Διοικητικό Έγγραφο

ΓΝΩΜΗ A5/2018
ΑΔΑ: ΨΔΜΤΟΞΤΒ-6ΤΖ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (αα) του Ν.4013/2011)
Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Στην Αθήνα σήμερα την 20 Φεβρουαρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα οκτώ (2018) ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και επί της οδού Κεφαλληνίας 45 και Κομνά Τράκα, όπου και τα γραφεία της, συνήλθε η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ σε συνεδρίαση μετά από σχετική πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νομίμως σε όλα τα μέλη της Αρχής.
Από τα προσκληθέντα μέλη της Αρχής παρέστησαν κατά την συνεδρίαση τα ακόλουθα:
Πρόεδρος: Γεώργιος Καταπόδης
Μέλη: Κωνσταντίνος Βαρδακαστάνης Δρ Δημήτριος Σταθακόπουλος Δρ Μαρία Στυλιανίδου Ερωφίλη Χριστοβασίλη
Τα λοιπά τακτικά και αναπληρωματικά μέλη καίτοι προσκληθέντα δεν προσήλθαν λόγω δικαιολογημένου κωλύματος.
Γραμματέας: Μαρία Αντωνοπούλου, Π.Ε. Διοικητικού - Οικονομικού
Εισηγήτρια: Αικατερίνη Θεοδωροπούλου, Νομικός, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Κατά την διάρκεια της Συνεδρίασης παρέστη η Εισηγήτρια Αικατερίνη Θεοδωροπούλου, η οποία αποχώρησε πριν την έναρξη της διαδικασίας ψηφοφορίας και της λήψης της απόφασης από τα Μέλη της Αρχής.
Αίτημα του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης για διατύπωση γνώμης της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. αα' του ν. 4013/2011 όπως ισχύει, επί σχεδίου διάταξης περί τροποποίησης της παραγράφου 10 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147).
Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. εισερχ. Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 739/02.02.2018 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, διαβιβάζεται σχέδιο προτεινόμενης διάταξης που θα συμπεριληφθεί σε σχέδιο νόμου το οποίο δε φέρει τίτλο, και στην οποία περιέχεται ρύθμιση, με την οποία τροποποιείται η διάταξη της παραγράφου 10 του άρθρου 379 “Έναρξη ισχύος (άρθρα 90 παράγραφοι 1-2 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και 106 παράγραφοι 1-2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)” του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) η οποία περιλαμβάνεται στις τελικές διατάξεις του ως άνω νόμου, και συγκεκριμένα προβλέπεται να επανέλθουν σε ισχύ (μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2020) οι διατάξεις των άρθρων 15 του ν. 3669/2008, 12 του ν. 3316/2005, 4 του πδ. 118/2007 και 5 της υπ' αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών οι οποίες έχουν καταργηθεί από 01.01.2018.
Ι. Το υποβληθέν στην Αρχή σχέδιο νομοθετικής ρύθμισης το οποίο θα συμπεριλαμβάνεται σε σχέδιο νόμου και η συνυποβληθείσα αιτιολογική έκθεση έχουν ως εξής:
Α. Προτεινόμενο άρθρο.
Άρθρο ....
“Στο τέλος της παραγράφου 10 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) διαγράφονται οι λέξεις «1η Ιανουαρίου 2018» και αντικαθίστανται από τις λέξεις «1η Ιανουαρίου 2021»”.
Β. Αιτιολογική έκθεση
“Με την παρούσα τροποποίηση εξομοιώνονται για λόγους ισότητας όλες οι δημοσιεύσεις για τον τύπο σε όλη την επικράτεια ώστε να επικρατήσουν ίσοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων του τύπου. Διαγωνιστικές που θα έχουν πραγματοποιηθεί από 1η Ιανουαρίου 2018 μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος χωρίς τις απαραίτητες δημοσιεύσεις θα λογίζονται ως έγκυροι.”
Στο βαθμό που η ανωτέρω αναφερόμενη νομοθετική ρύθμιση, ως παρατίθεται ανωτέρω (υπό I), περιλαμβάνει ρυθμίσεις που αφορούν, όπως προαναφέρθηκε, σε ζητήματα ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Αρχής για παροχή γνώμης, κατ’ άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. αα' του ν. 4013/2011.
ΙΙΙ. Συναφείς διατάξεις
1. Στο ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16-Διορθ. Σφαλμ. στα ΦΕΚ-200 Α/24-10-16 και ΦΕΚ-206 Α/3-11-16) : “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” προβλέπονται σχετικώς τα κάτωθι :
Στο άρθρο 66 “Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο (άρθρο 52 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)” προβλέπονται τα κάτωθι:
“1. Οι αναθέτουσες αρχές δημοσιεύουν τις διακηρύξεις και τις προκηρύξεις, ανάλογα με τη διαδικασία ανάθεσης αυτών, με την επιφύλαξη εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 38, στο ΚΗΜΔΗΣ. Οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύουν την ημερομηνία ανάρτησης των ως άνω στοιχείων στο ΚΗΜΔΗΣ.
