Διοικητικό Έγγραφο

ΓΝΩΜΗ Γ3/2018
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011)
Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Στην Αθήνα σήμερα την 11η Απριλίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα οκτώ (2018) ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. και επί της οδού Κεφαλληνίας 45 και Κομνά Τράκα, όπου και τα γραφεία της, συνήλθε η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ σε συνεδρίαση μετά από σχετική πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νομίμως σε όλα τα μέλη της Αρχής.
Από τα προσκληθέντα μέλη της Αρχής παρέστησαν κατά την συνεδρίαση τα ακόλουθα:
Προεδρος: Γεώργιος Καταπόδης
Μέλη: Κωνσταντίνος Βαρδακαστάνης Δρ Στυλιανίδου Μαρία Χριστοβασίλη Ερωφίλη
Τα λοιπά τακτικά μέλη δεν προσήλθαν λόγω δικαιολογημένου κωλύματος.
Γραμματέας: Μαρία Αντωνοπούλου, Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού
Εισηγήτρια: Ειρήνη Μουτσοπούλου, Νομικός, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Κατά την διάρκεια της Συνεδρίασης παρέστησαν η Εισηγήτρια Ειρήνη Μουτσοπούλου και η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών Μίνα Καλογρίδου, οι οποίες αποχώρησαν πριν την έναρξη της διαδικασίας ψηφοφορίας και της λήψης της απόφασης από τα Μέλη της Αρχής.
Θέμα: Διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Αρχής σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ υποπερ. (γγ) του ν.4013/2011, όπως ισχύει, επί σχεδίου απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με θέμα “Τροποποίηση της με αριθμ. Πρωτ. ΔΝΣγ/οικ.61034/ΦΝ 466/04.12.2017 (B' 4841) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα ''Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.)''”.
I. Η υπό εξέταση ρύθμιση:
Με το εν λόγω σχέδιο απόφασης ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, τροποποιεί την υπ' αριθμ. αριθμ. Πρωτ. ΔΝΣγ/οικ.61034/ΦΝ 466/04.12.2017 (B' 4841) απόφασή του, η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση της περ. (η) της παρ. 8 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 (Α 147), σε συνδυασμό με την παρ. 10 του ίδιου άρθρου, αναφορικά με τη ρύθμιση ζητημάτων, σχετικών με την κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μη.Μ.Ε.Δ., στο οποίο εντάσσονται τεχνικοί υπάλληλοι αναθετουσών αρχών, Ανεξαρτήτων Αρχών και της Βουλής των Ελλήνων, και από τους οποίους θα συγκροτούνται οι επιτροπές διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σε συνέχεια σχετικής κλήρωσης.
ΙΙ. Αρμοδιότητα Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Σύμφωνα με το αρ. 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. γγ' του ν. 4013/2011, όπως ισχύει, ορίζεται ότι: «..γγ) Οι λοιπές κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση νόμου, εξαιρουμένων των προκηρύξεων, καθώς και οι κανονισμοί άλλων δημοσίων οργάνων και αναθετουσών αρχών, όπως ιδίως οι κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 2286/1995, συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών εσωτερικής λειτουργίας των κατά περίπτωση αρμόδιων ελεγκτικών διοικητικών οργάνων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, κατά το μέρος που οι εν λόγω πράξεις και κανονισμοί ρυθμίζουν θέματα δημοσίων συμβάσεων, εκδίδονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρχής.
Η γνωμοδοτική αρμοδιότητα της παρούσας περίπτωσης ασκείται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση των ανωτέρω σχεδίων διατάξεων στην Αρχή, με μέριμνα του οικείου οργάνου. Με την άπρακτη παρέλευση της άνω προθεσμίας τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη της Αρχής».
