Διοικητικό Έγγραφο

ΓΝΩΜΗ Γ9/2018
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(του αρ. 2, παρ. 2, περ. γ', υποπερ. γγ' του ν. 4013/2011)
Στην Αθήνα σήμερα την 19η Ιουνίου τoυ έτoυς δύo χιλιάδες δεκαοκτώ (2018) ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και επί της οδού Κεφαλληνίας 45, στην Αθήνα, όπου και τα γραφεία της, συνήλθε η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (εφεξής Αρχή) σε συνεδρίαση μετά από σχετική πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νομίμως σε όλα τα Μέλη της Αρχής.
Από τα προσκληθέντα μέλη της Αρχής παρέστησαν κατά την συνεδρίαση τα ακόλουθα:
1. Αντιπρόεδρος : Χριστίνα Μπουσουλέγκα (Προεδρεύουσα)
2. Μέλη: Δημήτριος Σταθακόπουλος Μαρία Στυλιανίδου Ερωφίλη Χριστοβασίλη
Ο Πρόεδρος της Αρχής, Γεώργιος Καταπόδης δεν παρέστη λόγω δικαιολογημένου υπηρεσιακού κωλύματος.
Δεν γεννήθηκε δε λόγος προσκλήσεως αναπληρωματικών μελών, λόγω εμφανούς απαρτίας του Συμβουλίου.
Γραμματέας: Μαρία Αντωνοπούλου, Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού.
Εισηγήτρια: Ελένη Σταθοπούλου, Νομικός, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης παρέστησαν η εισηγήτρια, Ελένη Σταθοπούλου, η Προϊσταμένη του Τμήματος Γνωμοδοτήσεων, Χριστίνα Καξιρή, εκ μέρους δε του Υπουργείου Εσωτερικών, η Μαργαρίτα Σύρκου, συνεργάτης του Υπουργού Εσωτερικών, ο Γιάννης Ξενούλης, Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών καθώς και ο Μάκης Πολυκαλάς, Μηχανικός,στέλεχος του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, οι οποίοι αποδεσμεύτηκαν πριν την έναρξη της διαδικασίας ψηφοφορίας και της λήψης της απόφασης από τα Μέλη του Συμβουλίου της Αρχής.
Θέμα: Διατύπωση γνώμης της Αρχής σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ’ υποπερ. (γγ) του ν.4013/2011 επί σχεδίου Κοινής Αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Μεταφορά Μαθητών Δημόσιων Σχολείων από τις Περιφέρειες»
Ι. Η υπό εξέταση ρύθμιση
Με το υπ’αριθμ. πρωτ. 23702/29.05.2018 (αρ. πρωτ. ΕΑΑΔΗΣΥ 2901/30.05.2018) έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα «Διαβίβαση σχεδίου Κοινής Υπουργικής Απόφασης για γνωμοδότηση» υποβλήθηκε στην Αρχή σχέδιο Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Μεταφορά Μαθητών Δημόσιων Σχολείων από τις Περιφέρειες», με την οποία αντικαθίσταται η ισχύουσα ΚΥΑ με αρ. 24001/2013 (ΦΕΚ τ. Β’ 1449/2013) και ρυθμίζεται ο τρόπος, οι όροι και οι προϋποθέσεις μεταφοράς των δικαιούμενων δωρεάν μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ζητείται η παροχή σύμφωνη γνώμης της Αρχής κατ’ άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. γγ’ του ν. 4013/2011.
ΙΙ. Το υποβληθέν στην Αρχή σχέδιο έχει ως εξής :
« Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) της παρ. 9 του άρθρου 2 του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167 Α΄) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»
β) του εδαφίου δ΄ της παρ. 24 του άρθρου 2 του Ν.2621/1998 (ΦΕΚ 136 Α΄) «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των ΤΕΙ κ.λπ.»
γ) του άρθρου 83 του ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
δ) του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) «Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
ε) του Π.Δ/τος 65/2011 (ΦΕΚ 147 Α΄) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ.λπ.»
στ) του ΠΔ 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.»
ζ) του ΠΔ 141/2017 (ΦΕΚ Α’ 180): «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών».
η) Το ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ Α’ 109), «Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων», όπως ισχύει
θ) του ΠΔ 18/2018 (ΦΕΚ Α΄ 31): «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»
ι) του ΠΔ 123/2017 (ΦΕΚ Α’ 151): «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».,
κ) του ΠΔ 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
λ) άρθρου εβδόμου και του άρθρου ενάτου του Ν.4089/2012 (ΦΕΚ 206 Α΄) «“Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μεταφορά Μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013 (ΦΕΚ 171 Α΄)” και άλλες διατάξεις».
μ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄), καθώς και του Π.Δ.113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 194 Α΄)
ν) του Ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268 Α΄) «Οργάνωση μεταφορών με λεωφορεία, κ.λπ.»
ξ) του άρθρου 1 του Ν. 2446/96 (ΦΕΚ 276 Α΄) Τροποποίηση του Ν. 711/1977 (ΦΕΚ 284 Α΄) «Περί Ειδικών Τουριστικών Λεωφορείων και άλλες διατάξεις»
ο) του N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.
π) του Ν. 3463/2006 (Α’114): Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων.
ρ) του Ν. 4070/2012 (Α’82) όπως ισχύει
σ) του Ν. 4530/2018: Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις) της ΚΥΑ 24001/13: Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων και Περιφερειών
τ) της ΥΑ 17910/1225/14 (ΦΕΚ 2129 Β/04-08-2014): «Προδιαγραφές ζωνών ασφαλείας, καθισμάτων και αγκυρώσεων ζωνών – καθισμάτων σε σχολικά λεωφορεία και διατάξεις μεταφοράς μαθητών».
υ) της ΥΑ Υ1α/76785/12.10.17 (ΦΕΚ 3758 Β/25-10-2017): «Ιατρικός έλεγχος προσωπικού, διατροφή και κανόνες υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων στους δημόσιους και ιδιωτικούς βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς».
φ) της ΥΑ Α79574/5488/16 (ΦΕΚ 4587Β/27-12-2017): «Ιατρικό πιστοποιητικό της παραγράφου 4 του άρθρου 95 του ν.4070/2012 (Α΄ 82) για τη χορήγηση ή ανανέωση ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου και την οδήγηση ολικώς εκμισθωμένου Επιβατηγού Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) αυτοκινήτου κατά το ν. 4093/2012 (Α΄ 222) για τις ζώνες ασφαλείας».
χ) της ΥΑ 2/45552/0026-2.4.2001: Καθορισμός δικαιολογητικών δαπανών του Δημοσίου για μεταφορά μαθητών Π/θμιας-Δ/θμιας Εκπαίδευσης.
2. Τις βεβαιώσεις δέσμευσης πιστώσεων των οικείων Περιφερειών που εκδίδονται για την άσκηση της αρμοδιότητας της μεταφοράς μαθητών.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 170.000.000,00 € περίπου σε βάρος του προϋπολογισμού των οικείων Περιφερειών, η οποία θα καλύπτεται από τους αποδιδόμενους σε αυτές Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δικαιούμενοι δωρεάν μεταφοράς
1. Οι Περιφέρειες μεταφέρουν δωρεάν τους μαθητές πρωτοβάθμιας (α’ και β’ προσχολικής ηλικίας και Δημοτικού) και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δημόσιων σχολείων, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται ως κάτωθι :
Η ελάχιστη απόσταση της κατοικίας του μαθητή από την σχολική μονάδα, πάνω από την οποία ο μαθητής δικαιούται δωρεάν μεταφορά, προσδιορίζεται ως εξής:
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α. για μεταφορές μαθητών με ειδικά μαθητικά δελτία (ΕΜΔ) και ίδια μέσα των Περιφερειών και των Δήμων
α. 1200 μέτρα για μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από την Δ’ τάξη του δημοτικού
β. 2500 μέτρα για μαθητές Γυμνασίων
γ. 4000 μέτρα για μαθητές Λυκείων, ΕΠΑΛ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Β. για μεταφορές μαθητών με δημόσια σύμβαση υπηρεσιών α. 1200 μέτρα για μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης β. 3000 μέτρα για μαθητές Γυμνασίων
γ. 5000 μέτρα για μαθητές Λυκείων, ΕΠΑΛ
Οι μαθητές εγγράφονται σε σχολική μονάδα σύμφωνα με τη χωροταξική κατανομή των αρμόδιων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, βάσει των διατάξεων του Π.Δ/τος 79/2017 και της υπουργικής απόφασης με αριθ. 10645/ΓΔ4/22.1.2018 (Β΄ 120), όπως ισχύουν.
Αποκλειστικά σε περιπτώσεις που για εκπαιδευτικούς λόγους κρίνεται αναγκαία η μεταφορά μαθητή σε σχολείo εκτός της προβλεπόμενης χωροταξικής κατανομής, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 95030/ΓΔ4/15.06.2017 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, η μεταφορά καθορίζεται με απόφαση:
α) του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης όταν πρόκειται για μεταφορά μαθητή από διαφορετικές όμορες Περιφερειακές και Δημοτικές ενότητες, εντός της ίδιας Περιφέρειας, λαμβάνοντας υπόψη:
1) Τη χιλιομετρική απόσταση του τόπου κατοικίας του μαθητή μέχρι το σχολείο υποδοχής,
2) Άλλους παράγοντες που δυσχεραίνουν τη μεταφορά εντός της περιφερειακής ή δημοτικής ενότητας,
β) του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η Διεύθυνση Εκπαίδευσης που εποπτεύει το σχολείο υποδοχής, όταν πρόκειται για μεταφορά μαθητή μεταξύ δύο όμορων Περιφερειών, λαμβάνοντας υπόψη:
1) Τη χιλιομετρική απόσταση του τόπου κατοικίας του μαθητή μέχρι το σχολείο υποδοχής,
2) Άλλους παράγοντες που δυσχεραίνουν τη μεταφορά εντός της Περιφέρειας και
3) Τη σύμφωνη γνώμη του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης του τόπου κατοικίας του/των μαθητή/των εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του Διευθυντή του σχολείου υποδοχής.
Για την έκδοση της απόφασης απαιτείται αίτημα του Διευθυντή του σχολείου υποδοχής προς τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης μέσω του αρμοδίου Διευθυντή Εκπαίδευσης.
Το κόστος μεταφοράς των μαθητών, καθώς και τις προβλεπόμενες διαδικασίες αναλαμβάνει η Περιφερειακή Ενότητα, στην οποία έχει έδρα το σχολείο υποδοχής των μαθητών.
Για τη μεταφορά μαθητή εκτός χωροταξικής κατανομής εντός της ίδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης για εξαιρετικά σοβαρούς εκπαιδευτικούς λόγους, η μεταφορά καθορίζεται με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης.
Εάν η μεταφορά των μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δημοσίων σχολείων δεν είναι εφικτή με δημόσια συγκοινωνία ή με ίδια μέσα των Περιφερειών και των Δήμων, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου δεκάτου εβδόμου (ν. 4286/2014 -ΦΕΚ Α’ 194) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 63 (ν.4415/2016), επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση και έπειτα από σύμφωνη γνώμη επιτροπής, στην οποία μετέχει από ένας εκπρόσωπος της οικείας περιφερειακής ενότητας, της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης και του οικείου οργανισμού δημόσιας συγκοινωνίας υπό την Προεδρία του Περιφερειάρχη ή του αρμόδιου κατά περίπτωση Αντιπεριφερειάρχη, η υπέρβαση των χιλιομετρικών αποστάσεων που τίθεται στην εν λόγω ΚΥΑ, υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό κόστος της μεταφοράς μαθητών της οικείας περιφερειακής ενότητας, δεν υπερβαίνει το αντίστοιχο της περσινής σχολικής χρονιάς.
