Διοικητικό Έγγραφο

ΓΝΩΜΗ Γ6/2018
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011)
Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Στην Αθήνα σήμερα 27η Απριλίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα οκτώ (2018) ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. και επί της οδού Κεφαλληνίας 45 και Κομνά Τράκα, όπου και τα γραφεία της, συνήλθε η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ σε συνεδρίαση μετά από σχετική πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νομίμως σε όλα τα μέλη της Αρχής.
Από τα προσκληθέντα μέλη της Αρχής παρέστησαν κατά την συνεδρίαση τα ακόλουθα:
Αντιπρόεδρος (Προεδρέουσα) Χριστίνα Μπουσουλέγκα
Μέλη Κωνσταντίνος Βαρδακαστάνης
Δημήτριος Σταθακόπουλος
Ερωφίλη Χριστοβασίλη
Εισηγήτρια: Αικατερίνη Θεοδωροπούλου, Νομικός, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Κατά την διάρκεια της Συνεδρίασης παρέστη η Εισηγήτρια Αικατερίνη Θεοδωροπούλου,η Προϊσταμένη της του Τμήματος Γνωμοδοτήσεων της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών Χριστίνα Καξιρή καθώς και η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών Μίνα Καλογρίδου, οι οποίες αποχώρησαν πριν την έναρξη της διαδικασίας ψηφοφορίας και της λήψης της απόφασης από τα Μέλη της Αρχής.
Θέμα: “Διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Αρχής σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ υποπερ. (γγ) του ν.4013/2011 επί σχεδίου απόφασης του Υπουργού Υγείας με τίτλο “Τροποποίηση της με αριθμό 2203/2017 (Β’ 1926/2-6-2017), απόφασης του Υπουργού Υγείας με την οποία ορίζεται το Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «Σισμανόγλειο – Αμαλία Φλέμινγκ» ως Κεντρική Αρχή Αγορών (ΚΑΑ) για την προμήθεια «υπηρεσιών ιατρικής απεικόνισης»”.
I. Η υπό εξέταση ρύθμιση:
Με το με αριθμό πρωτ. εισερχομένου Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 2247/24.04.2018 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας διαβιβάζεται σχέδιο Απόφασης του Υπουργού Υγείας με τίτλο “Τροποποίηση της με αριθμό 2203/2017 (Β’ 1926/2-6-2017), απόφασης του Υπουργού Υγείας με την οποία ορίζεται το Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «Σισμανόγλειο – Αμαλία Φλέμινγκ» ως Κεντρική Αρχή Αγορών (ΚΑΑ) για την προμήθεια «υπηρεσιών ιατρικής απεικόνισης»”.
Με το εν λόγω σχέδιο απόφασης ο Υπουργός Υγείας προβαίνει στην τροποποίηση της με αριθμ. 2203/2017 (Β' 1926/02.06.2017) απόφασής του, με την οποία καθορίστηκαν Κεντρικές Αρχές Αγορών (Κ.Α.Α.) για την παροχή συγκεντρωτικών δραστηριοτήτων αγορών για το δωδεκάμηνο που άρχεται την 1η Ιουνίου 2017 και λήγει την 31η Μαΐου 2018 και ειδικότερα :
α) προβαίνει στην αντικατάσταση του όρου “Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (Ε.Π.Υ.)” με τον όρο “Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.)” και
β)τροποποιεί την παρ. 4 της ως άνω απόφασης σχετικά με τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων του γενικού Νοσοκομείου Αττικής “ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ. Συγκεκριμένα με το παρόν σχέδιο απόφασης προστίθεται στην αρμοδιότητα του εν λόγω Νοσοκομείου για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης ή συμφωνίας-πλαίσιο η προμήθεια συσκευών ιατρικής απεικόνισης (CPV 33115000-9) για λογαριασμό του ιδίου και λοιπών αναθετουσών αρχών όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Δ' του υποβληθέντος σχεδίου. Επιπλέον ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με το χρόνο της διαγωνιστικής διαδικασίας.
