Διοικητικό Έγγραφο

ΓΝΩΜΗ Γ8/2019
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. γγ΄ του ν. 4013/2011)
Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Στην Αθήνα σήμερα την 16η Μαΐου τoυ έτoυς δύo χιλιάδες δεκαεννέα (2019) ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 π.μ. και επί της οδού Κεφαλληνίας 45 & Κομνά Τράκα, όπου και τα γραφεία της, συνήλθε η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ σε συνεδρίαση μετά από σχετική πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νομίμως σε όλα τα μέλη της Αρχής.
Από τα προσκληθέντα μέλη της Αρχής παρέστησαν κατά την συνεδρίαση τα ακόλουθα:
Πρόεδρος: Γεώργιος Καταπόδης
Μέλη: Κωνσταντίνος Βαρδακαστάνης Δημήτριος Σταθακόπουλος Ερωφίλη Χριστοβασίλη
Γραμματέας: Μαρία Αντωνοπούλου, Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού.
Εισηγήτρια: Αικατερίνη Θεοδωροπούλου, Νομικός, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Κατά την διάρκεια της Συνεδρίασης παρέστησαν η εισηγήτρια Αικατερίνη Θεοδωροπούλου καθώς και η Προϊσταμένη του Τμήματος Γνωμοδοτήσεων Χριστίνα Καξιρή, οι οποίες αποχώρησαν πριν την έναρξη της διαδικασίας ψηφοφορίας και λήψης της απόφασης από τα Μέλη της Αρχής.
Θέμα: Αίτημα για διατύπωση γνώμης της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. περ. γ' υποπερ. γγ' του ν. 4013/2011, επί προτεινόμενου σχεδίου Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία “Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης”.
Σχετ: Το με αριθμ. πρωτ. 604/146/10332/19.04.2019 (αρ. εισερχ. Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 2221/19.04.2019) έγγραφο του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (εφεξής Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) με το οποίο διαβιβάσθηκε σχέδιο Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης κατά την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του ν. 4412/2016» και διατυπώθηκε αίτημα περί παροχής γνώμης της Αρχής, σύμφωνα με το αρ. 2, παρ. 2, περ. γ', υποπερ. γγ' του ν. 4013/2011).
Το κατά τα ως άνω υποβληθέν σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης, το οποίο υπογράφεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, περιλαμβάνει διατάξεις όπου γίνεται ειδικότερος προσδιορισμός των οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν κατά την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ και καθορίζονται οι επιμέρους αρμοδιότητες αυτών.
Ι. Το υποβληθέν σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης έχει ως κάτωθι:
ΘΕΜΑ : «Αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης κατά την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του ν. 4412/2016.»
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις :
1. του ν.4115/2013 (Α’ 24) «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4505/2017 (Α’ 189) και του άρθρου 42 του ν. 4521/18 (Α΄38).
2. του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, και ειδικότερα του άρ.199.
3. του άρθρου 17 § 2 του ν. 3369/2005, (Α΄ 171) «Συστηματοποίηση της Διά βίου μάθησης».
4. του ν. 3748/2009 (Α΄ 29): «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις».
5. του ν. 3879/2010 (Α΄ 163): «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις».
2. Tο π.δ. 18/2018 (Α’ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
3. Τοπ.δ. 123/2017 (Α΄151) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
4. Tο π.δ. 125/2016 (Α΄210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Toάρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
6. Τηναριθμ. 127175/Η/04-11-2011(B’ 2508) κοινή απόφαση«Συγχώνευση διά απορροφήσεως των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου «ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ» (Ε.Ι.Ν.), «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» (Ι.Δ.ΕΚ.Ε) και «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ» (Ι.Ν.)» των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας,Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
7. Την αριθμ. 98155/Γ4/20.6.2018 (Β΄ 2366) κ.υ.α. «Κανονισμός Λειτουργίας του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
8. Την αριθμπρωτ. Φ.1/Γ/141ΝΠ/209371/Β1/4-12-2018 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.Π.Ε.Θ.,σύμφωνα με την οποία :
α) από τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., δεν προκαλείται επιβάρυνση στον Τακτικό Προϋπολογισμό του ΥΠ.Π.Ε.Θ., καθώς οι δαπάνες που σχετίζονται με τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. καλύπτονται από τον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 του Ιδρύματος
β) από τις συνεδριάσεις του Τεχνικού Συμβουλίου του ΥΠΠΕΘ δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη για το Ίδρυμα, καθώς η αποζημίωση των 2 ιδιωτών-μελών του εν λόγω Συμβουλίου, συνολικού ύψους 5.000,00€ θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και συγκεκριμένα την ομάδα ΚΑΕ 0500 του Ε.Φ. 19- 110.
