Διοικητικό Έγγραφο

ΓΝΩΜΗ Γ10/2019
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ', υποπερ. γγ' του ν. 4013/2011, όπως ισχύει)
Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Στην Αθήνα σήμερα την 27η Ιουνίου τoυ έτoυς δύo χιλιάδες δεκαεννέα (2019) ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 π.μ. και επί της οδού Κεφαλληνίας 45 , όπου και τα γραφεία της, συνήλθε η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ σε συνεδρίαση μετά από σχετική πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νομίμως σε όλα τα μέλη της Αρχής.
Από τα προσκληθέντα μέλη της Αρχής παρέστησαν κατά την συνεδρίαση τα ακόλουθα:
1. Προεδρεύων: Αδάμ Καραγλάνης, Αντιπρόεδρος
2. Μέλη: Κωνσταντίνος Βαρδακαστάνης Δημήτριος Σταθακόπουλος Ερωφίλη Χριστοβασίλη Δημήτριος Λουρίκας
Γραμματέας: Μαρία Αντωνοπούλου, Π.Ε. Διοικητικού - Οικονομικού
Εισηγήτριες: Φωτεινή Τοπάλη και Ειρήνη Μουτσοπούλου, Νομικοί, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Κατά την διάρκεια της Συνεδρίασης παρέστησαν η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Μελετών και Γνωμοδοτήσεων, κα Μίνα Καλογρίδου, η Προϊσταμένη του Τμήματος Γνωμοδοτήσεων, κα Χριστίνα Καξιρή, καθώς και εκπρόσωπος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, οι οποίοι και αποχώρησαν πριν από την έναρξη της διαδικασίας ψηφοφορίας και λήψης της απόφασης από τα Μέλη του Συμβουλίου της Αρχής.
Θέμα: Διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ υποπερ. (γγ) του ν.4013/2011, όπως ισχύει, επί σχεδίου απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με θέμα “Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες”.
I. Η υπό εξέταση ρύθμιση
Με το υπ’ αριθμ. Πρωτ. Δ22/2739/03.06.2019 (αρ. πρωτ. Εισερχ. Αρχής 3006/03.06.2019) έγγραφο της Δ/νσης Ποιότητας & Τυποποίησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών αιτείται την παροχή σύμφωνης γνώμης της Αρχής σε σχέδιο Υ.Α., κατ' εξουσιοδότηση της διάταξης της παρ. 8 του άρθρου 54 του ν. 4412/2016 (Α 147), με το οποίο προβαίνει στην έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), υποχρεωτικής εφαρμογής, εκ των οποίων, εξήντα οκτώ συνιστούν αναθεώρηση/επικαιροποίηση της πρώτης έκδοσης αντίστοιχων ΕΤΕΠ, ενώ δύο από αυτές αποτελούν νέες ΕΤΕΠ.
ΙΙ. Αρμοδιότητα Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Σύμφωνα με το αρ. 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. γγ' του ν. 4013/2011, όπως ισχύει, ορίζεται ότι: «..γγ) Οι λοιπές κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση νόμου, εξαιρουμένων των προκηρύξεων, καθώς και οι κανονισμοί άλλων δημοσίων οργάνων και αναθετουσών αρχών, όπως ιδίως οι κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 2286/1995, συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών εσωτερικής λειτουργίας των κατά περίπτωση αρμόδιων ελεγκτικών διοικητικών οργάνων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, κατά το μέρος που οι εν λόγω πράξεις και κανονισμοί ρυθμίζουν θέματα δημοσίων συμβάσεων, εκδίδονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρχής.
Η γνωμοδοτική αρμοδιότητα της παρούσας περίπτωσης ασκείται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση των ανωτέρω σχεδίων διατάξεων στην Αρχή, με μέριμνα του οικείου οργάνου. Με την άπρακτη παρέλευση της άνω προθεσμίας τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη της Αρχής». Στο βαθμό που το ως άνω σχέδιο Υπουργικής Απόφασης, ως παρατίθεται κατωτέρω, εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 4412/2016 περιλαμβάνει ρυθμίσεις που αφορούν, όπως προαναφέρθηκε, σε ζητήματα δημοσίων συμβάσεων, και συγκεκριμένα στην έγκριση τεχνικών προδιαγραφών ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις έργων και μελετών, εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Αρχής για παροχή σύμφωνης γνώμης κατ’ άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. γγ του ν. 4013/2011.
ΙΙΙ. Το υποβληθέν στην Αρχή, στις 26/03/2019, νέο σχέδιο της ως άνω Υπουργικής Απόφασης, έχει ως εξής:
«Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
3
Σύμφωνα με τις διατάξεις :
1. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ147Α’/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα της παρ. 8, του άρθρου 54, αυτού,
2. Το Π.Δ. 39/2001 (ΦΕΚ 28/Α/20-2-2001) για την «Καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 98/34/ΕΚ και 98/48/ΕΚ»
3. Του Π.Δ.63/2005 (ΦΕΚ Α'98/22-4-2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4320/2015 (ΦΕΚ 49 Α’) και ισχύει,
4. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ112Α'/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» και τα σχετικά έγγραφα εφαρμογής,
5. Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α’/2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
6. Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
7. Του Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 Α’/22-09-2015) Ανασύσταση Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων,
8. Του Π.Δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208 Α’/4-11-2016) «Μετονομασία του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων»,
9. Του Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α’/5-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
10. Του Π.Δ. 123/2017 (ΦΕΚ151Α/12-10-2017) για τον «Οργανισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» και ειδικότερα του άρθρο 43 περί διαρθρώσεων και αρμοδιοτήτων της Δ/νσης Ποιότητας και Τυποποίησης της Γενικής Δ/νσης Προδιαγραφών, Μητρώων και Απαλλοτριώσεων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών,
11. Της με αρ. πρωτ. Δ16α/04/773/29-11-1990 (ΦΕΚ 746 Β730-11-1990) Κοινής Απόφασης Υπουργού Προεδρίας και Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών»,
12. Από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού.
Και αφού λάβαμε υπόψη:
1. Τη με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ.273/17-7-2012 (ΦΕΚ2221/B/30-7-2012) Απόφαση του Αναπλ. Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με την οποία εγκρίθηκε η υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ),
2. Τις με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/469/23-9-2013 (ΦΕΚ:2542/Β/10-10-2013), ΔΙΠΑΔ/οικ.628/7-10-2014 (ΦΕΚ:2828/Β/21-10-2014) και ΔΙΠΑΔ/οικ.667/30-10-2014 (ΦΕΚ:3068/Β/14-11-2014) Αποφάσεις Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με τις οποίες ανεστάλη η υποχρεωτική εφαρμογή εννέα (9) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), λόγω της αναγκαιότητας άμεσης επικαιροποίησής τους,
3. Τη με αρ πρωτ. ΔΚΠ/οικ.1211/01-08-2016 (ΦΕΚ 2524 Β’ /16-08-2016) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με θέμα: "Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ)",
4. Τη ΣΑΕ 571 στην οποία περιλαμβάνεται το ενάριθµο έργο 2014ΣΕ57100007.
5. Την από 29-11-2016 υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και του ΕΣΥΠ-ΕΛΟΤ (ΑΔΑΜ:16SYMV005489517 2016-12-01, ΑΔΑ: ΩΖΑΠ4653ΟΞ-8ΡΙ),
6. Τις παρατηρήσεις των Κρατών Μελών και της Επιτροπής επί των σχεδίων των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τη διαδικασία γνωστοποίησης που προβλέπεται από την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1535,
7. Την Έκφραση Τεχνικής Γνώμης (πράξη αρ. 9 της συνεδρίασης 43/19-12-2017) του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων –Τμήμα Κατασκευών,
8. Τη με αρ. ΧΧ/ΧΧ-ΧΧ-ΧΧΧΧ (άρθρου 2, παρ. 2 περ. γ (γγ) του Ν. 4013/2011) σύμφωνη Γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
Και επειδή:
1. Η επικαιροποίηση, των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ ), σειράς ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 ΧΧΧΧ:2009, αποτελεί άμεση προτεραιότητα, λόγω της εν τω μεταξύ εξέλιξης της τεχνολογίας και της επιστήμης στον τομέα κυρίως των υλικών και των ευρωπαϊκών προτύπων,
2. Η χώρα μας υποχρεούται να συμμορφωθεί με τις συστάσεις της 1ης εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ – TOOLKIT I (OECD Competition Assessment Reviews, Greece / Sector: Building Materials, σελ. 328, No 12-15),
3. Τα κείμενα των εν λόγω Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών συνιστούν σημαντική ποιοτική αναβάθμιση των υπαρχουσών Τεχνικών Προδιαγραφών και Τεχνικών ή Ειδικών Συγγραφών Υποχρεώσεων, οι οποίες χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα στις δημόσιες συμβάσεις κατασκευής έργων,
4. Με τα εν λόγω κείμενα εξασφαλίζεται η εναρμόνιση των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών με τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά Πρότυπα, τα οποία είναι κάθε φορά σε ισχύ, και διευκολύνεται η επίτευξη του στόχου της ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς και στον τομέα των Δομικών Έργων,
5. Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) ολοκλήρωσε το έργο της επεξεργασίας των 70 Τεχνικών Προδιαγραφών, της Δημόσιας και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο κρίσης των κειμένων αυτών και, μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας Τεχνικής Επιτροπής του ΕΛΟΤ ΤΕ99, προώθησε την έκδοση των κειμένων αυτών, ως Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών,
6. Σύμφωνα με το άρθρο 4.3 της από 29-11-2016 υπογραφείσας σύμβασης (ΑΔΑ: ΩΖΑΠ4653ΟΞ- 8ΡΙ), ο ΕΛΟΤ παραχωρεί στο Υπ.Υ.ΜΕ. το δικαίωμα της ελεύθερης χρήσης των κειμένων των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την εφαρμογή τους στην κατασκευή των τεχνικών έργων στη χώρα,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Εγκρίνουμε, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8, του άρθρου 54, του Ν.4412/2016, τις εβδομήντα (70) Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) του παραρτήματος Α, με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες. Οι τίτλοι των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών περιέχονται στο παράρτημα Α, και τα πλήρη κείμενα τους στο Παράρτημα Β, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.