ΙΙ. Αρμοδιότητα Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Σύμφωνα με το αρ. 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. γγ του ν. 4013/2011, ορίζεται ότι: «..γγ) Οι λοιπές κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση νόμου, εξαιρουμένων των προκηρύξεων, καθώς και οι κανονισμοί άλλων δημοσίων οργάνων και αναθετουσών αρχών, όπως ιδίως οι κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 2286/ 1995, συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών εσωτερικής λειτουργίας των κατά περίπτωση αρμόδιων ελεγκτικών διοικητικών οργάνων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, κατά το μέρος που οι εν λόγω πράξεις και κανονισμοί ρυθμίζουν θέματα δημοσίων συμβάσεων, εκδίδονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρχής.
Η γνωμοδοτική αρμοδιότητα της παρούσας περίπτωσης ασκείται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση των ανωτέρω σχεδίων διατάξεων στην Αρχή, με μέριμνα του οικείου οργάνου. Με την άπρακτη παρέλευση της άνω προθεσμίας τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη της Αρχής».
Στο βαθμό που το ως άνω σχέδιο Υπουργικής Απόφασης, ως παρατίθεται κατωτέρω, περιλαμβάνει ρυθμίσεις που αφορούν, όπως προαναφέρθηκε, σε ζητήματα ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Αρχής για παροχή σύμφωνης γνώμης κατ’ άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. γγ' του ν. 4013/2011.
ΙΙΙ. Το υποβληθέν στην Αρχή σχέδιο Απόφασης του Υπουργού Υγείας έχει ως εξής:
“Θέμα: «Τροποποίηση της με αριθμό 2203/2017 (Β’ 1926/2-6-2017), απόφασης του Υπουργού Υγείας με την οποία ορίζεται το Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «Σισμανόγλειο – Αμαλία Φλέμινγκ» ως Κεντρική Αρχή Αγορών (ΚΑΑ) για την προμήθεια «υπηρεσιών ιατρικής απεικόνισης»
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1.1. Τις διατάξεις των άρθρων 41 και 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98), όπως ισχύει σήμερα.
1.2. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (Α' 29), όπως ισχύει σήμερα.
1.3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116).
1.4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 121/2017 (Α΄ 148) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας».
1.5. Τις διατάξεις της Υ5/27.01.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Β' 204).
1.6. Τις διατάξεις της Υ25/2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη» (Β΄ 777).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Α’ 134), όπως αυτός ισχύει σήμερα.
3. Τις διατάξεις των περιπτώσεων 15), 16) και 17) του άρθρου 2 και των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 41 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147), όπως αυτός ισχύει σήμερα.
4. Τις διατάξεις της απόφασης ΕΜΠ.ΕΞ.116/2017 του Υπουργού Υγείας «Παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας» (Β΄ 551), όπως αυτή νομίμως συμπληρώνεται από τα παραρτήματά της που δημοσιεύθηκαν στο με αριθμό 636/2017 τεύχος Β΄ της ΕτΚ «Διορθώσεις σφαλμάτων».
5. Τις διατάξεις της απόφασης ΕΜΠ.ΕΞ.115/2017 του Υπουργού Υγείας «Σύσταση επιτροπής για την παροχή συμβουλών και γνωμών στην Επιτροπή Προμηθειών Υγείας αναφορικά με τα θέματα του άρθρου 41 του ν. 4412/2016» (Β΄ 551).
6.Το με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΠΥ 1259/24.3.2017 έγγραφο του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.), με το οποίο αιτείται να ορισθεί κεντρική αρχή αγορών (Κ.Α.Α.) της περίπτωσης 17) του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 προκειμένου να είναι αρμόδιο για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης ή σύναψη συμφωνίας πλαίσιο, για λογαριασμό τόσο του ιδίου, του Ε.ΚΕ.Α., όσο και του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, για την προμήθεια «αντιδραστηρίων αιμοδοσίας με συνοδό εξοπλισμό για τον έλεγχο του αίματος με τη μέθοδο της μοριακής τεχνικής νουκλεϊνικών οξέων-ΝΑΤ» με αριθμό κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) 33696500-0 (Αντιδραστήρια Εργαστηρίου).
