Διοικητικό Έγγραφο

ΓΝΩΜΗ A2/2018
ΑΔΑ: 6ΓΣ4ΟΞΤΒ-21Θ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (αα) του Ν.4013/2011)
Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Στην Αθήνα σήμερα την 1η Φεβρουαρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα οκτώ (2018) ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. και επί της οδού Κεφαλληνίας 45 και Κομνά Τράκα, όπου και τα γραφεία της, συνήλθε η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ σε συνεδρίαση μετά από σχετική πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νομίμως σε όλα τα μέλη της Αρχής.
Από τα προσκληθέντα μέλη της Αρχής παρέστησαν κατά την συνεδρίαση τα ακόλουθα:
Προεδρεύουσα - Αντιπρόεδρος: Χριστίνα Μπουσουλέγκα
ΜΕΛΗ:
1. Κωνσταντίνος Βαρδακαστάνης
2. Δημήτριος Λουρίκας
3. Δρ Δημήτριος Σταθακόπουλος
4. Δρ Μαρία Στυλιανίδου
5. Ερωφίλη Χριστοβασίλη
Ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Καταπόδης δεν ήταν παρών λόγω δικαιολογημένου κωλύματος, ενώ δεν υπήρξε λόγος κλήσεως των αναπληρωματικών μελών.
Γραμματέας: Μαρία Αντωνοπούλου,Π.Ε. Διοικητικού -Οικονομικού
Εισηγήτρια: Βασιλική Σκαρτσούνη , Νομικός, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Κατά την διάρκεια της Συνεδρίασης παρέστησαν η Εισηγήτρια Βασιλική Σκαρτσούνη , η Προϊσταμένη του Τμήματος Γνωμοδοτήσεων Χριστίνα Καξιρή, και η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών Μίνα Καλογρίδου, οι οποίες αποχώρησαν πριν την έναρξη της διαδικασίας ψηφοφορίας και της λήψης της απόφασης από τα Μέλη της Αρχής.
Σχετ: Το υπ' αριθμ. πρωτ. Οικ./33/24.01.2018 έγγραφο του Γραφείου Αναπληρωτή Υπουργού του Υπουργείου Υγείας, το οποίο υπεβλήθη στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. στις 24.01.2018 και έλαβε αριθμ. πρωτ. εισερχ. 491, με το οποίο διαβιβάζεται προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση, τροπολογία, στο σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο “Κύρωση της πράξης ολοκλήρωσης της σύμβασης δωρεάς Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και του ν.π.δ.δ.Γ.Ν.Α. “Ο Ευαγγελισμός – Οφθαλμιατρείο Αθηνών - Πολυκλινική”
Θέμα: Διατύπωση γνώμης της Αρχής σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ υποπερ. (αα) του ν. 4013/2011 επί προτεινόμενης διάταξης που αφορά στις δημόσιες συμβάσεις και προτείνεται από τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας με τροπολογία σε σχέδιο Νόμου με τίτλο “Κύρωση της πράξης ολοκλήρωσης της σύμβασης δωρεάς Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και του ν.π.δ.δ.Γ.Ν.Α. “Ο Ευαγγελισμός – Οφθαλμιατρείο Αθηνών - Πολυκλινική”
I. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις:
Με το από 24.01.2015 έγγραφο του Γραφείου Αναπληρωτή Υπουργού του Υπουργείου Υγείας, το οποίο υπεβλήθη στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. στις 24.01.2018 και έλαβε αριθμ. πρωτ. εισερχ. 491, διαβιβάζεται προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση τροπολογία, στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο “Κύρωση της πράξης ολοκλήρωσης της σύμβασης δωρεάς Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και του ν.π.δ.δ.Γ.Ν.Α. “Ο Ευαγγελισμός – Οφθαλμιατρείο Αθηνών – Πολυκλινική” και το οποίο ήδη έχει κατατεθεί στη Βουλή.
Η προτεινόμενη τροπολογία περιλαμβάνει τρεις παραγράφους, δύο εκ των οποίων (πρώτη και τρίτη)αφορούν στη θεματική των δημοσίων συμβάσεων.