Οι εξήντα οκτώ (68) από τις προαναφερόμενες εβδομήντα (70) Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) αντικαθιστούν την 1η έκδοση αντίστοιχων ΕΤΕΠ που με τις με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/469/23-9-2013 (ΦΕΚ:2542/Β/10-10-2013), ΔΙΠΑΔ/οικ.628/7-10-2014 (ΦΕΚ:2828/Β/21-10-2014), ΔΙΠΑΔ/οικ.667/ 30-10- 2014 (ΦΕΚ:3068/Β/14-11-2014) και ΔΚΠ/οικ.1211/01-08-2016 (ΦΕΚ 2524 Β’ /16-08-2016) Υπουργικές Αποφάσεις τέθηκαν σε αναστολή εφαρμογής λόγω της αναγκαιότητας αναθεώρησης/επικαιροποίησής τους.
Οι δύο (2) από τις προαναφερόμενες εβδομήντα (70) Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) αυτές με α/α 21 και 24 αποτελούν νέες ΕΤΕΠ.
2. Οι εγκρινόμενες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) εφαρμόζονται υποχρεωτικά, με την έναρξη ισχύος της παρούσας.
3. Ρήτρα σχετικά με το «ισοδύναμο»: Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 54, του Ν. 4412/2016.
4. Ρήτρα σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση: Τα εμπορεύματα που διατίθενται νόμιμα στο εμπόριο σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στην Τουρκία ή προέρχονται και διατίθενται νόμιμα σε κράτος της ΕΖΕΣ που είναι συμβαλλόμενο μέρος της συμφωνίας ΕΟΧ τεκμαίρεται ότι συμμορφώνονται με το μέτρο αυτό.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:
Ακολουθούν οι τίτλοι των 70 ΕΤΕΠ
α/α
Κωδικός
Τίτλος
1
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00
Παραγωγή και μεταφορά εργοταξιακού σκυροδέματος
2
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-00
Συντήρηση σκυροδέματος
3
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-04-00
Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος
4
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00
Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος
5
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-03-00-00
Ικριώματα
6
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-02-01-00
Γενικές εκσκαφές οδοποιίας και υδραυλικών έργων
7
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-01-00
Κατασκευή επιχωμάτων με κατάλληλα προϊόντα
εκσκαφών ή δανειοθαλάμων
8
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-03-00
Μεταβατικά επιχώματα
9
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-02-02-00
Τοίχοι από οπτόπλινθους
10
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-01-01
Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών οπλισμένου
σκυροδέματος
11
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-01
Θερμομονώσεις δωμάτων
12
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-02
Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων
13
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-03
Θερμομονώσεις κεραμοσκεπών στεγών
14
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-04
Συστήματα μόνωσης εξωτερικού κελύφους κτιρίου με
διογκωμένη πολυστερίνη (EPS) και λεπτά οπλισμένα
συνθετικά επιχρίσματα - ETICS
15
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-03-00
Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους
16
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-04-00
Επένδυση τοίχων με πλάκες μαρμάρου, γρανίτη και
φυσικών λίθων
17
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-03-00
Πόρτες και παράθυρα αλουμινίου
18
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-04-00
Πόρτες και παράθυρα από συνθετικά υλικά
19
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-03-02
Υδραυλικοί Υποδοχείς Ατόμων με Αναπηρίες
20
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-09-02-00
Εγκατάσταση χαλυβδίνων λεβήτων
21
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-09-03-00
Εγκαταστάσεις χυτοσιδηρών λεβήτων
22
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-50-01-00
Συλλεκτήριο σύστημα συστημάτων αντικεραυνικής
προστασίας
23
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-50-02-00
Αγωγοί καθόδου συστημάτων αντικεραυνικής
προστασίας
24
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-50-03-00
Απαγωγοί Κρουστικών Υπερτάσεων
25
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-07-01
Στεγάνωση καταστρώματος γεφυρών από σκυρόδεμα
26
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-01-00
Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων καταστρώματος
οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα
27
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-02-00
Πλακοστρώσεις – Λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και
πλατειών
28
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-04-00
Ηχοπετάσματα οδών
29
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-07-00
Φράχτες ανάσχεσης βραχοπτώσεων
30
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-01-00
Στρώση έδρασης οδοστρώματος από ασύνδετα υλικά
31
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00
Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά
32
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04
Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου
33
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-12-01
Aντιολισθηρή στρώση ασφαλτικού σκυροδέματος
34
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-16-00
Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρώματος με βαθειά
ψυχρή ανακύκλωση και προσθήκη αφρώδους ασφάλτου
(CIR)
35
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-07-00
Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης
36
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00
Υποδομή οδοφωτισμού
37
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00
Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα
38
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-02
Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων
39
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-02-01-00
Συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών και
επιχωμάτων (“Serasanetti”)
40
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-02-02-00
Λιθορριπές επί γεωυφασμάτων για την προστασία κοίτης
και πρανών
41
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-03-00
Γεωυφάσματα και συναφή προϊόντα στραγγιστηρίων
42
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-06-00
Αποστραγγίσεις επιφανειών με γεωσύνθετα φύλλα
43
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-01-02
Στεγανοποίηση υπόγειων κατασκευών από σκυρόδεμα
με ασφαλτικές μεμβράνες
44
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-03
Επίστρωση προστασίας/στρώση φίλτρου συνθετικών
μεμβρανών στεγανοποίησης με αμμοχαλικώδες
διαβαθμισμένο υλικό
45
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-04
Επένδυση λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ με μεμβράνες
πολυαιθυλενίου (HDPE)
46
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-02-02
Δίκτυα αποχέτευσης χωρίς πίεση από σωλήνες u-PVC
47
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-02
Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές
48
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-06
Αντιπληγματικές βαλβίδες
49
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-07
Βαλβίδες εισαγωγής – εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειας
50
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-10
Αρδευτικοί κρουνο
51
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-03
Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης
υπογείων δικτύων
52
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-04
Αποκατάσταση κρασπεδορείθρων στις θέσεις διέλευσης
υπογείων δικτύων
53
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-05
Βαθμίδες Φρεατίων
54
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-08-02-00
Ηλεκτροκινητήρες αντλιών αντλιοστασίων ύδρευσης και
άρδευσης
55
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-02-02-01
Καθιστικά υπαίθριων χώρων
56
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-02-02-02
Δοχεία υποδοχής απορριμμάτων εξωτερικών δημοσίων
χώρων
57
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-02-02-03
Εξοπλισμός παιδικής χαράς
58
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-04-01
Κλάδεμα δένδρων
59
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-04-02
Κλάδεμα θάμνων
60
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-11-03-04-00
Εδαφοπάσσαλοι με ενεμάτωση υψηλής πίεσης (jet grouting)
61
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-02-01-01
Υπόγεια εκσκαφή σηράγγων με συμβατικά μέσα
62
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-05-01-00
Στεγάνωση επένδυσης σηράγγων με συνθετικές μεμβράνες
63
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-05-02-00
Γεωυφάσματα προστασίας ή αποστράγγισης στεγανοποιητικών μεμβρανών επένδυσης σηράγγων
64
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-07-01-00
Διατρήματα σηράγγων για τσιμεντενέσεις, τοποθέτηση αγκυρίων, οργάνων κλπ
65
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-07-02-00
Τσιμεντενέσεις σηράγγων
66
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-01-04-01
Σώματα στήριξης χωμάτινων και λιθόρριπτων φραγμάτων από αμμοχάλικα
67
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-01-04-02
Σώματα στήριξης χωμάτινων και λιθόρριπτων φραγμάτων από βραχώδη προϊόντα εκσκαφών
68
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-01-04-03
Σώματα στήριξης χωμάτινων και λιθόρριπτων φραγμάτων από μη διαβαθμισμένα υλικά
69
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-01-05-01
Λιθορριπή προστασίας ανάντη πρανούς χωμάτινων και λιθόρριπτων φραγμάτων
70
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-04-00
Εφαρμογή ενεμάτων σε υφιστάμενες τοιχοποιίες
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β:
Στο παράρτημα αυτό θα περιληφθούν τα Τεχνικά Κείμενα των 70 ΕΤΕΠ
4. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει μετά την παρέλευση τριών μηνών από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤAΦΟΡΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ»
IV. Συναφείς διατάξεις
Α. Στο ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16 - Διορθ.Σφαλμ. στα ΦΕΚ-200 Α/24-10-16 και ΦΕΚ-206 Α/3-11-16) : “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” προβλέπονται σχετικώς τα κάτωθι:
Άρθρο 1 Αντικείμενο - Πεδίο Εφαρμογής […]
“2. Ο παρών νόμος θεσπίζει κανόνες: α) για τις διαδικασίες προγραμματισμού και σύναψης δημοσίων συμβάσεων και διαγωνισμών μελετών που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου Ι (άρθρα 2 έως 221), β) για τις διαδικασίες προγραμματισμού και σύναψης συμβάσεων και διαγωνισμών μελετών που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου ΙΙ (άρθρα 2 και 222 έως 338), […].
4. Οι διατάξεις των άρθρων 134 έως 181 εφαρμόζονται στην εκτέλεση συμβάσεων έργων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 2, συμπληρωματικά προς τις διατάξεις του Κεφαλαίου I του Μέρους Β΄ του Βιβλίου Ι (άρθρα 129 έως 133) και του Μέρους Β΄ του Βιβλίου ΙΙ (άρθρα 335 έως 338).
5. Οι διατάξεις των άρθρων 182 έως 199 εφαρμόζονται στην εκτέλεση συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 2, συμπληρωματικά προς τις διατάξεις του Κεφαλαίου I του Μέρους Β΄ του Βιβλίου Ι (άρθρα 129 έως 133) και του Μέρους Β΄ του Βιβλίου ΙΙ (άρθρα 335 έως 338).”
Άρθρο 2 Ορισμοί (άρθρο 2 και άρθρο 33 παρ. 1 εδάφιο β΄ της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
«1. Για τους σκοπούς του παρόντος εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί: [...]
