Διοικητικό Έγγραφο

ΓΝΩΜΗ Γ9/2019
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

(της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ', υποπερ. γγ' του ν. 4013/2011, όπως ισχύει)
Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Στην Αθήνα σήμερα την 27η Ιουνίου τoυ έτoυς δύo χιλιάδες δεκαεννέα (2019) ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 π.μ. και επί της οδού Κεφαλληνίας 45 , όπου και τα γραφεία της, συνήλθε η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ σε συνεδρίαση μετά από σχετική πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νομίμως σε όλα τα μέλη της Αρχής.
Από τα προσκληθέντα μέλη της Αρχής παρέστησαν κατά την συνεδρίαση τα ακόλουθα:
1. Προεδρεύων: Αδάμ Καραγλάνης, Αντιπρόεδρος
2. Μέλη: Κωνσταντίνος Βαρδακαστάνης Δημήτριος Σταθακόπουλος Ερωφίλη Χριστοβασίλη Δημήτριος Λουρίκας
Γραμματέας: Μαρία Αντωνοπούλου, Π.Ε. Διοικητικού - Οικονομικού
Εισηγήτρια: Ελένη Σταθοπούλου , Νομικός, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Κατά την διάρκεια της Συνεδρίασης παρέστησαν η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Μελετών και Γνωμοδοτήσεων, κ. Μίνα Καλογρίδου καθώς και η Προϊσταμένη του Τμήματος Γνωμοδοτήσεων, κ. Χριστίνα Καξιρή εκ μέρους δε του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης εκπρόσωποι από την Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, οι οποίοι αποχώρησαν πριν την έναρξη της διαδικασίας ψηφοφορίας και λήψης της απόφασης από τα Μέλη του Συμβουλίου της Αρχής.
Θέμα: Διατύπωση γνώμης της Αρχής σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ’ υποπερ. (γγ) του ν.4013/2011 επί σχεδίου Κοινής Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Συμφωνίες-πλαίσιο έτους 2019 που συνάπτονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1 β) του άρθρου 41 του ν. 4412/16».
Ι. Η υπό εξέταση ρύθμιση
Με το από υπ’αριθμ. πρωτ. 57749-30/05/2019/30.05.2019 (αρ. πρωτ. ΕΑΑΔΗΣΥ 2971/31.05.2019) έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, υπεβλήθη στην Αρχή σχέδιο Κοινής Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο «Συμφωνίες-πλαίσιο έτους 2019 που συνάπτονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1 β) του άρθρου 41 του ν. 4412/16». Επί του ως άνω σχεδίου, με το οποίο, καθορίζονται αφ’ενός οι κατηγορίες συμβάσεων προμηθειών για τις οποίες θα διενεργηθούν ανοικτοί διαγωνισμοί για τη σύναψη συμφωνιών-πλαίσιο από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για το έτος 2019, οι αναθέτουσες αρχές για τις οποίες αυτές προορίζονται και αφ’ετέρου οι επιμέρους συμβάσεις που εξαιρούνται από την αρμοδιότητα της ΕΚΑΑ, πέραν των συμβάσεων που έχουν ήδη εξαιρεθεί δυνάμει της απόφασης της παραγράφου 3, ζητείται η παροχή γνώμης της Αρχής κατ’ άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. γγ’ του ν. 4013/2011.
ΙΙ. Το υποβληθέν στην Αρχή σχέδιο Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης έχει ως κάτωθι: «
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θέμα: «Συμφωνίες- πλαίσιο έτους 2019 που συνάπτονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1β) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016»
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις, ως ισχύουν:
1.1 Του Ν. 2472/1997 (Φ.Ε.Κ. 50/Α΄/10-04-1997) «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».
1.2 Του Ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ. 45/Α΄/9-03-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
1.3 Του Ν. 3471/2006 (Φ.Ε.Κ. 133/Α΄/28-06-2006) «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών».
1.4 Του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/A΄/15-09-2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
1.5 Του Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120/Α΄/29-05-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις».
1.6 Του άρθρου 41 παρ. 4 του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) με το οποίο χορηγείται εξουσιοδότηση για την έκδοση της παρούσας καθώς και της παρ. 5 του ίδιου άρθρου βάσει της οποίας η απόφαση της παραγράφου 4 εκδίδεται με τη γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου που συστήνεται.
1.7 Του άρθρου 240 του Ν.4512/2018 (Φ.Ε.Κ. 5/Α΄/17-01-2018) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις».
1.8 Του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α΄/22-04-2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».
1.9 Του Π.Δ. 69/2015 (Φ.Ε.Κ. 113/A΄/21-09-2015) «Διορισμός του Αλέξιου Τσίπρα του Παύλου, Αρχηγού του Κόμματος «Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς» (ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ), ως Πρωθυπουργού».
1.10 Του Π.Δ. 123/2016 (Φ.Ε.Κ. 208/Α΄/4-11-2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
1.11 Του Π.Δ. 147/2017 (Φ.Ε.Κ. 192/Α΄/13-12-2017) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
1.12 Του Π.Δ. 22/2018 (Φ.Ε.Κ. 37/Α΄/28-2-2018) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».
1.13 Του Π.Δ. 88/2018 (Φ.Ε.Κ. 160/Α΄/29-8-2018) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Τις αποφάσεις:
2.1 Την υπ’ αριθμ. 117036/17-11-2015 (Φ.Ε.Κ. 2490/Β΄/19-11-2015) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με θέμα: «Με εντολή Υπουργού στο Γενικό Γραμματέα Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της ΓΓΕΠΚ του Υπουργείου».
2.2 Την υπ’ αριθμ. 137954/22-12-16 (Φ.Ε.Κ. 4515/B΄/30-12-2016) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Οικονομίας με θέμα «Ρυθμίσεις για την παροχή Κεντρικών και Επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών προμηθειών και γενικών υπηρεσιών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1 β) του άρθρου 41 του ν. 4412/16» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ’ αριθ. 60259/30-05-2017 και 17107/08-02-2019 Υπουργικές Αποφάσεις.
2.3 Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/273369/24875/12-7-2017 (Φ.Ε.Κ. 2425/Β΄/14-7-2017) Απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα «Ορισμός επιχειρησιακών μονάδων, υποκείμενων ή υπαγόμενων στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ως Αναθετουσών Αρχών κατά το άρθρο 6, παρ. 2, εδάφιο β΄ του ν. 4412/2016», όπως ισχύει.
2.4 Την υπ’ αριθμ. 131046/ΓΔ2/01-08-2017 (Φ.Ε.Κ. 2824/Β΄/11-8-2017) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Ορισμός επιχειρησιακών μονάδων, υποκείμενων ή υπαγόμενων στο Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων ως Αναθετουσών Αρχών κατά το άρθρο 6, παρ. 2, εδάφιο β΄ του ν. 4412/2016», όπως ισχύει.
2.5 Την υπ’ αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α.1119253 ΕΞ 2017/08-08-2017 (Φ.Ε.Κ. 2823/Β΄/11-8-2017 και 3086/Β΄/7-9-2017) Διαπιστωτική πράξη του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα «Ορισμός των οργανικών μονάδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων … σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4412/16», όπως ισχύει.
2.6 Την υπ’ αριθμ. 23200/15-12-2017 (Φ.Ε.Κ 4545/Β’/21-12-2017) Διαπιστωτικής πράξη της Υπουργού Τουρισμού με θέμα «Διαπιστωτική πράξη για την υπαγωγή των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού, στην έννοια της «χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών» του άρθρου 6, παρ. 2, εδάφιο β΄ του ν. 4412/2016», όπως ισχύει.
2.7 Την υπ’ αριθμ. 7000/1/19/1-δ/8-06-18 (Φ.Ε.Κ. 2460/Β’/27-6-2018) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών με θέμα «Ορισμός ανεξάρτητων επιχειρησιακών μονάδων, υποκείμενων ή υπαγόμενων στον Φορέα της Ελληνικής Αστυνομίας, του Υπουργείου Εσωτερικών κατά το άρθρο 6, παρ. 2 εδάφιο γ΄ του ν. 4412/2016, όπως ισχύει», όπως ισχύει.
2.8 Την υπ’ αριθμ. Υ59/03-09-2018 (Φ.Ε.Κ. 3818/Β΄/5-09-2018) Απόφαση του Πρωθυπουργού με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αστέριο Πιτσιόρλα».
2.9 Την υπ’ αριθμ. 100672/26-09-2018 (Φ.Ε.Κ. 4748/Β΄/2018) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Οικονομίας με θέμα «Συγκρότηση και αρμοδιότητες Επιτροπής Προγραμματισμού Κεντρικών Αγορών στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης» βάσει της περ. α της παρ. 5 του άρθρου 41 του νόμου 4412/2016.