Μαθητές οι οποίοι έχουν ήδη ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και εγγράφονται εκ νέου σε οποιοδήποτε σχολείο, εξαιρούνται της δωρεάν μεταφοράς. Μαθητές οι οποίοι εγγράφονται σε πολυθέσια σχολεία, ενώ χωροταξικά ανήκουν σε ολογοθέσια σχολεία, εξαιρούνται της δωρεάν μεταφοράς. Οι μαθητές της Α’ τάξης των ΕΠΑΛ δικαιούνται μεταφοράς για το πλησιέστερο στον τόπο κατοικίας τους ΕΠΑΛ, ενώ οι μαθητές της Β και της Γ τάξης των ΕΠΑΛ δικαιούνται μεταφοράς για το πλησιέστερο στον τόπο κατοικίας τους ΕΠΑΛ που διαθέτει τον τομέα ή την ειδικότητα της επιλογής τους.
2. Οι σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου δικαιούμενοι μεταφοράς μαθητές, με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου, μεταφέρονται με τα οριζόμενα στο κεφ. Α του άρθρου 2 της παρούσας, εφόσον η συνολική απόσταση η οποία περιλαμβάνει την απόσταση των κατοικιών των μαθητών έως τη στάση επιβίβασης και την απόσταση της στάσης αποβίβασης έως τη σχολική μονάδα υπερβαίνει τα όρια που θέτει η παρ.1.περ. Α του παρόντος άρθρου.
3. Η μεταφορά των μαθητών των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) από τον τόπο διαμονής τους ή από συγκεκριμένο τόπο συγκέντρωσής τους, στο σχολείο που φοιτούν και αντίστροφα πραγματοποιείται χωρίς τους χιλιομετρικούς περιορισμούς της παρ.1 του παρόντος άρθρου. Οι ανωτέρω μαθητές μεταφέρονται με τα ίδια μέσα των Δήμων και των Περιφερειών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφ. Β του άρθρου 2 και εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό ή κρίνεται οικονομικά ασύμφορο από πλευράς κόστους, τότε μεταφέρονται με δημόσια σύμβαση υπηρεσιών, σύμφωνα με το κεφ. Γ του ιδίου άρθρου.
4. Η μεταφορά των μαθητών των μουσικών σχολείων που μεταφέρουν βαριά και ογκώδη μουσικά όργανα, από τον τόπο διαμονής τους ή από συγκεκριμένο τόπο συγκέντρωσής τους στο σχολείο που φοιτούν και αντίστροφα δύναται να πραγματοποιείται χωρίς τους χιλιομετρικούς περιορισμούς της παρ.1 του παρόντος άρθρουυπό την προϋπόθεση της επιλογής του πλησιέστερου της περιοχής του μαθητή αντίστοιχου σχολείου, όπως καθορίζεται από την αντίστοιχη Διεύθυνση Εκπαίδευσης.Για τους μαθητές των μουσικών σχολείων που δεν μεταφέρουν βαριά και ογκώδη μουσικά όργανα, η δωρεάν μεταφορά από τον τόπο διαμονής τους στο σχολείο και αντίστροφα, ισχύει υπό τον χιλιομετρικό περιορισμό των 1500 μέτρων και άνω και σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 2 (παρ.1). Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας βεβαιώνει τη μεταφορά βαρέων και ογκωδών μουσικών οργάνων.
5. Η μεταφορά των μαθητών για την εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης, στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, από τις σχολικές μονάδες προς τα κολυμβητήρια και αντίστροφα πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τους χιλιομετρικούς περιορισμούς της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, με ανώτατο . Οι ανωτέρω μαθητές μεταφέρονται είτε με τα ίδια μέσα των Δήμων είτε των Περιφερειών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφ. Β του άρθρου 2 της παρούσας είτε, εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό ή κρίνεται οικονομικά ασύμφορο από πλευράς κόστους, με δημόσια σύμβαση υπηρεσιών, σύμφωνα με το κεφ. Γ του ιδίου άρθρου».
Άρθρο 2
Διαδικασία μεταφοράς μαθητών
1. Οι δικαιούμενοι δωρεάν μεταφοράς μαθητές μεταφέρονται με τους παρακάτω οριζόμενους κατά σειρά προτεραιότητας τρόπους (κεφ. Α,Β,Γ).
Η σειρά προτεραιότητας δεν ισχύει στην περίπτωση κατά την οποία συντρέχουν λόγοι οικονομικότητας, υπό την προϋπόθεση της πλήρους τεκμηρίωσης της παρέκκλισης αυτής και της υποχρέωσης προσκόμισης των βεβαιώσεων όπως ορίζονται στο άρθρο 7.
Η μεταφορά των μαθητών μπορεί να οργανώνεται και με συνδυασμό των παρακάτω οριζόμενων τρόπων (κεφ Α,Β,Γ). Για τους μαθητές οι οποίοι δε δύνανται αιτιολογημένα να μεταφερθούν με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 3.
2. Η διαδικασία μεταφοράς μαθητών οργανώνεται με βάση τα στοιχεία των μαθητών του τρέχοντος έτους καθώς και τις αναμενόμενες αποχωρήσεις και νέες εγγραφές.
3. Η διαδικασία της μεταφοράς μαθητών μπορεί να οργανώνεται και ανά περιφερειακή ενότητα.
4. Για τους μαθητές οι οποίοι λόγω της διάρθρωσης του προγράμματος σπουδών προσέρχονται ή αποχωρούν σε διαφορετικές ώρες από τους υπολοίπους, θεωρείται ότι υφίσταται συμπληρωματική ανάγκη αντιμετώπισης της μεταφοράς τους, ανεξάρτητα από τον τρόπο μεταφοράς τους, εφόσον υποχρεώνονται να περιμένουν περισσότερο των εξήντα (60) λεπτών έως το επόμενο δρομολόγιο.
5. Αρμόδια περιφέρεια για τη μεταφορά μαθητών ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας και του τρόπου μεταφοράς τους (κεφ. Α, Β, Γ) θεωρείται η περιφέρεια εντός των ορίων της οποίας βρίσκεται το σχολείο στο οποίο οι μαθητές μεταφέρονται.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α:
Μεταφορά μαθητών με δημόσια συγκοινωνία
1. Οι Περιφέρειες μεταφέρουν τους μαθητές, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του προηγούμενου άρθρου με δημόσια αστική και υπεραστική συγκοινωνία ή με δημοτική συγκοινωνία. Ως δημόσια συγκοινωνία νοούνται τα αστικά και υπεραστικά μέσα όπως η Ο.ΣΥ. Α.Ε., ο Ο.Α.Σ.Θ., τα Κ.Τ.Ε.Λ., τα τρένα και λεωφορεία του Ο.Σ.Ε. όπως επίσης και τα θαλάσσια συγκοινωνιακά μέσα.
2. Οι μαθητές οι οποίοι μεταφέρονται δωρεάν με τη δημόσια αστική και υπεραστική συγκοινωνία εφοδιάζονται με ΕΜΔ η μορφή του οποίου περιέχει υποχρεωτικά κατ΄ ελάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:
«ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ
201..- 201..
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Συγκοινωνιακός Φορέας ……………………..
Τ.Σ. Ειδικό Μαθητικό Δελτίο Νο …………………...
ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΟΝΟΜΑ:
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ:
ΣΧΟΛΕΙΟ:
ΤΑΞΗ Α.Μ.Μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ:
ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΜΟΝΗ :………………………..
ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΜΕΤ’ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ:………………………………….........
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΦΟΡΕΑ»
3. Η αξία του ΕΜΔ υπολογίζεται στο ύψος του 50% της τιμής του κανονικού εισιτηρίου της διαδρομής (μονή ή μετ’ επιστροφής) της οποίας κάνει χρήση ο μαθητής.
Ως μονή διαδρομή ορίζεται είτε η διαδρομή του μαθητή από το σημείο επιβίβασης στο μεταφορικό μέσο έως την έδρα της σχολικής μονάδας, είτε η διαδρομή από την έδρα της σχολικής μονάδας προς το σημείο αποβίβασης.
Ως διαδρομή μετ’ επιστροφής ορίζεται η διαδρομή του μαθητή από το σημείο επιβίβασης έως την έδρα της σχολικής μονάδας και την επιστροφή του από την έδρα της σχολικής μονάδας στο σημείο αποβίβασης.
Σε περίπτωση όπου ο συγκοινωνιακός φορέας δεν είναι το ΚΤΕΛ, αλλά εκμεταλλευτής μικροσυγκοινωνίας ή θαλάσσιο μεταφορικό μέσο, η αξία του ΕΜΔ υπολογίζεται στο ολόκληρο της τιμής του εισιτηρίου.Οι μαθητές σε κάθε περίπτωση δεν επιβαρύνονται με την καταβολή οιουδήποτε κομίστρου. Τα ΕΜΔ αναγράφουν στο πεδίο Διαδρομή εάν είναι μονή ή μετ’ επιστροφής, ώστε να αποζημιώνονται ανάλογα οι συγκοινωνιακοί φορείς. Σε περίπτωση που ο μαθητής που διαθέτει ΕΜΔ μονής διαδρομής, και κάνει χρήση της διαδρομής μετ’ επιστροφή, τότε θα καταβάλλει ο ίδιος το 50% της τιμής του κανονικού εισιτηρίου για τη διαδρομή που δεν αναγράφεται στο ΕΜΔ. Η εκτύπωση των ΕΜΔ γίνεται με φροντίδα και δαπάνη της αρμόδιας Περιφέρειας.
Η αξία των ΕΜΔ μπορεί να υπολογίζεται και σε ύψος κατώτερο του 50% της τιμής του κανονικού εισιτηρίου εφόσον ο συγκοινωνιακός φορέας συναινεί προς τούτο. Στους δικαιούχους δωρεάν μεταφοράς μαθητές αντί των ΕΜΔ μπορούν να χορηγούνται κάρτες απεριόριστων διαδρομών για τη διάρκεια του σχολικού έτους με την υπογραφή σχετικής σύμβασης μεταξύ του συγκοινωνιακού φορέα και της Περιφέρειας και κόστος κατώτερο της μεταφοράς τους από και προς τη σχολική μονάδα σύμφωνα με τη διαδικασία των ΕΜΔ.
4. Η συμπλήρωση, θεώρηση και χορήγηση των ΕΜΔ στους δικαιούχους μαθητές γίνεται από την αρμόδια Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην αρχή κάθε διδακτικού έτους, σύμφωνα με τις καταστάσεις των μαθητών που θα μεταφερθούν με δημόσια συγκοινωνία, τις οποίες αποστέλλει η Περιφέρεια. Τα ΕΜΔ, πριν τη χορήγησή τους, θεωρούνται από τον αρμόδιο συγκοινωνιακό φορέα ή από τον εκμεταλλευτή μικροσυγκοινωνίας, ή του πλησιέστερου σταθμού του ΟΣΕ, ή της πλησιέστερης λιμενικής αρχής κατά περίπτωση.
5. Το ΕΜΔ ισχύει μόνο κατά τις μέρες και ώρες λειτουργίας του σχολείου, καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, για όλα τα απαραίτητα συγκοινωνιακά μέσα για τη μετάβαση ή και επιστροφή του μαθητή και χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον κάτοχό του.
6. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης καταστροφής ή απώλειας του ΕΜΔ κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους εκδίδεται νέο ΕΜΔ.
7. Μετά τη λήξη των μαθημάτων, ή των εξετάσεων κάθε σχολικού έτους, ή μετά τη λήξη των εισαγωγικών εξετάσεων για πρόσβαση στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα ΕΜΔ κατατίθενται υποχρεωτικά από τους κατόχους τους στο διευθυντή του σχολείου ο οποίος μεριμνά για την καταστροφή τους. Σε κάθε περίπτωση οι αρμόδιες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ενημερώνουν τους συγκοινωνιακούς φορείς για το πέρας του σχολικού έτους.
8. Μαθητές οι οποίοι είναι κάτοχοι ΕΜΔ και διακινούνται τις ημέρες ή ώρες μη λειτουργίας των σχολείων υποχρεούνται να καταβάλουν το 50% της κανονικής τιμής του εισιτηρίου της διαδρομής που διανύουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Β.Δ/τος 306/1973 (ΦΕΚ 90 Α΄).
