Διοικητικό Έγγραφο

ΓΝΩΜΗ A4/2018
ΑΔΑ: 64ΖΞΟΞΤΒ-ΑΙΕ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (αα) του Ν.4013/2011)
Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Στην Αθήνα σήμερα την 06 Φεβρουαρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα οκτώ (2018) ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και επί της οδού Κεφαλληνίας 45 και Κομνά Τράκα, όπου και τα γραφεία της, συνήλθε η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ σε συνεδρίαση μετά από σχετική πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νομίμως σε όλα τα μέλη της Αρχής.
Από τα προσκληθέντα μέλη της Αρχής παρέστησαν κατά την συνεδρίαση τα ακόλουθα:
Πρόεδρος: Γεώργιος Καταπόδης
Aντιπρόεδρος: Χριστίνα Μπουσουλέγκα
Μέλη: Κωνσταντίνος Βαρδακαστάνης
Δημήτριος Λουρίκας
Δημήτριος Σταθακόπουλος
Μαρία Στυλιανίδου
Ερωφίλη Χριστοβασίλη
Τα λοιπά τακτικά και αναπληρωματικά μέλη καίτοι προσκληθέντα δεν προσήλθαν, λόγω δικαιολογημένου κωλύματος.
Γραμματέας: Μαρια Αντωνοπούλου, Π.Ε. Διοικητικού - Οικονομικού
Εισηγητής: Ευάγγελος Ιατρού, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Ειδικός Επιστήμονας της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (Περιφερειακό Γραφείο Θεσσαλονίκης)
Κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης παρέστησαν ο εισηγητής Ευάγγελος Ιατρού, μέσω τηλεδιάσκεψης, η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών Μίνα Καλογρίδου, καθώς και η Κωνσταντίνα Γκόλια, νομικός σύμβουλος του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, επίσης μέσω τηλεδιάσκεψης, οι οποίοι αποχώρησαν πριν την έναρξη της διαδικασίας ψηφοφορίας και της λήψης της απόφασης από τα Μέλη της Αρχής.
Θέμα: Διατύπωση γνώμης της Αρχής σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ’ υποπερ. αα’ του ν. 4013/2011 επί προτεινόμενης, από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, τροποποίησης των διατάξεων του άρθρου 49 παρ. 2 του ν. 4412/2016 και του άρθρου 29 παρ. 2 του ν. 4413/2016.
Σχετ: Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του γραφείου του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, που απεστάλη στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. στις 24.1.2018 και έλαβε αριθμ. πρωτ. εισερχ. 501/25.1.2018
I. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις:
1. Με το από 24.1.2018 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του γραφείου του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 501/25.1.2018, προτείνονται νομοθετικές ρυθμίσεις για την τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 3 παρ. Δ 11 (β) περίπτ. (i) του ν. 4138/2013 περί των αρμοδιοτήτων του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, καθώς επίσης και των διατάξεων του άρθρου 49 παρ. 2 περ. β’ του ν. 4412/1016 και του άρθρου 29 παρ. 2 του ν. 4413/2016, οι οποίες συνέχονται:
α) με τη θέσπιση της δυνατότητας ανάθεσης στον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης, με απόφαση στου Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με το σχεδιασμό, μελέτη, κατασκευή, εκμετάλλευση, διοίκηση, επίβλεψη και συντήρηση νέων ή σε εξέλιξη έργων οδικών υποδομών ή τμημάτων τους, και
β) με τη θέσπιση ως γενικού κανόνα (κατά αντικατάσταση των ισχυουσών διατάξεων των εδαφίων γ’, δ’ και ε’ του άρθρου 29 παρ. 2 του ν. 4413/2016) της υποχρέωσης των αναθετουσών αρχών / αναθετόντων φορέων συμβάσεων παραχώρησης έργου να μην προβαίνουν στην υπογραφή της οικείας σύμβασης χωρίς την προηγούμενη συντέλεση των απαιτούμενων απαλλοτριώσεων της ζώνης κατάληψης του έργου και των αρχαιολογικών ερευνών, κατ’ εξαίρεση δε, και εφόσον έχει εξασφαλισθεί αυξημένη ωριμότητα στη συντέλεση των απαιτούμενων απαλλοτριώσεων και αρχαιολογικών ερευνών τουλάχιστον κατά ποσοστό 75%, θεσπίζεται η δυνατότητα να εκδίδεται, μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της ΓΓΥ του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, Υπουργική Απόφαση ή Κοινή Υπουργική Απόφαση κατά περίπτωση με την οποία θα επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση του ως άνω προτεινόμενου κανόνα, η υπογραφή της οικείας σύμβασης παραχώρησης έργου.
Επιπλέον, απαλείφεται η φράση "ή σύμβασης παραχώρησης έργου" από το τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παρ. 2 του άρθρου 49 του ν. 4412/2016.
ΙΙ. Αρμοδιότητα Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
2. Στο άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ’ υποπερ. (αα) του ν. 4013/2011 ορίζεται ότι:
«2. Η Αρχή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: […] γ) Γνωμοδοτεί για τη νομιμότητα κάθε διάταξης σχεδίου νόμου ή κανονιστικής πράξης που αφορά στις δημόσιες συμβάσεις και συμμετέχει στις οικείες νομοπαρασκευαστικές επιτροπές. Τα αρμόδια όργανα οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τη γνώμη της Αρχής. Ειδικότερα:
αα) Η Αρχή γνωμοδοτεί επί των διατάξεων σχεδίων νόμων που αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις πριν από την κατάθεση τους στη Βουλή. Αν ο αρμόδιος Υπουργός διαφωνεί με τη γνώμη της Αρχής, η Αρχή δύναται να συγκαλεί συσκέψεις, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της και εκπροσώπων όλων των συναρμόδιων Υπουργείων με σκοπό την ανταλλαγή και σύγκλιση των απόψεων. Στις εν λόγω συσκέψεις η Αρχή και κάθε συναρμόδιος Υπουργός μπορούν να ζητούν τη συμμετοχή ανεξάρτητων τρίτων, ειδικών σε θέματα δημοσίων συμβάσεων. Οι συσκέψεις αυτές πραγματοποιούνται σε διάστημα δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την περιέλευση της πρόσκλησης της Αρχής στους συμμετέχοντες. Η άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυτής δεν κωλύει τη συνέχιση της διαδικασίας ψήφισης του σχεδίου νόμου. Αν δεν αρθεί η διαφωνία μεταξύ του αρμόδιου Υπουργού και της Αρχής, στη γνώμη της Αρχής προσαρτάται έκθεση του Υπουργού στην οποία περιλαμβάνεται και ειδική αιτιολόγηση κάθε απόκλισης από το περιεχόμενο της γνώμης. Τα εν λόγω έγγραφα συνοδεύουν τα σχέδια νόμων κατά την κατάθεση τους στη Βουλή και αναρτώνται με επιμέλεια της Αρχής στην ιστοσελίδα της. Σε περίπτωση απόκλισης του σχεδίου νόμου από τη γνώμη της Αρχής, η αρμόδια επιτροπή της Βουλής δύναται να καλεί, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής, σε ακρόαση τον Πρόεδρο της Αρχής."
Παράλληλα, στο άρθρο 2 (‘"Πεδίο εφαρμογής - Αρμοδιότητες της Αρχής") του ν. 4013/2011 προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι: "Στον παρόντα νόμο υπάγονται και […] οι συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων και υπηρεσιών κατά την έννοια της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας και ιδίως σήμερα κατά την έννοια του Ν. 4413/2016 (Α` 148) και της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ."
