Διοικητικό Έγγραφο

ΓΝΩΜΗ Γ10/2018
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ (γγ) Ν.4013/2011)
Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Στην Αθήνα σήμερα την 26η Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαοκτώ (2018) ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., επί της οδού Κεφαλληνίας 45 και Κομνά Τράκα, στην Αθήνα, όπου και η έδρα της, συνήλθε η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ σε συνεδρίαση, μετά από σχετική πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νομίμως σε όλα τα μέλη της Αρχής.
1. Πρόεδρος: Γεώργιος Καταπόδης
2. Αντιπρόεδρος: Χριστίνα Μπουσουλέγκα
3. Μέλη : Κωνσταντίνος Βαρδακαστάνης Δημήτριος Λουρίκας
Δρ Δημήτριος Σταθακόπουλος Δρ Μαρία Στυλιανίδη
Ερωφίλη Χριστοβασίλη (σε τηλεδιάσκεψη)
Τα αναπληρωματικά μέλη καίτοι προσκληθέντα, δεν εκλήθησαν αφού δεν παρέστη ανάγκη.
Γραμματέας: Μαρία Αντωνοπούλου, Π.Ε. Διοικητικού - Οικονομικού
Εισηγήτρια: Ηλιάνα Κανταρτζή, Νομικός, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης παρέστη μέσω τηλεδιάσκεψης και η εισηγήτρια κα Κανταρτζή, η οποία αποδεσμεύτηκε πριν την έναρξη της διαδικασίας της ψηφοφορίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής και τη λήψη της απόφασης.
Θέμα: Αίτημα για διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. γγ' του ν. 4013/2011, επί προτεινόμενης τροποποίησης του “Κανονισμού Διαδικασιών Ανάθεσης Συμβάσεων” της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.
Σχετ.: Το ηλεκτρονικό μήνυμα του νομικού συμβούλου της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε., το οποίο υπεβλήθη στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και έλαβε αρ. πρωτ. εισερχ. 3010/05.06.2018, με το οποίο διαβιβάζεται η προτεινόμενη τροποποίηση του “Κανονισμού Διαδικασιών Ανάθεσης Συμβάσεων” της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ.
I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Με το ηλεκτρονικό μήνυμα του νομικού συμβούλου της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (στο εξής “ΕΕΣYΠ Α.Ε.”), το οποίο υπεβλήθη στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και έλαβε αρ. πρωτ. εισερχ. 3010/05.06.2018, διαβιβάζεται η προτεινόμενη τροποποίηση του “Κανονισμού Διαδικασιών Ανάθεσης Συμβάσεων” της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (στο εξής ο “Κανονισμός”) για την παροχή σύμφωνης γνώμης της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. γγ' του ν. 4013/2011.
Ο υφιστάμενος Κανονισμός της ΕΕΣΥΠ ερείδεται στη νομοθετική εξουσιοδότηση των διατάξεων των άρθρων: α) 377 παρ. 5 του ν. 4412/2016189, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4431/2016 (ΦΕΚ Α' 207) και ισχύει, στην οποία ορίζεται ότι: “5. Η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) και οι, σύμφωνα με αυτήν εκδοθείσες αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου. Ομοίως, εξακολουθούν να ισχύουν και δεν θίγονται από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου οι διατάξεις: [...] γ) των παραγράφων 1 περίπτωση ε΄ και 2 του άρθρου 189 του Ν. 4389/2016 (Α΄ 94), καθώς και οι κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσες από τα αρμόδια όργανα αποφάσεις. Οι φορείς της παρούσας παραγράφου μπορούν με τους οικείους Κανονισμούς να θεσπίζουν παρεκκλίσεις από την εθνική νομοθεσία δημοσίων συμβάσεων για αναθέσεις άνω και κάτω των χρηματικών ορίων που προβλέπονται με τις διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος νόμου, τηρουμένης σε κάθε περίπτωση της οικείας νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και των Ευρωπαϊκών κανόνων, όπως ερμηνεύονται από τη νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ και την Ερμηνευτική Ανακοίνωση της Επιτροπής της 1.8.2006 (EE C 179/2)”, και β) 189 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α' 94) στην οποία ορίζεται: “Εσωτερικός Κανονισμός. 1. Η Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου υιοθετεί Εσωτερικό Κανονισμό («Εσωτερικός Κανονισμός») που ρυθμίζει τη λειτουργία της Εταιρείας και των άμεσων θυγατρικών της, πλην του ΤΧΣ, και περιλαμβάνει ιδίως τα ακόλουθα θέματα: [...] ε) κανονισμό αναθέσεων και προμηθειών που συνάδει με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και των Ευρωπαϊκών κανόνων και την Ερμηνευτική Ανακοίνωση της Επιτροπής της 1.8.2006 (EE C 179/2) των ευρωπαϊκών κανόνων, όπως ερμηνεύονται από τη νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ, [...]. Ο Εσωτερικός Κανονισμός βασίζεται σε βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ”.
