Διοικητικό Έγγραφο

ΓΝΩΜΗ Γ7/2018
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(Της διαδικασίας του άρθρου 2, παράγραφος 2, περίπτωση γ΄, υποπερίπτωση γγ΄ του ν. 4013/2011)
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Στην Αθήνα σήμερα την 8η Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., και επί της οδού Κεφαλληνίας 45, όπου και τα γραφεία της, συνήλθε η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (εφεξής Αρχή) σε συνεδρίαση μετά από σχετική πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νομίμως σε όλα τα Μέλη της Αρχής.
Από τα προσκληθέντα Μέλη της Αρχής, παρέστησαν κατά τη συνεδρίαση τα ακόλουθα:
Πρόεδρος: Γεώργιος Καταπόδης
Αντιπρόεδρος: Χριστίνα Μπουσουλέγκα Μέλη: Κωνσταντίνος Βαρδακαστάνης
Δημήτριος Λουρίκας
Δημήτριος Σταθακόπουλος Μαρία Στυλιανίδου
Ερωφίλη Χριστοβασίλη
Τα λοιπά αναπληρωματικά μέλη, καίτοι προσκληθέντα, δεν προσήλθαν.
Γραμματέας: Μαρία Αντωνοπούλου, Π.Ε. Διοικητικού-Οικονομικού
Εισηγήτρια: Αικατερίνη Θεοδωροπούλου, Νομικός, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Κατά την διάρκεια της Συνεδρίασης παρέστησαν η εισηγήτρια Αικατερίνη Θεοδωροπούλου, η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών, Μίνα Καλογρίδου, εκ μέρους δε της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υποργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Υποστήριξης και Σχεδιασμού, Παναγιώτης Σπάθαρης καθώς και η Προϊσταμένη του Τμήματος Νομικής Υποστήριξης, Κωνσταντίνα Λιώση, οι οποίοι αποχώρησαν πριν την έναρξη της διαδικασίας ψηφοφορίας και της λήψης της απόφασης από τα Μέλη του Συμβουλίου της Αρχής.
Σχετ: Το με αριθμό πρωτ. 53745/18.05.2018 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, το οποίο υποβλήθηκε στην Αρχή στις 22.05.2018 και έλαβε αριθμό πρωτ. εισερχ. 2795, με το οποίο διαβιβάζεται σχέδιο Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.
I. Η υπό εξέταση ρύθμιση:
Με το με αριθμ. πρωτ. εισερ. Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 2795/22.05.2018 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης διαβιβάζεται σχέδιο Απόφασης του Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 20886/20-2-2017 (Φ.Ε.Κ. 663/Β’/2-3-2017) Απόφασης με θέμα ‘’Συμφωνίες πλαίσιο έτους 2017 που συνάπτονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1 β) του άρθρου 41 του ν. 4412/16»
Με το εν λόγω σχέδιο απόφασης ο Υπουργός και Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης προβαίνουν στην τροποποίηση της με αριθμ. 20886/20-2-2017 (Φ.Ε.Κ. 663/Β’/2-3-2017) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την οποία, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 41 του Ν. 4412/2016 (Α 147), έχουν καθορισθεί συγκεκριμένες κατηγορίες ειδών, για το έτος 2017, για τα οποία θα συνάπτονται υποχρεωτικά συμφωνίες πλαίσιο από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών ( Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης) καθώς και οι αναθέτουσες αρχές για τις οποίες αυτές προορίζονται.
Ειδικότερα με την υποβληθείσα ρύθμιση τροποποιείται το σημείο β) της παρ. 1 της ως άνω απόφασης σχετικά με τη δυνατότητα έκαστης αναθέτουσας αρχής, όπως αυτές αποτυπώνονται στο παράρτημα Α της υπό τροποποίηση απόφασης, να προβαίνει για την κάλυψη των αναγκών της σε σύναψη σύμβασης αξίας έως 20.000€ πλέον ΦΠΑ, μέχρι τη σύναψη της συμφωνίας πλαίσιο που προβλέπεται στην εν λόγω απόφαση. Συγκεκριμένα με το παρόν σχέδιο απόφασης τροποποιείται το ποσό των 20.000€ σε 40.000€, το οποίο και θα αποτελεί το όριο εντός του οποίου οι αναθέτουσες αρχές θα προβαίνουν στην ανάθεση σύμβασης για την κάλυψη των αναγκών τους, για την προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων προσαρμοζόμενων επί τοίχου, με κωδικό αριθμό του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις 42512200-0.
