Διοικητικό Έγγραφο

ΓΝΩΜΗ Γ2/2018
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011)
Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Στην Αθήνα σήμερα την 09.03.2018, του έτους δύο χιλιάδες δέκα οκτώ (2018) ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30 π.μ., επί της οδού Κεφαλληνίας 45 και Κομνά Τράκα, όπου και τα γραφεία της, συνήλθε η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ σε συνεδρίαση μετά από σχετική πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νομίμως σε όλα τα μέλη της Αρχής.
Από τα προσκληθέντα μέλη της Αρχής παρέστησαν κατά την συνε δρίαση όλα τα τακτικά μέλη αυτής, οπότε δεν υπήρξε λόγος κλήσεως αναπληρωματικών μελών.
Συγκεκριμένα παρέστησαν τα ακόλουθα μέλη:
Πρόεδρος: Γεώργιος Καταπόδης
Αντιπρόεδρος: Χριστίνα Μπουσουλέγκα
Μέλη: 1. Κωνσταντίνος Βαρδακαστάνης
2. Δημήτριος Λουρίκας
3. Δημήτριος Σταθακόπουλος
4. Μαρία Στυλιανίδου
5. Ερωφίλη Χριστοβασίλη
Γραμματέας: Μαρία Αντωνοπούλου, Π.Ε. Διοικητικού - Οικονομικού
Εισηγήτρια: Αικατερίνη Θεοδωροπούλου, Νομικός, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Κατά την διάρκεια της Συνεδρίασης παρέστησαν η Εισηγήτρια Αικατερίνη Θεοδωροπούλου καθώς και η Προϊσταμένη του Τμήματος της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών, Χριστίνα Καξιρή, οι οποίες αμφότερες αποχώρησαν πριν την έναρξη της διαδικασίας ψηφοφορίας και της λήψης απόφασης από τα Μέλη της Αρχής.
Θέμα: Αίτημα του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, με τα οποίο διαβιβάζεται σχέδιο κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Ανάθεση, μη διαιρούμενης σε χωριστά τμήματα, της σύμβασης από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α), ως κεντρική αρχή αγορών (Κ.Α.Α.), για την προμήθεια αντιδραστηρίων αιμοδοσίας με συνοδό εξοπλισμό για τον έλεγχο του αίματος με την μέθοδο της μοριακής τεχνικής νουκλεϊνικών οξέων – ΝΑΤ με αριθμού κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) 33696500-0 (αντιδραστήρια εργαστηρίου)» για την παροχή, σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ υποπερ. (γγ) του ν.4013/2011, σύμφωνης γνώμης της Αρχής.
I. Η υπό εξέταση ρύθμιση:
Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 09/08.02.2018 (αρ. εισερχ. Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 889/09.02.2018) έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη, διαβιβάζεται σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης η οποία φέρει τα στοιχεία του τέως Υπουργού Δημήτρη Παπαδημητρίου και του Υπουργού Υγείας Ανδρέα Ξανθού με θέμα “Ανάθεση, μη διαιρούμενης σε χωριστά τμήματα, της σύμβασης από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α), ως κεντρική αρχή αγορών (Κ.Α.Α.), για την προμήθεια αντιδραστηρίων αιμοδοσίας με συνοδό εξοπλισμό για τον έλεγχο του αίματος με την μέθοδο της μοριακής τεχνικής νουκλεϊνικών οξέων – ΝΑΤ με αριθμού κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) 33696500-0 (αντιδραστήρια εργαστηρίου)” με την οποία επιτρέπεται η ανάθεση από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (εφεξής Ε.ΚΕ.Α) ως Κεντρική Αρχή Αγορών (ΚΑΑ) της προμήθειας αντιδραστηρίων αιμοδοσίας με συνοδό εξοπλισμό για τον έλεγχο του αίματος μη διαιρούμενης σε χωριστά τμήματα.
