εκτυπώνονται σε απλό ξηρογραφικό χαρτί, υπογράφονται και σφραγίζονται, ενώ στην ηλεκτρονική μορφή, η πρωτότυπη σειρά εκδίδεται σε μορφή pdf με ψηφιακή υπογραφή καθώς και σε αρχεία επεξεργάσιμης μορφής (dwg, doc, xls, κ.λπ.). […] Κάθε στάδιο μελέτης υποβάλλεται αρχικά στον εργοδότη εις διπλούν σε έντυπη μορφή πρωτότυπης διάστασης σχεδίων σε κουτιά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 127 του Π.Δ.696/74 και ψηφιακά σε μορφή pdf προς έλεγχο’’).
Παράλληλα, από την εξέταση των τευχών του ανωτέρω σχεδίου ΥΑ διαπιστώνεται ότι προτείνονται τροποποιήσεις των - σχετικών με τις υπόψη κατηγορίες μελετών - διατάξεων του π.δ/τος 696/1974 ως προς τις χρησιμοποιούμενες κλίμακες σχεδιασμού των σχεδίων των μελετών αυτών, καθώς επίσης και η εισαγωγή νέας τυποποίησης των πινακίδων των υπομνημάτων των σχεδίων αυτών προκειμένου τα υπομνήματα αυτά να παρέχουν πλέον ενιαία κωδικοποίηση της ονοματολογίας κάθε τεύχους και σχεδίου μελέτης.
Περαιτέρω, με το υπόψη σχέδιο ΥΑ προτείνεται η αντιμετώπιση δύο ζητημάτων τα οποία δεν ρυθμίζονταν με βάση τις διατάξεις περί τεχνικών προδιαγραφών μελετών των υπόψη κατηγοριών έργων του π.δ/τος 696/1974 και συγκεκριμένα: α) η εισαγωγή μεθοδολογίας τροποποίησης κάθε υποβληθέντος τεύχους μελέτης – σχεδίου μελέτης, εγκεκριμένου ή μη, προκειμένου το κάθε τεύχος – σχέδιο να διακρίνεται απολύτως από την προηγούμενη έκδοσή του μέσω αναγραφής των ουσιωδών διαφοροποιήσεών του, των συντακτών και της ημεροχρονολογίας του, και β) η εισαγωγή μεθοδολογίας αρχειοθέτησης – ενιαίας κωδικοποίησης σε ψηφιακή πλέον μορφή των τευχών και σχεδίων μελέτης, προς την κατεύθυνση της ελαχιστοποίησης τήρησης των έγχαρτων αντιτύπων τευχών και σχεδίων.
V. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Κατόπιν όλων των προεκτεθέντων, η Αρχή, σύμφωνα με την παράγραφο 2 περ. γ’ (γγ) του άρθρου 2 του ν. 4013/2011, αποφασίζει ομόφωνα, την παροχή σύμφωνης γνώμης επί της προτεινόμενης Υπουργικής Απόφασης, λαμβανομένων υπόψη και των ανωτέρω παρατηρήσεων και επισημάνσεων.
Αθήνα, 1 Μαρτίου 2019
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Αντιπρόεδρος
Χριστίνα Μπουσουλέγκα