Διοικητικό Έγγραφο

ΓΝΩΜΗ Γ4/2018
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011)
Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Στην Αθήνα σήμερα την 23 Απριλίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα οκτώ (2018) ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. και επί της οδού Κεφαλληνίας 45 και Κομνά Τράκα, όπου και τα γραφεία της, συνήλθε η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ σε συνεδρίαση μετά από σχετική πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νομίμως σε όλα τα μέλη της Αρχής.
Από τα προσκληθέντα μέλη της Αρχής παρέστησαν κατά την συνεδρίαση τα ακόλουθα:
Πρόεδρος : Γεώργιος Καταπόδης
Μέλη: Κωνσταντίνος Βαρδακαστάνης Δημήτρης Σταθακόπουλος Μαρία Στυλιανίδου Ερωφίλη Χριστοβασίλη
Εισηγήτριες: - Αικατερίνη Θεοδωροπούλου,Νομικός, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
- Φιλομήλα Κρουστάλη, Οικονομολόγος, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., Προϊσταμένη του Τμήματος Οικονομικής Υποστήριξης
Κατά την διάρκεια της Συνεδρίασης παρέστησαν οι Εισηγήτριες Αικατερίνη Θεοδωροπούλου και Φιλομήλα Κρουστάλη, η Προϊσταμένη του Τμήματος Γνωμοδοτήσεων της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών Χριστίνα Καξιρή, η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών Μίνα Καλογρίδου, από δε την Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης,η Προϊσταμένη του Τμήματος Νομικής Υποστήριξης, κ. Κωνσταντίνα Λιώση καθώς και η κ. Βεργαδή Ηρώ, στέλεχος του Τμήματος Νομικής Υποστήριξης, οι οποίες αποχώρησαν πριν την έναρξη της διαδικασίας ψηφοφορίας και της λήψης της απόφασης από τα Μέλη της Αρχής.
Θέμα: Αίτημα της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με το οποίο διαβιβάζεται σχέδιο κοινής απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός χρόνου, τρόπου και διαδικασίας κράτησης ύψους 0,02% υπέρ Δημοσίου σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 6 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147)» για την παροχή, σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ υποπερ. (γγ) του ν.4013/2011, σύμφωνης γνώμης της Αρχής.
I. Η υπό εξέταση ρύθμιση:
Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 33952/23.03.2018 (αρ. εισερχ. Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 1751/26.03.2018) έγγραφο της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων, διαβιβάζεται σχέδιο Κοινής Απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός χρόνου, τρόπου και διαδικασίας κράτησης ύψους 0,02% υπέρ Δημοσίου σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 6 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147)» με την οποία οι ως άνω Υπουργοί, κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 6 του άρθρου 36 και της παρ. 12 του άρθρου 258 του ν. 4412/2016 (Α 147), προβαίνουν στη ρύθμιση θεμάτων σχετικά με το χρόνο, τον τρόπο και τη διαδικασία κράτησης και απόδοσης της κράτησης ύψους 0,02% επί των δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών, προμηθειών και έργων υπέρ του Δημοσίου.
ΙΙ. Αρμοδιότητα Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Σύμφωνα με το αρ. 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. γγ του ν. 4013/2011 ορίζεται ότι:
γ) Γνωμοδοτεί για τη νομιμότητα κάθε διάταξης σχεδίου νόμου ή κανονιστικής πράξης που αφορά στις δημόσιες συμβάσεις και συμμετέχει στις οικείες νομοπαρασκευαστικές επιτροπές. Τα αρμόδια όργανα οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τη γνώμη της Αρχής. Ειδικότερα:
[…] γγ) Οι λοιπές κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση νόμου, εξαιρουμένων των προκηρύξεων, καθώς και οι κανονισμοί άλλων δημοσίων οργάνων και αναθετουσών αρχών, όπως ιδίως οι κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 2286/ 1995, συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών εσωτερικής λειτουργίας των κατά περίπτωση αρμόδιων ελεγκτικών διοικητικών οργάνων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, κατά το μέρος που οι εν λόγω πράξεις και κανονισμοί ρυθμίζουν θέματα δημοσίων συμβάσεων, εκδίδονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρχής.Η γνωμοδοτική αρμοδιότητα της παρούσας περίπτωσης ασκείται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση των ανωτέρω σχεδίων διατάξεων στην Αρχή, με μέριμνα του οικείου οργάνου. Μετά την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας οι σχετικές πράξεις μπορούν να εκδοθούν και χωρίς τη γνώμη της Αρχής.
Στο βαθμό που το ανωτέρω αναφερόμενο σχέδιο ΚΥΑ, ως παρατίθεται κατωτέρω, περιλαμβάνει ρυθμίσεις που αφορούν, όπως προαναφέρθηκε, σε ζητήματα καθορισμού χρόνου, τρόπου και διαδικασίας υπολογισμού, παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0.02% υπέρ του Δημοσίου σε δημόσιες συμβάσεις, εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Αρχής για παροχή γνώμης, κατ’ άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. γγ' του ν. 4013/2011.