9. Στην περίπτωση διακοπής του δικαιώματος δωρεάν μεταφοράς του μαθητή στο σχολείο, ο διευθυντής τροποποιεί τις αντίστοιχες καταστάσεις που υποβάλει στην Περιφέρεια, ενημερώνοντας παράλληλα τον οικείο συγκοινωνιακό φορέα, και επιστρέφει το ΕΜΔ στην Περιφέρεια.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β:
Μεταφορά μαθητών με ίδια μέσα των Περιφερειών και των Δήμων
1. Προϋποθέσεις
Οι μαθητές μεταφέρονται από τις Περιφέρειες και τους Δήμους με τη χρήση των ιδιόκτητων μεταφορικών τους μέσων, εφόσον τα οχήματα τα οποία διαθέτουν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό.Οι ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού αποστέλλουν κατάλογο με τα κατάλληλα μέσα για την εξυπηρέτηση του έργου της μεταφοράς , ενώ προσδιορίζουν και βεβαιώνουν τα διαθέσιμα μέσα στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας για την οργάνωση της μεταφοράς μαθητών μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Τα στοιχεία αυτά επικαιροποιούνται μετά από αίτημα της αρμόδιας υπηρεσίας της Περιφέρειας. Με τα μέσα αυτά δεν επιτρέπεται η μεταφορά όρθιων μαθητών, άλλως επιβάλλονται οι σχετικές κυρώσεις του Κ.Ο.Κ. (Ν. 2696/99, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).
Εφόσον τα ίδια μέσα πληρούν τις προδιαγραφές προσβασιμότητας για την ασφαλή επιβίβαση – αποβίβαση και μεταφορά, μεταφέρονται κατά σειρά προτεραιότητας οι μαθητές των ΣΜΕΑΕ, ακολούθως οι μαθητές πρωτοβάθμιας και τέλος οι μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
2. Υπολογισμός αποζημίωσης ίδιων μέσων
Στην περίπτωση του παρόντος (Β) κεφαλαίου για τα δρομολόγια αποκλειστικής εξυπηρέτησης μαθητών, οι Περιφέρειες ή οι Δήμοι των οποίων τα ίδια μέσα χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά μαθητών, αποζημιώνονται με το 65% του ποσού, σύμφωνα με τους υπολογισμούς που προκύπτουν από το μαθηματικό τύπο του παραρτήματος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ:
Μεταφορά μαθητών με δημόσια σύμβαση υπηρεσιών
1. Προϋποθέσεις
α. Εάν η μεταφορά των μαθητών είναι αδύνατη ή οικονομικά ασύμφορη από πλευράς κόστους με τη διαδικασία που προσδιορίζεται στα προηγούμενα κεφάλαια, η Περιφέρεια αναθέτει με δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις του Ν.4412/2016, τη μεταφορά των μαθητών με κάθε κατάλληλο μεταφορικό μέσο δημόσιας χρήσης που να πληροί τους όρους ασφαλούς μεταφοράς. Ειδικώς, για τα ΕΔΧ οχήματα τηρείται το ισχύον θεσμικό πλαίσιο περί της έδρας-διοικητικής μονάδας.
β. Οι όροι της διακήρυξης του σχετικού διαγωνισμού πρέπει αφενός να αποσκοπούν στη μέγιστη δυνατή συμπίεση του κόστους μεταφοράς των μαθητών και αφετέρου στη βελτίωση των συνθηκών μεταφοράς τους και κατατείνουν στη διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών και στην προαγωγή του ανόθευτου ανταγωνισμού μεταξύ κατάλληλων να προσφέρουν τη δημοπρατούμενη υπηρεσία οικονομικών φορέων.
γ. Στα μισθωμένα λεωφορεία που μεταφέρουν μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και μαθητές ΣΜΕΑΕ Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η ύπαρξη συνοδού είναι υποχρεωτική. Για τους μαθητές ΣΜΕΑΕ που μεταφέρονται με Ε.Δ.Χ. όχημα, η ύπαρξη συνοδού δεν είναι υποχρεωτική και η απόφαση για την ύπαρξή του λαμβάνεται από την Αναθέτουσα Αρχή, έπειτα από εισήγηση του Διευθυντή του σχολείου.
2. Κανόνες διαδικασίας σύναψης σύμβασης
Η διαδικασία σύναψης, η εποπτεία και η παρακολούθηση της σύμβασης διενεργούνται με βάση τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016.
α. Ο διαγωνισμός προκηρύσσεται μέχρι και έξι μήνες πριν την έναρξη των δρομολογίων με βάση τα στοιχεία της παρ.1.β. του άρθρου 5.
β. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από ένα (1) έως τρία (3) έτη αρχής γενομένης από την έναρξη του σχολικού έτους αφετηρίας. Οι προσφορές των υποψηφίων αναδόχων υποβάλλονται ανά τμήμα το οποίο συνίσταται από ένα ή περισσότερα δρομολόγια μονής ή διαδρομής μετ’ επιστροφής με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) σε ακέραιες μονάδες. Ένα ή περισσότερα τμήματα μπορούν να συνιστούν ομάδες δρομολογίων.
γ. Ο σχεδιασμός των δρομολογίων πρέπει να λαμβάνει υπόψη:
γ.1) τη δυνατότητα εξυπηρέτησης περισσότερων της μίας σχολικής μονάδας από κάθε δρομολόγιο
γ.2) τη δυνατότητα εξυπηρέτησης ταυτόχρονα των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
γ.3) την όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη χρήση κοινών μεταφορικών μέσων, δεδομένης της χωρητικότητας του μεταφορικού μέσου, ούτως ώστε να αποφεύγεται η διέλευση περισσότερων του ενός μεταφορικών μέσων από τον ίδιο οδικό άξονα για μεγάλη απόσταση, όπου αυτό είναι εφικτό. Δεν είναι επιτρεπτή η μεταφορά όρθιων μαθητών, όπως επίσης και η μεταφορά τρίτων επιβατών με δημόσια σύμβαση υπηρεσιών, άλλως συντρέχει περίπτωση αθέτησης συμβατικών υποχρεώσεων και ταυτόχρονα επιβάλλονται οι σχετικές κυρώσεις του Κ.Ο.Κ.
γ.4) την ομαδοποίηση των μαθητών, οι οποίοι κατοικούν εντός του ίδιου οικισμού, σε συγκεκριμένα σημεία επιβίβασης και αποβίβασης εντός του οικισμού, ούτως ώστε να προκύπτουν λιγότερες στάσεις, κατά προτίμηση επί του οδικού άξονα πραγματοποίησης του δρομολογίου.
δ. Ο αριθμός των μεταφερόμενων μαθητών ανά δρομολόγιο καθορίζει και το προσφορότερο είδος μεταφορικού μέσου (λεωφορείο, μικρό λεωφορείο, Ε.Δ.Χ.όχημα) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παράρτημα της παρούσας. Το προσφορότερο είδος μεταφορικού μέσου αποτελεί τη βάση υπολογισμού της μέγιστης αποζημίωσης ανά δρομολόγιο, χωρίς όμως να αποτελεί ταυτόχρονα στοιχείο απόρριψης της συμμετοχής ενδιαφερομένων-κατόχων άλλων μέσων.
ε. Το μεταφορικό έργο το οποίο διενεργείται με τα μέσα της προηγούμενης περίπτωσης (δ) και αναφέρεται σε δρομολόγια για την εκτέλεση των οποίων προσφορότερα μέσα σύμφωνα με τα ως άνω οριζόμενα θεωρούνται τα μικρά και τα μεγάλα λεωφορεία προκηρύσσεται ως εξής:
ε.1). Τα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών με δημόσια σύμβαση υπηρεσιών εντός κάθε αστικής περιοχής που έχει οριστεί κατά τη διαδικασία του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001 εντάσσονται σε μία ή και περισσότερες ομάδες δρομολογίων, ενώ επιτρέπεται η προκήρυξη διαγωνισμού για μεμονωμένα δρομολόγια χωρίς να εντάσσονται σε ομάδα δρομολογίων. Σε κάθε περίπτωση λαμβάνονται υπόψη κριτήρια οικονομικότητας, ασφάλειας και εξασφάλισης συνθηκών γνήσιου ανταγωνισμού.
ε.2) Τα υπόλοιπα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών με δημόσια σύμβαση υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που τμήμα τους διενεργείται εντός των αστικών περιοχών, εντάσσονται σε δύο ή περισσότερες ομάδες δρομολογίων, ενώ επιτρέπεται η προκήρυξη διαγωνισμού για μεμονωμένα δρομολόγια χωρίς να εντάσσονται σε ομάδα δρομολογίων. Κάθε ομάδα συγκροτείται από τα δρομολόγια που εκτελούνται εντός των γεωγραφικών ορίων ενός τουλάχιστον δήμου. Σε κάθε περίπτωση λαμβάνονται υπόψη κριτήρια οικονομικότητας, ασφάλειας και εξασφάλισης συνθηκών γνήσιου ανταγωνισμού.
ε.3) Η υποδιαίρεση των συμβάσεων υπό τη μορφή χωριστών ομάδων - τμημάτων από την αναθέτουσα αρχή,σύμφωνα με το άρθρο 59 του ν. 4412/16, θα πρέπει να συμβάλλει στην ενίσχυση και διεύρυνση του υγιούς ανταγωνισμού μέσω της προώθησης της πρόσβασης και της διευκόλυνσης της συμμετοχής όσο το δυνατόν περισσότερων οικονομικών φορέων. Τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν.4412/2016 κριτήρια επιλογής για την καταλληλότητα των υποψηφίων εφαρμόζονται σε υποβάλλοντες προσφορά σε κάθε επιμέρους τμήμα μιας υποδιαιρούμενης σε τμήματα σύμβασης, που αναθέτει η Περιφέρεια.
ε.4) Το μεταφορικό έργο, το οποίο θεωρείται προσφορότερο να διενεργηθεί με Ε.Δ.Χ. όχημα, προκηρύσσεται ανά δρομολόγιο μονής ή διαδρομής μετ’ επιστροφής.
στ. Στο διαγωνισμό προβλέπονται δικαιώματα προαίρεσης, που καθορίζονται ως εξής:
στ.1) Ποσοστό προαίρεσης που καθορίζεται σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της κάθε Περιφέρειας και αναγράφεται σαφώς και ρητά στην προκήρυξη και τη διακήρυξη του διαγωνισμού, για την τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων (δηλαδή μείωση ή αύξηση των χιλιομέτρων των δρομολογίων ή μερική αλλαγή διαδρομής που οφείλεται στην ανάγκη να εξυπηρετηθούν νέοι μαθητές κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης ή σε κάποια απρόβλεπτη ανάγκη – π.χ. εκτέλεση δημόσιων έργων επί οδοστρωμάτων), όποτε προκύπτει ανάγκη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. Η επιφύλαξη περί ασκήσεως του δικαιώματος προαιρέσεως, όπως και η δυνατότητα διακοπής της σύμβασης λόγω κατάργησης δρομολογίου πρέπει να αναφέρεται ρητά στην προκήρυξη και στην αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού. Στην περίπτωση διακοπής της σύμβασης λόγω κατάργησης δρομολογίου, πρέπει να αποσαφηνίζεται με υπαιτιότητα ποιου καταργήθηκε το δρομολόγιο και εάν η διακοπή της σύμβασης θα αφορά αποκλειστικά στο συγκεκριμένο δρομολόγιο.
στ.2) Δυνατότητα χρονικής παράτασης του αντικειμένου της σύμβασης για διάστημα μέχρι δώδεκα (12) μήνες, με αντίστοιχη αύξηση του συμβατικού αντικειμένου, μέχρι την ολοκλήρωση του επόμενου διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών. Η δυνατότητα παράτασης της διάρκειας της σύμβασης πρέπει να αναφέρεται ρητά στην προκήρυξη και τη διακήρυξη του διαγωνισμού.