2.10 Την υπ’ αριθμ. 396/29-01-2019 (Φ.Ε.Κ. 515/Β΄/20-2-2019) Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα «Ορισμός επιχειρησιακών μονάδων, υποκείμενων ή υπαγομένων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Αναθετουσών Αρχών κατά το εδάφιο β' της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/8-8-2016)», όπως ισχύει.
2.11 Την υπ’ αριθμ. 51846/15-05-2019 (Φ.Ε.Κ. 301/ΥΟΔΔ/27-5-2019) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
3. Το υπ’ αριθμ. 2/11-4-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Προγραμματισμού Κεντρικών Αγορών με θέμα «Σύναψη συμφωνιών πλαίσιο έτους 2019 από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1 β) του άρθρου 41 του ν. 4412/16» και όσα αναλυτικά σε αυτό αναφέρονται.
4. Την υπ’ αριθμ. ……….σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Αποφασίζουμε
1. Τη διενέργεια από τη Δ/νση Διαχείρισης και Εκτέλεσης Διαγωνιστικών Διαδικασιών της Γενικής Δ/νσης Δημοσίων Συμβάσεων, ως ΕΚΑΑ, της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, ανοιχτών διαγωνισμών σύναψης συμφωνιών-πλαίσιο για τις κάτωθι προμήθειες:
α) με κωδικό αριθμό του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις [Κανονισμός ΕΚ 213/2008 της Επιτροπής περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)]
i. 39111000-3 «Καθίσματα» και συγκεκριμένα καθίσματα τριών (3) τύπων: α) συνεργασίας χωρίς μπράτσα, β) συνεδριάσεων με μπράτσα και γ) πολυθρόνες.
ii. 39111100-4 «Περιστρεφόμενα Καθίσματα» και συγκεκριμένα περιστρεφόμενα καθίσματα δύο (2) τύπων: α) εργασίας τροχήλατο με μπράτσα και πλάτη ύψους περίπου 40cm και β) διευθυντικό τροχήλατο με μπράτσα και πλάτη ύψους περίπου 70cm.
iii. 39113700-4 «Υποπόδια».
iv. 39121100-7 «Γραφεία» και συγκεκριμένα γραφεία τριών (3) τύπων: α) εργασίας, β) διευθυντικό και γ) προέκταση γραφείου βοηθητική.
v. 39121200-8 «Τραπέζια» και συγκεκριμένα τραπέζια συσκέψεων: α) 6 θέσεων, β)8 θέσεων, γ) 12 θέσεων και δ)τραπεζάκι σαλονιού επισκεπτών ξύλινο.
vi. 39122100-4 «Σκευοθήκες» και συγκεκριμένα συρταριέρες τροχήλατες με τρία συρτάρια, μία μολυβοθήκη και κλειδαριά.
vii. 39113200-9 «Καναπέδες» και συγκεκριμένα Καναπέδες γραφείου τριών (3) θέσεων με μπράτσα.
viii. 39122200-5 «Βιβλιοθήκες» και συγκεκριμένα βιβλιοθήκες γραφείου ξύλινες πέντε (5) τύπων: α)κλειστή, δίφυλλη με κλειδαριά, 4 ράφια, διαστάσεων περίπου (YxΠxB) 2m x 0,9m x0.45m], β)ανοιχτή δύο στήλες, 4 ράφια, διαστάσεων περίπου (YxΠxB) 2m x 0,9m x0.45m, γ) ανοιχτού τύπου κατά το ήμισυ, δύο στήλες, δύο πορτάκια στο κάτω μέρος με κλειδαριά, 5 ράφια συνολικά, διαστάσεων περίπου (YxΠxB) 2m x 0,9m x0.45m], δ) κλειστή, δίφυλλη με κλειδαριά, 2 ράφια, διαστάσεων περίπου (YxΠxB) 0,75m x 0,9m x0.45m] και ε) ανοιχτού τύπου, 2 ράφια, διαστάσεων περίπου (YxΠxB) 0,75m x 0,9m x0.45m.
ix. 39136000-4 «Κρεμάστρες» και συγκεκριμένα καλόγεροι γραφείου,
για την κάλυψη αναγκών υπηρεσιών και φορέων των Αναθετουσών Αρχών και των Χωριστών Επιχειρησιακών Μονάδων του Παρατήματος Α της παρούσης που βρίσκονται εντός της γεωγραφικής περιφέρειας της Αττικής. Εξαιρούνται οι κάτωθι υπηρεσίες και φορείς των Αναθετουσών Αρχών εκτός αν στο Παράρτημα Α αναφέρονται:
i. Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και Α.Ε.
ii. Αυτοτελείς Δημόσιες Υπηρεσίες
iii. Υπηρεσίες και Σώματα Ελέγχου και Επιθεώρησης
iv. Υπηρεσίες και Φορείς Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης
v. Υπηρεσίες Εξωτερικού και Ειδικές Υπηρεσίες
vi. Αποκεντρωμένες – Περιφερειακές Υπηρεσίες
β) με κωδικό αριθμό του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις [Κανονισμός ΕΚ 213/2008 της Επιτροπής περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)]
i. 30216110-0 «Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής» και συγκεκριμένα σαρωτές για χαρτί Α4 και σαρωτές για χαρτί Α3/Α4.
ii. 30232110-8 «Εκτυπωτές λέιζερ» και συγκεκριμένα εκτυπωτές λειζερ για χαρτί Α4 και εκτυπωτές για χαρτί Α3/Α4, ασπρόμαυροι και έγχρωμοι.
iii. 30121100-4 «Φωτοαντιγραφικά» και συγκεκριμένα φωτοαντιγραφικά (πολυμηχανήματα) για χαρτί Α4 και φωτοαντιγραφικά (πολυμηχανήματα) για χαρτί Α3, ασπρόμαυρα και έγχρωμα,
για την κάλυψη αναγκών υπηρεσιών και φορέων των Αναθετουσών Αρχών και των Χωριστών Επιχειρησιακών Μονάδων των Παραρτημάτων Β και Γ της παρούσης. Εξαιρούνται οι κάτωθι υπηρεσίες και φορείς των Αναθετουσών Αρχών εκτός αν στα Παραρτήματα Β και Γ αναφέρονται:
i. Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και Α.Ε.
ii. Αυτοτελείς Δημόσιες Υπηρεσίες
iii. Υπηρεσίες και Σώματα Ελέγχου και Επιθεώρησης
iv. Υπηρεσίες και Φορείς Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης
v. Υπηρεσίες Εξωτερικού και Ειδικές Υπηρεσίες
vi. Αποκεντρωμένες – Περιφερειακές Υπηρεσίες
γ) με κωδικό αριθμό του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις [Κανονισμός ΕΚ 213/2008 της Επιτροπής περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)]
i. 30213300-8 «Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές» και συγκεκριμένα ηλεκτρονικοί υπολογιστές δύο τύπων: α) τυπικοί και β) απαιτήσεων.
ii. 30231310-3 «Επίπεδες οθόνες» και συγκεκριμένα επίπεδες οθόνες led ηλεκτρονικών υπολογιστών τριών τύπων: α) τουλάχιστον 19 ιντσών β) τουλάχιστον 21,5 ιντσών και γ) τουλάχιστον 23 ιντσών,
για την κάλυψη αναγκών υπηρεσιών και φορέων των Αναθετουσών Αρχών και των Χωριστών Επιχειρησιακών Μονάδων των Παραρτημάτων Δ και Ε της παρούσης. Εξαιρούνται οι κάτωθι υπηρεσίες και φορείς των Αναθετουσών Αρχών εκτός αν στα Παραρτήματα Δ και Ε αναφέρονται:
i. Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και Α.Ε.
ii. Αυτοτελείς Δημόσιες υπηρεσίες
iii. Υπηρεσίες και Σώματα Ελέγχου και Επιθεώρησης
iv. Υπηρεσίες και Φορείς Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης
v. Υπηρεσίες Εξωτερικού και Ειδικές υπηρεσίες
vi. Αποκεντρωμένες – Περιφερειακές Υπηρεσίες
δ) με κωδικό αριθμό του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις [Κανονισμός ΕΚ 213/2008 της Επιτροπής περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)] 42512200-0 «Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου» και συγκεκριμένα Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου τεσσάρων τύπων: α) 9000, β) 12000, γ) 18000 BTU και δ) 24000 BTU,
για την κάλυψη αναγκών υπηρεσιών και φορέων των Αναθετουσών Αρχών και των Χωριστών Επιχειρησιακών Μονάδων του Παραρτήματος ΣΤ της παρούσης. Εξαιρούνται οι κάτωθι φορείς υπηρεσίες και φορείς των Αναθετουσών Αρχών εκτός αν στο Παράρτημα ΣΤ αναφέρονται:
i. Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και Α.Ε.
ii. Αυτοτελείς Δημόσιες Υπηρεσίες
iii. Υπηρεσίες και Σώματα Ελέγχου και Επιθεώρησης
iv. Υπηρεσίες και Φορείς Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης
v. Υπηρεσίες Εξωτερικού και Ειδικές Υπηρεσίες
vi. Αποκεντρωμένες – Περιφερειακές Υπηρεσίες
ε) με κωδικό αριθμό του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις [Κανονισμός ΕΚ 213/2008 της Επιτροπής περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)] 34411200-3 «Ελαστικά επίσωτρα μοτοσικλετών»,
για την κάλυψη αναγκών των Αναθετουσών Αρχών και των Χωριστών Επιχειρησιακών Μονάδων του Παραρτήματος Ζ της παρούσης.