6) ως «δημόσιες συμβάσεις έργων» και ως «συμβάσεις έργων» νοούνται οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο, ένα από τα κάτωθι: α) την εκτέλεση ή συγχρόνως τη μελέτη και την εκτέλεση εργασιών που αφορούν μία από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ του Προσαρτήματος Α και στο Παράρτημα Ι του Προσαρτήματος Β, β) την εκτέλεση ή συγχρόνως τη μελέτη και την εκτέλεση έργου,
γ) την υλοποίηση, με οποιαδήποτε μέσα, έργου ανταποκρινόμενου στις απαιτήσεις που ορίζει η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας που ασκεί αποφασιστική επιρροή στο είδος ή στη μελέτη του έργου,
7) ως «έργο» νοείται το αποτέλεσμα ενός συνόλου οικοδομικών εργασιών ή εργασιών μηχανικού το οποίο επαρκεί αυτό καθαυτό για την εκπλήρωση μίας οικονομικής ή τεχνικής λειτουργίας. Η εκτέλεση των εργασιών του προηγούμενου εδαφίου απαιτεί ιδίως την εφαρμογή μελέτης κατά την έννοια του παρόντος, με τη χρήση τεχνικών γνώσεων και μεθόδων και αφορά νέες κατασκευές, επεκτάσεις, ανακαινίσεις, επισκευές - συντηρήσεις κατά τη λειτουργία, κατεδαφίσεις υποδομών, ιδίως στις κατηγορίες οδοποιίας, οικοδομικών, υδραυλικών, ηλεκτρομηχανολογικών, λιμενικών, βιομηχανικών - ενεργειακών, δικτύων, πρασίνου, καθαρισμού και επεξεργασίας νερού, υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων, γεωτρήσεων, ειδικών μονώσεων, ανελκυστήρων, ηλεκτρονικού εξοπλισμού, πλωτών έργων και εγκαταστάσεων, ναυπηγείων, αποκαλύψεις μεταλλείων ή όπως οι κατηγορίες αυτές διαμορφώνονται από τις κείμενες διατάξεις και των υποδομών εκ του συνδυασμού των ανωτέρω κατηγοριών,
[…]
14) ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης» νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας με σκοπό να περιγράψει ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης σύμβασης [...]των τεχνικών προδιαγραφών {...} και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων που περιλαμβάνει και τις εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές”.
3. Πέραν των ορισμών της παραγράφου 1, ιδίως για τις ανάγκες εφαρμογής του Τίτλου 2 του Κεφαλαίου ΙΙ του Μέρους Β΄ του Βιβλίου I: […]
6) […] (α) «Μελέτη» είναι το αποτέλεσμα συστηματικής και αναλυτικής επιστημονικής και τεχνικής εργασίας και έρευνας σε συγκεκριμένο απλό ή σύνθετο γνωστικό αντικείμενο, που αποβλέπει ιδίως στην παραγωγή έργου ή στην επέμβαση σε έργο ή αφορά στο σχεδιασμό και την απεικόνιση έργου ή παραγωγικής διαδικασίας ή σε μεθόδους ανάπτυξης και σχεδιασμού του ευρύτερου χώρου. Η μελέτη έχει την έκταση και το βάθος που απαιτείται με τη σύμβαση, απεικονίζεται δε και παραδίδεται στην αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα με συγκεκριμένη συμφωνημένη μορφή. […]
5. Ορισμοί σχετικοί με τις τεχνικές προδιαγραφές των άρθρων 54 και 282 περιλαμβάνονται στο Παράρτημα VII του Προσαρτήματος Α΄και στο Παράρτημα VIII του Προσαρτήματος Β΄, αντίστοιχα”.
Παράρτημα VII του Προσαρτήματος Α΄
Για τους σκοπούς του Βιβλίου I νοούνται ως:
1. «τεχνική προδιαγραφή» ένα από τα ακόλουθα
α) όταν πρόκειται για συμβάσεις δημοσίων έργων: όλες οι τεχνικές απαιτήσεις που περιέχονται ιδίως στα έγγραφα της σύμβασης και καθορίζουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά υλικού, προϊόντος ή αγαθού, ώστε να ανταποκρίνονται στη χρήση για την οποία προορίζονται από την αναθέτουσα αρχή· τα χαρακτηριστικά αυτά περιλαμβάνουν τα επίπεδα περιβαλλοντικής και κλιματικής επίδοσης, τον σχεδιασμό για όλες τις απαιτήσεις (συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία) και την αξιολόγηση της συμμόρφωσης, την επίδοση, την ασφάλεια ή τις διαστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών σχετικά με τη διασφάλιση της ποιότητας, την ορολογία, τα σύμβολα, τις δοκιμές και τις μεθόδους δοκιμών, τη συσκευασία, τη σήμανση και την επίθεση ετικετών, τις οδηγίες χρήσης καθώς και τις διαδικασίες και μεθόδους παραγωγής σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής των έργων τα χαρακτηριστικά αυτά περιλαμβάνουν επίσης τους κανόνες μελέτης και υπολογισμού των έργων, τους όρους δοκιμής, ελέγχου και παραλαβής των έργων καθώς και τις κατασκευαστικές τεχνικές ή μεθόδους και κάθε άλλο όρο τεχνικού χαρακτήρα που η αναθέτουσα αρχή είναι σε θέση να καθορίσει, μέσω γενικών ή ειδικών κανονιστικών διατάξεων, σχετικά με τα ολοκληρωμένα έργα καθώς και με τα υλικά ή τα στοιχεία που συνιστούν τα έργα αυτά […]
2. «πρότυπο»: η τεχνική προδιαγραφή που έχει εγκριθεί από αναγνωρισμένο οργανισμό με δραστηριότητα τυποποίησης, για επαναλαμβανόμενη ή διαρκή εφαρμογή, της οποίας όμως η τήρηση δεν είναι υποχρεωτική και εμπίπτει σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:
α) «διεθνές πρότυπο»: πρότυπο που έχει εγκριθεί από διεθνή οργανισμό τυποποίησης και έχει τεθεί στη διάθεση του κοινού·
β) «ευρωπαϊκό πρότυπο»: πρότυπο εγκεκριμένο από ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης που έχει τεθεί στη διάθεση του κοινού·
γ) «εθνικό πρότυπο»: πρότυπο που έχει εκδοθεί από εθνικό οργανισμό τυποποίησης και έχει τεθεί στη διάθεση του κοινού·
3. «ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση»: η τεκμηριωμένη αξιολόγηση των επιδόσεων ενός δομικού προϊόντος, σε συνάρτηση με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του, σύμφωνα προς το αντίστοιχο έγγραφο ευρωπαϊκής αξιολόγησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 περίπτωση 12 στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·
4. «κοινή τεχνική προδιαγραφή»: η τεχνική προδιαγραφή στον τομέα ΤΠΕ που έχει εκπονηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012·
5. «τεχνικό πλαίσιο αναφοράς»: κάθε παραδοτέο το οποίο εκπονείται από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης, πλην των ευρωπαϊκών προτύπων, σύμφωνα με διαδικασίες προσαρμοσμένες στην εξέλιξη των αναγκών της αγοράς.
Παράρτημα VIII του Προσαρτήματος Β΄
Για τους σκοπούς του Βιβλίου II νοείται ως “1. «τεχνική προδιαγραφή» ένα από τα ακόλουθα:
[...] β) όταν πρόκειται για συμβάσεις έργων: όλες οι τεχνικές απαιτήσεις που περιέχονται ιδίως στα έγγραφα της σύμβασης και καθορίζουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά υλικού, προϊόντος ή αγαθού, και οι οποίες επιτρέπουν τον αντικειμενικό προσδιορισμό αυτών, ώστε να ανταποκρίνονται στη χρήση για την οποία προορίζονται από τον αναθέτοντα φορέα' τα χαρακτηριστικά αυτά περιλαμβάνουν τα επίπεδα περιβαλλοντικής και κλιματικής επίδοσης, τον σχεδίασμά για όλες τις απαιτήσεις (συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας πρόσβασης ατόμων με αναπηρία) και την αξιολόγηση της συμμόρφωσης, την επίδοση, την ασφάλεια ή τις διαστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών σχετικά με τη διασφάλιση της ποιότητας, την ορολογία, τα σύμβολα, τις δοκιμές και τις μεθόδους δοκιμών, τη συσκευασία, τη σήμανση και την επίθεση ετικετών, τις οδηγίες χρήσης καθώς και τις διαδικασίες και μεθόδους παραγωγής σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής των έργων τα χαρακτηριστικά αυτά περιλαμβάνουν επίσης τους κανόνες μελέτης και υπολογισμού των έργων, τους όρους δοκιμής, ελέγχου και παραλαβής των έργων καθώς και τις κατασκευαστικές τεχνικές ή μεθόδους και κάθε άλλο όρο τεχνικού χαρακτήρα που ο αναθέτων φορέας είναι σε θέση να καθορίσει, μέσω γενικών ή ειδικών κανονιστικών διατάξεων, σχετικά με τα ολοκληρωμένα έργα καθώς και με τα υλικά ή τα στοιχεία που συνιστούν τα έργα αυτά”.
Άρθρο 54 Τεχνικές προδιαγραφές (άρθρο 42 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Οι τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στην περίπτωση 1 του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ παρατίθενται στα έγγραφα της σύμβασης και καθορίζουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά των έργων, των υπηρεσιών ή των αγαθών.
Τα χαρακτηριστικά αυτά μπορεί επίσης να αναφέρονται στη συγκεκριμένη διαδικασία ή μέθοδο παραγωγής ή παροχής των ζητούμενων έργων, αγαθών ή υπηρεσιών ή σε ειδική διαδικασία άλλου σταδίου του κύκλου ζωής τους, ακόμη και αν οι παράγοντες αυτοί δεν αποτελούν μέρος της υλικής τους υπόστασης, υπό την προϋπόθεση ότι συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης και είναι ανάλογα με την αξία και τους σκοπούς της.
Οι τεχνικές προδιαγραφές μπορούν επίσης να καθορίζουν αν απαιτείται μεταβίβαση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.
Για όλες τις συμβάσεις που προορίζονται για χρήση από φυσικά πρόσωπα είτε πρόκειται για το ευρύ κοινό είτε για το προσωπικό της αναθέτουσας αρχής, οι τεχνικές προδιαγραφές, καταρτίζονται με τρόπο ώστε να λαμβάνουν υπόψη κριτήρια προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρίες ή το σχεδιασμό για όλους τους χρήστες.
Αν έχουν υιοθετηθεί υποχρεωτικές απαιτήσεις προσβασιμότητας δυνάμει νομοθετικής πράξης της Ένωσης, οι τεχνικές προδιαγραφές, όσον αφορά τα κριτήρια προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρίες ή τον σχεδιασμό για όλους τους χρήστες, καθορίζονται με παραπομπή στις εν λόγω απαιτήσεις.