Οι διαδικασίες του διαγωνισμού καθορίζονται λαμβανομένου υπόψη και του ποσού της προαίρεσης, η αξία του οποίου λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της συνολικής εκτιμώμενης αξίας της δημόσιας σύμβασης.
Για την ανάθεση των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών οι Περιφέρειες μπορούν να προσφεύγουν στις ανοικτές ή κλειστές διαδικασίες των άρθρων 27 και 28 του ν.4412/2016, καθώς επίσης και στις διαδικασίες της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με τους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται στο άρθρο 32 του ν.4412/2016.
Επίσης ανάλογα με το είδος, το μέγεθος και τα χαρακτηριστικά των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και τη χρονική διάρκεια αυτών, οι Περιφέρειες δύνανται να συνάπτουν συμβάσεις μεταφοράς μαθητών στο πλαίσιο δυναμικού συστήματος αγορών ή συμφωνίας – πλαίσιο με βάσει τις προβλέψεις των άρθρων 33 και 39 του ν.4412/2016 αντίστοιχα.
3. Υπολογισμός αποζημίωσης μεταφορικών μέσων
α. Ο υπολογισμός της μέγιστης αποζημίωσης των μεταφορικών μέσων σε περίπτωση μίσθωσης αυτών κατόπιν δημοσίας σύμβασης παροχής υπηρεσιών γίνεται με βάση τον αριθμό των μονών δρομολογίων ή των δρομολογίων μετ’ επιστροφής, που απαιτούνται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του παραρτήματος της παρούσας. Οι αναθέτουσες αρχές, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές συνθήκες, την τμηματοποίηση της σύμβασης, αλλά και τον ανταγωνισμό μπορούν να κοστολογούν τα δρομολόγια σε μικρότερες από τις οριζόμενες, σύμφωνα με τους μαθηματικούς τύπους του Παραρτήματος, μέγιστες τιμές.
β. Για τυχόν τροποποίηση των αρχικών δρομολογίων της διακήρυξης κατόπιν ασκήσεως δικαιώματος προαίρεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2, κεφ. Γ, παρ.2.στ.1), ο υπολογισμός της αποζημίωσης γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του παραρτήματος της παρούσας, λαμβάνοντας υπόψη και την έκπτωση της προσφοράς του αναδόχου του συγκεκριμένου τμήματος του διαγωνισμού στο οποίο εντάσσεται το κάθε δρομολόγιο.
γ. Οι Περιφέρειες, πέραν του ποσού της σύμβασης, δεν υποβάλλονται σε καμία άλλη οικονομική επιβάρυνση έναντι του αναδόχου.
Άρθρο 3
Επιδότηση μαθητών
1. Αν η μεταφορά των μαθητών κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 δεν είναι εφικτή ή κρίνεται οικονομικά ασύμφορη από πλευράς κόστους και οι μαθητές:
α. έχουν εγκατασταθεί σε άλλη κατοικία πλησίον του σχολείου τους, αποκλειστικά και μόνο με σκοπό τη φοίτησή τους στην εν λόγω σχολική μονάδα, χορηγείται μηνιαίο επίδομα 85€. Σε περίπτωση όπου μαθητές μέλη της ίδιας οικογένειας εγκαθίστανται στην έδρα του σχολείου τους, το μηνιαίο επίδομα καταβάλλεται για κάθε μαθητή χωριστά.
β. μεταφέρονται με ευθύνη εκείνων που έχουν τη γονική μέριμνα, ή στους κατά νόμο επιτρόπους αυτών , χορηγείται επίδομα υπολογιζόμενο βάσει της χιλιομετρικής (μονής διαδρομής ) απόστασης της κατοικίας από το σχολείο με κόστος ίσο με 0.35 €/χιλιόμετρο και για τις ημέρες παρουσίας του μαθητή στο σχολείο. Το εν λόγω επίδομα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1500€ ανά μαθητή ανά σχολικό έτος, εξαιρουμένων των μαθητών ΣΜΕΑΕ. Σε περίπτωση όπου μαθητές, μέλη της ίδιας οικογένειας, οι οποίοι φοιτούν στην ίδια σχολική μονάδα ή σε σχολικές μονάδες με κοινή έδρα, μεταφέρονται με ευθύνη των γονέων ή των νομίμων επιτρόπων τους, το επίδομα καταβάλλεται μία φορά, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μεταφερομένων μαθητών μελών της ιδίας οικογένειας.
2. Τα επιδόματα χορηγούνται από Σεπτέμβριο έως και Ιούνιο και καταβάλλονται από την οικεία Περιφέρεια σ’ εκείνους που έχουν τη γονική μέριμνα ή στους κατά νόμο επιτρόπους αυτών, ή στους ίδιους τους μαθητές εάν αυτοί έχουν ενηλικιωθεί και εφόσον οι επιδοτούμενοι φοιτούν στο σχολείο που είναι υποχρεωμένοι όπως βεβαιώνεται από την αρμόδια Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα επιδόματα μπορούν να χορηγούνται προσωρινά, μέχρι να ολοκληρωθεί τόσο ο διαγωνισμός όσο και οι άλλες διαδικασίες ανάθεσης της μεταφοράς των μαθητών.
3. Τα ανωτέρω επιδόματα των περιπτώσεων 1α και 1β δεν μπορούν να καταβάλλονται ταυτόχρονα στον ίδιο μαθητή.
Άρθρο 4
Συντονισμός και υποστήριξη της διαδικασίας μεταφοράς
1. Στο Υπουργείο Εσωτερικών συγκροτείται Συντονιστική Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΣΟΔΕ) αποτελούμενη από έναν συντονιστή του γραφείου του Υπουργού και έναν υπάλληλο του ανωτέρω Υπουργείου, έναν υπάλληλο του Υπουργείου Οικονομικών, έναν υπάλληλο του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, έναν υπάλληλο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, και έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών με τους αναπληρωτές τους. Η ΣΟΔΕ συνεδριάζει τουλάχιστον δύο (2) φορές ανά έτος.
Εφόσον απαιτείται, είναι δυνατή η προσθήκη μελών στην ΣΟΔΕ καθώς και η κλήση εμπειρογνωμόνων.
Έργο της ΣΟΔΕ είναι:
α. Η παρακολούθηση του έργου της μεταφοράς μαθητών σε εθνικό επίπεδο και η παροχή διευκρινήσεων ως προς την ερμηνεία της σχετικής νομοθεσίας
β. Η εισήγηση προς τους αρμόδιους Υπουργούς προτάσεων για τη βελτίωση του έργου της μεταφοράς μαθητών
γ. Ο έλεγχος και η αξιολόγηση των απολογιστικών στοιχείων ανά Περιφέρεια
2. Στην Περιφέρεια με απόφαση Περιφερειάρχη συγκροτείται Περιφερειακή Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΠΟΔΕ) για το συντονισμό και την παρακολούθηση της μεταφοράς μαθητών σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελούμενη από έναν συντονιστή οριζόμενο από τον Περιφερειάρχη και μέλη εκπροσώπους των εμπλεκόμενων με τη μεταφορά μαθητών υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων. Η ΠΟΔΕ συγκροτείται υποχρεωτικά εντός εξαμήνου από την έκδοση της παρούσας και συνεδριάζει τουλάχιστον δύο (2) φορές ανά έτος.
Έργο της ΠΟΔΕ είναι:
α. Ο συντονισμός των δράσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων
β.Η διεξαγωγή δειγματοληπτικών ελέγχων για την καλή εκτέλεση των έργου της μεταφοράς μαθητών, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς
γ. Η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση του έργου της μεταφοράς μαθητών καθώς και η επίλυση των προβλημάτων της μεταφοράς μαθητών σε περιφερειακό επίπεδο
δ. Η εισήγηση προτάσεων αναφορικά με το έργο μεταφοράς μαθητών προς την Συντονιστική Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΣΟΔΕ)
Εκπρόσωπος από την κάθε ΠΟΔΕ ορίζεται ως σημείο επαφής για την επικοινωνία με τη Συντονιστική Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΣΟΔΕ).
Εφόσον απαιτείται, είναι δυνατή η προσθήκη μελών στην ΠΟΔΕ καθώς και η κλήση εμπειρογνωμόνων και εκπροσώπων φορέων ανάλογα με το θέμα συζήτησης.
Άρθρο 5
Αρμόδια όργανα
Ως αρμόδια όργανα για την πραγματοποίηση των προβλεπόμενων ενεργειών της παρούσας είναι τα εξής:
1. Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας:
α. βεβαιώνει τους δικαιούχους μεταφοράς μαθητές, κατόπιν εξακρίβωσης της απόστασης της παρ.1 του άρθρου 1. Σε περίπτωση κατά την οποία η διεύθυνση κατοικίας είναι ασαφής, ή αμφισβητήσιμη, η τεχνική υπηρεσία του Δήμου όπου κατοικεί ο μαθητής βεβαιώνει με γεωαναφορά τον τόπο κατοικίας του καθώς και την απόσταση από το σχολείο φοίτησης. Κατά τον υπολογισμό της απόστασης λαμβάνεται υπόψη η συντομότερη και ασφαλέστερη ενδεδειγμένη πεζή διαδρομή του τόπου κατοικίας των μαθητών από την είσοδο της σχολικής μονάδας στην οποία φοιτούν.
β. διαβιβάζει προς στην Περιφέρεια έως και την 31η Ιανουαρίου κατάσταση των εκτιμώμενων δικαιούχων μεταφοράς μαθητών του επόμενου σχολικού έτους, βασιζόμενη στα στοιχεία των μαθητών του τρέχοντος έτους καθώς και στην πρόβλεψη για τις αναμενόμενες αποχωρήσεις και νέες εγγραφές. Στην ανωτέρω κατάσταση περιλαμβάνονται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας και η απόσταση από τη σχολική μονάδα σε χιλιόμετρα με προσέγγιση, τουλάχιστον, πρώτου δεκαδικού ψηφίου. Με την έναρξη του σχολικού έτους και κατά τη διάρκεια αυτού την επικαιροποιεί σύμφωνα με τις νέες εγγραφές και αποχωρήσεις μαθητών. Η πιστοποίηση του τόπου κατοικίας του μαθητή, για τον υπολογισμό της απόστασης, γίνεται με προσκόμιση λογαριασμού κοινής ωφέλειας στο όνομα του κηδεμόνα του μαθητή ή στον κατά νόμο επίτροπο αυτού. Στην περίπτωση της επιδότησης μαθητών (άρθρο 3), η πιστοποίηση του τόπου κατοικίας του μαθητή, γίνεται και με την προσκόμιση φωτοαντιγράφου του πίνακα 1 της τελευταίας φορολογικής δήλωσης του γονέα/των γονέων του παιδιού ή του κατά νόμο επιτρόπου του, όπου αναφέρονται τα προσωπικα στοιχεία του (ονοματεπώνυμο και διεύθυνση κατοικίας).
γ. βεβαιώνει τον αριθμό των διατεθέντων ειδικών μαθητικών δελτίων (ΕΜΔ).
δ. βεβαιώνει την πραγματοποίηση της καθημερινής μεταφοράς μαθητών, σύμφωνα με τα κεφ. Β και Γ του άρθρου 2 της παρούσας.
2. Η Περιφέρεια είναι αρμόδια:
α. για την πιστοποίηση της καταλληλότητας των ίδιων μεταφορικών μέσων, Δήμων και Περιφερειών του κεφ. Β του άρθρου 2 της παρούσας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές ασφαλείας όπως κάθε φορά ισχύουν.
β. για την τελική κατάρτιση των απαιτούμενων δρομολογίων για τη μεταφορά μαθητών με ανάλυση των στοιχείων των δικαιούχων μεταφοράς μαθητών που λαμβάνει από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, και ιδιαίτερα για την κοστολόγησή τους, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του Κεφαλαίου Γ, την παράγραφο 2 του Κεφαλαίου Β του άρθρου 2 της παρούσας, καθώς και την ακρίβεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται σ’ αυτήν.