ΙΙΙ. Το υποβληθέν στην Αρχή σχέδιο ΚΥΑ έχει ως εξής:
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θέμα: «Καθορισμός χρόνου, τρόπου και διαδικασίας κράτησης ύψους 0,02% υπέρ Δημοσίου σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 6 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147)».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις, ως ισχύουν:
1. Του ν. 2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
2. Του ν. 4155/2013 (Α’ 120) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις».
3. Του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 51, παρ.1, περ.α), του άρθρου 74, περ.γ) και του άρθρου 123 «Διαδικασία είσπραξης αχρεωστήτως καταβληθέντων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Του ν. 4308/2014 (Α’ 251) «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του Κεφαλαίου 3 «Παραστατικά πωλήσεων» άρθρα 8, 9, 10, 11, 14 και 15.
5. Του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
6. Του ν.δ. 4755/1930 περί Κώδικος των νόμων περί Τελών Χαρτοσήμου (Α’ 198) και ειδικότερα τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 3 και της παρ.19 του άρθρου 15.
7. Του ν.δ. 356/1974 περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Α’ 90).
8. Του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».
9. Του π.δ. 69/2015 (Α’ 113) «Διορισμός του Αλέξιου Τσίπρα του Παύλου, Αρχηγού του Κόμματος «Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς» (ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ), ως Πρωθυπουργού».
10. Του π.δ. 73/2015 (Α’ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
11. Του π.δ. 123/2016 (Α’ 208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
12. Του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
13. Του π.δ. 147/2017 (Α΄192) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
14. Του π.δ. 22/2018 (Α’ 37) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».
2. Τις αποφάσεις:
 Την υπ’ αριθμ. 44009/ΔΕ 5154/8.10.2013» (Β’ 2595) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Καθορισμός τρόπου πληρωμής των δαπανών δημοσίων επενδύσεων από τους λογαριασμούς των έργων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος μέσω ηλεκτρονικών εντολών».
 Την υπ’ αριθμ. 134453/23.12.2015 (Β’ 2857) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26.09.2014 (ΦΕΚ 2573/τ.Β')».
 Την υπ’ αριθμ. Υ29/8.10.2015 (Β’ 2168) Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».
 Τη υπ’ αριθμ. 142285/22.12.2017 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 699) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Αποδοχή παραίτησης του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
 Την υπ’ αριθμ. 142361/2017 (Β’ 14) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Μεταφοράς και κατανομής των αρμοδιοτήτων του άρθρου 69Γ του ν. 4270/2014 σε οργανικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
 Την υπ’ αριθμ. 31564/19.03.2018 (ΦΕΚ Β’ 978) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αστέριο Πιτσιόρλα».
 Τη με αρ. πρωτ. ΠΟΛ 1003/2015/31.12.2014 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α΄ 251) περί των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις».
 Τη με αρ. πρωτ. 2/45136/0026/01.06.2017 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 75-91 του Ν. 4446/2016 με τίτλο «Παροχή οδηγιών για τον έλεγχο, εκκαθάριση και πληρωμή δημοσίων δαπανών».
3. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 36 και της παραγράφου 12 του άρθρου 258 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147), με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση για την έκδοση της παρούσας.
4. Τη με αριθμ. ……………. σύμφωνη γνώμη της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ..
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Άρθρο 1
Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται οι ορισμοί του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (Α΄147), καθώς και των άρθρων 223 «Αναθέτουσες αρχές» και 224 «Αναθέτοντες φορείς», Βιβλίο ΙΙ «Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών πρώην Εξαιρουμένων Τομέων», Τμήμα Ι.
Άρθρο 2
Πεδίο Εφαρμογής
1.Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις που υπάγονται:
α) στις διατάξεις του άρθρου 36 «Υποχρέωση χρήσης-Λειτουργία ΕΣΗΔΗΣ», Βιβλίο Ι «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», Τμήμα ΙΙ, Ενότητα 2 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων», παρ.1, σύμφωνα με τις οποίες οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το ΕΣΗΔΗΣ σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων που υπάγονται στο νόμο, με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ και
β) στις διατάξεις του άρθρου 258, Βιβλίο ΙΙ «Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών πρώην Εξαιρουμένων Τομέων», Τμήμα V, Ενότητα 4, Τίτλος 2 «Γενικές Αρχές», παρ.1 σύμφωνα με τις οποίες, με την επιφύλαξη των παραγράφων 8 και 11, όλες οι επικοινωνίες, καθώς και οι ανταλλαγές πληροφοριών δυνάμει του Βιβλίου ΙΙ (άρθρα 222 έως 338), ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών, εκτελούνται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.
2. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις της παραγράφου 1, ανεξαρτήτως της πηγής χρηματοδότησής τους.