Συγκεκριμένα i) η πρώτη παράγραφος προβλέπει ότι στο άρθρο 66 του ν.4316/2014 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις : α) στο δεύτερο εδάφιο οι λέξεις “έτους 2016” αντικαθίστανται ως εξής: “ετών 2016,2017”, β)στο τρίτο εδάφιο η ημερομηνία “31.12.2017” αντικαθίσταται με την ημερομηνία “30-09-2018”, ii) στην δεύτερη παράγραφο αναφέρεται:“Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 4484/2017 (Α’ 110), αντικαθίσταται ως εξής:
«Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρείται, για τα έτη 2016, 2017 και 2018, η χορηγούμενη αποζημίωση για την προμήθεια στολής στους διασώστες, πληρώματα ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ, που προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4024/2011 (Α’ 226), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει», ενώ iii) στην τρίτη παράγραφο προτείνεται : “Οι συμβάσεις ΣΤ-1 και ΣΤ-2 που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο της 5/2012 διακήρυξης της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (Ε.Π.Υ.), για τον μοριακό έλεγχο των μονάδων αίματος, παρατείνονται από την ημερομηνία λήξης τους, για χρονικό διάστημα ενός έτους, εφόσον η αξία με τους δεν υπερβαίνει το 25% των ισχυουσών συμβάσεων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης.”
ΙΙ. Αρμοδιότητα Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Σύμφωνα με το αρ. 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. αα του ν. 4013/2011 ορίζεται ότι: «... αα) Η Αρχή γνωμοδοτεί επί των διατάξεων σχεδίων νόμων που αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις πριν από την κατάθεση τους στη Βουλή. Αν ο αρμόδιος Υπουργός διαφωνεί με τη γνώμη της Αρχής, η Αρχή δύναται να συγκαλεί συσκέψεις, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της και εκπροσώπων όλων των συναρμόδιων Υπουργείων με σκοπό την ανταλλαγή και σύγκλιση των απόψεων. Στις εν λόγω συσκέψεις η Αρχή και κάθε συναρμόδιος Υπουργός μπορούν να ζητούν τη συμμετοχή ανεξάρτητων τρίτων, ειδικών σε θέματα δημοσίων συμβάσεων. Οι συσκέψεις αυτές πραγματοποιούνται σε διάστημα δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την περιέλευση της πρόσκλησης της Αρχής στους συμμετέχοντες. Η άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυτής δεν κωλύει τη συνέχιση της διαδικασίας ψήφισης του σχεδίου νόμου. Αν δεν αρθεί η διαφωνία μεταξύ του αρμόδιου Υπουργού και της Αρχής, στη γνώμη της Αρχής προσαρτάται έκθεση του Υπουργού στην οποία περιλαμβάνεται και ειδική αιτιολόγηση κάθε απόκλισης από το περιεχόμενο της γνώμης. Τα εν λόγω έγγραφα συνοδεύουν τα σχέδια νόμων κατά την κατάθεση τους στη Βουλή και αναρτώνται με επιμέλεια της Αρχής στην ιστοσελίδα της. Σε περίπτωση απόκλισης του σχεδίου νόμου από τη γνώμη της Αρχής, η αρμόδια επι - τροπή της Βουλής δύναται να καλεί, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής, σε ακρόαση τον Πρόεδρο της Αρχής”.Με το υποβληθέν αίτημα ζητείται η γνώμη της Αρχής αναφορικά με τις ρυθμίσεις της τρίτης παρα - γράφου του άρθρου, ως προς την παράταση των συμβάσεων της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (Ε.Π.Υ.) για τον μοριακό έλεγχο των μονάδων αίματος, ωστόσο διαπιστώνεται ότι και οι ρυθμίσεις και της πρώτης παραγράφου που αφορούν στην τροποποίηση της παρ. 9 του άρθρου 66 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270) αφορούν σε ζητήματα ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Με το υποβληθέν αίτημα ζητείται η γνώμη της Αρχής αναφορικά με τις ρυθμίσεις της τρίτης παραγράφου του άρθρου, ως προς την παράταση των συμβάσεων της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (Ε.Π.Υ.) για τον μοριακό έλεγχο των μονάδων αίματος, ωστόσο διαπιστώνεται ότι και οι ρυθμίσεις και της πρώτης παραγράφου που αφορούν στην τροποποίηση της παρ. 9 του άρθρου 66 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270) αφορούν σε ζητήματα ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Κατά συνέπεια, στο βαθμό που οι ανωτέρω αναφερόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις των παραγράφων 1 και 3, ως παρατίθενται κατωτέρω, περιλαμβάνουν ρυθμίσεις που αφορούν, όπως προαναφέρθηκε, σε ζητήματα ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Αρχής για παροχή γνώμης κατ’ άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. αα του ν. 4013/2011.
ΙΙΙ. Η υποβληθείσα στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. νομοθετική ρύθμιση του άρθρου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο “Κύρωση της πράξης ολοκλήρωσης της σύμβασης δωρεάς Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και του ν.π.δ.δ. Γ.Ν.Α. “Ο Ευαγγελισμός – Οφθαλμιατρείο Αθηνών - Πολυκλινική” , έχει ως εξής:
“Άρθρο
1. Στο άρθρο 66 του ν. 4316/2014 (Α’ 270) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) στο δεύτερο εδάφιο οι λέξεις «έτους 2016» αντικαθίστανται ως εξής: «ετών 2016, 2017.»,
β) στο τρίτο εδάφιο η ημερομηνία «31.12.2017» αντικαθίσταται με την ημερομηνία «30-09-2018».