γ. για τη βεβαίωση του τρόπου μεταφοράς των μαθητών σύμφωνα με τα κεφ. Α, Β, Γ, του άρθρου 2 της παρούσας. Σε περίπτωση παρέκκλισης της σειράς προτεραιότητας των τρόπων μεταφοράς αναγράφεται στην εν λόγω βεβαίωση η τεκμηριωμένη αιτιολόγηση του επιλεγμένου τρόπου μεταφοράς για λόγους οικονομικότητας.
δ. για τη βεβαίωση των μαθητών οι οποίοι δικαιούνται το επίδομα του άρθρου 3.
ε. για την πιστοποίηση τήρησης των προδιαγραφών προσβασιμότητας των μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά μαθητών ΑΜΕΑ, ανεξαρτήτου σχολείου φοίτησης.
στ. για τη διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων για την ορθή εκτέλεση των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών.
Η αρμόδια για την παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης υπηρεσία ορίζει με απόφαση της, ως επόπτη, υπάλληλό της, με καθήκοντα που ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 216 του ν. 4412/2016.
3. Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες κατά περίπτωση είναι αρμόδιοι για τη βεβαίωση της δυνατότητας ή μη της χρήσης των ίδιων μεταφορικών μέσων που μπορούν να διαθέσουν για τη μεταφορά μαθητών, σύμφωνα με το κεφ. Β του άρθρου 2 της παρούσας, όπως και για τη βεβαίωση ύπαρξης ή μη των γραμμών της δημοτικής ή δημόσιας συγκοινωνίας και τα δρομολόγια αυτών τα οποία εξυπηρετούν τους μαθητές, καθώς και τις στάσεις επιβίβασης και αποβίβασης εκάστου, όπως προκύπτει από σχετικό έγγραφο της αρμόδιας διεύθυνσης.
4. Οι Διευθυντές Π/βάθμιας και Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης ως διοικητικοί προϊστάμενοι των σχολικών μονάδων, είναι αρμόδιοι για τη διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων σχετικά με:
α. την ορθή καταχώρηση των στοιχείων των μαθητών που δικαιούνται τη δωρεάν μεταφορά
β. τη βεβαίωση τη κανονικής διεξαγωγής του δρομολογίου
γ. τη βεβαίωση της έγκαιρης μεταφοράς των μαθητών
Άρθρο 6
Πανελλαδική εισαγωγή στοιχείων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα my school
Η καταχώρηση και η επικαιροποίηση των στοιχείων-δεδομένων των δικαιούχων μεταφοράς μαθητών πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό τρόπο εντός σχετικών πεδίων της πλατφόρμας my school (https://myschool.sch.gr/) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Για την ορθή καταχώρηση των στοιχείων αυτών υπεύθυνοι είναι οι Διευθυντές σχολικών μονάδων. Οι Περιφέρειες έχουν τη δυνατότητα να αντλούν τα αναγκαία στοιχεία για τον προγραμματισμό και το σχεδιασμό των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών.
Άρθρο 7
Καταβολή αποζημίωσης μεταφορικού έργου
Η καταβολή της δαπάνης για τη μεταφορά των μαθητών στους δικαιούχους διενεργείται από τις Περιφέρειες με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά. Ειδικότερα για την καταβολή της αποζημίωσης:
α. για τις μεταφορές που διενεργούνται με δημόσια συγκοινωνία απαιτείται, πλέον των άλλων δικαιολογητικών, η βεβαίωση της παρ. 1.γ. του άρθρου 5 της παρούσας.
β. για τις μεταφορές που διενεργούνται με ίδια μέσα απαιτείται, πλέον των άλλων δικαιολογητικών, οι βεβαιώσεις της παρ.2 περ.α του άρθρου 5 (βεβαίωση ότι τα ίδια μέσα είναι κατάλληλα) και βεβαίωση, βάσει της παρ. 3 του ιδίου άρθρου, από την οποία να προκύπτει η αναγκαιότητα του δρομολογίου με ίδια μέσα επειδή δεν υπάρχει αντίστοιχο δρομολόγιο με συγκοινωνιακό μέσο (βεβαίωση μη ύπαρξης γραμμών δημοτικής ή δημόσιας συγκοινωνίας).
γ. για τις μεταφορές που διενεργούνται με δημόσια σύμβαση απαιτείται, πλεον των άλλων δικαιολογητικών, οι βεβαιώσεις της παρ.1 περίπ. δ (βεβαίωση του διευθυντή ότι εκτελέστηκε η μεταφορά) και βεβαίωση, βάσει της παρ. 3 του ιδίου άρθρου, από την οποία να προκύπτει η αναγκαιότητα του δρομολογίου με σύμβαση επειδή δεν υπάρχει αντίστοιχο δρομολόγιο με συγκοινωνιακό μέσο (βεβαίωση μη ύπαρξης γραμμών δημοτικής ή δημόσιας συγκοινωνίας) και επειδή δεν υπάρχουν διαθέσιμα ίδια μέσα (βεβαίωση μη δυνατότητας χρήσης ιδίων μεταφορικών μέσων).
δ. για τις μεταφορές με συνοδό, ονομαστική κατάσταση των συνοδών ανά δρομολόγιο. Στην περίπτωση παρέκκλισης της σειράς προτεραιότητας των οριζόμενων τρόπων μεταφοράς κατά την παρ. 1 του άρθρου 2, απαιτείται, πλέον των άλλων δικαιολογητικών, η βεβαίωση της παρ. 2γ του άρθρου 5.
Άρθρο 8
Απολογισμός μεταφορικού έργου
1. Οι Περιφέρειες υποχρεούνται μέχρι 31 Ιανουαρίου κάθε έτους να αποστέλλουν στην αρμόδια υπηρεσία για τον έλεγχο νομιμότητας των αποφάσεων των Ο.Τ.Α., τα παρακάτω στοιχεία του τρέχοντος σχολικού έτους:
α. πίνακες σε ηλεκτρονική μορφή λογιστικών φύλλων των δικαιούμενων μεταφοράς μαθητών.
β. πίνακες σε ηλεκτρονική μορφή λογιστικών φύλλων, οι οποίοι περιέχουν τα στοιχεία των παραπάνω δρομολογίων (χιλιομετρική απόσταση μονού δρομολογίου, κόστος, μεταφορικό μέσο, σχολική μονάδα, αριθμό ετήσιων δρομολογίων, τρόπος μεταφοράς των κεφ. Α, Β, Γ του άρθρου 2 της παρούσας) καθώς και στοιχεία προέλευσης-προορισμού ανά κατηγορία.
2. Οι Περιφέρειες υποχρεούνται να αποστέλλουν στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών, μία φορά το χρόνο, όπως και οποτεδήποτε τους ζητηθεί, τα παρακάτω στοιχεία, για όλη την προηγούμενη σχολική χρονιά ή/και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (π.χ. τρίμηνο, εξάμηνο):
α. Το εκτιμώμενο και το πραγματικό κόστος του έργου της μεταφοράς μαθητών, τον αριθμό των μεταφερόμενων μαθητών ανά Περιφερειακή Ενότητα, τόσο συνολικά όσο και κατανεμημένο ανά τρόπο μεταφοράς, σύμφωνα με τους οριζόμενους τρόπους στο άρθρο 2 και άρθρο 3 της παρούσας.
β. Το αριθμό των μεταφερόμενων μαθητών ανά κατηγορία εκπαίδευσης (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, μουσικά σχολεία, ΣΜΕΑΕ)
γ. Τον αριθμό των μεταφερόμενων μαθητών ανά περίπτωση Α ή Β των χιλιομετρικών περιορισμών, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσας.
3. Η παράδοση των ανωτέρω (1 και 2) πραγματοποιείται μέσω τυποποιημένων εντύπων. Η υποβολή τους μπορεί να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω ειδικής εφαρμογής που δημιουργείται για το σκοπό αυτό. Οι Περιφέρειες αποστέλλουν τα εν λόγω στοιχεία οποτεδήποτε τους ζητηθεί από τα συναρμόδια Υπουργεία. Σε περίπτωση μη αποστολής των εν λόγω στοιχείων, παρότι αυτά έχουν ζητηθεί, η χρηματοδότησητου άρθρου 9 της παρούσας αναστέλλεται ή τροποποιείται ανάλογα.
4. Με εντολή του Υπουργού Εσωτερικών, βάσει των σχετικών διατάξεων του Ν.3852/2010, όπως ισχύει, η αρμόδια για τον έλεγχο νομιμότητας των αποφάσεων των Ο.Τ.Α. υπηρεσία προβαίνει σε έλεγχο των Περιφερειών χωρικής της αρμοδιότητας σχετικά με οποιοδήποτε ζήτημα τυχόν προκύψει σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της διαδικασίας μεταφοράς μαθητών.
Άρθρο 9
Χρηματοδότηση μεταφοράς μαθητών
1. Οι δαπάνες μεταφοράς και επιδότησης των μαθητών βαρύνουν τους Κ.Α.Π. των δευτεροβάθμιων ΟΤΑ στα όρια των οποίων βρίσκονται οι σχολικές μονάδες στις οποίες μεταφέρονται οι μαθητές.
2. Το συνολικό ποσό με το οποίο οι Περιφέρειες επιχορηγούνται σε ετήσια βάση από τους Κ.Α.Π. προκύπτει από το άθροισμα των επιμέρους ποσών για τη μεταφορά η οποία πραγματοποιείται με:
α. τα ειδικά μαθητικά δελτία σύμφωνα με το άρθρο 2, κεφ. Α,
β. τα ίδια μέσα των Περιφερειών και των Δήμων σύμφωνα με το άρθρο 2, κεφ. Β,
γ. δημόσια σύμβαση παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 2, κεφ. Γ,
δ. την επιδότηση του άρθρου 3, όπως προκύπτει από τη σχετική απόφαση της Περιφέρειας.
3. Εάν από τον απολογισμό του άρθρου 8 ή άλλο σχετικό έλεγχο προκύπτει μη σωστή εκτέλεση των διατάξεων της παρούσας απόφασης, η οποία αποβαίνει εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος, η χρηματοδότηση του παρόντος άρθρου μπορεί να αναστέλλεται ή να προσαρμόζεται ανάλογα.
Άρθρο 10
Λοιπές διατάξεις για οδηγούς και συνοδούς μεταφορικών μέσων:
1. Ιατρικός έλεγχος προσωπικού
Ο προληπτικός ιατρικός έλεγχος του προσωπικού της μεταφοράς μαθητών καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 3 της αριθμ. ΥΑ Υ1α/76785/12.10.2017 (ΦΕΚ Β 3758/25-10-17) απόφασης του Υπουργού Υγείας και τις διατάξεις της ΥΑ Α79574/5488/16 (ΦΕΚ 4587Β/27- 12-2017): «Ιατρικό πιστοποιητικό της παραγράφου 4 του άρθρου 95 του ν.4070/2012 (Α΄ 82) για τη χορήγηση ή ανανέωση ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου και την οδήγηση ολικώς εκμισθωμένου Επιβατηγού Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) αυτοκινήτου κατά το ν. 4093/2012 (Α΄ 222) για τις ζώνες ασφαλείας», όπως ισχύουν κάθε φορά.
2.Ποινικό μητρώο
Οι υποψήφιοι για τη θέση των οδηγών και συνοδών του οχήματος πρέπει τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, όπως αυτή θα οριστεί με τη σχετική προκήρυξη, όσο και κατά το χρόνο του πρόσληψής τους:
α) να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα,
β) να μην έχουν παραπεμφθεί σε δίκη για τα αδικήματα της βαριάς σωματικής βλάβης (ΠΚ 310), αρπαγής ανηλίκων (ΠΚ 324), ακούσιας απαγωγής (ΠΚ 327), προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας (ΠΚ 337 παρ. 2-5), αποπλάνησης παιδιών (ΠΚ 339), κατάχρησης ανηλίκων σε ασέλγεια (ΠΚ 342), πορνογραφίας ανηλίκων (ΠΚ 348Α), προσέλκυσης παιδιών για γενετήσιους λόγους (ΠΚ 348Β), μαστροπείας (ΠΚ 349), εκμετάλλευσης πόρνης (ΠΚ 350), ασέλγειας με ανήλικο έναντι αμοιβής (ΠΚ 351Α) και εκβίασης (ΠΚ 385),
γ) να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για παράβαση Κ.Ο.Κ, η οποία τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους,
δ) να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.
Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος- Μεταβατικές διατάξεις
1. Η ισχύς της παρούσας άρχεται από τη δημοσίευση
2.Από τη θέση σε ισχύ της παρούσας καταργείται η υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 24001/2013 -ΦΕΚ 1449 Β/14-6-2013 και κάθε άλλη σχετική τροποποίηση που ακολούθησε.
3.Εξαιρούνται οι υφιστάμενες συμβάσεις που ήδη εκτελούνται και οι εκκρεμείς διαγωνιστικές διαδικασίες.
4.Το άρθρο 6 του παρόντος ισχύει για τα στοιχεία που θα καταχωρηθούν για τη σχολική χρονιά 2019-2020.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1. Μαθηματικοί τύποι υπολογισμού κόστους δρομολογίων μεταφοράς μαθητών
Για Λεωφορείο ή μικρό λεωφορείο
Το κόστος ενός δρομολογίου λεωφορείου ή μικρού λεωφορείου, όταν αυτά θεωρούνται ως προσφορότερα μέσα, σε μια διαδρομή ισούται με:
Όπου:
i: Τμήμα της διαδρομής μήκους χιλιομέτρων που ανήκει σε μία από τις παρακάτω επτά (n =7) κατηγορίες οδών / κλίσεων οδοστρώματος:
(ΠΣΠ: Πολεοδομικό Συγκρότημα Πρωτεύουσας / ΠΣΘ: Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης)
Τα τμήματα xi αφορούν αποκλειστικά και μόνο σε έμφορτα χιλιόμετρα απόστασης, δηλαδή στα τμήματα των δρομολογίων όπου το όχημα μεταφέρει μαθητές. Τα συνολικά έμφορτα χιλιόμετρα προκύπτουν από την άθροιση των επιμέρους τμημάτων και συμβολίζονται με Σxi Στον υπολογισμό του ΚΔ έχουν συμπεριληφθεί και τα μη έμφορτα χιλιόμετρα, μέσω ενός συντελεστή προσαύξησης ο οποίος λαμβάνει τιμές από 1.20 μέχρι 1.40. Η προσαύξηση αυτή θεωρείται ότι καλύπτει το κόστος της διαδρομής του οχήματος χωρίς μαθητές. Ο συντελεστής αυτός υπολογίζεται ως εξής:
Οι αριθμητικές σταθερές στον τύπου του ΚΔ είναι οι παρακάτω:
 2496 : Το γινόμενο 312 ημερών x 8 ωρών απασχόλησης του οχήματος ανά χρόνο
 1980: Το γινόμενο 11 μηνών x 22.5 ημερών x 8 ωρών απασχόλησης του οδηγού
 3.35 10-5 : το πηλίκο του συντελεστή 0.0837 δια του χρόνου απασχόλησης του οχήματος ανά έτος (2496). Ο συντελεστής 0.0837 (8.37%) πολλαπλασιάζεται με την εμπορική αξία του οχήματος και δίνει μια εκτίμηση του κόστους συντήρησης ανά έτος.
 15: Τα έτη απόσβεσης του κεφαλαίου του οχήματος.
Οι συντελεστές κοστολόγησης (όπως αναφέρονται κατωτέρω στην παρ. 2) ανά τμήμα κατηγορίας οδού i είναι οι εξής:
 αi: Συντελεστής κατανάλωσης καυσίμου στο τμήμα i (λίτρα ανά χιλιόμετρο)
 βi : Συντελεστής φθοράς ελαστικών στο τμήμα (τεμάχια ανά χιλιόμετρο)
 γi: Εμπορική ταχύτητα στο τμήμα i (χιλιόμετρα ανά ώρα)
Τιμές μονάδας:
 A: Τιμή καυσίμου (€ ανά λίτρο)
 Β: Τιμή ελαστικού (€ ανά τεμάχιο)
 Γ: Εμπορική αξία (κεφάλαιο) οχήματος σε €
 Δ: Ετήσιο κόστος ασφάλισης οχήματος σε €
 Ε: Ετήσιο κόστος οδηγού σε €
 Τ: Τέλη κυκλοφορίας οχήματος σε €
Άλλοι συντελεστές:
 Z: Προσαύξηση λόγω διοικητικών δαπανών, λαμβάνει την τιμή 0.25 (25%)
 Η: Προσαύξηση λόγω απροβλέπτων και ευλόγου κέρδους, λαμβάνει την τιμή 0.15 (15%)
Ορίζεται ως ελάχιστο κόστος ανά κατηγορία οχήματος και ανά μονό δρομολόγιο το ισόποσο των πέντε (5) χιλιομέτρων, συνυπολογιζόμενης και της ανωτέρω προσαύξησης, εντός πόλεως με μικρή κλίση.
Ειδικά για τη μητροπολιτική περιφέρεια Αττικής και τη μητροπολιτική ενότητα Θεσσαλονίκης το ανωτέρω ελάχιστο κόστος διπλασιάζεται στα δρομολόγια τα οποία ανατίθενται ανά μονή ή διπλή διαδρομή.
Για κάθε είδος οχήματος προβλέπεται ότι το κόστος υπολογίζεται ως το υψηλότερο εκ των δύο εναλλακτικών επί των μονών δρομολογίων, είτε βάσει του μαθηματικού τύπου, είτε βάσει του ελάχιστου κόστους ανά είδος οχήματος.
Στην περίπτωση χρήσης ειδικά διαμορφωμένων οχημάτων για τη μεταφορά των μαθητών των ΣΜΕΑΕ, το ανωτέρω κόστος μπορεί να προσαυξάνεται έως και 50%.
Για Ε.Δ.Χ. όχημα
Το κόστος ενός δρομολογίου Ε.Δ.Χ. οχήματος , όταν αυτό θεωρείται ως προσφορότερο μέσο, ισούται με:
Κ=(ΣαiΧi+7)Χμ
Όπου:
i: Τμήμα της διαδρομής εντός ή εκτός πόλεως, με μικρή ή μεγάλη κλίση, μήκους Xi χιλιομέτρων
όπου Xi ισούται με το μήκος της έμφορτης (με μαθητές) διαδρομής
Κ= μέγιστο κόστος μισθωμένων Ε.Δ.Χ. οχημάτων
Χμ = τιμή τιμολογίου 2, σύμφωνα με την ΥΑ Α54501/5518/ΦΕΚ Β 227/05.02.2014, όπως ισχύει
αi = συντελεστής βατότητας 0,90 έως 1,3 ανάλογα με την ιδιομορφία του οδικού δικτύου σύμφωνα με τα περαιτέρω οριζόμενα στον αντίστοιχο πίνακα Ε.Δ.Χ. όχημα των συντελεστών κοστολόγησης της παραγράφου 2.
2. Συντελεστές κοστολόγησης
Υπολογίζονται οι βασικοί παράγοντες λειτουργικού κόστους, που είναι:
Καύσιμα, Ελαστικά και Συντήρηση οχημάτων για κάθε τύπο οχήματος και για κάθε είδος οδού, με κατάλληλη αναγωγή σε ενιαία μονάδα μήκους (ανά 1.000 χιλιόμετρα) και συντάσσονται οι αντίστοιχοι πίνακες συντελεστών κόστους εκάστου.
Α) Οι τύποι οχημάτων, με κριτήριο τον αριθμό των μεταφερόμενων προσώπων και μη συμπεριλαμβανομένου του οδηγού, είναι τρεις:
1. Μεγάλο λεωφορείο, άνω των 20 θέσεων καθήμενων στις υπεραστικές γραμμές ή άνω των 50 θέσεων συνολικά στις αστικές γραμμές
2. Μικρό λεωφορείο, από 12 έως 20 θέσεις καθήμενων στις υπεραστικές γραμμές ή έως 50 θέσεις συνολικά στις αστικές γραμμές
3. Επιβατικό Δημοσίας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) όχημα: έως 4 θέσεις για Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ και έως 8 θέσεις για τα Ε.Δ.Χ. – ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ, ανάλογα με την άδεια του κάθε οχήματος.
Β) Τα είδη των οδών διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες:
1. Εντός πόλεως: άσφαλτος καλής βατότητας, με συνθήκες κυκλοφοριακής συμφόρησης αστικής κυκλοφορίας, αναπτύσσονται χαμηλές εμπορικές ταχύτητες με συχνές στάσεις.
2. Εκτός πόλεως: άσφαλτος μέτριας βατότητας ή/και οδός με περιορισμένη ορατότητα, αναπτύσσονται μέσες εμπορικές ταχύτητες.
3. Χωματόδρομος ή άσφαλτος κακής βατότητας ή κίνηση σε χιόνι, περιορισμένη ορατότητα, αναπτύσσονται χαμηλές εμπορικές ταχύτητες με μεγάλη φθορά στα ελαστικά και στο όχημα.
4. Εντός πολεοδομικού συγκροτήματος Αθηνών και Θεσσαλονίκης: άσφαλτος καλής βατότητας, με συνθήκες αυξημένης κυκλοφοριακής συμφόρησης αστικής κυκλοφορίας, αναπτύσσονται χαμηλές εμπορικές ταχύτητες με συχνές στάσεις
Πολεοδομικό συγκρότημα Αθηνών
Περιλαμβάνονται οι Δήμοι που υπάγονταν στην περιφέρεια της τέως Διοίκησης Πρωτευούσης.
Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης
Περιλαμβάνονται οι Δήμοι: Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς Κορδελιού-Ευόσμου, Νεάπολης- Συκεών εκτός της Δημοτικής Ενότητας Πεύκων, Αμπελοκήπων - Μενεμένης, Παύλου Μελά εκτός της Δημοτικής Ενότητας Ευκαρπίας, Πυλαίας-Χορτιάτη εκτός των Δημοτικών Ενοτήτων Πανοράματος και Χορτιάτη.
Γ) Για κάθε είδος οδού εξετάζονται δύο κατηγορίες κατά μήκος κλίσεων:
1. μικρές κλίσεις 0-5%
2. μεγάλες κλίσεις 5% και άνω
Ι. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ Λεωφορείων
Πίνακας συντελεστών κόστους καυσίμων «α»
Καταναλώσεις (λίτρα ανά 1.000 χιλιόμετρα)
Είδος Οδού
Κλίση Οδού
Λεωφ. Μικρά
(λίτρα)
Λεωφ. Μεγάλα (λίτρα)
Εντός πόλεως
Μικρή
202,9458,7
Μεγάλη
214,5 727,8
Εκτός πόλεως
Μικρή
186,2 381,2
Μεγάλη
199,3 608,1
Χώμα ή Χιόνι
Μικρή
219,5 414,9
Μεγάλη
230,0 633,7
Εντός ΠΣΠ και ΠΣΘ
Ανεξαρτήτως κλίσης
208,7 593,25
Πίνακας συντελεστών κόστους ελαστικών «β»
Καταναλώσεις (αριθμός ελαστικών ανά χιλιόμετρο)
Είδος Οδού
Κλίση Οδού
Λεωφ. Μικρά
Λεωφ. Μεγάλα
Εντός πόλεως
Μικρή
0, 0000793
0, 0000793
Μεγάλη
0, 0001990
0,0001990
Εκτός πόλεως
Μικρή
0, 0000861
0,0000861
Μεγάλη
0, 0002158
0,0002158
Χώμα ή Χιόνι
Μικρή
0, 0000999
0,0000999
Μεγάλη
0, 0002519
0,0002519
Εντός ΠΣΠ και ΠΣΘ
Ανεξαρτήτως κλίσης
0, 0000793
0,0000793
Πίνακας εμπορικών ταχυτήτων «γ»
Η μέση ταχύτητα
(χλμ/ώρα)
Κλίση Οδού
Λεωφ. Μικρά
Λεωφ. Μεγάλα
Εντός πόλεως
Μικρή
18
15
Μεγάλη
15
12
Εκτός πόλεως
Μικρή
45
45
Μεγάλη
35
35
Χώμα ή Χιόνι
Μικρή
18
18
Μεγάλη
8
8
Εντός ΠΣΠ και ΠΣΘ
Ανεξαρτήτως κλίσης
13
10
Ε.Δ.Χ. όχημα
Είδος Οδού
Κλίση Οδού
α
Εκτός πόλεως
Μικρή
0.9
Μεγάλη
1
Χώμα ή Χιόνι
Μικρή
1,1
Μεγάλη
1,2
Χώμα ή Χιόνι
Μικρή
1,1
Μεγάλη
1,2
Εντός ΠΣΠ και ΠΣΘ
Ανεξαρτήτως κλίσης
1,3
II. ΚΟΣΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
Το ετήσιο κόστος οχημάτων αν και είναι μέρος του λειτουργικού κόστους εξετάζεται χωριστά και ανάγεται σε συντελεστή μοναδιαίου κόστους € / km.