2. Την εξαίρεση από τις συμφωνίες-πλαίσιο που θα συνάψει η Δ/νση Διαχείρισης και Εκτέλεσης Διαγωνιστικών Διαδικασιών, της Γενικής Δ/νσης Δημοσίων Συμβάσεων, της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης ως ΕΚΑΑ των κάτωθι κατηγοριών συμβάσεων:
α) Των συμβάσεων προμηθειών για τα είδη της παρ. 1 που συνάπτουν οι Αναθέτουσες Αρχές και οι Χωριστές Επιχειρησιακές Μονάδες των Παραρτημάτων Α έως Ζ, μετά την έκδοση της παρούσης και έως τη σύναψη των συμφωνιών-πλαίσιο των αγαθών της παρ. 1 από την Δ/νση Διαχείρισης και Εκτέλεσης Διαγωνιστικών Διαδικασιών, της Γενικής Δ/νσης Δημοσίων Συμβάσεων:
-Οι αξίες των συμβάσεων αυτών δεν θα υπερβαίνουν το χρηματικό όριο των:
i. 15.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ ετησίως, για το σύνολο των κωδικών CPV της παρ. 1 περ. α), για κάθε Αναθέτουσα Αρχή και Χωριστή Επιχειρησιακή Μονάδα του παρατήματος Α, πλην των κατωτέρω Αναθετουσών Αρχών και Χωριστών Επιχειρησιακών Μονάδων, για τις οποίες το ανώτατο όριο ορίζεται στις 60.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ ετησίως:
- Υπουργείο Εσωτερικών
- Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
- Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
- Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
- Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων- κεντρικές υπηρεσίες
- Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων – ΙΒ ΔΟΥ Αθηνών
- Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων – ΔΟΥ Γαλατσίου
ii. 20.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ ετησίως, για το σύνολο των κωδικών CPV της παρ. 1 περ. β), για κάθε Αναθέτουσα Αρχή και Χωριστή Επιχειρησιακή Μονάδα των παρατημάτων Β και Γ πλην των κατωτέρω Αναθετουσών Αρχών και Χωριστών Επιχειρησιακών Μονάδων, για τις οποίες το ανώτατο όριο ορίζεται στις 60.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ ετησίως:
- Υπουργείο Εσωτερικών
- Υπουργείο Εξωτερικών
- Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης
- Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
- Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
- Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων- κεντρικές υπηρεσίες
- Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων – ΙΒ ΔΟΥ Αθηνών
- Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων – ΔΟΥ Γαλατσίου
- Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων – Ε ΔΟΥ Θεσσαλονίκης
iii. 20.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ ετησίως, για το σύνολο των κωδικών CPV της παρ. 1 περ. γ), για κάθε Αναθέτουσα Αρχή και Χωριστή Επιχειρησιακή Μονάδα των παρατημάτων Δ και Ε.
iv. 15.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ ετησίως, για τον κωδικό CPV της παρ. 1 περ. δ), για κάθε Αναθέτουσα Αρχή και Χωριστή Επιχειρησιακή Μονάδα του παρατήματος ΣΤ.
v. 20.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ ετησίως, για τον κωδικό CPV της παρ. 1 περ. ε), για κάθε Αναθέτουσα Αρχή και Χωριστή Επιχειρησιακή Μονάδα του παρατήματος Ζ πλην του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, για τo οποίο το ανώτατο όριο ορίζεται στις 60.000 πλέον ΦΠΑ ετησίως.
β) Των συμβάσεων προμηθειών για τα είδη της παρ. 1 που συνάπτονται από τις Αναθέτουσες Αρχές και τις Χωριστές Επιχειρησιακές Μονάδες των Παρατημάτων Α έως και Ζ, δυνάμει διαδικασιών που προκηρύχθηκαν πριν από την έκδοση της παρούσης. Ως χρόνος, δε, έναρξης της διαδικασίας σύναψης σύμβασης νοείται ο χρόνος που ορίζεται από τα άρθρα 61 και 120 του ν.4412/2016. Μετά τη λήξη των συμβάσεων αυτών, οι Αναθέτουσες Αρχές και οι Χωριστές Επιχειρησιακές Μονάδες, προσφεύγουν υποχρεωτικά για τα είδη της παρ. 1 στις συμφωνίες- πλαίσιο που έχουν συναφθεί από τη Γενική Δ/νση Δημοσίων Συμβάσεων.
γ)Των Αναθετουσών Αρχών και των Χωριστών Επιχειρησιακών Μονάδων που δεν περιλαμβάνονται στα Παρατήματα Α έως Ζ της παρούσης.
Παράρτημα Α
1)ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Κεντρική υπηρεσία
2) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Κεντρική υπηρεσία
3) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Κεντρική υπηρεσία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
4) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Κεντρική υπηρεσία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
5)ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Κεντρική υπηρεσία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
6)ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Κεντρική υπηρεσία, Γενικές Γραμματείες
7) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Κεντρική υπηρεσία, Γενικές Γραμματείες
8)ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Κεντρική υπηρεσία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
9)ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Κεντρική υπηρεσία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, Σώμα Επιθεώρησης Ν. Ελλάδος
10) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Κεντρική υπηρεσία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
11)ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Κεντρική υπηρεσία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας
12) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Κεντρική υπηρεσία και Γενικές Γραμματείες
13) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Κεντρική υπηρεσία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
14) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Κεντρική υπηρεσία, Γενικές Γραμματείες
15)ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Κεντρική υπηρεσία, Γενικές Γραμματείες, Ελληνική Υπηρεσία Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων, Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου, Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος πλην Υπηρεσιών και φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης, 1η Περιφερειακή Διοίκηση Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ και Κεντρικά Λιμεναρχεία Ραφήνας, Πειραιά, Λαυρίου, και Σαρωνικού
16)ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1. Κεντρική υπηρεσία, Γενικές Γραμματείες
2. Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας
3. Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας & Πρόνοιας
4. Αυτοτελής Υπηρεσία Δικαιωμάτων Ασθενών
17) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
1. Κεντρική υπηρεσία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
2. Οι κάτωθι αυτοτελείς Δημόσιες Υπηρεσίες:
-Υπηρεσία Ασύλου
-Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης
-Αρχή Προσφυγών
18)ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
1. Κεντρική υπηρεσία, Γενικές Γραμματείες
2. Οι κάτωθι χωριστές επιχειρησιακές μονάδες της υπ’ αριθμ. 396/29-01-2019 Απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως ισχύει:
-Οι Δικαστικές Υπηρεσίες (Πρωτοδικεία, Εφετεία, Εισαγγελίες Πρωτοδικών, Εισαγγελίες Εφετών και Πταισματοδικεία και Ειρηνοδικεία στις έδρες των Πρωτοδικείων).