ΙΙ. Αρμοδιότητα Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Σύμφωνα με το αρ. 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. γγ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει, ορίζεται ότι: «..γγ) Οι λοιπές κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση νόμου, εξαιρουμένων των προκηρύξεων, καθώς και οι κανονισμοί άλλων δημοσίων οργάνων και αναθετουσών αρχών, όπως ιδίως οι κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 2286/ 1995, συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών εσωτερικής λειτουργίας των κατά περίπτωση αρμόδιων ελεγκτικών διοικητικών οργάνων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, κατά το μέρος που οι εν λόγω πράξεις και κανονισμοί ρυθμίζουν θέματα δημοσίων συμβάσεων, εκδίδονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρχής.
Η γνωμοδοτική αρμοδιότητα της παρούσας περίπτωσης ασκείται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση των ανωτέρω σχεδίων διατάξεων στην Αρχή, με μέριμνα του οικείου οργάνου. Με την άπρακτη παρέλευση της άνω προθεσμίας τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη της Αρχής».
Στο βαθμό που το ως άνω σχέδιο Υπουργικής Απόφασης, ως παρατίθεται κατωτέρω, περιλαμβάνει ρυθμίσεις που αφορούν, όπως προαναφέρθηκε, σε ζητήματα ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Αρχής για παροχή σύμφωνης γνώμης κατ’ άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. γγ' του ν. 4013/2011.
ΙΙΙ. Το υποβληθέν στην Αρχή σχέδιο Απόφασης του Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης έχει ως εξής:
Θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 20886/20-2-2017 (Φ.Ε.Κ. 663/Β’/2-3-2017) Απόφασης με θέμα ‘’Συμφωνίες πλαίσιο έτους 2017 που συνάπτονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1 β) του άρθρου 41 του ν. 4412/16’’».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις, ως ισχύουν:
1.1 Του Ν. 2472/1997 (Φ.Ε.Κ. 50/Α’/10-04-1997) «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».
1.2 Του Ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ. 45/Α’/9-03-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
1.3 Του Ν. 3471/2006 (Φ.Ε.Κ. 133/Α’/28-06-2006) «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών».
1.4 Του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/A’/15-09-2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων– Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
1.5 Του Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120/Α’/29-05-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις».
1.6 Του άρθρου 41 παρ. 4 του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α’/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) με το οποίο χορηγείται εξουσιοδότηση για την έκδοση της παρούσας καθώς και του άρθρου 376 παρ. 6 του ίδιου νόμου.
1.7 Του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α’/22-04-2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».
1.8 Του Π.Δ. 69/2015 (Φ.Ε.Κ. 113/A’/21-09-2015) «Διορισμός του Αλέξιου Τσίπρα του Παύλου, Αρχηγού του Κόμματος «Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς» (ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ), ως Πρωθυπουργού».
1.9 Του Π.Δ. 123/2016 (Φ.Ε.Κ. 208/Α΄/4-11-2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
1.10 Του Π.Δ. 147/2017 (Φ.Ε.Κ. 192/Α’/13-12-2017) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
1.11 Του Π.Δ. 22/2018 (ΦΕΚ 37/Α’/28-2-2018) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».
2. Τις αποφάσεις:
2.1 Την υπ’ αριθμ. 117036/17-11-2015 (Φ.Ε.Κ. 2490/Β’/19-11-2015) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με θέμα: «Με εντολή Υπουργού στο Γενικό Γραμματέα Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της ΓΓΕΠΚ του Υπουργείου».
2.2 Την υπ’ αριθμ. 137954/22-12-16 (Φ.Ε.Κ. 4515/B’/30-12-2016) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Οικονομίας με θέμα «Ρυθμίσεις για την παροχή Κεντρικών και Επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών προμηθειών και γενικών υπηρεσιών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1 β) του άρθρου 41 του ν. 4412/16».