Το κόστος που οφείλεται στο όχημα αποτελείται από το κόστος απόσβεσης του οχήματος, ασφάλιστρα, τέλη κυκλοφορίας και δαπάνες φύλαξης οχημάτων.
απόσβεση οχημάτων
Οι αποσβέσεις υπολογίζονται ετησίως ως το 1/15 της αξίας κτήσης του οχήματος. Το κόστος απόσβεσης ανάγεται σε μοναδιαίο κόστος €/Km, βάσει των ετησίων χιλιομέτρων που αντιστοιχούν στο είδος και την κλίση του τμήματος της οδού.
ασφάλιστρα - τέλη κυκλοφορίας
Τα ασφάλιστρα προκύπτουν από τα σχετικά συμβόλαια ασφάλισης ανάλογα με τις απαιτήσεις του εργοδότη. Τα τέλη κυκλοφορίας ανά όχημα ορίζονται κάθε χρόνο από το Υπουργείο Οικονομικών. Το κόστος ασφάλισης και τελών κυκλοφορίας ανάγεται σε μοναδιαίο κόστος €/Km, βάσει των ετησίων χιλιομέτρων που αντιστοιχούν στο είδος και την κλίση του τμήματος της οδού.
III. ΚΟΣΤΟΣ ΟΔΗΓΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
Στο κόστος οδηγού λαμβάνεται υπόψη η μέση ετήσια δαπάνη οδηγού, ανάλογα με την σύνθεση του δυναμικού των οδηγών που συνίσταται στις ετήσιες αποδοχές με τις εργοδοτικές εισφορές. Ως μοναδιαίο κόστος δαπάνης οδήγησης λαμβάνεται η μέση ετήσια δαπάνη οδηγού για 8ωρο ημερησίως 22,5 εργάσιμες ημέρες το μήνα, για 11 μήνες. Το κόστος οδηγού για κάθε τμήμα οδού ανάγεται σε μοναδιαίο κόστος €/Km, βάσει του μοναδιαίου κόστους οδήγησης και της μέσης εμπορικής ταχύτητας που αντιστοιχεί στο είδος και την κλίση του τμήματος της οδού.
IV. ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
Οι λοιπές δαπάνες, χαρακτηρίζονται ως πάγιες και περιλαμβάνουν το κόστος της Διοίκησης, του Γραφείου Κίνησης, του Λογιστηρίου, τις δαπάνες εισιτηρίων και διαχείρισης. Οι δαπάνες αυτές μπορούν να προϋπολογιστούν ως ίσες με το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του αθροίσματος του Λειτουργικού Κόστους, του Κόστους Οχημάτων και του Κόστους Οδηγών.
V. ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΟ ΚΕΡΔΟΣ
Το σύνολο των παραπάνω δαπανών επιβαρύνεται κατά 15% για την κάλυψη τυχόν απρόβλεπτων εξόδων και του εύλογου κέρδος.
3. Τιμές μονάδος
Α: Η τιμή του καυσίμου κάθε μήνα εκτέλεσης του συγκοινωνιακού έργου θα λαμβάνεται ίση με τη μέση τιμή του μηνός όπως ορίζεται από τις αρμόδιες τοπικές αρχές και βάσει της οποίας θα διαμορφώνεται η τιμή του δρομολογίου.
Οι υπόλοιπες τιμές μονάδος, ορίζονται ως εξής:
Τιμή μονάδος (σε ευρώ)
Λεωφ. Μικρά
Λεωφ. Μεγάλα
Β: Κόστος ελαστικού
550
550
Γ: Κόστος οχήματος
150.000
250.000
Δ: Ετήσιο κόστος ασφάλισης
3.000
3.000
Ε: Ετήσιο κόστος οδηγού
25.000
25.000
4. Δαπάνες Συνοδού
Προστίθεται η δαπάνη αποζημίωσης των συνοδών των σχολείων, πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ΣΜΕΑΕ, όπου αυτή απαιτείται από τη διακήρυξη. Ο συνοδός αποζημιώνεται με το ισόποσο του ωρομισθίου του κατωτέρου μισθού σύμφωνα με το χρόνο της μονής διαδρομής που προκύπτει από τον μαθηματικό τύπο, με ελάχιστη απασχόληση τη μία ώρα, για έκαστο μονό δρομολόγιο. Στις περιπτώσεις δρομολογίου μετ' επιστροφής, το ανωτέρω ποσό διπλασιάζεται. Η δαπάνη αυτή προστίθεται στο ποσό που προκύπτει από το μαθηματικό τύπο.
5. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
Ο Φόρος προστιθέμενης αξίας επιβαρύνει τους μαθηματικούς τύπους του παρόντος σε ποσοστό ίσο σύμφωνα με τα ισχύοντα ανά περιοχή της Χώρας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2018»
ΙΙΙ. Αρμοδιότητα Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. γγ' του ν. 4013/2011, «2. Η Αρχή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες : [....] γ) Γνωμοδοτεί για τη νομιμότητα κάθε διάταξης σχεδίου νόμου ή κανονιστικής πράξης που αφορά στις δημόσιες συμβάσεις και συμμετέχει στις οικείες νομοπαρασκευαστικές επιτροπές. Τα αρμόδια όργανα οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τη γνώμη της Αρχής. Ειδικότερα: [.....] γγ) Οι λοιπές κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ` εξουσιοδότηση νόμου, εξαιρουμένων των προκηρύξεων, καθώς και οι κανονισμοί άλλων δημοσίων οργάνων και αναθετουσών αρχών, όπως ιδίως οι κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 2286/1995, συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών εσωτερικής λειτουργίας των κατά περίπτωση αρμόδιων ελεγκτικών διοικητικών οργάνων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, κατά το μέρος που οι εν λόγω πράξεις και κανονισμοί ρυθμίζουν θέματα δημοσίων συμβάσεων, εκδίδονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρχής. Η γνωμοδοτική αρμοδιότητα της παρούσας περίπτωσης ασκείται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση των ανωτέρω σχεδίων διατάξεων στην Αρχή, με μέριμνα του οικείου οργάνου. Μετά την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας οι σχετικές πράξεις μπορούν να εκδοθούν και χωρίς τη γνώμη της Αρχής.»
Δεδομένου ότι το υποβληθέν σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης, ως παρατίθεται ανωτέρω υπό ΙI, αποτελεί κανονιστική πράξη, εκδιδόμενη κατ’εξουσιοδότηση νόμου και περιλαμβάνει ρυθμίσεις που άπτονται των δημοσίων συμβάσεων, εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Αρχής για παροχή σύμφωνης γνώμης κατ’ άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. γγ' του ν. 4013/2011.
ΙV. Σχετικές διατάξεις
1. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 24 του ν. 2621/1998 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» : «α) Από 1.9.1998 για τη μεταφορά των μαθητών των δημόσιων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εγγράφονται σχετικές πιστώσεις στους προϋπολογισμούς εξόδων κάθε Περιφέρειας του άρθρου 1 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α`). Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας επιχορηγούνται οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις αυτής για την αντιμετώπιση των δαπανών μεταφοράς των μαθητών. β) Η μεταφορά των μαθητών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2446/1996 (ΦΕΚ 276 Α`). Κατ` εξαίρεση είναι δυνατή η απευθείας ανάθεση της μεταφοράς σε λεωφορεία των ΚΤΕΛ ή ΡΟΔΑ και εάν δεν υπάρχουν τουριστικά λεωφορεία, εφόσον ο διενεργούμενος δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός αποβαίνει άγονος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 και 13 του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19 Α`) και των άρθρων 79 μέχρι 85 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α`). γ) Στις περιπτώσεις μεταφοράς των μαθητών μεταξύ όμορων νομών, καθώς και στις περιπτώσεις μεταφοράς μαθητών μουσικών σχολείων, σχολείων παλιννοστούντων και σχολείων ειδικής αγωγής, η ανάθεση μεταφοράς μπορεί να γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του εδ. β` της παρούσας παραγράφου. δ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες για τη μεταφορά ή την επιδότηση των μαθητών, και ο τρόπος των καταβαλλόμενων δαπανών στους δικαιούχους και το ύψος των επιδοτήσεων. ε) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 2 του ν. 1566/1985 και η παρ. 25 του άρθρου 6 του ν. 2240/1994.»
2. Με το π.δ. 161/2000 ορίζεται ότι: "Μεταβιβάζονται στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις οι ακόλουθες αρμοδιότητες, τοπικού ενδιαφέροντος, που αφορούν στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση: [...] 11. Μεταφορά μαθητών από τον τόπο διαμονής στο σχολείο φοίτησης «
3. Στο άρθρο 1 του ν. 2446/1996, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27, παρ.2 ν. 3446/2006, ορίζεται ότι : «1. Το μεταφορικό έργο που πραγματοποιείται, κατ`αποκλειστικότητα, από τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης, συνίσταται στη διενέργεια έκτακτων γραμμών και γραμμών κλειστής διαδρομής που εξυπηρετούν μεταφορά προσχηματισμένης ομάδας προσώπων και αποσκευών με κοινό προορισμό, απαγορευομένης της με οποιονδήποτε τρόπο εκτέλεσης συγκοινωνίας, ως εξής: [.....]. "η. Μεταφορά μαθητών από και προς τα σχολεία, τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών". [......] 2. [....] γ. Στην περίπτωση η` της παρ.1 του παρόντος άρθρου, μεταφορά μαθητών της δημόσιας εκπαίδευσης από και προς τα σχολεία μπορεί να πραγματοποιείται και από τα Κ.Τ.Ε.Λ. ή ΡΟΔΑ. δ. Οι κατά τ`ανωτέρω εξαιρέσεις της παρούσας παραγράφου για την ανάθεση του μεταφορικού έργου των περιπτώσεων στ’, ζ, και η` της παρ.1 του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για φορέα του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, σε ειδικά τουριστικά λεωφορεία ή σε λεωφορεία των Κ.Τ.Ε.Λ. ή ΡΟΔΑ, επιτρέπονται μόνο μετά τη διενέργεια δημοσίου μειοδοτικού διαγωνισμού. 4. Το κατά την παρ. 1 μεταφορικό έργο διενεργείται από δημόσιας χρήσης τουριστικά λεωφορεία, για λογαριασμό τουριστικού γραφείου νομίμως λειτουργούντος, βάσει της κείμενης τουριστικής νομοθεσίας και κατόπιν ειδικής προς τούτο έγγραφης σύμβασης, της οποίας ο τύπος έχει αποδεικτικό και όχι συστατικό χαρακτήρα και η οποία είναι δυνατό να αφορά μεμονωμένη μεταφορά ή μεταφορές ή και μακροχρόνια συνεργασία. [.....]. 5. Το κατά τα εδάφια δ`, ε`, στ`και η` της παρ.1 του παρόντος άρθρου μεταφορικό έργο είναι δυνατό να διενεργείται και από δημόσιας χρήσης τουριστικά λεωφορεία που ανήκουν σε Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.), όπως αυτές ορίστηκαν βάσει της παρ. 7 του άρθρου 2 του ν.2160/1993 (ΦΕΚ 118 Α`), νομίμως λειτουργουσών, μόνο με ολική μίσθωση, απαγορευομένης της με οποιονδήποτε τρόπο εκτέλεσης συγκοινωνίας.»