-Τα Έμμισθα Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία
19) ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
1. Κεντρικές Υπηρεσίες
2. Οι χωριστές επιχειρησιακές μονάδες της υπ’ αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α.1119253 ΕΞ 2017/08-08- 2017 Διαπιστωτικής πράξης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως ισχύει
3. Το Γενικό Χημείο του Κράτους - κεντρική και περιφερειακές υπηρεσίες περιφέρειας Αττικής
20) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Παράρτημα Β
1)ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Κεντρική υπηρεσία
2) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Κεντρική υπηρεσία
3) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Κεντρική υπηρεσία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
4) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Κεντρική υπηρεσία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
5)ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Κεντρική υπηρεσία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
6)ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Κεντρική υπηρεσία, Γενικές Γραμματείες
7) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Κεντρική υπηρεσία, Γενικές Γραμματείες
8) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Κεντρική υπηρεσία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
9)ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Κεντρική υπηρεσία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, Σώμα Επιθεώρησης Ν. Ελλάδος
10) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Κεντρική υπηρεσία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
11)ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Κεντρική υπηρεσία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας
12) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Κεντρική υπηρεσία, Γενικές Γραμματείες, Ελληνική Υπηρεσία Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων, Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου, Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος πλην Υπηρεσιών και φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης, 1η Περιφερειακή Διοίκηση Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ και Κεντρικά Λιμεναρχεία Ραφήνας, Πειραιά, Λαυρίου, και Σαρωνικού
13)ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
1. Κεντρική υπηρεσία και Γενικές Γραμματείες
2. Οι κάτωθι Αυτοτελείς Δημόσιες Υπηρεσίες στην γεωγραφική περιφέρεια Αττικής:
-Υπηρεσία Ασύλου
-Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης
-Αρχή Προσφυγών
14) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
1. Κεντρική υπηρεσία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
2. Οι κάτωθι χωριστές επιχειρησιακές μονάδες της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/273369/24875/14-7-2017 Απόφασης της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπως ισχύει:
- Εφορίες Αρχαιοτήτων
- Υπηρεσίες Νεότερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων
- Εφορία Εναλίων Αρχαιοτήτων
- Εφορία Παλαιοανθρωπολογίας
- Σπηλαιολογίας
15) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
1. Κεντρική υπηρεσία και Γενικές Γραμματείες
2. Δημόσιες Βιβλιοθήκες (ΝΠΔΔ)
3. Οι κάτωθι χωριστές επιχειρησιακές μονάδες της υπ’ αριθμ. 131046/ΓΔ2/01-08-2017 Απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, όπως ισχύει:
- Γενικά Αρχεία του Κράτους – κεντρική και περιφερειακές υπηρεσίες
- Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
16) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
1. Κεντρική υπηρεσία, Γενικές Γραμματείες
2. Οι κάτωθι χωριστές επιχειρησιακές μονάδες της υπ’ αριθμ. 396/29-01-2019 Απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως ισχύει:
-Οι Δικαστικές Υπηρεσίες (Πρωτοδικεία, Εφετεία, Εισαγγελίες Πρωτοδικών, Εισαγγελίες Εφετών και Πταισματοδικεία και Ειρηνοδικεία στις έδρες των Πρωτοδικείων)
-Τα Έμμισθα Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία
17)ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
1. Κεντρική υπηρεσία και Γενικές Γραμματείες
2. Οι κάτωθι χωριστές επιχειρησιακές μονάδες της υπ’ αριθμ. 23200/15-12-2017 της Διαπιστωτικής πράξης της Υπουργού Τουρισμού, όπως ισχύει:
-Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού
18) ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
1. Κεντρική υπηρεσία
2. Το Γενικό Χημείο του Κράτους - κεντρική και περιφερειακές υπηρεσίες
3. Οι χωριστές επιχειρησιακές μονάδες της υπ’ αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α.1119253 ΕΞ 2017/08-08- 2017 Διαπιστωτικής πράξης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως ισχύει
19) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Οι Υπηρεσίες Αττικής και Θεσσαλονίκης
20) ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Κεντρική Διοίκηση – περιφερειακές & τοπικές Υπηρεσίες
Παράρτημα Γ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1. Κεντρική υπηρεσία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
2.Εθνικό Κέντρο επιχειρήσεων Υγείας
3. Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας
4. Αυτοτελής Υπηρεσία Δικαιωμάτων Ασθενών
5. 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
6.ΓΝΑ «Ευαγγελισμός»
7.Οφθαλμιατρείο Αθηνών
8.Πολυκλινική
9. Πανεπιστημιακό Σπηλιοπούλειο Νοσοκομείο «Η Αγία Ελένη»
10.Νοσοκομείο Παίδων «Π&Α Κυριακού»
11. ΓΝΑ «Αλεξάνδρα»
12. Γενικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Αθηνών «Άγιος Σάββας»
13. Νοσοκομείο Αφροδίσιων και Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός»
14. Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο – Μαιευτήριο «Έλενα Βενιζέλου»
15. ΓΝΑ «Η Ελπίς»
16. ΓΝΑ «Κοργιαλένειο – Μπενάκειο»
17. ΓΝΑ «Ιπποκράτειο»
18. ΓΝΑ «Λαϊκό»
19. Νοσοκομείο Θεία Προνοίας «Παμμακάριστος»
20. ΓΝΑ «Γ.Γεννηματά» - Κρατικό
21. ΓΝΑ ΚΑΤ
22. ΓΝΑ «Σισμανόγλειο – Αμαλία Φλέμινγκ»
23. ΓΝΑ Νοσημάτων Θώρακος «Σωτηρία»
24. ΓΝΑ Νέας Ιωνίας «Κωνσταντινοπούλειο» - Πατησίων
25. Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο «Άγιοι Ανάργυροι»
26.ΓΝ Πεντέλης
27. 2η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
28. ΓΝ «Ασκληπιείο Βούλας»
29. Πανεπιστημιακό ΓΝ «Αττικόν»
30. Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δρομοκαΐτειο»
31. ΓΝ Ελευσίνας «Θριάσιο»
32. ΓΝ Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων» - ΓΝ Δυτικής Αττικής «Αγία Βαρβάρα»
33. ΓΝ Πειραιά «Τζάνειο»
34. Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής (Δαφνί)
35. Γενικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «Μεταξά»
36.ΓΝ – ΚΥ Νάξου
37. ΓΝ – ΚΥ Λήμνου
38. ΓΝ Μυτιλήνης «Βοστάνειο»
39. ΓΝ Σάμου «Άγιος Παντελεήμων»
40. ΓΝ Χίου «Σκυλίτσειο»
41. ΓΝ Ρόδου «Ανδρέας Παπανδρέου»
42. ΓΝ – ΚΥ Κω «Ιπποκράτειον»
43. ΓΝ Σύρου «Βαρδάκειο και Πρώιο»
44. 3η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
45. ΓΝΘ «Παπαγεωργίου»
46. ΓΝΘ «Γ.Γεννηματάς»
47. ΓΝΘ «Άγιος Δημήτριος»
48. ΓΝΘ «Γ.Παπανικολάου»
49. ΝΕΠΘ Λοιμωδών Θεσ/νίκης
50. ΓΝ Έδεσσας
51. ΓΝ Πέλλας Γιαννιτσών
52. ΓΝ Ημαθείας - Βέροια
53. ΓΝ Ημαθείας - Νάουσα
54. ΓΝ Κατερίνης
55. ΓΝ Κοζάνης «Μαμάτσειο»