2.3 Την υπ’ αριθμ. 20886/20-2-2017 (Φ.Ε.Κ. 663/Β’/2-3-2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Συμφωνίες πλαίσιο έτους 2017 που συνάπτονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1 β) του άρθρου 41 του ν. 4412/16».
2.4 Την υπ´ αριθμ. 142285/22-12-2017 (Φ.Ε.Κ. 699/Υ.Ο.Δ.Δ./27-12-2017) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Αποδοχή παραίτησης του γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
2.5 Την υπ’ αριθμ.. 31564/19-03-2018 (ΦΕΚ Β΄ 978/19-03-2018) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αστέριο Πιτσιόρλα».
2.6 Την υπ’ αριθμ. 49215/8-05-2018 Απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα ««Ματαίωση και επανάληψη των ηλεκτρονικών ανοικτών διαγωνισμών για την σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο (α/α 40194,2-40197,2-40200,2- 40202,2-40303,2), της Δ/ξης 3/17 για προμήθεια: Α. 664 ενεργειακών αποδοτικών κλιματιστικών μηχανημάτων διαιρούμενου τύπου & επιτοίχιας τοποθέτησης κατηγορίας 9000 Btu, Β. 951 ενεργειακών αποδοτικών κλιματιστικών μηχανημάτων διαιρούμενου τύπου & επιτοίχιας τοποθέτησης κατηγορίας 12000 Btu και Γ. 1.192 ενεργειακών αποδοτικών κλιματιστικών μηχανημάτων διαιρούμενου τύπου & επιτοίχιας τοποθέτησης κατηγορίας 18000 Btu, για κάλυψη αναγκών του Δημοσίου, συνολικού προϋπολογισμού 1.486.604,00€, χωρίς Φ.Π.Α.».
3. Την υπ΄ αριθμ. …… σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Αποφασίζουμε
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 20886/20-2-2017 (Φ.Ε.Κ. 663/Β’/2-3-2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Συμφωνίες πλαίσιο έτους 2017 που συνάπτονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1 β) του άρθρου 41 του ν. 4412/16» και αντικαθιστούμε την περίπτωση β) της παρ. 1. αυτής ως εξής:
«β) με κωδικό αριθμό του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (Κανονισμός ΕΚ 213/2008 της Επιτροπής) 42512200-0 «Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου» και συγκεκριμένα ενεργειακά αποδοτικά κλιματιστικά μηχανήματα 9000 BTU, 12000 BTU και 18000 BTU, για κάλυψη αναγκών των κεντρικών υπηρεσιών των αναθετουσών αρχών του παραρτήματος Α της παρούσης.
Μέχρι τη σύναψη της συμφωνίας πλαίσιο εκάστη αναθέτουσα αρχή του παραρτήματος Α της παρούσης δύναται να προβαίνει για την κάλυψη των αναγκών τους σε σύμβαση αξίας έως 40.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ εφαρμόζοντας τις, κατά περίπτωση, διατάξεις του ν. 4412/16.». Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ’ αριθμ. 20886/20-2-2017 (Φ.Ε.Κ. 663/Β’/2-3- 2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Συμφωνίες πλαίσιο έτους 2017 που συνάπτονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1 β) του άρθρου 41 του ν. 4412/16».
Η παρούσα Απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Α. ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ι. ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ
IV. Συναφείς διατάξεις
1. Στο Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16-Διορθ.Σφαλμ. Στα ΦΕΚ-200 Α/24-10-16 και ΦΕΚ-206 Α/3-11-16) : “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” προβλέπονται σχετικώς τα κάτωθι:
Άρθρο 2 – Ορισμοί (άρθρο 2 και άρθρο 33 παρ. 1 εδάφιο 6' της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Για τους σκοπούς του παρόντος εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:
[...] 8) ως «δημόσιες συμβάσεις προμηθειών» και ως «συμβάσεις προμηθειών» νοούνται οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την αγορά, τη χρηματοδοτική μίσθωση, τη μίσθωση ή τη μίσθωση-πώληση, με ή χωρίς δικαίωμα αγοράς, προϊόντων. Μια σύμβαση προμηθειών μπορεί να περιλαμβάνει, παρεμπιπτόντως, εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης,
[…] 18) ως «εθνικές κεντρικές αρχές αγορών» (ΕΚΑΑ) νοούνται οι ΚΑΑ οι οποίες, πέραν των ανωτέρω, είναι επιπλέον αρμόδιες για τον εθνικό σχεδιασμό, προγραμματισμό, καθώς και συντονισμό κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών όλων των λοιπών ΚΑΑ.