Περαιτέρω, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 189 του ν. 4389/2016, οι τροποποιήσεις του εν λόγω Κανονισμού ακολουθούν την εξής διαδικασία: “Ο Εσωτερικός Κανονισμός της Εταιρείας τροποποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου, κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία προσυπογράφεται από το Εποπτικό Συμβούλιο. Για τροποποιήσεις του Κανονισμού αναθέσεων και προμηθειών της Εταιρείας ή των άμεσων θυγατρικών της απαιτείται η προηγούμενη γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ”.
Επισημαίνεται ότι ο εν λόγω Κανονισμός υπεβλήθη στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με το με αρ. πρωτ. ΥΠΟΙΚ 02266/ΕΞ 2016/11.11.2016 έγγραφο του Υπουργού Οικονομικών (αρ. πρωτ. εισερχ. Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 5486/11.11.2016), για τη διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. γγ' του ν. 4013/2011 και αποτελούσε, σύμφωνα με το υποβαλλόμενο αίτημα, τον προσωρινό Κανονισμό Αναθέσεων της ΕΕΣΥΠ Α.Ε. Ειδικότερα, σύμφωνα με το προγενέστερο υπ' αριθμ. ΥΠΟΙΚ 01898 ΕΞ 2016/5.10.2016 έγγραφο του Υπουργού Οικονομικών (αρ. πρωτ. εισερχ. Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 4801/10.10.2016) η θέσπιση του εν λόγω προσωρινού πλαισίου αναθέσεων ήταν αναγκαία “προκειμένου να μπορέσει νομίμως το Εποπτικό Συμβούλιο να αναθέσει συμβάσεις σε εξωτερικούς εξειδικευμένους συμβούλους για α) τον καθορισμό της πολιτικής αποδοχών του υπό διορισμό ΔΣ και β) την πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για τις θέσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας [...]”.
Σύμφωνα, άλλωστε, με το άρθρο 1 του Κανονισμού “οι οικείοι κανονισμοί των λοιπών άμεσων θυγατρικών της Εταιρείας «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.» (ΕΤΑΔ, ΤΑΙΠΕΔ και ΤΧΣ) παραμένουν σε ισχύ μέχρι την υιοθέτηση του οριστικού Εσωτερικού Κανονισμού της εταιρείας «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε» κατά το άρθρο 189 παρ. 1 του ν. 4389/2016 και δεν θίγονται από την έγκριση του παρόντος Κανονισμού”.
Εκ των ανωτέρω διαλαμβανομένων προκύπτει ότι εκκρεμεί η υποβολή στην Αρχή για διατύπωση γνώμης ενός οριστικού και πληρέστερου του υφιστάμενου Κανονισμού.
ΙΙ. Προτεινόμενη τροποποίηση του Κανονισμού
Η προτεινόμενη τροποποίηση του Κανονισμού αφορά στο άρθρο 2.7 αυτού με τίτλο “Εξουσιοδοτήσεις” κι έχει εξής:
“2. 7. Εξουσιοδοτήσεις
Για την κατακύρωση Συμβάσεων Εξυπηρέτησης Λειτουργίας και Παροχής Υπηρεσιών εκτέλεσης σκοπού της Εταιρείας ισχύουν τα εξής εγκριτικά όρια:
Οικονομικό αντικείμενο (€)
Όργανο
≤20.000
Διευθύνων Σύμβουλος και Εντεταλμένος Σύμβουλοςαπό κοινού ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο προςτούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο
>20.000
Διοικητικό Συμβούλιο
Στα παραπάνω όρια δεν συμπεριλαμβάνεται Φόρος Προστιθέμενης Αξίας”.