Στο βαθμό, λοιπόν, που οι προτεινόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις, ως παρατίθενται κατωτέρω, ρυθμίζουν ζητήματα σύναψης συμβάσεων παραχώρησης έργου, εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Αρχής για παροχή σύμφωνης γνώμης κατ’ άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ’ υποπερ. (αα) του ν. 4013/2011.
ΙΙΙ. Η προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση και η σχετική αιτιολογική έκθεσή της
3. Η υποβληθείσα στην Αρχή προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση έχει ως εξής:
"Άρθρο …… Τροποποίηση άρθρου 3 παρ. Δ 11 β) περίπτ. ι) του Ν.4138/2013 (Α’ 72) και άρθρων 49 του Ν.4412/2016 (Α΄147) και 29 του Ν.4413/2016 (Α’ 148)
1. Η παρ. Δ 11 β) περιπτ. ι) του άρθρου 3 του Ν.4138/2013 (Α’ 72) αντικαθίσταται ως εξής:
«i) O σχεδιασμός, μελέτη, κατασκευή, εκμετάλλευση, διοίκηση, επίβλεψη και συντήρηση νέων ή σε εξέλιξη έργων οδικών υποδομών ή τμημάτων τους, που του ανατίθενται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.»
2. Η φράση «ή σύμβασης παραχώρησης έργου» διαγράφεται από το τέταρτο εδάφιο της περιπτ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 49 του Ν.4412/2016 (Α’ 147). .
3. Τα εδάφια γ, δ και ε της παρ. 2 του άρθρου 29 του Ν.4413/2016 (Α’ 148) αντικαθίστανται ως εξής: «η υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης έργου δεν πραγματοποιείται χωρίς την προηγούμενη συντέλεση των απαιτούμενων απαλλοτριώσεων και την ολοκλήρωση των αρχαιολογικών ερευνών. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών για τα έργα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και των εποπτευομένων φορέων του και με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού επιτρέπεται η υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, εφόσον έχουν συντελεσθεί απαλλοτριώσεις τουλάχιστον σε ποσοστό 75%, έχει εκπονηθεί η κατά το άρθρο 345 του ν. 4512/2018 (Α’ 5) Έκθεση Αναλυτικής Αρχαιολογικής Τεκμηρίωσης (Ε.Α.Α.Τ.), όπου απαιτείται και υλοποιηθεί τουλάχιστον το 75% του φυσικού αντικειμένου αυτής, σύμφωνα με το ειδικότερο πρόγραμμα παράδοσης των χώρων εκτέλεσης του έργου, το οποίο και αποτελεί έγγραφο της σύμβασης παραχώρησης σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 4413/2016 (Α’ 148).»"
4. Το κείμενο της συνημμένης στις προτεινόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις αιτιολογικής έκθεσης έχει ως εξής:
"Με την παρ.1 της προτεινόμενης διάταξης επιδιώκεται η αποτελεσματικότερη και απρόσκοπτη λειτουργία του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης προκειμένου να ανταποκριθεί ουσιαστικά στο έργο και στους σκοπούς ιδρύσεώς του και συγκεκριμένα προβλέπεται πλέον ότι έχει την αρμοδιότητα για τον σχεδιασμό, μελέτη, κατασκευή, εκμετάλλευση, διοίκηση επίβλεψη και συντήρηση νέων ή σε εξέλιξη έργων οδικών υποδομών ή τμημάτων τους, που του ανατίθενται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.
Με την παρ. 2 απαλείφεται από το τέταρτο εδάφιο της περιπτ. β της παρ.2 του άρθρου 49 του Ν.4412/2016 (Α΄147) η φράση «ή σύμβασης παραχώρησης έργου» προς το σκοπό της δυνατότητας εκκίνησης των διαγωνιστικών διαδικασιών έργων παραχώρησης κατά τις προβλέψεις του ως άνω νόμου. Με την παρ. 3 διαγράφονται τα εδάφια γ’, δ’ και ε’ της παρ. 2 του άρθρου 29 του Ν.4413/2016 (Α’ 148) και αντικαθίστανται κατά τρόπο ώστε, κατά τη φάση υπογραφής της σύμβασης να έχουν συντελεσθεί οι απαιτούμενες απαλλοτριώσεις και αρχαιολογικές έρευνες. Εναλλακτικά και υπό τις συγκεκριμένες περιοριστικά τιθέμενες προϋποθέσεις, με τις οποίες εξασφαλίζεται αυξημένη πρόοδος και ωριμότητα για την υπογραφή του έργου ως προς τη συντέλεση των απαλλοτριώσεων και των αρχαιολογικών ερευνών (τουλάχιστον 75%), να εκδίδεται Υπουργική Απόφαση ή κοινή υπουργική απόφαση κατά περίπτωση εμε την οποία θα επιτρέπεται η υπογραφή της σύμβασης."
V. Συναφείς διατάξεις
5. Το άρθρο 3 του κεφαλαίου Β’ του ν. 4138/2013 (ΦΕΚ Α' 72/19.3.2013) αναφορικά με τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης προβλέπει τα εξής:
"Α. Συγχώνευση με σύσταση νέας εταιρίας
1. Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Αναπτύξεως Ανατολικής Κρήτης» (Ο.ΑΝ.Α.Κ.) με Αρ. MAE: 27120/70/B/92/57, το οποίο συστήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 849/1978 (Α` 232) και του π.δ. 125/1991 (Α` 51), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και τελεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του κράτους, και το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Αναπτύξεως Δυτικής Κρήτης» (Ο.Α.ΔΥ.Κ.) με Αρ. ΜΑΕ: 11970/Β/86/29, που συστήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 849/1978 (Α` 232) και του π.δ. 383/1979 (Α` 118), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και το οποίο επίσης, τελεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του κράτους συγχωνεύονται κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου σε νέα εταιρία. Στους σκοπούς της νέας εταιρίας Ο.Α.Κ. Α.Ε. περιέρχονται και οι σκοποί της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «Υποδομές, Μεταφορές και Δίκτυα Ανάπτυξης Κρήτης» (δ.τ. «Υποδομές Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.»), η οποία ιδρύθηκε με την υπ` αριθμ. Δ17α/02/99/ΦΝ 380 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Β` 1454/17.6.2011) και η οποία καταργείται από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η νέα εταιρία που συνιστάται με τη συντέλεση της συγχώνευσης εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και συγκεκριμένα τον τομέα Υποδομών, έχει την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» («OAK. A.E.») και έδρα το Δήμο Χανίων.
2. Από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και χωρίς άλλη διατύπωση άρχεται η διαδικασία συγχώνευσης της παραγράφου 1, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Στο μέτρο που δεν είναι αντίθετες με τις διατάξεις του παρόντος, εφαρμόζονται για τη συγχώνευση οι διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 3 και 80 του κ.ν. 2190/1920 (Α` 37) «περί Ανωνύμων Εταιριών» σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 5 του ν. 2166/1993 (Α` 137).
Β. Διαδικασία Συγχώνευσης
[....]
9. Από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, κατά την προηγούμενη παράγραφο, επέρχονται αυτοδικαίως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση, τόσο για τους συγχωνευόμενους οργανισμούς όσο και έναντι τρίτων τα ακόλουθα αποτελέσματα:
i) Οι συγχωνευόμενοι οργανισμοί θεωρούνται αυτοδικαίως λυμένοι, εξαφανιζομένων των νομικών τους προσωπικοτήτων, έναντι πάντων, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη πράξη ή ενέργεια.