56. ΓΝ Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο»
57. ΓΝ Καστοριάς
58. ΓΝ Φλώρινας
59. Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θες/νίκης «Γ.Παπανικολάου»
60. ΓΝ Γρεβενών 118. ΓΝ Ανατολικής Αχαΐας – Αίγιο
61. 4η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
62. ΓΝΘ «Ιπποκράτειο»
63. Πανεπιστημιακό ΓΝΘ «ΑΧΕΠΑ»
64. Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσ/νίκης «Θεαγένειο»
65. ΓΝΘ «Άγιος Παύλος»
66. ΓΝ Χαλκιδικής
67. ΓΝ Κιλκίς
68. ΓΝ – ΚΥ Γουμένισσας
69. ΓΝ Δράμας
70. ΓΝ Ξάνθης
71. ΓΝ Κομοτηνής «Σισμανόγλειο»
72. Πανεπιστημιακό ΓΝ Έβρου - Αλεξανδρούπολη
73. ΓΝ Διδυμότειχου
74. ΓΝ Καβάλας
75. ΓΝ Σερρών
76. 5η ΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
77. Πανεπιστημιακό ΓΝ Λάρισας
78. ΓΝ Λάρισας «Κουτλιμπάνειο&Τριανταφύλλειο»
79. ΓΝ Βόλου
80. ΓΝ Τρικάλων
81. ΓΝ Καρδίτσας
82. ΓΝ Λαμίας
83. ΓΝ Καρπενησίου
84. ΓΝ Άμφισσας
85. ΓΝ Λειβαδιάς
86. ΓΝ Θηβών
87. ΓΝ – ΚΥ Καρύστου Ευβοίας «Διόκλειο»
88. ΓΝ Χαλκίδας – ΓΝ –ΚΥ Κύμης «Γ.Παπανικολάου»
89. 6η ΥΠΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
90. Πανεπιστημιακό ΓΝ Ιωαννίνων
91. Πανεπιστημιακό ΓΝ Πατρών «Παναγία η Βοήθεια»
92. ΓΝ Ιωαννίνων «Γ.Χατζηκώστα»
93. ΓΝ Παίδων Πατρών «Καραμανδάνειο»
94. Ειδικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Δυτικής Ελλάδας
95. ΓΝ Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»
96. ΓΝ Αργολίδας - Άργος
97. ΓΝ Αργολίδας - Ναύπλιο
98. ΓΝ Μεσσηνίας - Καλαμάτα
99. ΓΝ Μεσσηνίας - Κυπαρισσία
100. ΓΝ Κορίνθου
101. ΓΝ Λακωνίας – Μολάοι
102. ΓΝ Λακωνίας – Σπάρτη
103. ΓΝ Αιτωλοακαρνανίας - Αγρίνιο
104. ΓΝ Αμαλιάδος
105. Γ.Ν Παναρκαδικό Τρίπολης «Η Ευαγγελίστρια»
106. Γ.Ν-ΚΥ Καλαβρύτων
107. Γ.Ν Πύργου Ηλείας Ανδρέας Παπανδρέου
108. ΓΝ – ΚΥ Κρέστενων
109. ΓΝ Ζακύνθου
110. ΓΝ Κέρκυρας
111. ΓΝ Κεφαλληνίας
112. ΓΝ Ληξουρίου «Μαντζαβινάτειο»
113. ΓΝ Λευκάδας
114. ΓΝ Άρτας
115. ΓΝ Πρέβεζας
116. ΓΝ – ΚΥ Φιλιατών
117. ΓΝ Αιτωλοακαρνανίας – Μεσολόγγι «Χατζηκώστα»
118. ΓΝ Ανατολικής Αχαΐας – Αίγιο
119. 7η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ
120. Πανεπιστημιακό ΓΝ Ηρακλείου
121. ΓΝ «Βενιζέλειο»
122. ΓΝ Χανίων «Άγιος Γεώργιος»
123. ΓΝ Λασιθίου – Άγιος Νικόλαος
124. ΓΝ Ρεθύμνου
125. ΓΝ Λασιθίου – Σητεία
126. ΓΝ – ΚΥ Νεαπόλεως
127. ΓΝ Λασιθίου – Ιεράπετρα
Παράρτημα Δ
1) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Οι κάτωθι χωριστές επιχειρησιακές μονάδες της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/273369/24875/14- 7-2017 Απόφασης της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπως ισχύει:
- Οι Εφορίες Αρχαιοτήτων
- Οι Υπηρεσίες Νεότερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων
- Η Εφορία Εναλίων Αρχαιοτήτων
- Η Εφορία Παλαιοανθρωπολογίας
- Σπηλαιολογίας
2) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Οι κάτωθι χωριστές επιχειρησιακές μονάδες της υπ’ αριθμ. 396/29-01-2019 Απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως ισχύει:
- Οι Δικαστικές Υπηρεσίες(Πρωτοδικεία, Εφετεία, Εισαγγελίες Πρωτοδικών, Εισαγγελίες Εφετών και Πταισματοδικεία και Ειρηνοδικεία στις έδρες των Πρωτοδικείων).
- Έμμισθα Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία
3) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
1. Οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες (ΝΠΔΔ)
2. Οι κάτωθι χωριστές επιχειρησιακές μονάδες της υπ’ αριθμ. 131046/ΓΔ2/01-08-2017 Απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, όπως ισχύει:
- Γενικά Αρχεία του Κράτους – κεντρική και περιφερειακές υπηρεσίες
- Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
4)ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Οι κάτωθι χωριστές επιχειρησιακές μονάδες της υπ’ αριθμ. 23200/15-12-2017 της Διαπιστωτικής πράξης της Υπουργού Τουρισμού, όπως ισχύει: -Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού
5)ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Το Γενικό Χημείο του Κράτους - κεντρική και περιφερειακές υπηρεσίες
6) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Οι Υπηρεσίες Αττικής και Θεσσαλονίκης
Παράρτημα Ε
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1. Κεντρική υπηρεσία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
2.Εθνικό Κέντρο επιχειρήσεων Υγείας
3. Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας
4. Αυτοτελής Υπηρεσία Δικαιωμάτων Ασθενών
5. 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
6.ΓΝΑ «Ευαγγελισμός»
7.Οφθαλμιατρείο Αθηνών
8.Πολυκλινική
9. Πανεπιστημιακό Σπηλιοπούλειο Νοσοκομείο «Η Αγία Ελένη»
10.Νοσοκομείο Παίδων «Π&Α Κυριακού»
11. ΓΝΑ «Αλεξάνδρα»
12. Γενικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Αθηνών «Άγιος Σάββας»
13. Νοσοκομείο Αφροδίσιων και Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός»
14. Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο – Μαιευτήριο «Έλενα Βενιζέλου»
15. ΓΝΑ «Η Ελπίς»
16. ΓΝΑ «Κοργιαλένειο – Μπενάκειο»
17. ΓΝΑ «Ιπποκράτειο»
18. ΓΝΑ «Λαϊκό»
19. Νοσοκομείο Θεία Προνοίας «Παμμακάριστος»
20. ΓΝΑ «Γ.Γεννηματά» - Κρατικό
21. ΓΝΑ ΚΑΤ
22. ΓΝΑ «Σισμανόγλειο – Αμαλία Φλέμινγκ»
23. ΓΝΑ Νοσημάτων Θώρακος «Σωτηρία»
24. ΓΝΑ Νέας Ιωνίας «Κωνσταντινοπούλειο» - Πατησίων
25. Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο «Άγιοι Ανάργυροι»
26.ΓΝ Πεντέλης
27. 2η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
28. ΓΝ «Ασκληπιείο Βούλας»
29. Πανεπιστημιακό ΓΝ «Αττικόν»
30. Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δρομοκαΐτειο»
31. ΓΝ Ελευσίνας «Θριάσιο»
32. ΓΝ Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων» - ΓΝ Δυτικής Αττικής «Αγία Βαρβάρα»
33. ΓΝ Πειραιά «Τζάνειο»
34. Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής (Δαφνί)
35. Γενικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «Μεταξά»
36.ΓΝ – ΚΥ Νάξου
37. ΓΝ – ΚΥ Λήμνου
38. ΓΝ Μυτιλήνης «Βοστάνειο»
39. ΓΝ Σάμου «Άγιος Παντελεήμων»
40. ΓΝ Χίου «Σκυλίτσειο»
41. ΓΝ Ρόδου «Ανδρέας Παπανδρέου»
42. ΓΝ – ΚΥ Κω «Ιπποκράτειον»
43. ΓΝ Σύρου «Βαρδάκειο και Πρώιο»
44. 3η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
45. ΓΝΘ «Παπαγεωργίου»
46. ΓΝΘ «Γ.Γεννηματάς»
47. ΓΝΘ «Άγιος Δημήτριος»
48. ΓΝΘ «Γ.Παπανικολάου»
49. ΝΕΠΘ Λοιμωδών Θεσ/νίκης
50. ΓΝ Έδεσσας
51. ΓΝ Πέλλας Γιαννιτσών
52. ΓΝ Ημαθείας - Βέροια
53. ΓΝ Ημαθείας - Νάουσα
54. ΓΝ Κατερίνης
55. ΓΝ Κοζάνης «Μαμάτσειο»
56. ΓΝ Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο»
57. ΓΝ Καστοριάς
58. ΓΝ Φλώρινας
59. Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θες/νίκης «Γ.Παπανικολάου»
60. ΓΝ Γρεβενών 118. ΓΝ Ανατολικής Αχαΐας – Αίγιο
61. 4η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
62. ΓΝΘ «Ιπποκράτειο»
63. Πανεπιστημιακό ΓΝΘ «ΑΧΕΠΑ»
64. Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσ/νίκης «Θεαγένειο»
65. ΓΝΘ «Άγιος Παύλος»
66. ΓΝ Χαλκιδικής
67. ΓΝ Κιλκίς
68. ΓΝ – ΚΥ Γουμένισσας
69. ΓΝ Δράμας
70. ΓΝ Ξάνθης
71. ΓΝ Κομοτηνής «Σισμανόγλειο»
72. Πανεπιστημιακό ΓΝ Έβρου - Αλεξανδρούπολη
73. ΓΝ Διδυμότειχου
74. ΓΝ Καβάλας
75. ΓΝ Σερρών
76. 5η ΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
77. Πανεπιστημιακό ΓΝ Λάρισας
78. ΓΝ Λάρισας «Κουτλιμπάνειο&Τριανταφύλλειο»
79. ΓΝ Βόλου
80. ΓΝ Τρικάλων
81. ΓΝ Καρδίτσας
82. ΓΝ Λαμίας
83. ΓΝ Καρπενησίου