ΙΙΙ. Αρμοδιότητα Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. γγ' του ν. 4013/2011, «2. Η Αρχή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: […] γ) Γνωμοδοτεί για τη νομιμότητα κάθε διάταξης σχεδίου νόμου ή κανονιστικής πράξης που αφορά στις δημόσιες συμβάσεις και συμμετέχει στις οικείες νομοπαρασκευαστικές επιτροπές. Τα αρμόδια όργανα οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τη γνώμη της Αρχής. Ειδικότερα: […] γγ) Οι λοιπές κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση νόμου, εξαιρουμένων των προκηρύξεων, καθώς και οι κανονισμοί άλλων δημοσίων οργάνων και αναθετουσών αρχών, όπως ιδίως οι κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 3 του Ν. 2286/1995, συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών εσωτερικής λειτουργίας των κατά περίπτωση αρμόδιων ελεγκτικών διοικητικών οργάνων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, κατά το μέρος που οι εν λόγω πράξεις και κανονισμοί ρυθμίζουν θέματα δημοσίων συμβάσεων, εκδίδονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρχής. Η γνωμοδοτική αρμοδιότητα της παρούσας περίπτωσης ασκείται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση των ανωτέρω σχεδίων διατάξεων στην Αρχή, με μέριμνα του οικείου οργάνου. Με την άπρακτη παρέλευση της άνω προθεσμίας τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη της Αρχής.»
Εν προκειμένω, η αναθέτουσα αρχή αιτείται την παροχή σύμφωνης γνώμης της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. γγ' του ν. 4013/2011, επί προτεινόμενης τροποποίησης του Κανονισμού, ως παρατίθεται κατωτέρω, ο οποίος αφορά σε θέματα δημοσίων συμβάσεων, κι ως εκ τούτου συντρέχει, καταρχήν, η αρμοδιότητα της Αρχής για παροχή σύμφωνης γνώμης κατά την προπαρατεθείσα διάταξη.
III. Συναφείς Διατάξεις
1. Η ΕΕΣYΠ Α.Ε. συστάθηκε με το άρθρο 184 του ν. 4389/2016 ως Ανώνυμη Εταιρεία, της οποίας αποκλειστικός μέτοχος είναι το Ελληνικό Δημόσιο. Ειδικότερα, ο ν. 4389/2016 ορίζει, μεταξύ άλλων, τα εξής:
“Άρθρο 184
Σύσταση
1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.». Στις διεθνείς σχέσεις, η Εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία «Hellenic Corporation of Assets and Participations», («H.C.A.P.»).
2. H Εταιρεία αποκτά νομική προσωπικότητα με την καταχώριση του Καταστατικού της στο Γ.Ε.ΜΗ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου.
3. Η Εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.
4. Η Εταιρεία δεν ανήκει στο δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός εκάστοτε ορίζεται. Οι διατάξεις που αναφέρονται σε δημόσιες επιχειρήσεις, υπό την έννοια του ν. 3429/2005 (Α΄314), δεν εφαρμόζονται ως προς την Εταιρεία, εκτός αν αυτό ρητά προβλέπεται στον παρόντα νόμο.”
“Άρθρο 187
Μετοχικό Κεφάλαιο
1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) ευρώ, διαιρείται σε σαράντα χιλιάδες (40.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) ευρώ εκάστης. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας καλύπτεται στο σύνολό του από το Ελληνικό Δημόσιο.(...)”
“Άρθρο 189
Εσωτερικός Κανονισμός
1. Η Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου υιοθετεί Εσωτερικό Κανονισμό («Εσωτερικός Κανονισμός») που ρυθμίζει τη λειτουργία της Εταιρείας και των άμεσων θυγατρικών της, πλην του ΤΧΣ, και περιλαμβάνει ιδίως τα ακόλουθα θέματα: [...] ε) κανονισμό αναθέσεων και προμηθειών που συνάδει με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και των Ευρωπαϊκών κανόνων και την Ερμηνευτική Ανακοίνωση της Επιτροπής της 1.8.2006 (EE C 179/2) των ευρωπαϊκών κανόνων, όπως ερμηνεύονται από τη νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ, [...]
3. Ο Εσωτερικός Κανονισμός της Εταιρείας τροποποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου, κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία προσυπογράφεται από το Εποπτικό Συμβούλιο. Για τροποποιήσεις του Κανονισμού αναθέσεων και προμηθειών της Εταιρείας ή των άμεσων θυγατρικών της απαιτείται η προηγούμενη γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ. [...]”.