3. Η παρούσα απόφαση δεν εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις που υπάγονται:
3.1. στα άρθρα 7-12, του Βιβλίου Ι «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», Τμήμα ΙΙΙ «Εξαιρέσεις», με τα οποία ορίζονται οι δημόσιες συμβάσεις στις οποίες δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του Βιβλίου Ι (άρθρα 3-221).
3.2. στα άρθρα 14-17, του Βιβλίου Ι, Τμήμα ΙV «Ειδικές Περιπτώσεις», στις περιπτώσεις των δημοσίων συμβάσεων στις οποίες δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του Βιβλίου Ι (άρθρα 3- 221) ή εφαρμόζονται υπό προϋποθέσεις.
3.3. στο άρθρο 231, παρ.2, του Βιβλίου ΙΙ «Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών πρώην Εξαιρουμένων Τομέων», σύμφωνα με το οποίο οι διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ δεν εφαρμόζονται στις συμβάσεις υπηρεσιών για την παροχή δημόσιων επιβατικών μεταφορικών υπηρεσιών με σιδηρόδρομο ή μετρό, η ανάθεση των οποίων διέπεται από τις 4 διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
3.4 στα άρθρα 237-242, του Βιβλίου ΙΙ, Τμήμα ΙV «Εξαιρέσεις», με τα οποία ορίζονται οι συμβάσεις στις οποίες δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ.
3.5 στα άρθρα 243-246, του Βιβλίου ΙΙ, Τμήμα V «Ειδικές Περιπτώσεις», Ενότητα 1, στις περιπτώσεις των δημοσίων συμβάσεων που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ, ή εφαρμόζονται υπό προϋποθέσεις, στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας.
3.6. στα άρθρα 247-252, του Βιβλίου ΙΙ, Τμήμα V «Ειδικές Περιπτώσεις», Ενότητες 2, 3 και 4, στις περιπτώσεις των δημοσίων συμβάσεων στις οποίες δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ (άρθρα 222-338) ή εφαρμόζονται υπό προϋποθέσεις.
Άρθρο 3
Τρόπος υπολογισμού
1. Η κράτηση υπολογίζεται με την εφαρμογή συντελεστή 0,02% επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής δημόσιας σύμβασης και σύμβασης του άρθρου 2 της παρούσας, εκτός Φ.Π.Α. και λοιπών κρατήσεων, δηλαδή πριν αφαιρεθεί οποιαδήποτε άλλη υπέρ τρίτου κράτηση. Επίσης, υπολογίζεται επί της αξίας κάθε είδους δικαιώματος προαιρέσεως, εκτός Φ.Π.Α. και λοιπών κρατήσεων, είτε αυτό ασκείται μέσω διοικητικής εντολής είτε μέσω σύμβασης.
2. Η κράτηση 0,02% υπολογίζεται επί του ποσού, όπως προσδιορίζεται ανωτέρω, μετά και την τυχόν χορηγηθείσα έκπτωση.
3. Η ως άνω κράτηση πρέπει να προβλέπεται από τις αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς, τόσο στις διακηρύξεις όσο και στις συμβάσεις και στις αποφάσεις ανάθεσης αυτών (πχ σε περιπτώσεις ανάθεσης χωρίς διαγωνισμό).
4. Σε περίπτωση όπου στη σύμβαση δεν αναφέρεται το συμβατικό τίμημα, η κράτηση υπολογίζεται με την εφαρμογή του συντελεστή της παραγράφου 1 επί του ποσού που αναγράφεται στη σχετική απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ή τη Συλλογική Απόφαση Έργου ή Μελέτης που εκδίδεται κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66 του Ν. 4270/2014 (Α’ 143) και του άρθρου 6 του Ν.Δ. 2957/1954 (Α΄ 186), όπως ισχύουν, αν πρόκειται για έργο ή προμήθεια ή παροχή υπηρεσίας που χρηματοδοτείται από τον Προϋπολογισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
5. Σε περίπτωση που στο πλαίσιο μίας διαδικασίας ανάθεσης συνάπτονται περισσότερες δημόσιες συμβάσεις κατά τμήματα ενός έργου, προμήθειας, ή αγοράς υπηρεσιών, η κράτηση υπολογίζεται επί της αξίας κάθε επιμέρους σύμβασης.
6. Σε περίπτωση που στο πλαίσιο μίας συμφωνίας − πλαίσιο ή ενός δυναμικού συστήματος αγορών, συνάπτονται περισσότερες εκτελεστικές δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών, η κράτηση υπολογίζεται επί της αξίας κάθε επιμέρους εκτελεστικής σύμβασης.
7. Όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις αορίστου χρόνου, ή στην περίπτωση που η διάρκειά τους δεν μπορεί να προσδιορισθεί, η αξία τους ορίζεται ως το γινόμενο του μηνιαίου τιμήματος επί 48 και η κράτηση υπολογίζεται επί του γινομένου αυτού.