2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 4484/2017 (Α’ 110), αντικαθίσταται ως εξής: «Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρείται, για τα έτη 2016, 2017 και 2018, η χορηγούμενη αποζημίωση για την προμήθεια στολής στους διασώστες, πληρώματα ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ, που προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4024/2011 (Α’ 226), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.»
3. Οι συμβάσεις ΣΤ-1 και ΣΤ-2 που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο της 5/2012 διακήρυξης της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (Ε.Π.Υ.), για τον μοριακό έλεγχο των μονάδων αίματος, παρατείνονται από την ημερομηνία λήξης τους, για χρονικό διάστημα ενός έτους, εφόσον η αξία με τους δεν υπερβαίνει το 25% των ισχυουσών συμβάσεων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης. “
ΙV. Αιτιολογική Έκθεση
“Α. Επί της Αρχής:
Με την παρ. 1 παρατείνεται μέχρι τις 30-09-2018 η ισχύς της παρ. 9 του άρθρου 66 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270) για λόγους δημοσίου συμφέροντος και εξασφάλισης της ομαλότερης λειτουργίας των Υγειονομικών Περιφερειών και των Νοσοκομείων της χώρας με επέκταση της ισχύος των συμβάσεων με τους μέχρι σήμερα προμηθευτές.
Με την παρ. 2 παρατείνεται για ένα έτος η καταβολή του επιδόματος στολής στα πληρώματα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας.
Με την παρ. 3 δίδεται παράταση στις 5-2012 ΣΤ-1 και 5-2012 ΣΤ-2 συμβάσεις της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (Ε.Π.Υ.) για τον μοριακό έλεγχο των μονάδων αίματος, μέχρι την ολοκλήρωση του νέου διαγωνισμού από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, όπως αυτό έχει οριστεί ως κεντρική αρχή αγορών (Κ.Α.Α.) με την με αριθ. 2203/2017 (Β’ 1926) απόφαση του Υπουργού Υγείας.
Για λόγους δημοσίου συμφέροντος και προστασίας της δημόσιας υγείας και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Μοριακός Έλεγχος αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση ασφάλειας των προϊόντων του αίματος, με απρόβλεπτες συνέπειες στην περίπτωση τυχόν παραλείψεως διενέργειας του ή πλημμελούς διενέργειας αυτού, κρίνεται εξαιρετικά αναγκαία και επιτακτική η παράταση των ισχυουσών συμβάσεων για ένα ακόμη έτος, μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών του νέου διαγωνισμού, προκειμένου να εξασφαλιστεί ο μοριακός έλεγχος των μονάδων αίματος. Η αξία των ως άνω συμβάσεων δεν δύναται να ξεπερνά το 25% της συνολικής αξίας των ισχυουσών συμβάσεων, η διάρκεια των οποίων ήταν 4 έτη.
V. Συνοπτική έκθεση αξιολόγησης συνεπειών ρύθμισης
Το περιεχόμενο της προτεινόμενης διάταξης θα έχει εξαιρετικά ευεργετικές ιδιότητες τόσο για την κοινωνία και τους πολίτες, όσο και για την προστασία της δημόσιας υγείας και της απρόσκοπτης λειτουργίας των Φορέων στους οποίους έχουν αναφορά. Συγκεκριμένα εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των Υ.Πε. αλλά και των Νοσοκομείων μέσω της επέκτασης των ισχυουσών συμβάσεων, που εξασφαλίζει την συνεχή προμήθεια των Φορέων αυτών. Παράλληλα εξασφαλίζεται για ακόμη ένα έτος η παροχή στολής στα πληρώματα του ΕΚΑΒ λόγω και τους ιδιαίτερου χαρακτήρα της εργασίας τους, γεγονός που συμβάλλει καθοριστικά στην απρόσκοπτη παροχή των υπηρεσιών προς τους πολίτες. Τέλος με την παράταση για ένα έτος των ισχυουσών συμβάσεων για τον μοριακό έλεγχο των μονάδων αίματος, μέχρι την ολοκλήρωση νέου διαγωνισμού από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, διασφαλίζεται η προστασία της δημόσιας υγείας και η ασφάλεια των προϊόντων αίματος και αποφεύγεται κάθε πιθανή αρνητική εξέλιξη που θα μπορούσε να προκύψει, δεδομένου του χρόνου που απαιτείται για την ολοκλήρωση ενός διαγωνισμού, από την λήξη αυτών.