Στο βαθμό που το ως άνω σχέδιο Υπουργικής Απόφασης, ως παρατίθεται κατωτέρω, τροποποιεί προγενέστερη Υπουργική Απόφαση, η οποία περιλαμβάνει ρυθμίσεις που αφορούν, σε ζητήματα ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, και συγκεκριμένα στον τρόπο συγκρότησης των επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Αρχής για παροχή σύμφωνης γνώμης κατ’ άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. γγ του ν. 4013/2011.
ΙΙΙ. Το υποβληθέν στην Αρχή σχέδιο της ως άνω Υπουργικής Απόφασης έχει ως εξής:
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 8.η του άρθρου 221 του Νόμου 4412/2016 (Α΄147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
2. Τις διατάξεις του Νόμου 3861/2010 (Α΄112) «Ενίσχυση της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 66 του Νόμου 4270/2014 (Α΄143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του π.δ/τος 123 /2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και, Μεταφορών»( Α΄151)
5.Τις διατάξεις του π.δ/τος 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (ΦΕΚ Α΄114)
6. Τις διατάξεις του π.δ/τος 123 (Α΄208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
7. Τις διατάξεις του π.δ/τος 125(Α΄210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
8.Τη με αρ …………… σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 2 παρ.2 περ. γ΄(γγ) του ν.4013/2011.
9. Την με αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.61034/ΦΝ 466/04.12.2017 (B' 4841) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα ''Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8 (η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.”
10.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε τη με αριθ. ΔΝΣγ/οικ.61034/ΦΝ 466/04.12.2017 (B' 4841) απόφασή μας και διαγράφουμε το τελευταίο εδάφιο της περ. 3, της παρ. 5.4 του άρθρου 5 της ως άνω απόφασης.”
IV. Συναφείς διατάξεις
Α. Στο άρθρο 221 του ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16 - Διορθ.Σφαλμ. στα ΦΕΚ-200 Α/24-10-16 και ΦΕΚ-206 Α/3-11-16) : “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, όπως αντικαταστάθηκε από τα άρθρα 79 παρ. 10 και 107 παρ. 1 και 2 του ν. 4530/2018 (Α/59), προβλέπονται σχετικώς τα κάτωθι:
Άρθρο 221 Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων
“[...] 8. Στις δημόσιες συμβάσεις έργων, πέραν των ανωτέρω ισχύουν και τα ακόλουθα:
α) Όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης του έργου δεν υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ χωρίς να συνυπολογίζεται το κονδύλιο του ΦΠΑ, η επιτροπή διαγωνισμού αποτελείται από τρεις τεχνικούς υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, με τους αναπληρωτές τους, εγγεγραμμένους στο μητρώο της περίπτωσης η΄ της παρούσας παραγράφου με εμπειρία, τεχνική εξειδίκευση και ειδικότητες που προσιδιάζουν στις υπό ανάθεση κατηγορίες εργασιών και που ορίζονται από το αρμόδιο όργανο μετά από κλήρωση. Στις εργασίες της επιτροπής μπορεί να παρίσταται, χωρίς δικαίωμα ψήφου,εκπρόσωπος των εργοληπτών, που υποδεικνύεται μαζί με τον αναπληρωτή του, από τις πανελλήνιες εργοληπτικές οργανώσεις.
β) Όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής – ποιότητας ή η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης του έργου υπερβαίνει το όριο της περίπτωσης α΄, η επιτροπή διαγωνισμού αποτελείται από:
αα) Τέσσερις (4) τεχνικούς υπαλλήλους, κατηγορίας ΠΕ ή TE, με τους αναπληρωτές τους, εγγεγραμμένους στο μητρώο της περίπτωσης η' της παρούσας παραγράφου, με εμπειρία, τεχνική εξειδίκευση και ειδικότητες που προσιδιάζουν στις υπό ανάθεση κατηγορίες εργασιών.
ββ) Έναν (1) εκπρόσωπο των Ο.Τ.Α. που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων της έδρας της Περιφέρειας, όπου εκτελείται το έργο, εγγεγραμμένους στο μητρώο της περίπτωσης στ΄.