2. Οι προκηρύξεις και διακηρύξεις δημοσίων συμβάσεων της παραγράφου 1 πρέπει να φέρουν Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 38.
3. Οι προκηρύξεις και οι γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στα άρθρα 62, 63 και 64, καθώς και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές δεν δημοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης, σύμφωνα με το άρθρο 65. Ωστόσο, η δημοσίευση μπορεί να πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση σε εθνικό επίπεδο, όταν οι αναθέτουσες αρχές δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά με τη δημοσίευση εντός 48 ωρών από τη βεβαίωση παραλαβής της προκήρυξης/ γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 65.
4. Οι προκηρύξεις και οι γνωστοποιήσεις που δημοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο δεν περιλαμβάνουν πληροφορίες άλλες από εκείνες που περιέχονται στις προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που αποστέλλονται στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης ή δημοσιεύονται στο «προφίλ αγοραστή» αλλά αναφέρουν την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης/γνωστοποίησης που εστάλη στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης ή της δημοσίευσης στο «προφίλ αγοραστή».
5. Οι προκαταρκτικές προκηρύξεις δεν δημοσιεύονται στο «προφίλ αγοραστή» πριν από την αποστολή στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης της προκήρυξης/ γνωστοποίησης με την οποία ανακοινώνεται η δημοσίευσή τους υπό τη μορφή αυτή. Επίσης αναφέρουν την ημερομηνία αυτής της αποστολής.
6. Το Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. μπορεί να λειτουργεί ως το επίσημο εθνικό πληροφοριακό σύστημα eSender για την απευθείας ηλεκτρονική υποβολή των προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων που αποστέλλονται στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης, στο Tenders Electronic Daily (TED). Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού καθορίζονται οι αναγκαίες τεχνικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.”
Στο άρθρο 376 (Μεταβατικές Διατάξεις ) του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, ορίζει ότι:
«1. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται σε όλες τις δημόσιες συμβάσεις, καθώς και σε όλους τους διαγωνισμούς μελετών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου Ι (άρθρα 3 έως 221), καθώς και σε όλες τις συμβάσεις και τους διαγωνισμούς μελετών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου ΙΙ (άρθρα 222 έως 338), και η έναρξη της διαδικασίας σύναψης των οποίων, σύμφωνα με τα άρθρα 61, 120, 290 και 330 αντίστοιχα, λαμβάνει χώρα μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. [...]
4. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 38 εξακολουθεί να ισχύει η δημοσίευση των προκηρύξεων στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
Το άρθρο 377 (Καταργούμενες διατάξεις) του ν. 4412/2016 ορίζει μεταξύ άλλων τα κάτωθι:
“Από την έναρξη του παρόντος νόμου καταργούνται οι διατάξεις:
[...](31) του Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλην των άρθρων 80 έως 110, τα οποία παραμένουν σε ισχύ μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 83, των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20 και της παραγράφου 1 α του άρθρου 176. Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης σε δύο ημερήσιες εφημερίδες, που προβλέπεται στο άρθρο 15 του ως άνω νόμου, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 10 του άρθρου 379[...]
(40) του ν. 3316/2005 (Α΄ 42), πλην των άρθρων 2Α, της παραγράφου 2 του άρθρου 11 και πλην των άρθρων 39 και 40 τα οποία παραμένουν σε ισχύ μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 83. Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης περίληψης της προκήρυξης σε μία ημερήσια εφημερίδα της πρωτευούσης με πανελλήνια κυκλοφορία, που προβλέπεται στο άρθρο 12 του ως άνω νόμου, καταργείται με την επιφύλαξη της παραγράφου 10 του άρθρου 379. [...]
(59) του π.δ. 118/2007 (Α΄ 150). Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας, που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ως άνω προεδρικού διατάγματος καταργείται με την επιφύλαξη της παραγράφου 10 του άρθρου 379[...]
(82) της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών. Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε δύο οικονομικές εφημερίδες, που προβλέπεται στο άρθρο 5 της ως άνω απόφασης, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 10 του άρθρου 379.”
Στο άρθρο 379 παρ. 1, 10 και 12 του ως άνω νόμου προβλέπονται τα κάτωθι:
''1. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.
[...]10. Η ισχύς του δεύτερου εδαφίου των περιπτώσεων 31, 40, 59 και 82 της παρ. 1 και της παρ. 3 του άρθρου 377 αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2018.
[...] 12. Η ισχύς της περίπτωσης 35 και 68, καθώς και του τρίτου εδαφίου των περιπτώσεων 31, 40, 59 και 82 της παραγράφου 1 του άρθρου 377 αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2021.”