[…]
Δ. Σκοποί νέας εταιρείας
11.α) Στους σκοπούς και τις αρμοδιότητες που ασκεί η νέα εταιρία Ο.Α.Κ. Α.Ε. σε ολόκληρη την περιοχή της Κρήτης περιλαμβάνονται:
(i) Η εκπόνηση των πάσης φύσεως προγραμμάτων ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης, η μελέτη, η χρηματοδότηση, η εκτέλεση, η λειτουργία και η αξιοποίηση έργων κοινωφελών και δημόσιου εν γένει ενδιαφέροντος που του ανατίθενται με αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή του καθ` ύλην αρμόδιου Υπουργού και του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, με αποφάσεις της Περιφέρειας Κρήτης, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και λοιπών νομικών ή φυσικών προσώπων.
(ii) Η ανάληψη πάσης φύσεως επιχειρηματικών δραστηριοτήτων κοινωφελούς χαρακτήρα. (iii) Η μελέτη, επίβλεψη και εκτέλεση ενός ή περισσότερων έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης, καθώς και η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών οποιουδήποτε είδους, δυνάμει προγραμματικών συμβάσεων του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
(iv) Η προετοιμασία, η διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης και η διοίκηση μελέτης ή έργου, ο καθορισμός των γενικών και τεχνικών όρων με τους οποίους θα εκτελεσθεί η σύμβαση, η διεξαγωγή των διαδικασιών ανάθεσης έργου, μελέτης ή υπηρεσίας, η εποπτεία της διοίκησης ή και η διοίκηση των συμβάσεων, η έγκριση των μελετών και η παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης, δυνάμει προγραμματικών συμβάσεων του άρθρου 3 του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως εκάστοτε ισχύει.
(v) Η ανάληψη, συντήρηση, λειτουργία, διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση έργων εγγείων βελτιώσεων και η αξιοποίηση και εκμετάλλευση υδάτινων πόρων, καθώς και υγρών αποβλήτων.
(vi) Ο σχεδιασμός, μελέτη, κατασκευή, εκμετάλλευση, διοίκηση και επίβλεψη του έργου του Νότιου Οδικού Άξονα Κρήτης. Η συντήρηση θα γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 3481/2006 (Α` 162) και των εφαρμοστικών αυτού αποφάσεων.
β) Στους σκοπούς της νέας εταιρείας Ο.Α.Κ. Α.Ε. μεταφέρονται και οι σκοποί της Ανώνυμης Εταιρίας «Υποδομές, Μεταφορές και Δίκτυα Ανάπτυξης Κρήτης» (δ.τ. «Υποδομές Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.»), οι οποίοι έχουν ως ακολούθως:
i) Ο σχεδιασμός, μελέτη, κατασκευή, εκμετάλλευση, διοίκηση και επίβλεψη του έργου του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης και του υπόλοιπου Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών Κρήτης. Η συντήρηση θα γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 3481/2006 (Α` 162) και των εφαρμοστικών αυτού αποφάσεων.
ii) Η ολική ή μερική ανάθεση, στο πλαίσιο των κειμένων διατάξεων ή κατόπιν διαγωνισμού σε τρίτους, της μελέτης και / ή της κατασκευής και/ή της επέκτασης και / ή της οργάνωσης και/ή του εξοπλισμού και / ή της εκμετάλλευσης ή / και της χρηματοδότησης ή / και της διαχείρισης των πιο πάνω έργων, καθώς και της επίβλεψης και/ή της παρακολούθησης της εκτέλεσης των σχετικών συμβάσεων και του ελέγχου των σχετικών μελετών.
iii) Ο σχεδιασμός, μελέτη, κατασκευή, λειτουργία, εκμετάλλευση και διαχείριση οποιουδήποτε άλλου έργου υποδομής μεταφορών ή επικοινωνιών δικτύων, στην Κρήτη που ανατίθεται σε αυτήν κατά τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις είτε από το Ελληνικό Δημόσιο είτε από τρίτους.
iv) Ο σχεδιασμός, μελέτη, κατασκευή, λειτουργία, εκμετάλλευση και διαχείριση παρόδιων εκτάσεων, που έχουν προέλθει από απαλλοτριώσεις του Ελληνικού Δημοσίου.
ν) Η παροχή προς τρίτους έναντι ανταλλάγματος συμβουλευτικών υπηρεσιών σχεδιασμού, μελέτης, κατασκευής, λειτουργίας, συντήρησης, εκμετάλλευσης και διαχείρισης υποδομών και δικτύων μεταφορών και επικοινωνιών.
vi) Η συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής ή τύπου, με το αυτό ή παρεμφερές αντικείμενο εργασιών, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
γ) Στη νέα εταιρία μεταφέρεται στο σύνολο της η εποπτεία, η επίβλεψη και ο άμεσος έλεγχος της μελέτης και κατασκευής, η διαχείριση και η λειτουργία των έργων της ύδρευσης Ηρακλείου Κρήτης και Αγίου Νικολάου από το Φράγμα Αποσελέμη (φράγμα Αποσελέμη, Διυλιστήρια, αγωγοί, σήραγγες, και λοιπά μέρη του έργου).
12. Η νέα εταιρεία OAK. Α.Ε υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς την τήρηση οποιασδήποτε άλλης διατύπωσης στη θέση των συγχωνευόμενων οργανισμών ΟΑ.ΔΥ.Κ. και Ο.ΑΝ.Α.Κ. ως προς όλες τις αρμοδιότητες που είχαν οι τελευταίοι βάσει νομοθετικής, κανονιστικής ή άλλης διάταξης ως προς τα δημόσια έργα, τα έργα εγγείων βελτιώσεων, τα έργα διαχείρισης υδατικών πόρων, τις προμήθειες και τις υπηρεσίες οποιουδήποτε είδους.
Ειδικότερα, η νέα εταιρία αναλαμβάνει όλα τα έργα κυριότητας των συγχωνευόμενων οργανισμών Ο.Α.ΔΥ.Κ. και Ο.ΑΝ.Α.Κ., το έργο του Βόρειου Οδικού Αξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.), το έργο του Νότιου Οδικού Άξονα Κρήτης (Ν.Ο.Α.Κ.), το έργο της ύδρευσης Ηρακλείου Κρήτης και Αγίου Νικολάου από το Φράγμα Αποσελέμη, ενώ δύναται να αναλάβει και το σχεδιασμό, μελέτη, κατασκευή, λειτουργία, εκμετάλλευση και διαχείριση οποιουδήποτε άλλου έργου ανατεθεί σε αυτήν κατ` εντολήν Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, α` και β` βαθμού, ή του εποπτεύοντος Υπουργού.
Ε. Πόροι - Περιουσία νέας εταιρίας
13. Οι πόροι της νέας εταιρίας Ο.Α.Κ. Α.Ε. προέρχονται από: α) ίδια κεφάλαια, β) δάνεια συναπτόμενα με πιστωτικά ιδρύματα του εσωτερικού και εξωτερικού, γ) κεφάλαια προερχόμενα από την έκδοση ομολογιακών δανείων, δ) τη συμμετοχή ωφελουμένων, ε) επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό μέσω του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων στο βαθμό που επιτρέπεται από τις εκάστοτε δημοσιονομικές συνθήκες, στ) δωρεές, παραχωρήσεις, κληροδοτήματα, ζ) πώληση περιουσιακών στοιχείων ή την εκμίσθωση ακινήτων, η) δικούς της πόρους, θ) προγράμματα τεχνικής υποστήριξης ή οποιασδήποτε άλλης φύσεως και αντικειμένου που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ενωση ή / και από εθνικούς πόρους, ι) τη χρηματοδότηση για την αποζημίωση που λαμβάνει στο πλαίσιο των προγραμματικών συμβάσεων του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 ή των προγραμματικών συμβάσεων του άρθρου 3 του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως εκάστοτε ισχύουν, ια) κάθε άλλη νόμιμη πηγή. Ως πόροι της νέας εταιρίας νοούνται, μεταξύ άλλων, τα πάσης φύσεως έσοδα από τη λειτουργία, διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση έργων οποιασδήποτε φύσεως και αντικειμένου που της έχουν ανατεθεί, ανήκουν στην αρμοδιότητα της ή αναλαμβάνει με οποιονδήποτε τρόπο. Η νέα εταιρία μπορεί, επίσης, να συνεργάζεται με οποιουσδήποτε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, να ιδρύει θυγατρικές εταιρίες μόνη της ή από κοινού με τρίτους, να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα κλπ. οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
14. Στην περιουσία της νέας εταιρίας Ο.Α.Κ. Α.Ε. ανήκουν τα περιουσιακά στοιχεία των συγχωνευόμενων οργανισμών Ο.Α.ΔΥ.Κ. και Ο.ΑΝ.Α.Κ., με εξαίρεση έργα που ανέλαβαν οι συγχωνευόμενοι φορείς κατ` εντολών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, α` και β` βαθμού, ή τρίτων, ως και εκείνα που έχουν χαρακτηρισθεί ή χαρακτηρίζονται ως εκ της φύσεως τους, ως περιουσία του Δημοσίου.