VΙ. Συναφείς διατάξεις
Ν. 4316/2014 “(ΦΕΚ Α΄ 270/24.12.2014)
Ιδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.
“ Άρθρο 66 {.......}
9) Για λόγους δημοσίου συμφέροντος και κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης περί εφοδιασμού φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητή κάθε Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.), παρέχεται η δυνατότητα εφοδιασμού των φορέων ΥΠΕ-ΠΕΔΥ, από τους προμηθευτές των Νοσοκομείων εποπτείας κάθε Υ.ΠΕ. με επέκταση των αντιστοίχων συμβάσεων, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Οι πρόσθετες αυτές πράξεις θα υπογράφονται από τον Διοικητή της οικείας Υ.ΠΕ. και τον προμηθευτή και θα πληρώνονται σε βάρος των πιστώσεων των προϋπολογισμών ΥΠΕ-ΠΕΔΥ «έτους 2016» . Η ρύθμιση αυτή ισχύει μέχρι «31.12.2017»".
Με απόφαση του Διοικητή κάθε Υ.ΠΕ. ορίζονται τα Νοσοκομεία αναφοράς και κάθε σχετική λεπτομέρεια ως προς τον εφοδιασμό και διάθεση των φαρμάκων των φορέων ΥΠΕ-ΠΕΔΥ. *** Οι λέξεις «έτους 2015» αντικαταστάθηκαν από τις λέξεις «έτους 2016» και η ημερομηνία «30.6.2017» αντικαταστάθηκε, από τότε που ίσχυσε η διάταξη, από την ημερομηνία «31.12.2017»",ως άνω,με το άρθρο 86 παρ.3 Ν.4478/2017,ΦΕΚ Α 91/23.6.2017
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: :
Η προθεσμία της παρ. 9 είχε παραταθεί έως 31.12.2015 (17 παρ.5 Ν.4332/2015, ΦΕΚ Α 76, στη συνέχεια έως την 30η Ιουνίου 2016 ( άρθρο 28 της από 30/12/2015 ΠΝΠ,ΦΕΚ Α 184, και τέλος έως τις 30.6.2017 με τη παρ.3 άρθρου 52 Ν.4410/2016,ΦΕΚ Α 141, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 παρ.3 Ν.4445/2016,ΦΕΚ Α 236.
Ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α' 147) - Διορθ. Σφαλμ. στα ΦΕΚ Α' 200/24-10-16 και ΦΕΚ Α' 206/3-11-16) : “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”
Άρθρο 132 Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους
(άρθρο 72 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της χρηματικής αξίας τους, προβλέπονται σε σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης στα αρχικά έγγραφα της σύμβασης στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και ρήτρες αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Δεν προβλέπουν τροποποιήσεις ή προαιρέσεις που ενδέχεται να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο·
β) για τα συμπληρωματικά έργα, υπηρεσίες ή αγαθά από τον αρχικό ανάδοχο, τα οποία κατέστησαν αναγκαία και δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση, εφόσον η αλλαγή αναδόχου:
αα) δεν μπορεί να γίνει για οικονομικούς ή τεχνικούς λόγους, π.χ. απαιτήσεις εναλλαξιμότητας ή διαλειτουργικότητας με τον υφιστάμενο εξοπλισμό, υπηρεσίες ή εγκαταστάσεις που παρασχέθηκαν με τη διαδικασία σύναψης της αρχικής σύμβασης, και
ββ) θα συνεπαγόταν σημαντικά προβλήματα ή ουσιαστική επικάλυψη δαπανών για την αναθέτουσα αρχή. Ωστόσο, οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία των τροποποιήσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας πλαίσιο.
Οι επακόλουθες τροποποιήσεις δεν πρέπει να αποσκοπούν στην αποφυγή εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 3 έως 221).
γ) όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή,
ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης,
γγ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο.