9. Το υπ’ αριθμ. 604/145/26996/31-07-2018 έγγραφο του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
10. Τη με αριθμ. ……………./2019 γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 2 § 2 περ. γ (γγ) του ν.4013/2011.
Αποφασίζουμε
Άρθρο 1
Έκταση εφαρμογής
Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης έχουν εφαρμογή σε όλες τις συμβάσεις μελετών,τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4412/2016 (Α' 147),«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, οι οποίες ανατίθενται και εκτελούνται από τοΝ.Π.Ι.Δ Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.).
Άρθρο 2
Αρμόδια Όργανα
Αρμόδια όργανα για τη λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», για εκπόνηση μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών που παρέχονται από τοΊδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης , είναι ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., η Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Μέριμνας και Τεχνικών Υπηρεσιών του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και το Τεχνικό Συμβούλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ., όπως ειδικότερα ορίζεται στα επόμενα άρθρα.
Άρθρο 3
Διευθύνουσα Υπηρεσία – Προϊσταμένη Αρχή
Τα αρμόδια όργανα στα οποία αναφέρεται το προηγούμενο άρθρο είναι ειδικότερα:
1. «Αναθέτουσα αρχή» είναι το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
2. «Διευθύνουσα Υπηρεσία» ή «Επιβλέπουσα Υπηρεσία» είναι η Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Μέριμνας και Τεχνικών Υπηρεσιών του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
3. «Προϊσταμένη Αρχή» είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
Άρθρο 4
Τεχνικό Συμβούλιο
1. Τεχνικό Συμβούλιο για μελέτες, τεχνικές και λοιπές συναφείς επιστημονικές υπηρεσίες που ανατίθενται και εκτελούνται από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. είναι το Τεχνικό Συμβούλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. Στ 5/5 26.4.1982 κοινής αποφάσεως των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 213), όπως η σύνθεση αυτού τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 της υπ’ αριθμ. Στ 5/3 15.1.1985 απόφασης των αυτών Υπουργών (Β΄ 67), και όπως η σύνθεσή του ενδεχομένως τροποποιηθεί ή ισχύει.
2. Το Τεχνικό Συμβούλιο παρέχει τη γνώμη του για τα θέματα που ορίζει ο ν. 4412/2016 όπως ισχύει, καθώς επίσης και για κάθε θέμα που παραπέμπει σ' αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.και αφορά στο αντικείμενο της παρούσης.
3. Τα θέματα εισηγείται στο Συμβούλιο ο Προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.
Άρθρο 5
Ενστάσεις του άρθρου 198 του ν.4412/2016
1. Για τις ενστάσεις που ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις το άρθρου 198 του ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει για μελέτες, τεχνικές και λοιπές συναφείς επιστημονικές υπηρεσίες που εκπονούνται από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο ορίζεται ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου, του άρθρου 4 της παρούσας.
2. Οι ενστάσεις αυτές κοινοποιούνται και στην υπηρεσία που έχει εκδώσει την προσβαλλόμενη πράξη.
Άρθρο 6
Μελέτες, τεχνικές και λοιπές συναφείς επιστημονικές συναφείς υπηρεσίες που εκπονούνται από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. υλοποιεί μελέτες, τεχνικές και λοιπές συναφείς επιστημονικές υπηρεσίες για την εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων και των σκοπών του όπως ειδικότερα αναφέρονται στο άρθρο 2 του ν. 4115/2013.
Άρθρο 7
Τελικές διατάξεις
Τα θέματα που δε ρυθμίζονται ειδικά με τις διατάξεις της παρούσας, διέπονται αφενός από το ν. 4412/2016όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει και αφετέρου από τις κανονιστικές διατάξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του.
Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι ………………………………….2018
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
ΙΙ. Αρμοδιότητα Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Σύμφωνα με το αρ. 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. γγ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει, ορίζεται ότι:
γ) Γνωμοδοτεί για τη νομιμότητα κάθε διάταξης σχεδίου νόμου ή κανονιστικής πράξης που αφορά στις δημόσιες συμβάσεις και συμμετέχει στις οικείες νομοπαρασκευαστικές επιτροπές. Τα αρμόδια όργανα οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τη γνώμη της Αρχής. Ειδικότερα:
[…] γγ) Οι λοιπές κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση νόμου, εξαιρουμένων των προκηρύξεων, καθώς και οι κανονισμοί άλλων δημοσίων οργάνων και αναθετουσών αρχών, όπως ιδίως οι κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 2286/ 1995, συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών εσωτερικής λειτουργίας των κατά περίπτωση αρμόδιων ελεγκτικών διοικητικών οργάνων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, κατά το μέρος που οι εν λόγω πράξεις και κανονισμοί ρυθμίζουν θέματα δημοσίων συμβάσεων, εκδίδονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρχής.Η γνωμοδοτική αρμοδιότητα της παρούσας περίπτωσης ασκείται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση των ανωτέρω σχεδίων διατάξεων στην Αρχή, με μέριμνα του οικείου οργάνου. Μετά την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας οι σχετικές πράξεις μπορούν να εκδοθούν και χωρίς τη γνώμη της Αρχής.