2. Στο άρθρο 4 (Κανόνες Δημοσιότητας ) του ΠΔ 118/2007 “Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου” (ΦΕΚ/Α/ ) προβλέπονται τα εξής:
1. Οι φορείς που διενεργούν τους διαγωνισμούς, μετά την ένταξη των προμηθειών στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.), γνωστοποιούν, το ταχύτερο δυνατό, με σχετική ανακοίνωση στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όλες τις προμήθειες κατά κατηγορίες προϊόντων που προτίθενται να διενεργήσουν κατά τη διάρκεια των επόμενων δώδεκα μηνών και των οποίων η συνολική προϋπολογιζόμενη αξία τους είναι ίση ή μεγαλύτερη από ΕΥΡΩ 750.000 με ΦΠΑ.Η ανωτέρω γνωστοποίηση είναι υποχρεωτική, μόνο στις περιπτώσεις που ασκείται το δικαίωμα μείωσης των προθεσμιών για την παραλαβή των προσφορών των παρ. 1.α. εδάφιο πρώτο και 2.γ. εδάφιο πρώτο του άρθρου 10 του παρόντος.
2. Στις περιπτώσεις ανοικτού και κλειστού διαγωνισμού, ο φορέας που διενεργεί το διαγωνισμό μεριμνά για ευρεία γνωστοποίηση της σχετικής διακήρυξης και ειδικότερα:
α. Για την αποστολή προς δημοσίευση προκήρυξης (περίληψης των ουσιωδών στοιχείων της διακήρυξης) στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων καθώς και για τη δημοσίευση σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας και σε τοπική εφημερίδα, εάν υπάρχει, όταν ο διαγωνισμός προκηρύσσεται από περιφερειακή Υπηρεσία.
β. Για την ανάρτηση της προκήρυξης σε εμφανές μέρος της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό.
γ. Για την αποστολή της διακήρυξης στα Επιμελητήρια και στον Ελληνικό Οργανισμό Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.). Στην περίπτωση κλειστού διαγωνισμού, αποστέλλεται η σχετική ανακοίνωση.
δ. Για τη διάθεση της διακήρυξης ή της σχετικής ανακοίνωσης, σε περίπτωση κλειστού διαγωνισμού, στους ενδιαφερόμενους από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης.
ε. Για την αποστολή προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εφόσον η προϋπολογισθείσα αξία, εκτός του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), είναι ίση ή μεγαλύτερη από τα ακόλουθα κατώτατα όρια:
i. 137.000 ευρώ, για τις δημόσιες Συμβάσεις προμηθειών που συνάπτονται από τις αναθέτουσες αρχές, οι οποίες είναι κεντρικές κυβερνητικές αρχές του Παραρτήματος IV του π.δ/τος 60/2007. Προκειμένου για τις δημόσιες Συμβάσεις προμηθειών που συνάπτονται από τις αναθέτουσες αρχές, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της άμυνας, το εν λόγω κατώτατο όριο ισχύει μόνο για τα οριζόμενα στο Παράρτημα V του Π. Δ/τος 60/2007 προϊόντα.
II. 211.000 ευρώ, προκειμένου για τις δημόσιες Συμβάσεις προμηθειών που συνάπτονται είτε (α) από αναθέτουσες αρχές άλλες από εκείνες που αναφέρονται στο Παράρτημα IV του π.δ/τος 60/2007 είτε (β) από τις αναθέτουσες αρχές που αναφέρονται στο Παράρτημα IV του ίδιου π.δ/τος και οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της άμυνας, όταν οι Συμβάσεις αφορούν προϊόντα τα οποία δεν καλύπτει το Παράρτημα V.
Τα ποσά των κατωτάτων ορίων των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών επανεξετάζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανά διετία και αναθεωρούνται εάν χρειασθεί σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 77 παρ. 2 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.
Η δημοσίευση της προκήρυξης στον ελληνικό τύπο δεν γίνεται πριν από την ημερομηνία αποστολής της στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία πρέπει να αναφέρει και την ημερομηνία αυτή και δεν μπορεί να περιέχει πληροφορίες διάφορες από τις δημοσιευμένες στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Τα παραπάνω ισχύουν και σε κάθε περίπτωση που απαιτείται δημοσίευση ανακοίνωσης, σχετικά με διαγωνισμό που έχει προκηρυχθεί.
3. Οι φορείς, μετά την υπογραφή μιας σύμβασης, αποστέλλουν στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εντός σαράντα οκτώ (48) ημερών σχετική ανακοίνωση, εφόσον για τη σύμβαση αυτή έχει προηγηθεί δημοσίευση σχετικής προκήρυξης στην Ε.Ε. Είναι δυνατόν, όμως, να μην δημοσιευθούν ορισμένες πληροφορίες σχετικές με τη σύμβαση, όταν η ανακοίνωση τους ενδέχεται να εμποδίσει την εφαρμογή νόμων, να είναι αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον, να βλάψει θεμιτά εμπορικά συμφέροντα δημόσιων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων ή τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των προμηθευτών.
4. Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον ελληνικό τύπο βαρύνουν τους φορείς που εκτελούν προμήθειες, στη δε Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, την Ευρωπαϊκή Ένωση.
5. Οι παραπάνω ανακοινώσεις περιλαμβάνουν τα στοιχεία των υποδειγμάτων του Παραρτήματος του παρόντος.