Οι επακόλουθες τροποποιήσεις δεν πρέπει να αποσκοπούν στην αποφυγή εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου,
δ) όταν ένας νέος ανάδοχος υποκαθιστά εκείνον στον οποίο ανατέθηκε αρχικά η σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή, συνεπεία:
αα) ρητής ρήτρας αναθεώρησης ή προαίρεσης, σύμφωνης με την περίπτωση α΄,
ββ) ολικής ή μερικής διαδοχής του αρχικού αναδόχου, λόγω εταιρικής αναδιάρθρωσης, περιλαμβανομένων της εξαγοράς, της απορρόφησης, της συγχώνευσης ή καταστάσεων αφερεγγυότητας ιδίως στο πλαίσιο προπτωχευτικών ή πτωχευτικών διαδικασιών, από άλλον οικονομικό φορέα, ο οποίος πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που καθορίστηκαν αρχικά, υπό τον όρο ότι η διαδοχή δεν συνεπάγεται άλλες ουσιώδεις τροποποιήσεις της σύμβασης και δεν γίνεται με σκοπό την αποφυγή της εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου ή
γγ) περίπτωσης που η αναθέτουσα αρχή αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του κύριου αναδόχου έναντι των υπεργολάβων του και εφόσον η δυνατότητα αυτή προβλέπεται στις κείμενες διατάξεις, σύμφωνα με το άρθρο 131,
ε) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παρ. 4.
Οι αναθέτουσες αρχές που τροποποιούν μία σύμβαση στις περιπτώσεις των περιπτώσεων β΄ και γ΄ δημοσιεύουν σχετική γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ένωσης. Η γνωστοποίηση αυτή περιέχει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Μέρος Ζ' του Παραρτήματος V του Προσαρτήματος Α' και δημοσιεύεται, σύμφωνα με το άρθρο 65.
2. Χωρίς να απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α΄ έως δ΄ της παρ. 4, οι συμβάσεις μπορεί να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με το παρόν Βιβλίο, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη και των δύο ακόλουθων τιμών:
α) των κατώτατων ορίων του άρθρου 5, και
β) του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις υπηρεσιών και προμηθειών και του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις έργων.
Η τροποποίηση δεν μπορεί να μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογίζεται βάσει της καθαρής σωρευτικής αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων.
3. Για τον υπολογισμό της τιμής που προβλέπεται στην παρ. 2 και στις περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παρ. 1, όταν η σύμβαση περιλαμβάνει ρήτρα τιμαριθμικής αναπροσαρμογής, η αναπροσαρμοσμένη τιμή είναι η τιμή αναφοράς.
4. Η τροποποίηση σύμβασης ή συμφωνίας-πλαίσιο κατά τη διάρκειά της θεωρείται ουσιώδης κατά την έννοια της περίπτωσης ε΄ της παρ. 1, εφόσον καθιστά τη σύμβαση ή τη συμφωνία-πλαίσιο ουσιωδώς διαφορετική, ως προς τον χαρακτήρα, από την αρχικώς συναφθείσα. Σε κάθε περίπτωση, με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2, μία τροποποίηση θεωρείται ουσιώδης όταν πληροί μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η τροποποίηση εισάγει όρους οι οποίοι, εάν είχαν αποτελέσει μέρος της αρχικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης, θα είχαν επιτρέψει τη συμμετοχή διαφορετικών υποψηφίων από αυτούς που επιλέχθηκαν αρχικώς ή στην αποδοχή άλλης προσφοράς από εκείνη που επελέγη αρχικώς ή θα προσέλκυαν και άλλους συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης,
β) η τροποποίηση αλλάζει την οικονομική ισορροπία της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο υπέρ του αναδόχου, κατά τρόπο που δεν προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση ή συμφωνία-πλαίσιο,
γ) η τροποποίηση επεκτείνει σημαντικά το αντικείμενο της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο,
δ) όταν νέος ανάδοχος υποκαθιστά εκείνον στον οποίο είχε ανατεθεί αρχικώς η σύμβαση σε περιπτώσεις διαφορετικές από τις προβλεπόμενες στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1.
5. Απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με το παρόν Βιβλίο, για τροποποιήσεις των διατάξεων μίας δημόσιας σύμβασης ή μίας συμφωνίας-πλαίσιο κατά τη διάρκειά τους, που είναι διαφορετικές από τις προβλεπόμενες στις παραγράφους 1 και 2.