ΙΙ. Αρμοδιότητα Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Σύμφωνα με το άρθρο2 παρ. 2 περ. γ΄ υποπερ. γγ΄ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει, ορίζεται ότι:
“...γ) Γνωμοδοτεί για τη νομιμότητα κάθε διάταξης σχεδίου νόμου ή κανονιστικής πράξης που αφορά στις δημόσιες συμβάσεις και συμμετέχει στις οικείες νομοπαρασκευαστικές επιτροπές. Τα αρμόδια όργανα οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τη γνώμη της Αρχής. Ειδικότερα: […] γγ) Οι λοιπές κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση νόμου, εξαιρουμένων των προκηρύξεων, καθώς και οι κανονισμοί άλλων δημοσίων οργάνων και αναθετουσών αρχών, όπως ιδίως οι κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 2286/ 1995, συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών εσωτερικής λειτουργίας των κατά περίπτωση αρμόδιων ελεγκτικών διοικητικών οργάνων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, κατά το μέρος που οι εν λόγω πράξεις και κανονισμοί ρυθμίζουν θέματα δημοσίων συμβάσεων, εκδίδονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρχής. Η γνωμοδοτική αρμοδιότητα της παρούσας περίπτωσης ασκείται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση των ανωτέρω σχεδίων διατάξεων στην Αρχή, με μέριμνα του οικείου οργάνου. Μετά την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας οι σχετικές πράξεις μπορούν να εκδοθούν και χωρίς τη γνώμη της Αρχής”.
ΙΙΙ. Το υποβληθέν στην Αρχή σχέδιο ΚΥΑ έχει ως εξής:
Θέμα: «Ανάθεση, μη διαιρούμενης σε χωριστά τμήματα, της σύμβασης από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α), ως κεντρική αρχή αγορών (Κ.Α.Α.), για την προμήθεια αντιδραστηρίων αιμοδοσίας με συνοδό εξοπλισμό για τον έλεγχο του αίματος με την μέθοδο της μοριακής τεχνικής νουκλεϊνικών οξέων – ΝΑΤ με αριθμού κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) 33696500-0 (αντιδραστήρια εργαστηρίου)»
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1.1. Τις διατάξεις των άρθρων 41 και 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98), όπως ισχύει σήμερα.
1.2. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (Α' 29), όπως ισχύει σήμερα.
1.3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 116).
1.4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». (Α΄ 210).
1.5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 121/2017 (Α΄ 148) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας».
1.6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 147/2017 (Α’ 192) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
1.7. Τις διατάξεις της Υ5/27.01.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Β' 204).
1.8. Τις διατάξεις της Υ25/2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη» (Β΄ 777).
1.9. Τις διατάξεις της Υ197/2016 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση» (Β’ 3722)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Α’ 134), όπως αυτός ισχύει σήμερα.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 22 έως 35 του ν. 4472/2017 (Α’ 74) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις».
4. Τις διατάξεις των περιπτώσεων 15), 16) και 17) του άρθρου 2, των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 41 και της παραγράφου 4 του άρθρου 59 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147), όπως αυτός ισχύει σήμερα.
5. Τις διατάξεις της απόφασης ΕΜΠ.ΕΞ.116/2017 του Υπουργού Υγείας «Παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας» (Β΄ 551), όπως αυτή νομίμως συμπληρώνεται από τα παραρτήματά της που δημοσιεύθηκαν στο με αριθμό 636/2017 τεύχος Β΄ της ΕτΚ «Διορθώσεις σφαλμάτων».
6. Τις διατάξεις της απόφασης ΕΜΠ.ΕΞ.115/2017 του Υπουργού Υγείας «Σύσταση επιτροπής για την παροχή συμβουλών και γνωμών στην Επιτροπή Προμηθειών Υγείας αναφορικά με τα θέματα του άρθρου 41 του ν. 4412/2016» (Β΄ 551).
7.Το με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΠΥ 1259/24.3.2017 έγγραφο του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.), με το οποίο αιτείται να ορισθεί κεντρική αρχή αγορών (Κ.Α.Α.) της περίπτωσης 17) του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 προκειμένου να είναι αρμόδιο για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης ή σύναψη συμφωνίας πλαίσιο, για λογαριασμό τόσο του ιδίου, του Ε.ΚΕ.Α., όσο και του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, για την προμήθεια «αντιδραστηρίων αιμοδοσίας με συνοδό εξοπλισμό για τον έλεγχο του αίματος με τη μέθοδο της μοριακής τεχνικής νουκλεϊνικών οξέων-ΝΑΤ» με αριθμό κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) 33696500-0 (Αντιδραστήρια Εργαστηρίου).
8. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΠΥ 1633/2017 γνώμη της Επιτροπής για την παροχή συμβουλών και γνωμών στην Επιτροπή Προμηθειών Υγείας αναφορικά με τα θέματα του άρθρου 41 του ν. 4412/2016.