γγ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (TEE), που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από τα αρμόδια όργανα του TEE εγγεγραμμένους στο μητρώο της περίπτωσης στ΄.
δδ) Έναν (1) εκπρόσωπο των εργοληπτικών οργανώσεων εγγεγραμμένους στο μητρώο της περίπτωσης στ΄, που υποδεικνύεται μαζί με τον αναπληρωτή του, από τις πανελλήνιες εργοληπτικές οργανώσεις, όταν πρόκειται για έργα των οποίων ο προϋπολογισμός εκτός ΦΠΑ και αναθεώρησης, ισούται ή υπερβαίνει το όριο εφαρμογής της Οδηγίας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 ή και οργανώσεις σε επίπεδο Περιφέρειας, εφόσον υπάρχουν, στις λοιπές περιπτώσεις.
γ) Η επιτροπή διαγωνισμού της περίπτωσης β΄, συγκροτείται από την αναθέτουσα αρχή του φορέα κατασκευής του έργου.
δ) Στις περιπτώσεις του άρθρου 50 ή όταν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, υπάλληλοι της αναθέτουσας αρχής απαγορεύεται να ορίζονται ως μέλη της επιτροπής διαγωνισμού και συνεπώς δεν συμμετέχουν στη δημόσια κλήρωση.
ε) Για τον ορισμό των μελών της επιτροπής διαγωνισμού, η αρμόδια για τη διεξαγωγή του υπηρεσία ζητά εγκαίρως την υπόδειξη των μελών και των εκπροσώπων των κοινωνικών φορέων (ΤΕΕ ή άλλου Επιμελητηρίου, Περιφερειακής Ένωσης Δήμων και των εργοληπτικών οργανώσεων), κατά την επόμενη περίπτωση. Οι φορείς στους οποίους υπηρετούν οι υπάλληλοι και οι λοι - ποί εκπρόσωποι παρέχουν τις αναγκαίες διευκολύνσεις για την άσκηση των καθηκόντων τους.
στ) Για τον ορισμό του εκπροσώπου τους, τα Επιμελητήρια, οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και οι εργοληπτικές οργανώσεις διενεργούν με ευθύνη τους δημόσια κλήρωση κατά τις κείμενες διατάξεις, ύστερα από έγκαιρη δημοσιοποίηση της ημέρας και ώρας διενέργειάς της, από σχετικούς καταλόγους (μητρώα) προσώπων, που καταρτίζονται και τηρούνται με ευθύνη των παραπάνω φορέων. Η αναθέτουσα αρχή ορίζει τα υποδειχθέντα μέλη, αφού λάβει υπόψη της αιτήματα εξαίρεσης, λόγω κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων στο συγκεκριμένο διαγωνισμό. Στην περίπτωση αυτή υποδεικνύονται αντικαταστάτες των εξαιρεθέντων μελών, κατά τη διαδικασία της προηγούμενης περίπτωσης ε΄.
ζ) Στις επιτροπές ετήσιας βάσης, το μέλος που εκπροσωπεί τον φορέα χρήσης του έργου, μπορεί να ορίζεται από την αρχή ή σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση με αντίστοιχο προσδιορισμό και του μέλους αντί του οποίου συμμετέχει στη επιτροπή. [...] η) Συνιστάται και τηρείται στη Γενική Γραμματεία Υποδομών Μητρώο Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών, Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) Στο Μητρώο αυτό εγγράφονται τεχνικοί υπάλληλοι όλων των αναθετουσών αρχών ή αναθετόντων φορέων, των Ανεξάρτητων Αρχών και της Βουλής των Ελλήνων. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ρυθμίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την εγγραφή στο Μητρώο, η διαδικασία κατάρτισης και τήρησης του Μητρώου, τα καθήκοντων των εγγεγραμμένων, τα πειθαρχικά αδικήματά τους και κάθε άλλο σχετικά με τα παραπάνω αναγκαίο θέμα. [...]