ΣΤ. θέματα Λειτουργίας της νέας εταιρίας
15. Η νέα εταιρία Ο.Α.Κ. Α.Ε. λειτουργεί χάριν του δημόσιου συμφέροντος, είναι επιχείρηση κοινής ωφέλειας και διέπεται από τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας στο πλαίσιο των διατάξεων του παρόντος νόμου, του καταστατικού της και συμπληρωματικά των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920 (Α` 37) και του ν. 3429/2005 (Κεφ. Α`) (Α` 314).
16. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Κ. Α.Ε. αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:
α. Τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, ως Πρόεδρο.
β. Ένα (1) μέλος οριζόμενο από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ως Διευθύνοντα Σύμβουλο.
γ. Πέντε (5) μέλη οριζόμενα από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ως μέλη, με τους αναπληρωτές τους.
δ. Δύο (2) εκπροσώπους της Περιφέρειας Κρήτης οριζόμενους από τον Περιφερειάρχη Κρήτης, ως μέλη, με τους αναπληρωτές τους.
ε. Δύο (2) εκπροσώπους της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης, ως μέλη, με τους αναπληρωτές τους.
17. Κατά τον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της νέας εταιρίας Ο.Α.Κ. Α.Ε. από όλα τα αποφασίζοντα όργανα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 16 του παρόντος, λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη αναλογικής κατά το δυνατό εκπροσώπησης των τεσσάρων (4) Νομών της Κρήτης, στο σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
18. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται τριετής.
19. Ο Διευθύνων Σύμβουλος διαθέτει κατ` ελάχιστον Δίπλωμα Μηχανικού ή Πτυχίο Οικονομικών σπουδών και τουλάχιστον δεκαετή επαγγελματική εμπειρία συναφή με το αντικείμενο δραστηριότητας της εταιρίας. Τα οριζόμενα από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μέλη διαθέτουν πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής συναφές με το αντικείμενο δραστηριότητας της νέας εταιρίας και τουλάχιστον πενταετή επαγγελματική εμπειρία.
20. Για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τις παραγράφους 16,17 και 18 του παρόντος εκδίδεται κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργού Οικονομικών.
21. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της νέας εταιρίας Ο.Α.Κ. Α.Ε. καταρτίζεται αμελλητί το καταστατικό της, όπως αυτό ορίζεται με την Πράξη Συγχώνευσης της παραγράφου 8 του παρόντος, εγκρίνεται με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και καταχωρείται αυτό στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών.
22. Με απόφαση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της νέας εταιρίας Ο.Α.Κ. Α.Ε., η οποία εγκρίνεται από τον εποπτεύοντα Υπουργό, καταρτίζεται Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της εταιρίας, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο παρόν, ο οποίος υπέχει θέση Οργανισμού του φορέα, στον οποίο καθορίζονται, ιδίως, η σύσταση του τεχνικού του συμβουλίου, τα όργανα διοίκησης του, η διάρθρωση του σε υπηρεσιακές μονάδες, οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών του, οι οργανικές θέσεις του προσωπικού, καθώς και τα όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν για την εκπόνηση των μελετών και την ανάθεση και κατασκευή των έργων και διασφαλίζεται η ομαλή συνέχιση της λειτουργίας των απαραίτητων υπηρεσιών της συγχωνευόμενης εταιρείας Ο.ΑΝ.Α.Κ. Α.Ε. στην, προ της συγχωνεύσεως, έδρα της.
Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής κατά την εκτέλεση όλων των έργων και την εκπόνηση όλων των μελετών από τον «Ο.Α.Κ. Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3669/2008 (Α` 116) και του ν. 3316/2005 (Α` 42), ασκούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο της νέας εταιρίας, ενώ τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας αναλαμβάνουν οι αρμόδιες Διευθύνσεις ή
Τμήματα της νέας εταιρίας, που θα καθορισθούν στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της.
Στις αιτήσεις θεραπείας, που ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3669/2008 (Α` 116) και του ν. 3316/2005 (Α` 42), αποφασίζει ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μετά από γνώμη του τεχνικού συμβουλίου της κεντρικής υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Ζ. Λοιπά Θέματα
23. Τα Διοικητικά Συμβούλια των συγχωνευόμενων φορέων θα πρέπει να συνέλθουν εντός πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προκειμένου να λάβουν κάθε κατάλληλο μέτρο, ώστε η συγχώνευση να συντελεσθεί εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σε περίπτωση παρέλευσης της αμέσως προηγούμενης προθεσμίας για τη συντέλεση της συγχώνευσης, χωρίς τα εταιρικά όργανα να έχουν ολοκληρώσει τις απαιτούμενες ενέργειες για τη συντέλεση της συγχώνευσης, αυτές λύονται αυτοδικαίως. Με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού καθορίζονται τα ειδικότερα θέματα που αφορούν στη λύση και εκκαθάριση των οργανισμών. Στην περίπτωση αυτή με κοινή απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζονται οι φορείς που θα ασκούν τις αρμοδιότητες των υπό συγχώνευση οργανισμών.
24. Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος στους συγχωνευόμενους οργανισμούς μεταφέρεται αυτοδικαίως στη νέα εταιρία Ο.Α.Κ. Α.Ε. και αποτελεί προσωπικό της, διατηρώντας τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις σχέσεις εργασίας που ισχύουν κατά το χρόνο της συγχώνευσης.
25. Το προσωπικό άλλων υπηρεσιών και φορέων, το οποίο έχει αποσπαστεί και υπηρετεί στους συγχωνευόμενους οργανισμούς, συνεχίζει να υπηρετεί στη νέα εταιρία και να λαμβάνει τις μηνιαίες αποδοχές του βαθμού και του μισθολογικού του κλιμακίου από την Υπηρεσία από την οποία προέρχεται, όπως εκάστοτε διαμορφώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 9 του ν. 4057/2012. Ειδικές διατάξεις που εφαρμόζονται στο νέο φορέα έχουν εφαρμογή και στους αποσπασμένους υπαλλήλους. Με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού καθορίζεται και κάθε άλλο θέμα για τη μεταφορά και ένταξη του προσωπικού των παραγράφων 24, 25 και 31 του παρόντος στη νέα εταιρία Ο.Α.Κ. Α.Ε..
26. Η θητεία των τεχνικών συμβουλίων, των τεχνικών υπηρεσιών και των λοιπών οργάνων των συγχωνευόμενων οργανισμών που ασκούν αποφασιστικές ή γνωμοδοτικές αρμοδιότητες στο πλαίσιο της νομοθεσίας που διέπει την εκτέλεση των δημόσιων έργων και την εκπόνηση μελετών, παρατείνεται μέχρι την έκδοση της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 22 του παρόντος για τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της νέας εταιρείας Ο.Α.Κ. Α.Ε..