7. Το με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΠΥ 1362/29.3.2017 έγγραφο του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ», με το οποίο αιτείται να ορισθεί κεντρική αρχή αγορών (Κ.Α.Α.) της περίπτωσης 17) του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 προκειμένου να είναι αρμόδιο για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης ή σύναψη συμφωνίας πλαίσιο, για λογαριασμό τόσο του ιδίου, όσο και άλλων αναθετουσών αρχών, για την προμήθεια «υπηρεσιών ιατρικής απεικόνισης» με αριθμό κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) 85150000-5 (Υπηρεσίες Ιατρικής Απεικόνισης).
8. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΠΥ 1633/2017 γνώμη της Επιτροπής για την παροχή συμβουλών και γνωμών στην Επιτροπή Προμηθειών Υγείας αναφορικά με τα θέματα του άρθρου 41 του ν. 4412/2016.
9. Τις με αριθμό πρωτοκόλλου αποφάσεις 1699/2017 και 2109/2017 της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας που ελήφθησαν αντιστοίχως κατά την 119η και από 24.4.2017 συνεδρίασή της (θέμα 1ο) και κατά την 123η και από 18.5.2017 συνεδρίασή της (θέμα μόνον).
10. Την με αριθμό 4/29.1.2018 ( θέμα 1ο ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.Α.Π.Υ.
11. Τη ……………. γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) επί του σχεδίου απόφασης του Υπουργού Υγείας «Τροποποίηση της με αριθμό 2203/2017 (Β’ 1926/2-6-2017), απόφασης του Υπουργού Υγείας με την οποία ορίζεται το Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «Σισμανόγλειο – Αμαλία Φλέμινγκ» ως Κεντρική Αρχή Αγορών (ΚΑΑ) για την προμήθεια «υπηρεσιών ιατρικής απεικόνισης» που υποβλήθηκε σε αυτήν με το αριθμό πρωτοκόλλου ……………. έγγραφο του ιδίου Υπουργού και κατ' εφαρμογήν της διάταξης της υποπερίπτωσης γγ' της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (Α' 204), όπως αυτός ισχύει σήμερα.
12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη για τον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε.
Άρθρο μόνο
1. Την τροποποίηση της με αριθμό 2203/2017 (Β’ 1926/2-6-2017) απόφασης του Υπουργού Υγείας με την αντικατάσταση όπου αναφέρονται οι λέξεις «Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ), με τις λέξεις «Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.).
2. Την τροποποίηση της παραγράφου 4 της με αριθμό 2203/2017 (Β’ 1926/2-6-2017) απόφασης του Υπουργού Υγείας ως εξής:
«Το Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» ορίζεται κεντρική αρχή αγορών (Κ.Α.Α.) της περίπτωσης 17) του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 και είναι αρμόδιο για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης ή συμφωνίας πλαίσιο για την προμήθεια υπηρεσιών και συσκευών ιατρικής απεικόνισης, με αριθμούς κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) 33115000-9 (συσκευές τομογραφίας) και (CPV) 85150000-5 (υπηρεσίες ιατρικής απεικόνισης) και με ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2018, για λογαριασμό τόσο του ιδίου, όσο και των λοιπών αναθετουσών αρχών που αναφέρονται, ανά Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας, στο Παράρτημα Δ΄ της παρούσας. Την προκήρυξη και ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας εντός των εγκεκριμένων πιστώσεων έκαστης αναθέτουσας αρχής (νοσοκομεία), που αναφέρονται στο παράρτημα Δ της ως άνω απόφασης και των αντίστοιχων εγκεκριμέ0νων πιστώσεων τους. Οι αναθέτουσες αρχές του παραρτήματος Δ είναι αυτές που θα προχωρήσουν στη σύναψη της σύμβασης εφαρμόζοντας τα οριζόμενα στις ισχύουσες διατάξεις, υπό την προϋπόθεση της κάλυψης της προκαλούμενης δαπάνης από τις πιστώσεις των προϋπολογισμών των αναθετουσών αρχών και συγκεκριμένα από τα ίδια έσοδα αυτών».
3.Την τροποποίηση του Παραρτήματος Δ’ της με αριθμό 2203/2017 (Β’ 1926/2-6-2017) ως εξής:
1.
Α/Α
2.
ΥΠ
Ε
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΑΞΟΝΙΚΩΝΤΥΠΟΥ
1.
3.1η
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ “ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ”
64
2.
4.1η
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ"
64
3.
5.1η
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ"
16
Β
4.
6.2η
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
16
Β
5.