8. Στις δημόσιες συμβάσεις ασφαλιστικών, τραπεζικών ή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, ο υπολογισμός της κράτησης πραγματοποιείται ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης ως εξής:
α) αν πρόκειται για ασφαλιστικές υπηρεσίες, επί του συνολικού καταβλητέου ασφάλιστρου ή/και του ποσού που αντιστοιχεί σε τυχόν άλλους τρόπους αμοιβής.
β) αν πρόκειται για τραπεζικές ή άλλες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, επί του συνολικού ποσού του τιμήματος, στο οποίο περιλαμβάνονται οι αμοιβές, οι προμήθειες, οι τόκοι, καθώς και τυχόν άλλοι τρόποι αμοιβής.
9. Σε περίπτωση συμπληρωματικών συμβάσεων, η κράτηση υπολογίζεται με τον αυτό ως άνω συντελεστή της παραγράφου 1 επί του συνολικού ποσού του συμβατικού τιμήματος της συμπληρωματικής σύμβασης ή του ποσού που αναγράφεται στην απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.
10. Σε περίπτωση επανάληψης της διαδικασίας σύναψης σύμβασης ή τμήματος σύμβασης της παρ. 1 του άρθρου 36 ν. 4412/2016, η κράτηση υπολογίζεται επί της συνολικής αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης που επαναλαμβάνεται.
Άρθρο 4
Τρόπος παρακράτησης και διαδικασία απόδοσης
1. Υπόχρεος για την παρακράτηση και απόδοση της κράτησης είναι ο φορέας που πραγματοποιεί την πληρωμή και η παρακράτηση πραγματοποιείται με την εφαρμογή του συντελεστή 0,02% επί του ποσού κάθε πληρωμής, προ φόρων και κρατήσεων, που καταβάλλεται σε εξόφληση του συμβατικού ανταλλάγματος αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής σύμβασης ή εκτελεστικής σύμβασης που συνάπτεται βάσει συμφωνίας − πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών.
2. Για την εφαρμογή της απόφασης αυτής, ως πληρωμή θεωρείται και η προκαταβολή και υπάγεται στην κράτηση.
3. Η υπηρεσία της αναθέτουσας αρχής/του αναθέτοντος φορέα που είναι αρμόδια για την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων όταν πρόκειται:
3.1 για δημόσιες συμβάσεις των οποίων οι πιστώσεις βαρύνουν τον Τακτικό Προϋπολογισμό και τους προϋπολογισμούς των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, συγκεντρώνει με ευθύνη της τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του αναδόχου, και τα διαβιβάζει στην αρμόδια για τον έλεγχο υπηρεσία, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 75 του ν.4446/2016, με έγγραφο στο οποίο αναγράφεται το όνομα του δικαιούχου, ο αριθμός πράξης ανάληψης υποχρέωσης, ο ειδικός φορέας και ο Κωδικός Αριθμός Εξόδου (ΚΑΕ), το ποσό για το οποίο ζητείται η έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος (ΧΕ), ενώ καταγράφεται αναλυτικά το ποσό που αντιστοιχεί στην κράτηση του συντελεστή 0,02% και ο Κωδικός Αριθμός Εσόδου ……………………… στον οποίο θα εμφανιστεί το ποσό αυτό. Αποκλειστικός αρμόδιος για την παρακράτηση και απόδοση της ως άνω κράτησης είναι ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών του οικείου φορέα.
3.2 για δημόσιες συμβάσεις των οποίων οι πιστώσεις βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, συγκεντρώνει με ευθύνη της τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 12, παρ.2, περ.β), της αριθμ.134453/23.12.2015 ΚΥΑ «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26.09.2014/ΦΕΚ Β΄2573)» και τα διαβιβάζει στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία με αίτηση στην οποία αναγράφονται το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του αναδόχου, η αρμόδια ΔΟΥ, το συνολικό ποσό της δαπάνης, καθώς και το καθαρό ποσό στο δικαιούχο πληρωμής, ενώ καταγράφεται αναλυτικά το ποσό που αντιστοιχεί στην κράτηση του συντελεστή 0,02% και ο Κωδικός Αριθμός Εσόδου …………. ………… στον οποίο θα εμφανίζεται το ποσό αυτό.