27. Η θητεία του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των συγχωνευόμενων οργανισμών Ο.Α.ΔΥ.Κ. και Ο.ΑΝ.Α.Κ. λήγει αυτοδικαίως και αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο με τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της νέας εταιρείας Ο.Α.Κ. Α.Ε., σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 20 του παρόντος.
28. Από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, λήγει αυτοδικαίως και αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο η θητεία του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της καταργούμενης εταιρίας «Υποδομές Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.».
Η. Μεταβατικές Διατάξεις
29. Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) «Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης» που συστήθηκε με το π.δ. 208/2000 (Α` 187), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) «Μελέτη και Κατασκευή έργου ύδρευσης Ηρακλείου Κρήτης και Αγ. Νικολάου από το Φράγμα Αποσελέμη», που συστήθηκε με το π.δ. 85/2001 (Α` 73), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, θα μεταφερθούν στη νέα εταιρία μετά την έκδοση της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 22 του παρόντος άρθρου για τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της νέας εταιρείας Ο.Α.Κ. Α.Ε.. Η διαδικασία της μεταφοράς ρυθμίζεται με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού στην οποία καθορίζονται λεπτομερειακά και τεχνικά θέματα που αφορούν μεταξύ άλλων στην ομαλή διαδοχή του εργοδότη στις υφιστάμενες συμβατικές σχέσεις, στα πρωτόκολλα παραλαβής και άλλες σχετικές ρυθμίσεις.
30. Η νέα εταιρία υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν τόσο από έργα, των οποίων η κατασκευή βρίσκεται σε εξέλιξη με την έναρξη ισχύος του παρόντος, όσο και από τις πάσης φύσεως συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων και των προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ των συγχωνευόμενων οργανισμών και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, α` και β` βαθμού, ή τρίτων, που σχετίζονται με τις μεταφερόμενες αρμοδιότητες. Η νέα εταιρία, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο αμέσως προηγούμενο εδάφιο, οφείλει να προβεί, σε εύλογο χρονικό διάστημα, στην παράδοση προς τους Ο.Τ.Α., α` και β` βαθμού, τυχόν έργων κυριότητας τους, εφόσον η εκτέλεση των έργων αυτών έχει ολοκληρωθεί και η παράδοση τους εκκρεμεί με τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η νέα εταιρία Ο.Α.Κ. Α.Ε. συνεχίζει τις εκκρεμείς διαδικασίες ανάθεσης ή υπογραφής σύμβασης για την παροχή τεχνικής βοήθειας / υποστήριξης στο έργο και τη λειτουργία των ΕΥΔΕ/ΒΟΑΚ και Υδρευσης Ηρακλείου - Αγίου Νικολάου, από τους τεχνικούς και νομικούς συμβούλους, οι οποίοι θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους στη νέα εταιρία Ο.Α.Κ. Α.Ε..
31. Οι υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εργων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που υπηρετούν σε οργανικές μονάδες, οι αρμοδιότητες των οποίων μεταφέρονται με τον παρόντα νόμο στη νέα εταιρεία, αποσπώνται σε αυτήν με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κατά παρέκκλιση από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη, μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς των αρμοδιοτήτων των οργανικών τους μονάδων. Οι υπάλληλοι αυτοί εξακολουθούν να λαμβάνουν τις μηνιαίες αποδοχές του μισθού και του μισθολογικού τους κλιμακίου, όπως εκάστοτε διαμορφώνονται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από την Υπηρεσία από την οποία προέρχονται. Ειδικές διατάξεις, που εφαρμόζονται στη νέα εταιρία, έχουν εφαρμογή και στους αποσπασμένους υπαλλήλους. Οι εργαζόμενοι με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου των Υπηρεσιών που καταργούνται με τον παρόντα νόμο μεταφέρονται στη νέα εταιρεία Ο.Α.Κ. Α.Ε., όπου και εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους.
32. Εκκρεμείς δίκες, οι οποίες αφορούν τόσο την Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) «Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης» όσο και την Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) «Μελέτη και Κατασκευή έργου ύδρευσης Ηρακλείου Κρήτης και Αγ. Νικολάου από το Φράγμα Αποσελέμη» και στις οποίες διάδικο μέρος είναι η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, συνεχίζονται αυτοδικαίως από τη νέα εταιρία χωρίς άλλη διατύπωση. Αρμόδια για τη διοικητική επίλυση τυχόν διαφορών που έχουν γεννηθεί από πράξεις οργάνων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων (ΓΓΔΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και αφορούν έργα για τα οποία έχει γίνει οριστική παραλαβή είναι τα αποφαινόμενα και τα γνωμοδοτικά όργανα της ΓΓΔΕ.
33. Πόροι της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, εγκεκριμένοι ή προς έγκριση, που αφορούν εκτέλεση συμβάσεων των Ειδικών Υπηρεσιών Δημοσίων Έργων «Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης» και «Κατασκευή έργου ύδρευσης Ηρακλείου Κρήτης και Αγίου Νικολάου από το Φράγμα Αποσελέμη» μεταβιβάζονται υποχρεωτικά με μέριμνα των αρμόδιων οργάνων στη νέα εταιρία.
34. Οι Ειδικές Υπηρεσίες Δημοσίων Έργων «Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης» και «Κατασκευή έργου Ύδρευσης Ηρακλείου Κρήτης και Αγ. Νικολάου από το Φράγμα Αποσελέμη» καταργούνται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταφοράς των αρμοδιοτήτων τους στη νέα εταιρία, όπως αυτή περιγράφεται στην παράγραφο 29 του παρόντος άρθρου με τίτλο «Μεταβατικές Διατάξεις».”
6. Στην περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 49 (‘’Επάρκεια προϋπολογισμού, ωριμότητα, μελέτες’’) του ν. 4412/2016 ‘’Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)’’ (ΦΕΚ Α΄ 147/8.8.2016), ως ισχύει μετά την αντικατάσταση του τελευταίου εδαφίου της (ήτοι του εδαφίου ‘’Η ολοκλήρωση των αρχαιολογικών ερευνών και η συντέλεση των απαιτούμενων απαλλοτριώσεων αποτελούν προϋπόθεση για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσηςδημόσιας σύμβασης έργου’’) βάσει των διατάξεωντης παρ. 1 του άρθρου 46 του ν.4447/2016 (ΦΕΚ Α' 241/23.12.2016), ορίζεται ότι:
‘’ 2. Ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις έργων και μελετών, πέραν των ανωτέρω, ισχύουν και τα ακόλουθα: […] β) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ωριμότητα των έργων και να διασφαλιστεί η ταχύτερη και απρόσκοπτη εκτέλεσή τους, η αρμόδια αρχή ή υπηρεσία μπορεί, εφόσον κρίνει ότι είναι προς το συμφέρον του έργου, πριν από την εκκίνηση της διαδικασίας σύναψης της δημόσιας σύμβασης του κυρίως έργου, να προχωρήσει στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση του συνόλου ή μέρους των πρόδρομων εργασιών του, ως αυτοτελούς έργου, το οποίο είναι ανεξάρτητο από το κυρίως έργο και δεν αποτελεί τμήμα αυτού.
Πρόδρομες είναι οι εργασίες, οι οποίες, ως σύνολο, αποσκοπούν στη διασφάλιση ελεύθερων των χώρων εκτέλεσης του κυρίως έργου κατά την έννοια της περίπτωσης 7 της παραγράφου 1 του άρθρου 2, των χώρων απόληψης και απόθεσης υλικών, της προσβασιμότητας του έργου και της άρσης κάθε πραγματικού ή νομικού εμποδίου για την ταχεία και ομαλή εκτέλεσή του.