2. Οι τεχνικές προδιαγραφές εξασφαλίζουν ισότιμη πρόσβαση των οικονομικών φορέων στη διαδικασία σύναψης σύμβασης και δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία αδικαιολόγητων εμποδίων στο άνοιγμα των δημόσιων συμβάσεων στον ανταγωνισμό.
3. Οι τεχνικές προδιαγραφές διατυπώνονται με έναν από τους κατωτέρω τρόπους,
α) ως επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών, υπό την προϋπόθεση ότι οι παράμετροι είναι επαρκώς προσδιορισμένες ώστε να επιτρέπουν στους προσφέροντες να προσδιορίζουν το αντικείμενο της σύμβασης και στις αναθέτουσες αρχές να αναθέτουν τη σύμβαση,
β) με παραπομπή σε τεχνικές προδιαγραφές και, με σειρά προτεραιότητας, σε εθνικά πρότυπα που αποτελούν μεταφορά ευρωπαϊκών πρότυπων, σε ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις, σε κοινές τεχνικές προδιαγραφές, σε διεθνή πρότυπα, σε άλλα τεχνικά συστήματα αναφοράς που έχουν θεσπιστεί από ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης ή -όταν αυτά δεν υπάρχουν- σε εθνικά πρότυπα, σε εθνικές τεχνικές εγκρίσεις ή σε εθνικές τεχνικές προδιαγραφές στον τομέα του σχεδιασμού, του υπολογισμού και της εκτέλεσης των έργων και της χρησιμοποίησης των αγαθών, κάθε παραπομπή συνοδεύεται από τον όρο ή «ισοδύναμο»,
γ) ως επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση α΄, με παραπομπή, ως τεκμήριο συμβατότητας προς τις εν λόγω επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις, στις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην περίπτωση β΄,
δ) με παραπομπή στις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ για ορισμένα χαρακτηριστικά και με παραπομπή στις επιδόσεις ή στις λειτουργικές απαιτήσεις που αναφέρονται στην περίπτωση α΄ για ορισμένα άλλα χαρακτηριστικά.
4. Οι τεχνικές προδιαγραφές, εκτός εάν δικαιολογείται από το αντικείμενο της σύμβασης, δεν περιέχουν μνεία συγκεκριμένης κατασκευής ή προέλευσης ή ιδιαίτερης μεθόδου κατασκευής που να χαρακτηρίζει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρέχονται από έναν συγκεκριμένο οικονομικό φορέα ούτε εμπορικού σήματος, διπλώματος ευρεσιτεχνίας, τύπων ή συγκεκριμένης καταγωγής ή παραγωγής που θα είχε ως αποτέλεσμα να ευνοούνται ή να αποκλείονται ορισμένες επιχειρήσεις ή ορισμένα προϊόντα. Η εν λόγω μνεία επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, όταν δεν είναι δυνατόν να γίνει επαρκώς προσδιορισμένη και κατανοητή περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης κατ’ εφαρμογή της παρ. 3. Η εν λόγω μνεία συνοδεύεται από τον όρο «ή ισοδύναμο».
5. Όταν η αναθέτουσα αρχή χρησιμοποιεί τη δυνατότητα παραπομπής στις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 3, δεν απορρίπτει προσφορά με την αιτιολογία ότι τα προσφερόμενα έργα, αγαθά ή οι υπηρεσίες δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές στις οποίες έχει παραπέμψει, εφόσον ο προσφέρων αποδεικνύει στην προσφορά του, με κάθε ενδεδειγμένο μέσο, συμπεριλαμβανομένων των αποδεικτικών μέσων που αναφέρονται στο άρθρο 56, ότι οι λύσεις που προτείνει πληρούν κατά ισοδύναμο τρόπο τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τις τεχνικές προδιαγραφές.
6. Όταν η αναθέτουσα αρχή χρησιμοποιεί τη δυνατότητα που αναφέρεται στην περίπτωση α΄ της παρ. 3 για τη διατύπωση των τεχνικών προδιαγραφών με αναφορά στις επιδόσεις ή στις λειτουργικές απαιτήσεις, δεν απορρίπτει προσφορά έργων, αγαθών ή υπηρεσιών που πληρούν ένα εθνικό πρότυπο το οποίο αποτελεί μεταφορά ευρωπαϊκού προτύπου, μία ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση, μία κοινή τεχνική προδιαγραφή, ένα διεθνές πρότυπο ή ένα τεχνικό πλαίσιο αναφοράς που έχει εκπονηθεί από έναν ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης, εφόσον οι εν λόγω προδιαγραφές καλύπτουν τις επιδόσεις ή τις λειτουργικές απαιτήσεις που ορίζει.
Ο προσφέρων αποδεικνύει στην προσφορά του, με κάθε ενδεδειγμένο μέσο, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 56, ότι το έργο, η αγαθό ή η υπηρεσία που πληροί το πρότυπο ανταποκρίνεται στις επιδόσεις ή στις λειτουργικές απαιτήσεις τις οποίες έχει ορίσει η αναθέτουσα αρχή.
7. Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται και εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης κατά το άρθρο 61.
8. Ειδικά για τις συμβάσεις έργων, με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορούν να εγκρίνονται προδιαγραφές και κανονισμοί που αναφέρονται στον τρόπο κατασκευής των έργων και στην ποιότητα, στον τρόπο σύνθεσης και επεξεργασίας, στη χρήση και στον έλεγχο των υλικών κατασκευής των έργων. Με την απόφαση αυτή μπορεί να ορίζεται αν οι θεσπιζόμενες προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές σε κάθε περίπτωση ή ισχύουν προαιρετικά ή ισχύουν ως ελάχιστα όρια.
[...]”
Άρθρο 56 Εκθέσεις δοκιμών, πιστοποίηση και άλλα αποδεικτικά μέσα (άρθρο 44 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίζουν έκθεση δοκιμών από οργανισμό αξιολόγησης της συμμόρφωσης ή πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από τέτοιον οργανισμό ως αποδεικτικό μέσο συμμόρφωσης με απαιτήσεις ή κριτήρια που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές, τα κριτήρια ανάθεσης ή τους όρους εκτέλεσης της σύμβασης.
Αν οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν την υποβολή πιστοποιητικών εκδιδόμενων από συγκεκριμένο οργανισμό αξιολόγησης της συμμόρφωσης, οφείλουν να δέχονται επίσης πιστοποιητικά από άλλους ισοδύναμους οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης.
Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης είναι ένας οργανισμός ο οποίος πραγματοποιεί δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένων βαθμονομήσεων, δοκιμών, πιστοποίησης και επιθεώρησης και είναι διαπιστευμένος, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
2. Οι αναθέτουσες αρχές δέχονται και άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα, εκτός από αυτά που αναφέρονται στην παρ. 1, όπως τον τεχνικό φάκελο του κατασκευαστή, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν έχει πρόσβαση στα πιστοποιητικά ή στις εκθέσεις δοκιμών που αναφέρονται στην παράγραφος 1 ή δεν έχει τη δυνατότητα να τα αποκτήσει εντός των σχετικών προθεσμιών, υπό τους όρους ότι για την αδυναμία πρόσβασης δεν ευθύνεται ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας και ότι ο ίδιος αποδεικνύει ότι τα προς παροχή έργα, αγαθά και υπηρεσίες πληρούν τις απαιτήσεις ή τα κριτήρια που ορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές, τα κριτήρια ανάθεσης ή τους όρους εκτέλεσης της σύμβασης.
3. Εφόσον ζητηθεί:
α) η ανώνυμη εταιρεία «Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας» (ΕΣΥΠ Α.Ε.),
β) η ανώνυμη εταιρεία «Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης» (ΕΛΟΤ Α.Α.) και
γ) η ανώνυμη εταιρεία «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης» (ΕΣΥΔ Α.Ε.), θέτουν στη διάθεση άλλων κρατών μελών, οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία και τα έγγραφα που υποβάλλονται, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 54, το άρθρο 55 και τις παραγράφους 1 και 2.
Οι αρμόδιες αρχές του κράτους-μέλους εγκατάστασης του οικονομικού φορέα κοινοποιούν τις σχετικές πληροφορίες, σύμφωνα με το άρθρο 343. Ειδικά για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, αρμόδιες είναι οι παραπάνω τρεις ανώνυμες εταιρείες.
Άρθρο 178 Προδιαγραφές και Κανονισμοί Έργων
“1. Για την τήρηση και εφαρμογή των προδιαγραφών και κανονισμών της παρ. 8 του άρθρου 54, τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων επιτρέπεται να διενεργούν ελέγχους στον τόπο παραγωγής των υλικών ή κατασκευής του έργου και στα μέσα μεταφοράς των υλικών. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση, τα όργανα αυτά συντάσσουν σχετική έκθεση και αν διαπιστωθεί ακαταλληλότητα των υλικών, προβαίνουν στην κατάσχεση αυτών σε οποιονδήποτε και αν ανήκουν. Για τις παραβάσεις του παρόντος άρθρου οι τεχνικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων θεωρούνται ανακριτικοί υπάλληλοι και υπάγονται ως προς τα σχετικά με την αρμοδιότητα αυτή καθήκοντά τους στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών.
2. Η παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου και των κανονιστικών αποφάσεων που εκδίδονται με εξουσιοδότησή του διώκεται και τιμωρείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα. Επιπλέον, κατά των παραβατών επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων πρόστιμο, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο των οκτακοσίων ογδόντα (880) ευρώ και ανώτερο των εβδομήντα τριών χιλιάδων και πεντακοσίων (73.500) ευρώ συνολικά κατά περίπτωση ελέγχου, εφόσον πρόκειται για παράβαση ή παραβάσεις κανονισμών ή υποχρεωτικών προδιαγραφών που αναφέρονται στον τρόπο κατασκευής των δημόσιων ή ιδιωτικών έργων, σύμφωνα και με τις οικείες συμβάσεις και τις εγκεκριμένες μελέτες ή στην ποιότητα, στον τρόπο σύνθεσης και επεξεργασίας, στη μεταφορά, στη χρήση και στον έλεγχο των υλικών κατασκευής των έργων. Σε περίπτωση που η παράβαση επηρεάζει ή μπορεί, αιτιολογημένα, να επηρεάσει ουσιαστικά τις βασικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα δομικά υλικά και έργα, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 334/1994 (Α΄ 176), ιδιαίτερα τη μηχανική αντοχή, την ευστάθεια, την πυρασφάλεια, την υγιεινή, την υγεία και το περιβάλλον ή την ασφάλεια χρήσης, το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι κατώτερο των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ για καθεμία από τις παραβάσεις αυτές, ανερχόμενο συνολικά κατά περίπτωση ελέγχου μέχρι το προαναφερόμενο όριο. Το ύψος του προστίμου κλιμακώνεται ανάλογα με τη βαρύτητα της διαπιστούμενης παράβασης. Τα ποσά αυτά του προστίμου αυξάνονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
3. Ειδικά καθόσον αφορά στον έλεγχο και στις κυρώσεις για το σκυρόδεμα, στην περίπτωση που διαπιστώνονται παραβάσεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος που έχει εγκριθεί με την απόφαση Γ.Δ.Τ.Υ./ οικ.3328/2016 του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Β΄ 1561), όπως κάθε φορά ισχύει, πέραν από αυτές που επισύρουν πρόστιμο κατά το τρίτο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου, επιβάλλονται κατά εύλογη κρίση και πρόστιμα για καθεμία από τις παραβάσεις αυτές, πάντοτε με τον περιορισμό του ανώτατου ορίου του συνολικού κατά έλεγχο προστίμου.