7.2η
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ "ΘΡΙΑΣΙΟ"
64
6.
8.2η
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΩ
16
Β
7.
9.2η
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΥΘΗΡΩΝ
16
Β
8.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ" – ΝΜ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ
16
Α
9.
10.3η
11. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ"
64
10.
12.3η
13. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ – ΝΜ ΝΑΟΥΣΑΣ
16
Α
11.
14. 4η
15. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΕΒΡΟΥ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ)
16
Α
12.
16.5η
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
16
Β
13.
17.6η
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
64
14.
18.6η
19. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ "ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ"
16
Β
15.
20.6η
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ", ΝΜ ΠΥΡΓΟΥ
16
Β
16.
21.6η
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ –ΝΜ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ)
16
Β
17.
22.6η
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ"
16
Α
18.
23.6η
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ- ΝΜ ΑΡΓΟΥΣ
16
Β
19.
24.7η
25. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
16
Β
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Μαρτίου 2018
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ
IV. Συναφείς διατάξεις
1. Στο Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16-Διορθ.Σφαλμ. Στα ΦΕΚ-200 Α/24-10-16 και ΦΕΚ-206 Α/3-11-16) : “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” προβλέπονται σχετικώς τα κάτωθι:
Άρθρο 2 – Ορισμοί (άρθρο 2 και άρθρο 33 παρ. 1 εδάφιο 6' της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Για τους σκοπούς του παρόντος εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:
[...] 8) ως «δημόσιες συμβάσεις προμηθειών» και ως «συμβάσεις προμηθειών» νοούνται οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την αγορά, τη χρηματοδοτική μίσθωση, τη μίσθωση ή τη μίσθωση-πώληση, με ή χωρίς δικαίωμα αγοράς, προϊόντων. Μια σύμβαση προμηθειών μπορεί να περιλαμβάνει, παρεμπιπτόντως, εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης,
15) ως «κεντρικές δραστηριότητες αγορών» νοούνται δραστηριότητες που διεξάγονται σε μόνιμη βάση με μία από τις παρακάτω μορφές: α) της απόκτησης αγαθών ή/και υπηρεσιών που προορίζονται για αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς, β) της ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων ή της σύναψης συμφωνιών-πλαίσιο για έργα, αγαθά ή υπηρεσίες που προορίζονται για αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς,
16) ως «επικουρικές δραστηριότητες αγορών» νοούνται δραστηριότητες που συνίστανται στην παροχή υποστήριξης σε δραστηριότητες αγορών, ιδίως με τις κατωτέρω μορφές: α) τεχνικής υποδομής που παρέχει τη δυνατότητα στις αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις/συμβάσεις ή να συνάπτουν συμφωνίες-πλαίσιο για έργα, αγαθά ή υπηρεσίες, β) συμβουλών σχετικά με τη διεξαγωγή ή το σχεδιασμό διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων/συμβάσεων, γ) προετοιμασίας και διαχείρισης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων/συμβάσεων εξ ονόματος και για λογαριασμό της ενδιαφερόμενης αναθέτουσας αρχής/αναθέτοντος φορέα,
17) ως «κεντρική αρχή αγορών» (ΚΑΑ) νοείται: (α) μία αναθέτουσα αρχή που παρέχει κεντρικές δραστηριότητες αγορών και, ενδεχομένως, επικουρικές δραστηριότητες αγορών,
(β) ένας αναθέτων φορέας, ο οποίος παρέχει κεντρικές δραστηριότητες αγορών και, ενδεχομένως, επικουρικές δραστηριότητες αγορών. Οι συμβάσεις που ανατίθενται από ΚΑΑ, προκειμένου να πραγματοποιηθούν κεντρικές δραστηριότητες αγορών, θεωρείται ότι αποτελούν συμβάσεις για την εκτέλεση δραστηριότητας που περιγράφεται στα άρθρα 228 ως 234. Το άρθρο 237 δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις που ανατίθενται από ΚΑΑ με σκοπό την πραγματοποίηση κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών,
Άρθρο 40 - Κεντρικές δραστηριότητες αγορών και κεντρικές αρχές αγορών (ΚΑΑ) (άρθρο 37 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν:
α) να αποκτούν αγαθά και/ή υπηρεσίες από μία ΚΑΑ που προσφέρει τη δραστηριότητα της υποπερίπτωσης α΄ της περίπτωσης 15 της παραγράφου 1 του άρθρου 2 ή/και
β) να αποκτούν έργα, αγαθά και υπηρεσίες χρησιμοποιώντας συμβάσεις που ανατίθενται από μία ΚΑΑ, δυναμικά συστήματα αγορών που διαχειρίζεται μία ΚΑΑ ή , στο βαθμό που καθορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 39, συμφωνία-πλαίσιο που συνάπτεται από μία ΚΑΑ, η οποία προσφέρει τη δραστηριότητα της υποπερίπτωσης β΄ της περίπτωσης 15 της παραγράφου 1 του άρθρου 2.