Άρθρο 41 - Ειδικές ρυθμίσεις σχετικά με τις κεντρικές δραστηριότητες αγορών και τον προγραμματισμό δημοσίων συμβάσεων
1. Λειτουργούν ως ΕΚΑΑ, υπό την έννοια της περίπτωσης 18 της παραγράφου 1 του άρθρου 2:
[...] β) η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών (ΓΔΔΣ και Π) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΓΓΕ και ПК) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών, υπό την επιφύλαξη της περίπτωσης γ ' [...]
2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, δύνανται να καθορίζονται ΚΑΑ, με αρμοδιότητα την παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών είτε σε επίπεδο διαφορετικών κατηγοριών φορέων του δημόσιου τομέα, είτε βάσει τομέα ή κλάδου της αγοράς είτε κατά γεωγραφικές ενότητες της χώρας είτε με συνδυασμένη εφαρμογή των κριτηρίων αυτών. Με όμοια απόφαση καθορίζονται ειδικότερα θέματα, αντίστοιχα με αυτά των παραγράφων 3 και 4, για την παροχή συγκεντρωτικών δραστηριοτήτων αγορών από ΚΑΑ, για τους τομείς και αναθέτουσες αρχές ευθύνης τους, κατά τις κείμενες διατάξεις.
[...] 4. 4. Με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ, καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της απόφασης της παραγράφου 3:
α) οι κατ’ έτος συγκεκριμένες κατηγορίες συμβάσεων, συμφωνιών πλαίσιο και δυναμικών συστημάτων αγορών που συνάπτονται υποχρεωτικά, από τις ΕΚΑΑ, καθώς και οι αναθέτουσες αρχές για τις οποίες προορίζονται,
β) οι κατ’ έτος επιμέρους συμβάσεις οι οποίες εξαιρούνται από την αρμοδιότητα των ΕΚΑΑ, πέραν των συμβάσεων που έχουν ήδη εξαιρεθεί από την αρμοδιότητα των ΕΚΑΑ δυνάμει της απόφασης της παραγράφου 3.
Η απόφαση της παρούσας παραγράφου εκδίδεται κατόπιν γνώμης:
α) του Τεχνικού Συμβουλίου της ΕΚΑΑ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1, για τα θέματα αρμοδιότητας αυτής,
β) της επιτροπής της παραγράφου 5 για τα θέματα αρμοδιότητας της ΕΚΑΑ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 και
γ) της επιτροπής της παραγράφου 5 για τα θέματα αρμοδιότητας της ΕΚΑΑ της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1..[...]
2. Στα άρθρα 4 παρ. 2 και 3 και 5 παρ. 8 της υπ' αριθμ. 137954/2016 (ΦΕΚ Β' 4515/2016) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης “Ρυθμίσεις για την παροχή Κεντρικών και Επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών προμηθειών και γενικών υπηρεσιών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1 β) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016.” προβλέπονται σχετικώς τα κάτωθι:
Άρθρο 4 “Κατηγορίες προμηθειών και γενικών υπηρεσιών”
[...] 2. Οι συμβάσεις των επιμέρους προμηθειών/γενικών υπηρεσιών και κατηγοριών της παρούσης, που ομαδοποιούνται και συνάπτονται ετησίως από την ΓΔΔΣΠ, καθώς και οι Αναθέτουσες Αρχές για τις οποίες προορίζονται, καθορίζονται δυνάμει της υπουργικής απόφασης της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016.