4. Με τα άρθρα έβδομο και όγδοο του ν.4089/2012 «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μεταφορά Μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013 (ΦΕΚ171Α΄)» και άλλες διατάξεις», ορίσθηκε ότι «από την 1η Ιουλίου 2013, η αρμοδιότητα της μεταφοράς μαθητών απονέμεται στις Περιφέρειες.» , ενώ με τη διάταξη της παρ. 2 άρθρου 7 του ν. 4089/2012 ορίσθηκε ότι: “Συμβάσεις Δήμων για τη μεταφορά μαθητών που συνάφθηκαν βάσει της κ.υ.α. Αριθ. 35415/28.7.2011 (Β΄ 1701) ή άλλες υφιστάμενες συμβάσεις μεταφοράς μαθητών με διάρκεια πέραν της 1.7.2013 λύονται αυτοδικαίως και αζημίως μετά την ημερομηνία αυτή».
5. Με την ΚΥΑ 24001/2013 «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες» (ΦΕΚ τ. Β’ 1449/2013), εκδοθείσα δυνάμει της εξουσιοδοτικής διάταξης του άρθρου 2 παρ. 24 του ν. 2621/1998, ρυθμίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες για τη μεταφορά ή την επιδότηση των μαθητών, και ο τρόπος των καταβαλλόμενων δαπανών στους δικαιούχους και το ύψος των επιδοτήσεων.
V. Επί της νομιμότητας και του περιεχομένου των προτεινόμενων ρυθμίσεων
1. Με το άρθρο 2 παρ. 24 του ν. 2621/1998 παρέχεται στους Υπουργούς Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών (ήδη Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών, Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών, αντίστοιχα) η εξουσιοδότηση για την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την ρύθμιση των όρων, των προϋποθέσεων και των διαδικασιών για τη μεταφορά ή την επιδότηση των δικαιούμενων δωρεάν μεταφοράς μαθητών, καθώς και του τρόπου καταβολής των επιδοτήσεων και του ύψους αυτών. Στο πλαίσιο αυτό, η υπό εξέταση ΚΥΑ, η οποία καταργεί την ισχύουσα υπ’αριθμ. 24001/2013, προτείνεται αρμοδίως, το δε περιεχόμενό της κείται εντός της παρεχόμενης με την άνω διάταξη εξουσιοδότησης.
2. Με το ανωτέρω περιεχόμενο, η υπό εξέταση ΚΥΑ περιλαμβάνει πλήθος ειδικών ρυθμίσεων, οι οποίες εκ του αντικειμένου τους δεν εμπίπτουν στη γνωμοδοτική αρμοδιότητα της Αρχής, ως μη συναφείς με τις δημόσιες συμβάσεις. Ειδικότερα, στο άρθρο 1 του προτεινόμενου σχεδίου ορίζονται οι δικαιούμενοι δωρεάν μεταφοράς μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στο άρθρο 2, η διαδικασία με την οποία οργανώνεται η μεταφορά μαθητών, η οποία διακρίνεται σε κεφάλαια «Α. Μεταφορά μαθητών με δημόσια συγκοινωνία, Β. Μεταφορά μαθητών με ίδια μέσα των Περιφερειών και των Δήμων, Γ. Μεταφορά μαθητών με δημόσια σύμβαση υπηρεσιών». Στο άρθρο 3 προσδιορίζεται ο τρόπος επιδότησης των μαθητών, στο άρθρο 4 καθορίζεται ο συντονισμός και υποστήριξης της διαδικασίας μεταφοράς, στο άρθρο 5 τα αρμόδια όργανα, στο άρθρο 6 προβλέπεται ο τρόπος εισαγωγής στοιχείων στην πανελλαδικής εμβέλειας ηλεκτρονική πλατφόρμα «my school», στο άρθρο 7 η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής αποζημίωσης μεταφορικού έργου, στο άρθρο 8 η διαδικασία και ο τρόπος απολογισμού μεταφορικού έργου, στο άρθρο 9 ρυθμίζονται θέματα χρηματοδότησης, στο άρθρο 10 τίθενται διατάξεις για οδηγούς και συνοδούς μεταφορικών μέσων, ενώ το άρθρο 11 περιλαμβάνει μεταβατικές διατάξεις και ρυθμίζει το χρόνο έναρξης ισχύος της υπό εξέταση ΚΥΑ. Τέλος, στο Παράρτημα αυτής περιλαμβάνονται οι μαθηματικοί τύποι υπολογισμού του κόστους των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, οι συντελεστές κοστολόγησης, οι τιμές μονάδος, οι δαπάνες συνοδού και η ρύθμιση της καταβολής του ΦΠΑ.
Κατά συνέπεια, οι εμπίπτουσες στην αρμοδιότητα της Αρχής διατάξεις, περιορίζονται στο Κεφάλαιο Γ του άρθρου 2 με τίτλο «Μεταφορά μαθητών με δημόσια σύμβαση υπηρεσιών» και στο άρθρο 11 «Έναρξη ισχύος – Μεταβατικές διατάξεις».
3. Επί των ανωτέρω, συναφών με τις δημόσιες συμβάσεις διατάξεων, παρατηρούνται τα εξής :
α. Στην παρ. 2 του Κεφαλαίου Γ’ του άρθρου 2 με τίτλο «Κανόνες διαδικασίας σύναψης σύμβασης», ορίζεται ότι «Η διαδικασία σύναψης, η εποπτεία και η παρακολούθηση της σύμβασης διενεργούνται με βάση τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 4412/2016». Επ’αυτού παρατηρείται ότι ενώ ο τίτλος του άρθρου αφορά μόνο στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, το περιεχόμενό του αναφέρεται και στην εκτέλεση αυτών. Κατά συνέπεια, θα ήταν σκόπιμο για λόγους σαφήνειας και πληρότητας η τροποποίηση του τίτλου σε «κανόνες διαδικασίας σύναψης και εκτέλεσης σύμβασης».
Αντίστοιχα, στο τρίτο εδάφιο της περ. στ.2) της ιδίας ως άνω παραγράφου, δεν κρίνεται σκόπιμη η αναλυτική αναφορά των διαδικασιών στις οποίες δύνανται να προσφύγουν οι αναθέτουσες αρχές για την ανάθεση των σχετικών συμβάσεων υπηρεσιών, καθώς η κατ’ εξουσιοδότηση εκδιδόμενη διάταξη, δεν δύναται να τροποποιήσει διατάξεις ανώτερης τυπικής ισχύος, στερώντας κατ’αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα των αναθετουσών αρχών να προσφεύγουν στη πλέον προσήκουσα από τις προβλεπόμενες στον ν. 4412/2016 διαδικασίες. Επιπλέον, η αναφορά της παρ. 3 του άρθρου 11 «Μεταβατικές διατάξεις» σε «εκκρεμείς διαγωνιστικές διαδικασίες», κρίνεται σκόπιμο να συσχετισθεί με τα άρθρα 61 και 120 του ν. 4412/2016 προκειμένου να μην καταλείπεται αμφιβολία ως προς τις διαδικασίες που καταλαμβάνει ο όρος «εκκρεμείς».
β. Περαιτέρω, στην περ. α’ της ιδίας παραγράφου προβλέπεται ότι «α. Ο διαγωνισμός προκηρύσσεται μέχρι και έξι μήνες πριν την έναρξη των δρομολογίων με βάση τα στοιχεία της παρ. 1.β. του άρθρου 5», ήτοι της ετήσιας κατάστασης των εκτιμώμενων δικαιούχων μεταφοράς, η οποία ολοκληρώνεται κατά τις προβλέψεις του άρθρου αυτού έως την 31 Ιανουαρίου και αφορά στο επόμενο σχολικό έτος.
Με βάση τα δεδομένα της κοινής πείρας, ο συνήθης χρόνος ολοκλήρωσης μιας διαγωνιστικής διαδικασίας υπερβαίνει το τιθέμενο ανωτέρω όριο των 6 μηνών, ιδίως στην περίπτωση άσκησης προσφυγών και ενδίκων μέσων. Κατά συνέπεια, η κατ’ουσίαν απαγόρευση με την υπό εξέταση ΚΥΑ της έγκαιρης έναρξης της σχετικής διαδικασίας, δημιουργεί προϋποθέσεις για μη έγκαιρη σύναψη σύμβασης και συνακόλουθα, για την αναζήτηση εκ μέρους των αναθετουσών αρχών εναλλακτικών τρόπων κάλυψης των σχετικών αναγκών, με προσφυγή σε διαδικασίες η χρήση των οποίων καθορίζεται από το νόμο ως εξαιρετική (απευθείας ανάθεση, διαδικασία με διαπραγμάτευση) και αναπόφευκτη συνέπεια την ανεπίτρεπτη κατάτμηση των δαπανών. Αντιθέτως, σκόπιμο είναι να ενθαρρύνεται ο έγκαιρος και ορθολογικός προγραμματισμός, με την συλλογή και επεξεργασία των απαιτούμενων στοιχείων και την δέσμευση των σχετικών πιστώσεων.
γ. Επί της υποχρέωσης πρόβλεψης δικαιωμάτων προαίρεσης που επιβάλλεται από τη διάταξη της περ. στ’ της ιδίας παραγράφου, καθώς και επί της πρόβλεψης της παρ. στ.2) περί δυνατότητας χρονικής παράτασης της σύμβασης με ταυτόχρονη αύξηση του συμβατικού αντικειμένου, επισημαίνεται ότι, το προβλεπόμενο στη διακήρυξη δικαίωμα προαίρεσης, το οποίο ασκείται μετά την κατακύρωση, δεν δύναται να περιορίζει υπέρμετρα τον ελεύθερο ανταγωνισμό, η ακώλυτη ανάπτυξη του οποίου αποτελεί βασική αρχή του ενωσιακού δικαίου των δημοσίων συμβάσεων, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος, επιχειρήσεις οι οποίες δεν συμμετείχαν σε συγκεκριμένο διαγωνισμό ή συμμετείχαν αλλά δεν κατακυρώθηκε σ΄αυτές το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, να στερηθούν επί μακρό χρονικό διάστημα το δικαίωμά τους να συμμετέχουν σε νέο διαγωνισμό. Σε κάθε περίπτωση, οι τροποποιήσεις των συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους διέπονται από τις ρυθμίσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.
Περαιτέρω, επί του τελευταίου εδαφίου της περ. στ1), που αφορά σε διακοπή σύμβασης λόγω κατάργησης δρομολογίου, κρίνεται σκόπιμο να απαλειφθούν τα περί υπαιτιότητας καθόσον, σε κάθε περίπτωση, εφαρμοστέες είναι οι σχετικές διατάξεις του ν. 4412/2016 περί εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων γενικών υπηρεσιών.
δ. Τέλος, υπενθυμίζεται η υποχρέωση της διοίκησης για την τήρηση των κανόνων του πρωτογενούς και παράγωγου ενωσιακού δικαίου στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων και της εσωτερικής αγοράς στις ΥΓΟΣ (Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Περιεχομένου).
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, η Αρχή αποφασίζει ομόφωνα την παροχή σύμφωνης γνώμης επί του υποβληθέντος σχεδίου Κοινής Αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Μεταφορά Μαθητών Δημόσιων Σχολείων από τις Περιφέρειες» κατά το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ, υποπερίπτωση (γγ) του ν.4013/2011, σύμφωνα με τις ανωτέρω παρατηρήσεις- προτεινόμενες βελτιώσεις και για τους λόγους που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση.
Αθήνα, 19 Ιουνίου 2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προεδρεύoυσα
Χριστίνα Μπουσουλέγκα
(Αντιπρόεδρος)