9. Ειδικά στις δημόσιες συμβάσεις μελετών και παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, πέραν των ανωτέρω στις παραγράφους 1 έως 7, ισχύουν και τα ακόλουθα:
α) Για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών του παρόντος Βιβλίου η αναθέτουσα Αρχή συγκροτεί, μετά από δημόσια κλήρωση, με απόφασή της, Επιτροπή Διαγωνισμού, που αποτελείται από τρία μέλη. Δύο από τα μέλη είναι τεχνικοί υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ, με τους αναπληρωτές τους, εγγεγραμμένοι στο μητρώο της περίπτωσης η΄ της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου που έχουν εμπειρία και προσόντα σχετικά με το αντικείμενο της υπό ανάθεση σύμβασης και ένας εξ αυτών ορίζεται ως πρόεδρος με τον αναπληρωτή του.
β) Κατ’ εξαίρεση η Επιτροπή Διαγωνισμού μπορεί να συγκροτείται από πέντε μέλη, αν κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής η προς ανάθεση σύμβαση είναι πολύπλοκη και απαιτεί εξειδικευμένη εμπειρία. Τέσσερα από τα μέλη είναι τεχνικοί υπάλληλοι, με τους αναπληρωτές τους εγγεγραμμένοι στο μητρώο της περίπτωσης η΄ της προηγούμενης παραγράφου και με εμπειρία και προσόντα σχετικά με το αντικείμενο της υπό ανάθεση σύμβασης, εκ των οποίων ένας ορίζεται ως πρόεδρος με τον αναπληρωτή του.
γ) Ένα από τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού με τον αναπληρωτή του υποδεικνύεται σε κάθε περίπτωση από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, μετά από σχετικό αίτημα της αναθέτουσας Αρχής. Ο εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε. προκύπτει από δημόσια κλήρωση που διενεργείται στο Τ.Ε.Ε. με βάση κατάλογο που συντάσσεται κατόπιν σχετικής πρόσκλησης ανά κατηγορία κύριας μελέτης κατ’ έτος. Αν το Τ.Ε.Ε. δεν ανταποκριθεί μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, επιλέγεται από την αναθέτουσα αρχή πρόσωπο μέλος του Τ.Ε.Ε..
δ) Σε περιπτώσεις ανάθεσης συμβάσεων με ιδιαίτερα σύνθετο, πολύπλοκο και εξειδικευμένο αντικείμενο, μπορεί με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύωννα καθορίζονται πρόσθετα προσόντα που πρέπει να πληρούν τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά παρέκκλιση των όσων ορίζονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄.
ε) Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην περίπτωση η΄ της παραγράφου 8.
10. Πριν από τις κληρώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 8 και 9 προηγείται η δημοσιο - ποίηση των στοιχείων της σύμβασης, στην ιστοσελίδα του κυρίου του έργου και του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Η κλήρωση διενεργείται υποχρεωτικά με βάση το ηλεκτρονικό σύστημα κληρώσεων της παραγράφου 6 του άρθρου 118 του παρόντος, μεταξύ των τεχνικών υπαλλήλων του μητρώου της περίπτωσης η' της παραγράφου 8 του παρόντος σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας με βάση την έδρα της αναθέτουσας αρχής, οι οποίοι διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα της παραγράφου 8 ή 9 του παρόντος, κατά περίπτωση. Άρνηση εκτέλεσης των καθηκόντων συνιστά πειθαρχικό αδίκημα του υπαλλήλου και διώκεται κατά τις οικείες διατάξεις. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226). ”
Β. Υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.61034/ΦΝ 466/04.12.2017 (B' 4841) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών
Άρθρο 5 “Επιχειρησιακή λογική της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΜΗΜΕΔ”
Η Ηλεκτρονική Εφαρμογή του μητρώου Επιτροπών Διαγωνισμών θα υποστηρίζει τις παρακάτω λειτουργίες:
[...]