3. Με την επιφύλαξη της παρ 1 του άρθρου 7 της παρούσης, οι Αναθέτουσες αρχές προσφεύγουν υποχρεωτικά στη ΓΔΔΣΠ για την κάλυψη των αναγκών τους σε προμήθειες και γενικές υπηρεσίες του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 5 “Κατηγορίες συμβάσεων που εξαιρούνται δυνάμει του εδαφίου Γ΄ της παρ. 3 του αριθμ. 41 ν. 4412/2016”
Από την αρμοδιότητα της ΓΔΔΣΠ για την παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών εξαιρούνται οι κάτωθι κατηγορίες δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών που:
[...]8. Αφορούν στην κάλυψη των αναγκών των αναθετουσών αρχών μέχρι τη σύναψη της αντίστοιχης σύμβασης, συμφωνίας πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος από τη ΓΔΔΣΠ. Η αξία των προμηθειών και γενικών υπηρεσιών που εξαιρείται από κάθε κατηγορία σύμβασης, συμφωνίας πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος, καθορίζεται στην υπουργική απόφαση της παρ. 4 του αρ. 41 του ν. 4412/2016 και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 60.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ.
3. Στο άρθρο 1 της υπ' αριθμ. 20886/2017 (ΦΕΚ Β΄663/2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα “Συμφωνίες πλαίσιο έτους 2017 που συνάπτονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1β) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016 .” προβλέπονται σχετικώς τα κάτωθι:
“[...] 1. Τη διενέργεια από την Δ/νση Διαχείρισης και Εκτέλεσης Διαγωνιστικών Διαδικασιών της Γενικής Δ/νσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, διαγωνισμών για την σύναψη συμφωνιών πλαισίου το έτος 2017 για τις κάτωθι προμήθειες:
[...]β) με κωδικό αριθμό του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (Κανονισμός ΕΚ 213/2008 της Επιτροπής) 42512200-0 «Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου» και συγκεκριμένα ενεργειακά αποδοτικά κλιματιστικά μηχανήματα 9000 BTU, 12000 BTU και 18000 BTU, για κάλυψη αναγκών των κεντρικών υπηρεσιών των αναθετουσών αρχών του παραρτήματος Α της παρούσης. Μέχρι τη σύναψη της συμφωνίας πλαίσιο εκάστη αναθέτουσα αρχή του παραρτήματος Α της παρούσης δύναται να προβαίνει για την κάλυψη των αναγκών της σε σύμβαση αξίας έως 20.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ εφαρμόζοντας τις κατά περίπτωση, διατάξεις του ν. 4412/2016 .
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
1. Υπουργείο Εσωτερικών (εκτός των Αρχηγείων της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος).
2. Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.
3. Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.
4. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (εκτός των Γενικών Επιτελείων).
5. Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
6. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
7. Υπουργείο Εξωτερικών.
8. Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
9. Υπουργείο Οικονομικών.
10. Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.
11. Υπουργείο Υγείας.
12. Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
13. Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.
14. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
15. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
16. Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής.
17. Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
18. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
19. Υπουργείο Τουρισμού.