9. Τις με αριθμό πρωτοκόλλου αποφάσεις 1699/2017 και 2109/2017 της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας που ελήφθησαν αντιστοίχως κατά την 119η και από 24.4.2017 συνεδρίασή της (θέμα 1ο) και κατά την 123η και από 18.5.2017 συνεδρίασή της (θέμα μόνον).
10. Την υπ’ αριθμ. 2203/2017 (Β’ 1926/2-6-2017) απόφαση του Υπουργού Υγείας με την οποία ορίστηκε το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας ως Κεντρική Αρχή Αγορών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης ή συμφωνίας πλαίσιο για την προμήθεια αντιδραστηρίων αιμοδοσίας με συνοδό εξοπλισμό για τον έλεγχο του αίματος με την μέθοδο της μοριακής τεχνικής νουκλεϊνικών οξέων – ΝΑΤ με αριθμό κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) 33696500-0 (Αντιδραστήρια Εργαστηρίου).
11. Την υπ’ αριθμ. Γ2γ/4036/13-11-2017 (ΑΔΑ: ΨΩΥ8465ΦΥΟ-ΓΙΕ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας σύμφωνα με την οποία ο μοριακός έλεγχος του αίματος μετά την ολοκλήρωση της νέας διαγωνιστικής διαδικασίας, θα πραγματοποιείται πλέον σε δύο κέντρα αίματος, το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ) και το ΠΓΝΘ «ΑΧΕΠΑ».
12. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΠΥ 2942/07-08-2017 έγγραφο του ΕΚΕΑ με το οποίο αιτείται την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 59 του ν. 4412/2016, περί μη τμηματοποίησης του νέου διαγωνισμού που πρόκειται να διενεργηθεί από το ΕΚΕΑ για τον μοριακό έλεγχο των μονάδων αίματος για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σε αυτό.
13. Την με αριθμό 2/12-01-2018 (Θέμα 2ο ) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.Α.Π.Υ. με την οποία εγκρίθηκε η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 59 του ν. 4412/2016.
14. Τη ……………. σύμφωνη, θετική γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) επί του σχεδίου της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξη και Υγείας «Ανάθεση, μη διαιρούμενης σε χωριστά τμήματα, της σύμβασης από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α), ως κεντρική αρχή αγορών (Κ.Α.Α.) για την προμήθεια αντιδραστηρίων αιμοδοσίας με συνοδό εξοπλισμό για τον έλεγχο του αίματος με την μέθοδο της μοριακής τεχνικής νουκλεϊνικών οξέων – ΝΑΤ με αριθμού κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) 33696500-0 (αντιδραστήρια εργαστηρίου)» που υποβλήθηκε σε αυτήν με το αριθμό πρωτοκόλλου ……………. έγγραφο του Υπουργού και κατ' εφαρμογήν της διάταξης της υποπερίπτωσης γγ' της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (Α' 204), όπως αυτός ισχύει σήμερα.
15. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη για τον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
Την ανάθεση, μη διαιρούμενης σε χωριστά τμήματα, της σύμβασης από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.), ως κεντρική αρχή αγορών (Κ.Α.Α.), για λογαριασμό τόσο του ιδίου όσο και του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ» και για την κάλυψη των αναγκών τους σύμφωνα με το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Προμηθειών Υπηρεσιών Υγείας του έτους 2015, για την προμήθεια αντιδραστηρίων αιμοδοσίας με συνοδό εξοπλισμό για τον έλεγχο του αίματος με την μέθοδο της μοριακής τεχνικής νουκλεϊνικών οξέων – ΝΑΤ με αριθμό κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) 33696500-0 (αντιδραστήρια εργαστηρίου).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, …. Φεβρουαρίου 2018
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Κ.Α.Π.Υ.
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΨΩΜΙΑΔΗΣ
IV. To ως άνω σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης, ως παρατίθεται ανωτέρω, περιλαμβάνει ρυθμίσεις που αφορούν, όπως προαναφέρθηκε, σε ζητήματα ανάθεσης συμβάσεων ως προς το Ε.ΚΕ.Α, με την ιδιότητά του ως Κεντρική Αρχή Αγορών. Όπως προκύπτει δε από το περιεχόμενο αυτής, αφορά σε εξαίρεση από τον υποχρεωτικό κανόνα ότι οι ΚΑΑ διαιρούν τις συμβάσεις που αναθέτουν σε χωριστά τμήματα. Ειδικότερα,προβλέπεται η δυνατότητα μη διαίρεσης σε τμήματα κατά την ανάθεση της προμήθειας αντιδραστηρίων αιμοδοσίας με συνοδό εξοπλισμό για τον έλεγχο του αίματος με την μέθοδο της μοριακής τεχνικής νουκλεϊνικών οξέων – ΝΑΤ με αριθμού κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) 33696500-0 (αντιδραστήρια εργαστηρίου).