3. Στο άρθρο 5 (Κανόνες Δημοσιότητας) της υπ' αριθμ. 11389/93 (Β' 185) Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης) προβλέπονται τα εξής:
“1. Οι δήμοι και οι κοινότητες γνωστοποιούν τις προθέσεις, αποφάσεις και τα αποτελέσματα των ενεργειών τους, που σχετίζονται με τις συμβάσεις προμηθειών, ως εξής: α. Στις περιπτώσεις ανοικτού και κλειστού διαγωνισμού, ο φορέας που διενεργεί το διαγωνισμό, μεριμνά για ευρεία γνωστοποίηση της σχετικής διακήρυξης και ειδικότερα: (1 ) Για τη δημοσίευση, εφάπαξ περίληψης των ουσιωδών στοιχείων της διακήρυξης σε δύο οικονομικές εφημερίδες και σε τοπική εφημερίδα, ημερήσια ή εβδομαδιαία εάν υπάρχει. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει τοπική εφημερίδα ημερήσια ή εβδομαδιαία, η δημοσίευση γίνεται, εκτός από τις δύο οικονομικές εφημερίδες και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα της έδρας του νομού.”
4. Στο άρθρο 15 (Δημοπρασία -Διακήρυξη) του N. 3669/08 (ΦΕΚ 116 Α/18-6-2008) “Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων”, προβλέπονται τα κάτωθι:
7. Περίληψη της διακήρυξης για τη διενέργεια ανοικτής δημοπρασίας δημοσιεύεται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημόσιων Συμβάσεων της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες. Όταν πρόκειται για νομαρχιακού επιπέδου έργα η τρίτη εφημερίδα στην οποία δημοσιεύεται η διακήρυξη πρέπει να είναι μία (1) της Πρωτεύουσας του Νομού όπου θα εκτελεσθούν τα έργα αν εκδίδεται εκεί ημερήσια εφημερίδα. Όταν εφαρμόζεται το σύστημα των περιπτώσεων δ΄, στ΄ και ζ΄ του άρθρου 4 του παρόντος, η δημοσίευση γίνεται σαράντα (40) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της δημοπρασίας. Μεγαλύτερα χρονικά όρια για τη δημοσίευση των περιλήψεων και πρόσθετοι όροι δημοσιότητας που επιβάλλονται από διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας τηρούνται όταν συντρέχει σχετική περίπτωση. Όταν πρόκειται για έργα που στις δημοπρασίες τους γίνονται δεκτές και επιχειρήσεις εγγεγραμμένες σε Νομαρχιακά Μητρώα η δημοσίευση για τη δημοπρασία γίνεται δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα της Πρωτεύουσας του Νομού, αν εκδίδεται τέτοια εφημερίδα και αν όχι σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης. Όταν πρόκειται για επανάληψη δημοπρασίας και εφόσον η επανάληψη γίνεται πριν περάσουν τέσσερις (4) μήνες από την προηγούμενη δημοπρασία, όλες οι προθεσμίες της παραγράφου αυτής μειώνονται στο μισό. Όταν πρόκειται για νομαρχιακού επιπέδου έργα, πέραν των δημοσιεύσεων που προβλέπονται στην παράγραφο αυτή, μπορεί με την έγκριση της διακήρυξης να προβλεφθεί η δημοσίευση της περίληψης και σε μία (1) εβδομαδιαία εφημερίδα του νομού όπου θα εκτελεσθούν τα έργα αν εκδίδεται στο νομό τέτοια εφημερίδα. Η τυχόν μη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης στην εβδομαδιαία εφημερίδα ή η δημοσίευση αυτής εκτός των χρονικών ορίων που προβλέπονται στην παράγραφο αυτή δεν επηρεάζει την κανονική διεξαγωγή της δημοπρασίας.
8.α. Οι περιλήψεις των ανωτέρω διακηρύξεων, καταχωρίζονται επίσης υποχρεωτικά, με κριτήριο την προβλεπόμενη από τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του ν. 2328/1995 (ΦΕΚ 159 Α΄) ίση κατανομή, με αμοιβή σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68 Α΄), από τον αρμόδιο φορέα για λογαριασμό του οποίου δημοσιεύεται η διακήρυξη σε τουλάχιστον δύο (2) ημερήσιες και μία (1) εβδομαδιαία νομαρχιακές εφημερίδες, οι οποίες περιλαμβάνονται στην απόφαση του άρθρου 2 του ν. 3548/2007 και έχουν την έδρα τους στο νομό, που θα λάβει χώρα η εκτέλεση του έργου. Σε νομούς στους οποίους δεν εκδίδεται ημερήσια εφημερίδα, αρκεί η δημοσίευση σε δύο (2) τουλάχιστον εβδομαδιαίες εφημερίδες του νομού που θα λάβει χώρα η εκτέλεση του έργου, εφόσον υπάρχουν. Αν οι νομοί στους οποίους θα λάβει χώρα η εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με το αντικείμενο της διακήρυξης, είναι περισσότεροι από έναν, η δημοσίευση της διακήρυξης γίνεται σε τουλάχιστον μία (1) ημερήσια νομαρχιακή εφημερίδα κάθε νομού και μία (1) εβδομαδιαία νομαρχιακή εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους σε έναν από τους νομούς στους οποίους θα λάβει χώρα η εκτέλεση του έργου. Σε νομούς, η περιφέρεια των οποίων περιλαμβάνει μόνο νησιά, οι κατά τα ανωτέρω δημοσιεύσεις πρέπει να καταχωρίζονται σε τουλάχιστον δύο (2) ημερήσιες και μία (1) εβδομαδιαία νομαρχιακές εφημερίδες που έχουν την έδρα τους σε δύο (2) τουλάχιστον νησιά.