4. Αφού η υπηρεσία της αναθέτουσας αρχής/ του αναθέτοντος φορέα που είναι αρμόδια για την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων συγκεντρώσει με ευθύνη της τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του αναδόχου και τα διαβιβάσει στην αρμόδια για τον έλεγχο υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ.3.1 και 3.2:
4.1 Εάν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις των οποίων οι πιστώσεις βαρύνουν τον Τακτικό Προϋπολογισμό και τους προϋπολογισμούς των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, γίνεται ο έλεγχος των δικαιολογητικών από την αρμόδια για τον έλεγχο υπηρεσία και αν από τον έλεγχο αυτόν δεν διαπιστωθούν ελλείψεις στα δικαιολογητικά ή παρατυπίες ή δοθεί εντολή από την αρμόδια αρχή για εκτέλεση της δαπάνης κατά τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 26 του ν.4270/2014, συντάσσεται επί των δικαιολογητικών πράξη εκκαθάρισης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 76 του ν.4446/2016. Μετά την εκκαθάριση της δαπάνης εκδίδεται από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του φορέα χρηματικό ένταλμα (ΧΕ) για την πληρωμή της, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 77 του ν.4446/2016, στο οποίο αναγράφονται, μεταξύ άλλων, το καθαρό πληρωτέο ποσό στο δικαιούχο και η ανάλυση της κράτησης του άρθρου 36, παρ. 6 του ν.4412/2016. Μετά την έκδοση του ΧΕ δίνεται από την αρμόδια για την εξόφληση του ΧΕ οργανική/υπηρεσιακή μονάδα της οικείας οικονομικής υπηρεσίας του φορέα εντολή εξόφλησης σύμφωνα με το άρθρο 80 του ν.4446/2016. Ειδικότερα η απόδοση της κράτησης του άρθρου 36, παρ.6 του ν.4412/2016 στον Κωδικό Αριθμό Εσόδου………………………………….. διενεργείται, σύμφωνα με το άρθρο 80, παρ.3, του ν. 4446/2016, ανά ΧΕ με την ίδια εντολή μεταφοράς και πίστωσης λογαριασμού με την οποία εξοφλείται το ΧΕ και προς το δικαιούχο ανάδοχο.
4.2 Εάν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις των οποίων οι πιστώσεις βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων η αρμόδια οικονομική υπηρεσία ελέγχει τη νομιμότητα και κανονικότητα της δαπάνης σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ.1, περ.α) της αριθμ.134453/23.12.2015 ΚΥΑ «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26.09.2014/ΦΕΚ Β΄2573)», ενώ ο υπάλληλος της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας, που έχει οριστεί ως εισηγητής εκκαθάρισης, καταρτίζει την εντολή πληρωμής. Στη συνέχεια εκδίδεται η προβλεπόμενη από το άρθρο 5, παρ.1, περ.β) της παραπάνω ΚΥΑ απόφαση εκκαθάρισηςεντολή πληρωμής στην οποία περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, και η εντολή παρακράτησης της κράτησης του άρθρου 36, παρ. 6 του ν.4412/2016. Η καταβολή της δαπάνης στο δικαιούχο γίνεται με απευθείας πίστωση του δηλωθέντος λογαριασμού καταθέσεών του, με το προς πληρωμή ποσό στο ακέραιο χωρίς κρατήσεις, πλην της αναφερομένης (εκτός άλλων) στην εντολή κράτησης του άρθρου 36, παρ.6 του ν.4412/2016, η οποία εμφανίζεται στον Κωδικό Αριθμό Εσόδου…………………………………… Η πληρωμή προς τον δικαιούχο αποδίδεται είτε με εφάπαξ καταβολή του συνόλου των οφειλομένων είτε μέσω τμηματικών πληρωμών.
5. Στις λοιπές περιπτώσεις οι υπόχρεοι φορείς της παρ.1 ακολουθούν τις κατά περίπτωση ισχύουσες διατάξεις και διαδικασίες παρακράτησης και απόδοσης κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου στον Κωδικό Αριθμό Εσόδου……………………………………
6. Αν η καταβολή του συμβατικού ανταλλάγματος πραγματοποιείται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (π.χ. σύμβαση έργου), η παρακράτηση γίνεται στην κατάσταση πληρωμής, με την εφαρμογή του συντελεστή 0,02% επί του ποσού που αντιστοιχεί σε κάθε πληρωμή, προ φόρων και κρατήσεων και εμφανίζεται στον Κωδικό Αριθμό Εσόδου………..
7. Η εκκαθάριση και εντολή πληρωμής των δαπανών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ενεργείται σύμφωνα με τη νομοθεσία που το διέπει.
8. Τα ποσά που παρακρατούνται σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αποδίδονται το αργότερο μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα, από την πραγματοποίηση της παρακράτησης.
9. Τα προς απόδοση ποσά, στρογγυλοποιούνται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, προς την μεγαλύτερη δεκάδα όταν προκύπτει δεκαδικό ψηφίο μεγαλύτερο του 5 και προς την μικρότερη δεκάδα όταν προκύπτει ψηφίο μικρότερο ή ίσο του 5.
Άρθρο 5
Διάθεση του πόρου 0,02%
1. Τα ποσά που εισπράττονται από την επιβολή κράτησης ποσοστού 0,02%, αποτελούν δημόσιο έσοδο, εμφανίζονται στον Κωδικό Αριθμό Εσόδου (ΚΑΕ)…………..….…. του Κρατικού Προϋπολογισμού και διατίθενται στο σύνολό τους για την κάλυψη των δαπανών συντήρησης, λειτουργίας, υποστήριξης, αναβάθμισης, επέκτασης, ανάπτυξης και εκπαίδευσης χρηστών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, τη διασύνδεση και διαλειτουργικότητά του με άλλα ηλεκτρονικά συστήματα και ηλεκτρονικές βάσεις και την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων στο πλαίσιο αυτό. Προς το σκοπό αυτό, διενεργείται, κατόπιν αιτήματος του φορέα (Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης) ισόποση εγγραφή σε ύψος στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
2. Η Διεύθυνση Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης του Υπουργείου Οικονομικών ενημερώνει τη Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων σε τακτά χρονικά διαστήματα και κατόπιν αιτήματος για τα έσοδα που έχουν πραγματοποιηθεί.