Ως εκ τούτου δέον όπως εξετασθεί ο χαρακτήρας της ως άνω υπουργικής απόφασης ως κανονιστικής ή ατομικής διοικητικής πράξης και, συνακόλουθα, εάν εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Αρχής για παροχή σύμφωνης γνώμης κατ’ άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. γγ του ν. 4013/2011.
Αναφορικά με τη διάκριση των κανονιστικών πράξεων της διοικήσεως σημειώνονται τα εξής: Ως κύριο εννοιολογικό γνώρισμα της κανονιστικής πράξης αναφέρεται κυρίως η γενική ή αφηρημένη ρύθμιση την οποία περιέχει. Ως γενική νοείται η ρύθμιση κατά την οποία τα επιδιωκόμενα νομικά αποτελέσματα αναφέρονται σε ένα κύκλο προσώπων εκ των προτέρων μη καθορισμένο σε αριθμό και ταυτότητα και αφηρημένη όταν δεν περιορίζεται σε μία συγκεκριμένη περίπτωση ή μία πλειάδα συγκεκριμένων περιπτώσεων, αλλά αφορά σε όλες τις κατά γένος ορισμένες περιπτώσεις. Σε κάθε περίπτωση κριτήριο δεν είναι η αριθμητική γενικότητα αλλά η εννοιολογική.
Εξ αντιδιαστολής προκύπτει ότι οι ειδικές και αφηρημένες ρυθμίσεις αποτελούν ατομικές διοικητικές πράξεις. Κοινό γνώρισμα όλων των αναφορών στη θεωρία όσον αφορά την κανονιστική πράξη είναι ότι περιέχει κανόνα δικαίου απρόσωπο, γενικό και αφηρημένο, σε αντίθεση με την ατομική πράξη που περιέχει ειδική ρύθμιση. Η ατομική πράξη δεν δημιουργεί νέους κανόνες δικαίου αλλά απλώς συγκεκριμενοποιεί την εφαρμογή ενός προϋφιστάμενου γενικού κανόνα. Αναμφίβολα χορηγεί δικαιώματα ή υποχρεώσεις και τοιουτοτρόπως δημιουργεί μία νέα κατάσταση αλλά δεν τροποποιεί το προϋπάρχον κανονιστικό καθεστώς όπως συμβαίνει με την κανονιστική πράξη. Μέσω των ατομικών πράξεων προσαρμόζεται ο γενικός κανόνας σε διάφορες συγκεκριμένες περιπτώσεις. Αντίθετα η κανονιστική πράξη δημιουργεί μία νέα νομική κατηγορία στην οποία θα υπαχθεί μεταγενέστερα ένας αδιευκρίνιστος αριθμός καταστάσεων και προσώπων.
Επιπλέον έχει υποστηριχθεί ότι κρίσιμη είναι η τελολογική ερμηνεία του κανόνα δικαίου που προβλέπει την έκδοση της πράξης, προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο νομοθέτης προβλέπει την έκδοση προκειμένου να τεθεί ειδικότερος κανόνας, ή η προβλεπόμενη πράξη αποτελεί την τελική πορεία προς την πραγμάτωση του επιδιωκόμενου σκοπού.
Κατόπιν των ανωτέρω συνάγεται ότι η υπό εξέταση Κοινή Υπουργική Απόφαση, στο βαθμό που παρέχεται εξαίρεση από τον κανόνα για συγκεκριμένη σύμβαση, έχει χαρακτήρα ατομικής διοικητικής πράξης και συνεπώς δεν εμπίπτει στην γνωμοδοτική αρμοδιότητα της Αρχής. Η Αρχή δε ομόφωνα αποφασίζει να απέχει από την έκδοση γνώμης κατ’ άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. γγ του ν. 4013/2011 λόγω αναρμοδιότητας.
Αθήνα, 9 Μαρτίου 2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Καταπόδης