84. ΓΝ Άμφισσας
85. ΓΝ Λειβαδιάς
86. ΓΝ Θηβών
87. ΓΝ – ΚΥ Καρύστου Ευβοίας «Διόκλειο»
88. ΓΝ Χαλκίδας – ΓΝ –ΚΥ Κύμης «Γ.Παπανικολάου»
89. 6η ΥΠΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
90. Πανεπιστημιακό ΓΝ Ιωαννίνων
91. Πανεπιστημιακό ΓΝ Πατρών «Παναγία η Βοήθεια»
92. ΓΝ Ιωαννίνων «Γ.Χατζηκώστα»
93. ΓΝ Παίδων Πατρών «Καραμανδάνειο»
94. Ειδικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Δυτικής Ελλάδας
95. ΓΝ Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»
96. ΓΝ Αργολίδας - Άργος
97. ΓΝ Αργολίδας - Ναύπλι ο
98. ΓΝ Μεσσηνίας - Καλαμάτα
99. ΓΝ Μεσσηνίας - Κυπαρισσία
100. ΓΝ Κορίνθου
101. ΓΝ Λακωνίας – Μολάοι
102. ΓΝ Λακωνίας – Σπάρτη
103. ΓΝ Αιτωλοακαρνανίας - Αγρίνιο
104. ΓΝ Αμαλιάδος
105. Γ.Ν Παναρκαδικό Τρίπολης «Η Ευαγγελίστρια»
106. Γ.Ν-ΚΥ Καλαβρύτων
107. Γ.Ν Πύργου Ηλείας Ανδρέας Παπανδρέου
108. ΓΝ – ΚΥ Κρέστενων
109. ΓΝ Ζακύνθου
110. ΓΝ Κέρκυρας
111. ΓΝ Κεφαλληνίας
112. ΓΝ Ληξουρίου «Μαντζαβινάτειο»
113. ΓΝ Λευκάδας
114. ΓΝ Άρτας
115. ΓΝ Πρέβεζας
116. ΓΝ – ΚΥ Φιλιατών
117. ΓΝ Αιτωλοακαρνανίας – Μεσολόγγι «Χατζηκώστα»
118. ΓΝ Ανατολικής Αχαΐας – Αίγιο
119. 7η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ
120. Πανεπιστημιακό ΓΝ Ηρακλείου
121. ΓΝ «Βενιζέλειο»
122. ΓΝ Χανίων «Άγιος Γεώργιος»
123. ΓΝ Λασιθίου – Άγιος Νικόλαος
124. ΓΝ Ρεθύμνου
125. ΓΝ Λασιθίου – Σητεία
126. ΓΝ – ΚΥ Νεαπόλεως
127. ΓΝ Λασιθίου – Ιεράπετρα
Παράρτημα ΣΤ
1) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Οι κάτωθι χωριστές επιχειρησιακές μονάδες της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/273369/24875/14- 7-2017 Απόφασης της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπως ισχύει:
- Οι Εφορίες Αρχαιοτήτων
- Οι Υπηρεσίες Νεότερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων
- Η Εφορία Εναλίων Αρχαιοτήτων
- Η Εφορία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας
2) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Οι κάτωθι χωριστές επιχειρησιακές μονάδες της υπ’ αριθμ. 396/29-01-2019 Απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως ισχύει:
- οι Δικαστικές Υπηρεσίες(Πρωτοδικεία, Εφετεία, Εισαγγελίες Πρωτοδικών, Εισαγγελίες Εφετών και Πταισματοδικεία και Ειρηνοδικεία στις έδρες των Πρωτοδικείων)
- Έμμισθα Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία
3) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
1. Οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες (ΝΠΔΔ)
2. Οι κάτωθι χωριστές επιχειρησιακές μονάδες της υπ’ αριθμ. 131046/ΓΔ2/01-08-2017 Απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, όπως ισχύει:
- Γενικά Αρχεία του Κράτους – κεντρική και περιφερειακές υπηρεσίες
- Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
4)ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Οι κάτωθι χωριστές επιχειρησιακές μονάδες της υπ’ αριθμ. 23200/15/12/2017 της Διαπιστωτικής πράξης της Υπουργού Τουρισμού, όπως ισχύει:
-Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού
5) ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Το Γενικό Χημείου του Κράτους -κεντρική και περιφερειακές υπηρεσίες
6) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Οι Υπηρεσίες Αττικής και Θεσσαλονίκης.
7) ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Κεντρική Διοίκηση – Περιφερειακές & Τοπικές Υπηρεσίες
Παράρτημα Ζ
1)ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
2)ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
3)ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
4)ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
5)ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
6)ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
1. Κεντρική υπηρεσία
2. Οι Χωριστές Επιχειρησιακές μονάδες της υπ’ αριθμ. 7000/1/19/1-δ/8-06-18 Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, όπως ισχύει
Η παρούσα Απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ι. ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Α. ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ»
ΙΙΙ. Αρμοδιότητα Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. γγ' του ν. 4013/2011, «2. Η Αρχή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες : [....] γ) Γνωμοδοτεί για τη νομιμότητα κάθε διάταξης σχεδίου νόμου ή κανονιστικής πράξης που αφορά στις δημόσιες συμβάσεις και συμμετέχει στις οικείες νομοπαρασκευαστικές επιτροπές. Τα αρμόδια όργανα οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τη γνώμη της Αρχής. Ειδικότερα: [.....] γγ) Οι λοιπές κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ` εξουσιοδότηση νόμου, εξαιρουμένων των προκηρύξεων, καθώς και οι κανονισμοί άλλων δημοσίων οργάνων και αναθετουσών αρχών, όπως ιδίως οι κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 2286/1995, συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών εσωτερικής λειτουργίας των κατά περίπτωση αρμόδιων ελεγκτικών διοικητικών οργάνων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, κατά το μέρος που οι εν λόγω πράξεις και κανονισμοί ρυθμίζουν θέματα δημοσίων συμβάσεων, εκδίδονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρχής. Η γνωμοδοτική αρμοδιότητα της παρούσας περίπτωσης ασκείται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση των ανωτέρω σχεδίων διατάξεων στην Αρχή, με μέριμνα του οικείου οργάνου. Μετά την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας οι σχετικές πράξεις μπορούν να εκδοθούν και χωρίς τη γνώμη της Αρχής.»
Δεδομένου ότι το υποβληθέν σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης, ως παρατίθεται ανωτέρω, υπό ΙI, αποτελεί κανονιστική πράξη, εκδιδόμενη κατ’εξουσιοδότηση νόμου και περιλαμβάνει ρυθμίσεις που άπτονται των δημοσίων συμβάσεων, εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Αρχής για παροχή σύμφωνης γνώμης κατ’ άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. γγ' του ν. 4013/2011.
ΙV. Σχετικές διατάξεις
1. Ν. 4412/2016, Άρθρο 2 – Ορισμοί (άρθρο 2 και άρθρο 33 παρ. 1 εδάφιο 6' της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Για τους σκοπούς του παρόντος εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί: [...] 10) ως «συμφωνία - πλαίσιο» νοείται μία συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ μιας ή ενός ή περισσοτέρων αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων και ενός ή περισσοτέρων οικονομικών φορέων, η οποία αποσκοπεί στον καθορισμό των όρων που διέπουν τις συμβάσεις που πρόκειται να συναφθούν κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου, ιδίως όσον αφορά τις τιμές και, όπου ενδείκνυται, τις προβλεπόμενες ποσότητες, […] 17) ως «κεντρική αρχή αγορών» (ΚΑΑ) νοείται: (α) μία αναθέτουσα αρχή που παρέχει κεντρικές δραστηριότητες αγορών και, ενδεχομένως, επικουρικές δραστηριότητες αγορών, (β) ένας αναθέτων φορέας, ο οποίος παρέχει κεντρικές δραστηριότητες αγορών και, ενδεχομένως, επικουρικές δραστηριότητες αγορών. [….] 18) ως «εθνικές κεντρικές αρχές αγορών» (ΕΚΑΑ) νοούνται οι ΚΑΑ οι οποίες, πέραν των ανωτέρω, είναι επιπλέον αρμόδιες για τον εθνικό σχεδιασμό, προγραμματισμό, καθώς και συντονισμό κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών όλων των λοιπών ΚΑΑ.