5.4 Διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης
1. Προϋπόθεση για τη διενέργεια της ηλεκτρονικής κλήρωσης είναι να έχει οριστεί διμελής ή τριμελής Επιτροπή υπαλλήλων για τη διεξαγωγή κλήρωσης για τη συγκεκριμένη σύμβαση. Η Αναθέτουσα Αρχή/Ανεξάρτητη Αρχή/Βουλή των Ελλήνων δύναται κατά την κρίση της να ορίσει μία Επιτροπή κατ’ έτος. Ένα τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής πρέπει να είναι τεχνικός υπάλληλος και εγγεγραμμένος χρήστης του συστήματος.
2. Η κλήρωση διενεργείται ηλεκτρονικά από τον χρήστη της εφαρμογής του Μητρώου που είναι ταυτόχρονα και μέλος της Επιτροπής κλήρωσης , ως άνω, στο τόπο και κατά την ημερομηνία και ώρα που καθορίστηκε στην σχετική Ανακοίνωση.
3. Η κλήρωση και η επιλογή των μελών της επιτροπής διαγωνισμού γίνεται αυτόματα από την εφαρμογή από τον κατάλογο που περιλαμβάνει τα, προς κλήρωση, μέλη- τεχνικούς υπαλλήλους, όπως έχει προκύψει με βάσει τα κριτήρια του άρθρου 4 για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό. Όλοι οι υπάλληλοι της αναθέτουσας αρχής/ανεξάρτητης αρχής/Βουλής των Ελλήνων που διενεργεί τον διαγωνισμό, οι οποίοι πληρούν τα ως άνω κριτήρια, δύναται να συμμετέχουν στην κλήρωση, με την επιφύλαξη της παρ. 8.(δ) του άρθρου 221, όσον αφορά τις περιπτώσεις έργων του άρθρου 50 ή όταν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, κατά τις οποίες απαγορεύεται υπάλληλοι της αναθέτουσας αρχής να συμμετέχουν στη δημόσια κλήρωση. Υπάλληλος ο οποίος κληρώνεται ως μέλος Επιτροπής Διαγωνισμού, αποκλείεται αυτόματα από κληρώσεις για το επόμενο τρίμηνο από την ημερομηνία της αρχικής κλήρωσης. [...]”
V. Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Με την υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.61034/ΦΝ 466/04.12.2017 (B' 4841) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, ρυθμίστηκαν τα ειδικότερα ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8.(η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. Στο εν λόγω μητρώο εγγράφονται οι τεχνικοί υπάλληλοι όλων των αναθετουσών αρχών, των Ανεξαρτήτων Αρχών και της Βουλής των Ελλήνων, οι οποίες αναθέτουν / εκτελούν τις ως άνω δημόσιες συμβάσεις. Από τους ανωτέρω τεχνικούς υπαλλήλους προκύπτουν οι αντίστοιχες επιτροπές, βάσει κληρώσεων σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας.
Το σχέδιο της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης αποτελείται από μια μοναδική διάταξη, η οποία τροποποιεί τη με αριθ. ΔΝΣγ/οικ.61034/ΦΝ 466/04.12.2017 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, όσον αφορά στο τελευταίο εδάφιο της περ. 3, της παρ. 5.4 του άρθρου 5 της ως άνω απόφασης, το οποίο διαγράφεται.
Συγκεκριμένα, με το ως άνω προς διαγραφή εδάφιο προβλεπόταν “Υπάλληλος ο οποίος κληρώνεται ως μέλος Επιτροπής Διαγωνισμού, αποκλείεται αυτόματα από κληρώσεις για το επόμενο τρίμηνο από την ημερομηνία της αρχικής κλήρωσης”.