Ως πρόδρομες εργασίες νοούνται ιδίως οι απαιτούμενες μετακινήσεις των δικτύων των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, οι αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες, οι πρόσθετες γεωτρήσεις, οι αναγκαίες προσωρινές εργασίες, οι εργασίες διαμόρφωσης χώρων, οδών πρόσβασης και εξυπηρέτησης του έργου, λατομείων, δανειοθαλάμων και αποθεσιοθαλάμων, οι απαιτούμενες γεωτεχνικές, γεωλογικές, περιβαλλοντικές, τεχνικές και παντός είδους έρευνες και αδειοδοτήσεις, καθώς και κάθε άλλη εργασία ή έρευνα που αποσκοπεί στην εξασφάλιση της ωριμότητας του κυρίως έργου.
Προϋπόθεση για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου ή σύμβασης παραχώρησης έργου αποτελεί να έχει συζητηθεί ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου η αίτηση προσωρινού ή οριστικού καθορισμού αποζημίωσης ή η αίτηση παροχής άδειας πραγματοποίησης εργασιών κατά τις διατάξεις του άρθρου 7Α του ν. 2882/2001 (Α’ 17), όπως ισχύει ή να έχει εκδοθεί η απόφαση επίταξης και να έχει εγκριθεί το οικείο πρακτικό ζημιών των απαλλοτριούμενων ακινήτων.
Πλην, των έργων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 7Α του ν. 2882/2001 (Α’ 17), όπως ισχύει, σε κάθε άλλη περίπτωση η απόφαση κατακύρωσης της περίπτωση γ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 105 του παρόντος δεν κοινοποιείται στον προσωρινό ανάδοχο, αν δεν εξασφαλίζονται επαρκή μέτωπα εργασίας για την εκκίνηση της εκτέλεσης του έργου. Η κατά το προηγούμενο εδάφιο μη κοινοποίηση στον ανάδοχο της απόφασης κατακύρωσης δεν μπορεί να υπερβεί τους έξι (6) μήνες.’’
7. Στην παρ. 2 του άρθρου 29 (‘’Γενικές αρχές (άρθρο 30 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)’’) του ν. 4413/2016 ‘’Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις’’ (ΦΕΚ Α’ 148/8.8.2016), ως ισχύει μετά την αντικατάσταση του τελευταίου εδαφίου της (ήτοι του εδαφίου ‘’Επιπλέον, διαδικασία ανάθεσης σύμβασης παραχώρησης έργου δεν μπορεί να ξεκινήσει χωρίς την προηγούμενη συντέλεση των απαιτούμενων απαλλοτριώσεων και ολοκλήρωσης των απαραίτητων αρχαιολογικών ερευνών (τομές, σάρωση επιφάνειας εδάφους κ.λπ.’’) βάσει των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν.4447/2016 (ΦΕΚ Α' 241/23.12.2016), προβλέπονται τα εξής:
‘’2. Κατά το σχεδιασμό της διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης παραχώρησης τηρούνται οι αρχές που καθορίζονται στο άρθρο 6. Ειδικότερα, κατά τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης παραχώρησης η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας δεν πρέπει να παρέχει, κατά τρόπο που δημιουργεί διακρίσεις, πληροφορίες που ενδέχεται να ευνοούν ορισμένους υποψηφίους ή προσφέροντες εις βάρος άλλων.
Προϋπόθεση για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου ή σύμβασης παραχώρησης έργου αποτελεί να έχει συζητηθεί ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου η αίτηση προσωρινού ή οριστικού καθορισμού αποζημίωσης ή η αίτηση παροχής άδειας πραγματοποίησης εργασιών κατά τις διατάξεις του άρθρου 7Α του ν. 2882/2001 (Α` 17), όπως ισχύει ή να έχει εκδοθεί η απόφαση επίταξης και να έχει εγκριθεί το οικείο πρακτικό ζημιών των απαλλοτριούμενων ακινήτων.
Πλην, των έργων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 7Α του ν. 2882/2001 (Α` 17), όπως ισχύει, σε κάθε άλλη περίπτωση η απόφαση κατακύρωσης της περίπτωση γ` της παραγράφου 3 του άρθρου 105 του παρόντος δεν κοινοποιείται στον προσωρινό ανάδοχο, αν δεν εξασφαλίζονται επαρκή μέτωπα εργασίας για την εκκίνηση της εκτέλεσης του έργου. Η κατά το προηγούμενο εδάφιο μη κοινοποίηση στον ανάδοχο της απόφασης κατακύρωσης δεν μπορεί να υπερβεί τους έξι (6) μήνες.’’
8. Στο άρθρο 345 (“Έκθεση Αναλυτικής Αρχαιολογικής Τεκμηρίωσης’’) του ν. 4512/2018 ‘’Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις’’ (ΦΕΚ Α’ 5/17.01.2018) προβλέπονται τα εξής:
‘’1. Κατά την φάση εκπόνησης του Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ), όταν προβλέπεται, και της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), για τα δημόσια έργα με εκτιμώμενη αξία σύμβασης μεγαλύτερη των 20.000.000 Ευρώ, καθώς και για εκείνα των οποίων το σύνολο ή μέρος της περιοχής μελέτης, όπως προκύπτει από την αναγνωριστική μελέτη ή την προκαταρκτική μελέτη ή την προμελέτη κατά περίπτωση, χωροθετείται σε περιοχές των άρθρων 12 έως 17 του ν. 3028/2002 (Α΄153), εκπονείται Έκθεση Αναλυτικής Αρχαιολογικής Τεκμηρίωσης (Ε.Α.Α.Τ.) από το Τμήμα Συντονισμού και Παρακολούθησης Αρχαιολογικών Ερευνών και Εργασιών στο Πλαίσιο των Μεγάλων Δημόσιων Έργων της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με την συνεργασία της κατά τόπο αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων. Εάν το ζητήσει ο κύριος του έργου, Ε.Α.Α.Τ. εκπονείται και για έργα που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις
2. Με κοινή απόφαση των υπουργών Πολιτισμού και Αθλητισμού και Υποδομών και Μεταφορών που εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος ορίζονται τα επίπεδα εξειδίκευσης της Ε.Α.Α.Τ., ο χρόνος και η προθεσμία για την σύνταξη αυτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται και για την Ε.Α.Α.Τ. που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993 (Α΄118), για την δημιουργία μαρίνων.’’
VI. Επί της νομιμότητας και του περιεχομένου των προτεινόμενων νομοθετικών ρυθμίσεων
9. Σε σχέση με τη σκοπιμότητα και το περιεχόμενο των υπό κρίση νομοθετικών ρυθμίσεων, σημειώνονται τα εξής:
9.1 Επί της παραγράφου 1, η οποία αφορά στην ανάθεση αρμοδιοτήτων σχεδιασμού, μελέτης, κατασκευής, εκμετάλλευσης, διοίκησης, επίβλεψης και συντήρησης νέων ή σε εξέλιξη έργων οδικών υποδομών στον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών: Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (O.A.K. A.E.) ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2013 (ΦΕΚ 1473/18.6.2013), με τη συγχώνευση των Οργανισμών Ανάπτυξης Δυτικής και Ανατολικής Κρήτης (Ο.Α.ΔΥ.Κ. & Ο.ΑΝ.Α.Κ.) και τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων και έργων των Ειδικών Υπηρεσιών Δημοσίων Έργων Ε.Υ.Δ.Ε. Β.Ο.Α.Κ. και Ε.Υ.Δ.Ε. Αποσελέμη. Το ελληνικό Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών του (51%), με την Περιφέρεια Κρήτης (22%), την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης (22%) και τις Ενώσεις Αγροτικών/Γεωργικών Συνεταιρισμών (5%) να κατέχουν το λοιπό 49%.