2. Ν. 4412/2016, Άρθρο 41 - Ειδικές ρυθμίσεις σχετικά με τις κεντρικές δραστηριότητες αγορών και τον προγραμματισμό δημοσίων συμβάσεων
1. Λειτουργούν ως ΕΚΑΑ, υπό την έννοια της περίπτωσης 18 της παραγράφου 1 του άρθρου 2: […..] β) η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών (ΓΔΔΣ και Π) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΓΓΕ και ΠΚ) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών, υπό την επιφύλαξη της περίπτωσης γ΄ και [….]
2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, δύνανται να καθορίζονται ΚΑΑ, με αρμοδιότητα την παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών είτε σε επίπεδο διαφορετικών κατηγοριών φορέων του δημόσιου τομέα, είτε βάσει τομέα ή κλάδου της αγοράς είτε κατά γεωγραφικές ενότητες της χώρας είτε με συνδυασμένη εφαρμογή των κριτηρίων αυτών. Με όμοια απόφαση καθορίζονται ειδικότερα θέματα, αντίστοιχα με αυτά των παραγράφων 3 και 4, για την παροχή συγκεντρωτικών δραστηριοτήτων αγορών από ΚΑΑ, για τους τομείς και αναθέτουσες αρχές ευθύνης τους, κατά τις κείμενες διατάξεις.
3. Με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ καθορίζονται ειδικότερα θέματα, που αφορούν την παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από την εκάστοτε αρμόδια ΕΚΑΑ και ιδίως:
α) οι όροι για την ομαδοποίηση και υπαγωγή συμβάσεων στην εκάστοτε αρμόδια ΕΚΑΑ,
β) οι κατηγορίες έργων, αγαθών και υπηρεσιών, που θα αποτελέσουν αντικείμενο ομαδοποίησης σε εθνικό, περιφερειακό, τοπικό επίπεδο και για τα οποία οι αναθέτουσες αρχές προσφεύγουν υποχρεωτικά στις ΕΚΑΑ, γ) οι κατηγορίες συμβάσεων που εξαιρούνται από την αρμοδιότητα των ΕΚΑΑ και δ) κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή των ανωτέρω.
4. Με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ, καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της απόφασης της παραγράφου 3:
α) οι κατ’ έτος συγκεκριμένες κατηγορίες συμβάσεων, συμφωνιών πλαίσιο και δυναμικών συστημάτων αγορών που συνάπτονται υποχρεωτικά, από τις ΕΚΑΑ, καθώς και οι αναθέτουσες αρχές για τις οποίες προορίζονται,
β) οι κατ’ έτος επιμέρους συμβάσεις οι οποίες εξαιρούνται από την αρμοδιότητα των ΕΚΑΑ, πέραν των συμβάσεων που έχουν ήδη εξαιρεθεί από την αρμοδιότητα των ΕΚΑΑ δυνάμει της απόφασης της παραγράφου 3.
Η απόφαση της παρούσας παραγράφου εκδίδεται κατόπιν γνώμης:
α) του Τεχνικού Συμβουλίου της ΕΚΑΑ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1, για τα θέματα αρμοδιότητας αυτής,
β) της επιτροπής της παραγράφου 5 για τα θέματα αρμοδιότητας της ΕΚΑΑ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 και
γ) της επιτροπής της παραγράφου 5 για τα θέματα αρμοδιότητας της ΕΚΑΑ της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1.
5. Συστήνονται:
α) επιτροπή με αρμοδιότητα την παροχή συμβουλών και γνωμών στην ΕΚΑΑ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 αναφορικά με τα θέματα του παρόντος άρθρου, καθώς και της περίπτωσης α΄ της παρ. 3 του άρθρου 74 και
β) επιτροπή με αρμοδιότητα την παροχή συμβουλών και γνωμών στην ΕΚΑΑ της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 αναφορικά με τα θέματα του παρόντος άρθρου.
Με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ συγκροτούνται οι επιτροπές των περιπτώσεων α΄και β΄, αντίστοιχα, καθορίζεται ο αριθμός των μελών τους, οι ιδιότητές τους, τακτικών και αναπληρωματικών, καθώς και η διάρκεια της θητείας τους και ο τρόπος λειτουργίας τους
6. Με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ ή του καθ΄ ύλην αρμόδιου Υπουργού ή αποφαινομένου οργάνου της ΚΑΑ, μπορεί να ανατίθεται στις αναθέτουσες αρχές η εκτέλεση συμβάσεων και συμφωνιών πλαίσιο, που έχουν συνάψει γι΄ αυτές οι ΕΚΑΑ ή ΚΑΑ, αντίστοιχα.
7. Οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να υποβάλλουν πίνακα προγραμματισμού για τις συμβάσεις αρμοδιότητάς τους στην αρμόδια ΕΚΑΑ. Η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις συμβάσεις που αφορούν, απαιτούν ή περιλαμβάνουν διαβαθμισμένες πληροφορίες. Με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ, ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα της διαδικασίας προγραμματισμού και υποβολής του πίνακα, όπως ιδίως:
α) η δομή, το περιεχόμενο, τα καταχωριζόμενα στοιχεία, τα έτη προγραμματισμού και ο χρόνος υποβολής, τροποποίησης και συμπλήρωσης του πίνακα, β) οι κατά περίπτωση υπόχρεες και εξαιρούμενες αναθέτουσες αρχές, γ) οι προγραμματιζόμενες και εξαιρούμενες συμβάσεις, δ) τα αρμόδια όργανα για τον έλεγχο της προσήκουσας τήρησης της υποχρέωσης προγραμματισμού, καθώς και ε) κάθε άλλο σχετικό θέμα.
8. Από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, όσον αφορά τις προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών που υπάγονται υποχρεωτικά σε κεντρικές δραστηριότητες αγορών από την ΕΚΑΑ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1, εξαιρούνται οι δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που συνάπτουν οι κάτωθι φορείς:
(α) οι ενοριακοί ναοί, οι εκκλησιαστικές σχολές, τα εκκλησιαστικά ιδρύματα, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος και λοιποί εκκλησιαστικοί φορείς,
(β) οι επαγγελματικοί σύλλογοι (δικηγορικοί, συμβολαιογραφικοί κ.λπ.),
(γ) δημόσια νομικά πρόσωπα που λειτουργούν με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας και οι μετοχές τους έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο,
(δ) τα Επιμελητήρια.
3. Η υπ’ αριθμ. 17107/2019 (ΦΕΚ Β’ 673/2019) KYA του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα : «Τροποποίηση της αριθμ. 37954/22.12.2016 (ΦΕΚ 4515/Β΄/30.12.2016) απόφασης με θέμα ‘‘Ρυθμίσεις για την παροχή Κεντρικών και Επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών προμηθειών και γενικών υπηρεσιών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1 β) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016”» :
[…..]
«Άρθρο 5 : Κατηγορίες συμβάσεων που εξαιρούνται δυνάμει του εδαφίου Γ΄ της παρ. 3 του αριθμ. 41 ν. 4412/2016 : Από την αρμοδιότητα της ΓΔΔΣΠ για την παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών εξαιρούνται οι κάτωθι κατηγορίες δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών που: […] 8. αφορούν στην κάλυψη των αναγκών των αναθετουσών αρχών μέχρι τη σύναψη της αντίστοιχης σύμβασης, συμφωνίας πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος από τη ΓΔΔΣ. Η αξία των προμηθειών και γενικών υπηρεσιών που εξαιρείται από κάθε κατηγορία σύμβασης, συμφωνίας πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος, καθορίζεται στην υπουργική απόφαση της παρ. 4 του αρ. 41 ν. 4412/2016 και δεν μπορεί να υπερβαίνει κατ’ έτος το ποσό των 60.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ».
V. Επί της νομιμότητας και του περιεχομένου των προτεινόμενων ρυθμίσεων
1. Με την παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016 παρέχεται στον Υπουργό που προΐσταται της ΕΚΑΑ η εξουσιοδότηση για την έκδοση Υπουργικής Απόφασης για α) τον καθορισμό κατ’έτος συγκεκριμένων κατηγοριών συμβάσεων, συμφωνιών πλαίσιο και δυναμικών συστημάτων αγορών που συνάπτονται υποχρεωτικά από τις ΕΚΑΑ, καθώς και των αναθετουσών αρχών για τις οποίες αυτές προορίζονται και β) για τον καθορισμό των κατ’ έτος επιμέρους συμβάσεων οι οποίες εξαιρούνται από την αρμοδιότητα των ΕΚΑΑ, πέραν των συμβάσεων που έχουν ήδη εξαιρεθεί από την αρμοδιότητα των ΕΚΑΑ δυνάμει της απόφασης της παραγράφου 3. Κατά συνέπεια, η υπό εξέταση ΚΥΑ, προτείνεται αρμοδίως, το δε περιεχόμενό της κείται εντός της παρεχόμενης με την άνω διάταξη εξουσιοδότησης.