β. Εφόσον η εκτέλεση του έργου, λαβαίνει χώρα εντός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, οι περιλήψεις των ανωτέρω διακηρύξεων καταχωρίζονται σε τουλάχιστον μία (1) ημερήσια και μία (1) εβδομαδιαία τοπικές εφημερίδες, οι οποίες περιλαμβάνονται στην απόφαση του άρθρου 2 του ν. 3548/2007 και έχουν την έδρα τους σε δήμο ή κοινότητα εντός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης. Σε δήμους ή κοινότητες, εντός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, όπου δεν εκδίδεται ημερήσια εφημερίδα, αρκεί η δημοσίευση σε δύο (2) τουλάχιστον εβδομαδιαίες εφημερίδες του δήμου ή της κοινότητας που εδρεύει ο φορέας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν, οι περιλήψεις των διακηρύξεων δημοσιεύονται σε δύο τουλάχιστον εβδομαδιαίες εφημερίδες της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Αν οι δήμοι ή οι κοινότητες στους οποίους θα λάβει χώρα η εκτέλεση του έργου είναι περισσότεροι από έναν, η δημοσίευση της διακήρυξης γίνεται σε τουλάχιστον μία (1) ημερήσια τοπική εφημερίδα κάθε δήμου ή κοινότητας και μία (1) εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα, από εκείνες που έχουν την έδρα τους σε έναν από τους δήμους ή κοινότητες στους οποίους θα λάβει χώρα η εκτέλεση του έργου.
9. Η υποχρέωση δημοσιεύσεων της προηγούμενης παραγράφου, είναι ανεξάρτητη από την υποχρέωση δημοσιεύσεων, η οποία προβλέπεται στην παράγραφο 7 και διενεργούνται επιπλέον αυτών. Η κατά την παράγραφο 7 του παρόντος δημοσίευση σε εφημερίδες του νομαρχιακού και τοπικού τύπου διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3548/2007.
10. Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων της διακήρυξης της δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου. Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών για την ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου δημοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου.
11. Για τη διακήρυξη δημοπράτησης με το σύστημα της προεπιλογής εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 23 του παρόντος.
5. Στο άρθρο 12 (Δημοσιεύσεις των προκηρύξεων) Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α’/22-2-05 – Διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ 85 Α/7-4-05) “Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις.” προβλέπονται τα κάτωθι:
«1. Στις διαδικασίες του νόμου αυτού, πλην της περίπτωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 10, αναρτάται περίληψη της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) και στο δικτυακό τόπο της αναθέτουσας αρχής, σε μία ημερήσια εφημερίδα της πρωτεύουσας με πανελλήνια κυκλοφορία και μία ημερήσια εφημερίδα της πρωτεύουσας του νομού στον οποίο πρόκειται να κατασκευασθεί το έργο το οποίο αφορά η μελέτη ή η υπηρεσία ή της έδρας της Περιφέρειας, αν στην έδρα του νομού δεν εκδίδεται ημερήσια εφημερίδα ή αν το έργο θα εκτελεστεί σε περισσότερους νομούς.
2. Όταν η προεκτιμώμενη αμοιβή όλων των προβλεπόμενων από τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές σταδίων της μελέτης είναι ίση ή ανώτερη του ορίου υποχρεωτικής εφαρμογής της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, για τους φορείς που υπάγονται σε αυτήν ή του αντίστοιχου ορίου της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ, προκειμένου για τους φορείς που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών, αποστέλλεται για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Eυρωπαϊκών Κοινοτήτων περίληψη της προκήρυξης, που συντάσσεται σύμφωνα με τα αντίστοιχα υποδείγματα των Παραρτημάτων των Οδηγιών 2004/18/EK και 2004/17/ΕΚ. Η ίδια υποχρέωση υφίσταται και όταν η προεκτιμώμενη αμοιβή της σύμβασης παροχής υπηρεσιών υπερβαίνει τα ως άνω όρια. Η αναθέτουσα Αρχή πρέπει να είναι πάντοτε σε θέση να αποδείξει την ημερομηνία αποστολής.
3. Δεν επιτρέπεται να δημοσιευθεί σε ελληνικό έντυπο ή την ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ε. περίληψη της προκήρυξης, πριν την αποστολή της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η περίληψη που δημοσιεύεται στα ελληνικά έντυπα αναφέρει την ημερομηνία αποστολής στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και δεν επιτρέπεται να περιέχει πληροφορίες και στοιχεία διαφορετικά από εκείνα που περιέχει η περίληψη που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
4. Μετά την έναρξη του οικονομικού έτους οι αναθέτουσες Αρχές δημοσιεύουν γνωστοποίηση για τις συμβάσεις μελετών ή υπηρεσιών που προτίθενται να αναθέσουν κατά το έτος αυτό, με προκαταρκτική προκήρυξη που συντάσσεται κατά τα αντίστοιχα υποδείγματα που περιλαμβάνονται στα σχετικά Παραρτήματα των Οδηγιών 2004/ 18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το Ενημερωτικό Δελτίο και την ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.).