4. Η έκθεση ελέγχου, με μνεία και των απόψεων του ελεγχόμενου, υποβάλλεται στον Προϊστάμενο της αρμόδιας για τον ποιοτικό έλεγχο υπηρεσίας του φορέα ελέγχου. Ο Προϊστάμενος θεωρεί την έκθεση μέσα σε προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών και μέσα στην ίδια προθεσμία την κοινοποιεί στον ελεγχόμενο, ο οποίος μπορεί μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών να καταθέσει στην υπηρεσία αυτή αντιρρήσεις του επ’ αυτών. Η έκθεση, οι αντιρρήσεις, οι επ’ αυτών παρατηρήσεις της υπηρεσίας και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο διαβιβάζονται αμέσως στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία εισηγείται στον Υπουργό.
5. Ο Υπουργός αποφαίνεται για τις υποβληθείσες αντιρρήσεις, την επιβολή και το ποσό του προστίμου. Η απόφαση αυτή αποτελεί τίτλο βεβαίωσης στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Το πρόστιμο είναι δημόσιο έσοδο και εισπράττεται κατά τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Οικονομικών καθορίζονται οι δικαιούχοι, ο τρόπος απόδοσης των σχετικών ποσών και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα.
Οι αποφάσεις επιβολής προστίμου εφόσον αφορούν εργοληπτικές επιχειρήσεις κοινοποιούνται στη Διεύθυνση Μητρώων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
6. Η διαδικασία επιβολής της διοικητικής ποινής του προστίμου είναι ανεξάρτητη από την ποινική ευθύνη. Για την τελευταία αυτή περίπτωση ο Προϊστάμενος της αρμόδιας υπηρεσίας του φορέα ελέγχου διαβιβάζει την έκθεση ελέγχου, μαζί με τις αντιρρήσεις του ελεγχόμενου και τις επ’ αυτών παρατηρήσεις της υπηρεσίας στον αρμόδιο Εισαγγελέα, αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων”.
ΒΙΒΛΙΟ II ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΈΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ (ΟΔΗΓΙΑ 2014/25/ΕΕ)
Άρθρο 282 Τεχνικές προδιαγραφές (άρθρο 60 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Οι τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στην περίπτωση 1 του Παραρτήματος VIII του Προσαρτήματος Β΄ παρατίθενται στα έγγραφα της σύμβασης και καθορίζουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά των έργων, των υπηρεσιών ή των αγαθών.
Τα χαρακτηριστικά αυτά μπορεί επίσης να αναφέρονται σε συγκεκριμένη διαδικασία ή μέθοδο παραγωγής ή παροχής των ζητούμενων έργων, αγαθών ή υπηρεσιών ή σε συγκεκριμένη διαδικασία άλλου σταδίου του κύκλου ζωής τους, ακόμη και αν οι παράγοντες αυτοί δεν αποτελούν μέρος της υλικής τους υπόστασης, υπό την προϋπόθεση ότι συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης και είναι ανάλογα με την αξία και τους σκοπούς της.
Οι τεχνικές προδιαγραφές μπορούν επίσης να καθορίζουν αν απαιτείται μεταβίβαση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.
Για όλες τις συμβάσεις που προορίζονται για χρήση από φυσικά πρόσωπα είτε πρόκειται για το ευρύ κοινό είτε για το προσωπικό του αναθέτοντος φορέα, οι τεχνικές προδιαγραφές, εκτός από δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, καταρτίζονται με τρόπο ώστε να λαμβάνουν υπ' όψιν κριτήρια προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρίες ή τον σχεδιασμό για όλους τους χρήστες.
Αν έχουν υιοθετηθεί υποχρεωτικές απαιτήσεις προσβασιμότητας δυνάμει νομοθετικής πράξης της Ένωσης, οι τεχνικές προδιαγραφές, όσον αφορά τα κριτήρια προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρίες ή τον σχεδιασμό για όλους τους χρήστες, καθορίζονται με παραπομπή στις εν λόγω απαιτήσεις.
2. Οι τεχνικές προδιαγραφές εξασφαλίζουν ισότιμη πρόσβαση των οικονομικών φορέων στη διαδικασία σύναψης σύμβασης και δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία αδικαιολόγητων εμποδίων στο άνοιγμα των συμβάσεων στον ανταγωνισμό.
3. Οι τεχνικές προδιαγραφές διατυπώνονται με έναν από τους κατωτέρω τρόπους:
α) ως επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών, υπό την προϋπόθεση ότι οι παράμετροι είναι επαρκώς ακριβείς ώστε να επιτρέπουν στους προσφέροντες να προσδιορίζουν το αντικείμενο της σύμβασης και στους αναθέτοντες φορείς να αναθέτουν τη σύμβαση,
β) με παραπομπή σε τεχνικές προδιαγραφές και, με σειρά προτεραιότητας, σε εθνικά πρότυπα που αποτελούν μεταφορά ευρωπαϊκών πρότυπων, σε ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις, σε κοινές τεχνικές προδιαγραφές, σε διεθνή πρότυπα, σε άλλα τεχνικά συστήματα αναφοράς που έχουν θεσπιστεί από ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης ή —όταν αυτά δεν υπάρχουν— σε εθνικά πρότυπα, σε εθνικές τεχνικές εγκρίσεις ή σε εθνικές τεχνικές προδιαγραφές στον τομέα του σχεδιασμού, του υπολογισμού και της εκτέλεσης των έργων και της χρησιμοποίησης των αγαθών · κάθε παραπομπή συνοδεύεται από τους όρους «ή ισοδύναμο»,
γ) ως επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση α΄, με παραπομπή, ως τεκμήριο συμβατότητας προς τις εν λόγω επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις, στις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην περίπτωση β,
δ) με παραπομπή στις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ για ορισμένα χαρακτηριστικά και με παραπομπή στις επιδόσεις ή στις λειτουργικές απαιτήσεις που αναφέρονται στην περίπτωση α΄ για άλλα χαρακτηριστικά.
4. Οι τεχνικές προδιαγραφές, εκτός εάν δικαιολογείται από το αντικείμενο της σύμβασης, δεν περιέχουν μνεία συγκεκριμένης κατασκευής ή προέλευσης ή ιδιαίτερης μεθόδου κατασκευής που να χαρακτηρίζει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρέχονται από έναν συγκεκριμένο οικονομικό φορέα ούτε εμπορικού σήματος, διπλώματος ευρεσιτεχνίας, τύπων ή συγκεκριμένης καταγωγής ή παραγωγής που θα είχε ως αποτέλεσμα να ευνοούνται ή να αποκλείονται ορισμένες επιχειρήσεις ή ορισμένα προϊόντα. Η εν λόγω μνεία επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, όταν δεν είναι δυνατόν να γίνει επαρκώς ακριβής και κατανοητή περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 3.
Η εν λόγω μνεία συνοδεύεται από τους όρους «ή ισοδύναμο».
5. Όταν o αναθέτων φορέας χρησιμοποιεί τη δυνατότητα παραπομπής στις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 3, δεν απορρίπτει προσφορά με την αιτιολογία ότι τα προσφερόμενα έργα, αγαθά ή οι υπηρεσίες δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές στις οποίες έχει παραπέμψει, εφόσον ο προσφέρων αποδεικνύει στην προσφορά του με κάθε ενδεδειγμένο μέσο, συμπεριλαμβανομένων των αποδεικτικών μέσων που αναφέρονται στο άρθρο 284, ότι οι λύσεις που προτείνει πληρούν κατά ισοδύναμο τρόπο τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τις τεχνικές προδιαγραφές.
6. Όταν ο αναθέτων φορέας χρησιμοποιεί τη δυνατότητα που αναφέρεται στην περίπτωση α΄ της παρ. 3 για τη διατύπωση των τεχνικών προδιαγραφών με αναφορά στις επιδόσεις ή στις λειτουργικές απαιτήσεις, δεν απορρίπτει προσφορά έργων, αγαθών ή υπηρεσιών που πληρούν ένα εθνικό πρότυπο το οποίο αποτελεί μεταφορά ευρωπαϊκού προτύπου, μία ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση, μία κοινή τεχνική προδιαγραφή, ένα διεθνές πρότυπο ή ένα τεχνικό πλαίσιο αναφοράς που έχει εκπονηθεί από έναν ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης, εφόσον οι εν λόγω προδιαγραφές καλύπτουν τις επιδόσεις ή τις λειτουργικές απαιτήσεις που ορίζει.
Ο προσφέρων αποδεικνύει στην προσφορά του, με κάθε ενδεδειγμένο μέσο, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 284 , ότι τα έργα, τα αγαθά ή οι υπηρεσίες που πληρούν το πρότυπο ανταποκρίνονται στις επιδόσεις ή στις λειτουργικές απαιτήσεις που ορίζει ο αναθέτων φορέας.
7. Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται και εγκρίνονται πριν την έναρξη διαδικασίας σύναψης της σύμβασης κατά το άρθρο 290.
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 81 (ΦΕΚ Α' 151/21.08.2018)
Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1535 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 (ΕΕ L 241 της 17.9.2015, σ.1) «για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών (κωδικοποιημένο κείμενο)» και άλλες διατάξεις.