Η ως άνω ανώνυμη εταιρεία λειτουργεί προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος, είναι επιχείρηση κοινής ωφέλειας αφού παρέχει αγαθά και υπηρεσίες που εξυπηρετούν άμεσα δημόσιους σκοπούς, ενώ εποπτεύεται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 3 (‘’Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής (άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)’’) του ν. 4412/2016: “5. Συμφωνίες, αποφάσεις ή άλλες νομικές πράξεις που οργανώνουν τη μεταβίβαση εξουσιών και αρμοδιοτήτων για την εκτέλεση σκοπών δημοσίου συμφέροντος μεταξύ αναθετουσών αρχών ή ενώσεων αναθετουσών αρχών και δεν προβλέπουν αμοιβή για την εκτέλεση των συμβάσεων, θεωρούνται ζήτημα εσωτερικής οργάνωσης του Κράτους και, κατά συνέπεια, ουδόλως θίγονται από το παρόν Βιβλίο”.
Κατά συνέπεια, η υπό κρίση προτεινόμενη διάταξη δεν θίγεται από τις διατάξεις του ν. 4412/2016 στο βαθμό που αφορά αποκλειστικά σε ζητήματα μεταβίβασης αρμοδιοτήτων εντός της εσωτερικής οργάνωσης του Κράτους.
Ωστόσο, εφόσον ήθελε κριθεί ότι η υπό κρίση προτεινόμενη διάταξη αφορά σε δημόσια σύμβαση που ανατίθεται από μία αναθέτουσα αρχή (Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών) σε ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου του δημοσίου τομέα (Ο.Α.Κ. Α.Ε.), τότε αυτή υπόκειται στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και ιδίως στις προϋποθέσεις και τους όρους εφαρμογής του άρθρου 12 (‘’Δημόσιες συμβάσεις μεταξύ φορέων του δημοσίου τομέα (άρθρο 12 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)’’) του ν. 4412/2016.
9.2 Επί των παραγράφων 2 και 3:
9.2.1 Με την προπαρατεθείσα παρ. 2 της προτεινόμενης νομοθετικής ρύθμισης καταργείται, όσον αφορά στις συμβάσεις παραχώρησης έργου, η ισχύς των διατάξεων του τέταρτου εδαφίου της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 49 του ν. 4412/2016, οι οποίες όριζαν ως απαραίτητη προϋπόθεση για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης κάθε τέτοιας σύμβασης το να έχει συζητηθεί ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου η αίτηση προσωρινού ή οριστικού καθορισμού αποζημίωσης ή η αίτηση παροχής άδειας πραγματοποίησης εργασιών κατά τις διατάξεις του άρθρου 7Α του ν. 2882/2001 (Α’ 17), όπως ισχύει, ή να έχει εκδοθεί η απόφαση επίταξης και να έχει εγκριθεί το οικείο πρακτικό ζημιών των απαλλοτριούμενων ακινήτων, ρύθμιση η οποία κρίνεται καταρχήν ως νομοτεχνικά ορθή, δεδομένου ότι οι διατάξεις περί της ανάθεσης συμβάσεων παραχώρησης έργων ανήκουν συστηματικά στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4413/2016 και δεν θα έπρεπε εξαρχής να περιλαμβάνονται μεταξύ των διατάξεων του ν. 4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων.
Περαιτέρω, με την προπαρατεθείσα παρ. 3 της προτεινόμενης νομοθετικής ρύθμισης καταργούνται οι διατάξεις του 3ου, 4ου και 5ου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4413/2016, τα οποία είχαν εισαχθεί δυνάμει των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4447/2016 προς αντικατάσταση από 23.12.2016 του εδαφίου ‘’Επιπλέον, διαδικασία ανάθεσης σύμβασης παραχώρησης έργου δεν μπορεί να ξεκινήσει χωρίς την προηγούμενη συντέλεση των απαιτούμενων απαλλοτριώσεων και ολοκλήρωσης των απαραίτητων αρχαιολογικών ερευνών (τομές, σάρωση επιφάνειας εδάφους κ.λπ.’’ της αρχικής μορφής της ως άνω διάταξης του ν. 4413/2016, και, συνεπώς, καταργούνται όσον αφορά στις συμβάσεις παραχώρησης έργου:
- αφενός η υποχρέωση του να έχει συζητηθεί ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου η αίτηση προσωρινού ή οριστικού καθορισμού αποζημίωσης ή η αίτηση παροχής άδειας πραγματοποίησης εργασιών κατά τις διατάξεις του άρθρου 7Α του ν. 2882/2001 (Α’ 17), όπως ισχύει, ή να έχει εκδοθεί η απόφαση επίταξης και εγκριθεί το οικείο πρακτικό ζημιών των απαλλοτριούμενων ακινήτων ως απαραίτητη προϋπόθεση εκκίνησης της οικείας διαδικασίας ανάθεσης,
- αφετέρου η έως σήμερα ισχύουσα δυνατότητα που παρεχόταν στις αναθέτουσες αρχές ως προς το να μπορούν να μην κοινοποιούν στον προσωρινό ανάδοχο την κατακυρωτική απόφαση της διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης παραχώρησης έργου, πλην των έργων γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας του άρθρου 7Α του ν. 2882/2001, για χρονικό διάστημα έως και έξι (6) μηνών, εφόσον δεν εξασφαλίζονται, κατά την κρίση τους, επαρκή μέτωπα εργασίας για την εκκίνηση της εκτέλεσης του έργου.
Οι συγκεκριμένες δε καταργούμενες διατάξεις του 3ου, 4ου και 5ου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4413/2016 αντικαθίστανται από διατάξεις βάσει των οποίων προτείνεται η θέσπιση γενικού κανόνα περί της υποχρέωσης των αναθετουσών αρχών / αναθετόντων φορέων συμβάσεων παραχώρησης έργου να μην προβαίνουν στην υπογραφή μίας σύμβασης παραχώρησης έργου χωρίς την προηγούμενη συντέλεση των απαιτούμενων απαλλοτριώσεων της ζώνης κατάληψης του έργου και των αρχαιολογικών ερευνών.
Κατ’ εξαίρεση δε, και εφόσον έχει εξασφαλισθεί αυξημένη ωριμότητα στη συντέλεση των απαιτούμενων απαλλοτριώσεων και αρχαιολογικών ερευνών τουλάχιστον κατά ποσοστό 75%, σύμφωνα με το οικείο ‘’πρόγραμμα παράδοσης των χώρων εκτέλεσης του έργου’’, το οποίο εισάγεται για πρώτη φορά ως έγγραφο της σύμβασης παραχώρησης κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 36 του ν. 4413/2016, θεσπίζεται η δυνατότητα να εκδίδεται, μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της ΓΓΥ του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, Υπουργική Απόφαση ή Κοινή Υπουργική Απόφαση, κατά περίπτωση, με την οποία θα επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση του ως άνω προτεινόμενου κανόνα, η υπογραφή της οικείας σύμβασης παραχώρησης έργου.