Όταν ένα δυναμικό σύστημα αγορών το οποίο διαχειρίζεται μια ΚΑΑ μπορεί να χρησιμοποιείται από άλλες αναθέτουσες αρχές, αυτό αναφέρεται στην προκήρυξη διαγωνισμού με την οποία εισάγεται το σύστημα.
2. Μια αναθέτουσα αρχή εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της δυνάμει του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 3 έως 221) όταν:
α) αποκτά αγαθά ή υπηρεσίες από μία ΚΑΑ που προσφέρει τη δραστηριότητα της υποπερίπτωσή α΄της περίπτωσης 15 της παραγράφου 1 του άρθρου 2 ή/και
β) αποκτά έργα, αγαθά ή υπηρεσίες χρησιμοποιώντας συμβάσεις που ανατίθενται από την ΚΑΑ, δυναμικά συστήματα αγορών που διαχειρίζεται η ΚΑΑ ή , στο βαθμό που καθορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 39, συμφωνία-πλαίσιο που συνάπτεται από την ΚΑΑ η οποία προσφέρει τη δραστηριότητα της υποπερίπτωσης β΄ της περίπτωσης 15 της παραγράφου 1 του άρθρου 2.
Ωστόσο, η εν λόγω αναθέτουσα αρχή φέρει την ευθύνη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων δυνάμει του παρόντος Βιβλίου όσον αφορά τα μέρη που διεξάγονται από την ίδια, όπως:
α) η ανάθεση μιας σύμβασης στο πλαίσιο δυναμικού συστήματος αγορών το οποίο διαχειρίζεται μία ΚΑΑ,
β) η διεξαγωγή νέου διαγωνισμού βάσει της συμφωνίας - πλαίσιο που έχει συναφθεί από μία ΚΑΑ,
γ) ο προσδιορισμός του συμβαλλόμενου στη συμφωνία-πλαίσιο οικονομικού φορέα, δυνάμει των περιπτώσεων α΄ή β΄της παραγράφου 5 του άρθρου 39, ο οποίος θα εκτελέσει ένα συγκεκριμένο καθήκον εντός της συμφωνίας-πλαίσιο που έχει συναφθεί από μία ΚΑΑ.
3. Όλες οι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων που διεξάγονται από μία ΚΑΑ, διενεργούνται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στα άρθρα 22, 36 και 37.
4. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν, χωρίς να εφαρμόζουν τις διαδικασίες του παρόντος Βιβλίου να αναθέτουν μία δημόσια σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών σε μία ΚΑΑ. Αυτές οι δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν την παροχή επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών.
Άρθρο 41 - Ειδικές ρυθμίσεις σχετικά με τις κεντρικές δραστηριότητες αγορών και τον προγραμματισμό δημοσίων συμβάσεων
1. Λειτουργούν ως ΕΚΑΑ, υπό την έννοια της περίπτωσης 18 της παραγράφου 1 του άρθρου 2:[...] γ) η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) του Υπουργείου Υγείας για δημόσιες συμβάσεις προμήθειας ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών.
2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, δύνανται να καθορίζονται ΚΑΑ, με αρμοδιότητα την παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών είτε σε επίπεδο διαφορετικών κατηγοριών φορέων του δημόσιου τομέα, είτε βάσει τομέα ή κλάδου της αγοράς είτε κατά γεωγραφικές ενότητες της χώρας είτε με συνδυασμένη εφαρμογή των κριτηρίων αυτών. Με όμοια απόφαση καθορίζονται ειδικότερα θέματα, αντίστοιχα με αυτά των παραγράφων 3 και 4, για την παροχή συγκεντρωτικών δραστηριοτήτων αγορών από ΚΑΑ, για τους τομείς και αναθέτουσες αρχές ευθύνης τους, κατά τις κείμενες διατάξεις.