4. Στο άρθρο 1 περ. δ) της υπ' αριθμ. 41075/2018 (ΦΕΚ Β΄1419/2018) Απόφασης του Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα “Συμφωνίες- πλαίσιο έτους 2018 που συνάπτονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1 β) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016.” προβλέπονται σχετικώς τα κάτωθι:
1. Τη διενέργεια από τη Δ/νση Διαχείρισης και Εκτέλεσης Διαγωνιστικών Διαδικασιών της Γενικής Δ/νσης Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης διαγωνισμών για την σύναψη συμφωνιών-πλαίσιο έτους 2018 για τις κάτωθι προμήθειες:
[...] δ) με κωδικό αριθμό του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (Κανονισμός ΕΚ 213/2008 της Επιτροπής) 42512200-0 «Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου» και συγκεκριμένα ενεργειακά αποδοτικά κλιματιστικά μηχανήματα 9000 BTU, 12000 BTU και 18000 BTU, για κάλυψη αναγκών των αναθετουσών αρχών του παραρτήματος Δ της παρούσης. Μετά την έκδοση της παρούσης και έως τη σύναψη της συμφωνίας- πλαίσιο, εκάστη προαναφερόμενη αναθέτουσα αρχή της παρ. 1 δ) δύναται να προβαίνει για την κάλυψη των αναγκών έτους 2018, σε σύμβαση αξίας έως 20.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ εφαρμόζοντας τις κατά περίπτωση διατάξεις του ν. 4412/2016.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ
1. Γενικό Επιτελείο Στρατού
2. Γενικό Επιτελείο Ναυτικού
3. Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας
4. Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας
5. Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος
6. Οδικές Συγκοινωνίες ΑΕ
V. Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Με την υπ' αριθμ. 20886/2017 (ΦΕΚ Β΄663/2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα “Συμφωνίες πλαίσιο έτους 2017 που συνάπτονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1β) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016.” καθορίστηκαν, με βάση την εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 41 του Ν. 4412/2016, συγκεκριμένες κατηγορίες συμβάσεων για προμήθεια αγαθών για το έτος 2017, που θα συναφθούν υποχρεωτικά από την Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την ιδιότητά της ως ΕΚΑΑ, με συμφωνία πλαίσιο, καθώς και οι συγκεκριμένες υπηρεσίες των αναθετουσών αρχών για τις οποίες προορίζονται (σχετική η υπ' αριθμ. 1/2017 Γνώμη της Αρχής) .
Σημειώνεται ότι, μετά την έκδοση της με αριθμό 1/2017 σύμφωνης γνώμης της Αρχής η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης απηύθυνε στην Αρχή το με αριθμ. πρωτ. 15938/08.02.2017 (αριθμ. πρωτ. ΕΑΑΔΗΣΥ 993/08.02.2017 ) έγγραφο αίτημά της, με το οποίο αιτήθηκε την παροχή σύμφωνης γνώμης για τη διαγραφή “από το σχέδιο την εν λόγω υπουργικής απόφασης του εδαφίου ε) της παρ. 1 και του αντίστοιχου Παραρτήματος Γ, που αφορούν τη διενέργεια [...] διαγωνισμού για τη σύναψη συμφωνίας πλαισίου το έτος 2017 για “Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίου”. Επισημαίνεται ότι στο υποβληθέν σχέδιο υπουργικής απόφασης στην Αρχή συμπεριλαμβανόταν η διενέργεια διαγωνισμού για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο για το έτος 2017, μεταξύ άλλων, και για παροχή υπηρεσιών καθαρισμού κτιρίων, για κάλυψη των αναγκών των κεντρικών υπηρεσιών των αναθετουσών αρχών του συνημμένου, στο εν λόγω σχέδιο, παραρτήματος Γ.
Σε απάντηση του ως άνω εγγράφου απεστάλη η με αριθμ. 993/20.02.2017 επιστολή του Γενικού Διευθυντή της Αρχής, με την οποία τέθηκε υπ' όψιν της αιτούσας ότι “η Αρχή εμμένει στην εκδοθείσα 1/2017 Γνώμη της επί του σχεδίου απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο «Συμφωνίες πλαίσιο έτους 2017 που συνάπτονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1 β) του άρθρου 41 του ν. 4412/16», καθόσον ο κατ' έτος καθορισμός των συγκεκριμένων κατηγοριών συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών που συνάπτονται από την ως άνω Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών ανήκει στην αρμοδιότητά της.”
VI. Επί της νομιμότητας και του περιεχομένου των προτεινόμενων ρυθμίσεων
1.Σε εφαρμογή της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016, με την οποία προβλέπεται ο καθορισμός κατ΄ έτος των συγκεκριμένων κατηγοριών συμβάσεων, συμφωνιών πλαίσιο και δυναμικών συστημάτων αγορών που συνάπτονται υποχρεωτικά, από τις ΕΚΑΑ, καθώς και οι αναθέτουσες αρχές για τις οποίες προορίζονται, εκδόθηκε η υπό τροποποίηση υπ' αριθμ. 20888/2017 υπουργική απόφαση με την οποία καθορίστηκαν οι συγκεκριμένες κατηγορίες συμφωνιών πλαίσιο, για το έτος 2017, που θα συνάπτονται υποχρεωτικά από την Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την ιδιότητά της ως ΕΚΑΑ, και οι αναθέτουσες αρχές για τις οποίες προορίζονται. Με την ως άνω ΥΑ καθορίσθηκε επίσης το ανώτατο ποσό συμβάσεων που δύναται να συνάπτει εκάστη αναθέτουσα αρχή μέχρι τη σύναψη της προβλεπόμενης, ανά είδος, συμφωνίας πλαίσιο.