9.2.2 Όσον αφορά στην ουσία του περιεχομένου των παρ. 2 και 3 των προτεινομένων νομοθετικών ρυθμίσεων, είναι καταρχήν κατανοητή η σκοπιμότητά τους με στόχο την ελαστικοποίηση των προϋποθέσεων εκκίνησης των διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων παραχώρησης έργων, ώστε οι εν λόγω διαδικασίες να μπορούν να εκκινούν χωρίς να έχουν συντελεσθεί οι απαιτούμενες απαλλοτριώσεις και αρχαιολογικές έρευνες στη ζώνη κατάληψης του έργου, προκειμένου να συντμηθούν οι αναγκαίοι χρόνοι εξέλιξης των εν λόγω διαδικασιών και να παρέχεται η δυνατότητα να εξελίσσεται η απόκτηση (απαλλοτριώσεις) της ζώνης κατάληψης των παραχωρούμενων έργων όπως και η διαδικασία υλοποίησης των απαραίτητων αρχαιολογικών ερευνών παράλληλα με την εξέλιξη της διαδικασίας ανάθεσης μίας τέτοιας σύμβασης, η οποία είναι συνήθως μακράν πολυπλοκότερη και πιο χρονοβόρα από τη διαδικασία ανάθεσης μίας συνήθους δημόσιας σύμβασης έργου, καθώς τα έργα παραχώρησης συνέχονται με περισσότερες και μεγαλύτερου βαθμού σε σχέση με τα κλασσικά δημόσια έργα αβεβαιότητες, οι οποίες αποτελούν αντικείμενο ρυθμίσεως των τευχών του διαγωνισμού και των συμβατικών τευχών.
Ωστόσο, δεν θα πρέπει να παραγνωρίζεται το γεγονός ότι ακόμα και με τη θέσπιση των διατάξεων της παρ. 3 των προτεινομένων ρυθμίσεων (και συγκεκριμένα της δυνατότητας της κατ’ εξαίρεση υπογραφής μίας σύμβασης παραχώρησης έργου μετά από σχετική ΥΑ/ΚΥΑ, εκδιδόμενη κατόπιν γνώμης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, υπό την προϋπόθεση ότι οι απαιτούμενες απαλλοτριώσεις και αρχαιολογικές έρευνες έχουν συντελεσθεί, κατά το οικείο πρόγραμμα παράδοσης των χώρων εκτέλεσης του έργου, κατά ποσοστό τουλάχιστον 75%) φαίνεται να παραμένει υπαρκτός ο κίνδυνος να επιτρέπεται να υπογράφονται συμβάσεις παραχώρησης έργου χωρίς επαρκή εν τοις πράγμασι βαθμό ωριμότητας των απαιτούμενων απαλλοτριώσεων της ζώνης κατάληψης έργου και αρχαιολογικών ερευνών καθώςο επαρκής βαθμός ωριμότητας των απαιτούμενων απαλλοτριώσεων και των αρχαιολογικών ερευνών σε μία σύμβαση παραχώρησης έργου ενδέχεται να μην συνέχεται μόνον με το ποσοτικό κριτήριο της συντέλεσής τους κατά ποσοστό τουλάχιστον 75% αλλά και με κατά περίπτωση κριτήρια που συνέχονται με τις τυχόν υφιστάμενες ιδιαιτερότητες της ζώνης κατάληψης του έργου (πχ. το εάν αυτή περιλαμβάνει περιοχή που υπόκειται σε ειδικές περιβαλλοντικές απαιτήσεις και δεσμεύσεις, όπως πχ. περιοχή NATURA, ή το εάν βρίσκεται εντός ή στα όρια και με ποιο ακριβώς είδος αρχαιολογικής περιοχής των άρθρων 12-17 του ν. 3028/2002 κτλ).
Κατά συνέπεια είναι σαφές ότι αναγκαία αφετηρία για την εκτίμηση των εκάστοτε κρίσιμων νομικών ή πραγματικών περιστατικών είναι σε κάθε περίπτωση το περιεχόμενο της προκήρυξης και της σύμβασης, και η σαφήνεια και η πληρότητα που πρέπει να δίεπει τους συμβατικούς όρους.
Επιπλέον, αναφορικά με το προσυμβατικό στάδιο, λαμβανομένου υπόψη ιδίως του γεγονότος ότι δεν καθορίζεται χρόνος έκδοσης των σχετικών υπουργικών αποφάσεων- πριν ή μετά την υποβολή των τελικών προσφορών- δέον να ληφθούν υπόψη τα επιμέρους δικαιώματα και υποχρεώσεις που γεννώνται εκατέρωθεν.
Περαιτέρω, επισημαίνονται τα εξής:
Το ‘’πρόγραμμα παράδοσης των χώρων εκτέλεσης του έργου’’, το οποίο αναφέρεται ρητώς ως έγγραφο μίας σύμβασης παραχώρησης έργου κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 36 του ν. 4413/2016 και βάσει του οποίου προτείνεται να ελέγχεται η υλοποίηση των απαιτούμενων απαλλοτριώσεων και αρχαιολογικών ερευνών σε ποσοστό τουλάχιστον 75% προκειμένου για την κατ΄ εξαίρεση υπογραφή της σύμβασης κατόπιν της έκδοσης σχετικής ΥΑ/ΚΥΑ (βλ. παρ. 3 των εξεταζομένων ρυθμίσεων), δεν συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των αναφερομένων στο άρθρο 36 του ν. 4413/2016 εγγράφων μίας σύμβασης παραχώρησης, ενώ, παράλληλα, με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 154 του ν.4495/2017 (ΦΕΚ Α’ 167/3.11.2017) απαλείφθηκε η περίπτωση γ’ από την παρ. 3 του άρθρου 36 του ν. 4413/2016 και πλέον το σχέδιο σύμβασης με τα παραρτήματά της δεν περιλαμβάνεται μεταξύ των υποχρεωτικών τευχών διαγωνισμού ανάθεσης σύμβασης παραχώρησης (πρβλ. παρ. 3 του άρ. 36 του ως άνω νόμου, όπου πλέον ορίζεται ότι: ‘’3. Τα τεύχη διαγωνισμού αποτελούνται ιδίως από: α) Τις προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που συντάσσονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με τα άρθρα 30, 31, 32 και 33 του παρόντος νόμου. β) Τη «διακήρυξη διαγωνισμού» ή την «πρόσκληση υποβολής προσφοράς» με τα παραρτήματά τους.’’).
Συνεπώς, το ‘’πρόγραμμα παράδοσης των χώρων εκτέλεσης του έργου’’ μίας σύμβασης παραχώρησης έργου, το οποίο, κατά την έννοια της παρ. 3 των προτεινομένων διατάξεων, δεν μπορεί παρά να είναι γνωστό και δεδομένο προ της υπογραφής της σύμβασης παραχώρησης, σκόπιμο είναι να ορισθεί στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 περί των εγγράφων μίας σύμβασης παραχώρησης έργου, γεγονός για το οποίο θα πρέπει να ληφθεί η κατάλληλη μέριμνα από το αρμόδιο Υπουργείο.
Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι, όσον αφορά στην προτεινόμενη απαίτηση έκδοσης ΚΥΑ του Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού προκειμένου για την υπογραφή μίας σύμβασης παραχώρησης έργου με υλοποιημένο τουλάχιστον το 75% των απαιτούμενων απαλλοτριώσεων και αρχαιολογικών ερευνών, ενδέχεται να δημιουργηθεί σύγχυση και πρέπει να ληφθεί μέριμνα προκειμένου για το ρητό καθορισμό του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ιδίως στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή / αναθέτων φορέας της σύμβασης παραχώρησης δεν εποπτεύεται άμεσα από κάποιο Υπουργείο αλλά και στην περίπτωση των δημοσίων επιχειρήσεων του ν. 3429/2005 οι μετοχές των οποίων έχουν μεταβιβασθεί στο χαρτοφυλάκιο της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. του άρθρου 184 του ν. 4389/2016 ή εν γένει στις άμεσες θυγατρικές της εταιρείες (Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ»), Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου («ΤΑΙΠΕΔ») του ν. 3986/2011, Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου («ΕΤΑΔ») ΑΕ του ν. 2636/1998, Εταιρεία Δημοσίων Συμμετοχών Α.Ε.).
Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Καταπόδης