[...] 4. 4. Με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ, καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της απόφασης της παραγράφου 3:
α) οι κατ’ έτος συγκεκριμένες κατηγορίες συμβάσεων, συμφωνιών πλαίσιο και δυναμικών συστημάτων αγορών που συνάπτονται υποχρεωτικά, από τις ΕΚΑΑ, καθώς και οι αναθέτουσες αρχές για τις οποίες προορίζονται,
β) οι κατ’ έτος επιμέρους συμβάσεις οι οποίες εξαιρούνται από την αρμοδιότητα των ΕΚΑΑ, πέραν των συμβάσεων που έχουν ήδη εξαιρεθεί από την αρμοδιότητα των ΕΚΑΑ δυνάμει της απόφασης της παραγράφου 3.
Η απόφαση της παρούσας παραγράφου εκδίδεται κατόπιν γνώμης:
α) του Τεχνικού Συμβουλίου της ΕΚΑΑ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1, για τα θέματα αρμοδιότητας αυτής,
β) της επιτροπής της παραγράφου 5 για τα θέματα αρμοδιότητας της ΕΚΑΑ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 και
γ) της επιτροπής της παραγράφου 5 για τα θέματα αρμοδιότητας της ΕΚΑΑ της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1..[...]
2. Στο άρθρο 4 της υπ' αριθμ. 2203/2017 (ΦΕΚ Β/1926) Απόφασης του υπουργείου Υγείας με θέμα “Καθορισμός των συμβάσεων και των συμφωνιών πλαίσιο που διενεργούνται από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας ως Ε.Κ.Α.Α. για το δωδεκάμηνο που άρχεται την 1η Ιουνίου 2017 και λήγει την 31η Μαΐου 2018 - Καθορισμός Κ.Α.Α. για την παροχή συγκεντρωτικών δραστηριοτήτων αγορών για το δωδεκάμηνο που άρχεται την 1η Ιουνίου 2017 και λήγει την 31η Μαΐου 2018.” προβλέπονται σχετικώς τα κάτωθι:
“4. Το Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» ορίζεται κεντρική αρχή αγορών (Κ.Α.Α.) της περίπτωσης 17) του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 και είναι αρμόδιο για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης ή συμφωνίας πλαίσιο, για το δωδεκάμηνο που άρχεται την 1η Ιουνίου του έτους 2017 και ολοκληρώνεται την 31η Μαΐου του έτους 2018, για λογαριασμό τόσο του ιδίου, όσο και των λοιπών αναθετουσών αρχών που αναφέρονται, ανά Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας, στο Παράρτημα Δ’ της παρούσας και για την κάλυψη των αναγκών τους σύμφωνα με το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Προμηθειών Υπηρεσιών Υγείας του έτους 2015, για την προμήθεια υπηρεσιών ιατρικής απεικόνισης με αριθμό κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) 85150000-5 (υπηρεσίες ιατρικής απεικόνισης).”
i) Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Με την υπ' αριθμ. 2203/2017 (ΦΕΚ Β/1926) Απόφαση του Υπουργού Υγείας με θέμα “Καθορισμός των συμβάσεων και των συμφωνιών πλαίσιο που διενεργούνται από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας ως Ε.Κ.Α.Α. για το δωδεκάμηνο που άρχεται την 1η Ιουνίου 2017 και λήγει την 31η Μαΐου 2018 - Καθορισμός Κ.Α.Α. για την παροχή συγκεντρωτικών δραστηριοτήτων αγορών για το δωδεκάμηνο που άρχεται την 1η Ιουνίου 2017 και λήγει την 31η Μαΐου 2018.” ρυθμίσθηκαν τα εξής ζητήματα:
α) καθορίσθηκε συγκεκριμένη κατηγορία συμβάσεων προμηθειών στο τομέα της υγείας (γενοσήμων) για το δωδεκάμηνο από 01.06.2017 έως και 31.05.2018 που θα συνάπτονται υποχρεωτικά από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας για λογαριασμό των αναθετουσών αρχών του σχετικού Παραρτήματος και
β)για το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα ορίσθηκαν: i) οι Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών της χώρας ως Κεντρικές Αναθέτουσες Αρχές (Κ.Α.Α) για την ανάθεση των ειδών των ιατρικών αναλωσίμων και των υλικών λειτουργικής υποστήριξης, για λογαριασμό των ιδίων και των αναθετουσών αρχών που εντάσσονται στη χωρική αρμοδιότητά τους και ii) το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.Κ.Ε.Α.) και το γενικό Νοσοκομείο Αττικής “ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ” ως Κ.Α.Α. για την προμήθεια αντιδραστηρίων αιμοδοσίας με συνοδό εξοπλισμό (cpv 33696500-0) και παροχή υπηρεσιών ιατρικής απεικόνισης (85150000-5) αντίστοιχα, για λογαριασμό των ιδίων και λοιπών αναθετουσών αρχών όπως αναφέρονται στα Παρατήματα της ως άνω Υπουργικής Απόφασης (σχετική η υπ' αριθμ. 13/2017 Γνώμη της Αρχής) .
VI. Επί της νομιμότητας και του περιεχομένου των προτεινόμενων ρυθμίσεων
Με την παρούσα τροποποίηση το Νοσοκομείο “ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ” ορίζεται αρμόδιο, με την ιδιότητά του ως Κ.Α.Α, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης ή συμφωνίας-πλαίσιο για την προμήθεια συσκευών ιατρικής απεικόνισης -συσκευές τομογραφίας-, με αριθμό κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις CPV 33115000-9, πέραν της ανάθεσης παροχής υπηρεσιών ιατρικής απεικόνισης (CPV 8515000-5) για τις οποίες είχε αντιστοίχως ορισθεί ως ΚΑΑ με το άρθρο 4 της υπό τροποποίηση απόφασης. Επίσης με βάση την υποβληθείσα ρύθμιση τροποποιείται το Παράρτημα Δ' της ως άνω υπουργικής απόφασης, στο οποίο πλέον διαφοροποιούνται οι αναθέτουσες αρχές που συμπεριλαμβάνονταν αρχικά στο αντίστοιχο Παράρτημα, και για λογαριασμό των οποίων θα συνάπτονται οι εν θέματι δημόσιες συμβάσεις και συμφωνίες-πλαίσιο από τη δημοσίευση της εν λόγω τροποποίησης και εφεξής. Επιπλέον ορίζεται ότι η επιλεγείσα διαγωνιστική διαδικασία θα ολοκληρωθεί έως την 31.12.2018.
Αναφορικά με τα ζητήματα που τίθενται στο υποβληθέν σχέδιο τροποποίησης υπουργικής απόφασης σημειώνεται ότι οι περιλαμβανόμενες ρυθμίσεις που αφορούν στην κεντρικοποίηση προμηθειών/υπηρεσιών των εποπτευόμενων φορέων από το Υπουργείο Υγείας αφορούν σε ζητήματα σκοπιμότητας της ρύθμισης.
Επομένως, η Αρχή εμμένει στην εκδοθείσα με αριθμό 13/2017 Γνώμη της επί του σχεδίου απόφασης του Υπουργού Υγείας με θέμα «Καθορισμός των συμβάσεων και των συμφωνιών πλαίσιο που διενεργούνται από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας ως Ε.Κ.Α.Α. για το δωδεκάμηνο που άρχεται την 1η Ιουνίου 2017 και λήγει την 31η Μαΐου 2018- Καθορισμός Κ.Α.Α. για την παροχή συγκεντρωτικών δραστηριοτήτων αγορών για το δωδεκάμηνο που άρχεται την 1η Ιουνίου 2017 και λήγει την 31η Μαΐου 2018», καθόσον ο κατ' έτος καθορισμός των συγκεκριμένων κατηγοριών συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών που συνάπτονται από την ως άνω Κεντρική Κεντρική Αρχή Αγορών ανήκει στην αρμοδιότητα της ίδιας.
Αθήνα, 27 Απριλίου 2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος
Χριστίνα Μπουσουλέγκα