VIΙ. Επί της σκοπιμότητας και της νομιμότητας του περιεχομένου των προτεινομένων ρυθμίσεων
Σε σχέση με τη νομιμότητα και το περιεχόμενο της υπό κρίση νομοθετικής ρύθμισης, επισημαίνονται τα εξής:
Το περιεχόμενο των προτεινόμενων ρυθμίσεων έχει ως εξής: α) με την παρ. 1 παρατείνεται εκ νέου, μέχρι 30-09-2018, η διάρκεια ισχύος της ρύθμισης της παρ. 9 του αρ. 66 του ν. 4316/2014 με την οποία παρεχόταν η δυνατότητα εφοδιασμού των φορέων ΥΠΕ-ΠΕΔΥ, από τους προμηθευτές των Νοσοκομείων εποπτείας κάθε Υ.ΠΕ., με επέκταση των αντιστοίχων συμβάσεων και β) με την παράγραφο 3, προβλέπεται ότι οι συμβάσεις ΣΤ-1 και ΣΤ-2, οι οποίες έχουν συναφθεί στο πλαίσιο της 5/2012 Διακήρυξης της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (Ε.Π.Υ) για τον μοριακό έλεγχο των μονάδων αίματος, παρατείνονται από την ημερομηνία λήξης τους, για χρονικό διάστημα ενός έτους, εφόσον η αξία τους δεν υπερβαίνει το 25% των ισχυουσών συμβάσεων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης. Σημειώνεται ότι με βάση τα διαλαμβανόμενα στην σχετική αιτιολογική έκθεση, η παράταση δίδεται μέχρι ολοκλήρωσης του νέου διαγωνισμού από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, όπως αυτό έχει οριστεί ως κεντρική αρχή αγορών (Κ.Α.Α) με την αριθμ.2203/2017 (Β΄1926) απόφαση του Υπουργού Υγείας.
Κατά συνέπεια η μεν πρώτη διάταξη αφορά στην οριζόντια δυνατότητα των ΥΠΕ-ΠΕΔΥ να καλύπτουν τις ανάγκες τους μέσω συμβάσεων των Νοσοκομείων [ανεξαρτήτως ποσού και αντικειμένου], στις οποίες δεν είχαν αρχικά συμβληθεί, η δε δεύτερη αφορά σε παράταση της διάρκειας, με αντίστοιχη αύξηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου [έως 25%], συγκεκριμένων συμβάσεων υπηρεσιών. Με το ανωτέρω περιεχόμενο και οι δύο ως άνω διατάξεις δεν φαίνεται να θεσπίζουν νέο κανόνα δικαίου αλλά αφορούν σε ρύθμιση συγκεκριμένων περιπτώσεων (απευθείας αναθέσεις ή παρατάσεις-τροποποιήσεις ισχυουσών συμβάσεων).
Σε κάθε περίπτωση όμως δεν παρατίθενται στην Αρχή στοιχεία, ούτε αυτά προκύπτουν από τη σχετική αιτιολογική έκθεση, αναφορικά με το ύψος και την έκταση των προβλεπόμενων τροποποιήσεων, ενώ δεν προκύπτει η σκοπιμότητα των θεσπιζόμενων παρεκκλίσεων.
Ειδικότερα ως προς τη διάταξη της παρ. 1 αναφέρονται τα εξής:
Εν προκειμένω, συνεχίζεται κατά το έτος 2018, όπως και στα προηγούμενα έτη (2014-2017), με επαναλαμβανόμενες, μη προβλεπόμενες από τις οικείες συμβάσεις αλλά δια νόμου τροποποιήσεις-επεκτάσεις, η πρακτική της υιοθέτησης των εξαιρετικών ρυθμίσεων. Σημειώνεται ότι τόσο η αρχική ρύθμιση της παρ. 9 του άρθρου 66, όσο και οι παρατάσεις της διάρκειας ισχύος της, δεν υποβλήθηκαν στην Αρχή για γνώμη και για το λόγο αυτό η Αρχή απέστειλε στο αρμόδιο Υπουργείο την αριθμ. 1585/06-03-2017 επιστολή της.
Όπως προαναφέρθηκε, δεν προσκομίσθηκαν στην Αρχή στοιχεία σχετικά με τους όρους των σχετικών τροποποιήσεων πιθανολογείται ότι πρόκειται για ουσιώδη τροποποίηση των όρων των αρχικών συμβάσεων, καθόσον περιλαμβάνουν τόσο αλλαγή των συμβαλλομένων προσώπων (αναθέτουσας αρχής) όσο και σημαντική επέκταση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου τους, η οποία ισοδυναμεί με νέα διαδικασία απευθείας ανάθεσης.
Σημειώνεται ότι ήδη στην παράγραφο 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/201645 καθορίζονται τα κριτήρια που καθιστούν την τροποποίηση της αρχικής σύμβασης ουσιώδη, ήτοι τροποποίηση που επιτάσσει την εκκίνηση νέας διαδικασίας σύναψης σύμβασης εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής.
Η συγκεκριμένη παράγραφος αποτελεί το επιστέγασμα της νομολογίας του Δικαστηρίου, όπως αποτυπώθηκε στην απόφαση-σταθμό C-454/06 της 19ης Ιουνίου 2008, γνωστή ως «Pressetext» η οποία έθεσε τη γενική αρχή ότι η τροποποίηση της αρχικής σύμβασης συνιστά νέα σύμβαση, εφόσον οι νέοι όροι είναι «ουσιωδώς διαφορετικοί» από αυτούς που περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση. Υπό το πρίσμα αυτό, η εν λόγω υπόθεση έθεσε τα κριτήρια εκείνα, βάσει των οποίων, η τροποποίηση της σύμβασης, θεωρείται ως ουσιώδης, όπως αυτά αποτυπώθηκαν τελικά στις διατάξεις των νέων Οδηγιών, καθώς και στις αντίστοιχες εθνικές ρυθμίσεις.