Άρθρο 6
Συμψηφισμός Αχρεωστήτως καταβληθέντων
Όταν ο υπόχρεος για την παρακράτηση και απόδοση φορέας έχει παρακρατήσει και αποδώσει ποσό μικρότερο από αυτό που αντιστοιχίζεται στο 0,02%, με αποτέλεσμα να έχει καταβληθεί στον δικαιούχο αχρεωστήτως ποσό μεγαλύτερο από το οφειλόμενο, κατά το υπολειπόμενο του ποσού που θα έπρεπε να έχει παρακρατηθεί, τότε το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό καταλογίζεται στον δικαιούχο και επιστρέφεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 123 «Διαδικασία είσπραξης αχρεωστήτως καταβληθέντων» του ν.4270/2014.
Άρθρο 7
Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου
Η κράτηση της απόφασης αυτής υπάγεται σε χαρτόσημο 2% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου. Το ποσό αυτό αποτελεί έσοδο του Δημοσίου και του ΟΓΑ αντίστοιχα και αποδίδεται κατά τις κείμενες διατάξεις.
Άρθρο 8
Μεταβατική διάταξη
1. Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται στις δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις του αρ. 2 της παρούσας, η έναρξη διαδικασίας σύναψης των οποίων, σύμφωνα με τα άρθρα 61, 120, 290 και 330 του ν. 4412/2016, αντίστοιχα, λαμβάνει χώρα μετά τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Στην περίπτωση που οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς παρακράτησαν το ποσό της κράτησης και δεν το έχουν ήδη αποδώσει κατά οποιονδήποτε τρόπο υπέρ του Δημοσίου πριν την έκδοση της παρούσας, αποδίδουν το ποσό σύμφωνα με την προβλεπόμενη προς τούτο διαδικασία σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.
Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Α. ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ι. ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
IV. Συναφείς διατάξεις
Α. Στο Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) : “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” προβλέπονται σχετικώς τα κάτωθι:
Άρθρο 36 Υποχρέωση χρήσης – Λειτουργία ΕΣΗΔΗΣ
1. Οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων του παρόντος νόμου, με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.[...]
6. Στις συμβάσεις της παρ. 1 επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών ρυθμίζονται θέματα σχετικά με το χρόνο, τον τρόπο και τη διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.
Άρθρο 258 Κανόνες που εφαρμόζονται στις επικοινωνίες (άρθρο 40 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 8 και 11 όλες οι επικοινωνίες, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών δυνάμει του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 222 έως 338), ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών, εκτελούνται μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. , σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου. Τα εργαλεία και οι συσκευές που χρησιμοποιούνται για τις επικοινωνίες μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, δεν δημιουργούν διακρίσεις, είναι γενικώς διαθέσιμα και διαλειτουργικά με τις γενικά χρησιμοποιούμενες ΤΠΕ, και δεν περιορίζουν την πρόσβαση των οικονομικών φορέων στη διαδικασία σύναψης σύμβασης.[...].
7. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται στις συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.[...]
12. Στις συμβάσεις της παρ. 7 εφαρμόζεται αναλογικά η παρ. 6 του άρθρου 36.
V. Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Στο άρθρο 36 του ν. 4412/2016 οριοθετείται η υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για τις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων άνω των 60.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και περαιτέρω απαριθμούνται οι διατάξεις από τις οποίες διέπεται η λειτουργία και η χρήση αυτού. Δυνάμει της παραγράφου 6 επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου στις ως άνω συμβάσεις καθώς και σε κάθε συμπληρωματική και επιπλέον παρέχεται εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών για έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης, με την οποία θα ρυθμίζονται θέματα σχετικά με το χρόνο, τον τρόπο και τη διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της εν λόγω διάταξης.
Επιπλέον στο άρθρο 258 του ίδιου ως άνω νόμου ορίζονται οι κανόνες που εφαρμόζονται στην επικοινωνία των μερών κατά τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων που εμπίπτουν στο Βιβλίο ΙΙ (άρθρα 222 έως 338). Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, καθορίζεται, με την επιφύλαξη των παραγράφων 8 και 11 του άρθρου, υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων του Βιβλίου ΙΙ με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ενώ με την παρ. 12 ορίζεται ότι στις συμβάσεις αυτές εφαρμόζεται αναλογικά η παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.