5.Η απόφαση ανάθεσης σύμβασης του νόμου αυτού, καθώς και σύμβασης ανάθεσης έργου που περιλαμβάνει μελέτη και κατασκευή, αποστέλλεται για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) και στο δικτυακό τόπο της αναθέτουσας αρχής. Αν η προεκτιμώμενη αμοιβή της σύμβασης υπερβαίνει τα όρια εφαρμογής των Κοινοτικών Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ, οι αναθέτουσες Αρχές που υπάγονται στις ρυθμίσεις των Οδηγιών αποστέλλουν, μέσα σε προθεσμία σαράντα οκτώ (48) ημερών στην πρώτη περίπτωση και δύο (2) μηνών στη δεύτερη από την ημέρα σύναψης της συμβάσεως, γνωστοποίηση με τα αποτελέσματα της διαδικασίας σύναψης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία συντάσσεται κατά τα αντίστοιχα υποδείγματα που περιέχονται στα Παραρτήματα των Οδηγιών. Για τις επί μέρους συμβάσεις που στηρίζονται σε συμφωνία πλαίσιο δεν αποστέλλεται προς δημοσίευση περίληψη ή πρακτικό.
6. Οι αναθέτουσες Αρχές μπορούν να αποστέλλουν στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για δημοσίευση, προκηρύξεις συμβάσεων του νόμου αυτού και όταν δεν είναι υποχρεωτική κατά την Κοινοτική Οδηγία η δημοσίευση.”
ΙV. Εισαγωγικές παρατηρήσεις
1. Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται να επανέλθουν σε ισχύ (μέχρι την 31.12.2020) οι διατάξεις των άρθρων 15 του ν. 3669/2008, 12 του ν. 3316/2005, 4 του πδ. 118/2007 και 5 της υπ' αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ) οι οποίες έχουν καταργηθεί από 01.01.2018. Ειδικότερα επανέρχεται σε ισχύ η υποχρέωση δημοσιότητας των διακηρύξεων σε εθνικό επίπεδο και η δημοσίευση της προκήρυξης σε ημερήσιες εφημερίδες, όπως αυτές ορίζονται κατά περίπτωση στις επιμέρους διατάξεις των ως άνω άρθρων (ημερήσιες εφημερίδες, ημερήσια εφημερίδα της πρωτεύουσας με πανελλήνια κυκλοφορία, ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας και οικονομικές εφημερίδες αντίστοιχα)
Σύμφωνα με την συνυποβληθείσα αιτιολογική έκθεση με την υπό εξέταση ρύθμιση “εξομοιώνονται για λόγους ισότητας όλες οι δημοσιεύσεις για τον τύπο σε όλη την επικράτεια ώστε να επικρατήσουν ίσοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων του τύπου.” Στο σημείο αυτό αναφέρεται ότι η δημοσίευση σε νομαρχιακές και τοπικές εφημερίδες του ν. 3548/2007, συνεχίζεται να υφίσταται μέχρι την 31.12.2020, οπότε και καταργείται [με βάση τα προβλεπόμενα στα άρθρα 377, παρ. 1, περιπτ. (35) και 379 παρ. 12 του ν. 4412/2016].
Επιπλέον σημειώνεται ότι ήδη με την έκδοση της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα : “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β/1781) καταργήθηκε η υποχρέωση δημοσίευσης των προκηρύξεων στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, η έναρξη των οποίων σύμφωνα με τα άρθρα 61, 120, 290 και 330 του ν. 4412/2016, εκκίνησε μετά την δημοσίευση της εν λόγω Υ.Α. στην Ε.τ.Κ., ήτοι από 23/05/2017.
Κατά το προϊσχύον θεσμικό πλαίσιο οι υποχρεώσεις δημοσιότητας των διακηρύξεων σε εθνικό επίπεδο ήταν διάσπαρτες σε πλείστες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, ενδεικτικά αναφέρονται οι ν. 3469/2006 (Εφημερίδα της Κυβέρνησης), ν.3861/2010 (Διαύγεια), ν.4013/2011 (ΚΗΜΔΗΣ), ν. 3669/2008 (δημόσια έργα), π.δ. 188/2007 (προμήθειες δημοσίου), ν. 3316/2005 (μελέτες και συναφείς υπηρεσίες), ΥΑ 11389/1993 (ΕΚΠΟΤΑ) κλπ, καθώς προβλεπόταν διαφορετικό θεσμικό πλαίσιο ανάθεσης συμβάσεων, ανάλογα με το είδος της αναθέτουσας αρχής (κεντρική κυβέρνηση, τοπική αυτοδιοίκηση, ειδικά καθεστώτα) και το είδος των συμβάσεων (δημόσια έργα, προμήθειες, υπηρεσίες).