Κατόπιν επικοινωνίας με το αρμόδιο Υπουργείο γνωστοποιήθηκε στην Αρχή ότι η ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία για σύναψη συμφωνίας πλαίσιο για την προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων προσαρμοζόμενων επί τοίχου (με CPV 42512200-0), με βάση τα οριζόμενα στην ως άνω ΥΑ, η οποία διενεργήθηκε κατά το έτος 2017 ματαιώθηκε, λόγω αποκλεισμού όλων των υποψηφίων οικονομικών φορέων κατά το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών, και ήδη έχει αποφασισθεί η επαναπροκήρυξη της διαγωνιστικής διαδικασίας, χωρίς αυτή να έχει εκκινήσει έως σήμερα.
Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι στο μεταξύ, κατόπιν της υπ' αριθμ Γ1/2018 εν μέρει σύμφωνης γνώμης της Αρχής, εκδόθηκε η υπ' αριθμ. πρωτ. 41075/2018 (ΦΕΚ Β' 1419) Απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα “Συμφωνίεςπλαίσιο έτους 2018 που συνάπτονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1 β) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016” με την οποία καθορίσθηκαν, για το έτος 2018, τα είδη για τα οποία έχει αποφασισθεί η διενέργεια από τη Δ/νση Διαχείρισης και Εκτέλεσης Διαγωνιστικών Διαδικασιών της Γενικής Δ/νσης Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης διαγωνισμών για την σύναψη συμφωνιών-πλαίσιο, οι εξαιρούμενες συμβάσεις καθώς και το ανώτατο ποσό συμβάσεων που δύναται να συνάπτει εκάστη αναθέτουσα αρχή για την κάλυψη των αναγκών της, μέχρι τη σύναψη της προβλεπόμενης, ανά είδος, συμφωνίας πλαίσιο.
Μεταξύ των εκεί συμπεριλαμβανόμενων ειδών είναι και η προμήθεια «Κλιματιστικών μηχανημάτων προσαρμοζόμενων επί τοίχου» και συγκεκριμένα ενεργειακά αποδοτικών κλιματιστικών μηχανημάτων 9000 BTU, 12000 BTU και 18000 BTU, για κάλυψη αναγκών των αναθετουσών αρχών του Παραρτήματος Δ’ που συμπεριλαμβάνεται στην εν λόγω απόφαση, και οι οποίες είναι διαφορετικές από τις αντίστοιχες της υπ' αριθμ. 20888/2017 όμοιας απόφασης.
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι, κατά τη βούληση του εθνικού νομοθέτη, οι συμβάσεις και συμφωνίες πλαίσιο οι οποίες θα συνάπτονται υποχρεωτικά από τις ΕΚΑΑ καθορίζονται ετησίως, κατόπιν επικαιροποίησης των σχετικών στοιχείων, ώστε οι εν λόγω υπουργικές αποφάσεις να ανταποκρίνονται και αντιστοιχούν χρονικά με τους εγκεκριμένους προϋπολογισμούς, τις πιστώσεις και τον ετήσιο προγραμματισμό προμηθειών -υπηρεσιών εκάστης αναθέτουσας αρχής και να αποφεύγονται, με αυτόν τον τρόπο, προβλήματα εφαρμογής των κανόνων δημοσίου λογιστικού.