Εκ των ανωτέρω διαλαμβανομένων προκύπτει ότι, δεδομένου ότι το προτεινόμενο σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης αφορά σε ζητήματα ειδικότερου προσδιορισμού οργάνων που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν κατά την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ καθώς και των αρμοδιοτήτων αυτών, δέον όπως εξετασθεί εάν συντρέχει η αρμοδιότητα της Αρχής για παροχή γνώμης κατά την προπαρατεθείσα διάταξη.
ΙΙΙ. Συναφείς διατάξεις
1. Στο Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) : “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” προβλέπονται σχετικώς τα κάτωθι:
Άρθρο 199 Ειδικές ρυθμίσεις
Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες που προβλέπονται από το νόμο αυτόν ασκούνται από τα αρμόδια όργανα της αναθέτουσας αρχής και του εργοδότη, σύμφωνα με τις οργανωτικές διατάξεις τους. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, μπορεί να ορίζονται τα αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα των επί μέρους αναθετουσών αρχών, για τις ανάγκες εφαρμογής του νόμου αυτού. Αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα που έχουν καθοριστεί με προγενέστερες διατάξεις διατηρούν τις αρμοδιότητές τους μέχρι την έκδοση νέας απόφασης.
2. Στο Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ Α' 24/30/01/2013) «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις.» προβλέπονται σχετικώς τα κάτωθι:
Άρθρο 2 Σκοπός Αρμοδιότητες Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ
Το «Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης» είναι πάροχος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
1. Το «Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης» έχει ως σκοπό του την υλοποίηση δράσεων, προγραμμάτων και έργων για:
(α) τη Δια Βίου Μάθηση κατά την έννοια του ν. 3879/ 2010 (Α` 163),
(β) τη νέα γενιά, με έμφαση τη στήριξη των νέων στη εκπαιδευτική και επαγγελματική διαδρομή και κινητικότητα τους, την ανάδειξη και τη στήριξη της καινοτομίας και κινητικότητας,
(γ) τη διαχείριση των θεμάτων που σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με τη μαθητική και φοιτητική μέριμνα.
2. Οι αρμοδιότητες του «Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης» είναι οι εξής:
α) Υλοποιεί όλες τις σχετικές δράσεις και τα έργα που αναφέρονται στον ανωτέρω σκοπό του.
β) Ενεργεί ως ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης ή τελικός δικαιούχος προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων, εν όλω ή εν μέρει, από εθνικούς πόρους ή την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από άλλους διεθνείς οργανισμούς, καθώς και συγχρηματοδοτούμενων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
γ) Αναθέτει την εκπόνηση μελετών που αφορούν στην ανοικοδόμηση, επισκευή, συντήρηση, ανακαίνιση, καθώς και οποιωνδήποτε αναγκαίων εργασιών για την αξιοποίηση των ακινήτων του.
δ) Προβαίνει στην προμήθεια του πάσης φύσεως εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για την αξιοποίηση και την εκμετάλλευση της περιουσίας του.
ε) Φροντίζει για την επαγγελματική εκπαίδευση και συνεχή επαγγελματική κατάρτιση των εργαζομένων του.
στ) Εκμεταλλεύεται τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του.
ζ) Εκπονεί προγράμματα, μελέτες, σεμινάρια, συνέδρια και έρευνες, παράγει υποστηρικτικό υλικό με την συνεργασία άλλων φορέων που βοηθούν στην αναπτυξιακή διαδικασία του τόπου, στην απασχόληση, στην εκπαίδευση, στην οργάνωση μεθόδων αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου και στην αντιμετώπιση των κοινωνικών μορφωτικών και πολιτιστικών προβλημάτων.