2. Στο ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” προβλέπονται σχετικώς τα κάτωθι :
Άρθρο 377 Καταργούμενες διατάξεις
5. Η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) και οι, σύμφωνα με αυτήν εκδοθείσες αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου. Ομοίως, εξακολουθούν να ισχύουν και δεν θίγονται από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου οι διατάξεις:
α) της περίπτωσης ια΄ της παρ. 9 του άρθρου 4 του Ν. 3864/2010 (Α΄ 119),
β) της παρ. 9 του άρθρου 4 του Ν. 3139/2003 (Α΄ 100),
γ) των παραγράφων 1 περίπτωση ε΄ και 2 του άρθρου 189 του Ν. 4389/2016 (Α΄ 94), καθώς και οι κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσες από τα αρμόδια όργανα αποφάσεις. Οι φορείς της παρούσας παραγράφου μπορούν με τους οικείους Κανονισμούς να θεσπίζουν παρεκκλίσεις από την εθνική νομοθεσία δημοσίων συμβάσεων για αναθέσεις άνω και κάτω των χρηματικών ορίων που προβλέπονται με τις διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος νόμου, τηρουμένης σε κάθε περίπτωση της οικείας νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και των Ευρωπαϊκών κανόνων, όπως ερμηνεύονται από τη νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ και την Ερμηνευτική Ανακοίνωση της Επιτροπής της 1.8.2006 (EE C 179/2).
IV. Επί του περιεχομένου της προτεινόμενης τροποποίησης του Κανονισμού
1. Ο υφιστάμενος Κανονισμός της ΕΕΣΥΠ Α.Ε. ερείδεται στην ως άνω αναφερόμενη εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 189 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α' 94) σε συνδυασμό με αυτή της παρ. 5 του άρθρου 377 του ν. 4412/2016. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Κανονισμού η δομή και το περιεχόμενό του καταλαμβάνει “κάθε είδους συμβάσεων προμηθειών αγαθών και παροχής υπηρεσιών είτε αυτές εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2014/24, όπως αυτή ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με το ν. 4412/2016 είτε είναι εκτός του πεδίου εφαρμογής της”.
Δυνάμει της διάταξης του άρθρου 377 παρ. 5 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4431/2016 (ΦΕΚ Α' 207) και ισχύει, ο υφιστάμενος Κανονισμός παρουσιάζει παρεκκλίσεις από την εθνική νομοθεσία δημοσίων συμβάσεων για αναθέσεις άνω και κάτω των κοινοτικών κατωφλίων υπό την επιφύλαξη της τήρησης της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ. Η Αρχή έχει εκδώσει την υπ' αριθμ. 8/2016 γνώμη της επί του Κανονισμού ως ισχύει.
2. Η προτεινόμενη τροποποίηση αφορά στο άρθρο 2.7 του Κανονισμού με τίτλο “Εξουσιοδοτήσεις” το οποίο προσδιορίζει τα πρόσωπα τα οποία εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν τις αναθέσεις των συμβάσεων ανάλογα με το εκάστοτε προβλεπόμενο συμβατικό ποσό. Σύμφωνα με το αίτημα του φορέα “η ανωτέρω τροποποίηση δεν αφορά ζήτημα αναγόμενο στο τομέα των δημοσίων συμβάσεων, αλλά το εταιρικού δικαίου ζήτημα των εξουσιοδοτήσεων προς εκπροσώπηση της ΕΕΣΥΠ για τη σύναψη συμβάσεων”.
Το ουσιαστικό περιεχόμενο, λοιπόν, της προτεινόμενης τροποποίησης αφορά αποκλειστικά σε εσωτερικές – οργανωτικές διατάξεις, οι οποίες αποσκοπούν στον καθορισμό του εκάστοτε αρμόδιου οργάνου για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, ήτοι αφορούν σε ζητήματα εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας της ΕΕΣΥΠ Α.Ε., κι ως εκ τούτου τίθεται ζήτημα αρμοδιότητας της Αρχής για την παροχή της σύμφωνης γνώμης της κατ' 2 άρθρο 2 παραγρ. 2 περ. γ' υποπερ. γγ' του Ν. 4013/2011, δεδομένου ότι οι εν λόγω διατάξεις δεν εντάσσονται στο πλαίσιο της σχετικής αρμοδιότητάς της (Πρβλ. Γνώμη της Αρχής 19/2017 αναρτημένη στον ιστότοπο της Αρχής).
Σε διαφορετική περίπτωση, όταν οι εν λόγω κανονιστικές αποφάσεις δεν έχουν οργανωτικό μόνο χαρακτήρα, αλλά ρυθμίζουν ή αναφέρονται, στο σύνολό τους ή εν μέρει, σε ουσιαστικά ή δικονομικά ζητήματα του δικαίου των δημοσίων συμβάσεων, τότε, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ' (γγ), του ν. 4013/2011, πρέπει να υποβάλλονται στην Αρχή για την παροχή από την τελευταία της σύμφωνης γνώμης της.
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, η Αρχή αποφασίζει ομόφωνα, την αποχή από την παροχή σύμφωνης γνώμης επί της προτεινόμενης τροποποίησης του “Κανονισμού Διαδικασιών Ανάθεσης Συμβάσεων” της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.
Αθήνα, 26 Ιουνίου 2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Καταπόδης