Στην αιτιολογική σκέψη (107) της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ47 αναφέρεται: «Είναι αναγκαίο να αποσαφηνιστούν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες, για τυχόν τροποποιήσεις μιας σύμβασης κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, απαιτείται νέα διαδικασία προμήθειας, λαμβανομένης υπόψη της σχετικής νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νέα διαδικασία προμήθειας απαιτείται σε περίπτωση ουσιωδών αλλαγών της αρχικής σύμβασης, και ιδίως του εύρους και του περιεχομένου των αμοιβαίων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Οι εν λόγω αλλαγές αποτελούν ένδειξη της πρόθεσης των συμβαλλομένων να επαναδιαπραγματευτούν ουσιώδεις όρους ή προϋποθέσεις της σύμβασης. Αυτό ισχύει, ιδίως, σε περίπτωση που οι τροποποιημένες προϋποθέσεις θα επηρέαζαν το αποτέλεσμα της διαδικασίας, εάν αποτελούσαν μέρος της αρχικής διαδικασίας.» [Βλ αναλυτικά Κατευθυντήρια Οδηγία 22/2017 της Αρχής “Τροποποίηση των συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους”]
Άρα, ανεξαρτήτως της αοριστίας του ως άνω περιεχομένου της, η αναφερόμενη ρύθμιση, στο βαθμό ιδίως που αφορά σε συμβάσεις αξίας άνω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016, με βάση και τις μεθόδους υπολογισμού του άρθρου 6 του ίδιου νόμου, εγείρει κατ' αρχήν ζήτημα συμβατότητάς της τόσο με το ενωσιακό δίκαιο, όσο και με το ισχύον εθνικό νομοθετικό πλαίσιο περί δημοσίων συμβάσεων (ν. 4412/2016) με το οποίο μεταφέρθηκε η Οδηγία 24/2014/ΕΕ στην εθνική έννομη τάξη, το οποίο αποσκοπεί να ρυθμίσει ενιαία και ομοιόμορφα όλες τις συμβάσεις, καθώς και με τις γενικές αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.
Τούτο, διότι, κατά πάγια νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΚ υπόθεση C-6/64 της 15-07-1964 Costa/ENEL, Συλλογή 1964, υπόθεση C-11/70, της 17-12-1970 Internationale Handelsgesellshaft, απόφαση C-106/77, της 09-05-1978 Simmenthal II), δεν είναι δυνατή η μη εφαρμογή των κανόνων του ενωσιακού δικαίου δυνάμει διάταξης της εσωτερικής έννομης τάξης, ούτε μπορούν τα κράτη μέλη να επικαλούνται διατάξεις της εσωτερικής τους έννομης τάξης για να δικαιολογήσουν την μη τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το δίκαιο της Ένωσης (βλ. μεταξύ άλλων αποφάσεις της 10ης Απριλίου 2003, C- 114/02 Επιτροπή κατά Γαλλίας, Συλλογή 2003, σελ. I-3783 σκέψη 11, της 23ης Απριλίου 2009, C-321/08 Επιτροπή κατά Ισπανίας, σκέψη 9 και της 27ης Οκτωβρίου 2011, C-601/10, Επιτροπή κατά Ελληνικής Δημοκρατίας, Συλλογή 2011 σκέψη 41).
Ανεξαρτήτως των ανωτέρω παρατηρήσεων, η παράταση της διάρκειας της ρύθμισης δεν κρίνεται σκόπιμη και για τον πιο κάτω λόγο:
Η επιλογή που υπαγόρευσε την αρχική ρύθμιση να τεθεί σε ισχύ ένα μεταβατικό καθεστώς σύναψης σύμβασης μέχρι τις 31.12.2017 , ευλόγως πιθανολογείται ότι επέτρεψε στις αναθέτουσες αρχές [ΥΠΕ-ΠΕΔΥ] όχι μόνο να καλύψουν τις βραχυπρόθεσμες ανάγκες τους, αλλά και να εξασφαλίσουν τον αναγκαίο χρόνο ώστε να αποσαφηνίσουν τις πραγματικές τους ανάγκες.
Τούτου δοθέντος, οι αναθέτουσες αρχές απέκτησαν τη δυνατότητα να προχωρήσουν εγκαίρως στη διενέργεια νέων διαγωνισμών, σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της προστασίας του ανταγωνισμού.