Άρθρο 2 (Άρθρο 1 της Οδηγίας 2015/1535/ΕΕ)
1. Κατά την έννοια του παρόντος π.δ. νοείται ως:
στ) «τεχνικός κανόνας/κανονισμός»: τεχνική προδιαγραφή ή άλλη απαίτηση ή κανόνας σχετικά με τις υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των οικείων διοικητικών διατάξεων των οποίων η τήρηση είναι υποχρεωτική από το νόμο ή την πρακτική (de jure ή de facto), για την εμπορία, την παροχή υπηρεσιών, την εγκατάσταση ενός φορέα παροχής υπηρεσιών ή τη χρήση σε κράτος μέλος ή σε σημαντικό τμήμα του κράτους αυτού, όπως επίσης, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 8, οι νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις των κρατών μελών που απαγορεύουν την κατασκευή, εισαγωγή, εμπορία ή χρήση ενός προϊόντος και την παροχή ή χρήση μιας υπηρεσίας ή την εγκατάσταση για την παροχή των υπηρεσιών αυτών.
Τεχνικοί κανόνες de facto είναι ιδίως:
αα) οι νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις ενός κράτους μέλους οι οποίες παραπέμπουν είτε σε τεχνικές προδιαγραφές ή άλλες απαιτήσεις είτε σε κανόνες σχετικά με τις υπηρεσίες, είτε σε επαγγελματικούς κώδικες ή κώδικες ορθής πρακτικής που με τη σειρά τους παραπέμπουν σε τεχνικές προδιαγραφές ή άλλες απαιτήσεις ή κανόνες σχετικά με τις υπηρεσίες, η τήρηση των οποίων αποτελεί τεκμήριο συμβατότητας προς τις προδιαγραφές που καθορίζονται από τις εν λόγω νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις,
ββ) οι εκούσιες συμφωνίες στις οποίες η δημόσια αρχή είναι συμβαλλόμενο μέρος και οι οποίες αποσκοπούν στην τήρηση, προς το δημόσιο συμφέρον, των τεχνικών προδιαγραφών ή άλλων απαιτήσεων ή κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες. Εξαιρούνται οι συγγραφές υποχρεώσεων των δημοσίων συμβάσεων,
γγ) οι τεχνικές προδιαγραφές ή άλλες απαιτήσεις ή οι κανόνες περί υπηρεσιών, που συνδέονται με φορολογικά ή οικονομικά μέτρα και επηρεάζουν την κατανάλωση προϊόντων ή υπηρεσιών ενθαρρύνοντας την τήρηση των τεχνικών αυτών προδιαγραφών ή άλλων απαιτήσεων ή κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες. Εξαιρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές ή άλλες απαιτήσεις ή οι κανόνες σχετικά με τις υπηρεσίες που έχουν σχέση με τα εθνικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης.
ζ) «σχέδιο τεχνικού κανόνα/κανονισμού»: το κείμενο μιας τεχνικής προδιαγραφής ή άλλης απαίτησης ή ενός κανόνα σχετικά με τις υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών διατάξεων, που εκπονείται προκειμένου η τεχνική αυτή προδιαγραφή ή απαίτηση ή κανόνας σχετικά με τις υπηρεσίες να καθιερωθεί αμέσως ή εν τέλει ως τεχνικός κανόνας, και το οποίο, δεδομένου ότι βρίσκεται σε προπαρασκευαστικό στάδιο, μπορεί να υποστεί ουσιαστικές τροποποιήσεις.
Άρθρο 6 (Άρθρο 5 της Οδηγίας 2015/1535/ΕΕ)
1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 8 του παρόντος, οι Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμοί που συντάσσουν σχέδια τεχνικών κανόνων, υποχρεούνται να τα γνωστοποιούν στην Επιτροπή, μέσω του Κέντρου Πληροφόρησης ΕΛΟΤ, εκτός αν πρόκειται απλώς για αυτούσια μεταφορά ενός διεθνούς ή ευρωπαϊκού προτύπου, οπότε δεν αποστέλλεται το κείμενο και αρκεί μία απλή ενημέρωση ως προς το συγκεκριμένο πρότυπο. Τα σχέδια αυτά συνοδεύονται από μία ανακοίνωση των λόγων που καθιστούν αναγκαία την κατάρτιση αυτού του τεχνικού κανόνα, εκτός εάν οι λόγοι αυτοί συνάγονται ήδη από το ίδιο το σχέδιο. […]
Οι αρμόδιες για τη σύνταξη των εν λόγω σχεδίων τεχνικών κανόνων αρχές, προβαίνουν σε νέα γνωστοποίηση αυτών, υπό τους ανωτέρω όρους, εφόσον οι όροι αυτοί επιφέρουν σημαντικές τροποποιήσεις στο σχέδιο με αποτέλεσμα να τροποποιείται το πεδίο εφαρμογής του, να συντομεύεται το αρχικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του, να προστίθενται προδιαγραφές ή απαιτήσεις ή αυτές να καθίστανται πιο αυστηρές. […]
Η Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη μπορούν να διατυπώσουν παρατηρήσεις ή εμπεριστατωμένες γνώμες στα παραπάνω σχέδια τεχνικών κανόνων. Το Κέντρο Πληροφόρησης ΕΛΟΤ διαβιβάζει αμελλητί στις αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς τις παρατηρήσεις ή εμπεριστατωμένες γνώμες της Επιτροπής ή των άλλων κρατών μελών για σχέδια τεχνικών κανονισμών που αυτές οι Δημόσιες Υπηρεσίες ή Οργανισμοί κατάρτισαν, για να τις λάβουν υπόψη τους, στο μέτρο του δυνατού, κατά τη διατύπωση των οριστικών κειμένων αυτών των τεχνικών κανόνων.
2. Οι Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμοί αποστέλλουν στην Επιτροπή το συντομότερο δυνατό, μέσω του Κέντρου Πληροφόρησης ΕΛΟΤ, το οριστικό κείμενο τεχνικού κανονισμού που καταρτίζουν. Οι παραπάνω Υπηρεσίες και Οργανισμοί μπορούν να ζητούν, μέσω του Κέντρου Πληροφόρησης ΕΛΟΤ, το οριστικό κείμενο ενός τεχνικού κανόνα άλλου κράτους - μέλους. […]
Άρθρο 7 (Άρθρο 6 της Οδηγίας 2015/1535/ΕΕ)
1. Οι Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμοί αναβάλλουν την έγκριση ενός σχεδίου τεχνικού κανόνα για τρεις μήνες από την ημερομηνία παραλαβής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της γνωστοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του παρόντος π.δ.
2. α) Aπό την ημερομηνία παραλαβής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της γνωστοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1, εφόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή ένα άλλο κράτος μέλος διατυπώσει, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία αυτή, εμπεριστατωμένη γνώμη, σύμφωνα με την οποία το προτεινόμενο μέτρο παρουσιάζει πτυχές που μπορούν ενδεχομένως να δημιουργήσουν εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς oι συντάκτες τεχνικού κανόνα αναβάλλουν:
αα) κατά τέσσερις μήνες την έγκριση ενός σχεδίου τεχνικού κανόνα υπό μορφή εκούσιας συμφωνίας κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1, περίπτωση στ, υποπερίπτωση ββ του δευτέρου εδαφίου,
ββ) με την επιφύλαξη των παραγράφων 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου, κατά έξι μήνες την έγκριση οιουδήποτε άλλου σχεδίου κανόνα εξαιρουμένων των σχεδίων όσον αφορά τις υπηρεσίες.
β) Με την επιφύλαξη των παραγράφων 4 και 5, oι συντάκτες τεχνικού κανόνα αναβάλλουν κατά τέσσερις μήνες την έγκριση ενός σχεδίου κανόνα σχετικά με τις υπηρεσίες, από την ημερομηνία παραλαβής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της γνωστοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1, εφόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή ένα άλλο κράτος μέλος διατυπώσει, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία αυτή, εμπεριστατωμένη γνώμη σύμφωνα με την οποία το προτεινόμενο μέτρο παρουσιάζει πτυχές που μπορούν ενδεχομένως να δημιουργήσουν εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών ή στην ελεύθερη εγκατάσταση των φορέων παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς. […]
Κανονισμός ΕΕ 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα δομικών κατασκευών και για την κατάργηση της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου
V. Ιστορικό - Διαδικασία αναθεώρησης των νέων ΕΤΕΠ – Δομή και Περιεχόμενο ΕΤΕΠ
Α. Ιστορικό – Διαδικασία Αναθεώρησης ΕΤΕΠ
Η διαδικασία έγκρισης των συγκεκριμένων ΕΤΕΠ έχει ως εξής :
1. Στις 29.11.2016 υπεγράφη σύμβαση, διαρκείας 12 μηνών, μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Διεύθυνση Κανόνων και Ποιότητας), ως κύριο του έργου, και του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ) / Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), ως φορέα υλοποίησης, με αντικείμενο:
α) “Επικαιροποίηση / αναθεώρηση / προσαρμογή στα ισχύοντα Ευρωπαϊκά και Διεθνή Πρότυπα καθώς και προτυποποίηση / γνωστοποίηση των κειμένων στην ΕΕ, εξήντα οκτώ (68) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) και την εκπόνηση δύο (2) νέων ΕΤΕΠ”, αναφερόμενο ως “Υποέργο ΕΤΕΠ” και
β) “Εκπόνηση μελέτης ελέγχου τριακοσίων εβδομήντα δύο (372) ΕΤΕΠ για τον προσδιορισμό αυτών που χρήζουν αναθεώρησης, λόγω ασυμβατότητας με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά και Διεθνή Πρότυπα, την έκταση – κατηγοριοποίηση αναθεώρησης και τις προτεραιότητες αναθεώρησης”, αναφερόμενο ως “Υποέργο Μελέτη”.
Ο συντονισμός του ως άνω έργου ανήκει στην Διεύθυνση Τυποποίησης του ΕΣΥΠ / ΕΛΟΤ.
2. Με την αρ. 207/09.02.2017 απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΕΣΥΠ ανασυγκροτήθηκε η Τεχνική Επιτροπή ΤΕ 99 του ΕΛΟΤ, έργο της οποίας ήταν να κατευθύνει την υλοποίηση και να εισηγείται την έγκριση των αναθεωρημένων ΕΤΕΠ στον ΕΣΥΠ / ΕΛΟΤ.