η) Αναλαμβάνει και εκτελεί προγράμματα μελετών εθνικής κλίμακας σχετικών με τις δραστηριότητες του, χρηματοδοτούμενα από εθνικούς, κοινοτικούς ή άλλους πόρους μετά από απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και αφορούν κυρίως σε σχολικές βιβλιοθήκες, φοιτητικές και σπουδαστικές εστίες και σχολικά κτίρια και εξοπλισμό τους, με σκοπό την προσαρμογή των υφιστάμενων φοιτητικών και σπουδαστικών εστιών, καθώς και σχολικών κτιρίων στις ανάγκες της εκπαιδευτικής πολιτικής
θ) Παρέχει την τεχνολογική διαχειριστική και λογιστική υποστήριξη των δράσεων, προγραμμάτων και έργων που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους που ανατίθενται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ή και τις Γενικές Γραμματείες του οικείου Υπουργείου.
[…] 4. Η υλοποίηση των προγραμμάτων, έργων, μελετών ή ερευνών που αναθέτει ή είναι φορέας πρότασης η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς στο «Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης» διενεργείται βάσει των προδιαγραφών που ορίζει κάθε φορά η αναθέτουσα αρχή και υπό την εποπτεία της.»
V. Επί της νομιμότητας και του περιεχομένου των προτεινομένων ρυθμίσεων.
Το υποβληθέν σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης αφορά στον ορισμό αποφαινομένων και γνωμοδοτούντων οργάνων του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ κατά την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών και προτείνεται κατ' εξουσιοδότηση της διάταξης του άρθρου 199 του Ν.4412/2016. Στο εν θέματι άρθρο προβλέπεται ότι τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες που προβλέπονται από τον ως άνω νόμο ασκούνται από τα αρμόδια όργανα της αναθέτουσας αρχής και του εργοδότη, σύμφωνα με τις οργανωτικές διατάξεις τους, ενώ, παράλληλα, προβλέπεται ότι, για τις ανάγκες εφαρμογής του νόμου, τα αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα των επί μέρους αναθετουσών αρχών δύνανται να ορίζονται με κοινές υπουργικές αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.
Συναφώς διαπιστώνεται ότι εν θέματι κοινή υπουργική απόφαση, με τις περιλαμβανόμενες ρυθμίσεις, κείται εντός του πλαισίου της ως άνω εξουσιοδοτικής διάταξης του άρθρου 199 του Ν. 4412/2016, η οποία (εξουσιοδοτική) μνημονεύεται ρητά στο προοίμιο αυτής (σημ. 1.β) .
Ειδικότερα στις προτεινόμενες ρυθμίσεις προβλέπεται το πεδίο εφαρμογής της κοινής υπουργικής απόφασης, ορίζονται και εξειδικεύονται τα αρμόδια όργανα και οι διευθύνσεις για την ανάθεση και εκτέλεση των συμβάσεων μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών που υλοποιούνται από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, το αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο και οι αρμοδιότητες του καθώς και αποφαινόμενο όργανο επί των ενστάσεων που ασκούνται σύμφωνα με το άρθρο 198 του ν. 4412/2016. Με βάση τα ανωτέρω διαπιστώνεται ότι το ουσιαστικό περιεχόμενο της υπό εξέταση κοινής υπουργικής απόφασης, όπως αποτυπώνεται στα άρθρα 1 έως και 8, αφορά σε εσωτερικές – οργανωτικές διατάξεις, οι οποίες αποσκοπούν στον καθορισμό των οργάνων για την ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων μελετών του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του όπως ειδικότερα αναφέρονται στο άρθρο 2 (Σκοπός – Αρμοδιότητες του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) του ν. 4115/2013, ήτοι αφορούν σε ζητήματα εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας του ως άνω φορέα.
Κατόπιν των ανωτέρω συνάγεται ότι καίτοι η εν λόγω κανονιστική πράξη προτείνεται κατ΄ εξουσιοδότηση διάταξης του Ν. 4412/2016, το ουσιαστικό της περιεχόμενο αφορά σε εσωτερικές - οργανωτικές διατάξεις και ως εκ τούτου τίθεται ζήτημα αρμοδιότητας της Αρχής για την παροχή της σύμφωνης γνώμης της κατ΄ άρθρο 2 παράγραφος 2 περίπτωση γ΄ υποπερίπτωση γγ΄ του Ν. 4013/2011.
Ενόψει όλων των προεκτεθέντων, η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ομόφωνα αποφασίζει την αποχή από την παροχή σύμφωνης γνώμης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. γγ΄ του ν. 4013/2011, επί του υποβληθέντος σχεδίου Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία “Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης” με θέμα «Αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης κατά την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του ν. 4412/2016».
Αθήνα, 16 Μαΐου 2019
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Καταπόδης