Ειδικότερα ως προς τη διάταξη της παρ. 3 αναφέρονται τα εξής:
Τα ως άνω αναφερόμενα ισχύουν και αναφορικά με τις προβλεπόμενες παρατάσεις της παρ. 3. Η προτεινόμενη διάταξη της εν λόγω παραγράφου στοχεύει στην αυτοδίκαιη παράταση των συμβάσεων για τον μοριακό έλεγχο των ομάδων αίματος μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους και μέχρι του ποσοστού του 25% της αξίας των αρχικών συμβάσεων.
Η ρύθμιση αυτή φαίνεται να αφορά είτε στην εκ των υστέρων νομιμοποίηση δαπανών δημοσίων συμβάσεων, είτε στην απευθείας ανάθεση ή μη προβλεπόμενη παράταση υφιστάμενων συμβάσεων, με την επίκληση του “κατεπείγοντος” και “κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης”.
Κατά πάγια νομολογία των εθνικών δικαστηρίων και του Ελεγκτικού Συνεδρίου – ΕλΣυν (βλ. Πράξεις IV Τμήματος 169, 110/2011, 141/2010, 55/2007, 175/2006, 121/2003, 3/2013) είναι μη επιτρεπτή η επέκταση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου μιας σύμβασης, ήτοι η παράτασή της, πέραν του χρόνου ισχύος της και της συνακόλουθης απόσβεσης των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων μερών, στο μέτρο που δεν προβλέπεται ρητά από συμβατικό όρο η δυνατότητα αυτή. Ακολούθως, η δυνατότητα των συμβαλλόμενων μερών για τροποποίηση όρου ή όρων αυτής, με νεότερη κοινή συμφωνία τους, δεν μπορεί να ανάγεται μέχρι την κατ’ ουσία τροποποίηση ουσιωδών όρων της διακήρυξης - η οποία αποτελεί κανονιστική πράξη - στους οποίους περιλαμβάνεται και η διάρκειά της.
Παρατίθεται, συναφώς, η κατ’ επανάληψη διατυπωθείσα θέση της Αρχής
: «[....] έχει κριθεί (ΕΣ Τμ. VI 171/2007) ότι, σε περίπτωση κατά την οποία η προσφυγή στην εξαιρετική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης τίθεται υπό τον ερμηνευτικό μανδύα της παράτασης / ανανέωσης της κύριας σύμβασης, τούτο, εφ’ όσον δεν βρίσκει νόμιμο έρεισμα στη διακήρυξη του αρχικού διαγωνισμού, δεδομένου ότι τα προβλεπόμενα στην διακήρυξη χρονικά όρια ισχύος της οικείας σύμβασης είχαν ήδη εξαντληθεί, βρίσκεται εκτός των ακραίων συμβατικών ορίων, ισοδυναμεί δε κατ’ ουσίαν με απευθείας ανάθεση των σχετικών υπηρεσιών, χωρίς να συντρέχουν οι απαιτούμενες προς τούτο προϋποθέσεις, με αποτέλεσμα να καταστρατηγείται η νόμιμη διαδικασία ανάθεσης μέσω διαγωνισμού και να πλήττεται ο ελεύθερος ανταγωνισμός (ΕΣ VI Τμ. 91, 105, 200/2007, ΕΣ Στ΄Κλιμ. 205/2007).
Πέραν των ανωτέρω στην προκειμένη περίπτωση πιθανολογείται- παρότι δεν δίδονται στοιχεία -ότι οι αρχικές συμβάσεις που φέρονται να έχουν συναφθεί κατά το έτος 2012, έχουν ήδη λήξει μετά την πάροδο της τετραετίας από τη σύναψή τους και, επομένως, στην περίπτωση αυτή πρόκειται για απευθείας ανάθεση οι προϋποθέσεις της οποίας θα μπορούσαν ενδεχομένως να εξεταστούν, πριν από την εισαγωγή της διάταξης προς ψήφιση, υπό το πρίσμα του άρθρου 32 του ν.4412/2016 ή της διενέργειας νέας διαγωνιστικής διαδικασίας με τη σύντμηση της προθεσμίας παραλαβής προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 27.
Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και αν ήθελε θεωρηθεί ότι η παράταση των συμβάσεων είναι σκόπιμη, οι ρυθ - μίσεις των παραγράφων 1 και 3 θα έπρεπε να συμμορφώνονται , εναρμονίζονται και συνάδουν με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, της νομιμότητας, της κανονικότητας των δαπανών και της διαφάνειας.
Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Αντιπρόεδρος
Χριστίνα Μπουσουλέγκα