Επιπλέον με τη διάταξη του άρθρου 18 του ν. 4469/2017, η οποία εκδόθηκε μετά την υπ' αριθμ. 18/2017 Γνώμη της Αρχής, επανήλθαν σε ισχύ (μέχρι 01.01.2021) αφενός η διάταξη του άρθρου 11 παρ. 5 του πδ. 28/80, η οποία είχε καταργηθεί με την περ. 68 του άρθρου 377 του ν. 4412/2016 και αφετέρου η διάταξη του άρθρου 23 παρ. 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (ΕΚΠΟΤΑ) του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία είχε καταργηθεί με την περ. 82 του άρθρου 377 του ν. 4412/2016.
V. Επί της νομιμότητας, της σκοπιμότητας και του περιεχομένου των προτεινόμενων ρυθμίσεων.
1.Καταρχήν σημειώνεται ότι η ορθή τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας που προβλέπονται στο ενωσιακό και εθνικό δίκαιο, κατά το στάδιο που προηγείται της ανάθεσης δημόσιας σύμβασης, εξασφαλίζει τον υγιή και ανόθευτο ανταγωνισμό μεταξύ των οικονομικών φορέων των κρατών – μελών, αποτελεί ουσιώδη τύπο της διαδικασίας ανάθεσης και αποσκοπεί στη διασφάλιση ενός προσήκοντος βαθμού δημοσιότητας, προκειμένου να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, να κατανοήσουν το αντικείμενο του εκάστοτε διαγωνισμού και να αποφασίσουν εάν θα συμμετάσχουν ή όχι στη διαγωνιστική διαδικασία. Εξάλλου η μη προσήκουσα τήρηση των προβλεπομένων διατυπώσεων δημοσιότητας, εφόσον κριθεί ως ουσιώδης πλημμέλεια της διαγωνιστικής διαδικασίας, μπορεί να οδηγήσει σε ακυρότητα της τελευταίας.
Με το άρθρο 66 του ν. 4412/2016 ορίζεται το Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. ως το μοναδικό και ενιαίο υποχρεωτικό σημείο δημοσιότητας όλων των προκηρύξεων, διακηρύξεων και των αποφάσεων ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων σε εθνικό επίπεδο. Η δημιουργία μίας ενιαίας διαδικτυακής πύλης δημοσιότητας όπου καταχωρίζονται όλες οι διακηρύξεις, οι προκηρύξεις και οι συμβάσεις διασφαλίζει την αναγκαία δημοσιότητα και υψηλό βαθμό διαφάνειας, αποτελώντας ταυτόχρονα το βέλτιστο εργαλείο ενημέρωσης της αγοράς και αναζήτησης επιχειρηματικών ευκαιριών που προσφέρονται στον δημόσιο τομέα.
Περαιτέρω, το εν λόγω άρθρο αποσκοπεί στην απλοποίηση και ενοποίηση των κανόνων δημοσιότητας των δηµοσίων συµβάσεων στην Ελλάδα, µέσω της βαθµιαίας αντικατάστασης της υποχρέωσης δηµοσίευσης των συµβάσεων στον εθνικό τύπο και την Εφηµερίδα της Κυβέρνησης από την καταχώριση στο ΚΗΜΔΗΣ.(βλ. αιτιολογική έκθεση του ν. 4412/2016).
Ανεξαρτήτως του εάν με την προτεινόμενη ρύθμιση επιτυγχάνεται ο καταρχήν θεμιτός σκοπός του μέγιστου δυνατού βαθμού δημοσιότητας και διαφάνειας, δέον να επισημανθεί η αύξηση των διοικητικών βαρών και του κόστους των συναλλαγών. Και τούτο διότι με την προτεινόμενη ρύθμιση επανέρχεται σε ισχύ η υποχρέωση δημοσίευσης σε ημερήσιες εφημερίδες, με βάση τα επιμέρους οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 15 του ν. 3669/2008, 12 του ν. 3316/2005, 4 του π.δ. 118/2007 και 5 της υπ' αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, με αποτέλεσμα να αυξάνονται τα διοικητικά βάρη και το κόστος των συναλλαγών και οι παρατυπίες που συχνά προκαλούνται από την μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις δημοσιότητας, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με την αρχική βούληση του νομοθέτη που ήταν η α) δραστική περικοπή του διοικητικού φόρτου και διευκόλυνση των οικονομικών φορέων και β) υιοθέτηση απλών και ευέλικτων μέσων τα οποία να επιτρέπουν στις δημόσιες αρχές και στους αναδόχους των αρχών αυτών να συνάπτουν διαφανείς και ανταγωνιστικές συμβάσεις κατά το δυνατόν ευκολότερα, ώστε οι αγορές να πραγματοποιούνται στην καλύτερη σχέση ποιότητας προς τιμή ("value for money") (βλ. σχετικώς και αιτιολογική έκθεση ν. 4412/2016).