Τα ανωτέρω αποτυπώνονται ρητά και στην υπ' αριθμ. πρωτ. 41075/2018 (ΦΕΚ Β' 1419) ισχύουσα για το έτος 2018 Απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα “Συμφωνίες- πλαίσιο έτους 2018 που συνάπτονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1 β) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016” σύμφωνα με την οποία “Οι σχετικές διαγωνιστικές διαδικασίες θα εκκινήσουν μεν εντός του έτους 2018 αλλά αφορούν στην κάλυψη αναγκών από το έτος 2019 και εφεξής”.
Στο σημείο αυτό επισημαίνεται επιπλέον ότι κάθε διαγωνισμός θεωρείται νέος και αυτοτελής, ακόμα και στην περίπτωση που αφορά σε επανάληψη προηγούμενου, και επομένως ο σχεδιασμός έκαστης διαγωνιστικής διαδικασίας θα πρέπει να υλοποιείται με βάση το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο που ισχύει κατά το χρόνο προκήρυξης της, λαμβανομένου υπ' όψιν και του άρθρου 61 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του οποίου, ως χρόνος έναρξης της ανοικτής διαδικασίας νοείται η ημερομηνία αποστολής της σχετικής προκήρυξης σύμβασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ένωσης.
Κατά συνέπεια, λαμβανομένου υπόψη ότι έχει ήδη εκδοθεί για το έτος 2018 νέα ΥΑ (υπ' αριθμ. πρωτ. 41075/2018 (ΦΕΚ Β' 1419), η οποία αφορά, μεταξύ άλλων και στην προμήθεια «Κλιματιστικών μηχανημάτων προσαρμοζόμενων επί τοίχου» και συγκεκριμένα ενεργειακά αποδοτικών κλιματιστικών μηχανημάτων 9000 BTU, 12000 BTU και 18000 BTU, για κάλυψη αναγκών συγκεκριμένων αναθετουσών αρχών, θα μπορούσε να εξεταστεί η περίπτωση αντί της προτεινόμενης τροποποίησης της προηγούμενης ΥΑ έτους 2017, η μεταβολή του ποσού, η οποία επιδιώκεται με την υπό εξέταση τροποποίηση, να ενταχθεί στην ισχύουσα, για το έτος 2018 , Υπουργική Απόφαση, και να συμπεριληφθούν σε αυτή τα είδη και οι αναθέτουσες αρχές καθώς και οι εξαιρούμενες συμβάσεις που δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ΕΚΑΑ.
2. Καταληκτικά σημειώνεται δε ότι η διατύπωση της υπό τροποποίηση ρύθμισης όπως έχει συμπεριληφθεί στο υποβληθέν σχέδιο ήτοι “Μέχρι τη σύναψη της συμφωνίας πλαίσιο εκάστη αναθέτουσα αρχή του παραρτήματος Α της παρούσης δύναται να προβαίνει για την κάλυψη των αναγκών τους σε σύμβαση αξίας έως 40.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ εφαρμόζοντας τις, κατά περίπτωση, διατάξεις του ν. 4412/16” δύναται να δημιουργήσει σύγχυση στις αναθέτουσες αρχές και τους εφαρμοστές της κανονιστικής αυτής διάταξης, καθώς δεν αποτυπώνεται με σαφήνεια αν αυτό το ποσό αφορά μόνο το έτος 2017 ή αθροιστικά και το 2018 ή αν το τελικό όριο εντός του οποίου οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να προβαίνουν στην ανάθεση σύμβασης για την κάλυψη των αναγκών τους είναι συνολικά 60.000€ (ήτοι 20.000 πλέον 40.000).
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, η Αρχή αποφασίζει ομόφωνα την παροχή σύμφωνης γνώμης επί του υποβληθέντος σχεδίου Απόφασης του Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 20886/20-2-2017 (Φ.Ε.Κ. 663/Β’/2-3-2017) Απόφασης με θέμα ‘’Συμφωνίες πλαίσιο έτους 2017 που συνάπτονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1 β) του άρθρου 41 του ν. 4412/16», σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ.γ (γγ) του ν.4013/2011, σύμφωνα με τις ανωτέρω παρατηρήσειςπροτεινόμενες βελτιώσεις και για τους λόγους που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση.
Αθήνα, 8 Ιουνίου 2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Καταπόδης