Στην ΤΕ99 συμμετείχαν και ψήφιζαν για κάθε ΕΤΕΠ: δύο (2) εκπρόσωποι του Υπ.Υ.Με και από ένας εκπρόσωπος: της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, της ΕΑΑΔΗΣΥ, του ΤΕΕ, του Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ), του Συνδέσμου Ελληνικών Εταιρειών – Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ), του Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών Ανωτέρων Τάξεων (ΣΤΕΑΤ) και του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας (ΣΠΜΕ).
3. Παράλληλα, ο ΕΛΟΤ όρισε επιμελητές, οι οποίοι, στο πλαίσιο της γενικής επιμέλειας των ΕΤΕΠ, είχαν την ευθύνη του ελέγχου ενσωμάτωσης στις υπό αναθεώρηση ΕΤΕΠ, τόσο των σχολίων της δημόσιας κρίσης του πρώτου σχεδίου των ΕΤΕΠ όπως αναρτήθηκε στον δικτυακό τόπο του ΕΛΟΤ για περίπου ένα δίμηνο, όσο και της ενσωμάτωσης των παρατηρήσεων που είχαν υποβληθεί από το Υπ.Υ.Με. στον ΕΛΟΤ κατά το χρονικό διάστημα 2012-2017 από τους ενδιαφερόμενους φορείς (μελετητές, κατασκευαστές, παραγωγοί κλπ).
Το έργο της ΤΕ 99 υποβοηθήθηκε από εμπειρογνώμονες που επιλέχθηκαν από τον ΕΣΥΠ / ΕΛΟΤ. Στο πλαίσιο αυτό, κάθε μία από τις αναθεωρημένες 68 και τις 2 νέες ΕΤΕΠ του “Υποέργου ΕΤΕΠ” ανατέθηκε στον/στους αντίστοιχο/ους επιλεγμένο/ους εμπειρογνώμονα/ες, ο οποίος/οι οποίοι ανέλαβε/αν την επικαιροποίηση / αναθεώρηση / προσαρμογή του τυποποιητικού κειμένου και παρέδωσε/αν το παραγόμενο σχέδιο κειμένου στον αντίστοιχο επιμελητή.
4. Το τελικό σχέδιο κάθε ΕΤΕΠ παραδόθηκε από τους εμπειρογνώμονες που το συνέταξαν στην ΤΕ99, συνοδευόμενο από:
α. έγγραφο του επιμελητή για την πραγματοποίηση του προβλεπομένου ελέγχου
β. πίνακα με τα σχόλια της δημόσιας κρίσης και τις απαντήσεις του εμπειρογνώμονα για κάθε ένα από αυτά
γ. πίνακα με τις παρατηρήσεις που είχαν υποβληθεί από το Υπ.Υ.Με. στον ΕΛΟΤ. και τις απαντήσεις του εμπειρογνώμονα για κάθε ένα από αυτά.
5. Η ΤΕ 99 οριστικοποίησε τα τελικά σχέδια των ΕΤΕΠ, προχωρώντας, κατά την κρίση της, σε αναμόρφωσή τους, τα οποία και υπέβαλε, στη συνέχεια, στον ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ προς έγκριση.
6. Εποπτεία στην πρόοδο του έργου άσκησε πενταμελής Επιτροπή Παρακολούθησης Έργου, αποτελούμενη από εκπρόσωπους του Υπ. Υ.ΜΕ., η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. Πρωτ. ΔΚΠ/2015/03.01.2017 απόφαση του Υπουργού Υ.ΜΕ.
Μετά την παράδοση από τον ΕΛΟΤ των τελικών σχεδίων των 70 ΕΤΕΠ στο Υπ.Υ.Με, η τριμελής Επιτροπή Παραλαβής Έργου, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. ΔΚΠ/369.27-04-2017 απόφαση της Δ/νσης Κανόνων και Ποιότητας του Υπ.Υ.Με., προχώρησε στην διενέργεια ελέγχου και την σύνταξη του από 20.12.2017 Πρωτοκόλλου Τμηματικής – Προσωρινής Παραλαβής των 68 αναθεωρημένων και 2 νέων ΕΤΕΠ. Το ως άνω πρακτικό εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. Δ22/1339/20.12.2017 απόφαση της Δ/νσης Ποιότητας και Τυποποίησης του Υπ.Υ.Με. Στην ίδια ως άνω απόφαση αναφέρεται ότι η οριστική παραλαβή θα ακολουθήσει μετά την παρέλευση του χρόνου συντήρησης διάρκειας ενός έτους σύμφωνα με τις παρ. 3.1.5 και 6.1.2. της από 29.11.2016 σύμβασης μεταξύ Υπ.Υ.Με και ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ.
7. Κατά τα προβλεπόμενα στην Οδηγία (ΕΕ) 2015/1535 (η οποία κατήργησε την οδηγία 98/34/ΕΚ) τα κράτη μέλη οφείλουν να ενημερώνουν την Επιτροπή για κάθε σχέδιο τεχνικού κανονισμού πριν από την υιοθέτησή του. Από την ημερομηνία κοινοποίησης του σχεδίου, μια περίοδος αναμονής τριών μηνών – κατά την οποία το κοινοποιούν κράτος μέλος δεν μπορεί να υιοθετήσει τον εν λόγω τεχνικό κανονισμό – παρέχει τη δυνατότητα στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη να εξετάσουν το κοινοποιηθέν κείμενο και να ανταποκριθούν καταλλήλως. Κατ' εφαρμογή των ανωτέρω, στις 20/12/2017 γνωστοποιήθηκαν από τον ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι τίτλοι των 70 ΕΤΕΠ για την υποβολή παρατηρήσεων.
8. Στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας, η Επιτροπή απέστειλε στον ΕΛΟΤ στις 21/02/2018 αίτημα για παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών μέσω του συστήματος TRIS με προθεσμία απάντησης εκ μέρους της Ελλάδας την 28/02/2018. Οι πληροφορίες αυτές αφορούσαν στην επιβολή τυχόν πρόσθετων απαιτήσεων για δομικά προϊόντα που εμπίπτουν στον Καν. (ΕΕ) 305/2011. Στο αίτημα της Επιτροπής το Υπουργείο, αφού ζήτησε την άποψη της Τεχνικής Επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 απάντησε με το Δ22/1798/28.02.2018 έγγραφο ότι οι ΕΤΕΠ δεν επιβάλλουν πρόσθετες απαιτήσεις για δομικά προϊόντα που εμπίπτουν στον Καν. (ΕΕ) 305/2011. Ειδικότερα, σύμφωνα με το ως άνω έγγραφο, οι αρχές με τις οποίες εκπονήθηκαν οι ΕΤΕΠ είναι :
 η συμμόρφωση με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά και Διεθνή Πρότυπα, Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και την Εθνική Νομοθεσία,
 η εφαρμογή του άρθρου 42 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ (άρθρο 54 ν. 4412/2016), όπως η χρήση αποκλειστικά ευρωπαϊκών (εναρμονισμένων ή μη) προτύπων και η ιεράρχηση που αυτό ορίζει,
 για δομικά προϊόντα που εμπίπτουν στον Καν. (ΕΕ) 305/2011, όταν ορίζονται απαιτήσεις για ουσιώδη χαρακτηριστικά, αυτά προέρχονται αποκλειστικά από το σχετικό εναρμονισμένο πρότυπο του προϊόντος. Αυτό γίνεται στις περιπτώσεις που απαιτείται η δήλωση επιδόσεων σε χαρακτηριστικά που είναι κρίσιμα λόγω απαιτήσεων της εθνικής μας νομοθεσίας (Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων, Κανονισμός Πυροπροστασίας, Καν. Τεχνολογίας Σκυροδέματος κλπ) που δεν αντιβαίνουν στην Συνθήκη της ΕΕ και στη λοιπή ενωσιακή νομοθεσία και εφαρμόζονται ως ορθές πρακτικές, προκειμένου να διασφαλίσουν την ασφάλεια των δομικών έργων στο πλαίσιο και μέσω του εναρμονισμένου συστήματος που έχει θεσπίσει αρχικά η οδηγία 89/106/ΕΟΚ και κατόπιν ο Καν. 305/2011,
 η μέριμνα για την αποτροπή εμποδίων στην αποτελεσματική διαθεσιμότητα στην αγορά και στη χρήση δομικών προϊόντων που φέρουν σήμανση CE, όταν οι δηλωθείσες επιδόσεις αντιστοιχούν στα οριζόμενα ουσιώδη τεχνικά χαρακτηριστικά ή/και επιδόσεις αυτών με τις ΕΤΕΠ για την εκάστοτε προοριζόμενη χρήση, σύμφωνα με τις παρ. 4-6 του αρ. 8 του Καν. 305/2011.
9. Εν τω μεταξύ, στις 27.02.2018 η Επιτροπή ζήτησε εκ νέου συμπληρωματικές πληροφορίες, μέσω του συστήματος TRIS, για ορισμένες από τις 70 ΕΤΕΠ και συγκεκριμένα, για το αν οι τεχνικές προδιαγραφές, που περιλαμβάνονται σε αυτές, είναι σύμφωνες με τα προβλεπόμενα στις οδηγίες ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας και ηλεκτρικού εξοπλισμού, ασφάλειας μηχανών και εξοπλισμού υπό πίεση. Στα ως άνω ερωτήματα το Υπουργείο, αφού ζήτησε τη γνώμη της ΕΛΟΤ/ΤΕ 99, απάντησε θετικά, με το υπ' αριθμ. Δ22/2134/06.03.2018 έγγραφο.
10. Εν συνεχεία, στις 27.03.2018 η Επιτροπή διατύπωσε παρατηρήσεις, με την διευκρίνιση ότι αυτές δεν παρατείνουν την προθεσμία Status quo για τις 70 αναρτημένες Ελληνικές ΕΤΕΠ. Οι παρατηρήσεις αφορούσαν αφενός τη σύγκρουση των σχεδίων ΕΤΕΠ με τον Κανονισμό για τα προϊόντα του τομέα δομικών κατασκευών, αφετέρου σύγκρουση με τις εναρμονισμένες απαιτήσεις ασφαλείας/ηλεκτρομαγνητικές απαιτήσεις. Τέλος, σε σχέση με τη ρήτρα αμοιβαίας αναγνώρισης που περιγράφεται στο άρθρο 3 του σχεδίου της ΥΑ, η Επιτροπή προτείνει την αποσαφήνιση και αναδιατύπωσή της σε “ρήτρα ενιαίας αγοράς”, σε συμμόρφωση με την Ανακοίνωσή της 19ης Δεκεμβρίου 2017 (COM (2017) 787 final «Η δέσμη μέτρων για τα προϊόντα: Ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην ενιαία αγορά».