VI. Επί της νομιμότητας και του περιεχομένου της προτεινόμενης ρύθμισης
Καταρχήν, αναφορικά με το άρθρο 5 της υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.61034/ΦΝ 466/04.12.2017 (B' 4841) απόφασης, εδάφιο του οποίου διαγράφεται, και γενικότερα ως προς το ζήτημα της σύνθεσης και συγκρότησης των Επιτροπών, η Αρχή επανέρχεται με τις παρατηρήσεις που είχε διατυπώσει στην με αριθμ. 45/2017 Απόφασή της επί αιτήματος παροχής σύμφωνης γνώμης σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ υποπερ. (γγ) του ν.4013/2011, επί σχεδίου απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με θέμα “Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.)”.
Περαιτέρω, σχετικά με την διαγραφή του συγκεκριμένου εδαφίου της παρ. 5.4 του άρθρου 5 της υπό τροποποίηση Υ.Α και την κατ' επέκταση κατάργηση του αποκλεισμού εκ νέου κληρώσεων των ίδιων τεχνικών υπαλλήλων, χωρίς έστω, την σύντμηση του χρόνου απαγόρευσης κλήρωσής τους εκ νέου (λ.χ ένας μήνας αντί τρεις που ισχύει σήμερα), επισημαίνεται ότι, σε κάθε περίπτωση, ενέχει ο κίνδυνος υπέρμετρης αύξησης των καθηκόντων τους, πέραν των λοιπών υπηρεσιακών αρμοδιοτήτων τους. Ειδικότερα, η πιθανότητα κλήρωσης ενός υπαλλήλου σε μεγάλο αριθμό επιτροπών, θα μπορούσε να οδηγήσει σε αδυναμία ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη λειτουργία των επιτροπών, δυσκολία στη διεξαγωγή των συνεδριάσεων, καθυστερήσεις στην έκδοση των σχετικών πράξεων και εν γένει αύξηση των διοικητικών βαρών.
Κατ' επέκταση, και δεδομένου ότι η ανωτέρω τροποποίηση θα μπορούσε να επιφέρει αύξηση των διοικητικών βαρών και των βαρών των υπαλλήλων που είναι επιφορτισμένοι με καθήκοντα μέλους επιτροπών καθώς και, εμμέσως, καθυστέρηση των διαγωνιστικών διαδικασιών, προτείνεται η επανεξέταση της εν λόγω τροποποίησης, έστω με μείωση του χρονικού διαστήματος απαγόρευσης επανακλήρωσης των ίδιων τεχνικών υπαλλήλων σε νέες επιτροπές, με σκοπό την διασφάλιση της ορθής διεξαγωγής των σχετικών διαδικασιών.
Τέλος, επισημαίνεται ότι δεν τίθεται ζήτημα νομιμότητας της ρύθμισης αλλά σκοπιμότητας αυτής, που έχει να κάνει με την εύρυθμη λειτουργία του μητρώου και του τρόπου συγκρότησης των Επιτροπών και ότι προς το σκοπό αυτό οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου θα πρέπει να λάβουν υπόψη την εμπειρία και τα συμπεράσματα από τη μέχρι σήμερα λειτουργία του μητρώου με κύριο γνώμονα την αποφυγή υπέρμετρου διοικητικού φόρτου των υπαλλήλων που είναι επιφορτισμένοι με τέτοια καθήκοντα και των υπηρεσιών στις οποίες αυτοί ανήκουν οργανικά, καθώς την αποφυγή καθυστερήσεων των διαγωνισμών, όπως ειπώθηκε ανωτέρω.
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, η Αρχή αποφασίζει ομόφωνα την παροχή σύμφωνης γνώμης επί του υποβληθέντος σχεδίου Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με θέμα “Τροποποίηση της με αριθμ. Πρωτ. ΔΝΣγ/οικ.61034/ΦΝ 466/04.12.2017 (B' 4841) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα ''Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8 (η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016''” σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ, υποπερίπτωση (γγ) του ν.4013/2011.
Αθήνα, 11 Απριλίου 2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Καταπόδης