2. Περαιτέρω, για την έκδοση της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης, απαιτείται η προηγούμενη έκδοση της Απόφασης που προβλέπεται στην παρ. 3 του ιδίου άρθρου, ήτοι ο καθορισμός ειδικότερων θεμάτων «που αφορούν την παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από την εκάστοτε αρμόδια ΕΚΑΑ και ιδίως: α) οι όροι για την ομαδοποίηση και υπαγωγή συμβάσεων στην εκάστοτε αρμόδια ΕΚΑΑ, β) οι κατηγορίες έργων, αγαθών και υπηρεσιών, που θα αποτελέσουν αντικείμενο ομαδοποίησης σε εθνικό, περιφερειακό, τοπικό επίπεδο και για τα οποία οι αναθέτουσες αρχές προσφεύγουν υποχρεωτικά στις ΕΚΑΑ, γ) οι κατηγορίες συμβάσεων που εξαιρούνται από την αρμοδιότητα των ΕΚΑΑ και δ) κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή των ανωτέρω.».
Σχετικά, έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. 137954/22.12.2016 (ΦΕΚ 4514 Β/2016) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Ρυθμίσεις για την παροχή Κεντρικών και Επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών προμηθειών και γενικών υπηρεσιών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1 β) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016», η οποία εν συνεχεία τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 60259/226/17 (ΦΕΚ 1891/Β/31.05.2017) και 17107/08.02.2019 (ΦΕΚ673/Β/28.02.2019) όμοιες αποφάσεις.
3. Στην ίδια ως άνω παράγραφο, ορίζεται ότι η εν λόγω Υπουργική Απόφαση εκδίδεται κατόπιν γνώμης (απλής) της επιτροπής της παρ. 5, περ. α’ του ιδίου ως άνω άρθρου, η οποία έχει ως αρμοδιότητα την παροχή συμβουλών και γνωμών αναφορικά με τα θέματα του παρόντος άρθρου. Η εν λόγω επιτροπή έχει συσταθεί με την υπ’αριθμ. 100672/26.09.2018 (ΦΕΚ Β’ 4748/2018)Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Οικονομίας, το δε υπ’αριθμ. 2/11-4-2019 πρακτικό της με θέμα «Σύναψη συμφωνιών πλαίσιο έτους 2019 από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1 β) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016» ελήφθη υπ’όψιν για την έκδοση της υπό εξέταση ΚΥΑ. Κατά συνέπεια, υφίστανται οι τιθέμενες εκ του νόμου αναγκαίες προϋποθέσεις για την νόμιμη έκδοσή της.
4. Ειδικότερα, επί των συγκεκριμένων ρυθμίσεων του υποβληθέντος στην Αρχή σχεδίου ΚΥΑ παρατηρείται ότι στις αναθέτουσες αρχές περιλαμβάνονται και οι «Χωριστές Επιχειρησιακές Μονάδες», οι οποίες έχουν ήδη καθορισθεί με τις αντίστοιχες διαπιστωτικές πράξεις, που αναφέρονται στο προοίμιο της κατά τα οριζόμενα στην υπ’αριθμ. 75555/289/06.07.2017 ΚΥΑ του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.
Σχετικά, επισημαίνεται ότι οι κανονιστικές ρυθμίσεις που καταλαμβάνουν και «χωριστές επιχειρησιακές μονάδες» χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής, καθώς υφίσταται κίνδυνος παράλληλης εφαρμογής ενδεχομένως αντιφατικών ρυθμίσεων, υπό την έννοια ότι η μεν λειτουργία της ΕΚΑΑ σκοπεί στην επίτευξη οικονομιών κλίμακας με τη χρήση τεχνικών και εργαλείων για συγκεντρωτικές διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, ενώ ο καθορισμός των «χωριστών επιχειρησιακών μονάδων» σκοπεί στην παροχή της δυνατότητας στις συγκεκριμένες μονάδες να υπολογίζουν το ύψος και συνακόλουθα την επιλογή της διαδικασίας ανάθεσης ανεξάρτητα (πρβλ. σχετ. και Γνώμη Γ1/2019 της Αρχής).
5. Στην παρ. 2 της υπό εξέταση ΥΑ αποτυπώνεται το κατ’ έτος ανώτατο χρηματικό όριο έως του οποίου οι αναφερόμενες σε αυτήν αναθέτουσες αρχές (συμπεριλαμβανομένων των «χωριστών επιχειρησιακών μονάδων») δύνανται να προβούν ή να ολοκληρώσουν διαδικασίες ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μέχρι τη σύναψη της αντίστοιχης συμφωνίας πλαίσιο. Η εν λόγω ρύθμιση προτείνεται κατ’ εφαρμογή της παρ. 8 του άρθρου 5 της υπ’ αριθ. 137954/22.12.2016 (ΦΕΚ 4514 Β/2016) υπουργικής απόφασης της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, με την οποία προβλέπεται ότι εξαιρούνται από την αρμοδιότητα της ΓΔΔΣ οι συμβάσεις που «αφορούν στην κάλυψη των αναγκών των αναθετουσών αρχών μέχρι τη σύναψη της αντίστοιχης σύμβασης, συμφωνίας πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος από τη ΓΔΔΣ. Η αξία των προμηθειών και γενικών υπηρεσιών που εξαιρείται από κάθε κατηγορία σύμβασης, συμφωνίας πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος, καθορίζεται στην υπουργική απόφαση της παρ. 4 του αρ. 41 ν. 4412/2016 και δεν μπορεί να υπερβαίνει κατ’ έτος το ποσό των 60.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ». Σχετικά, σημειώνεται ότι σε αυτό το χρονικό σημείο δεν είναι γνωστός ο χρόνος κατά τον οποίο θα ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάθεσης με τη σύναψη της οικείας κατά περίπτωση συμφωνίας-πλαισίου και, κατά συνέπεια, εάν το ποσό έως του οποίου δύνανται οι συμμετέχουσες αναθέτουσες αρχές να προβούν αυτοτελώς σε προμήθειες είναι ικανό για την κάλυψη των αναγκών τους.
6. Στο ίδιο πλαίσιο, επισημαίνεται ότι της έκδοσης της προβλεπόμενης στην παρ. 4 του άρθρου 41 Υπουργικής Απόφασης θα πρέπει να έχει προηγηθεί η διερεύνηση και συγκέντρωση των αναγκών των αναθετουσών αρχών και ο προγραμματισμός για την κάλυψή τους να είναι επαρκώς ώριμος, ούτως ώστε οι αναθέτουσες αρχές να γνωρίζουν έστω κατά προσέγγιση τους χρόνους σύναψης των οικείων συμφωνιών – πλαίσιο, καθώς και την προβλεπόμενη διάρκεια αυτών, προκειμένου να είναι σε θέση να προγραμματίσουν αντιστοίχως την κάλυψη των αναγκών τους και τη διενέργεια των λοιπών διαγωνιστικών διαδικασιών, εφ’όσον απαιτείται. Σκόπιμο θα ήταν, περαιτέρω, προς το σκοπό αυτό, να εξετασθεί από το αρμόδιο Υπουργείο η έκδοση της προβλεπόμενης κατά την παρ. 7 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016 υπουργικής απόφασης, για τη ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων προγραμματισμού μέσω της υποβολής πίνακα προγραμματισμού από τις αναθέτουσες αρχές.
7. Τέλος, επισημαίνεται η ανάγκη για έγκαιρο, ορθολογικό και κατά το δυνατόν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και προγραμματισμό κάλυψης των αναγκών των αναθετουσών αρχών, με επιλογή των κατάλληλων κατά περίπτωση διαδικασιών και συνυπολογισμού του απαιτούμενου χρόνου ολοκλήρωσης των διαγωνιστικών διαδικασιών.
VΙ. Συμπέρασμα
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ομόφωνα αποφασίζει την παροχή σύμφωνης γνώμης, σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ’ υποπερ. (γγ) του ν.4013/2011 επί του σχεδίου της Κοινής Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Συμφωνίες-πλαίσιο έτους 2019 που συνάπτονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1 β) του άρθρου 41 του ν. 4412/16» σύμφωνα με τις ανωτέρω παρατηρήσεις και επισημάνσεις.
Αθήνα, 27 Ιουνίου 2019
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Αντιπρόεδρος
Αδάμ Καραγλάνης