Επίσης με βάση τα αναφερόμενα στην αιτιολογική έκθεση του ν. 4412/2016 “για την κάλυψη των αναγκών συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης και αναβάθμισης του ΕΣΗΔΗΣ επιβάλλεται στις συμβάσεις που υπάγονται στην παράγραφο 1 [του άρθρου 36] κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.”
VI. Επί της νομιμότητας και του περιεχομένου των προτεινόμενων ρυθμίσεων
1. Στα άρθρα της υπό εξέταση ΚΥΑ ρυθμίζεται ο τρόπος υπολογισμού, παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης, η διάθεση του πόρου 0,02% καθώς και ζητήματα συμψηφισμού αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών με βάση τα οριζόμενα στην εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 και στην παρ. 12 του άρθρου 258 του ίδιου νόμου, στην οποία ορίζεται η αναλογική εφαρμογή της ως άνω διάταξης και για τις συμβάσεις του Βιβλίου ΙΙ για τις οποίες είναι υποχρεωτική η χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι στο προοίμιο του σχεδίου ΚΥΑ ( σημείο 3 στα έχοντας υπ' όψιν ) γίνεται ρητά μνεία στις εξουσιοδοτικές διατάξεις, δυνάμει των οποίων αυτή εκδίδεται και επί τη βάσει των οποίων ρυθμίζονται τα επιμέρους ειδικότερα θέματα.
2. Στο άρθρο 2 του υποβληθέντος σχεδίου ΚΥΑ περιγράφεται το πεδίο εφαρμογής της και ειδικότερα αναφέρονται οι δημόσιες συμβάσεις επί των οποίων εφαρμόζεται η προβλεπόμενη κράτηση με παραπομπή στα άρθρα 36 και 258 του ν. 4412/2016 καθώς και οι συμβάσεις που εξαιρούνται από την εφαρμογή της με ρητή απαρίθμηση των εξαιρούμενων περιπτώσεων.
Σχετικά με την προτεινόμενη ρύθμιση της παρ. 3 του οικείου άρθρου που αφορά στις συμβάσεις για τις οποίες δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της υπό εξέταση ΚΥΑ επισημαίνεται ότι δεν είναι σκόπιμη η απαρίθμηση των περιπτώσεων των συμβάσεων στις οποίες δεν επιβάλλεται η εν λόγω κράτηση αλλά θα μπορούσε να συμπεριληφθεί παραπομπή στις εξαιρούμενες συμβάσεις από την εφαρμογή του Βιβλίου Ι και ΙΙ αντίστοιχα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για τους πιο κάτω λόγους: Η απαρίθμηση των εξαιρούμενων συμβάσεων, όπως έχει αποτυπωθεί στα σημεία 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5 και 3.6 της παρ. 3 θα μπορούσε να επιφέρει σύγχυση στους εφαρμοστές της απόφασης. Για παράδειγμα η αναφορά της εξαίρεσης των συμβάσεων που υπάγονται συνολικά στα άρθρα 7-12 του ν. 4412/2016 δεν είναι δόκιμη καθόσον οι συμβάσεις του σημείου i του άρθρου 7 εξαιρούνται μεν από το Βιβλίο Ι ωστόσο σε αυτές εφαρμόζονται οι διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ, συμπεριλαμβανομένου και του άρθρου 258, επομένως δεν ισχύει η εξαίρεση για αυτές. Επίσης ο όρος “ή εφαρμόζονται υπό προϋποθέσεις ” στα σημεία 3.2 και 3.5 αντίστοιχα δημιουργεί ασάφεια σχετικά με τα είδη των συμβάσεων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω ΚΥΑ.
Επιπλέον στο εν λόγω άρθρο προβλέπεται ότι η κράτηση επιβάλλεται σε συμβάσεις που υπάγονται στην παρ. 1 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την οποία οι “οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων του παρόντος νόμου, με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.” Ωστόσο, λαμβανομένου υπ' όψιν ότι οι αναθέτουσες αρχές έχουν τη δυνατότητα, αν το επιθυμούν, να χρησιμοποιούν το ΕΣΗΔΗΣ και για την ανάθεση συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία χαμηλότερη των 60.000€, σκόπιμο κρίνεται να αποσαφηνισθεί εάν θα επιβάλλεται η κράτηση και σε συμβάσεις για τις οποίες δεν είναι υποχρεωτική η χρήση του ΕΣΗΔΗΣ αλλά ανατίθενται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος.
3. Στην παρ 1 του άρθρου 3 της υπό εξέταση ΚΥΑ ορίζεται ότι η κράτηση υπολογίζεται (με την εφαρμογή συντελεστή 0,02%) επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής δημόσιας σύμβασης. Λαμβανομένου υπ' όψιν ότι στην εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 36 αναφέρεται ότι η κράτηση “υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης” σκόπιμο είναι να εξετασθεί αν οι συμπληρωματικές συμβάσεις που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ συνδέονται με την ηλεκτρονική παραλαβή προσφορών ή αν επιβάλλεται η κράτηση και στις συμβάσεις ανεξαρτήτως της χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ (λ.χ. τροποποίηση σύμβασης κατ' άρθρον 132 χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης).