11. Μετά την ενσωμάτωση των ως άνω παρατηρήσεων της Επιτροπής και την αναθεώρηση σαράντα ενός (41) ΕΤΕΠ, ώστε να είναι σε πλήρη συμφωνία με τις εν λόγω παρατηρήσεις, το Υπουργείο επανέρχεται με νέο αίτημα προς την Αρχή, για τη διατύπωση σύμφωνης γνώμης για την έγκριση του σχεδίου της Υπουργικής Απόφασης με θέμα “Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες”, υποβάλλοντας το υπ’ αριθμ. Δ22/οικ. 2069/26.03.2019 (αριθμ. Πρωτ. Εισερχ. Αρχής 1677/26.03.2019) έγγραφο, συνοδευόμενο από τα τελικά τεχνικά κείμενα των εβδομήντα (70) ΕΤΕΠ.
12. Τέλος, με το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 2252/22.04.2019 έγγραφό της, η Αρχή αιτήθηκε την παροχή κρίσιμων στοιχείων, προκειμένου να προχωρήσει στη νομική εκτίμηση ορισμένων όρων του κειμένου της υπό έγκριση Υπουργικής Απόφασης και, προς τον σκοπό αυτό κάλεσε την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου σε συνάντηση εργασίας.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 24/04/2019, στο γραφείο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών και σε αυτήν παρευρέθηκαν στελέχη της Αρχής και οι αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες.
Σε συνέχεια της ανωτέρω συνάντησης, με το υπ’ αριθμ. Πρωτ. Δ22/2739/03.06.2019 (αρ. πρωτ. Εισερχ. Αρχής 3006/03.06.2019) έγγραφο της Δ/νσης Ποιότητας & Τυποποίησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το σχέδιο της ως άνω ΥΑ επανυποβλήθηκε επικαιροποιημένο.
Β. Δομή και Περιεχόμενο των ΕΤΕΠ
Το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης, το οποίο περιέρχεται στην Αρχή για γνώμη, περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, Παράρτημα Α, στο οποίο αναφέρονται οι κωδικοί και οι τίτλοι των 70 ΕΤΕΠ. Περαιτέρω, σε Παράρτημα Β περιλαμβάνονται και τα κείμενα των υπό έκδοση 70 ΕΤΕΠ, ορισμένα από τα οποία εξετάσθηκαν ενδεικτικά.
Οι εν λόγω ΕΤΕΠ συνιστούν εθνικούς τεχνικούς κανονισμούς που εφαρμόζονται στην κατασκευή των δημοσίων δομικών έργων στη χώρα, με σκοπό τη διασφάλιση της ασφάλειας των δομικών έργων, της υγείας των χρηστών, της εξοικονόμησης ενέργειας και της προστασίας του περιβάλλοντος και γενικότερα στην εκπλήρωση βασικών απαιτήσεων δομικών έργων σύμφωνα με το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) 305/2011.
Παρατηρείται ότι η βασική δομή των ΕΤΕΠ, στην πλειοψηφία τους, περιλαμβάνει:
 περιγραφή του αντικειμένου της τεχνικής προδιαγραφής,
 τυποποιητικές παραπομπές
 όρους και ορισμούς,
 απαιτήσεις,
 κριτήρια αποδοχής περαιωμένων εργασιών/προϊόντων,
 τρόπο επιμέτρησης εργασιών,
 μέθοδο κατασκευής/εκτέλεσης εργασιών,
 πληροφοριακό Παράρτημα για τους όρους υγείας, ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος.
Πέραν αυτών, κάποια σχέδια τεχνικών κανόνων περιλαμβάνουν και επιπλέον κεφάλαιο/α, ανάλογα με την ιδιαιτερότητα του αντικειμένου τους (πχ εξοπλισμός παιδικής χαράς κλπ).
Παράλληλα, στις περισσότερες από τις ΕΤΕΠ, οι οποίες ελέγχθησαν, περιλαμβάνεται βιβλιογραφία, στην οποία γίνεται αναφορά, κατά περίπτωση, των εθνικών προτύπων του ΕΛΟΤ για τα επιμέρους αντικείμενα των ΕΤΕΠ ή των εναρμονισμένων προτύπων ή άλλων ευρωπαϊκών προτύπων, καθώς και του ειδικότερου ευρωπαϊκού και εθνικού νομοθετικού πλαισίου, που επιβάλλει συγκεκριμένες απαιτήσεις για κάθε είδους δομικό υλικό, μέθοδο κατασκευής ή παροχής υπηρεσίας κλπ. Ενδεικτικά σημειώνεται ότι για την ΕΤΕΠ “χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος”, το ειδικό νομοθετικό πλαίσιο αναφέρεται στον “Κανονισμό Οπλισμένου σκυροδέματος”, στον οποίο και γίνεται σχετική παραπομπή στο κείμενο της ΕΤΕΠ.
VI. Επί της νομιμότητας και του περιεχομένου των προτεινόμενων ρυθμίσεων
Α. Με το υπό εξέταση σχέδιο απόφασης ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, προβαίνει στην έγκριση τεχνικών προδιαγραφών υποχρεωτικής εφαρμογής σε όλα τα δημόσια έργα και μελέτες, στο βαθμό που οι τελευταίες αποβλέπουν στην παραγωγή ή σχεδιασμό έργου ή στην επέμβαση σε έργο, βάσει της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 8 του άρθρου 54 του ν. 4412/2016.
Επισημαίνεται ότι ο έλεγχος συμβατότητας των προτεινομένων ρυθμίσεων με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, περιορίζεται στις διατάξεις του ν.4412/2016 και δεν καταλαμβάνει το ειδικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, που διέπει την κάθε επιμέρους ΕΤΕΠ, ιδίως λόγω του ιδιαζόντως τεχνικού χαρακτήρα αυτού, αλλά και του μεγάλου αριθμού των προς εξέταση ΕΤΕΠ. Στο σημείο αυτό, δέον όπως επισημανθεί ότι τα υποβληθέντα σχέδια των ΕΤΕΠ έχουν ελεγχθεί και οριστικοποιηθεί από την, συσταθείσα για τον σκοπό αυτό, Τεχνική Επιτροπή ΤΕ 99 του ΕΛΟΤ, στην κρίση της οποίας δεν υπεισέρχεται η Αρχή.
Ως προς τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, επισημαίνονται τα κάτωθι:
Β. Επί του περιεχομένου των προτεινόμενων διατάξεων
1) «Ρήτρα σχετικά με το ισοδύναμο»
Στο αρχικώς υποβληθέν σχέδιο Υ.Α. δεν είχε συμπεριληφθεί η προβλεπόμενη στην παρ. 3 του άρθρου 54 του ν. 4412/2016 ρήτρα, σύμφωνα με τη οποία η διατύπωση των τεχνικών προδιαγραφών μπορεί να γίνει με παραπομπή σε τεχνικές προδιαγραφές, αρκεί αυτή να συνοδεύεται από τον όρο ή «ισοδύναμο». Κατόπιν σχετικής σύστασης της Αρχής, στο πλαίσιο των συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν με εκπροσώπους της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου, η ρήτρα συμπεριελήφθη στα επόμενα σχέδια.
Σημειώνεται, ωστόσο, ότι η σχετική μνεία έχει συμπεριληφθεί μόνον στο κείμενο του σχεδίου της Υ.Α., ενώ, από την εξέταση που πραγματοποιήθηκε σε δείγμα των υποβληθέντων σχεδίων ΕΤΕΠ, διαπιστώθηκε ότι αναφέρεται σε ορισμένες μόνον από αυτές, ενώ απουσιάζει από κάποιες άλλες. Κατά συνέπεια, για λόγους ασφάλειας δικαίου, συστήνεται όπως το επισπεύδον Υπουργείο μεριμνήσει για την έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου, στην οποία, μεταξύ άλλων, θα περιλαμβάνονται κατευθύνεις προς τις αναθέτουσες αρχές, για τον τρόπο διατύπωσης των τεχνικών προδιαγραφών στα έγγραφα της σύμβασης, ήτοι με ρητή αναφορά στα ειδικώς οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 54 του ν.4412/2016.
2) Ρήτρα σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση
Σύμφωνα με την τελευταία παράγραφο της προτεινόμενης ΥΑ «Τα εμπορεύματα που διατίθενται νόμιμα στο εμπόριο σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στην Τουρκία ή προέρχονται και διατίθενται νόμιμα σε κράτος της ΕΖΕΣ που είναι συμβαλλόμενο μέρος της συμφωνίας ΕΟΧ τεκμαίρεται ότι συμμορφώνονται με το μέτρο αυτό».
Σημειώνεται ότι, η διατύπωση της εν λόγω ρήτρας κατέληξε ως ανωτέρω, κατόπιν σχετικής προσαρμογής στις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο της διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προδιαγραφών και κανόνων, που καθιερώνει η οδηγία (ΕΕ) 2015/1535 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2015.
3) Έναρξη ισχύος της Υ.Α.
Στην παρ. 4 του Παραρτήματος Β του σχεδίου της Υ.Α. ορίζεται ότι: «Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει μετά την παρέλευση τριών μηνών από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης».
Από την ανωτέρω διατύπωση, δεν προκύπτει εάν το πεδίο εφαρμογής της υπό εξέταση ΥΑ καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς, κατά τη δημοσίευση της ΥΑ, διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων έργων και μελετών.
Στην περίπτωση που, η υπό έκδοση Υ.Α. καταλαμβάνει από την έναρξη ισχύος της, τόσο τις εκκρεμείς διαδικασίες ανάθεσης, όσο και τις εκτελούμενες συμβάσεις, προτείνεται η έκδοση σχετικής ερμηνευτικής εγκυκλίου, με την οποία θα παρέχονται κατευθύνσεις για την εφαρμογή των ΕΤΕΠ σε αυτές, με ρητή αναφορά στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
VΙ. Συμπέρασμα
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ομόφωνα αποφασίζει την παροχή σύμφωνης γνώμης, σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ’ υποπερ. (γγ) του ν.4013/2011 επί του σχεδίου της Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα “Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες”, σύμφωνα με τις ανωτέρω παρατηρήσεις και επισημάνσεις.
Αθήνα, 27 Ιουνίου 2019
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Αντιπρόεδρος
Αδάμ Καραγλάνης