2. Από νομοτεχνική άποψη παρατηρείται ότι ούτε στην διάταξη αυτή καθεαυτή ούτε στην αιτιολογική έκθεση αναγράφεται χρόνος έναρξης ισχύος της προς υιοθέτηση ρύθμισης. Δεδομένου ότι δεν ορίζεται ρητώς ο χρόνος έναρξης ισχύος, ως χρόνος έναρξης ισχύος θα θεωρηθεί η δημοσίευση στην ΕτΚ, αφού ληφθούν υπόψιν τα οριζόμενα στα άρθρο 376 και 379 του ν. 4412/2016.
Ωστόσο στην υποβληθείσα αιτιολογική έκθεση προβλέπεται ότι “διαγωνιστικές που θα έχουν πραγματοποιηθεί από 1η Ιανουαρίου 2018 μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος χωρίς τις απαραίτητες δημοσιεύσεις θα λογίζονται ως έγκυροι”, όρος ο οποίος καταρχάς διαφαίνεται ως μάλλον αλυσιτελής, εφόσον η προτεινόμενη διάταξη θα εφαρμοσθεί από την δημοσίευσή της στην ΕτΚ και μετά, με βάση τα αμέσως παραπάνω αναφερόμενα, εφόσον δεν υπάρχει ρητή μνεία για αναδρομική εφαρμογή της διάταξης. Επισημαίνεται δε ότι, ανεξαρτήτως του τι αναφέρεται στην αιτιολογική, θα πρέπει να προβλεφθεί μεταβατική διάταξη με βάση τα άρθρα 61 και 120 του ν. 4412/2016.
Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται ότι η εν λόγω αναφορά στην αιτιολογική έκθεση θα χρειασθεί αναδιατύπωση, καθόσον αναφέρεται συνολικά στην μη συμμόρφωση με τις απαιτούμενες δημοσιεύσεις (επομένως συμπεριλαμβάνει και αυτές της παρ. 12 του άρθρο 379 -δημοσίευση ανά περίπτωση σε νομαρχιακές/ τοπικές εφημερίδες-) και θα πρέπει να εξειδικευθεί ρητά ότι, από 01.01.2018 έως και την έκδοση του νόμου, η μη δημοσίευση σε εφημερίδες, όπως αυτές κατά περίπτωση ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 15 του ν. 3669/2008 -ημερήσιες εφημερίδες-, 12 του ν. 3316/2005 -ημερήσια εφημερίδα της πρωτεύουσας με πανελλήνια κυκλοφορία-, 4 του πδ. 118/2007 -ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας- και 5 της υπ' αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών -οικονομικές εφημερίδες- δεν καθιστά τις διαγωνιστικές διαδικασίες μη έγκυρες.
3. Ο δε σκοπός της προτεινόμενης διάταξης, όπως αποτυπώνεται στην υποβληθείσα αιτιολογική έκθεση, κείται εκτός τους δικαίου των δημοσίων συμβάσεων, καθόσον σκοπός είναι η “επικράτηση ίσων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων του τύπου” και στην ουσία δεν συνέχεται με την απλούστευση και τον εξορθολογισμό της κύριας νομοθεσίας έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. Επ' αυτού επισημαίνεται ότι στο βαθμό που οι υπό κρίση ρυθμίσεις αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις, ο σκοπός αυτών θα έπρεπε να συναρτάται με τις αρχές της διαφάνειας και της επίτευξης του μεγαλύτερου δυνατού ανταγωνισμού στις οποίες καταρχήν στοχεύει η δημοσιότητα των προκηρύξεων.
4. Με την υπό εξέταση διάταξη επανεισάγεται μεν η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης στις κατά περίπτωση αναφερόμενες εφημερίδες αλλά δεν ρυθμίζεται το ζήτημα της δαπάνης των δημοσιεύσεων. Το εν λόγω θέμα χρήζει αποσαφήνισης καθόσον το ισχύον καθεστώς, ειδικά και με την υιοθέτηση της υπό εξέταση ρύθμισης, παραμένει κατακερματισμένο και πολύπλοκο (ενδεικτικά αναφέρονται οι διατάξεις των άρθρων 77 παρ. 5 του ν. 4270/2016, παρ. 3 του άρθρου 1 και 3 του άρθρου 4 του ν. 3548/2007 σε συνδυασμό με τα άρθρα 377, παρ. 1, περ.(35) και 379 ΠΑΡ. 12 ΤΟΥ Ν. 4412/2016, υπ' αριθμ. 204/2010 Γνωμοδότηση ΝΣΚ).
Καταληπτικά δε επισημαίνεται ότι στόχος των πάσης φύσεως νομοθετικών πρωτοβουλιών που αναλαμβάνονται θα πρέπει να είναι η κατά το δυνατόν ενοποίηση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και ειδικότερα το ζήτημα των απαιτούμενων διατυπώσεων δημοσιότητας καθώς και η αποσαφήνιση των υποχρεώσεων (σε μία ενιαία διάταξη) προς το σκοπό της ασφάλειας δικαίου (ενόψει και του χρονικού διαστήματος που θα ισχύσουν οι ρυθμίσεις εφόσον υιοθετηθούν).
Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Καταπόδης