Επίσης στην παρ. 2 του άρθρου 3 προβλέπεται ότι “η κράτηση 0,02% υπολογίζεται επί του ποσού, όπως προσδιορίζεται ανωτέρω, μετά και την τυχόν χορηγηθείσα έκπτωση”. Ωστόσο ο όρος αυτός παρέλκει καθώς η κράτηση υπολογίζεται επί της αξίας της σύμβασης, η οποία ήδη έχει διαμορφωθεί μετά την τυχόν χορηγηθείσα έκπτωση, καθώς σε κάθε περίπτωση αυτή προηγείται της σύναψης της σύμβασης. Το ίδιο ισχύει και για την παρ. 10, η οποία θα μπορούσε να παραλειφθεί προς άρση τυχόν αβεβαιότητας σχετικά με την επανάληψη της διαδικασίας σύναψης σύμβασης.
Στην παρ. 3 του άρθρου 3 αναφέρεται ότι η κράτηση πρέπει να προβλέπεται από τις αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς, μεταξύ άλλων, “και στις αποφάσεις ανάθεσης αυτών (πχ σε περιπτώσεις ανάθεσης χωρίς διαγωνισμό).” Στο σημείο αυτό, προς αποφυγή σύγχυσης, σκόπιμο είναι να προστεθεί η φράση “εφόσον εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 36 και 258 του ν. 4412/2016”.
4. Στο άρθρο 6 της υπό εξέταση ΚΥΑ “Συμψηφισμός Αχρεωστήτως καταβληθέντων” αποτυπώνεται η διαδικασία επιστροφής σε περίπτωση παρακράτησης και απόδοσης ποσού μικρότερου από αυτό που αντιστοιχεί στο 0,02 % ενώ δεν έχει ρυθμισθεί η περίπτωση κατά την οποία έχει παρακρατηθεί και αποδοθεί ποσό μεγαλύτερο από το οφειλόμενο. Προς αποφυγής λαθών, αστοχιών και μείωση περιττού διοικητικού φόρτου κρίνεται σκόπιμο να προσδιορισθεί σαφώς η διαδικασία και ο τρόπος με τον οποίο θα συμψηφίζεται η διαφορά. Επίσης κρίνεται σκόπιμο να διευκρινισθεί ο όρος “δικαιούχος” στην φράση “τότε το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό καταλογίζεται στον δικαιούχο” καθώς σύμφωνα με το σκοπό των ρυθμίσεων της υπό εξέταση ΚΥΑ ως “δικαιούχος” φέρεται η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και όχι ο αντισυμβαλλόμενος ανάδοχος.
5. Αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 8 (Μεταβατική διάταξη) της υπό εξέταση ΚΥΑ επισημαίνεται ότι δεν έχει συμπεριληφθεί ρητή μνεία για το χρόνο έναρξης των σχετικών ρυθμίσεων αναφορικά με κατηγορίες συμβάσεων όπως λ.χ. οι εκτελεστικές δημόσιες συμβάσεις στο πλαίσιο μιας συμφωνίας – πλαίσιο ή ενός δυναμικού συστήματος αγοράς και οι τροποποιητικές συμβάσεις που συνάπτονται δυνάμει του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.
Προς άρση οποιασδήποτε αβεβαιότητας αναφορικά με το εφαρμοστέο δίκαιο, σκόπιμο είναι να συμπεριληφθεί διάταξη που να εξειδικεύει με σαφήνεια εάν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ εκτελεστικές συμβάσεις που συνάπτονται βάσει συμφωνίας- πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών στην περίπτωση που η έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για τη σύναψή τους έχει εκκινήσει πριν την δημοσίευση της ΚΥΑ( πρβλ. ΣΥΜ/3/2017 της Αρχής).
Τέλος σε κάθε περίπτωση σημειώνεται ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις, κυρίως αναφορικά με τα ζητήματα του τρόπου υπολογισμού και της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης (άρθρα 3, 4 και 5 του σχεδίου ΚΥΑ), τελούν υπό την επιφύλαξη εφαρμογής των υποχρεωτικών οδηγιών και εγκυκλίων του Υπουργείου Οικονομικών. Κατόπιν όλων των ανωτέρω, η Αρχή αποφασίζει ομόφωνα την παροχή σύμφωνης γνώμης επί του υποβληθέντος σχεδίου Κοινής Απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός χρόνου, τρόπου και διαδικασίας κράτησης ύψους 0,02% υπέρ Δημοσίου σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 6 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147)», σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ.γ (γγ) του ν.4013/2011, σύμφωνα με τις ανωτέρω παρατηρήσεις- προτεινόμενες βελτιώσεις και για τους λόγους που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση.
Αθήνα, 23 Απριλίου 2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Καταπόδης